62-030 ΣΟΜΠΑ PELLET.pdf

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΟΜΠΑ PELLET
www.e-kyriazis.gr
[email protected]
Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφάλειας των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών.
Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τη χρήση των ιδιοκτητών, εγκαταστατών και οι τεχνικοί συντήρησης των σοµπών.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία σχετικά µε το περιεχόµενο ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον
κατασκευαστή ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. ∆ώστε τον αριθµό της παραγράφου του εν λόγω
θέµατος.
Η εκτύπωση, η µετάφραση και η αναπαραγωγή, έστω και εν µέρει, του εγχειριδίου αυτού εξαρτάται από την έγκριση της
KYRIAZIS.
Οι τεχνικές πληροφορίες, τα γραφικά και οι προδιαγραφές που περιλαµβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν µπορούν να
αποκαλυφθούν σε τρίτους.
ΤΟ ∆ΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ
Η φλόγα που παράγεται από το ξύλο που καίγεται σωστά σε µια σόµπα εκπέµπει την ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) η οποία θα εκλυθεί ως αποτέλεσµα της φυσικής αποσύνθεσης του ξύλου.
Η ποσότητα του CO2 που παράγεται από την καύση ή την αποσύνθεση ενός φυτού αντιστοιχεί στην ποσότητα του CO2 που
το φυτό είναι σε θέση να λαµβάνει από το περιβάλλον και να το µετατρέπει σε οξυγόνο του αέρα και του άνθρακα κατά τη
διάρκεια της ζωής.
Η χρήση των µη ανανεώσιµων ορυκτών καυσίµων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει µε το
ξύλο, απελευθερώνει στον αέρα τεράστια ποσότητα CO2 που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια εκατοµµυρίων ετών, η οποία
αυξάνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Η χρήση του ξύλου ως καύσιµο είναι εποµένως απόλυτα ισορροπηµένο µε το περιβάλλον, δεδοµένου ότι ένα ανανεώσιµο
καύσιµο που χρησιµοποιείται και είναι οικολογικά εναρµονισµένο µε τη φύση.
Η αρχή της καθαρής καύσης επιτυγχάνει απόλυτα τους στόχους αυτούς, και η KYRIAZIS έχει βασίσει το σχεδιασµό των
προϊόντων της σε αυτό.
Τι εννοούµε µε τον όρο καθαρή καύση, και πώς παρουσιάζεται; Ο έλεγχος και η προσαρµογή του πρωτογενούς αέρα και την
εκτός του βοηθητικού αέρα προκαλεί µια δεύτερη καύση, ή µετά την καύση, το οποίο διαθέτει µια δεύτερη φλόγα η οποία είναι
φωτεινότερο και πιο ζωντανή πάνω από την κύρια φλόγα. Η προσθήκη νέου οξυγόνου αναγκάζει να κάψει τα αέρια τα οποία δεν
έχουν ακόµα καεί. Αυτό αυξάνει σηµαντικά θερµική απόδοση και µειώνει τις επιβλαβείς εκποµπές CO (µονοξείδιο του άνθρακα),
λόγω της ατελούς καύσης στο ελάχιστο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό από τις σόµπες και άλλα προϊόντα από την KYRIAZIS.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ
2.0 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
2.1
2.2
2.3
2.4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΝΟΥ
ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ (στον τοίχο ή οροφή)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
4.0 ΘΕΣΗ
5.0 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
5.1 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
6.0 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
6.1 ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
6.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
6.3 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
8.0 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ
9.0 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ PELLET
9.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ PELLET
10.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
10.1 ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
10.2
11.0
12.0
13.0
14.0
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 8,5 Kw
62-030
1
15.0 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 8,5 Kw
16.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11 kW
17.0 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11 Kw
1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ
Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να επιτρέψει στο χρήστη να λαµβάνει όλα τα δυνατά µέτρα και να προετοιµάσει το
σύνολο του εξοπλισµού και υλικό για να εξασφαλίζεται η ασφαλής και σωστή χρήση της µονάδας.
1.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το φυλλάδιο αυτό αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτή τη στιγµή που η σόµπα είναι η θέση στην αγορά.
Ως εκ τούτου, η KYRIAZIS δεν θα εξετάσει µηχανές που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά µε τις αντίστοιχες τεχνικές τεκµηριώσεις,
όπως δεν υπάρχουν είτε είναι ανεπαρκής µετά από τυχόν τροποποιήσεις, προσαρµογές ή τις εφαρµογές των νέων τεχνολογιών
στην νέα αγορά µηχανηµάτων.
Το περιεχόµενο αυτού του βιβλιαρίου πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά και να τηρούνται. Όλες οι πληροφορίες που περιέχει
απαιτείται για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της σόµπα σας.
Συνεπώς, αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διατηρηθεί για παραποµπή προσεκτικά κάθε φορά που υπάρχουν αµφιβολίες ή
προβλήµατα. Η χρήση και η συντήρηση του βιβλιαρίου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µονάδας.
Εάν η σόµπα είναι µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, θα πρέπει επίσης να δώσει ο νέος ιδιοκτήτης το φυλλάδιο.
Αν έχει χαθεί, µπορείτε να ζητήσετε ένα νέο αντίγραφο από τη εταιρεία.
2.0 Ευθύνη του κατασκευαστή
Κατά την παροχή αυτού του φυλλαδίου, η KYRIAZIS δεν αποδέχεται οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα,
λόγω:
- Ατυχήµατα που προκαλούνται από µη συµµόρφωση µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται σε αυτό το
φυλλάδιο.
- Ατυχήµατα που προκλήθηκαν από ακατάλληλη και λανθασµένη χρήση του µηχανήµατος από το χρήστη.
- Ατυχήµατα που προκαλούνται από τροποποιήσεις και επισκευές που δεν επιτρέπονται από την KYRIAZIS.
- Κακή συντήρηση
- Απρόβλεπτα γεγονότα
- Ατυχήµατα που προκλήθηκαν από τη χρήση ανταλλακτικών που δεν είναι γνήσια ή όχι ειδικά για το µοντέλο της σόµπας.
H ευθύνη για την εγκατάσταση είναι του εγκαταστάτη.
2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Ενήλικας και υπεύθυνος
- Κατοχή τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για την συνήθη συντήρηση των ηλεκτρικών και µηχανικών µερών της σόµπας.
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΕΝ πρέπει να πλησιάζουν τη σόµπα ή να ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
2.2 ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
7) Οδηγία 73/23/ΕΟΚ «Ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως»
8) Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου: "Όσον αφορά την τυποποίηση των νοµοθετικών, ρύθµισης και διοικητικές
τις κατευθυντήριες γραµµές των µελών κατάσταση σχετικά µε το θέµα της ευθύνης για ζηµιές που οφείλονται σε ελαττωµατικά
προϊόντα".
9) Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου: "Όσον αφορά την τυποποίηση των νοµοθετικών, ρύθµισης και διοικητικές
τις κατευθυντήριες γραµµές των κρατών µελών σχετικά µε το θέµα των προϊόντων δοµικών κατασκευών’’.
10) Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου: "Τυποποίηση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα".
11) Οδηγία 89/391/ΕΟΚ: "Εφαρµογή των µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά τις ώρες εργασίας τους’’.
12) Οδηγία 1999/05/ΕΚ: "Σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την
αµοιβαίας αναγνώρισης της συµµόρφωσής τους’’.
2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ
Κατά το χειρισµό, προσεκτικά θα κρατήσει τη σόµπα για την ανατροπή προς τα εµπρός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το
κέντρο της ισορροπίας είναι προς τα εµπρός.
Κατά τη διάρκεια της κίνησης, η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε πλήρη ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα έχει
ανυψωτική ικανότητα η οποία είναι µεγαλύτερο από το βάρος του ανυψωτικού µηχανήµατος. Αποφεύγετε τραντάγµατα ή
απότοµες κινήσεις.
Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να αποµακρυνθούν, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ασφυξίας από τις τσάντες,
FILM, πολυστυρένιο, ETC.
2.4 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να εκτελεί τους ελέγχους του σωλήνα καυσαερίων, την εισαγωγή αέρα και όλες τις λύσεις που
απαιτούνται για την εγκατάσταση της σόµπας σας.
Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όπου η σόµπα έχει
εγκατασταθεί.
Η χρήση της σόµπας πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιέχονται στην παρούσα χρήση και το βιβλιάριο
συντήρησης και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπου η σόµπα είναι
62-030
2
εγκατεστηµένη.
Το πρότυπο UNI 10683 καθορίζει τα καθήκοντα του εγκαταστάτη. Ο εγκαταστάτης πρέπει να ελέγχει:
- το είδος της µονάδας για την εγκατάσταση
- τη συµβατότητα του χώρου για την εγκατάσταση µε τη µονάδα, η οποία εκφράζεται ως η ελάχιστη ποσότητα εγκατάσταση
υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή
- τις οδηγίες του κατασκευαστή της µονάδας παραγωγής θερµότητας που αφορούν τις απαιτήσεις της αφαίρεσης καπνού
σύστηµα (αγωγοί καπνού ή καµινάδα σωληνώσεις)
- η εσωτερική διατοµή της καπνοδόχου, το υλικό το οποίο είναι φτιαγµένο, την οµαλότητα της διατοµής, η έλλειψη
εµπόδια
- το ύψος και η κατακόρυφη επέκταση της καµινάδας
- το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον τόπο εγκατάστασης
- η ύπαρξη και η καταλληλότητα του αντιανεµικού καπάκι της καπνοδόχου
- τη δυνατότητα να παρέχει στους εξωτερικούς αεραγωγούς και τα µεγέθη των υφιστάµενων
- τη δυνατότητα για ταυτόχρονη χρήση της γεννήτριας που θα εγκατασταθεί µε άλλο προϋπάρχον υλικό
Αν τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων είναι θετικό, η εγκατάσταση µπορεί να προχωρήσει. Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες που
παρέχονται από τον κατασκευαστή, καθώς και µε τις σηµερινές προδιαγραφές ασφαλείας και πρόληψης των πυρκαγιών.
