η αποφαση του υπουργου εσωτερικων

ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.06 13:39:55
EEST
Reason:
Location: Athens
Αθήνα, 3 Απριλίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 11799
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27
Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Στεφάνου
Τηλέφωνο: 213 136 4719
FAX: 213 1364713
e-mail : [email protected]
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των
Δήμων, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους,
(ΣΑΤΑ) – Δ΄ κατανομή 2015.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α΄247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/12 ( ΦΕΚ 85 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α΄) "Κυβερνητικό Συμβούλιο
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, …..και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.
4. Το ΠΔ 24/27-01-2015 (ΦΕΚ 20/Α΄2015) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων.
5. Την με Α.Π ΔΙΔΙΚ/Φ.1/2/27098/12-10-2007 (ΦΕΚ 2023 Β΄) Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Οργανικών
Μονάδων του Υπουργείου.
\\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\συγκεντρωτικα σατα\ενεργειες σατα 2015\δρασεις σατα\εργα οτα\4η (αποφαση
κατανοµης σατα 2015).doc
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
6. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους
2015 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
7. Το υπ΄ αριθμ. 2/40/0024/2-1-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
περί χορήγησης προκαταβολής στους Δήμους, εσόδων από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους.
8. Το χρηματικό ποσό της πίστωσης που βρίσκεται στη διάθεση μας βάσει της
προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
9. Τα αριθ.3771/20-12-2013 & 2077/22-09-2014 έγγραφα της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
ποσό 11.728.334,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους
Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών,
σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα: Πίνακας Κατανομής ανά ΟΤΑ (σελ. 9)
\\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\συγκεντρωτικα σατα\ενεργειες σατα 2015\δρασεις σατα\εργα οτα\4η (αποφαση
κατανοµης σατα 2015).doc
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
Κοινοποίηση (Διεκπεραίωση με ενημερωτικό ΑΔΑ):
1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ.10174 - ΑΘΗΝΑ
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Γραφεία Γενικών Γραμματέων
(με την παράκληση για ενημέρωση των ΟΤΑ της περιφέρειας τους)
Εσωτερική Διανομή
1.
2.
3.
4.
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικ/κών Υπ/σιών & Διοικ/κής Υποστήριξης
Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολ/κής Τ.Α.
\\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\συγκεντρωτικα σατα\ενεργειες σατα 2015\δρασεις σατα\εργα οτα\4η (αποφαση
κατανοµης σατα 2015).doc
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Κωδ. ΤΠΔ
59501
59502
59503
59504
59505
59506
59507
59508
59510
59511
59512
59513
59514
59509
59516
59517
59518
59519
59520
59521
59523
59538
59526
59527
59529
59530
59534
59544
59525
59536
59537
59531
59545
59542
59543
50102
50106
50105
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΛΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Σελίδα 1 από 9
ΠΟΣΟ
19.960,00
27.520,00
37.325,00
49.887,50
312.470,00
43.280,00
23.692,50
32.067,50
13.887,50
31.605,00
31.345,00
40.492,50
23.857,50
31.935,00
42.497,50
39.717,50
25.457,50
63.670,00
17.695,00
69.522,50
32.762,50
17.475,00
18.635,00
28.200,00
33.812,50
43.085,00
35.010,00
25.072,50
15.855,00
103.812,50
36.002,50
25.570,00
12.302,50
27.337,50
33.572,50
110.882,50
30.957,50
32.885,00
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Κωδ. ΤΠΔ
50110
50117
50118
50109
59604
59606
59601
59612
59613
59614
59615
59617
59608
59619
59610
59620
59646
51101
51103
51106
51112
51203
51206
51215
51213
51219
53105
53108
53102
53111
51302
51307
51320
51309
51316
50302
50305
50307
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΆΡΤΗΣ
ΆΡΤΗΣ
ΆΡΤΗΣ
ΆΡΤΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σελίδα 2 από 9
ΠΟΣΟ
14.852,50
47.257,50
46.455,00
18.752,50
52.302,50
25.295,00
21.102,50
15.805,00
17.110,00
21.652,50
9.880,00
12.875,00
22.242,50
9.620,00
17.882,50
16.812,50
27.502,50
52.832,50
12.882,50
18.527,50
38.837,50
22.980,00
33.212,50
31.137,50
16.280,00
64.392,50
71.325,00
18.557,50
20.157,50
18.855,00
55.625,00
31.160,00
18.517,50
29.895,00
193.419,00
14.572,50
12.207,50
46.305,00
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Κωδ. ΤΠΔ
ΔΗΜΟΣ
50310
50312
50318
55103
55104
55203
55202
55204
55209
55206
59702
59704
59707
59708
59701
58126
58114
58116
58108
58117
58118
58119
58120
58121
58110
58122
58123
58124
58113
58125
57101
57103
57106
57113
57108
50417
50423
50410
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΦΥΛΗΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΚΩ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΈΒΡΟΥ
ΈΒΡΟΥ
ΈΒΡΟΥ
ΈΒΡΟΥ
ΈΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Σελίδα 3 από 9
ΠΟΣΟ
43.012,50
14.690,00
24.062,50
70.102,50
16.460,00
