close

Enter

Log in using OpenID

3. η αποφαση για το ταπ

embedDownload
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Καρακικέ
Τηλ: 213 136 4733
Αθήνα 18 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 28449
ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.965.640,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους
Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των παρ. 19 και 20 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93 (ΦΕΚ 62/Α') «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, του
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», με το οποίο θεσπίστηκε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και
προσδιορίστηκε η διαδικασία κατανομής του στους ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και ο σκοπός διάθεσής
του από αυτούς.
2. Το υπ΄ αριθμ. 2323/14-9-2012 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε., που αφορά στην υποβολή πρότασης κατανομής
του 15% εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
3. Τον πραγματικό πληθυσμό της Χώρας, όπως αυτός προέκυψε κατόπιν της γενικής απογραφής
της 9ης Μαϊου 2011.
4. Το υφιστάμενο την 19.6.2013 (αριθμ. πρωτ. 7608) χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του
Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.)» (Νο 33-05-0154).
5. Την αριθμ. πρωτ. 4924/8.2.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία κατανεμήθηκε στους Δήμους
της Χώρας το ποσό των 7.996.734,00 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Αποφασίζουμε
1
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.Α.Π.)» (Νο 33-05-0154), ποσό 7.965.640,00 €, στους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις
καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στην παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και
παροχή υπηρεσιών» και του Κ.Α. 0441.01 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του
15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 των
δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση
έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά
ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.
Η παρούσα απόφαση με τις καταστάσεις που τη συνοδεύουν μπορεί να αναζητηθεί και στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr), στην ενότητα «Το Υπουργείο», υπο-ενότητα
«Εγκύκλιοι – Αποφάσεις» (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δήμους της Χώρας
( όπως ο πίνακας)
2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40
101 74 Αθήνα
(με μία πλήρη σειρά καταστάσεων)
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
106 78 Αθήνα
(με μία πλήρη σειρά καταστάσεων)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικον. Υπηρσιών
5. Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολίτικής Τ.Α
6. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτ/σης
Τμήμα Εσόδων
2
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Τ.Α.Π.
α/α
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
1
2
3
4
5
6
7
8
50102
50105
50106
50109
50110
50117
50118
50302
9
10
50305
50307
11
12
13
50310
50312
50318
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
50409
50410
50411
50417
50420
50423
50425
50426
50504
50506
50703
50706
50710
50711
50719
50720
50721
50801
50809
51101
51103
51106
51112
51203
51206
51213
51215
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣΠΟΛΗΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
60.350,00
15.090,00
16.350,00
11.590,00
8.440,00
26.670,00
22.790,00
10.430,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
8.510,00
28.080,00
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣΑΝΝΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
25.050,00
11.210,00
16.320,00
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
11.320,00
17.880,00
11.600,00
16.360,00
22.870,00
12.450,00
3.350,00
65.800,00
13.160,00
13.350,00
16.640,00
11.520,00
11.530,00
48.960,00
14.660,00
12.200,00
10.700,00
22.750,00
14.030,00
31.040,00
8.530,00
12.710,00
27.080,00
10.360,00
11.710,00
9.260,00
10.650,00
3
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
α/α
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
51219
51302
51307
51309
51316
51320
51402
51405
51409
51410
51415
51417
51418
51503
51505
51506
51507
51508
51509
51605
51610
51617
51620
51621
51715
51717
51718
51720
51721
51726
52105
52205
52210
52301
52304
52404
52407
53102
53105
53108
53111
53202
53204
53208
53301
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣΑΧΑΙΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΗΛΙΔΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΚΟΥΦΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΣΟ
33.730,00
34.650,00
21.440,00
10.780,00
139.690,00
9.090,00
25.620,00
12.800,00
17.880,00
9.100,00
18.870,00
33.820,00
13.090,00
16.350,00
38.230,00
18.330,00
6.790,00
15.280,00
18.890,00
12.210,00
18.360,00
27.700,00
15.560,00
1.240,00
45.030,00
22.710,00
7.600,00
11.240,00
19.770,00
17.940,00
31.780,00
73.700,00
2.820,00
29.070,00
3.680,00
19.050,00
1.230,00
7.330,00
31.620,00
6.580,00
12.150,00
21.590,00
9.940,00
8.250,00
9.900,00
4
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
α/α
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
53313
53314
53316
53317
53319
53323
53325
53406
53407
53408
54101
54108
54111
54113
54115
54117
54201
54207
54215
54217
54221
54227
54228
54303
54304
54307
54316
54318
54319
54320
54322
54405
54418
54421
54425
55103
55104
55202
55203
55204
55206
55209
55301
55306
55310
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΒΟΡΕΙΩΝΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ
ΛΙΜΝΗΣΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΟΤΙΟΥΠΗΛΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΡΗΓΑΦΕΡΡΑΙΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΛΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΥΛΗΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΚΑΤΩΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΟΣΟ
72.820,00
9.170,00
4.330,00
6.800,00
6.690,00
13.390,00
6.540,00
25.120,00
12.030,00
12.720,00
6.010,00
37.010,00
12.720,00
15.050,00
8.930,00
16.540,00
11.180,00
25.530,00
105.150,00
12.720,00
17.520,00
20.450,00
15.890,00
16.120,00
10.130,00
6.430,00
5.610,00
10.360,00
3.260,00
93.100,00
7.040,00
19.780,00
13.550,00
12.440,00
52.320,00
21.570,00
6.430,00
38.420,00
13.300,00
8.240,00
12.410,00
4.460,00
30.860,00
43.480,00
25.610,00
5
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
α/α
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
55411
55412
55413
55417
55418
55424
55430
55432
55433
55434
55437
55440
55441
55443
55501
55503
55504
55511
55608
55609
55613
55706
55710
55810
55813
55814
55815
55901
55903
55904
55911
56101
56104
56113
56205
56206
56211
56212
56215
56216
56221
56302
56306
56308
56405
ΔΗΜΟΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΑΥΛΟΥΜΕΛΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΟΪΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣΖΙΧΝΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ
33.180,00
34.830,00
36.240,00
26.440,00
30.420,00
19.620,00
35.510,00
65.780,00
211.660,00
59.440,00
46.050,00
64.430,00
54.490,00
29.030,00
25.500,00
13.360,00
45.990,00
18.750,00
3.650,00
11.240,00
27.870,00
35.470,00
22.870,00
46.340,00
32.930,00
13.500,00
16.090,00
22.390,00
40.980,00
23.240,00
17.070,00
13.670,00
56.030,00
21.560,00
13.350,00
17.870,00
11.770,00
17.150,00
49.810,00
18.750,00
9.180,00
15.300,00
1.880,00
26.100,00
16.470,00
6
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
α/α
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
56406
56410
56411
56412
57101
57103
57106
57108
57113
57202
57203
57204
57206
57303
57304
57307
57309
58108
58110
58113
58114
58116
58117
58118
58119
58120
58121
58122
58123
58124
58125
58126
58201
58202
58206
58207
58209
58210
58211
58212
58213
58215
58216
58218
58220
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΤΗΛΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΣΟΥ
ΚΩ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΜΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΧΑΛΚΗΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΗΡΑΣ
ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΙΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΟΣΟ
28.770,00
18.660,00
12.540,00
16.180,00
47.510,00
16.530,00
28.770,00
13.470,00
3.240,00
16.340,00
13.340,00
42.130,00
11.000,00
12.600,00
43.270,00
13.310,00
14.440,00
7.150,00
1.250,00
1.040,00
1.560,00
14.360,00
1.320,00
33.190,00
1.000,00
8.240,00
630,00
3.970,00
99.410,00
3.550,00
890,00
240,00
2.350,00
9.070,00
18.010,00
15.560,00
1.740,00
5.550,00
13.040,00
16.500,00
12.720,00
2.980,00
8.790,00
1.000,00
2.490,00
7
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
α/α
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
58221
58222
58223
58224
58227
58230
58311
58312
58318
58401
58402
58408
58508
58509
58510
59105
59106
59108
59109
59112
59114
59118
59120
59201
59202
59207
59208
59301
59303
59306
59309
59310
59411
59413
59417
59418
59420
59423
59424
59501
59502
59503
59504
59505
59506
ΔΗΜΟΣ
ΚΕΑΣ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΦΟΥΡΝΩΝΚΟΡΣΕΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ
2.920,00
1.680,00
380,00
1.470,00
1.130,00
350,00
14.880,00
56.250,00
320,00
8.590,00
26.330,00
1.640,00
1.000,00
35.320,00
530,00
6.250,00
23.410,00
14.030,00
36.090,00
114.130,00
15.570,00
20.320,00
14.890,00
22.770,00
22.380,00
2.800,00
15.830,00
2.820,00
15.360,00
8.610,00
40.980,00
6.410,00
10.660,00
14.040,00
6.240,00
17.690,00
2.650,00
75.700,00
210,00
21.510,00
38.590,00
45.770,00
39.960,00
433.140,00
44.720,00
8
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
α/α
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
59507
59508
59509
59510
59511
59512
59513
59514
59516
59517
59518
59519
59520
59521
59523
59525
59526
59527
59529
59530
59531
59534
59536
59537
59538
59542
59543
59544
59545
59601
59604
59606
59608
59610
59612
59613
59614
59615
59617
59619
59620
59646
59701
59702
59704
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΛΙΟΥ(ΝΕΩΝΛΙΟΣΙΩΝ)
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ
30.650,00
46.520,00
34.990,00
24.200,00
39.230,00
38.410,00
56.300,00
26.180,00
45.570,00
49.830,00
0,00
54.250,00
21.430,00
64.490,00
45.830,00
27.380,00
23.800,00
29.910,00
43.050,00
46.890,00
27.410,00
41.540,00
89.370,00
38.330,00
24.460,00
33.290,00
47.620,00
32.040,00
21.760,00
29.870,00
68.690,00
34.390,00
36.190,00
23.160,00
24.100,00
20.530,00
26.230,00
16.920,00
21.560,00
16.980,00
26.630,00
26.520,00
32.830,00
24.080,00
23.990,00
9
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-2ΞΔ
α/α
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
59707
59708
59801
59803
59805
59806
59809
59810
59811
59812
59813
59814
59815
59816
59817
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥΙ.ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΥΔΡΑΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟ
15.540,00
28.590,00
12.160,00
4.450,00
29.500,00
7.420,00
58.670,00
40.830,00
67.870,00
105.630,00
20.590,00
4.470,00
4.460,00
2.370,00
1.360,00
7.965.640,00
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content