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήµατος πρέπει να υποβληθούν σε δοκιµή λειτουργίας του όχι λιγότερο από 30 λεπτά
για να ελέγξετε τη συνολική λειτούργία.
Όταν η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία είναι πλήρη, ο εγκαταστάτης πρέπει να παράσχει στον πελάτη µε τα εξής:
- Τη χρήση και το βιβλιάριο συντήρησης για τη µονάδα, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή (εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στη µονάδα)
- ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τα ισχύοντα πρότυπα
3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ευθύνη για την λειτουργία που εκτελείται στον τόπο της εγκατάστασης είναι του χρήστη.
Πριν την έναρξη της συναρµολόγησης, της εγκατάστασης πρέπει να συµµορφώνεται µε τις νοµικές προδιαγραφές ασφαλείας,
και ειδικότερα:
- Ελέγξτε ότι οι ρυθµίσεις για τη στέγαση των σόµπα συµµορφώνονται µε τους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισµούς
- Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση του σωλήνα καυσίµου και την εισαγωγή αέρα είναι συµβατά µε τον τύπο της εγκατάστασης
- Μην κάνετε ηλεκτρικές συνδέσεις µε προσωρινή ή / και µη µονωµένα καλώδια
- Έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της γης του ηλεκτρικού συστήµατος
- Χρησιµοποιείτε πάντα µεµονωµένα συστήµατα ασφαλείας και όλα τα µέσα προστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις.
- Να επιτρέπονται πάντα χώρος για οποιαδήποτε υπηρεσία συντήρησης που µπορεί να απαιτούνται
3.1 Τοποθέτηση
Καλό θα είναι να ανοίξει τη σόµπα µόνο αφού φτάσει στον προορισµό του.
Εάν η πλαϊνοί τοίχοι ή / και δάπεδο είναι κατασκευασµένο από υλικό που δεν είναι ανθεκτικό στη θερµότητα, κατάλληλη
προστασία πρέπει να παρέχεται µε τη χρήση µόνωσης, µη εύφλεκτο υλικό.
Θυµηθείτε να διατηρήσει µια ασφαλή απόσταση (περίπου 35/40 cm) µεταξύ της σόµπας και έπιπλα, οικιακές
συσκευές, κλπ.
Για την προστασία του δαπέδου, αν είναι κατασκευασµένα από εύφλεκτο υλικό, σας προτείνουµε την εγκατάσταση µεταλλική
πλάκα µε πάχος 3/4 mm που εξέχει 30 εκατοστά από το µέτωπο της σόµπας.
Η σόµπα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 25 cm από τους γύρω τοίχους.
Αφήστε ένα χώρο τουλάχιστον 15 cm µεταξύ του οπισθίου τοιχώµατος της σόµπας και τον τοίχο για να είναι δυνατή η σωστή
κυκλοφορία του αέρα.
Εάν η σόµπα είναι εγκατεστηµένο σε κουζίνες µε απορροφητήρες ή σε δωµάτια µε άλλα στερεά καύσιµα παραγωγής θερµότητας
(π.χ. φούρνοι ξύλου), βεβαιωθείτε ότι ο όγκος του εισερχόµενου αέρα είναι επαρκής για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία
της µονάδας.
Εάν ο αγωγός καπνός είναι να περάσει µέσα από το ανώτατο όριο, θα πρέπει να είναι καλά µονωµένα µε διαφράγµατα σε µη
καύσιµο µονωτικό υλικό.
Μόλις η σόµπα έχει τοποθετηθεί, θα πρέπει να εξοµαλυνθεί χρησιµοποιώντας τα ρυθµιζόµενα πόδια.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Η τοποθέτηση εκκένωσης καπνού πρέπει να µην έχει συνδεθεί:
- Με αγωγό σωλήνα που χρησιµοποιείται από άλλες γεννήτριες (λέβητες, σόµπες, τζάκια και ούτω καθεξής)
- Στον αέρα τα συστήµατα εξαγωγής (απορροφητήρες, αεραγωγοί, κ.λπ.), ακόµα και αν περιβάλλεται από σωλήνες.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η διαδροµή εκκένωσης καπνού είναι τέτοια που δηµιουργεί κακό σχέδιο (πολλές καµπύλες, ακατάλληλα τέλος απαλλαγή,
στενεύει, κλπ.), η αποµάκρυνση του καπνού µπορεί να µην είναι η καλύτερη δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να
αλλάξετε τη σόµπα, τις λειτουργικές παραµέτρους για να προσαρµοστεί η σόµπα µε το σύστηµα εκκένωσης καπνού.
Αυτό µπορεί να γίνει µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό της από την εταιρεία.
62-030
3
Το σύστηµα για την αποδέσµευση του καπνού από τη σόµπα λειτουργεί µε αρνητική πίεση και την ελαφρά πίεση του καπνού
από τον σωλήνα απελευθέρωσης. Είναι πολύ σηµαντικό για το σύστηµα που απελευθερώνει καπνό να είναι ερµητικά κλειστό.
Αυτό απαιτεί τη χρήση σωλήνων τύπου B22 (λεία στο εσωτερικό και παρέχεται µε το σιλικονούχα σφραγίσµατα).
Είναι απαραίτητο να αναλυθεί η διάρθρωση και τη δοµή του χώρου, όταν ο σωλήνας απελευθέρωσης καπνόύ είναι
εγκατεστηµένο µέσα από τοίχους και στέγες, έτσι ώστε η εγκατάσταση γίνεται σωστά σε συµµόρφωση µε τα πρότυπα
ασφαλείας της πρόληψης πυρκαγιάς.
Βεβαιωθείτε ότι στο δωµάτιο όπου η σόµπα βρίσκεται υπάρχει αρκετό αέρα για την καύση. Είναι σκόπιµο να προβεί σε
επιθεώρηση περιοδικά για να εξασφαλίζεται ότι ο αέρας καύσης φθάνει στο θάλαµο καύσης σωστά.
Η µονάδα λειτουργεί σε 230V-50Hz. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν αποπροσανατολίζεται κάτω από τη σόµπα, ότι
είναι µακριά από θερµές επιφάνειες και ότι δεν ακουµπάει σε οποιαδήποτε απότοµη επιφάνειες που µπορούν να το κόψουν. Εάν
η σόµπα είναι ηλεκτρικά υπερφορτωµένη, ο κύκλος ζωής των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων µπορεί να περικοπεί.
Ποτέ να µην διακόπτεται την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, αποσυνδέοντας τη σόµπα, ενώ η φλόγα είναι αναµµένη. Αυτό
µπορεί να διακυβεύσει ορθή λειτουργία των φούρνων.
3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΝΟΥ
Η απόρριψη του καπνού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα. Ο σωλήνας εκκένωσης καπνού που πρέπει να
χρησιµοποιούνται είναι τύπου B22 µε το πυρίτιο (βλ. Σχήµα 4). Ο σωλήνας εκκένωσης απολύτως να µην έχει συνδεθεί µε άλλα
συστήµατα κάθε τύπου, όπως τα συστήµατα όπου καπνός έχει αποφορτιστεί από τον εξοπλισµό καύσης, εξάτµιση κουκούλα ή
τη διανοµή αέρα κλπ. Ούτε πρέπει να καπνίζουν και να τοποθετούνται σε κλειστά ή ηµι-κλειστές ζώνες, όπως τα γκαράζ, τα
στενά διαδρόµους, κάτω από κλειστά υπόστεγα ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση όπου καπνός µπορεί να δηµιουργήθει. Όταν
συνδέετε τη σόµπα σε µια σωλήνα καυσαερίων, να ελεγχθεί ότι ο σωλήνας καυσίµου δεν έχει ακόµη και τις µικρότερο ρωγµές.
Αν υπάρχουν, ο σωλήνας καυσαερίων πρέπει να περικλείεται σε νέο υλικό για τη σωστή λειτουργία του.
Οι σωλήνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνουν εκείνα που είναι άκαµπτα και κατασκευασµένα από βαµµένο
χάλυβα (1.5mm πάχος τουλάχιστον) ή ανοξείδωτο χάλυβα (ελάχιστο πάχος 0,5 χιλιοστά). Τα αρσενικό / θηλυκό περιλαίµια
σύνδεσης πρέπει να έχει ελάχιστο µήκος 40mm.
Το σύστηµα εκκένωσης καπνού πρέπει να έχει µια ενεργή σύνδεση γείωσης σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα και
νοµικές απαιτήσεις. (Η σύνδεση της γείωσης απαιτείται από το νόµο).
Η σύνδεση της γείωσης πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη µία για τη µονάδα.
ΣΧΗΜΑ 10
Ο σωλήνας για την εκκένωση καπνού πρέπει να παρέχεται σύµφωνα µε τα πρότυπα UNI 9615-9731, UNI 10683 EN1856-1 όσον αφορά τις διαστάσεις και τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του.
Οι σωλήνες που είναι σε κακή κατάσταση, ή έχουν κατασκευαστεί µε ακατάλληλα υλικά (τσιµέντο αµιάντου, γαλβανισµένο
χάλυβα, και ούτω καθεξής, µε τραχιά ή πορώδεις επιφάνειες) είναι παράνοµες και διακυβεύεται η ορθή λειτουργία των φούρνων.
Ο καπνός µπορεί να απορρίπτονται από ένα παραδοσιακό σωλήνα καυσαερίων (βλέπε εικόνα δίπλα), υπό την προϋπόθεση ότι οι
ακόλουθοι κανόνες τηρούνται:
- Ελέγξτε την κατάσταση της συντήρησης του σωλήνα καυσίµου. Εάν ο σωλήνας καυσαερίων είναι παλιός, καλό είναι να το
αποθηκεύετε µε την εισαγωγή ενός σωλήνα χάλυβα σωστά µονωµένο από πετρώµατα και βερµικουλίτη.
- Ο καπνός µπορεί να απορρίπτεται απευθείας στο σωλήνα µόνο αν έχει µέγιστη διατοµή 15 cm x 15 ή διάµετρο 15 cm και είναι
εξοπλισµένο µε καταπακτή επιθεώρηση.
