close

Enter

Log in using OpenID

4 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Montaža i uputa za uporabu
Reduktor
Tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Izdanje 03/2013
20070357 / HR
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Sadržaj
1 Opće napomene ..................................................................................................... 5
1.1 Uporaba dokumentacije ................................................................................. 5
1.2 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 5
1.3 Zahtjevi za nedostatke ................................................................................... 6
1.4 Sadržaj dokumentacije................................................................................... 6
1.5 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 6
1.6 Nazivi proizvoda i trgovačke marke ............................................................... 6
1.7 Napomena o autorskom pravu....................................................................... 6
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 7
2.1 Prethodne napomene .................................................................................... 7
2.2 Općenito......................................................................................................... 7
2.3 Ciljna skupina................................................................................................. 8
2.4 Namjenska uporaba ....................................................................................... 8
2.5 Drugi važeći dokumenti.................................................................................. 8
2.6 Transport / skladištenje .................................................................................. 9
2.7 Postavljanje.................................................................................................... 9
2.8 Stavljanje u pogon / uporaba ......................................................................... 9
2.9 Provjeravanje / održavanje........................................................................... 10
3 Konstrukcija reduktora ........................................................................................ 11
3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem ................................ 11
3.2 Načelna konstrukcija plosnatog reduktora ................................................... 12
3.3 Načelni oblik ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem K..9................... 13
3.4 Načelni oblik ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem K.37 – K.187 .... 14
3.5 Načelna konstrukcija pužnog reduktora ....................................................... 15
3.6 Načelna konstrukcija SPIROPLAN® reduktor W10 – W30 .......................... 16
3.7 Načelna konstrukcija SPIROPLAN® reduktor W37 – W47 .......................... 17
3.8 Označna pločica/ tipska oznaka................................................................... 18
4 Mehanička instalacija .......................................................................................... 19
4.1 Potrebni alati/pomagala ............................................................................... 19
4.2 Preduvjeti za montažu ................................................................................. 20
4.3 Postaviti reduktor ......................................................................................... 21
4.4 Reduktor s punim vratilom ........................................................................... 28
4.5 Oslonac okretnog momenta za nasadni reduktor ........................................ 30
4.6 Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje ..... 33
4.7 Nasadni reduktor sa steznim diskom ........................................................... 40
4.8 Nasadni reduktor s TorqLOC® ..................................................................... 44
4.9 Montaža zaštitnog pokrova .......................................................................... 56
4.10 Spojka adaptera AM .................................................................................... 58
4.11 Spojka adaptera AQ..................................................................................... 62
4.12 Adapter EWH ............................................................................................... 65
4.13 Pokrov na strani pogona AD ........................................................................ 67
4.14 Dodatna oprema .......................................................................................... 72
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
3
Sadržaj
5 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 80
5.1 Provjerite razinu ulja..................................................................................... 81
5.2 Prividno propuštanje kod brtvila vratila ........................................................ 81
5.3 Pužni reduktor i SPIROPLAN® W reduktor.................................................. 82
5.4 Reduktor s čeonim ozubljenjem/Plosnati reduktor/Reduktor s konusnim
ozubljenjem .................................................................................................. 83
5.5 Reduktor s blokadom povratnog hoda ......................................................... 83
5.6 Komponente iz elastomera s fluorovim kaučukom....................................... 84
6 Provjeravanje / održavanje .................................................................................. 85
6.1 Pripreme za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru ..................... 85
6.2 Intervali provjeravanja / Intervali održavanja................................................ 86
6.3 Intervali zamjene maziva.............................................................................. 87
6.4 Radovi provjeravanja / Radovi održavanja na adapteru
AL / AM / AQ. / EWH.................................................................................... 88
6.5 Radovi provjeravanja / održavanja na poklopcu na strani pogona AD......... 88
6.6 Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru.......................................... 89
7 Položaji u prostoru............................................................................................. 104
7.1 Oznaka položaja u prostoru ....................................................................... 104
7.2 Plošni gubitci .............................................................................................. 105
7.3 Položaj u prostoru MX................................................................................ 105
7.4 Položaj u prostoru M0 ................................................................................ 105
7.5 Položaji u prostoru kod SPIROPLAN®-reduktora ...................................... 106
7.6 Legenda ..................................................................................................... 106
7.7 Motori s reduktorom s čeonim ozubljenjem R ............................................ 107
7.8 Motori s reduktorom s čeonim ozubljenjem RX.......................................... 110
7.9 Motori s plosnatim reduktorom F................................................................ 112
7.10 Motori s reduktorom s konusnim ozubljenjem K ........................................ 115
7.11 Motori s pužnim S ...................................................................................... 123
7.12 SPIROPLAN® W-motori s reduktorom....................................................... 129
8 Tehnički podaci .................................................................................................. 135
8.1 Dugotrajno skladištenje.............................................................................. 135
8.2 Maziva........................................................................................................ 136
9 Pogonske smetnje.............................................................................................. 145
9.1 Reduktor .................................................................................................... 145
9.2 Adapter AM / AQ. / AL / EWH .................................................................... 146
9.3 Poklopac na strani pogona AD .................................................................. 147
9.4 Služba za kupce......................................................................................... 147
9.5 Zbrinjavanje otpada ................................................................................... 147
10 Lista adresa ........................................................................................................ 148
Kazalo.................................................................................................................. 160
4
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Opće napomene
Uporaba dokumentacije
1
Opće napomene
1.1
Uporaba dokumentacije
1
Dokumentacija je sastavni dio proizvoda i sadrži važne napomene o radu i servisiranju.
Dokumentacija se obraća svim osobama koje izvode montažu, instalaciju, stavljanje
u pogon i servisiranje proizvoda.
Dokumentacija mora biti dostupna u čitljivom stanju. Uvjerite se da su osobe odgovorne
za rad postrojenja i pogona te osobe koje pod vlastitom odgovornošću rade na uređaju
u potpunosti pročitale i razumjele dokumentaciju. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate
dodatne informacije obratite se SEW-EURODRIVE-u.
1.2
Struktura sigurnosnih napomena
1.2.1
Značenje signalnih riječi
Slijedeća tabela prikazuje stupnjevanje i značenje pokazatelja opasnosti za sigurnosne
napomene, upozorenja o materijalnim štetama i ostale napomene.
Pokazatelj opasnosti
1.2.2
Značenje
Posljedice u slučaju nepridržavanja
OPASNOST!
Neposredno prijeteća
opasnost
Smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE!
Moguća opasna situacija
Smrt ili teške tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguća opasna situacija
Lakše tjelesne ozljede
POZOR!
Moguće materijalne štete
Oštećenja pogonskog sustava ili
njegove okolice
NAPOMENA
Korisna napomena ili savjet:
Olakšava rukovanje pogonskim sustavom.
Struktura sigurnosnih napomena koje se tiču odlomka
Sigurnosne napomene koje se odnose na odlomak ne vrijede za specijalno rukovanje,
nego za višestruka rukovanja unutar jedne teme. Korišteni piktogrami upućuju na općenitu ili specifičnu opasnost.
Ovdje vidite formalnu strukturu sigurnosne napomene koja se tiče odlomka:
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Vrsta opasnosti i njihov izvor.
Moguća(e) posljedica(e) uslijed nepridržavanja.
•
1.2.3
Mjere koje treba primijeniti za uklanjanje opasnosti.
Struktura utaknutih sigurnosnih napomena
Utaknute sigurnosne napomene izravno su integrirane u uputi za rukovanje prije opasnog koraka djelovanja.
Ovdje vidite formalnu strukturu utaknute sigurnosne napomene:
•
POKAZATELJ OPASNOSTI! Vrsta opasnosti i njihov izvor.
Moguća(e) posljedica(e) uslijed nepridržavanja.
– Mjere koje treba primijeniti za uklanjanje opasnosti.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
5
Opće napomene
1
Zahtjevi za nedostatke
1.3
Zahtjevi za nedostatke
Pridržavanje dokumentacije preduvjet je za nesmetan rad i ispunjavanje eventualnih
zahtjeva za nedostatke. Stoga dokumentaciju pročitajte prije rada s uređajem!
1.4
Sadržaj dokumentacije
Postojeća dokumentacija sadrži sigurnosno-tehničke dopune i uvjete za sigurnosno
usmjerene primjene.
1.5
Isključenje od odgovornosti
Poštovanje uputa za uporabu je osnovna pretpostavka za siguran rad elektromotora te
za postizanje navedenih svojstava proizvoda te njegovih radnih karakteristika. SEWEURODRIVE ne preuzima odgovornost za osobne, predmetne ili štete na imovini koje
nastaju zbog nepoštovanja uputa za uporabu. U takvim slučajevima je odgovornost za
nedostatke kvalitete isključena.
1.6
Nazivi proizvoda i trgovačke marke
Nazivi proizvoda i trgovačke marke navedeni u ovoj dokumentaciji ili registrirane trgovačke marke vlasništvo su nositelja naziva.
1.7
Napomena o autorskom pravu
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Sva prava pridržana.
Zabranjeno je svako čak i djelomično kopiranje, obrada, distribucija i ostali slični oblici
korištenja.
6
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Sigurnosne napomene
Prethodne napomene
2
2
Sigurnosne napomene
Svrha slijedećih osnovnih sigurnosnih napomena je da spriječe osobne i materijalne
štete. Korisnik se mora uvjeriti da se poštuju te da se pridržava osnovnih sigurnosnih
napomena. Uvjerite se da su osobe odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe
koje pod vlastitom odgovornošću rade na stroju u potpunosti pročitale i razumjele dokumentaciju. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate dodatne informacije obratite se
SEW-EURODRIVE-u.
2.1
Prethodne napomene
Sljedeće sigurnosne upute prvenstveno se odnose na uporabu slijedećih komponenti:
Reduktor tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W. Kod uporabe motora
s reduktorom dodatno vodite računa o sigurnosnim napomenama za reduktore u pripadajućoj uputi za uporabu.
Pridržavajte se i dodatnih sigurnosnih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za
uporabu.
2.2
Općenito
UPOZORENJE!
Opasnost po život ili velika opasnost od ozljeda tijekom rada motora i motora s reduktorom zbog golih dijelova (u slučaju otvorenog utikača / priključne kutije) koji prenose
napon te u određenim slučajevima i zbog pomičnih i rotirajućih dijelova.
Opasnost od opeklina zbog vrućih površina
Smrt ili teške ozljede
•
Sve radove na transportu, uskladištenju, postavljanju/montaži, priključivanju,
pokretanju, održavanju i servisiranju smije izvoditi samo kvalificirano stručno
osoblje.
•
Kod transporta, skladištenja, postavljanja, montaže, priključivanja, stavljanja
u pogon, održavanja i servisiranja obvezno poštujte slijedeće dokumente:
– upozorne i sigurnosne natpise na motoru/motoru s reduktorom
– sve druge dokumente za projektiranje, upute za stavljanje u pogon i spojne
sheme koje su priložene uz pogon
– odredbe i potrebe specifične za postrojenje
– nacionalni/regionalni propisi o sigurnosti i sprječavanju nesreća.
•
Nikada ne instalirajte oštećene proizvode.
•
Uređaj nikada ne stavljajte u pogon bez potrebnih zaštitnih pokrova ili kućišta niti
ga stavljajte pod napon.
•
Uređaj koristite na primjeren način.
•
Pazite na pravilnu instalaciju i rukovanje.
NAPOMENA
Transportna oštećenja odmah reklamirajte kod transportnog poduzeća.
Ostale informacije se mogu pronaći u dokumentaciji.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
7
Sigurnosne napomene
2
Ciljna skupina
2.3
Ciljna skupina
Sve mehaničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje. Stručno osoblje
u smislu ove upute za uporabu su osobe, koje su upoznate sa konstrukcijom, mehaničkom instalacijom, uklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju slijedeće
kvalifikacije:
•
Obuka u području mehanike (primjerice kao mehaničar ili mehatroničar) s položenim
završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve elektrotehničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje električne
struke. Stručno osoblje električne struke u smislu ove uputa za uporabu su osobe, koje
su upoznate sa električnom instalacijom, stavljanjem u pogon, uklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području elektrotehnike (primjerice kao električar, elektroničar ili mehatroničar) s položenim završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje smije
isključivo provoditi osoblje koje je obučeno na odgovarajući način.
Sve stručno osoblje mora nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.
2.4
Namjenska uporaba
Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W su namijenjeni uporabi u industrijskim sustavima.
Reduktori se smiju koristiti samo sukladno informacijama u tehničkoj dokumentaciji
SEW-EURODRIVE i sukladno informacijama na označnoj pločici. Odgovaraju važećim
standardima i propisima.
Kod ugradnje u strojeve je stavljanje u pogon (t.j. kod prihvaćanja namjenske uporabe)
zabranjeno sve dok se ne utvrdi da je stroj sukladan s lokalnim zakonima i smjernicama.
U pojedinačnom području važenja valja pogotovo poštivati smjernice za strojeve
2006/42/EZ te smjernicu o elektromagnetskoj podnošljivosti 2004/108/EZ. Kao temelj se
uzimaju ispitni propisi elektromagnetske podnošljivosti EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 i EN 61000-6-2.
Uporaba u ex-području je zabranjena, osim ako nije izričito namijenjena za to.
2.5
Drugi važeći dokumenti
Dodatno treba poštovati slijedeće brošure i dokumente:
8
•
Uputa za uporabu "Motori na naizmjeničnu struju DR.71– 225, 315" kod motora
s reduktorom
•
Upute za uporabu po potrebi ugrađenih opcija
•
Katalog "reduktor" odn.
•
Katalog "motori s reduktorom"
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Sigurnosne napomene
Transport / skladištenje
2.6
2
Transport / skladištenje
Odmah nakon primitka provjerite, nema li u sadržaju isporuke transportnih oštećenja.
Ako ih otkrijete, o tome odmah obavijestite transportno poduzeće. Po potrebi valja isključiti stavljanje u pogon.
Transportne ušice valja čvrsti zategnuti. Konstruirane su samo za težinu motora/motora
s reduktorom; te se njima ne smije pričvršćivati dodatan teret.
Ugrađeni prstenasti vijci odgovaraju standardu DIN 580. Načelno se valja pridržavati
opterećenja i propisa, koji su u istom navedeni. Ako su na motoru s reduktorom montirane dvije očice za dizalicu odn. dva prstenasta vijka, valja za transport pričvrstiti obje
očice za dizalicu. Vlačna smjer graničnika u tom slučaju ne smije prema DIN 580 prekoračivati vučnu kosinu od 45°.
Ukoliko je potrebno valja rabiti primjerena, dovoljno dimenzionirana transportna sredstva. Ponovno koristite i za druge transporte.
Ako motor / motor s reduktorom ne ugrađujete odmah, skladištite ga na suhom mjestu
bez prisutnosti prašine. Motor / motor s reduktorom se ne smije skladištiti na otvorenom
niti na pokrovu ventilatora. Motor / motor s reduktorom se može skladištiti do 9 mjeseci,
a da posebne mjere prije stavljanja u pogon nisu potrebne.
2.7
Postavljanje
POZOR!
Opasnost zbog statičke redundancije kada se reduktor s podnožjem kućišta (npr.
KA19/29B, KA127/157B ili FA127/157B) pričvršćuje putem oslonca okretnog
momenta i uz pomoć podnožne letvice.
Ozljede i materijalne štete
•
Istodobno korištenje podnožnih letvica i oslonca okretnog momenta posebno kod
izvedbe KAx9B/T nije dopušteno.
•
Izvedba KAx9B/T se smije pričvrstiti samo preko oslonaca okretnog momenta.
•
Izvedbe Kx9 ili KAx9B se smiju pričvrstiti samo na podnožnu letvicu.
•
Ako za pričvršćivanje koristite nožice i oslonce okretnog momenta, molimo Vas
posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE.
Poštujte napomene u poglavlju "Mehanička instalacija"!
2.8
Stavljanje u pogon / uporaba
Kontrolirajte razinu ulja prije stavljanja u pogon sukladno poglavlju "Provjeravanje/
održavanje" (→ str. 85).
Kontrolirajte pravilan smjer vrtnje u nespojenom stanju. Pritom pazite na neobične
klizne zvukove kod okretanja.
Za probni rad bez prijenosnih (izlaznih) elemenata osigurajte prizmatični klin. Nadzorne
i zaštitne uređaje ne stavljajte izvan funkcije niti u probnom radu.
Kod promjena u normalnom radu (na pr. povišene temperature, zvukovi, vibracije) valja
u slučaju dvojbe isključiti motor s reduktorom. Utvrdite uzrok i po mogućnosti stupite u
kontakt sa SEW-EURODRIVE-om.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
9
Sigurnosne napomene
2
Provjeravanje / održavanje
2.9
Provjeravanje / održavanje
Pridržavajte se napomena u poglavlju "Provjeravanje/održavanje"!
