Ισολογισμός 2013

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Τα ποσά σε Ευρώ)
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.".
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διέυθυνση Έδρας Εταιρίας :
ΝΑΒΙΠΕ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
47327/10/Β/00/10
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
Αρμόδια Νομαρχία :
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστά
19/5/2014
σεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11231)
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ
Ελεγκτική Εταιρεία :
Mε σύμφωνη γνώμη
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών :
Διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρίας
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Ευστάθιος Κακογιάννης
Δημήτριος Κολώνιας
Βασίλειος Κούτσης
Γεώργιος Χατζηδημητρίου
Ξενοφών Αποστολόπουλος
Γεώργιος Καμπαδέλλης
Γεώργιος Παπαϊωάννου
www.akarport.gr
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
31/12/2013
642.522,84
28.435,28
31/12/2012
740.544,75
27.974,28
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (α)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μισθώσεως
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις/προβλέψεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
1.629.060,95
235.519,52
253.145,76
2.623.723,55
5.412.407,90
1.293.482,51
274.582,14
232.650,29
879.182,35
3.448.416,32
129.000,00
547.194,72
676.194,72
0,00
126.000,00
(1.018.034,53)
(892.034,53)
93.848,40
101.507,60
4.634.705,58
4.736.213,18
101.507,60
4.145.094,85
4.340.450,85
5.412.407,90
3.448.416,32
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛIKΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Λοιπά Έσοδα/(Έξοδα)
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
(Εξοδα) έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά το φόρο εισοδήματος
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση
Συνολικά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα έξοδα(έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης κλπ λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εξόφληση υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
1/1-31/12/12
(767.349,19)
(1.081.877,95)
120.296,04
247.800,80
725.201,11
4.585,16
(11.558,91)
6.331,71
(5.251,02)
16.408,68
18.567,15
466.661,06
(6.331,71)
30.159,36
151.442,44
(396.277,05)
(16.408,68)
(168.798,69)
(328.802,31)
(22.735,13)
11.558,91
(11.176,22)
(59.608,22)
5.819,96
(53.788,26)
2.000.000,00
(75.483,89)
(81.753,52)
1.924.516,11
(81.753,52)
1.744.541,20
879.182,35
2.623.723,55
(464.344,09)
1.343.526,44
879.182,35
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 24, επί των
Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε . που εδρεύει
στην Ελλάδα και κατέχει το 100% άμεσα ή έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 ήταν 74 άτομα και αντίστοιχα την
31/12/2012 ήταν 87 άτομα .
4. Από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τη χρήση προκύπτουν τα εξής:
α)έξοδα: €18.000,00 β) έσοδα €11.484,96 γ) υποχρεώσεις : €3.285.978,00
δ) απαιτήσεις:€13.919,43
1/1-31/12/13
1.840.830,02
(1.434.862,36)
405.967,66
58.453,20
(1.207.417,46)
(29.579,79)
1/1-31/12/12
2.660.757,31
(1.950.353,52)
710.403,79
256.868,67
(1.308.090,01)
(730.471,68)
(772.576,39)
5.227,20
(767.349,19)
335.578,44
(431.770,75)
(1.071.289,23)
(10.588,72)
(1.081.877,95)
4.530,06
(1.077.347,89)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
0,00
(431.770,75)
0,00
(1.077.347,89)
Ευστάθιος Κακογιάννης
ΑΔΤ ΑΗ 060501
(10,1610)
0,0000
(25,6510)
0,0000
(652.280,35)
(823.488,43)
Πλατυγιάλι, 19 Μαΐου 2014
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιωάννης Λύτρας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπόλοιπο την (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2013
και 31/12/2012 αντίστοιχα)
1/1-31/12/13
ΑΔΤ ΑΖ 070305
31/12/2013
(892.034,53)
(431.770,75)
2.000.000,00
31/12/2012
185.313,36
(1.077.347,89)
0,00
676.194,72
(892.034,53)
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΕΩΣ 3803
2
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δημήτριος Κολώνιας
ΑΔΤ ΑΗ 542208