Α) Αντιανεµική κορυφή καµινάδας.
Β) Μέγιστη διατοµή 15 x 15 cm ή διαµέτρου 15 cm, µέγιστο ύψος 4-5 µέτρα.
Γ) Σφραγίδα.
∆) Έλεγχος.
- Εάν ο σωλήνας καυσίµου έχει µεγαλύτερη διατοµή, θα χρειαστεί να εισαγάγετε ένα σωλήνα χάλυβα (µε διάµετρο µε βάση
τη διαδροµή), η οποία είναι καλά µονωµένα (βλ. σχ.. µήκος).
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση µε το σωλήνα καυσίµου τοιχοποιία είναι ερµητικά κλειστές.
- Αποφύγετε την επαφή µε καύσιµα υλικά (όπως ξύλινα δοκάρια), και σε όλες τις περιπτώσεις να µονωθεί µε πυρίµαχο υλικό.
A) βερµικουλίτης και / ή πετροβάµβακα.
B) χαλύβδινους σωλήνες.
Γ)κλείσιµο πίνακα.
62-030
4
Η διάµετρος των σωλήνων εξαρτάται από τον τύπο του συστήµατος. Η σόµπα είχε ως σκοπό να κρατήσει σωλήνες µε διάµετρο
80 mm. Ωστόσο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, σε ορισµένες περιπτώσεις, διαµέτρου 100 mm είναι σκόπιµο. Εάν πρέπει να
χρησιµοποιήσετε σωλήνες µε διάµετρο 100mm, συνδέστε στη σόµπα µε ένα "T" εξάρτηµα µε διάµετρο 80 mm και στη συνέχεια
αυξήστε Ø80> Ø100 (βλ. σχ. 3.)
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μήκος σωλήνα µικρότερο από 5 m
Μήκος σωλήνα µεγαλύτερο από 5 m
Η εγκατάσταση που βρίσκεται πάνω από 1,200 m a.s.l
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
80
100
100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αποδεκτή
Υποχρεωτική
Συνιστώµενη
Πίνακας 1: Οι διάµετροι να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος
Κατά τη χρήση εξαρτηµάτων µεταξύ της σόµπας και του σωλήνα καυσαερίων, είναι υποχρεωτική η χρήση ενός ‘’Τ’’ εξαρτήµατος
στη σωλήνωση (όπως φαίνεται στο σχήµα. 3), µε ένα βύσµα άµεσα στη σόµπα. Η χρήση αυτού του ‘’T’’ εξαρτήµατος πρέπει να
επιτρέπει την συλλογή της στάχτης που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του σωλήνα και το περιοδικό καθαρισµό των καυσαερίων
σωλήνα χωρίς να απαιτείται οι σωλήνες να αφαιρεθούν.
Ο καπνός είναι ελαφρώς υπό πίεση. Ως εκ τούτου, είναι υποχρεωτική για να ελέγξει ότι το βύσµα για τον καθαρισµό του
συστήµατος εκκένωσης καπνού είναι κλειστά ερµητικά και ότι παραµένει µε αυτόν τον τρόπο µετά από κάθε επιθεώρηση.
Βεβαιωθείτε ότι επανασυναρµολόγηση γίνεται µε την ίδια σειρά και να ελέγξετε της συνθήκες του κλεισίµατος. Η σύνδεση
µεταξύ των σωλήνων γίνεται µε την αρσενική σύνδεση πάντα (Βλ. σχ.. 5).
Συνιστάται ανεπιφύλακτα να αποφεύγεται η τοποθέτηση οριζόντιου σωλήνα, και αν αυτό απαιτείται, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας
δεν είναι επίπεδος, αλλά έχει µια κλίση τουλάχιστον 5%. Οριζόντιες εκτάσεις δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν
το µήκος 3 µ.
∆εν είναι σωστό να συνδεθεί η σωλήνα εκκένωσης καπνό κατευθείαν στη σόµπα µε µια οριζόντια επιµήκυνση ανώτερη του 1 m.
(Βλ. σχ.. 4).
Εικόνα 1
3.3 ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
Μόλις η θέση της σόµπας έχει καθοριστεί, µια τρύπα, θα πρέπει να γίνει για το πέρασµα του καπνού σωλήνα εκκένωσης. Αυτό
ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο της εγκατάστασης, την διάµετρο του σωλήνα εκροής (βλ. πίνακα 1) και τον τύπο του τοίχου ή
οροφής για να περάσει (βλέπε πίνακα 2). Η µόνωση πρέπει να είναι ορυκτής προέλευσης (από πετρώµατα) µε ονοµαστική
πυκνότητα µεγαλύτερη από 80 Kg/m2.
Εικόνες 2
Εικόνα 3
62-030
5
Εικόνα 4
Εικόνα 5
ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ (mm)
∆ιάµετρος του σωλήνα εκκένωσης καπνού (mm)
D.80
D.100
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Τοίχοι είναι φτιαγµένοι από ξύλο, ή σε
οποιαδήποτε περίπτωση εύφλεκτα, ή µε
100
τµήµατα που είναι εύφλεκτα
Τσιµεντένιο τοίχο ή οροφή
50
Τοίχο από τούβλα ή οροφής
30
Πίνακας 2: Πάχος µόνωσης για το µέρος του συστήµατος που περνά µέσα από τοίχο ή
150
170
100
100
οροφή
120
120
Τέλειο σχέδιο παρέχεται πάνω από όλα από ένα σωλήνα που είναι απαλλαγµένο από εµπόδια, όπως να στενεύει ή να κάνει
γωνίες. Κάθε κίνηση των αξόνων πρέπει να έχει µια κλίση µε µέγιστη γωνία 45 ° από την κατακόρυφο, και µόνο το 30° είναι
ακόµα προτιµότερο. Αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνονται κατά προτίµηση κοντά στην κορυφή της καµινάδας.
Περαιτέρω µε το πρότυπο UNI 10683 (αντιανεµικές κορυφές καπνοδόχων, αποστάσεις και θέση) τις αποστάσεις που
φαίνονται στο πίνακα που ακολουθεί πρέπει να τηρούνται:
Κλίση της στέγης
α
15°
Απόσταση µεταξύ κορυφογραµµής και
καµινάδας
Απόσταση σε µέτρα
λιγότερο από 1.85 m - µεγαλύτερη από 1,85 m
Ελάχιστο ύψος της καµινάδας
Ύψος σε µέτρα
0,50 m πάνω από την κορυφογραµµή 1,00 µ. από τη την οροφη
30°
λιγότερο από 1,50 m - µεγαλύτερη από 1,50 m
0,50 m πάνω από την κορυφογραµµή 1,30 µ. από τη την οροφη
45°
λιγότερο από 1,30 m - µεγαλύτερη από 1,30 m
0,50 m πάνω από την κορυφογραµµή 2,00 µ. από τη την οροφη
60°
λιγότερο από 1,20 m - µεγαλύτερη από 1,20 m
0,50 m πάνω από την κορυφογραµµή 2,60 µ. από τη την οροφη
Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό να παρέχει µια αρχική κάθετη έκταση 1,5 µέτρα (ελάχιστο) για να εξασφαλισθεί η ορθή απέλαση
καπνού.
62-030
6
3.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
Ο αέρας που απαιτείται για την καύση, ο οποίος ελήφθη από το περιβάλλον, πρέπει να αναδηµιουργηθεί µε τη βοήθεια ενός
γρίλια αερισµού που τοποθετείται στον τοίχο του δωµατίου που βρίσκεται προς τα έξω. Αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερη καύση,
και ως εκ τούτου χαµηλή κατανάλωση pellet.
∆εν είναι σωστό να βγαίνει αέρας απευθείας µέσω ενός σωλήνα, δεδοµένου ότι αυτό θα µείωνε την απόδοση καύσης.
Προφανώς, η οπή εξαερισµού πρέπει να είναι εφοδιασµένα στο εξωτερικό µε µια γρίλια εξαερισµού µε προστασία από τη βροχή,
τον άνεµο και τα έντοµα.
Η τρύπα πρέπει να γίνει σε έναν εξωτερικό τοίχο του δωµατίου όπου η σόµπα βρίσκεται.
Πρότυπο UNI 10683 απαγορεύει την εισαγωγή του αέρα καύσης από τα γκαράζ, από τις αποθήκες για καύσιµη
ύλη ή περιοχές όπου εκτελούνται δραστηριότητες µε κίνδυνο πυρκαγιάς.
Η τρύπα του εξωτερικού αέρα καύσης δεν πρέπει να συνδέεται µε ένα σωλήνα.
Εάν το δωµάτιο περιέχει και άλλες συσκευές θέρµανσης, οι εισαγωγές αέρα καύσης πρέπει να εξασφαλίζουν τον όγκος του αέρα
που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία όλων των συσκευών.
Εικόνα 6
Ελάχιστες αποστάσεις για την τοποθέτηση του εξαερισµού:
∆είτε τον πίνακα 3 που ακολουθεί για την ασφαλή και σωστή τοποθέτηση του εξαερισµού. Αυτές είναι οι ελάχιστες αποστάσεις
από τον χώρο για την απαλλαγή καπνού. Αυτή η τιµή µπορεί να αλλάξει τη διαµόρφωση της πίεσης του αέρα. Πρέπει να
τηρούνται, ώστε να εξασφαλιστεί, για παράδειγµα, ότι ένα ανοιχτό παράθυρο αντλεί εξωτερικά αέρα, αφαιρώντας το από το
φούρνο.
Η γρίλια αερισµού πρέπει να
να τοποθετηθεί τουλάχιστον:
1m
Κάτω
Πόρτες, παράθυρα,
εκκενώσεις καπνού,
1m
Οριζοντίως
αέρα κτλ.