10
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem
3
Konstrukcija reduktora
NAPOMENA
Sljedeće ilustracije su načelne slike. Služe kao pomoć pri određivanju uz liste
sastavnih dijelova. Moguća su odstupanja ovisna o veličini i obliku ugradnje reduktora!
3.1
Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem
[59]
[100]
[47]
[181]
[42] [3]
[41]
[24]
[101]
[515]
[516]
[517]
[2]
[20]
[1]
[102]
[45]
[59]
[43]
[6] [25]
[88]
[22]
[9]
[12]
[11]
[17]
[19]
[8]
[521]
[522]
[523]
[7]
[59]
[31]
[32]
[34]
[30]
[4]
[5]
[506]
[39] [507]
[131]
[508]
[37]
19194251
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Izlazno vratilo
Prizmatični klin
Osovinsko brtvilo
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Razmačna pločica
[19]
[20]
[22]
[24]
[25]
[30]
[31]
[32]
[34]
[37]
[39]
[41]
Prizmatični klin
Odzračni ventil
Kućište reduktora
Prstenasti vijak
Valjni ležaj
Valjni ležaj
Prizmatični klin
Razmačna pločica
Valjni ležaj
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Sigurnosni prsten
[42]
[43]
[45]
[47]
[59]
[88]
[100]
[101]
[102]
[131]
[181]
[506]
Valjni ležaj
Prizmatični klin
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Zaporni vijak
Sigurnosni prsten
Pokrov reduktora
Šestobridni vijak
Brtva
Poklopac za zatvaranje
Poklopac za zatvaranje
Dosjedna pločica
[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
11
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija plosnatog reduktora
3.2
Načelna konstrukcija plosnatog reduktora
[2]
[515]
[516]
[517]
[43]
[42]
[41]
[181]
[20]
[45]
[22]
[59]
[1]
[3]
[161]
[30]
[4]
[32]
[59]
[31]
[506]
[37]
[507] [39]
[131] [508]
[5]
[165]
[183]
[160]
[19]
[94]
[92]
[91]
[93]
[25]
[102]
[88]
[521]
[522]
[523]
[100]
[101]
[7]
[59]
[17]
[9]
[81]
[6]
[11]
[14]
[16]
19298059
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[14]
[16]
[17]
[19]
[20]
12
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Šuplje vratilo
Osovinsko brtvilo
Valjni ležaj
Šestobridni vijak
Izlazna prirubnica
Razmačna pločica
Prizmatični klin
Odzračni ventil
[22]
[25]
[30]
[31]
[32]
[37]
[39]
[41]
[42]
[43]
[45]
[59]
[81]
[88]
Kućište reduktora
Valjni ležaj
Valjni ležaj
Prizmatični klin
Razmačna pločica
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Sigurnosni prsten
Valjni ležaj
Prizmatični klin
Valjni ležaj
Zaporni vijak
Nepropusna pločica
Sigurnosni prsten
[91]
[92]
[93]
[94]
[100]
[101]
[102]
[131]
[160]
[161]
[165]
[181]
[183]
Sigurnosni prsten
Pločica
Elastični prsten
Šestobridni vijak
Pokrov reduktora
Šestobridni vijak
Brtva
Poklopac za zatvaranje
Čep za zatvaranje
Poklopac za zatvaranje
Čep za zatvaranje
Poklopac za zatvaranje
Osovinsko brtvilo
[506]
[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Konstrukcija reduktora
3
Načelni oblik ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem K..9
3.3
Načelni oblik ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem K..9
[89]
[521]
[522] [88]
[523]
[25]
[106]
[6]
[20]
[59]
[167]
[22]
[159]
[59]
[19]
[7]
[43]
[8]
[36]
[5]
[17]
[11]
[9]
[518]
[12] [519]
[520]
[183]
[48]
[80]
[536]
[537]
[538]
[141]
[45]
[7]
[42]
[2]
[530]
[531]
[532]
[115]
[26]
[163]
[44]
[29]
[150]
[1]
[24]
7421610507
[1]
[2]
[5
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
[19]
[20]
[22]
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Izlazno vratilo
Prizmatični klin
Osovinsko brtvilo
Žljebasti kuglični ležaj
Sigurnosni prsten
Razmačna pločica
Prizmatični klin
Odzračni ventil
Kućište reduktora
[24]
[25]
[26]
[29]
[36]
[42]
[43]
[44]
[45]
[48]
[59]
[62]
[63]
Transportna ušica
Žljebasti kuglični ležaj
Kućište 1.stupanj
Brtva
Zatični vijak
Konusni valjkasti ležaj
Prizmatični klin
Brtva
Konusni valjkasti ležaj
Potporna pločica (samo K29)
Zaporni vijak
Zaporni vijak
Reduciranje navoja
[80]
[88]
[89]
[106]
[115]
[141]
[150]
[159]
[163]
[167]
[183]
[518]
[519]
Prizmatični klin
Sigurnosni prsten
Poklopac za zatvaranje
Zatični vijak
Sigurnosni prsten
čahura
Šestobridna matica
Čep za zatvaranje
Potporna pločica
Čep za zatvaranje
Osovinsko brtvilo
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
[520]
[521]
[522]
[523]
[530]
[531]
[532]
[536]
[537]
[538]
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
13
Konstrukcija reduktora
3
Načelni oblik ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem K.37 – K.187
3.4
Načelni oblik ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem K.37 – K.187
[100]
[102]
[3]
[536]
[43] [537] [533]
[538] [534]
[535]
[20]
[22]
[45]
[2]
[101]
[59]
[114]
[113]
[42]
[19]
[8]
[59]
[119]
[25]
[84]
[116]
[523] [89] [59]
[522]
[521][88]
[1]
[7]
[59]
[6]
[59]
[83] [17]
[11]
[12]
[9]
[132]
[133]
[31]
[161]
[30] [542]
[543]
[544]
[135]
[4]
[131]
[5]
[37]
[506]
[507]
[137] [508]
[39]
19301131
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
[19]
[20]
[22]
14
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Izlazno vratilo
Prizmatični klin
Osovinsko brtvilo
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Razmačna pločica
Prizmatični klin
Odzračni ventil
Kućište reduktora
[25]
[30]
[31]
[37]
[39]
[42]
[43]
[45]
[59]
[83]
[84]
[88]
[89]
[100]
[101]
Valjni ležaj
Valjni ležaj
Prizmatični klin
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Valjni ležaj
Prizmatični klin
Valjni ležaj
Zaporni vijak
Nepropusna pločica
Nepropusna pločica
Sigurnosni prsten
Poklopac za zatvaranje
Pokrov reduktora
Šestobridni vijak
[102]
[113]
[114]
[116]
[119]
[131]
[132]
[133]
[135]
[161]
[506]
[507]
[508]
[521]
[521]
Brtva
Matica s utorima
Sigurnosni lim
Navojni osigurač
Razmačna pločica
Poklopac za zatvaranje
Sigurnosni prsten
Potporna pločica
Nepropusna pločica
Poklopac za zatvaranje
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
[522]
[523]
[533]
[534]
[535]
[536]
[537]
[538]
[542]
[543]
[544]
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija pužnog reduktora
3.5
Načelna konstrukcija pužnog reduktora
[101]
[131]
[506]
[507]
[39] [137]
[59]
[20]
[100]
[102]
[37]
[5]
[43]
[30]
[22]
[2] [61] [59]
[1]
[19]
[89]
[523] [88]
[25] [522]
[521]
[59]
[7]
[6]
[9]
[520]
[12] [519]
[518]
[11]
19304203
[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[12]
[19]
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Puž
Pužno kolo
Izlazno vratilo
Osovinsko brtvilo
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Prizmatični klin
[20]
[22]
[25]
[30]
[37]
[39]
[43]
[59]
[61]
Odzračni ventil
Kućište reduktora
Valjni ležaj
Valjni ležaj
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Prizmatični klin
Zaporni vijak
Sigurnosni prsten
[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[131]
[137]
[506]
[507]
Sigurnosni prsten
Poklopac za zatvaranje
Pokrov reduktora
Šestobridni vijak
Brtva
Poklopac za zatvaranje
Potporna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
15
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija SPIROPLAN® reduktor W10 – W30
3.6
Načelna konstrukcija SPIROPLAN® reduktor W10 – W30
[100]
[101]
[65]
[66]
[102]
[71]
[68]
[143]
[72]
[1]
[22]
[89]
[25]
[88]
[521]
[522]
[523]
[6]
[19]
[250]
[251]
[17]
[8]
[7]
[11]
[518]
[519]
[12] [520]
[9]
19307275
[1]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
16
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Izlazno vratilo
Prizmatični klin
Osovinsko brtvilo
Valjni ležaj
Sigurnosni prsten
Razmačna pločica
[19]
[22]
[25]
[65]
[66]
[71]
[72]
[143]
Prizmatični klin
Kućište reduktora
Valjni ležaj
Osovinsko brtvilo
Valjni ležaj
Potporna pločica
Sigurnosni prsten
Potporna pločica
[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[132]
[183]
[250]
Sigurnosni prsten
Poklopac za zatvaranje
Pokrov reduktora
Šestobridni vijak
Brtva
Sigurnosni prsten
Osovinsko brtvilo
Sigurnosni prsten
[251]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Sigurnosni prsten
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija SPIROPLAN® reduktor W37 – W47
3.7
Načelna konstrukcija SPIROPLAN® reduktor W37 – W47
[521]
[522]
[523] [88]
[6]
[89]
[25]
[22]
[19]
[7]
[8]
[59]
[12]
[9]
[5]
[518]
[519] [11]
[520]
[33]
[32]
[59]
[44] [133]
[506]
[1]
[37]
[5]
[31]
[30]
[137]
[2]
[61]
[26] [36]
605872395
[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[19]
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Nazubljeno vratilo
Gonjeni zupčanik
Izlazno vratilo
Prizmatični klin
Osovinsko brtvilo
Žljebasti kuglični ležaj
Sigurnosni prsten
Prizmatični klin
[22]
[24]
[25]
[26]
[30]
[31]
[32]
[33]
[36]
[37]
Kućište reduktora
Transportna ušica
Žljebasti kuglični ležaj
Kućište 1.stupanj
Žljebasti kuglični ležaj
Prizmatični klin
Razmačna pločica
Sigurnosni prsten
Šestobridni vijak
Žljebasti kuglični ležaj
[44]
[59]
[61]
[68]
[72]
[80]
[88]
[89]
[106]
[133]
Okrugla brtva
Zaporni vijak
Sigurnosni prsten
Sigurnosni prsten
Sigurnosni prsten
Prizmatični klin
Sigurnosni prsten
Poklopac za zatvaranje
Zatični vijak
Dosjedna pločica
[137]
[150]
[183]
[506]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Dosjedna pločica
Šestobridna matica
Osovinsko brtvilo
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
Dosjedna pločica
17
Konstrukcija reduktora
3
Označna pločica/ tipska oznaka
3.8
Označna pločica/ tipska oznaka
3.8.1
Označna pločica
Slijedeća ilustracija na primjeru prikazuje označnu pločicu za reduktor s konusnim ozubljenjem s adapterom na strani pogona:
76646 Bruchsal
K87 AD4
IM
na r/min
Mamax
i
1400/20
Nm 2700
Memax
Nm 41
kg
M1A
70,46
105
Made in Germany
06415911
CLP HC 220 Synth. Öl / 3,71l
4472018699
na
Mamax
Memax
i
IM
3.8.2
[r/min]
[Nm]
[Nm]
maksimalno dopušteni izlazni broj okretaja
maksimalni dopušteni pogonski (izlazni) zakretni moment
maksimalno dopušteni okretni moment pogona
omjer prijenosa reduktora
informacija o položaju u prostoru
Tipska oznaka
Reduktor
s konusnim
ozubljenjem
Reduktor s konusnim ozubljenjem s adapterom AQ ima npr. slijedeću tipsku oznaku:
K
37
/R
AQA
80
/1
Varijante
Oznaka prirubnica
Oznaka adaptera: npr. za servomotore
- AQA: Adapter s utorom za prizmatični klin
- AQH: Adapter s glavčinom steznog prstena
Opcija: npr. za servo-reduktore .../ R:
smanjena torzijska zračnost
Veličina reduktora: npr. 37
Tip reduktora: npr. K
18
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Potrebni alati/pomagala
4
Mehanička instalacija
4.1
Potrebni alati/pomagala
•
Komplet ključeva za vijke
•
Event. momentni ključ za:
4
– Stezni diskovi
– Adapter motora AQH ili EWH
– Poklopac pogona s bridom za centriranje
•
Uređaj za navijanje
•
Eventualni elementi za poravnavanje (pločice, razmačni prstenovi)
•
Pričvrsni materijal za prijenosne ulazne/izlazne elemente
•
Mazivo (npr. NOCO®-Fluid)
•
Sredstvo za osiguranje vijaka (kod pokrova na strani pogona s bridom za centriranje), npr. Loctite® 243
Standardni dijelovi nisu sastavni dio dostave
4.1.1
Tolerancije kod radova montaže
Kraj vratila
Prirubnica
Tolerancije promjera prema DIN 748
• ISO k6 kod krajeva punih vratila s Ø ≤ 50 mm
• ISO m6 kod punih vratila s Ø > 50 mm
• ISO H7 kod šupljih vratila
• Rupa za centriranje prema DIN 332, oblik DR
Rubna tolerancija centriranja prema DIN 42948
• ISO j6 kod b1 ≤ 230 mm
• ISO h6 kod b1 > 230 mm
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
19
Mehanička instalacija
4
Preduvjeti za montažu
4.2
Preduvjeti za montažu
OPREZ!
Ozljede od udaraca zbog isturenih dijelova reduktora.
Lakše ozljede!
•
Pobrinite se za dovoljnu sigurnosnu udaljenost oko reduktora / motora s reduktorom.
POZOR!
Oštećenje reduktora / motora s reduktorom zbog nestručne montaže.
Moguća materijalna šteta!
•
Pažljivo poštujte napomene u ovom poglavlju.
Prije montaže provjerite jesu li ispunjeni slijedeći preduvjeti:
•
Pogon za vrijeme transporta i skladištenja nije oštećen.
•
Navodi na tipskoj pločici motora s reduktorom podudaraju se s mrežnim naponom.
•
Izlazna osovinska brtvila kod abrazivnih uvjeta okoline zaštitite od trošenja.
•
S izlaznih vratila i površina prirubnice morate temeljito odstraniti antikorozivna sredstva, nečistoću ili slično. Za čišćenje upotrebljavajte uobičajena otapala. Ne dozvolite
da otapala prodru u brtvene nastavke prstenova za brtvenje vratila jer u suprotnom
postoji opasnost od materijalne štete!
•
Kod standardnih reduktora:
– Okolna temperatura sukladno tehničkoj dokumentaciji, označna pločica i tabele
maziva u poglavlju "Maziva".
– Bez opasnih ulja, kiselina, plinova, para, zračenja itd. u okruženju
•
Kod posebnih konstrukcija:
– Pogon je konstruiran u skladu s uvjetima okoline. Poštujte podatke na tipskoj
pločici.
•
Kod pužnih /SPIROPLAN® W reduktora:
– Ne smiju postojati veliki eksterni momenti tromosti mase koji mogu protudjelujuće
opteretiti reduktor.
– Samokočenje k od η’ (protudjeljujući) < 0,5;
Proračun: η’ = 2 – 1/η
•
Kod dogradnje na servomotore:
– Pogon se smije montirati samo ako je nakon ugradnje zajamčeno dovoljno prozračivanje kako bi se spriječio toplotni zastoj.
20
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Postaviti reduktor
4.3
4
Postaviti reduktor
POZOR!
Opasnost zbog statičke redundancije kada se reduktor s podnožjem kućišta (npr.
KA19/29B, KA127/157B ili FA127/157B) pričvršćuje putem oslonca zakretnog
momenta i uz pomoć podnožne letvice.
Ozljede i materijalne štete
•
Istodobno korištenje podnožnih letvica i oslonca zakretnog momenta posebno kod
izvedbe KAx9B/T nije dopušteno.
•
Izvedba KAx9B/T se smije pričvrstiti samo preko oslonaca zakretnog momenta.
•
Izvedbe Kx9 oder KAx9B se smiju pričvrstiti samo na podnožnu letvicu.
•
Ako za pričvršćivanje koristite nožice i oslonce zakretnog momenta, molimo Vas
posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE.
OPREZ!
Reduktor odn. motor s reduktorom se može oštetiti nestručnom montažom.
Moguća materijalna šteta!
•
Zaštitite reduktor od direktnog strujanja hladnog zraka. Kondenzacija može dovesti
do nakupljanja vode u ulju.