34.687,50
103.362,50
22.145,00
17.462,50
31.485,00
26.800,00
22.602,50
26.097,50
38.375,00
40.877,50
937,50
4.525,00
33.702,50
17.610,00
4.265,00
57.585,00
2.075,00
16.105,00
1.455,00
4.650,00
8.182,50
156.995,00
8.112,50
3.712,50
1.765,00
109.192,50
43.412,50
70.985,00
6.907,50
39.277,50
28.935,00
16.577,50
33.720,00
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Κωδ. ΤΠΔ
50411
50420
50409
50425
50426
50504
50506
52105
51415
51418
51405
51410
51402
51409
51417
55301
55306
55310
59120
59105
59108
59112
59106
59114
59118
59109
53202
53204
53208
55430
55424
55411
55412
55413
55433
55434
55432
55418
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελίδα 4 από 9
ΠΟΣΟ
23.622,50
41.065,00
18.330,00
8.642,50
105.265,00
41.907,50
58.037,50
72.940,00
29.052,50
22.747,50
21.692,50
15.690,00
37.315,00
25.622,50
52.017,50
49.320,00
72.280,00
39.055,00
21.377,50
11.267,50
22.985,00
148.497,50
30.040,00
25.040,00
34.935,00
31.990,00
41.465,00
26.000,00
30.727,50
30.997,50
32.980,00
33.647,50
26.030,00
25.755,00
183.947,50
48.192,50
46.415,00
54.705,00
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
178
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Κωδ. ΤΠΔ
55441
55440
55437
55417
55443
53325
53301
53316
53323
53313
53317
53319
53314
55503
55504
55511
55501
54101
54108
54115
54111
54113
54117
55609
55613
55608
52205
52210
52304
52301
55706
55710
55815
55813
55810
55814
51503
51505
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΒΟΪΟΥ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σελίδα 5 από 9
ΠΟΣΟ
43.547,50
57.620,00
34.587,50
27.317,50
19.550,00
14.157,50
25.975,00
17.145,00
29.657,50
146.822,50
22.602,50
13.922,50
23.110,00
24.867,50
108.340,00
39.187,50
56.972,50
13.582,50
59.655,00
14.917,50
22.712,50
25.605,00
30.235,00
21.730,00
62.972,50
11.765,00
179.587,50
8.000,00
14.545,00
77.802,50
64.270,00
43.010,00
37.610,00
64.995,00
97.885,00
26.700,00
21.155,00
63.837,50
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Κωδ. ΤΠΔ
51506
51507
51508
51509
58201
58223
58202
58224
58207
58220
58221
58227
58209
58210
58211
58212
58213
58222
58230
58215
58206
58216
58218
51605
51621
51620
51610
51617
54201
54207
54221
54215
54217
54227
54228
59201
59202
59207
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ
ΚΕΑΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σελίδα 6 από 9
ΠΟΣΟ
23.805,00
8.835,00
26.125,00
33.352,50
7.302,50
1.232,50
27.765,00
3.347,50
27.980,00
7.137,50
9.180,00
2.777,50
5.980,00
12.687,50
13.372,50
45.192,50
27.335,00
4.632,50
1.250,00
9.220,00
32.800,00
20.467,50
2.390,00
32.742,50
1.342,50
30.487,50
34.027,50
53.942,50
20.825,00
75.025,00
30.812,50
127.932,50
22.515,00
28.180,00
28.015,00
40.100,00
33.317,50
6.492,50
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
Κωδ. ΤΠΔ
59208
58318
58312
58311
52404
52407
54303
54319
54320
54307
54304
54318
54322
54316
51718
51715
51721
51720
51726
51717
57202
57203
57204
57206
59817
59801
59809
59810
59803
59811
59812
59813
59814
59805
59815
59806
59816
55901
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΛΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΛΛΗΣ
Σελίδα 7 από 9
ΠΟΣΟ
29.777,50
1.765,00
168.102,50
47.217,50
60.800,00
10.507,50
30.427,50
4.137,50
147.505,00
8.315,00
19.280,00
17.900,00
6.842,50
6.880,00
16.420,00
83.707,50
34.020,00
20.505,00
33.717,50
38.470,00
34.125,00
33.140,00
93.875,00
24.440,00
1.010,00
12.342,50
71.452,50
49.637,50
16.077,50
81.110,00
86.107,50
22.075,00
3.510,00
30.870,00
3.200,00
9.747,50
2.460,00
33.835,00
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
Κωδ. ΤΠΔ
55904
55903
55911
56113
56104
56101
53408
53407
53406
59306
59310
59301
59303
59309
57309
57303
57304
57307
58401
58402
58408
56221
56212
56205
56206
56211
56215
56216
54405
54418
54425
54421
50721
50706
50711
50703
50719
50710
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΖΗΡΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΥΛΗΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΛΛΗΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Σελίδα 8 από 9
ΠΟΣΟ
37.067,50
73.035,00
21.242,50
32.192,50
89.980,00
16.997,50
23.760,00
20.455,00
49.762,50
16.917,50
12.450,00
5.045,00
24.585,00
63.902,50
33.860,00
26.402,50
94.717,50
32.752,50
35.447,50
64.550,00
6.045,00
15.462,50
25.645,00
17.517,50
25.732,50
15.580,00
84.257,50
33.325,00
43.067,50
28.687,50
84.825,00
18.877,50
16.832,50
19.655,00
89.370,00
30.215,00
29.152,50
16.410,00
ΑΔΑ: 73ΧΔ465ΦΘΕ-30Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2015
α/α
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
Κωδ. ΤΠΔ
50720
56302
56306
56308
50801
50809
56412
56405
56406
56410
56411
59413
59424
59417
59411
59418
59420
59423
58508
58509
58510
ΔΗΜΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΑΥΔΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
20.417,50
31.515,00
8.477,50
53.035,00
51.220,00
33.145,00
30.027,50
21.780,00
37.102,50
29.675,00
19.722,50
23.177,50
935,00
13.777,50
21.210,00
32.655,00
6.182,50
118.602,50
3.775,00
104.402,50
3.827,50
ΣΥΝΟΛΟ
11.728.334,00
Αθήνα, 3 -4-2015
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σελίδα 9 από 9