0,3 m
Πάνω
2m
Από
Σηµεία εκκένωσης καπνού
Πίνακας 3: Ελάχιστες αποστάσεις για την τοποθέτηση εξαερισµού:
3.5 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Οι µονάδες απαιτούν σύνδεση µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Οι θερµικές σόµπες µας είναι εξοπλισµένες µε καλώδια ρεύµατος
κατάλληλο για µεσαίες θερµοκρασίες. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί (για παράδειγµα αν έχουν υποστεί
βλάβη), επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο µας τεχνικό προσωπικό.
Πριν γίνει η ηλεκτρική σύνδεση βεβαιώνεται ότι:
- Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήµατος ανταποκρίνονται στις πληροφορίες σχετικά µε την πινακίδα του µηχανήµατος
- Το σύστηµα εκκένωσης καπνού πρέπει να έχει µια ενεργή σύνδεση γείωσης σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα και νοµικές
απαιτήσεις. (Η σύνδεση της γείωσης απαιτείται από το νόµο).
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει σε κανένα σηµείο να φτάσει σε θερµοκρασία που να είναι 80 ° C πάνω από τη
θερµοκρασία περιβάλλοντος. Αν θέλετε να συνδεθείτε απευθείας µε το ηλεκτρικό δίκτυο, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε ένα
διπολικό διακόπτη µε ελάχιστο άνοιγµα µεταξύ των επαφών 3 mm, να αναγράφεται το ηλεκτρικό φορτίο στην πινακίδα και
συµβατή µε τα πρότυπα. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να διακόπτεται από τον διακόπτη. Ο διπολικός
διακόπτης ή πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη όταν η µονάδα έχει εγκατασταθεί.
- Αν η µονάδα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε τη ή απενεργοποιείστε τη σύνδεση.
Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε τη µονάδα ή απενεργοποιείστε τη σύνδεση και επικοινωνήστε µε έναν
εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
4.0 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.
Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε τον εγκαταστάτη για κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες πρέπει να τηρούνται για
τη σωστή εγκατάσταση. Αυτά οι προδιαγραφές που απαιτούνται, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, για περαιτέρω και πιο ακριβείς
πληροφορίες που θα χρειαστείτε θα πρέπει να διαβάσετε το υπόλοιπο του εγχειρίδιου.
- Συνδέστε τη σόµπα σε µια πρίζα µε γείωση (εικ. 7.5),
- Τοποθετήστε το διακόπτη στο πίσω µέρος της σόµπας στη θέση 1 (εικ. 7.6),
- Μην αφήνετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα να πάνε κοντά στη σόµπα,
62-030
7
- Χρησιµοποιείτε µόνο pellets και κανένα άλλο καύσιµο,
- Ενηµερώστε όλους τους χρήστες για τους κινδύνους και εκπαιδεύστε τους στην λειτουργία της σόµπας
- Εάν η σόµπα είναι εγκατεστηµένη σε ένα ξύλινο πάτωµα, καλό είναι να αποµονώσουµε την βάση στήριξης.
Η σόµπα λειτουργεί µε το θάλαµο καύσης σε αρνητική πίεση. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι ερµητικά κλεισµένος.
Όταν η σόµπα είναι αναµµένη, για πρώτη φορά, ένα µικρό µέρος του χρώµατος που καλύπτει τη σόµπα εξατµίζεται*. Αυτό
καθιστά αναγκαίο να αεριστεί το δωµάτιο για να φύγουν οι αναθυµιάσεις . (* Οφείλεται στην σταθεροποίηση του χρώµατος).
Εικόνες 7.5
7.6
5.0 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο τεχνικός συντήρησης, εκτός από την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας σε αυτό το φυλλάδιο, θα πρέπει να:
- Χρησιµοποιεί πάντα συστήµατα ασφαλείας και τα µεµονωµένα συστήµατα ασφαλείας, όπως ορίζεται από την οδηγία
89/391/ΕΟΚ
- Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
- Να χρησιµοποιείτε πάντα τα κατάλληλα εργαλεία
- Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στη σόµπα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει και οι στάχτες είναι κρύα. Ειδικά
περιµένετε τη λαβή για να κρυώσει πριν το πιάσετε αυτό.
- Μην θεωρείτε τη σόµπα της χρήσιµη αν έστω και ένα από τα συστήµατα ασφαλείας είναι ελαττωµατικά, ακατάλληλα ή δεν
λειτουργεί.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις οποιουδήποτε τύπου για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εκείνων που επιτρέπεται και µε τις οδηγίες της
εταιρείας
- Να χρησιµοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. Μην περιµένετε για τα ανταλλακτικά να χαλάσουν τελείως πριν από την
αντικατάστασή τους. Η αντικατάσταση ενός χαλασµένου εξαρτήµατος πριν χαλάσει βοηθά στην πρόληψη των τραυµατισµών
που προκαλούνται από ατυχήµατα που οφείλονται σε αιφνίδια ανεπάρκεια των ανταλλακτικών, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν
σοβαρή βλάβη σε πρόσωπα και αγαθά.
- Καθαρίστε το χωνευτήρι πριν από κάθε άναµµα.
- Ελέγξτε για τυχόν συµπύκνωση. ∆είχνει ότι υπάρχει διήθηση του νερού ψύξης του καπνού. Καλό θα είναι να
προσδιορίσει τις πιθανές αιτίες για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του προϊόντος.
5.1 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Ο τόπος όπου η σόµπα θα τοποθετηθεί, αναφέρεται ως ο τόπος της εγκατάστασης, πρέπει να οργανωθεί σύµφωνα µε τους
τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
Η σόµπα είναι ένα µηχάνηµα θέρµανσης και κατά τη λειτουργία έχει εξωτερικές επιφάνειες µε πολύ υψηλές θερµοκρασίες ή
που είναι αρκετά ζεστές.
Η µονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για να καίνε πεπιεσµένο καυσίµο ξύλου (σφαιρίδια από 6mm έως 7 χιλιοστά σε διάµετρο και
µήκους 30mm,Μέγιστη υγρασία 8-9%).
Ως εκ τούτου, κατά τη χρήση, καλό είναι να επείσθητε η µέγιστη προσοχή, ιδιαίτερα ως εξής:
- ∆εν πάτε κοντά και µην αγγίζετε το κρύσταλλο της πόρτας, υπάρχει ο κίνδυνος εγκαυµάτων.
- ∆εν πάνε κοντά και δεν αγγίζουν την εκκένωση του καπνού, υπάρχει ο κίνδυνος εγκαυµάτων.
- ∆εν κάνετε οποιοδήποτε είδος καθαρισµού
- ∆εν ανοίγετε τις πόρτες, καθώς η σόµπα λειτουργεί µόνο σε ερµητικές συνθήκες.
- ∆εν απορρίπτεται τις στάχτες
- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα µακριά
- Συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο
Επίσης, για την ορθή χρήση της σόµπας pellet:
- Χρήση µόνο καύσιµο που συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Ακολουθείστε το πρόγραµµα συντήρησης
- Καθαρίστε τη σόµπα σε καθηµερινή βάση (µόνο όταν η σόµπα και στάχτες είναι κρύες)
- Μην χρησιµοποιείτε τη σόµπα σε περίπτωση βλάβης ή ανωµαλίες, ασυνήθιστους θορύβους και / ή ύποπτες
κατανοµές
- Μην ρίχνετε νερό στη φωτιά, ούτε καν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην εστία
- Μην τραβάτε το καλώδιο της σόµπας για να την κλείσετε. Χρησιµοποιήστε το off κουµπί στο πληκτρολόγιο.
62-030
8
- Μη γέρνετε πάνω στη σόµπα, υπάρχει ο κίνδυνος της ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ
- Μην χρησιµοποιείτε τη σόµπα µε οποιοδήποτε τρόπο ως υποστήριξη. Ποτέ µην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
- Μην αγγίζετε τα βαµµένα µέρη κατά τη διάρκεια της λειτουργία της σόµπας.
- Μην χρησιµοποιείτε ξύλα ή άνθρακας στη σόµπα, αλλά µόνο pellets µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- ∆ιαστάσεις: διαµέτρου 6 - 7 mm - max. µήκος 30 mm - max. περιεκτικότητα σε υγρασία 8 έως 9%
- Μην χρησιµοποιείται τη σόµπα ως αποτεφρωτήρα
- Να προβαίνετε σε όλες τις λειτουργίες µε µέγιστη ασφάλεια
6.0 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- Μη χρησιµοποιείτε ποτέ βενζίνη, φωτιστικό πετρέλαιο, ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υγρό στο φως της σόµπας. Κρατήστε
αυτά τα είδη των υγρών µακριά από τη σόµπα ενώ είναι σε λειτουργία.
- Ποτέ µην ανάβεις τη σόµπα, αν το τζάµι είναι κατεστραµµένο. Μη χτυπάτε το τζάµι ή την πόρτα εάν είναι κατεστραµµένα.
- Μην ανοίγετε την πόρτα για να καθαρίσετε το γυαλί, ενώ η σόµπα είναι σε λειτουργία. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια µόνο
όταν η σόµπα είναι κρύα, χρησιµοποιώντας ένα βαµβακερό ύφασµα ή χαρτί κουζίνας και καθαριστικό τζαµιών.
- Βεβαιωθείτε ότι η σόµπα είναι σταθερά στερεωµένα, ώστε να µην κινείται.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουτί για την στάχτη είναι µέσα και εντελώς κλειστό, µε την πόρτα πιέζοντας σωστά κατά
το εσωτερικό κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι η εστία έχει κλείσει σωστά, ενώ η σόµπα είναι σε λειτουργία.
- Σκουπίστε τις στάχτες µέσα µόνο όταν η σόµπα είναι κρύα 12-13).
- Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά προϊόντα στις επιφάνειες της σόµπας.