•
Pažljivo poštujte napomene u ovom poglavlju.
OPREZ!
Opasnost od priklještenja i prignječenja uslijed nestručne demontaže teških sastavnih
dijelova.
Opasnost od ozljeda.
•
Stezni disk demontirajte stručno.
•
Radove na reduktoru provodite samo za vrijeme mirovanja. Osigurajte pogonski
agregat od nenamjernog uključivanja.
Reduktor ili motor s reduktorom se smije postavljati / montirati samo u navedenom položaju u prostoru. Poštujte podatke na tipskoj pločici. SPIROPLAN® reduktora u veličinama gradnje W10 – W30 su neovisni o obliku gradnje.
Donja konstrukcija mora imati sljedeća svojstva:
•
ravna je
•
prigušuje vibracije
•
otporna je na deformacije
U sljedećoj tablici prikazana je maksimalno dopuštena pogreška ravnoće za pričvršćenje podnožja i prirubnice (orijentacijske vrijednosti s obzirom na DIN ISO 1101):
•
•
•
•
veličina reduktora ≤ 67:
Veličina reduktora 77 – 107:
Veličina reduktora 137 – 147:
Veličina reduktora 157 – 187:
maks. 0,4 mm
maks. 0,5 mm
maks. 0,7 mm
maks. 0,8 mm
Pri tomu ne pritežite zajedno noge kućišta i ugradne prirubnice, te vodite računa o
poprečnim i aksijalnim silama! Za obračun dozvoljenih poprečnih i aksijalnih sila poštujte
poglavlje "Projektiranje" u katalogu reduktor ili motor s reduktorom.
Motore s reduktorom pričvrstite vijcima kvalitete 8.8.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
21
4
Mehanička instalacija
Postaviti reduktor
Vijcima kvalitete 10.9 pričvrstite sljedeće motore s reduktorom:
•
RF37, R37F s prirubnicom Ø 120 mm
•
RF37, RF47, R47F s prirubnicom Ø 140 mm
•
RF37, R37F s prirubnicom Ø 160 mm
•
FF, FAF, KF, KAF s prirubnicom Ø 250 mm
•
te RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87
NAPOMENA
Pri postavljanju reduktora pazite na to, da su vijci za provjeru i ispust ulja te odzračni
ventili slobodno dostupni!
Ovom prigodom provjerite i zadano uljeno punjenje sukladno položaju u prostoru
(vidi poglavlje "Količine punjenja maziva" (→ str. 139) bez informacija na označnoj pločici). Reduktori su tvornički napunjeni dovoljnom količinom ulja. Neznatna odstupanja
na vijku za kontrolu razine ulja konstrukcijski su moguća i dopuštena u okviru proizvodnih tolerancija.
Pri promjeni oblika ugradnje odgovarajuće podesite količine punjenja maziva i
položaj odzračnih ventila. Pritom obratite pozornost na poglavlje "Količine za punjenje
maziva" te na poglavlje "Položaji u prostoru".
U slučaju promjena oblika ugradnje K reduktora u M5 ili M6 odnosno unutar tih oblika
ugradnje stupite u kontakt sa SEW servisnom službom.
U slučaju promjena oblika ugradnje S reduktora veličina gradnje S47 – S97 u obliku
ugradnje M2 i M3 molimo stupite u kontakt sa SEW službom za kupce.
U slučaju opasnosti od elektrokemijske korozije upotrijebite između reduktora i radnog
stroja plastične međuumetke debljine 2 – 3 mm. Upotrijebljena plastika mora imati električni odvodni otpor < 109 Ω. Do elektrokemijske korozije može doći između različitih
metala kao što su npr. lijevano željezo i oplemenjeni čelik. Vijke također opremite s plastičnim podložnim pločicama! Dodatno uzemljite kućište – upotrijebite vijke za uzemljenje.
22
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Postaviti reduktor
4.3.1
4
Zatezni momenti za pričvrsne vijke
Privijte motore s reduktorom sa slijedećim zateznim momentima:
Zatezni moment vijak / matica
Klasa čvrstoće 8.8
Vijak / matica
[Nm]
M6
11
M8
25
M10
48
M12
86
M16
210
M20
410
M24
710
M30
1450
M36
2500
M42
4600
M48
6950
M56
11100
Privijte navedene motore s reduktorom s izvedbom s prirubnicom sa slijedećim povećanim zateznim momentima:
Vijak / matica
Zatezni moment vijak / matica
Klasa čvrstoće 10.9
Prirubnica
Reduktor
120
RF37
M6
140
RF37, RF47
M8
35
160
RF57
M8
35
60ZR
RZ37
M8
35
70ZR
RZ47
M8
35
80ZR
RZ57
M10
69
95ZR
RZ67
M10
69
110ZR
RZ77
M12
120
130ZR
RZ87
M12
120
250
FF77, KF77,
FAF77, KAF77
M12
120
[Nm]
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
14
23
Mehanička instalacija
4
Postaviti reduktor
4.3.2
Pričvršćenje reduktora
NAPOMENA
Kod primjene reduktora u izvedbi s prirubnicom i u izvedbi u podnožju te u izvedbi
s prirubnicom zajedno s regulacijskim reduktorom VARIBLOC® valja koristiti vijke kvalitete 10.9 za pričvršćenje prirubnicom kod kupca.
Za poboljšanje spoja trenja između prirubnice i površine za montažu SEWEURODRIVE preporuča anaerobnu površinsku brtvu ili anaerobno ljepilo.
Reduktor u izvedbi
u podnožju
Slijedeća tabela prikazuje veličine navoja reduktora s izvedbom u podnožju ovisno o tipu
reduktora i veličini gradnje:
Tip reduktora
Vijak
R / R..F
M6
07
M8
17/27/37
RX
K / KH..B /
KV..B / KA..B
S
W
30/37/47
19
M10
Reduktor s B14
izvedbom
s prirubnicom i / ili
šupljim vratilom
F/
FH..B / FA..B
10/20
27/37
29
37
47/57
57
47
37/47
M12
47/57/67
67
57/67
57/67
67
M16
77/87
77/87
77/87
77
77
M20
97
97/107
97
87
87
M24
107
107
97
97
M30
137
127
107/167
M36
147/167
157
127/157/187
Slijedeća tabela prikazuje veličine navoja reduktora s B14 prirubnicom i/ili šupljim vratilom ovisno o tipu reduktora i veličini gradnje:
Tip reduktora
Vijak
RZ
M6
07/17/27
M8
37/47
M10
57/67
M12
77/87
FAZ / FHZ
27/37/47
KAZ /
KHZ / KVZ
37/47
SA /
SAZ / SHZ
WA
37
10/20/301)
47/57
37
47
57/67/77
57/67/77
67/77
M16
87/97
87/97
87/97
M20
107/127
107/127
M24
157
157
1) Kod izvedbe W30 u izravnoj dogradnji na CMP motor ili dogradnji preko adaptera EWH.. mijenja se
veličina navoja na M8.
24
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Postaviti reduktor
Reduktor s B5
izvedbom
s prirubnicom
Slijedeća tabela prikazuje veličine navoja reduktora s B5-prirubnicom ovisno o tipu
reduktora, veličini gradnje i promjeru prirubnice:
Tip reduktora
Ø-prirubnica
[mm]
Vijak
RF /
R..F / RM
FF /
FAF / FHF
KF / KAF /
KHF / KVF
SF /
SAF / SHF
80
M6
110
M8
120
M6
07/17/27
140
M8
07/17/27/37/47
160
M8
07/17/27/37/47
27/37
200
M10
37/47/57/67
47
250
M12
57/67/77/87
300
M12
67/77/87
350
M16
77/87/97/107
87
87
87
450
M16
97/107/137/147
97/107
97/107
97
550
M16
107/137/147/167
127
127
660
M20
147/167
157
157
WF / WAF
10
20
19
37
10/20/30/37
19/29/37
37/47
30/37/47
29/47
57/67
57/67
57/67
77
77
77
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
25
Mehanička instalacija
4
Postaviti reduktor
4.3.3
Postavljanje u vlažnim prostorijama ili na otvorenom
Za uporabu u vlažnim prostorijama ili na otvorenom pogoni se isporučuju u izvedbi koja
sprječava korodiranje s odgovarajućim zaštitnim premazom (lakom) površine. Popravite
eventualno nastala oštećenja laka (npr. na odzračnom ventilu ili transportnim ušicama).
Kod dogradnje motora na adapter AM, AQ i na spojke za pokretanje i klizne spojke treba
površine prirubnice zabrtviti s odgovarajućim sredstvom za brtvljenje, npr. Loctite® 574.
Kod postavljanja vani ozračivanje zrakama sunca nije dozvoljeno. Treba predvidjeti
odgovarajuće zaštitne uređaje kao npr. pokrivne ploče, ili slično! Pritom spriječite
toplotni zastoj. Operater mora provjeriti, da na funkcije reduktora ne utječu nikakva
strana tijela (npr. ispali predmeti ili razlijevanja).
4.3.4
Odzračivanje reduktora
Kod slijedećih pogona odzračivanje nije potrebno:
•
R07 u obliku ugradnje M1, M2, M3, M5 i M6
•
R17, R27 i F27 u oblicima ugradnje M1, M3, M5 i M6
•
SPIROPLAN® W10-, W20-, W30-reduktor
•
SPIROPLAN® W37-, W47-reduktori u oblicima ugradnje M1, M2, M3, M5 i M6
•
K19-, K29-reduktori u oblicima ugradnje M1, M2, M3, M5 und M6
SEW-EURODRIVE sve ostale reduktore isporučuje s montiranim i aktiviranim ventilom
za odzračivanje sukladnim s položajem u prostoru.
Iznimke:
1. SEW sljedeće reduktore isporučuje sa zatvornim vijkom na predviđenom otvoru za
odzračivanje:
– Reduktori s okretnim oblikom ugradnje, ako je moguće
– Reduktor za montažu u kosom položaju
Ventil za odzračivanje nalazi se u priključnoj kutiji motora. Prije stavljanja u pogon
morate najviši zatvorni vijak zamijeniti s priloženim odzračnim ventilom.
2. SEW uz reduktore za ugradnju, koje valja odzračiti s pogonske strane, isporučuje
ventil za odzračivanje u plastičnoj vrećici.
3. SEW isporučuje reduktore u zatvorenoj izvedbi bez ventila za odzračivanje.
4. U nekim zemljama odzračni ventil je doduše instaliran, ali nije aktiviran zbog mogućih
kolebanja tlaka tijekom transporta. U tim slučajevima se odzračni ventil mora aktivirati uklanjanjem transportnog osigurača kao što je opisano u sljedećem poglavlju
"Aktiviranje odzračnog ventila".
26
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Postaviti reduktor
Aktiviranje
odzračnog ventila
4
Provjerite da li je odzračni ventil aktiviran. Ako odzračni ventil nije aktiviran, morate prije
stavljanja reduktora u pogon uklonite transportni osigurač odzračnog ventila!
1. Odzračni ventil s transportnim osiguračem
211319051
2. Uklanjanje transportnog osigurača
211316875
3. Aktivirani odzračni ventil
211314699
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
27
Mehanička instalacija
4
Reduktor s punim vratilom
4.3.5
Lakiranje reduktora
POZOR!
Odzračni ventili i osovinska brtvila se mogu kod lakiranja i naknadnog lakiranja oštetiti.
Moguća materijalna šteta.
•
Prije lakiranja pažljivo odlijepite odzračne ventile i zaštitni nastavak osovinskog
brtvila.
•
Nakon radova lakiranja uklonite ljepljivu traku.
4.4
Reduktor s punim vratilom
4.4.1
Napomene za montažu
NAPOMENA
Olakšavaju montažu ako pogonski element prethodno namažete mazivom ili kratko
zagrijete (na 80 do 100 °C).
4.4.2
Montaža pogonskih i prijenosnih (izlaznih) elemenata
POZOR!
Nestručnom montažom se mogu oštetiti ležajevi, kućište ili vratilo.
Moguća materijalna šteta!
Korištenje naprave
za navijanje
•
Pogonske ulazne i izlazne elemente montirajte pomoću naprave za navijanje. Za
postavljanje upotrebljavajte otvor za centriranje s navojem, koji se nalazi na kraju
vratila.
•
Remenice, spojke, pogonske zupčanike itd. ni u kojem slučaju ne navlačite na kraj
vratila udarajući ih čekićem.
•
Kod montaže remenica vodite računa o pravilnoj napetosti remena sukladno
podatcima proizvođača.
•
Postavljeni elementi za prijenos moraju biti uravnoteženi i ne smiju izazivati nedopuštene radijalne ili aksijalne sile (dopuštene vrijednosti vidi u katalogu "Motori
s reduktorom" ili "Pogoni zaštićeni od eksplozije").
Sljedeća slika prikazuje uređaj za montiranje spojki ili glavina na krajeve vratila reduktora ili motora. Ako se vijak može zategnuti bez poteškoća, po potrebi ne trebate koristiti
aksijalni ležaj na napravi za navijanje.
[2]
[1]
[3]
211368587
[1] Kraj vratila reduktora
[2] Aksijalni ležaj
[3] Glavčina spojke
28
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Reduktor s punim vratilom
Izbjegavajte visoke
poprečne sile
Za izbjegavanje visokih poprečnih sila: Montirajte zupčanike ili lančanike po mogućnosti
prema slici B.
[1]
[1]
[A]
[B]
211364235
[1] Glavčina
[A] Nepovoljno
[B] Pravilno
NAPOMENA
Olakšavaju montažu ako pogonski element prethodno namažete mazivom ili kratko
zagrijete (na 80 do 100 °C).
4.4.3
Montiranje spojki
OPREZ!
Opasnost od ozljeda predstavljaju pogonski i izlazni elementi kao što su remenice i
spojke, koje se tijekom rada pokreću.
Opasnost od priklještenja ili prignječenja.
•
Pogonske ulazne i izlazne elemente pokrijte sa zaštitom od dodira.
Kod montaže spojki provedite slijedeće izjednačenje sukladno navodima proizvođača
spojke
a) maksimalni i minimalni razmak
b) aksijalno odstupanje
c) kutno odstupanje
a)
b)
c)
211395595
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
29
Mehanička instalacija
4
Oslonac okretnog momenta za nasadni reduktor
4.5
Oslonac okretnog momenta za nasadni reduktor
OPREZ!
Nestručnom montažom se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
4.5.1
•
Kod montaže ne naprežite oslonce zakretnog momenta.
•
Za pričvršćenje oslonca zakretnog momenta načelno valja rabiti vijke kvalitete 8.8.
Plosnati reduktor
Slijedeća slika prikazuje oslonac zakretnog momenta kod plosnatih reduktora.
c
[3]
a
ød
[1]
øb +0.5
[2]
9007199466107403
[1]
[2]
[3]
Vijak
Podložna pločica
Matica
Kod montaže gumenog odbijača postupajte na sljedeći način:
1. Koristite vijke [1] te podložne pločice sukladno slijedećoj tabeli.
2. Za zaštitu vijčanog spoja koristite 2 matice [3].
3. Vijak zatežite sve dok prednapinjanje "Δ L" gumenog odbijača nije dostignulo vrijednost sukladno tabeli.
Gumeni odbijač
Reduktor
30
Promjer
Unutarnjipromjer
Dužina
(nenapet)
Širina pločice
Δ L (napet)
d [mm]
b [mm]
c [mm]
a [mm]
[mm]
F.27 /G
40
12,5
20
5
1
F.37 /G
40
12,5
20
5
1
F.47 /G
40
12,5
20
5
1,5
F.57 /G
40
12,5
20
5
1,5
F.67 /G
40
12,5
20
5
1,5
F.77 /G
60
21,0
30
10
1,5
F.87 /G
60
21,0
30
10
1,5
F.97 /G
80
25,0
40
12
2
F.107 /G
80
25,0
40
12
2
F.127 /G
100
32,0
60
15
3
F.157 /G
120
32,0
60
15
3
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Oslonac okretnog momenta za nasadni reduktor
4.5.2
Reduktor s konusnim ozubljenjem KA19 – 29
Sljedeća slika prikazuje oslonac zakretnog momenta kod reduktora s konusnim ozubljenjem KA19 – 29.
Čahuru [1] s obije strane umetnite u ležaj.
•
Priključnu stranu B montirajte uz A kao zrcalnu sliku.
45°
•
[1]
7717631499
Reduktor
4.5.3
Vijci
Zatezni moment
K.19 /T
4 x M8 × 22 – 8.8
25 Nm
K.29 /T
4 x M8 × 22 – 8.8
25 Nm
Reduktor s konusnim ozubljenjem KA37 – 157
Sljedeća slika prikazuje oslonac zakretnog momenta kod reduktora s konusnim
ozubljenjem.
•
Čahuru [1] s obije strane umetnite u ležaj.