Εικόνες 8
10
Εικόνα 12
6.1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Η χρήση µιας ηλεκτρικής σκούπας µπορεί να κάνει τον καθαρισµό ευκολότερο. Η σκούπα πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε ένα
φίλτρο για να κρατήσει τη σκόνη από να πάει πίσω στο δωµάτιο.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένου του καθαρισµού, πάρτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
- Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
- Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στη σόµπα, βεβαιωθείτε ότι και οι στάχτες είναι κρύες
- Σκουπίστε τις στάχτες του θαλάµου καύσης κάθε µέρα
- Σκούπίστε και καθαρίστε προσεκτικά το χωνευτήρι κάθε µέρα (µετά από κάθε χρήση και µε κρύα σόµπα)
- Μία φορά την εβδοµάδα αφαιρέστε το χυτοσίδηρο πίνακα στο κάτω µέρος και καθαρίστε το πίσω µέρους (εικ. 10).Στη
συνέχεια, προχωρήστε αφαιρώντας το χωνευτήρι. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε την λαµαρίνα για τον καθαρισµό
του γυαλιού που συνδέεται µε τις βίδες εικ. 8 (A). Στη συνέχεια αφαιρέστε τον χυτοσίδηρο (εικ. 8-10 (Α)) και καθαρίστε
τον πυθµένα (Εικ. 8 –10 (Β). Καθαρίστε την περιοχή φαίνεται στο σχήµα 12.
- Πάντα σιγουρευτείτε ότι η σόµπα και στάχτη είναι κρύα.
Αυτό είναι το χωνευτήρι όπου τα pellets καίνε (εικ. 14-15). Μετά από κάθε χρήση (µε κρύα σόµπα), είναι σκόπιµο να την
καθαρίσετε. Μετά από τρεις χρήσεις, καλό είναι να αφαιρέσετε και να ελέγχετε ότι δεν υπάρχει υπερβολική ποσότητα τέφρας
στο κάτω µέρος. Στη συνέχεια βάζουµε το χωνευτήρι πίσω στη θέση του, σταθερά προς τα κάτω, ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφαλής λειτουργία της σόµπας pellet.
62-030
9
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, η οποία µπορεί να είναι απαραίτητη, µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις, δεδοµένου ότι ο κατασκευαστής δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στην εγκατάσταση της
σόµπας και δεν προσφέρει καµία εγγύηση στην εγκατάσταση και συντήρησή του.
Ο κατασκευαστής πρέπει σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζηµίες που προκαλούνται από τρίτους.
Εικόνες 14
15
• ∆οχείο στάχτης (εάν είναι πλήρης πρέπει να σκουπιστεί µε ηλεκτρική σκούπα ή να αδειάσει):
Βεβαιωθείτε ότι η σόµπα και στάχτη είναι κρύες
Το δοχείο της στάχτης πρέπει να καθαρίζεται κάθε εβδοµάδα, µε την ηλεκτρική σκούπα ή εκκενώνοντας, από τις ακαθαρσίες
που παραµένουν στο εσωτερικό του λόγω της καύσης των pellet. Στη συνέχεια, πρέπει να τεθούν κανονικά στη θέση του.
- Μην τοποθετείτε ποτέ pellet που δεν έχουν καεί στο δοχείο ή στo δοχείο της στάχτης.
- Καθαρίστε το γυαλί.
• ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙ (περιοδικός έλεγχος και καθαρισµός):
Βεβαιωθείτε ότι η σόµπα και στάχτη είναι κρύες
Το γυαλί αποτελείται από υψηλής θερµοκρασίας pyroceram. Σε περίπτωση βλάβης, να αντικατασταθεί το συντοµότερο
δυνατόν από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό πριν χρησιµοποιήσετε τη σόµπα και πάλι.
6.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τα ακόλουθα σηµεία πρέπει να ελέγχονται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία της σόµπας είναι η καλύτερη δυνατή
και παρέχει τη µέγιστη θερµότητα που είναι δυνατόν:
- ∆ΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΗΣ (ανά δεκαπενθήµερο):
Βεβαιωθείτε ότι η σόµπα και στάχτη είναι κρύες.
Για τη σωστή καθαριότητα, κάθε δύο ή τρεις εβδοµάδες καθαρίστε τις στάχτες πίσω από την πλάκα στο χυτοσίδηρο, όπως
φαίνεται στην εικόνα στο σηµείο 6.1 (εικ. 8, εικ.12-13)
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (να επιθεωρείται και να καθαρίζεται κάθε έξι µήνες):
Βεβαιωθείτε ότι η σόµπα και στάχτη είναι κρύες.
Ο καθαρισµός του εσωτερικού δοχείου καύσης πρέπει να γίνει αφαιρώντας την τάπα κλεισίµατος στο κάτω µέρος του
του δοχείου της στάχτης και εισάγοντας τον σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας, έτσι ώστε να αφαιρεθούν όλα τα υπολείµµατα της
στάχτης τέφρας και να γίνεται σωστή λειτουργία 17-18.
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΖΟΝ:
Με τη σόµπα και τις στάχτες κρύες - αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύµα.
Στο τέλος της σεζόν, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύµατος του σόµπα για αυξηµένη ασφάλεια. Είναι πολύ σηµαντικό να
καθαρίζετε και να ελέγχετε τη σόµπα, όπως ορίζεται στο σηµείο παραπάνω.
Βεβαιωθείτε ότι η σόµπα και στάχτη είναι κρύες.
Η τσιµούχα στην πόρτα, η οποία περιλαµβάνεται και είναι ανθεκτική στη θερµότητα µπορεί να αλλοιωθεί µετά από
παρατεταµένη χρήση. Για να το αντικαταστήσετε, συνδέστε το πίσω µέρος του καλωδίου. Αυτό είναι
σηµαντικό, προκειµένου να διατηρηθεί ένα ερµητικό σφράγισµα.
- Καπναγωγοί - καµινάδα (κάθε έξι µήνες ή κάθε δύο τόνοι pellet θα πρέπει να καθαρίζονται):
Βεβαιωθείτε ότι η σόµπα και στάχτη είναι κρύες.
Οι αγωγοί, το δοχείο καύσης και η καµινάδα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε χρόνο, κατά προτίµηση στην έναρξη
της σεζόν. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό για επαγγελµατικό καθαρισµό.
Εικόνα 16
62-030
10
6.3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Σόµπα σας είναι µια γεννήτρια θερµότητας που καίει στερεά σφαιρίδια. Ως εκ τούτου, σε ετήσια βάση, αυτό απαιτεί ειδική
συντήρηση που πρέπει να εκτελεστούν από εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Αυτό το είδος της εργασίας, η οποία εξηγήθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, κατά προτίµηση διεξάγεται κατά την έναρξη της
σεζόν.
Ο σκοπός είναι να ελέγξει και να εξασφαλίσει την άριστη λειτουργία όλων των συνιστωσών.
Είναι χρήσιµο να συµφωνηθεί µια ετήσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών από εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Εικόνα 17-18
7.0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Έχετε αγοράσει ένα προϊόν της υψηλότερης ποιότητας.
Ο προµηθευτής είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει στην απόκτηση οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε σχετικά µε τον
κωδικό, τη συναρµολόγηση, τις οδηγίες και προδιαγραφές της εγκατάστασης για τη γεωγραφική θέση σας.
Η σωστή εγκατάσταση της µονάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται εδώ, είναι απαραίτητη και σηµαντική για
να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, κίνδυνο ή πιθανότητα µιας πυρκαγιάς.
Η σόµπα λειτουργεί µε το θάλαµο καύσης σε αρνητική πίεση. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι
ο θάλαµος καύσης είναι θερµικά σφραγισµένος.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στο δοχείο καυσαερίων καθαρίστε την περιοχή από όλα τα άτοµα και τα κατοικίδια ζώα, αµέσως να
διακόπτεται η ηλεκτρική παροχή κατεβάζοντας το γενικό διακόπτη του σπιτιού ή τραβώντας το βύσµα (αν µπορεί να
προσεγγιστεί χωρίς κινδύνους), και καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Για λόγους λειτουργικού ελέγχου της θερµοκρασίας της σόµπα, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν τα παραδοσιακά καυσόξυλα
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο ως αποτεφρωτήρα
8.0 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ
Η 11KW σόµπες µπορεί να διαµορφωθούν έτσι ώστε ο ζεστός αέρας να στέλνεται σε δύο διαφορετικούς αγωγούς.
Ένας από αυτούς τους αγωγούς είναι να θερµάνει το δωµάτιο όπου η σόµπα βρίσκεται (η ράβδος βρίσκεται µέσα στο φούρνο).
Το άλλο καθιστά δυνατή τη θερµότητα σε άλλα δωµάτια (ράβδος πλήρως εξάγεται) µε την παροχή ενός συστήµατος
αεραγωγών.
Για να συνδέσετε τη σόµπα στο σύστηµα αγωγών, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το βύσµα στο πίσω µέρος της σόµπας.
9.0 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ PELLET ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤIKH
Η σόµπα pellet είναι σχεδιασµένH να χρησιµοποιεί πεπιεσµένο ξύλο (pellets). ∆εδοµένου ότι η αγορά περιλαµβάνει πολλά
προϊόντα αυτού του τύπου, είναι σηµαντικό να επιλέξετε ένα προϊόν που δεν είναι βρώµικο ή ακάθαρτο. Η ένωση για την καύση
των πεπιεσµένων ξύλων (ΑΠΕ) έχει καθιερώσει ένα µοντέλο για τα προϊόντα του καυσίµου αυτού. Να είστε σίγουρος ότι
χρησιµοποιείτε pellets ποιότητας που είναι συµπαγές και µε λίγη σκόνη. Ρωτήστε τον προµηθευτή σας για τα κατάλληλα pellets,
την διάµετρο των οποίων πρέπει να είναι 6mm/7mm µε µήκος περίπου 30 mm. Η κατάλληλη λειτουργία της σόµπας εξαρτάται
από τον τύπο και την ποιότητα των πεπιεσµένων ξύλων που χρησιµοποιούνται, δεδοµένου ότι η θερµότητα
παράγεται από διάφορους τύπους των προϊόντων και µπορεί να είναι σε διαφορετικούς βαθµούς έντασης.
Ο κατασκευαστής δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη χρήση ακατάλληλων pellets σε ποιότητα, ούτε
για το αποτέλεσµα της κακής λειτουργία που µπορεί να προκαλέσούν.