•
Priključnu stranu B montirajte uz A kao zrcalnu sliku.
[1]
211362059
Reduktor
4.5.4
Vijci
Zatezni moment
K.37 /T
4 × M10 × 25 – 8.8
48 Nm
K.47 /T
4 × M10 × 30 – 8.8
48 Nm
K.67 /T
4 × M12 × 35 – 8.8
86 Nm
K.77 /T
4 × M16 × 40 – 8.8
210 Nm
K.87 /T
4 × M16 × 45 – 8.8
210 Nm
K.97 /T
4 × M20 × 50 – 8.8
410 Nm
K.107 /T
4 × M24 × 60 – 8.8
710 Nm
K.127 /T
4 × M36 × 130 – 8.8
2500 Nm
K.157 /T
4 × M36 × 130 – 8.8
2500 Nm
Pužni reduktor
Sljedeća slika prikazuje oslonac zakretnog momenta kod pužnih reduktora.
•
Čahuru [1] s obije strane umetnite u ležaj.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
31
Mehanička instalacija
4
Oslonac okretnog momenta za nasadni reduktor
[1]
211491723
Reduktor
4.5.5
Vijci
Zatezni moment
S.37/T
4 x M6 × 16 – 8.8
11 Nm
S.47 /T
4 x M8 × 20 – 8.8
25 Nm
S.57 /T
6 x M8 × 20 – 8.8
25 Nm
S.67 /T
4 x M12 × 25 – 8.8
86 Nm
S.77 /T
8 x M12 × 35 – 8.8
86 Nm
S.87 /T
8 x M16 × 35 – 8.8
210 Nm
S.97 /T
8 x M16 × 35 – 8.8
210 Nm
SPIROPLAN® W reduktor
Sljedeća slika prikazuje oslonac zakretnog momenta kod SPIROPLAN® W reduktora.
Čahuru [1] s obije strane umetnite u ležaj.
45˚
•
[1]
211489547
Reduktor
32
Vijci
Zatezni moment u Nm
W.10 /T
4 x M6 × 16 – 8.8
11
W.20 /T
4 x M6 × 16 – 8.8
11
W.30 /T
4 x M6 × 16 – 8.8
11
W.37 /T
4 x M8 × 20 – 8.8
25
W.47 /T
4 x M10 × 25 – 8.8
48
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
4.6
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
NAPOMENA
Za oblikovanje korisničkog vratila vodite računa i o konstrukcijskim naputcima u katalogu motora s reduktorom!
4.6.1
Naputci o montaži
1. Nanesite NOCO®-Fluid te ga pažljivo raspodijelite
®
O
C
O I
N U
L
F
®
O
C
O I
N U
L
F
211516171
2. Ugradite vratilo te ga aksijalno osigurajte
(montaža se olakšava uporabom uređaja za navijanje)
U nastavku će biti opisana 3 načina montaže:
•
2A: Standardni opseg isporuke
•
2B: Komplet za montažu-/demontažu kod korisničkog vratila s osloncem
•
2C: Komplet za montažu-/demontažu kod korisničkog vratila bez oslonca
2A: Montaža sa standardnim opsegom isporuke
[1]
[2]
[3]
[4]
A
[5]
211518347
[1] Kratki pričvrsni vijak (standardni opseg isporuke)
[2] Opružni prsten
[3] Podložna pločica
[4] Sigurnosni prsten
[5] Korisničko vratilo
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
33
4
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
2B: Montaža sa SEW-EURODRIVE-om Komplet za montažu/demontažu (→ str. 38)
- Korisničko vratilo s osloncem
[1]
[2]
[3]
B
[4]
[5]
211520523
[1] Pričvrsni vijak
[2] Opružni prsten
[3] Podložna pločica
[4] Sigurnosni prsten
[5] Korisničko vratilo s osloncem
2C: Montaža sa SEW-EURODRIVE-om Komplet za montažu/demontažu (→ str. 38)
- Korisničko vratilo bez oslonca
[1]
[2]
[3]
C
[4]
[5]
[6]
211522699
[1] Pričvrsni vijak
[2] Opružni prsten
[3] Podložna pločica
[4] Sigurnosni prsten
[5] Razmačna cijev
[6] Korisničko vratilo bez oslonca
34
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
4
3. Pričvrsni vijak pritegnite odgovarajućim okretnim momentom (pogledajte tabelu).
211524875
Vijak
Zatezni moment [Nm]
M5
5
M6
8
M10/12
20
M16
40
M20
80
M24
200
NAPOMENA
U cilju izbjegavanja rđe na dosjedu preporučamo dodatno pustiti da se vratilo okrene
između dvije plohe s premazom!
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
35
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
4.6.2
Naputci za demontažu
Opis vrijedi samo kada se reduktor montira sa SEW-EURODRIVE kompletom za montažu/demontažu (→ str. 38). Pritom obratite pozornost na poglavlje "Naputci za montažu" (→ str. 33), točke 2B ili 2C.
1. Popustite pričvrsni vijak [1].
2. Uklonite dijelove [2] do [4] i, ako postoji, razmačnu pločicu [5].
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
211527051
[1] Pričvrsni vijak
[2] Opružni prsten
[3] Podložna pločica
[4] Sigurnosni prsten
[5] Razmačna cijev
[6] Korisničko vratilo
3. Između korisničkog vratila [6] i sigurnosnog prstena [4] postavite utisnu pločicu [8] i
nesavitljivu maticu [7] iz komplet za montažu/demontažu SEW-EURODRIVE.
4. Ponovno postavite sigurnosni prsten [4].
36
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
4
5. Ponovno pritegnite pričvrsni vijak [1]. Sada zatezanjem vijka možete reduktor odmaknuti od vratila.
[1]
[4]
[7]
[8]
[6]
211529227
[1] Pričvrsni vijak
[4] Sigurnosni prsten
[6] Korisničko vratilo
[7] Nesavitljiva matica
[8] Utisna pločica
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
37
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
4.6.3
Komplet za montažu / demontažu SEW
Komplet za montažu/demontažu SEW-EURODRIVE može se naručiti pod navedenim
brojevima.
[1]
[7]
[8]
[7]
[1]
211531403
[1] Pričvrsni vijak
[7] Nesavitljiva matica za demontažu
[8] Utisna pločica
DH7
[mm]
M1)
WA..10
16
M5
5
5
12
4,5
18
15,7
50
643 712 5
WA..20
18
M6
5
6
13,5
5,5
20,5
17,7
25
643 682 X
WA..20, WA..30, SA..37, WA..37, KA..19
20
M6
5
6
15,5
5,5
22,5
19,7
25
643 683 8
FA..27, SA..47, WA..47, KA..29
25
M10
5
10
20
7,5
28
24,7
35
643 684 6
FA..37, KA..37, SA..47, SA..57, WA..47, KA..29
30
M10
5
10
25
7,5
33
29,7
35
643 685 4
FA..47, KA..47, SA..57
35
M12
5
12
29
9,5
38
34,7
45
643 686 2
FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA..67
40
M16
5
12
34
11,5
41,9
39,7
50
643 687 0
SA..67
45
M16
5
12
38,5
13,5
48,5
44,7
50
643 688 9
FA..77, KA..77, SA..77
50
M16
5
12
43,5
13,5
53,5
49,7
50
643 689 7
FA..87, KA..87, SA..77, SA..87
60
M20
5
16
56
17,5
64
59,7
60
643 690 0
FA..97, KA..97, SA..87, SA..97
70
M20
5
16
65,5
19,5
74,5
69,7
60
643 691 9
FA..107, KA..107
80
M20
5
20
75,5
21,5
85
79,7
70
106 8211 2
Tip
C4
C5
C6
U-0,5 T -0,5 D3-0,5 L4
Referentni broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kompleta za montažu/demontažu
FA..107, KA..107, SA..97
90
M24
5
20
80
24,5
95
89,7
70
643 692 7
FA..127, KA..127
100
M24
5
20
89
27,5
106
99,7
70
643 693 5
FA..157, KA..157
120
M24
5
20
107
31
127
119,7
70
643 694 3
1) Pričvrsni vijak
38
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ili višeklinasto ozubljenje
4
NAPOMENA
Kod prikazanog kompleta za montažu SEW koji se koristi za pričvršćivanje korisničkog
vratila radi se o preporuci SEW-EURODRIVE-a. Stoga uvijek valja provjeravati može
li ova konstrukcija kompenzirati postojeće aksijalne sile. U posebnim slučajevima primjene (na pr. pričvršćivanje vratila mješalice) se prema potrebi za aksijalno osiguranje
mora upotrijebiti druga konstrukcija. U tom slučaju korisnik može svakodobno upotrijebiti vlastiti aksijalni osigurač. Pritom međutim valja osigurati da ova konstrukcija ne
uzrokuje potencijalne izvore paljenja prema DIN EN 13463 (na pr. udarno iskrenje).
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
39
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor sa steznim diskom
4.7
Nasadni reduktor sa steznim diskom
4.7.1
Naputci o montaži
OPREZ!
Zatezanje zateznog vijka bez ugrađenog vratila može dovesti do deformacije šupljeg
vratila.
Moguća materijalna šteta!
•
Zatezne vijke zatežite isključivo s ugrađenim vratilom.
1. Stezne vijke popustite za nekoliko navoja (nemojte ih odvrnuti do kraja!).
A
B
211533579
2. Oprezno odmastite provrt šupljeg vratila i pogonsko vratilo uobičajenim otapalom.
211535755
40
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor sa steznim diskom
4
3. Odmašćeno šuplje vratilo/pogonsko vratilo
211537931
4. NOCO®-Fluid nanesite u područje čahure na pogonskom vratilu.
Područje zatezanja steznog diska obavezno mora ostati slobodno od masti! Stoga
se NOCO®-Fluid ne smije nanositi neposredno na čahuru jer pasta pri postavljanju
pogonskog vratila može prodrijeti u područje zatezanja steznog diska.
211540107
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
41
4
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor sa steznim diskom
5. Ugradite pogonsko vratilo.
– Pazite na planparalelne vanjske prstenove steznog diska.
– Kod kućišta reduktora s svežnjem vratila:
Montirajte stezni disk na kraj na svežanj vratila.
– Kod kućišta reduktora bez svežnja vratila:
Stezni disk montirajte u razmaku od 1 do 2 mm od kućišta reduktora.
– Zatezne vijke stegnite redom u više okretaja (ne unakrsno) s moment ključem.
Točne vrijednosti za pritezne momente nalaze se na steznom disku.
1-2mm
s>0mm
211542283
6. Provjerite nakon montaže, da je preostali raspor između vanjskih prstena steznog
diska > 0 mm.
7. Podmažite vanjsku površinu šupljeg vratila u području steznog diska kako bi izbjegli
koroziju.
42
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor sa steznim diskom
4.7.2
4
Naputci za demontažu
1. Redom otpustite za po četvrt okretaja zatezne vijke, kako bi se izbjeglo savijanje
vanjskih prstenova.
2. Zatezne vijke popustite ravnomjerno i u nizu. Zatezne vijke ne okrećite sasvim van.
3. Izvadite vratilo, odnosno izvucite glavčinu sa vratila. (Nakupina hrđe, koja se je
možda nakupila na vratilu ispred dijela glavine, prvo se mora ukloniti).
4. Stezni disk povucite sa glavčine.
4.7.3
Čišćenje i podmazivanje
Demontirani stezni diskovi se prije ponovnog napinjanja ne trebaju rastavljati.
Stezni disk čistite i podmazujte samo ako je onečišćen.
Konusnu površinu podmazujte sa nekim od slijedećih krutih maziva:
Mazivo (Mo S2)
Trgovački oblik
Molykote 321 (klizni lak)
Molykote Spray (praškasti sprej)
Molykote G Rapid
Aemasol MO 19P
Aemasol DIO-sétral 57 N (klizni lak)
Sprej
Sprej
Sprej ili pasta
Sprej ili pasta
Sprej
Zatezni vijci se podmazuju višenamjenskom masti kao što je Molykote BR 2 ili slično.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
43
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4.8
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4.8.1
Naputci za montažu za korisničko vratilo bez oslonca
1. Očistite korisničko vratilo i unutrašnju stranu šupljeg vratila. Uvjerite se da su uklonjeni svi ostaci masti ili ulja.
2. Granični prsten i čahuru montirajte na korisničko vratilo.
211941003
3. Pričvrstite oslonce okretnog momenta na pogonskoj jedinici, poštujte poglavlje
"Oslonci okretnog momenta za nasadni reduktor" (→ str. 30).
5128549131
4. Nanesite NOCO®-Fluid na čahuru te ga pažljivo raspodijelite.
O
C
O D
N UI
L
F
®
211938827
44
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4
5. Reduktor potisnite na korisničko vratilo.
9007199466677643
6. Prethodno montirajte oslonce zakretnog momenta (ne zatežite vijke).
K..7
F..
S.. / W.. / K..9
9007199466684171
7. Tuljak do kraja potisnite u reduktor.
9007199466686347
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
45
4
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
8. Tuljak osigurajte graničnim prstenom. Granični prsten na čahuri zategnite odgovarajućim zakretnim momentom prema sljedećoj tabeli:
9007199466741899
Tip
KT/FT
Obloženo niklom
[Standard]
ST/WT
Oplemenjeni čelik
Okretni moment u Nm
-
37
18
7,5
37
47
18
7,5
47
57
18
7,5
57, 67
67
35
18
77
77
35
18
87
87
35
18
97
97
35
18
107
–
38
38
127
–
65
65
157
–
150
150
9. Uvjerite se, da su svi vijci otpušteni te pogurnite stezni disk na šuplje vratilo.
9007199466744075
46
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4
®
N
FL OC
UID O
10.Pogurnite suprotnu čahuru na korisničko vratilo i u šuplje vratilo.
9007199466746251
11.Stezni disk u potpunosti postavite u sjedište.
12.Lagano udarite o prirubnicu suprotnog tuljka kako biste se uvjerili da tuljak čvrsto
sjedi u šupljem vratilu.
9007199466748427
13.Provjerite da li korisničko vratilo sjedi u suprotnoj čahuri.
9007199466750603
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
47
4
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
14.Rukom čvrsto zategnite vijke steznog diska i uvjerite se da su vezni prstenovi
steznog diska paralelni.
9007199466752779
15.Zatezne vijke stegnite redom u više okretaja (ne unakrsno).
Točne vrijednosti za pritezne momente nalaze se na steznom disku.
> 0mm
9007199466754955
16.Provjerite nakon montaže, da je preostali raspor između vanjskih prstena steznog
diska > 0 mm.
17.Preostali raspor između suprotne čahure i kraja šupljeg vratila te čahure graničnog
prstena i steznog prstena mora biti > 0 mm.
> 0 mm
> 0 mm
s
> 0 mm
9007201603402123
48
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4
18.Zategnite oslonac okretnog momenta, poštujte poglavlje "oslonci okretnog momenta
za nasadni reduktor" (→ str. 30).
5129142283
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
49
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4.8.2
Naputci za montažu za korisničko vratilo s osloncem
1. Očistite korisničko vratilo i unutrašnju stranu šupljeg vratila. Uvjerite se da su uklonjeni svi ostaci masti ili ulja.
5129572875
2. Pričvrstite oslonce okretnog momenta na pogonskoj jedinici, poštujte poglavlje
"Oslonci okretnog momenta za nasadni reduktor" (→ str. 30).
5128549131
3. Montirajte čahuru na korisničko vratilo.
0 mm
2349377035
50
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4
4. Nanesite NOCO®-Fluid na čahuru te ga pažljivo raspodijelite.
O
C
O D
N UI
L
F
®
2349367435
5. Reduktor potisnite na korisničko vratilo.
5129650443
6. Uvjerite se, da su svi vijci otpušteni te pogurnite stezni disk na šuplje vratilo.
212003083
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
51
4
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
®
N
FL OC
UID O
7. Pogurnite suprotnu čahuru na korisničko vratilo i u šuplje vratilo.
9007199466746251
8. Stezni disk u potpunosti postavite u sjedište.
9. Lagano udarite o prirubnicu suprotnog tuljka kako biste se uvjerili da tuljak čvrsto
sjedi u šupljem vratilu.
9007199466748427
10.Provjerite da li korisničko vratilo sjedi u suprotnoj čahuri.
9007199466750603
52
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4
11.Rukom čvrsto zategnite vijke steznog diska i uvjerite se da su vezni prstenovi
steznog diska paralelni.
9007199466752779
12.Zatezne vijke stegnite redom u više okretaja (ne unakrsno).
Točne vrijednosti za pritezne momente nalaze se na steznom disku.
> 0mm
9007199466754955
13.Provjerite nakon montaže, da je preostali raspor između vanjskih prstena steznog
diska > 0 mm.