9.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ PELLETS
Pellets πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό µέρος που δεν είναι πάρα πολύ κρύο.
Στην πραγµατικότητα, το κρύο, τα υγρά pellets (temp. περίπου. 5 ° C), µειώνει την θερµική ενέργεια του καυσίµου και απαιτεί
επιπλέον καθαρισµότης σόµπας.
Τα pellets δεν πρέπει να διατηρούνται ΚΟΝΤΑ τη σόµπα. Κρατήστε τους τουλάχιστον 2 µέτρα µακριά.
Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισµό των σφαιριδίων να µην σπάσουν.
Αν το πριονίδι τοποθετηθεί στη χοάνη της σόµπας, αυτό µπορεί να µπλοκάρει το σύστηµα φόρτωσης.
10.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ(πληκτρολόγιο)
Κουµπί A: αυξάνει τη θερµοκρασία του δωµατίου, δείχνει τη θερµοκρασία του λέβητα.
Κουµπί Β: µειώνει τη θερµοκρασία του δωµατίου.
Αυτά τα δύο έχουν λειτουργία προγραµµατισµού.
Κουµπί C: τροποποίηση της θερµοκρασίας και λειτουργίες του προγραµµατισµού.
62-030
11
Κουµπί D: ON-OFF και την έξοδο από τον προγραµµατισµό.
Κουµπί E: µειώνει την θερµότητα από 5 προς 1.
Κουµπί F: αυξάνει τη θερµότητα από 1 έως 5.
Πάνω LED οθόνες:
Πάνω αριστερά: ρολόι προγραµµατισµού ενεργό.
Κάτω αριστερά: ανάφλεξη µε θερµαντικό στοιχείο ενεργό
Πάνω δεξιά: τροφοδότης ON (ενεργό)
Κάτω δεξιά: λήψη σήµατος από το τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Μέση: άνοιγµα για αποµακρυσµένο έλεγχο του δέκτη.
Κάτω LED οθόνες:
Κάτω δεξιά: χειροκίνητη ρύθµιση του εξαερισµού ενεργό. Εάν είναι ενεργό, ο εξαερισµός µπορεί να ρυθµιστεί από 1 έως 5.
Κάτω αριστερά: ο προγραµµατισµός της θερµοκρασίας ενεργό
∆είκτες (κόκκινο):
Πάνω: δείχνει ON-OFF, τις φάσεις της λειτουργίας σε εξέλιξη, συναγερµοί σε εξέλιξη, θερµοκρασία του λέβητα, τα δεδοµένα του
ρολογιού, τα δεδοµένα των παραµέτρων.
Κάτω: δείχνει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, συναγερµούς σε εξέλιξη, αριθµός παραµέτρου.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Αυτόµατος προγραµµατισµός µε τιµές από 1 έως 5 είναι προκαθορισµένη από το εργοστάσιο και µπορούν να αλλάξουν µόνο από
εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς, ενηµερώνοντάς τους για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Εικόνα 19
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
Για να ξεκινήσετε τη σόµπα, πατήστε το πλήκτρο D. Λίγο αργότερα η µονάδα θα θέσει τη σόµπα σε κατάσταση βαθµονόµησης
και θα εµφανιστεί το µήνυµα "ACC FUN". Η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας για περίπου 15 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια
θα επανέρθει για το πολύ για 7 δευτερόλεπτα.
Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, η οποία διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα, το µήνυµα "WOOD LOAD" θα εµφανιστεί.
Τροφοδοτεί το σύστηµα µε pellet και το θερµαντικό στοιχείο ανάβει. Αυτό εµφανίζεται στην οθόνη µε τα LED που περιγράφεται
προηγουµένως).
Όταν η θερµοκρασία είναι αρκετά υψηλή (µετά από περίπου 15 λεπτά), σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο συντελεστή (Περίπου 3 °
C ανά λεπτό), η ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου θεωρεί ότι η ανάφλεξη έχει πραγµατοποιηθεί και θα πάει στη συνέχεια στο
επόµενο βήµα, στη σταθεροποίηση της φλόγας, και στην οθόνη θα εµφανιστεί το µήνυµα "FIRE ON".
Σε αυτό το σηµείο o εναλλάκτης έρχεται σε λειτουργία.
Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης σταθεροποίησης (συνήθης διάρκεια της οποίας είναι περίπου 2 δευτερόλεπτα), η µονάδα
ελέγχου βρίσκεται σε θέση λειτουργίας, που δείχνει την επιλεγµένη ενέργεια θέρµανσης (το οποίο µπορεί να αλλάξει
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα F και E) και του περιβάλλοντος θερµοκρασία.
Σε αυτή τη φάση µε τα πλήκτρα Ε και F ρυθµίζουµε την ένταση της σόµπας 1 έως 5, υπό τον όρο η θερµοκρασία του
περιβάλλοντοςείναι µικρότερη από την καθιερωµένη θερµοκρασία*. ∆ιαφορετικά η ισχύς θέρµανσης έχει καθοριστεί στο
ελάχιστο.
*Στην πραγµατικότητα, η σόµπα είναι ρυθµισµένη σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Μόλις φτάσουν στην επιθυµητή θερµοκρασία
(ρυθµίζεται από το πληκτρολόγιο), η σόµπα προσαρµόζει τη λειτουργία της στο ελάχιστο και δεν είναι
είναι δυνατόν σε αυτή την περίπτωση να αλλάξετε την ισχύ θέρµανσης.
Αν τα pellets δεν ανάψουν, η σόµπα θα επιχειρήσει ανάφλεξη για άλλη µια φορά. Αν η ανάφλεξη αποτύχει, αυτό θα
υποδεικνύεται από έναν συναγερµό.
Η ταχύτητα της συσκευής διοχέτευσης και του ανεµιστήρα, και ο χρόνος για την ανάφλεξη µε τον εναλλάκτη, είναι παράµετροι
που µπορεί να ρυθµιστούν µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
Όταν η ηλεκτρική ενέργεια επανέρχεται µετά από κάποια διακοπή ρεύµατος, η µονάδα ελέγχου προβλέπει την
απέλαση των καταλοίπων καπνού αυξάνοντας την ταχύτητα της συσκευής αναρρόφησης και δείχνει το µήνυµα "COOL FIRE".
Μόλις ολοκληρωθεί η ψύξη, η φάση της ανάφλεξης θα ξεκινήσει και πάλι.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η σόµπα ανάβει κανονικά µετά από περίπου 15 λεπτά, µε καλή ποιότητα pellets και µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 11 βαθµούς.
Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη, και το µπουζί λειτουργεί, µπορεί να υπάρχει µια αποτυχηµένη ανάφλεξη.
• Για να παρακάµψετε το στάδιο εκκίνησης, πιέστε το πλήκτρο F για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αυτό θα σας µεταφέρει απευθείας
στην επόµενη φάση.
N.B. Να χρησιµοποιείται µόνο µε αναµµένη σόµπα και µε τη φλόγα ενεργή.
• Για να αλλάξετε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, (είναι η επιθυµητή θερµοκρασία όπου η σόµπα βρίσκεται),
πατάµε, ανά πάσα στιγµή, το πλήκτρο C και χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα B και A για να ρυθµίσετε την θερµοκρασία που
σηµειώνεται στο κάτω οθόνη.
62-030
12
Όταν πλήκτρο C είναι πατηµένο, το κάτω µέρος της οθόνης δείχνει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος (που θέλετε να αποκτήσετε).
• Για να ρυθµίσετε τον εξαερισµό δωµάτιου χειροκίνητα, πιέστε το πλήκτρο C. Η οθόνη θα δείξει "SET X", όπου τα λαµπερά X
αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του ανεµιστήρα εναλλάκτη που µπορούν να τροποποιηθούν χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα Ε και F
και η οποία µπορεί να αφοµοιώσουν τις ακόλουθες τιµές:
A = ΑΥΤΟΜΑΤΟ η ταχύτητα του εναλλάκτη ακολουθεί την πραγµατική δύναµη
1 = ταχύτητα 1
2 = ταχύτητα 2
3 = ταχύτητα 3 λαµβάνονται όλα οι δυνατές χειροκίνητες ρυθµίσεις
4 = ταχύτητα 4
5 = ταχύτητα 5
• Για να ελέγξετε τη θερµοκρασία λέβητα, πιέστε το πλήκτρο Α. Η χαµηλότερη οθόνη θα δείξει την θερµοκρασία, ενώ το
ανώτερο θα δείξει τις στροφές του µοτέρ αναρρόφησης καπνού.
• Η σόµπα κλείνει πατώντας το πλήκτρο D. Το µήνυµα OFF θα εµφανιστεί στην οθόνη και η ροή των pellet διακόπτεται. Μετά
την ψύξη, o ανεµιστήρας κλείνει, και µετά από περίπου. 10 λεπτά. από την ψύξη, η συσκευή αναρρόφησης του καπνού
διακόπτεται επίσης. Η ταχύτητα του τερµατισµού της συσκευή αναρρόφησης καπνού είναι µια παράµετρος που µπορεί να
ρυθµιστεί µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
N.B. Ακόµα και όταν η σόµπα είναι κρύα, κλείνει τελείως µετά από περίπου 10 έως 15 λεπτά.
Συνεπώς, µην τραβάτε την πρίζα µόλις κλείσει η σόµπα. Περιµένετε την ολοκλήρωση του κύκλου του τερµατισµού, όπως
περιγράφεται παραπάνω.
10.1 ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (Πατήστε το πλήκτρο C για να αποκτήσετε πρόσβαση στους παραµέτρους)
Κάθε φορά που πατάτε, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µία από τις ακόλουθες παραµέτρους µε τις αντίστοιχες
λειτουργίες που εκφράζεται εδώ:
(Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα Α και Β για να αλλάξετε τις τιµές των παραµέτρων)
UT01: ηµέρα της εβδοµάδας ή OFF για να δείξει ότι ο προγραµµατισµός είναι απενεργοποιηµένος.
UT02: αλλαγή τρέχουσας ώρας.
UT03: αλλαγή λεπτών αλλαγή.
UT04: πλήκτρο πρόσβασης για τις τεχνικές παραµέτρους
UT05: αλλαγή του χρόνου έναρξης λειτουργίας (πρόγραµµα 1) σε βήµατα των 10 λεπτών.
UT06: αλλαγή του χρόνου τερµατισµού λειτουργίας (πρόγραµµα 1) σε βήµατα των 10 λεπτών.
UT07: αλλαγή προγράµµατος 1, ενεργό / ανενεργό, τις ηµέρες της εβδοµάδας µε το πλήκτρο Β και κύλιση των ηµερών µε το
πλήκτρο Α.
Επιβεβαίωση και συνέχεια µε το πλήκτρο C.
UT08: αλλαγή του χρόνου έναρξης λειτουργίας (πρόγραµµα 2) σε βήµατα των 10 λεπτών.
UT09: αλλαγή του χρόνου τερµατισµού λειτουργίας (πρόγραµµα 2) σε βήµατα των 10 λεπτών
UT10: αλλαγή προγράµµατος 2, ενεργό / ανενεργό, τις ηµέρες της εβδοµάδας µε το πλήκτρο Β και κύλιση των ηµερών µε το
πλήκτρο Α.
Επιβεβαίωση και έξοδο από τις παραµέτρους µε το πλήκτρο C.
UT11: αλλαγή του χρόνου έναρξης λειτουργίας (πρόγραµµα 3) σε βήµατα των 10 λεπτών.
UT12: αλλαγή του χρόνου τερµατισµού λειτουργίας (πρόγραµµα 3) σε βήµατα των 10 λεπτών.
UT13: αλλαγή προγράµµατος 3, ενεργό / ανενεργό, τις ηµέρες της εβδοµάδας µε το πλήκτρο Β και κύλιση των ηµερών µε το
πλήκτρο Α.
Επιβεβαίωση και συνέχεια µε το πλήκτρο C.
UT14: αλλαγή του χρόνου έναρξης λειτουργίας (πρόγραµµα 4) σε βήµατα των 10 λεπτών.
UT15: αλλαγή του χρόνου τερµατισµού λειτουργίας (πρόγραµµα 4) σε βήµατα των 10 λεπτών.
UT16: αλλαγή προγράµµατος 4, ενεργό / ανενεργό, τις ηµέρες της εβδοµάδας µε το πλήκτρο Β και κύλιση των ηµερών µε το
πλήκτρο Α.
Επιβεβαίωση και έξοδο από τις παραµέτρους µε τους βασικούς C.
N.B. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο C για να µεταβείτε στην επόµενη παράµετρο, το πλήκτρο Α για την αύξηση και το πλήκτρο B
για την µείωση.
N.B. Ανά πάσα στιγµή µπορείτε να βγείτε από τον προγραµµατισµό πατώντας το πλήκτρο D.
Το πρόγραµµα σας επιτρέπει να προγραµµατίσετε την εκκίνησης και τον τερµατισµό δύο φορές την ηµέρα, επτά ηµέρες την
εβδοµάδα (µε την ηµέρα 1 είναι η ήµερα κατά την οποία ξεκινάει ο προγραµµατισµός)
Ρύθµιση του ρολογιού:
Πατήστε το πλήκτρο C δύο φορές µέχρι να αναβοσβήνει το µήνυµα UT01
Σε αυτό το σηµείο, πατήστε τα πλήκτρα Α και Β για να ορίσετε την ηµέρα της εβδοµάδας (ηµέρα 1 θα αντιστοιχεί τη ∆ευτέρα,
και 7η ηµέρα θα αντιστοιχεί Κυριακή).
Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET αφού ορίσουµε την ηµέρα.
Η οθόνη θα δείξει τώρα το µήνυµα που αναβοσβήνει UT02. Εδώ µπορείτε να ρυθµίσετε την ώρα στο ρολόι χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα Α και Β.
Πατώντας το πλήκτρο SET ξανά (για να επιβεβαιώσετε την ώρα), το λαµπερό UT03 µήνυµα θα εµφανιστεί, και θα
µπορείτε να αλλάξετε τα λεπτά του ρολογιού, χρησιµοποιώντας και πάλι τα πλήκτρα Α και Β.
Μετά τη ρύθµιση των λεπτών, πατήστε το πλήκτρο SET για να αποκτήσετε πάλι πρόσβαση στο UT04, το οποίο αντιστοιχεί µε
τον προγραµµατισµό των τεχνικών παραµέτρων (χρησιµοποιείται µόνο από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς µας).
62-030
13
Για να βγείτε από τον προγραµµατισµό ανά πάσα στιγµή, πατήστε µία φορά για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο
τερµατισµού (πλήκτρο D).
Αυτόµατη εκκίνηση και ο τερµατισµός:
Αφού έχετε ρυθµίσει το ρολόι και εµφανίζεται σε UT04, πατήστε το πλήκτρο SET ξανά για να πάει στο UT05. Εδώ µπορείτε να
επιλέξετε την ώρα έναρξης για την πρώτη αυτόµατη εκκίνηση του προγράµµατος, χρησιµοποιώντας και πάλι τα πλήκτρα Α και
Β.
(Θα θέλαµε εν συντοµία να σας υπενθυµίσουµε ότι η σόµπα µπορεί να προγραµµατιστεί να ξεκινήσει και να κλείσει τέσσερις
φορές την ηµέρα, επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Ο πρώτος κύκλος start-up/shutdown τελεί υπό τη διαχείριση του προγράµµατος
1, εκπροσωπούµενη από τον UT05, UT06 και UT07. Ο δεύτερος κύκλος start-up/shutdown διοικείται από το πρόγραµµα 2 και
µπορεί να τροποποιηθεί µέσω UT08, UT09 και UT10. Ο τρίτος κύκλος διαχειρίζεται µε τους παραµέτρους UT11 - UT12 - UT13
και η τέταρτη από τις παραµέτρους UT14 - UT15 - UT16).
Μόλις ρυθµίσετε την ώρα έναρξης για το πρώτο πρόγραµµα, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Set για να µετακινηθεί στο UT06, όπου
µπορείτε να ρυθµίσετε την εκκίνηση και τον τερµατισµό πολλές φορές, χρησιµοποιώντας και πάλι τα πλήκτρα Α και Β.
Όταν επιβεβαιώσετε τον επιλεγµένο χρόνο τερµατισµού, χρησιµοποιώντας το πλήκτρο SET, θα πάτε στην παράµετρο UT07,
όπου θα αποφασίσετε τις ηµέρες της εβδοµάδας, όπως είχαν οριστεί σε παλαιότερα προγράµµατα start-up/shutdown και θα
ξεκινήσει.
Το µήνυµα "ON1" θα εµφανιστεί. Αυτό σηµαίνει ότι την ηµέρα 1 (προηγουµένως ορίζεται µε την παράµετρο UT01) το πρώτο
start-up/shutdown πρόγραµµα θα ενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόµατο start-up/shutdown µιας ηµέρας,
πατήστε το πλήκτρο B τώρα και το OFF1 θα εξαφανιστει.
Αν πατήσετε το πλήκτρο Α, τότε θα πατε στη 2η ηµέρα ("ON2"), όπου µε τον ίδιο τρόπο µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το πρώτο πρόγραµµα µε το πλήκτρο B.
Συνεχίστε µε τον ίδιο τρόπο για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του προγράµµατος για τις άλλες ηµέρες της εβδοµάδας.
Αφού προγραµµατίσετε start-up/shutdown για τις διάφορες ηµέρες της εβδοµάδας, πατήστε το ST και πάλι για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο UT08, UT09 και UT10 που αντιπροσωπεύουν τις παραµέτρους για να ορίσετε το δεύτερο πρόγραµµα startup/shutdown που µπορεί να αποµνηµονεύσει.
Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εκκινήσεις και τερµατισµούς (όταν δεν αναβοσβήνει UT), πατήστε
SET µέχρι UT01 εµφανιστεί, στη συνέχεια, επιλέξτε OFF από τις διαθέσιµες επιλογές πατώντας τα πλήκτρα Α ή Β.
10.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
Εικ.. 10.2.0 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
1) Απενεργοποίηση του αυτόµατου συστήµατος φόρτωσης pellet.
2) Ο ανεµιστήρας εκκένωσης καπνού λειτουργεί µε τη µέγιστη χωρητικότητα για
µέγιστο χρονικό διάστηµα των είκοσι λεπτών.
Για να ενεργοποιήσετε τη σόµπα ξανά, περιµένετε µέχρι να έχει κρυώσει πλήρως και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "D" (on
/ off). Αν η σόµπα δεν είναι κρύα, το "OFF Αtte" εµφανίζεται.
Παρακάτω είναι τα διάφορα µηνύµατα συναγερµού που µπορεί να εµφανιστούν στην οθόνη.
Εικ.. 10.2.1 Συναγερµός Alar ACC (ανάφλεξη συναγερµού)
Αυτό συµβαίνει όταν αποτυγχάνει η ανάφλεξη και το µήνυµα "Alar Acc" εµφανίζεται.
Η διαδικασία για να κλείσει θα ξεκινήσει αµέσως.
Εικ.. 10.2.2 Συναγερµός πυρκαγιάς (ισχύς συναγερµού)
Αυτό συµβαίνει εάν υπάρχει µια διακοπή ρεύµατος.
Όταν υπάρχει διακοπή ρέυµατος, το "Cool FIRE" εµφανίζεται και η σόµπα περιµένει
µέχρι η θερµοκρασία να επιστρέψει στο φυσιολογικό.
Οι κανονικές λειτουργίες µπορούν να επιστρέψουν σε αυτό το σηµείο.
Εικ.. 10.2.3 Συναγερµός Alar Sond (συναγερµός καπνού καθετήρα)
Αυτό συµβαίνει σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα ανίχνευσης καπνού ή
αποσύνδεση.
Η σόµπα προσπαθεί να σβήσει σε διαδικασία συναγερµού.