14.Preostali raspor između suprotne čahure i kraja šupljeg vratila mora biti > 0 mm.
> 0 mm
> 0 mm
s
> 0 mm
9007201603402123
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
53
4
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
15.Zategnite oslonac okretnog momenta, poštujte poglavlje "oslonci okretnog momenta
za nasadni reduktor" (→ str. 30).
5129142283
54
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s TorqLOC®
4.8.3
4
Naputci za demontažu
OPREZ!
Opasnost od opeklina zbog vrućih površina.
Teške ozljede.
•
Ostavite uređaj da se dovoljno ohladi, prije nego što ga dodirujete.
Redom otpustite za po četvrt okretaja zatezne vijke, kako bi se izbjeglo savijanje
vanjskih prstenova.
212013963
16.Zatezne vijke popustite ravnomjerno i u nizu.
Zatezne vijke ne okrećite sasvim van.
17.Demontirajte koničnu čeličnu čahuru.
Ukoliko je potrebno, pritom kao otiskivač koristite vanjske prstenove kao što slijedi:
– Odstranite sve zatezne vijke.
– Privijte odgovarajući broj vijaka u navojni provrt steznog diska.
– Poduprite unutarnji prsten o kućište reduktora.
– Izvucite koničnu čeličnu čahuru zatezanjem vijaka.
18.Izvucite spojku s vratila.
2903780235
19.Stezni disk povucite sa glavčine.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
55
Mehanička instalacija
4
Montaža zaštitnog pokrova
4.8.4
Čišćenje i podmazivanje
Demontirani stezni diskovi se prije ponovnog napinjanja ne trebaju rastavljati.
Stezni disk čistite i podmazujte samo ako je onečišćen.
Konusnu površinu podmazujte sa nekim od slijedećih krutih maziva:
Mazivo (Mo S2)
Trgovački oblik
Molykote 321 (klizni lak)
Sprej
Molykote Spray (praškasti sprej)
Sprej
Molykote G Rapid
Sprej ili pasta
Aemasol MO 19P
Sprej ili pasta
Aemasol DIO-sétral 57 N (klizni lak)
Sprej
Zatezni vijci se podmazuju višenamjenskom masti kao što je Molykote BR 2 ili slično.
4.9
Montaža zaštitnog pokrova
OPREZ!
Pogonski izlazni elementi se tijekom rada brzo pokreću.
Opasnost od priklještenja ili prignječenja.
4.9.1
•
Prije početka radova motor isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog
uključivanja.
•
Pogonske ulazne i izlazne elemente pokrijte sa zaštitom od dodira.
Montaža s okretljivim pokrovom
1
1. Umetnite okretljivi pokrov dok se ne uglavi na stezni disk.
56
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Montaža zaštitnog pokrova
4.9.2
4
Montaža fiksnog pokrova
1
2
1. Za pričvršćenje pokrova uklonite plastične čepove na kućištu reduktora (vidi sliku 1)
2. Pokrov priloženim vijcima pričvrstite na kućištu reduktora (vidi sliku 2)
4.9.3
Montaža bez pokrova
U posebnim slučajevima primjene kao primjerice kod provedenih vratila ne možete
postaviti pokrov. U tim slučajevima pokrov može otpasti ako proizvođač postrojenja ili
uređaja odgovarajućim priključnim dijelovima jamči da je ispunjen potreban stupanj
zaštite.
Ako su zbog toga potrebne posebne mjere održavanja, morate ih opisati u uputi za uporabu naprave ili komponente.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
57
Mehanička instalacija
4
Spojka adaptera AM
4.10
Spojka adaptera AM
4.10.1 IEC-adapter AM63 – 280 / NEMA-adapter AM56 – 365
9007199466840971
[1]
[479]
[481]
[484]
[491]
Vratilo motora
Polovina spojke
Zatik s navojem
Prizmatični klin
Razmačna cijev
1. Vratilo motora i površine prirubnice očistite na motoru i adapteru.
2. Uklonite dosjedni klin vratila motora te ih zamijenite s isporučenim dosjednim klinom
[484] (ne AM63 i AM250).
3. Ugrijte polovinu spojke [479] na ca. 80 – 100 °C, te polovine spojke gurnite na vratilo
motora. Pozicionirajte na slijedeći način:
– IEC-Adapter AM63 – 225 do graničnika na vijencu vratila motora.
– IEC-adapter AM250 – 280 po mjeri A.
– NEMA-adapter s razmačnom cijevi [491] po mjeri A.
4. Osigurajte dosjednu oprugu i polovinu spojke sa zatikom s navojem [481] te zatezni
moment TA sukladno tabeli na vratilu motora.
58
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Spojka adaptera AM
5. Provjerite mjeru A.
6. Zabrtvite kontaktne površine između adaptera i motora s odgovarajućim sredstvom
za brtvljenje površina.
7. Motor montirajte na adapter, pri čemu spojne čeljusti vratila adaptera moraju zahvaćati plastični grebenasti prsten.
IEC AM
63 / 71
80 / 90
100 / 112
132
160 / 180
200
225
250 / 280
A
24,5
31,5
41,5
54
76
78,5
93,5
139
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Navoj
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
NEMA AM
56
143 / 145
182 / 184
213 / 215
254 / 256
284 / 286
324 / 326
364 / 365
A
46
43
55
63,5
78,5
85,5
107
107
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Navoj
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
NAPOMENA
U cilju izbjegavanja stvaranja rđe na dosjedu preporučamo da prije montaže polovice
spojke na vratilo motora nanesete NOCO®-Fluid.
OPREZ!
Kod dogradnje motora na adapteru može u adapter prodrijeti vlaga.
Moguća materijalna šteta!
•
Adapter zabrtvite s anaerobnim tekućim brtvilom.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
59
4
Mehanička instalacija
Spojka adaptera AM
4.10.2 Dopuštena opterećenja
OPREZ!
Kod dogradnje motora mogu se pojaviti nedopustivo visoka opterećenja.
Moguća materijalna šteta!
•
Podatci o opterećenju navedeni u slijedećoj tabeli ne smiju se ni u kom slučaju
prekoračiti.
X
Fq
18513419
Reduktor tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9 i S..7:
Fq1) [N]
Tip adaptera
1)
IEC
NEMA
x [mm]
IEC-adapter
NEMA-adapter
AM63/71
AM56
77
530
410
AM80/90
AM143/145
113
420
380
AM100/112
AM182/184
144
2000
1760
AM1322)
AM213/2152)
1600
1250
AM132..
AM213/215
4700
3690
186
AM160/180
AM254/286
251
4600
4340
AM200/225
AM324-AM365
297
5600
5250
AM250/280
-
390
11200
–
1) Maksimalno dopuštenu težinsku silu valja kod dogradnog motora Fqmax kod povećanja razmaka težišta
x linearno smanjiti. Pri smanjivanju razmaka težišta x nije dopušteno povećanje maksimalno dozvoljene
težinske sile Fqmax.
2) Promjer izlazne prirubnice adaptera: 160 mm
Reduktor tipske vrste SPIROPLAN® W37 – W47:
Fq1) [N]
Tip adaptera
IEC
NEMA
x1) [mm]
IEC-adapter
NEMA-adapter
AM63/71
AM56
115
140
120
AM80/90
AM143/145
151
270
255
1) Maksimalno dopuštenu težinsku silu valja kod dogradnog motora Fqmax kod povećanja razmaka težišta
x linearno smanjiti. Pri smanjivanju razmaka težišta x nije dopušteno povećanje maksimalno dozvoljene
težinske sile Fqmax.
60
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Spojka adaptera AM
4.10.3 Adapter AM s blokadom povratnog hoda AM../RS
Provjerite prije montaže ili prije stavljanja u pogon smjer vrtnje pogona. Kod krivog
smjera vrtnje molimo obavijestite SEW-EURODRIVE-službu za kupce.
Blokada povratnog hoda tijekom uporabe radi bez održavanja. Za nju nisu potrebne
druge mjere održavanja. Blokade povratnog hoda posjeduju ovisno o veličini gradnje
takozvane minimalne podizne brojeve okretaja (vidi slijedeću tabelu).
OPREZ!
Ako se minimalni podizni brojevi okretaja prekorače, blokade povratnog hoda rade uz
trošenje te se zbog trenja stvaraju povećane temperature.
Moguća materijalna šteta!
•
U nazivnom pogonu ne smiju se prekoračiti minimalni podizni brojevi okretaja.
•
Tijekom postupka pokretanja ili kočenja dozvoljeno je nepostizanje minimalnih
podiznih brojeva okretaja.
Maksimalan zaporni moment blokade
povratnog hoda
[Nm]
Minimalni podizni brojevi
okretaja
[1/min]
AM80/90/RS,
AM143/145/RS
65
820
AM100/112/RS,
AM182/184/RS
425
620
AM132/RS,
AM213/215/RS
850
530
AM160/180/RS,
AM254/286/RS
1450
480
AM200/225/RS,
AM324-365/RS
1950
450
AM250/280/RS
1950
450
Tip
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
61
Mehanička instalacija
4
Spojka adaptera AQ.
4.11
Spojka adaptera AQ.
4.11.1 Adapter AQA80 – 190 / Adapter AQH80 – 190
AQA
AQH
479
479
1
1
2
A
3
A
212114955
1 Vratilo motora
2 Navojni zatik
3 Vijak
AQA = s utorom za klin
AQH = bez utora za klin
1. Vratilo motora i površine prirubnice očistite na motoru i adapteru.
2. Izvedba AQH: Otpustite vijke polovine spojke (479) te olabavite konusnu vezu.
3. Ugrijte polovine spojke (80 °C – 100 °C) te ih pogurnite na vratila motora.
Izvedba AQA / AQH: do razmaka "A" (vidi tabelu).
62
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Spojka adaptera AQ.
4. Izvedba AQH: Unakrsno zategnite vijke polovine spojke u više okretaja. Pazite na to
da su svi vijci zategnuti sa zateznim momentom TA prema slijedećoj tabeli.
Izvedba AQA: Polovicu spojke osigurajte sa zatikom s navojem (vidi tabelu).
5. Provjerite položaj polovice spojke (razmak "A" vidi tabelu).
Motor montirajte na adapter, pri čemu čeljusti obaju polovica spojke moraju zahvaćati jedna drugu. Potrebna utična snaga za spajanje obaju polovica spoje poništava
se nakon konačne montaže i time ne skriva opasnost od aksijalnog opterećenja na
krajnjim ležajevima.
NAPOMENA
Samo kod AQA, kod AQH nije dopušteno: U cilju izbjegavanja stvaranja rđe na
dosjedu preporučamo da prije montaže polovice spojke na vratilo motora nanesete
NOCO®-Fluid.
OPREZ!
Kod dogradnje motora na adapteru može u adapter prodrijeti vlaga.
Moguća materijalna šteta!
•
Adapter zabrtvite s anaerobnim tekućim brtvilom
4.11.2 Mjere podešavanja/zatezni momenti
Tip
Veličina
spojke
AQA /AQH 80 /1 /2 /3
AQA /AQH 100 /1 /2
AQA /AQH 100 /3 /4
AQA /AQH 140 /1 /2
19
24
AQA
AQH
AQA
AQH
39
53
M5
6 x M4
2
4,1
62
62
M5
4 x M5
2
8,5
M8
8 x M5
10
8,5
M8
8 x M6
10
14
74,5
28
AQA /AQH 190 /1 /2
AQA /AQH 190 /3
Zatezni moment TA
[Nm]
62
AQA /AQH 140 /3 /4
AQA /AQH 160 /1
Vijci
44,5
AQA /AQH 115 /1 /2
AQA /AQH 115 /3
Razmak "A"
[mm]
74,5
76,5
38
100
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
63
4
Mehanička instalacija
Spojka adaptera AQ.
4.11.3 Dopuštena opterećenja
OPREZ!
Kod dogradnje motora mogu se pojaviti nedopustivo visoka opterećenja.
Moguća materijalna šteta!
•
Podatci o opterećenju navedeni u slijedećoj tabeli ne smiju se ni u kom slučaju
prekoračiti.
Slijedeća ilustracija prikazuje dopuštena hvatišta sile dozvoljene maksimalne težine:
X
Fq
18513419
X
Fq
Težište motora
Udaljenost prirubnice adaptera – sredina motora
Poprečna sila
Tip
1)
2)
64
x1)
[mm]
Fq1)
[N]
AQ80
77
370
AQ100/1/2
113
350
AQ100/3/4
113
315
AQ115
113
300
AQ140/1/2
144
1550
AQ140/3
144
1450
AQ160
144
1450
AQ190/1/2; Ø prirubnica: 160
186
1250
AQ190/3; Ø prirubnica: 160
186
1150
AQ190/1/2
186
3750
AQ190/3
186
3400
Maksimalne vrijednosti opterećenja za vezne vijke s klasom čvrstoće 8.8. Maksimalno dozvoljenu težinsku silu dogradnog motora Fqmax valja linearno reducirati pri povećanju razmaka težišta x. Kod smanjivanja razmaka težišta nije dopušteno povećanje Fqmax.
Promjer izlazne prirubnice adaptera: 160 mm
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Adapter EWH
4.12
Adapter EWH
4.12.1 Adapter EWH01 – 03
[479]
[229]
60
°
[230]
[1]
4557485195
[1]
[229]
[230]
[479]
Vratilo motora
Stezni vijci
Osovinska čahura motora
Polovina spojke
1. Očistite i odmastite provrt šupljeg vratila polovine spojke [479], osovinsku čahuru
motora [230] i vratilo motora [1].
2. Osovinsku čahuru motora [230] postavite u polovice spojke [479] tako da se urez
osovinske čahure motora [230] nalazi između obaju steznih vijaka [229] pod kutom
od 60°.
3. Pogurnite polovice spojke [479] do kraja na vijenac vratila motora.
4. Stezne vijke [229] zategnite jedan za drugim s odgovarajućim moment ključem najprije na 25 % propisanog priteznog momenta prema slijedećoj tabeli.
5. Zategnite oba stezna vijka [229] na puni propisani pritezni moment.
Tip adaptera
Promjer vratila
motora
Broj steznih vijaka
u mm
Pritezni moment
steznih vijaka
Otvor ključa
u Nm
u mm
EWH01
9
2
5,6
3
EWH01
11
2
10
4
EWH02
11; 14; 16
2
10
4
EWH03
11; 14; 16
2
10
4
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
65
4
Mehanička instalacija
Adapter EWH
4.12.2 Dopuštena opterećenja
OPREZ!
Kod dogradnje motora mogu se pojaviti nedopustivo visoka opterećenja.
Moguća materijalna šteta!
•
Podatci o opterećenju navedeni u slijedećoj tabeli ne smiju se ni u kom slučaju
prekoračiti.
Slijedeća ilustracija prikazuje dopuštena hvatišta sile dozvoljene maksimalne težine:
X
Fq
18513419
X
Fq
Težište motora
Udaljenost prirubnice adaptera – sredina motora
Poprečna sila
Tip
1)
2)
66
x1)
[mm]
Fq1)
[N]
EWH01
113
40
EWH02
120
56
EWH03
120
56
Maksimalne vrijednosti opterećenja za vezne vijke s klasom čvrstoće 8.8. Maksimalno dozvoljenu težinsku silu dogradnog motora Fqmax valja linearno reducirati pri povećanju razmaka težišta x. Kod smanjivanja razmaka težišta nije dopušteno povećanje Fqmax.
Promjer izlazne prirubnice adaptera: 160 mm
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Pokrov na strani pogona AD
4.13
4
Pokrov na strani pogona AD
Kod montaže pogonskih elemenata pazite na poglavlje "Montaža pogonskih elemenata
i prijenosnih (izlaznih) elemenata" (→ str. 28).
4.13.1 Pokrov s osnovnom pločom motora AD../P
Montaža motora i premještanje osnovne ploče motora.
212119307
[1] Osnovna ploča motora
[2] Navojni svornjak (samo AD6/P / AD7/P)
[3] Oslonac (samo AD6/P / AD7/P)
[4] Matica
[5] Navojni stupovi
1. Osnovnu ploču motora postavite jednakomjernim zatezanjem matica za namiještanje na potreban položaj za montažu. Kod reduktora s čeonim ozubljenjem za dublji
položaj premiještanja eventualno uklonite prstenasti vijak/transportnu očicu; popravite oštećene lakirane površine.
2. Usmjerite motor na osnovnu ploču motora (krajevi vratila moraju biti u liniji) te ga
pričvrstite.
3. Montirajte pogonske elemente na ulazni kraj vratila i vratilo motora te usmjerite
pogonske elemente, kraj vratila i vratilo motora jedan prema drugome; još jednom po
potrebi ispravite položaj motora.
4. Postavite vlačna sredstva (klinasti remen, lanac, ...) i nategnite ravnomjernim premještanjem osnovnu ploču motora. Pritom osnovnu ploču motora i stupove ne pritežite međusobno.