Εικ.. 10.2.4 Συναγερµός Alar DEP (συναγερµός κατάθλιψη)
Αυτό συµβαίνει αν υπάρχουν ανωµαλίες σχετικά µε:
Βύθισµα στο σωλήνα καυσίµου και ως εκ τούτου χαµηλή πίεση, ανεπαρκής.
Αν ο συναγερµός επιµένει, δείτε αν η σόµπα ή η καµινάδα χρειάζεται συντήρηση
Εικ.. 10.2.5 Συναγερµός Alar PELL (συναγερµός pellet)
Αυτό συµβαίνει όταν η θερµοκρασία φτάσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα.
Για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία, περιµένετε µέχρι να κρυώσει
ο φούρνος.
Εικ.. 10.2.6 Συναγερµός Alar Fan (συναγερµός εξαερισµού)
Αυτό προκαλείται όταν ο ανεµιστήρας δεν λειτουργεί σωστά.
62-030
14
Η σόµπα προσπαθεί να σβήσει σε διαδικασία συναγερµού.
Εικ.. 10.2.7 Συναγερµός Alar hot (υψηλή θερµοκρασία)
Αυτό συµβαίνει όταν ο ανιχνευτής καπνού ανιχνεύει υπερβολικά
υψηλή θερµοκρασία.
Εικ.. 10.2.8 Συναγερµός Alar Fire (τερµατισµός σε διαδικασία συναγερµού)
Αυτό συµβαίνει κατά τη λειτουργία, εάν η φλόγα σβήσει και η
θερµοκρασία του καπνού πέφτει κάτω από τη κατώτατο όριο λειτουργίας.
Η διαδικασία τερµατίζεται άµεσα.
Εικ.. 10.2.9 Συναγερµός Alar FAIL Sic (συναγερµός κύριου θερµοστάτη)
Αυτό συµβαίνει αν ο κύριος θερµοστάτης ασφαλείας διαβάζει σε θερµοκρασία πάνω
από την επιτρεπόµενη.
Το µήνυµα "Alar FAIL Sic" εµφανίζεται και το σύστηµα έχει σταµατήσει.
Εικ.. 10.3.1 CLEAN GRATE (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΡΑΣ)
Η "CLEAN GRATE" λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί, σε καθορισµένα
χρονικά διαστήµατα, κατά την κανονική λειτουργία.
Μήνυµα "Fire Stop" εµφανίζεται στην οθόνη
11.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εικόνα 20
62-030
15
12.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Η κατεδάφιση και η διάθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, και πρέπει να συµµορφώνονται µε τη σχετική
ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα του για το θέµα της ασφάλειας, το σεβασµό και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η διάλυση και η διάθεση µπορεί να ανατεθεί σε τρίτους υπό την προϋπόθεση ότι είναι µια εταιρεία που έχει άδεια να διασώσει
και να εξαλείψει τις εν λόγω ύλες.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συµµορφώνεστε µε τους νόµους που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης όσον
αφορά τη διάθεση των υλικών και, εάν είναι απαραίτητο για την εξάλειψη τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι εργασίες αποσυναρµολόγησης για κατεδάφιση πρέπει να πραγµατοποιούνται όταν η σόµπα δεν λειτουργεί
και δεν είναι στο ρεύµα.
- Αφαιρέστε όλα τα ηλεκτρικά µέρη.
- Απορρίψτε την µπαταρία της ηλεκτρονικής κάρτας και του τηλεχειριστηρίου σε κατάλληλα δοχεία σε συµµόρφωση µε τα
πρότυπα.
- ∆ιαχωρίζουν τις µπαταρίες αποθήκευσης από τις ηλεκτρονικές κάρτες.
- Απορρίψτε τα µηχανικά µέρη µέσω των εξουσιοδοτηµένων εταιρειών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ιδιοκτήτης είναι πάντοτε υπεύθυνος για τον τραυµατισµό στους ανθρώπους και τα ζώα.
Όταν η σόµπα κατεδσφιστεί, το σήµα CE, το παρόν εγχειρίδιο και τα λοιπά έγγραφα που αφορούν την σόµπα πρέπει να
καταστραφούν.
13.0 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Επισκόπηση
Για να γίνει χρήση της νόµιµης εγγύησης, σύµφωνα µε την οδηγία ΕΟΚ 1999/44/E (νοµοθετικό διάταγµα 42/2002) ο
καταναλωτής πρέπει να τηρεί τη δέουσα προσοχή τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, και κυρίως πρέπει να:
- Λειτουργεί η σόµπα εντός των ορίων της χρήσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Να εκτελεί συντήρηση µε επιµελή και συνεχή τρόπο.
- Να συµµορφώνεται µε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η σχετική νοµοθεσία που ισχύει στον τόπο της
εγκατάστασης
- Να αποφεύγεται κάθε παραποίηση µε το προϊόν.
- Να χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά
Το προϊόν είναι εγγυηµένο για 2 (δύο) χρόνια από την ηµεροµηνία της αγοράς για την κατασκευή ή ελαττωµατικά υλικά.
Η ευθύνη της KYRIAZIS περιορίζεται στην παροχή της µονάδας. Η µονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά, σύµφωνα µε τις
οδηγίες που παρατίθενται στο έντυπο υλικό που παρέχονται µε το προϊόν που αγοράσατε και σύµφωνα µε τις ισχύουσες
νοµοθεσίες. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό (ή / και υπό την εποπτεία του και την ευθύνη
του πωλητή1), ο οποίος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την τελική εγκατάσταση και τη µετέπειτα σωστή λειτουργία του
εγκατεστηµένου προϊόντος. ∆εν υπάρχει ευθύνη από την πλευρά της KYRIAZIS σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των
προφυλάξεων.
1
Πωλήτης προορίζεται να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οντότητα δικαστική νόµιµα εξουσιοδοτηµένη για πωλήσεις που
πωλεί το προϊόν στον τελικό δικαιούχο της εν λόγω εγγύησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η KYRIAZIS δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζηµιά και έξοδα για την αποκατάσταση, ακόµα κι αν οφείλεται
στην αντικατάσταση των δυσλειτουργικών µέρων.
Η KYRIAZIS διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα της είναι κατασκευασµένα µε υλικά υψηλότερης ποιότητας και µε
διαδικασίες παραγωγής που εξασφαλίζουν την πλήρη απόδοση. Αν κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, υπάρχουν τυχόν
ελαττωµατικά ή δυσλειτουργικά µέρη, πρέπει να αντικατασταθούν δωρεάν, δωρεάν στο κατάστηµα που έκανε την πώληση ή
δωρεάν στο τεχνικό κέντρο υπηρεσιών στην περιοχή.
ΙΣΧΥΟΣ
Η εγγύηση θεωρείται έγκυρη εφόσον:
1) ο αγοραστής έχει ένα έγκυρο φορολογικό έγγραφο που εκδίδεται από τον λιανοπωλητή.
2) Η µονάδα έχει εγκατασταθεί από εξειδικευµένο τεχνικό ή κάποιον σύµβουλο, ο οποίος αξιολογεί ως κατάλληλα
όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος, όπου η µονάδα θα εγκατασταθεί, το οποίο πρέπει, ωστόσο,
κατ 'ανάγκη να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο έντυπο υλικό που παρέχεται µε όλα τα
προϊόντα
3) Η µονάδα χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο που παρέχεται µε όλα τα προϊόντα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµιές που οφείλονται:
IV. Ατµοσφαιρικοί, χηµικοί ή ηλεκτροχηµικοί παράγοντες, ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, έλλειψη συντήρησης,
τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις του προϊόντος. Ακαταλληλότητα ή την αναποτελεσµατικότητα του σωλήνα καυσίµου και άλλες
αιτίες που δεν που σχετίζονται µε το προϊόν, όπως η εσφαλµένη ή µη συµµορφούµενα εγκατάσταση.
V. Καύση των υλικών που δεν συµµορφώνονται µε τους τύπους και τα ποσά που ορίζονται στο παρόν βιβλίο.
VI. Οποιαδήποτε ζηµία που µπορεί να προκληθεί κατά τη µεταφορά. Ως εκ τούτου είναι σηµαντικό να ελέγξετε προσεκτικά
τα αγαθά κατά τη στιγµή της παραλαβής, και να ενηµερώνετε τον πωλητή έγκαιρα για τυχόν ζηµιές, κάνοντας ένα
σηµείωµα σχετικά στο έγγραφο αποστολής.
Μέρη λόγω φυσιολογικής φθοράς ∆ΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση:
- Σφραγίδες, τα µέρη από χυτοσίδηρο και την µαργιόλικη που δεν παρουσιάζουν βλάβες που µπορεί να αποδοθούν στην
ελαττωµατική παραγωγή
62-030
16
-
Αλλαγές στο χρώµα, ρωγµές και µικρές διαφορές στις διαστάσεις των µαργιόλικων µέρών, τα οποία δεν έχουν λόγους
για αµφισβήτηση, δεδοµένου ότι είναι φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών.
ΕΥΘΥΝΗ
Η KYRIAZIS δεν θα αναγνωρίσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για τις άµεσες ή έµµεσες ζηµίες που προκαλούνται ή
που σχετίζονται µε το προϊόν.
SERVICE κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης
Η KYRIAZIS θα ασχοληθεί µε τα προβλήµατα που αφορούν την εγγύηση, δυσλειτουργίες και ούτω καθεξής µόνο µέσω
εγκεκριµένων µεταπωλητών της.
Αρµόδιο δικαστήριο
Το ∆ικαστήριο της Αλεξάνδρειας είναι αρµόδιο να αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση.
Σε περίπτωση αντικατάστασης των εξαρτηµάτων, η εγγύηση δεν επεκτείνεται.
Καµία αποζηµίωση δεν οφείλεται για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το προϊόν χρησιµοποιείτε.
Η KYRIAZIS δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη σε αυτό το εγχειρίδιο και είναι ελεύθερη να τροποποιήσει τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
62-030
17