5. Zategnite matice koje nisu predviđene za premještanje za fiksiranje navojnih
stupova.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
67
4
Mehanička instalacija
Pokrov na strani pogona AD
4.13.2 Samo AD6/P i AD7/P
Matice navojnih svornjaka popustite prije premještanja kako bi se navojni svornjaci aksijalno slobodno pokretali u osloncu. Zatežite matice tek nakon što je dostignut konačni
položaj premiještanja. Osnovnu ploču motora ne postavljajte preko oslonca.
4.13.3 Pokrov s bridom za centriranje AD../ZR
Montaža aplikacija na poklopcu pogona s bridom za centriranje.
1. Za pričvršćivanje aplikacije se moraju pripremite vijci prilagođene dužine. Dužina I
novih vijaka dobiva se iz:
212121483
[l] t+a
[t] Vijčana dubina (vidi tabelu)
[a] Debljina aplikacije
[s] Pričvrsni navoj (vidi tabelu)
Postignutu dužinu vijka valja zaokružiti na najbližu najmanju standardnu
dužinu.
2. Uklonite pričvrsne vijke s brida za centriranje.
3. Očistite površinu postrojenja i brid za centriranje.
68
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
Pokrov na strani pogona AD
4
4. Očistite navoje novih vijaka i prve navoje premažite sredstvom za osiguranje vijaka
(npr. Loctite® 243).
5. Postavite aplikaciju na brid za centriranje te povucite pričvrsne vijke s navedenim
zateznim momentom TA (vidi tabelu).
Tip
Vijčana dubina
t [mm]
Pričvrsni navoj
s
Zatezni moment
TA za vezne vijke razreda čvrstoće 8.8 [Nm]
AD2/ZR
25,5
M8
25
AD3/ZR
31,5
M10
48
AD4/ZR
36
M12
86
AD5/ZR
44
M12
86
AD6/ZR
48,5
M16
210
AD7/ZR
49
M20
410
AD8/ZR
42
M12
86
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
69
Mehanička instalacija
4
Pokrov na strani pogona AD
Dopuštena
opterećenja
OPREZ!
Kod dogradnje motora mogu se pojaviti nedopustivo visoka opterećenja.
Moguća materijalna šteta!
•
Podatci o opterećenju navedeni u slijedećoj tabeli ne smiju se ni u kom slučaju
prekoračiti.
Slijedeća ilustracija prikazuje dopuštena hvatišta sile dozvoljene maksimalne težine:
x
Fq
212123659
X
Fq
Težište motora
Udaljenost prirubnice adaptera – sredina motora
Poprečna sila
Tip
x1)
[mm]
AD2/ZR
193
330
AD3/ZR
274
1400
AD4/ZR2)
AD4/ZR
1)
2)
70
361
Fq1)
[N]
1120
3300
AD5/ZR
487
3200
AD6/ZR
567
3900
AD7/ZR
663
10000
AD8/ZR
516
4300
Maksimalne vrijednosti opterećenja za vezne vijke s klasom čvrstoće 8.8. Maksimalno dozvoljenu težinsku silu dogradnog motora Fqmax valja linearno reducirati pri povećanju razmaka težišta x. Kod smanjivanja razmaka težišta nije dopušteno povećanje Fqmax.
Promjer izlazne prirubnice adaptera: 160 mm
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Pokrov na strani pogona AD
4.13.4 Poklopac s blokadom povratnog hoda AD../RS
Provjerite prije montaže ili prije stavljanja u pogon smjer vrtnje pogona. Kod krivog
smjera vrtnje molimo obavijestite SEW-EURODRIVE-službu za kupce.
Blokada povratnog hoda tijekom uporabe radi bez održavanja. Za nju nisu potrebne
druge mjere održavanja. Blokade povratnog hoda posjeduju ovisno o veličini gradnje
takozvane minimalne podizne brojeve okretaja (vidi slijedeću tabelu).
OPREZ!
Ako se minimalni podizni brojevi okretaja prekorače, blokade povratnog hoda rade uz
trošenje te se zbog trenja stvaraju povećane temperature.
Moguća materijalna šteta!
•
U nazivnom pogonu ne smiju se prekoračiti minimalni podizni brojevi okretaja.
•
Tijekom postupka pokretanja ili kočenja dozvoljeno je nepostizanje minimalnih
podiznih brojeva okretaja.
Maksimalan zaporni moment blokade
povratnog hoda
[Nm]
Minimalni podizni brojevi
okretaja
[1/min]
AD2/RS
65
820
AD3/RS
425
620
AD4/RS
850
530
AD5/RS
1450
480
AD6/RS
1950
450
AD7/RS
1950
450
AD8/RS
1950
450
Tip
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
71
Mehanička instalacija
4
Dodatna oprema
4.14
Dodatna oprema
4.14.1 Spojke za pokretanje i klizne spojke AR.. i AT..
Klizna spojka AR..
Pogoni s kliznom spojkom sastavljeni su od serijskog zupčanog reduktora i
motora/regulacijskog motora s reduktorom između kojih je ugrađen adapter. U tom
adapteru je smještena klizna spojka. Kod motora s reduktorom s dvostrukim reduktorom
klizna se spojka može nalaziti između prvog i drugog reduktora. Klizni moment je tvornički individualno podešen prema konkretnoj konstrukciji pogona.
Ova ilustracija prikazuje pogon s kliznom spojkom i uređaj za nadzor broja okretaja W:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]
[7]
1901048587
[1]
[2]
[3]
Uklopni greben
Davač impulsa
Pločica zahvatnika
[4]
[5]
[6]
Tarne obloge
Tanjurasta opruga
Matica s utorima
[7]
[8]
Klizna glavina
Uređaj za nadzor broja okretaja
Uređaj za nadzor broja okretaja W:
Uređaj za nadzor broja okretaja upotrebljava se kod motora s reduktorom s konstantnim
brojem okretaja i priključuje se na davač impulsa u adapteru.
Uređaj za nadzor proklizavanja WS:
Uređaj za nadzor proklizavanja se koristi kod slijedećih komponenti:
•
Motori s reguliranim brojem okretaja s davačem broja okretaja
•
Regulacijski reduktor VARIBLOC®
NAPOMENA
Dodatne informacije o spojci AR.. možete pronaći u uputi za uporabu "Zaletne i klizne
spojke AR.. i AT..", predmetni broj 17036011/EN.
72
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Dodatna oprema
Hidraulička zaletna
spojka AT..
Hidrauličke zaletne spojke su hidrauličke spojke koje rade po Föttingerovom načelu.
Sastoje se od 2 okretljiva, uležištena pulu-prstenasta prostora, opremljena s lopaticama
koji uskim otvorom stoje okrenuti jedan prema drugom.
Uvedeni okretni moment prenosi se pomoću dinamičkih sila strujeće tekućine. Ova tekućina cirkulira u zatvorenom krugu između kola pumpe (primarna strana) [12] na pogonskom vratilu (vratilo motora) i na kolu turbine (sekundarna strana) [9] poganjanog vratila
(ulazno vratilo reduktora).
Slijedeća ilustracija prikazuje konstrukciju pogona s hidrauličkom zaletnom spojkom:
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
[15]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
1901143691
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Reduktor
Osnovna prirubnica u cijelosti
Blokada povratnog hoda (opcionalno)
Međuprirubnica
Hidraulička zaletna spojka
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
Laterna u cijelosti
Motor
Vijci za punjenje
Kolo turbine
Školjka spojke
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
Radna tekućina (hidrauličko ulje)
Kolo pumpe
Elastična traka
Elastična vezna spojka
Taljivi sigurnosni vijak
NAPOMENA
Dodatne informacije o spojci AT.. možete pronaći u uputi za uporabu "Zaletne i klizne
spojke AR.. i AT..", predmetni broj 17036011/EN.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
73
Mehanička instalacija
4
Dodatna oprema
4.14.2 Dijagnostičke jedinice DUV i DUO
Dijagnostička
jedinica DUV
Dijagnostička jedinica DUV30A prema metodama analize frekvencije vrednuje oscilacijske signale. Kao senzor služi mikromehanički snimač ubrzanja. Podatci se mogu prikupiti, obraditi i vrednovati decentralizirano bez stručnog znanja.
Dijagnostička jedinica DUV30A primjerena je za rano prepoznavanje oštećenja valjkastih ležajeva ili neravnoteže. Kontinuirani nadzor pruža pouzdano i financijski učinkovito
rješenje nasuprot intermitentnim metodama.
Dijagnostička jedinica DUV30A je konstruirana kao kombinirani senzor, koji se koristi
bilo kao jedinica s normalnim hodom ili kao jedinica sa sporim hodom. Obije se razlikuju
samo u firmware-u prema različitom mjernom vremenu i područjima frekvencije koja iz
toga proizlaze.
Slijedeća ilustracija prikazuje dijagnostičku jedinicu DUV30A:
4428331403
NAPOMENA
Dodatne informacije o analitičkoj jedinici molimo potražite u priručniku "Dijagnostička
jedinica DUV30A", predmetni broj 16710231/HR.
Dijagnostička
jedinica DUO
DUO10A sastoji se iz dijagnostičke jedinice i osjetnika teperature. Osjetnik temperature
(PT100 ili PT1000-otporski osjetnik) postavljen je u ulje reduktora te služi za dobivanje
temperature ulja reduktora. Dijagnostička jedinica računa iz izmjerenih temperatura ulja
preostali životni vijek za ulje reduktora.
Dijagnostička jedinica kontinuirano prikuplja temperaturu ulja reduktora te odmah
računa preostali životni vijek za postavljene vrste ulja. Dijagnostičkoj jedinici je pritom
potrebna 24-V-opskrba naponom. Vremena, u kojima je dijagnostička jedinica isključena, ne uzimaju se u obzir za prognozu.
Slijedeća ilustracija prikazuje dijagnostičku jedinicu DUO10A:
4719800843
NAPOMENA
Dodatne informacije o analitičkoj jedinici molimo potražite u priručniku "Dijagnostička
jedinica DUO10A", predmetni broj 11473630/HR.
74
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Dodatna oprema
4.14.3 Grijanje reduktora za reduktore tipske vrste R..7, F..7 i K..7
Kako biste omogućili pokretanje reduktora kod hladnog starta bez poteškoća kod niskih
okolnih temperatura, može biti potrebno uljno grijanje. Ono je raspoloživo ovisno o
izvedbi reduktora s eksternim ili integriranim termostatom.
Grijač se uvrće u kućište reduktora i regulira termostatom. Granična temperatura na termostatu ispod koje se ulje mora zagrijavati podešava se ovisno o korištenom mazivu.
Slijedeća ilustracija prikazuje reduktor s grijačem i eksternim termostatom:
[1]
[2]
2060553483
[1]
[2]
Termostat
Grijač
NAPOMENA
Dodatne informacije o grijanju reduktora ćete pronaći u dodatku uputi za uporabu
"Reduktor tipske vrste R..7, F..7 i K..7 grijanje reduktora", predmetni broj
16840410/EN.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
75
4
Mehanička instalacija
Dodatna oprema
4.14.4 prirubnička spojka
Prirubnička spojke [1] su krute spojke za spajanje 2 vratila [2].
Primjerene su za rad u oba smjera vrtnje, no ne mogu izjednačiti pomak vratila.
Okretni moment između vratila i spojke prenosi se preko cilindričnog poprečnog prešanog spoja. Obije polovice spojke međusobno se privijaju na prirubnice. Za hidrauličku
demontažu prešanog spoja su spojke na obodu opremljene s nekoliko otvora za demontažu [3].
[2]
[1]
[2]
[3]
18014402706266635
[1]
[2]
[3]
Prirubnička spojka
Korisničko vratilo i vratilo reduktora
Otvori za demontažu
NAPOMENA
Dodatne informacije o prirubničkoj spojci ćete pronaći u dodatku uputi za uporabu
"Reduktor tipskih vrsta R..7, F..7, K..7, S..7 i SPIROPLAN® W prirubnička spojka",
predmetni broj 19318413/EN.
76
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Dodatna oprema
4.14.5 Dodatno podmazivanje labirintne brtve
Izlazno vratilo
Slijedeća ilustracija na primjeru prikazuje podmazivu radijalnu labirintnu brtvu
(Taconite).
•
Pojedinačni brtveni prsten vratila s radijalnom labirintnom brtvom
•
Primjena kod jako visokog opterećenja prašinom s abrazivnim česticama
9007204406135947
NAPOMENA
Kod podmazivanja pazite da se vratilo reduktora okreće.
Položaj mjesta za
podmazivanje
Kod sustava za brtvljenje koji se mogu dodatno podmazivati se standardno koristi
kuglasta mazalica prema DIN 71412 A. Dodatno podmazivanje valja provoditi u redovitim intervalima. Mjesta za podmazivanje se nalaze u području izlaznog vratila, vidi slijedeću ilustraciju:
4986644747
Dolijevanje masti
za brtvila
U sustave za brtvljenje koji se mogu dodatno podmazivati može se doliti mazivo. Umjereno pritisnite mast ovisno o mjestu za podmazivanje dok mast ne izađe iz pukotine.
Tako se stara mast istiskuje zajedno s prljavštinom i pijeskom iz pukotine.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
77
Mehanička instalacija
4
Dodatna oprema
NAPOMENA
Odmah uklonite staru mast koja je iscurila.
Učestalost
provjeravanja i
održavanja
Neophodno se je potrebno pridržavati učestalosti provjeravanja i servisiranja kako bi se
jamčila pogonska sigurnost.
Vremenski interval
Što učiniti?
Svakih 3000 radnih sati, najmanje
svakih 6 mjeseci
Dolijte mast za brtvila kod sustava za brtvljenje koji se
mogu dodatno podmazivati.
Tehnički podatci
Masti za brtve i
valjne ležajeve
Tabela prikazuje maziva koje preporučuje SEW-EURODRIVE za radnu temperaturu od
–40 °C do +80 °C:
Proizvođač
Masti
Fuchs
Renolit CX TOM 15 OEM
Aral
Aral Eural Grease EP2
Aral
Aral Aralube BAB EP2
Oil
NAPOMENA
Ako korisnik koristi mast koja nije navedena, to podliježe odgovornosti korisnika da
mast nije prikladna za predviđeni određeni slučaj uporabe.
4.14.6 Ventil za ispuštanje ulja
Reduktor je standardno opremljen vijkom za ispuštanje ulja. Opcionalno se može predvidjeti ventil za ispuštanje ulja. Ovaj ventil omogućuje jednostavno postavljanje ispusnog voda za zamjenu ulja reduktora.
4984750475
4.14.7 Uljni spremnik za izjednačavanje
Uljni spremnik za izjednačavanje služi za izjednačavanje oscilacija volumena ulja
u sustavu koje nastaju zbog temperaturnih oscilacija. To se postiže tako da uljni spremnik za izjednačavanje kod rastuće temperature reduktora preuzima jedan dio rastućeg
volumena ulja te ga po potrebi ponovno dovodi u reduktor koji se hladi, tako da reduktor
u svakom radnom stanju ostaje u potpunosti napunjen uljem.
78
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Mehanička instalacija
4
Dodatna oprema
Slijedeća ilustracija na primjeru prikazuje motor s reduktorom u položaju u prostoru M4:
4986667147
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
79
I
5
Stavljanje u pogon
Dodatna oprema
0
5
Stavljanje u pogon
OPREZ!
Nestručnim stavljanjem u pogon se reduktor može oštetiti.
Moguće materijalne štete.
•
80
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Prije pokretanja obvezatno provjerite pravilnu razinu ulja! Količine punjenja maziva
pronaći ćete na označnoj pločici.
•
Vijci za kontrolu i ispuštanje ulja te vijci i ventili za odzračivanje moraju biti
pristupačni.
•
Na označnoj pločici zabilježeni su najvažniji tehnički podatci. Dodatni podaci relevantni za rad navedeni su na crtežima i u potvrdi naloga.
•
Provjerite nakon postavljanja reduktora da li svi pričvrsni vijci naliježu.
•
Nakon zatezanja pričvrsnih elemenata provjerite da se poravnanje nije promijenilo.
•
Prije stavljanja u pogon se uvjerite da su rotirajuće osovine i spojke opremljene odgovarajućim zaštitnim pokrovima.
•
Kod uporabe stakla za provjeru ulja za kontrolu razine ulja isto treba čuvati od
oštećenja.
•
Kod svih radova na reduktoru obvezatno izbjegavajte otvoreni plamen ili iskrenje.
•
Zaštitite reduktor od ispalih predmeta.
•
Prije stavljanja u pogon uklonite prisutne transportne osigurače.
•
Molimo poštujte sigurnosne napomene u pojedinim poglavljima!
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Stavljanje u pogon
I
Provjerite razinu ulja
5
0
5.1
Provjerite razinu ulja
Prije stavljanja u pogon provjerite da li je razina ulja sukladna s položajem u prostoru.
Pritom obratite pozornost na poglavlje "Kontrola razine ulja i zamjena ulja" (→ str. 89).
Kada se na reduktoru nalazi staklo za provjeru ulja, razina ulja se alternativno može
utvrditi i kroz staklo za provjeru ulja.
POZOR!
Oštećenja reduktora zbog ulja reduktora koje izlazi kroz staklo za provjeru ulja.
Moguća oštećenja uređaja.
•
Postavite odgovarajuće zaštitne naprave kako biste isključili oštećenje stakla za
provjeru uslijed udarca.
1. Molimo poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja /
održavanja".
2. Provjerite razinu ulja na staklu za provjeru ulja sukladno slijedećoj slici:
[1]
4158756363
[1] Razina ulja mora biti na ovom području
3. Ukoliko je razina ulja preniska, postupajte na slijedeći način:
– Otvorite odgovarajući vijak za punjenje ulja, vidi poglavlje "Radovi provjeravanja/
održavanja na reduktoru".
– Punite novo ulje iste vrste kroz vijak za punjenje ulja do oznake.
– Zavrnite vijak za punjenje ulja.
Prije stavljanja u pogon provjerite da li je razina ulja sukladna s položajem u prostoru.
Pritom obratite pozornost na poglavlje "Kontrola razine ulja i zamjena ulja" (→ str. 89).
5.2
Prividno propuštanje kod brtvila vratila
Ovisno o principu mogu brtve pomičnih brtvenih površina na pomičnim dijelovima vratila
biti ne sasvim nepropusne, budući da se tijekom rada na njima stvara film od maziva.
Zbog ovog mazivog filma između vratila i brtvene usne su razvoji topline i habanje na
sustavu za brtvljenje minimalni te su osigurani preduvjeti za predviđenu trajnost.
Optimalna svojstva brtvljenja se postižu nakon faze uhodavanja.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
81
I
5
Stavljanje u pogon
Pužni reduktor i SPIROPLAN® W reduktor
0
5.3
Pužni reduktor i SPIROPLAN® W reduktor
5.3.1
Vrijeme uhodavanja
SPIROPLAN® i pužni reduktori trebaju vrijeme uhodavanja od minimalno 48 h, kako bi
postigli maksimalan stupanj učinkovitosti. Ako se reduktor pokreće u oba smjera vrtnje,
za svaki smjer vrtnje vrijedi vlastito vrijeme uhodavanja. Tabela prikazuje prosječno
smanjivanje snage tijekom vremena uhodavanja.
Pužni reduktor
Puž
i-područje
η-reduciranje
1-navojni
ca. 50...280
ca. 12 %
2-navojni
ca. 20...75
ca. 6 %
3-navojni
ca. 20...90
ca. 3 %
4-navojni
-
-
5-navojni
ca. 6...25
ca. 3 %
6-navojni
ca. 7...25
ca. 2 %
SPIROPLAN®
reduktor
82
W10 / W20 / W30
W37 / W47
i-područje
η-reduciranje
ca. 35...75
ca. 15 %
ca. 20...35
ca. 10 %
i-područje
η-reduciranje
ca. 10...20
ca. 8 %
ca. 30...70
ca. 8 %
ca. 8
ca. 5 %
ca. 10...30
ca. 5 %
ca. 6
ca. 3 %
ca. 3...10
ca. 3 %
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Stavljanje u pogon
I
Reduktor s čeonim ozubljenjem/Plosnati reduktor/Reduktor s konusnim ozubljenjem
5
0
5.4
Reduktor s čeonim ozubljenjem/Plosnati reduktor/Reduktor s konusnim
ozubljenjem
Za reduktore s čeonim, plosnatim i konusnim ozubljenjem ne treba poštivati nikakve
posebne napomene za stavljanje u pogon, ako su reduktori montirani sukladno
s poglavljem "Mehanička instalacija" (→ str. 19).
5.5
Reduktor s blokadom povratnog hoda
Blokada povratnog hoda služi za izbjegavanje neželjenih smjerova vrtnje. Tijekom rada
je moguć samo utvrđen smjer vrtnje.
OPREZ!
Pokretanje u blokiranom smjeru može dovesti do uništenja blokade povratnog hoda!
Moguća materijalna šteta!
•
Ne smije doći do pokretanja motora u blokiranom smjeru. Pazite na pravilno napajanje motora strujom kako biste postigli željeni smjer vrtnje.
•
Za svrhu kontrole je jednokratno dozvoljen rad protiv blokiranog smjera s polovičnim izlaznim zakretnim momentom reduktora.
B
CCW
CW
A
CW
CCW
659173899
Smjer vrtnje je definirana pogledom na izlazno vratilo (LSS)
•
Vrtnja na desno (CW)
•
Vrtnja na lijevo (CCW)
Dozvoljeni smjer vrtnje označen je na kućištu.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
83
I
5
Stavljanje u pogon
Komponente iz elastomera s fluorovim kaučukom
0
5.6
Komponente iz elastomera s fluorovim kaučukom
U normalnim radnim uvjetima i temperaturama do 200 °C je fluorov kaučuk izrazito stabilan i bezopasan. No, kada se zagrije na više od 300 °C, npr. zbog vatre ili plamena
plamenika za sječenje, stvaraju se plinovi i pare te ostaci opasni po zdravlje.
OPREZ!
Oštećenje zdravlja zbog opasnih plinova, para i ostataka, koji nastaju zagrijavanjem
fluorovog kaučuka na > 200 °C.
Oštećenja zdravlja.
•
Osigurajte da komponente koje sadrže fluorov kaučuk ne budu izložene toplinskom
opterećenju > 200 °C. Po potrebi uklonite te komponente.
•
Svakako spriječite udisanje fluor-kaučuk plinova i para te dodir s kožom i očima.
•
Spriječite dodir i s ohlađenim fluorovim kaučukom, jer su se pri toplinskom opterećenju stvorili ostaci koji sadrže opasne tvari.
Kod reduktora R..7, F..7, K..7, K..9, S..7 i SPIROPLAN® W mogu sljedeće komponente
sadržavati elastomere iz fluorovog kaučuka.
•
Brtveni prsteni vratila
•
Odzračni ventil
•
Zatvorni vijci
Za sigurno rukovanje tijekom čitavog vijeka trajanja pa do ekološki prihvatljivog zbrinjavanja je odgovoran korisnik.
SEW-EURODRIVE nije odgovoran za oštećenja uzrokovana nestručnim rukovanjem.
84
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
Pripreme za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru
6
6
Provjeravanje / održavanje
Slijedeći reduktori su podmazani za čitav životni vijek:
•
Reduktor s čeonim ozubljenjem R07, R17, R27
•
Plosnati reduktor F27
•
SPIROPLAN® reduktor
Ovisno o vanjskim utjecajima po potrebi treba popraviti površinski/antikorozivni premaz.
6.1
Pripreme za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru
Prije nego što započnete s radovima provjeravanja / i održavanja na reduktoru, poštujte
slijedeće napomene.
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije početka radova motor s reduktorom isključite iz napona i osigurajte ga od
nehotičnog uključivanja!
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi!
•
Vijak za kontrolu razine ulja i vijak za ispuštanje ulja odvrćite samo uz oprez.
POZOR!
Punjenjem krivog ulja reduktora mogu se izgubiti svojstva podmazivanja.
Moguća materijalna šteta!
•
Sintetička maziva ne miješajte međusobno i s mineralnim mazivima!
•
Kao mazivo standardno se upotrebljava mineralno ulje.
POZOR!
Nestručnim održavanjem se reduktor može oštetiti.
Moguće materijalne štete.
•
Pažljivo poštujte napomene u ovom poglavlju.
NAPOMENA
Položaj vijka za kontrolu razine ulja i ispuštanje ulja te odzračnog ventila ovisan je o
obliku ugradnje te se može pogledati na listovima situacije u prostoru. Vidi poglavlje
"Položaji u prostoru" (→ str. 104).
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
85
Provjeravanje / održavanje
6
Intervali provjeravanja / Intervali održavanja
6.2
•
Neophodno je potrebno pridržavati se intervala provjeravanja i održavanja kako bi se
zajamčila pogonska sigurnost.
•
Uvjerite se da prije otpuštanja osovinskih spojeva momenti torzije više nisu aktivni
(pritezanje u sustavu).
•
Prilikom radova održavanja i provjeravanja spriječite prodiranje stranih tijela
u reduktor.
•
Čišćenje reduktora uređajem za čišćenje pod visokim tlakom nije dopušteno. Postoji
opasnost da voda prodre u reduktor te da se oštete brtve.
•
Nakon svih radova održavanja i servisiranja provedite sigurnosno-funkcijsku
provjeru.
Intervali provjeravanja / Intervali održavanja
Slijedeća tabela prikazuje vremenske intervale koje valja poštivati i odgovarajuće mjere:
Vremenski interval
Što učiniti?
•
•
•
Svakih 3000 radnih sati, najmanje jednom u pola
godine
•
•
•
•
Prema uvjetima rada (pogledajte sljedeću grafiku),
najkasnije svake 3 godine
Prema temperaturi ulja
•
Promjena mineralnog ulja
•
Zamjena masti za valjne ležajeve
(preporučljivo)
Zamjena osovinskog brtvila (ne ugrađujte ga
ponovno na isti radni put)
•
•
•
Prema uvjetima rada (pogledajte sljedeću grafiku),
najkasnije svakih 5 godina
Prema temperaturi ulja
•
Promjena sintetičkog ulja
•
Zamjena masti za valjne ležajeve
(preporučljivo)
Zamjena osovinskog brtvila (ne ugrađujte ga
ponovno na isti radni put)
•
•
86
Različito (ovisno o vanjskim utjecajima)
Provjera ulja i razine ulja
Prema radnim zvukovima provjerite moguća
oštećenja ležaja
Vizualna kontrola brtvila na propusnost
Kod reduktora s osloncima zakretnog
momenta: provjerite gumeni odbijač, prema
potrebi ga zamijenite
•
Poboljšajte ili obnovite površinski premaz /
premaz za zaštitu od korozije
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
6
Intervali zamjene maziva
6.3
Intervali zamjene maziva
Sljedeća slika prikazuje učestalost zamjene kod standardnih reduktora za normalne
uvjete okoline. Kod posebnih izvedbi i otežanih/agresivnih uvjeta u okružju obavite
češću promjenu ulja!
[h]
30000
25000
[3]
20000
15000
[4]
[1]
10000
[5]
5000
0
70
80
90
100
110
[1] Radni sati
[3] CLP PG
[2] Trajna temperatura uljne kupelji
[4] CLP HC / HCE
• Prosječna vrijednost prema vrsti ulja kod 70 °C
115
120
[°C]
[2]
[5] CLP / HLP / E
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Oil
87
Provjeravanje / održavanje
6
Radovi provjeravanja / Radovi održavanja na adapteru AL / AM / AQ. / EWH
6.4
Radovi provjeravanja / Radovi održavanja na adapteru AL / AM / AQ. / EWH
Slijedeća tabela prikazuje vremenske intervale koje valja poštivati i odgovarajuće mjere:
Vremenski interval
Što učiniti?
•
•
Svakih 3000 radnih sati, najmanje jednom u pola
godine
•
•
Nakon 10000 radnih sati
•
•
Provjera torzijske zračnosti
Vizualna kontrola elastičnog nazubljenog
vijenca
•
Nakon 25000 – 30000 radnih sati
•
•
Promjena masti za valjne ležajeve
Zamjena osovinskog brtvila (ne ugrađujte ga ponovno na isti radni put)
Zamjena elastičnog nazubljenog vijenca
•
6.5
Prema radnim zvukovima provjerite
moguća oštećenja ležaja
Vizualna kontrola adaptera na
propusnost
Radovi provjeravanja / održavanja na poklopcu na strani pogona AD
Slijedeća tabela prikazuje vremenske intervale koje valja poštivati i odgovarajuće mjere:
Vremenski interval
Što učiniti?
•
•
Svakih 3000 radnih sati, najmanje jednom u pola
godine
•
•
88
Nakon 25000 – 30000 radnih sati
Prema radnim zvukovima provjerite
moguća oštećenja ležaja
Vizualna kontrola adaptera na
propusnost
•
Promjena masti za valjne ležajeve
•
Zamjena brtvenog prstena vratila
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
6
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6.6
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6.6.1
Kontrola razine ulja i zamjena ulja
Postupak kod kontrole razine ulja i kod zamjene ulja ovisi o slijedećim kriterijima:
•
Tip reduktora
•
Veličina gradnje
•
Položaj u prostoru
Poštujte napomene u odgovarajućem poglavlju te slijedeću tabelu. Napomene za položaj u prostoru ćete pronaći u poglavlju "Položaji u prostoru" (→ str. 104). Kod reduktora
u okretnim položajima u prostoru ne može se izvršiti kontrola razine ulja. Reduktori se
isporučuju s ispravnom razinom ulja. U slučaju zamjene ulja poštujte navode i količine
punjenja na tipskoj oznaci.
Slovčani znak
raspoznavanja
Poglavlje "Kontrola razine ulja i zamjena ulja"
Reference
A:
• Reduktor s čeonim ozubljenjem...
• Plosnati reduktor...
• Reduktor s konusnim ozubljenjem...K37 – K187
• Pužni reduktor... S47 – 97
s vijkom za kontrolu razine ulja
(→ str. 90)
B:
• Reduktor s čeonim ozubljenjem...
• Plosnati reduktor...
• SPIROPLAN® reduktor.
bez vijka za kontrolu razine ulja s montažnim pokrovom
(→ str. 92)
C:
• Pužni reduktor S37...
• Reduktor s konusnim ozubljenjem...K19 / K29
bez vijka za kontrolu razine ulja s montažnim pokrovom
(→ str. 96)
D:
• SPIROPLAN® W37 / W47...
u obliku ugradnje M1, M2, M3, M5, M6 s vijkom za kontrolu razine ulja
(→ str. 99)
E:
• SPIROPLAN® W37 / W47...
u položaju u prostoru M4 bez vijka za kontrolu razine ulja i montažnog pokrova
(→ str. 101)
Red
Reduktor
Slovčani znak raspoznavanja za poglavlje "Kontrola razine ulja i zamjena
ulja"
M1
M2
M3
R07...R27
R37 / R67
R
M4
A
A
RX57...R107
A
F27
B
F37...F157
A
K
K19 / K29
C
K
K37...K187
A
S37
C
S47...S97
A
S
W
W10...W30
W37...W47
M6
B
A
A
R47 / R57
R77...R167
F
M5
B
B
D
E
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
D
89
Provjeravanje / održavanje
6
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6.6.2
A: Reduktor s čeonim ozubljenjem, plosnati reduktor, reduktor s konusnim ozubljenjem i pužni
reduktor s vijkom za kontrolu razine ulja
Provjera razine ulja
preko vijka za
kontrolu razine ulja
Za provjeru razine ulja reduktora, postupajte na slijedeći način:
1. Molimo poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja /
održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Utvrdite stanja vijka za kontrolu razine ulja i odzračnog ventila pomoću listova oblika
ugradnje. Vidi poglavlje "Položaji u prostoru" (→ str. 104).
3. Ispod vijka za kontrolu razine ulja postavite posudu.
4. Vijak za kontrolu razine ulja polako izvadite. Ovdje može ulje izlaziti u malim količinama, budući da je maksimalna dozvoljena visina punjenja ulja iznad donjeg ruba
rupe za razinu ulja.
5. Provjerite razinu ulja sukladno slijedećoj slici i pripadajućoj tabeli.
[1]
[2]
Oil
Ø
X max.
min. X
18634635
[1] Rupa za kontrolu razine ulja
[2] Zadana razina ulja
Ø Rupa za kontrolu
razine ulja
Minimalno i maksimalno punjenje = x [mm]
M10 x 1
1,5
M12 x 1,5
2
M22 x 1,5
3
M33 x 2
4
M42 x 2
5
6. Ukoliko je razina ulja preniska, postupajte na slijedeći način:
– Odvijte odzračni ventil.
– Napunite novo ulje ili istu vrstu preko provrta za odzračivanje do donjeg ruba
provrta za kontrolu razine ulja.
– Ponovno privijte odzračni vijak.
7. Ponovno privijte vijak za kontrolu razine ulja.
90
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
Provjera ulja preko
vijka za ispuštanje
ulja
6
Za provjeru ulja reduktora, postupajte na slijedeći način:
1. Molimo poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja /
održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Utvrdite stanje vijka za ispuštanje ulja pomoću listova oblika ugradnje. Vidi poglavlje
"Oblici ugradnje" (→ str. 104).
3. Uz vijak za ispuštanje ulja izvadite nešto ulja.
4. Provjerite svojstvo ulja.
– Viskozitet
– Ako ulje vizualno pokazuje jaku onečišćenost, preporuča se zamjena ulja izvan
zadanih intervala održavanja navedenih u poglavlju "Radovi provjeravanja i održavanja" (→ str. 86).
5. Provjerite razinu ulja. Pogledajte prethodno poglavlje.
Zamjena ulja preko
vijka za ispuštanje
ulja i odzračnog
ventila
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi!
•
Reduktor mora biti još topao, jer manjkava protočnost previše hladnog ulja otežava
pravilno pražnjenje.
1. Molimo poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja /
održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Utvrdite stanja vijka za ispuštanje ulja, vijka za kontrolu razine ulja i odzračnog ventila pomoću listova oblika ugradnje.Vidi poglavlje "Oblici ugradnje" (→ str. 104).
3. Ispod vijka za ispuštanje ulja postavite posudu.
4. Uklonite vijak za kontrolu razine ulja, odzračni ventil i vijak za ispuštanje ulja.
5. Ulje ispustite do kraja.
6. Ponovno privijte vijak za ispuštanje ulja.
7. Preko otvora za odzračivanje napunite novo ulje iste vrste (u suprotnom slučaju
posavjetujte se sa službom za kupce). Miješanje različitih sintetičkih maziva nije
dozvoljeno.
– Napunite količinu ulja sukladno navodima na tipskoj pločici ili sukladno obliku
ugradnje. Vidi poglavlje "Količine punjenja maziva" (→ str. 136).
– Provjerite razinu ulja na vijku za kontrolu razine ulja.
8. Ponovno privijte vijak za kontrolu razine ulja i odzračni ventil.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
91
Provjeravanje / održavanje
6
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6.6.3
B: Reduktor s čeonim ozubljenjem, plosnati reduktor, SPIROPLAN® reduktor bez vijka za
kontrolu razine ulja s montažnim pokrovom
Provjera razine ulja
preko montažnog
pokrova
Razina ulja provjerava se kod reduktora bez provrta za razinu ulja preko otvora montažnog pokrova. Postupajte na sljedeći način:
1. Molimo poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja /
održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Postavite reduktor u slijedeći oblik ugradnje, tako da je montažni pokrov gore:
– R07 – R57 u obliku ugradnje M1
– F27 u obliku ugradnje M3
– W10 – W30 u obliku ugradnje M1
3. Otpustite vijke [1] montažnog pokrova [2] te uklonite montažni pokrov [2] s pripadajućom brtvom [3] (vidi slijedeću sliku2).
[1]
[2]
[3]
18643211
4. Utvrdite okomiti razmak "x" između razine ulja i brtvene površine kućišta reduktora
(vidi sljedeću sliku).
90°
X
18646283
92
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
6
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
5. Utvrđenu vrijednost razmaka "x" usporedite s maksimalnim, o obliku ugradnje ovisnim razmakom između razine ulja i brtvene površine kućišta reduktora koji je
naveden u sljedećoj tabeli. Po potrebi korigirajte visinu punjenja.
Tip reduktora
R07
R17
R27
R47
R57
F27
Maksimalni razmak x [mm] između razine ulja i brtvene površine kućišta
reduktora za oblik ugradnje
M1
M2
M3
M4
M5
M6
2-stupanjski
52 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
3-stupanjski
49 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
2-stupanjski
63 ± 1
18 ± 1
46 ± 1
18 ± 1
46 ± 1
46 ± 1
3-stupanjski
58 ± 1
11 ± 2
40 ± 2
11 ± 2
40 ± 2
40 ± 2
2-stupanjski
74 ± 1
22 ± 1
45 ± 1
22 ± 1
45 ± 1
45 ± 1
3-stupanjski
76 ± 1
19 ± 1
42 ± 1
19 ± 1
42 ± 1
42 ± 1
2-stupanjski
–
–
–
–
39 ± 1
–
3-stupanjski
–
–
–
–
32 ± 1
–
2-stupanjski
–
–
–
–
32 ± 1
–
3-stupanjski
–
–
–
–
28 ± 1
–
2-stupanjski
78 ± 1
31 ± 1
72 ± 1
56 ± 1
78 ± 1
78 ± 1
3-stupanjski
71 ± 1
24 ± 1
70 ± 1
45 ± 1
71 ± 1
71 ± 1
ovisno o obliku ugradnje
W10
12 ± 1
W20
19 ± 1
W30
31 ± 1
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
93
6
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6. Reduktor zatvorite nakon provjere razine ulja:
•
Ponovno postavite brtvu montažnog pokrova. Pritom pazite na to da brtvene
površine budu čiste i suhe.
•
Montirajte montažni pokrov. Iznutra prema van privijte vijčane spojeve pokrova
prema redoslijedu navedenom na slici s nazivnim zateznim momentom sukladno
slijedećoj tabeli. Ovaj postupak privijanja ponavljajte toliko često, sve dok vijci
nisu fiksno zategnuti. Kako bi se izbjegla oštećenja montažnog poklopca, smiju
se upotrebljavati samo impulsni odvijači ili momentni ključevi (ne zavrtači).
7
8
1
5
2
6
1
2
3
4
1
3
2
7
6
8
4
1
5
A
5
2
6
B
3
C
4
2
4
3
D
5
1
3
E
4
18649739
Tip
reduktora
94
Slika
Pričvrsni navoj
Nazivni zatezni moment TN
[Nm]
Minimalni zatezni moment Tmin
[Nm]
M5
6
4
M6
11
7
M5
6
4
M6
11
7
R/RF07
E
R/RF17/27
D
R/RF47/57
A
F27
B
W10
C
W20
C
W30
A
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
Provjera ulja preko
montažnog
pokrova
6
Za provjeru ulja reduktora, postupajte na slijedeći način:
1. Molimo poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja /
održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Otvorite montažni poklopac reduktora sukladno poglavlju "Provjera razine ulja preko
montažnog pokrova" (→ str. 92).
3. Preko otvora montažnog pokrova izvadite nešto ulja.
4. Provjerite svojstvo ulja.
– Viskozitet
– Ako ulje vizualno pokazuje jaku onečišćenost, preporuča se zamjena ulja izvan
zadanih intervala održavanja navedenih u poglavlju "Radovi provjeravanja i održavanja" (→ str. 86).
5. Provjerite razinu ulja. Vidi poglavlje "Provjera razine ulja preko montažnog pokrova"
(→ str. 92).
6. Privijte montažni pokrov. Poštujte redoslijed i pritezne momente sukladno poglavlju
"Provjera razine ulja preko montažnog pokrova" (→ str. 92).
Zamjena ulja preko
montažnog
pokrova
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi!
•
Reduktor mora biti još topao, jer manjkava protočnost previše hladnog ulja otežava
pravilno pražnjenje.
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Otvorite montažni poklopac reduktora sukladno poglavlju "Provjera razine ulja preko
montažnog pokrova".
3. Ispustite ulje u cijelosti preko otvora montažnog pokrova u posudu.
4. Preko otvora montažnog pokrova napunite novo ulje iste vrste (u suprotnom slučaju
posavjetujte se sa službom za kupce). Miješanje različitih sintetičkih maziva nije
dozvoljeno.
– Napunite količinu ulja sukladno navodima na označnoj pločici ili sukladno obliku
ugradnje.Vidi poglavlje "Količine punjenja maziva" (→ str. 136).
5. Provjerite razinu ulja.
6. Privijte montažni pokrov. Poštujte redoslijed i pritezne momente sukladno poglavlju
"Provjera razine ulja preko montažnog pokrova" (→ str. 92).
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
95
Provjeravanje / održavanje
6
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6.6.4
C: Pužni reduktor S37 i reduktor s konusnim ozubljenjem K19 / K29 bez vijka za kontrolu razine
ulja i montažnog pokrova
Provjera razine ulja
preko odušnog
vijka
Reduktori S37, K19 i K29 nemaju vijke za provjeru razine ulja niti montažni pokrov te se
stoga provjeravaju preko provrta za kontrolu.
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Postavite reduktor u oblik ugradnje M5 ili M6, t. j. provrt za kontrolu uvijek gore.
3. Izvadite zatvorni vijak [1] (vidi slijedeću sliku).
[1]
18655371
4. Okomito provedite šipku za mjerenje kroz provrt za kontrolu do dna kućišta reduktora. Ponovno okomito izvadite šipku za mjerenje iz provrta za kontrolu (vidi slijedeću
sliku).
90°
18658699
96
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
6
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
5. Utvrdite dužinu prekrivenu s mazivom "x" na šipki za mjerenje s kliznikom za mjerenje (vidi slijedeću sliku).
X
18661771
6. Utvrđenu vrijednost "x" usporedite s minimalnom vrijednošću ovisnom o obliku
ugradnje u slijedećoj tabeli. Po potrebi korigirajte visinu punjenja.
Razina ulja = prekrivena dužina x [mm] na mjernoj šipki
Tip
reduktora
Oblik ugradnje
M1
M2
M3
M4
M5
M6
K..19
35 ± 1
35 ± 1
35 ± 1
38 ± 1
35 ± 1
35 ± 1
KF29
54 ± 1
54 ± 1
54 ± 1
64 ± 1
54 ± 1
54 ± 1
K/KA/KH/
KAF/KHF29
48 ± 1
48 ± 1
48 ± 1
58 ± 1
48 ± 1
48 ± 1
S37
10 ± 1
24 ± 1
34 ± 1
37 ± 1
24 ± 1
24 ± 1
7. Ponovno privijte zatvorne vijke.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
97
6
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
Provjera ulja preko
zatvornog vijka
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Otvorite zatvorni vijak reduktora sukladno poglavlju "Provjera razine ulja preko
zatvornog vijka".
3. Preko zatvornog provrta izvadite nešto ulja.
4. Provjerite svojstvo ulja.
– Viskozitet
– Ako ulje vizualno pokazuje jaku onečišćenost, preporuča se zamjena ulja izvan
zadanih intervala održavanja navedenih u poglavlju "Radovi provjeravanja i održavanja" (→ str. 86).
5. Provjerite razinu ulja. Pogledajte prethodno poglavlje.
6. Ponovno privijte zatvorne vijke.
Zamjena ulja preko
zatvornog vijka
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi!
•
Reduktor mora biti još topao, jer manjkava protočnost previše hladnog ulja otežava
pravilno pražnjenje.
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Otvorite zatvorni vijak reduktora sukladno poglavlju "Provjera razine ulja preko
zatvornog vijka".
3. Ispustite ulje u cijelosti preko zatvornog provrta.
4. Preko provrta za kontrolu napunite novo ulje iste vrste (u suprotnom slučaju posavjetujte se sa službom za kupce). Miješanje različitih sintetičkih maziva nije dozvoljeno.
– Napunite količinu ulja sukladno navodima na označnoj pločici ili sukladno obliku
ugradnje. Vodite računa o poglavlju "Količine punjenja maziva" (→ str. 137).
5. Provjerite razinu ulja.
6. Ponovno privijte zatvorne vijke.
98
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6.6.5
6
D: SPIROPLAN® W37 / W47 u obliku ugradnje M1, M2, M3, M5, M6 s vijkom za kontrolu razine
ulja
Provjera razine ulja
preko vijka za
kontrolu razine ulja
Za provjeru razine ulja reduktora, postupajte na slijedeći način:
1. Molimo poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja /
održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Postavite reduktor u oblik ugradnje M1.
3. Polako izvadite vijak za kontrolu razine ulja (vidi slijedeću sliku). Pritom može ulje
istjecati u malim količinama.
787235211
4. Provjerite stanje ulja sukladno slijedećoj slici.
[1]
[2]
Oil
Ø
X max.
min. X
634361867
[1] Rupa za kontrolu razine ulja
[2] Zadana razina ulja
Ø Rupa za kontrolu
razine ulja
Minimalno i maksimalno punjenje = x [mm]
M10 x 1
1,5
5. Ako je stanje ulja prenisko, napunite novo ulje iste vrste preko otvora za kontrolu
razine ulja do donjeg ruba otvora.
6. Ponovno privijte vijak za kontrolu razine ulja.
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
99
6
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
Provjera ulja preko
vijka za kontrolu
razine ulja
Za provjeru ulja reduktora, postupajte na slijedeći način:
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Uz vijak za kontrolu razine ulja izvadite nešto ulja.
3. Provjerite svojstvo ulja.
– Viskozitet
– Ako ulje vizualno pokazuje jaku onečišćenost, preporuča se zamjena ulja izvan
zadanih intervala održavanja navedenih u poglavlju "Radovi provjeravanja i održavanja" (→ str. 86).
4. Provjerite razinu ulja. Pogledajte prethodno poglavlje.
Provjera ulja preko
vijka za kontrolu
razine ulja
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi!
•
Reduktor mora biti još topao, jer manjkava protočnost previše hladnog ulja otežava
pravilno pražnjenje.
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Postavite reduktor u oblik ugradnje M5 ili M6. Vidi poglavlje "Oblici ugradnje"
(→ str. 104).
3. Ispod vijka za kontrolu razine ulja postavite posudu.
4. Skinite vijke za kontrolu razine ulja, na A- i B-strani reduktora.
5. Ulje ispustite do kraja.
6. Ponovno privijte ispod ležeći vijak za kontrolu razine ulja.
7. Preko vijka za kontrolu razine ulja napunite novo ulje iste vrste (u suprotnom slučaju
posavjetujte se sa službom za kupce). Miješanje različitih sintetičkih maziva nije
dozvoljeno.
– Napunite količinu ulja sukladno navodima na tipskoj pločici ili sukladno obliku
ugradnje. Vidi poglavlje "Količine punjenja maziva" (→ str. 136).
– Provjerite razinu ulja sukladno poglavlju "Provjera razine ulja preko vijka za kontrolu razine ulja".
8. Ponovno privijte gore ležeći vijak za kontrolu razine ulja.
100
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6.6.6
6
E: SPIROPLAN® W37 / W47 u obliku ugradnje M4 bez vijka za kontrolu razine ulja i montažnog
pokrova
Provjera razine ulja
preko odušnog
vijka
Reduktori W37 / W47 nemaju vijak za kontrolu razine ulja niti montažni pokrov te se
stoga provjeravaju preko otvora za kontrolu.
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Postavite reduktor u oblik ugradnje M5 ili M6.
3. Izvadite zatvorni vijak.
4. Okomito provedite šipku za mjerenje kroz provrt za kontrolu do dna kućišta reduktora. Označite položaj šipke za mjerenje, na kojoj izlazi iz reduktora. Ponovno okomito izvadite šipku za mjerenje iz provrta za kontrolu (vidi slijedeću sliku).
A
B
784447371
5. Utvrdite dužinu "x" između prekrivenosti uljem i oznake šipke za mjerenje s kliznikom
za mjerenje (vidi slijedeću sliku).
X
785020811
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
101
6
Provjeravanje / održavanje
Radovi provjeravanja / održavanja na reduktoru
6. Utvrđenu vrijednost "x" usporedite s minimalnom vrijednošću ovisnom o obliku
ugradnje u slijedećoj tabeli. Po potrebi korigirajte visinu punjenja.
Razina ulja = dužina x [mm] na šipki za mjerenje
Oblik ugradnje tijekom provjere
Tip reduktora
M5
Ležeći na A strani
M6
Ležeći na B strani
W37 u obliku
ugradnje M4
37 ± 1
29 ± 1
W47 u obliku
ugradnje M4
41 ± 1
30 ± 1
7. Ponovno privijte zatvorne vijke.
Provjera ulja preko
zatvornog vijka
Za provjeru ulja reduktora, postupajte na slijedeći način:
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru" (→ str. 85).
2. Uz zatvorni vijak izvadite nešto ulja.
3. Provjerite svojstvo ulja.
– Viskozitet
– Ako ulje vizualno pokazuje jaku onečišćenost, preporuča se zamjena ulja izvan
zadanih intervala održavanja navedenih u poglavlju "Radovi provjeravanja i održavanja" (→ str. 86).
4. Provjerite razinu ulja. Pogledajte prethodno poglavlje.
Zamjena ulja preko
zatvornog vijka
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi!
•
Reduktor mora biti još topao, jer manjkava protočnost previše hladnog ulja otežava
pravilno pražnjenje.
1. Poštujte napomene u poglavlju "Pripremni radovi za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru".
2. Postavite reduktor u oblik ugradnje M5 ili M6. Vidi poglavlje "Oblici ugradnje".
3. Ispod zatvornog vijka postavite posudu.
4. Skinite zatvorne vijke, na A- i B-strani reduktora.
5. Ulje ispustite do kraja.
102
Montaža i uputa za uporabu – Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W
Provjeravanje
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
17 650 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content