Ισολογισμός 2013

ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 54439421000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42566/65/Β/99/01)
14ης Μαΐου 7 Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημενες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της A.E. "ΜΥΛΟΙ
ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Υποκαταστήματος Εταιρίας:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
Αρμόδια Νομαρχία:
Οινόφυτα – Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
42566/62/Β/99/02
Νομαρχία Έβρου
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΚΑΡΝΙΚ ΑΤΖΕΜΙΑΝ
Μέλη: ΡΟΖΑ ΑΤΖΕΜΙΑΝ, ΜΑΡΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ, ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΛΟΥ
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2013
31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
10.926.143
11.522.989
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
76.263
58.121
Αποθέματα
Ημερ/νία έγκρισης από το Διοικ. Συμβούλιο των ετήσιων οικον.καταστάσεων: 15 Μαρτίου 2014
Νόμιμος ελεγκτής:
Δημήτριος Παππάς
Ελεγκτική εταιρεία:
OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Γνώμη με επιφύλαξη
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.asoposmills.gr
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2013
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
2.520.513
(01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα)
-940.214
-714.155
Λοιπές μεταβολές απευθείας στην καθαρή θέση
-334.148
-500.109
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
(31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)
2.238.978
2.877.589
8.425.259
745.469
22.412.112
7.833.536
659.329
22.951.564
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
3.814.200
-2.568.050
1.246.150
8.393.500
3.814.200
-1.293.687
2.520.513
7.343.500
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1.237.063
1.106.443
(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
7.652.084
3.883.314
21.165.962
22.412.112
8.207.906
3.773.203
20.431.051
22.951.564
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
1.1-31.12.2013
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
- βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
21.710.646
3.586.744
1.1-31.12.2012
20.538.579
3.722.614
17.695
302.597
-906.280
-940.214
-669.803
-714.155
-940.214
-714.155
-3,6162
-2,7467
0,0000
0,0000
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
490.373
759.222
3.734.777
Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
31.12.2012
1.246.150
2.520.513 0
#
1.1-31.12.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Λοιπές συναλλαγές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.1-31.12.2012
-906.280
-669.803
486.962
-3.520
923.975
454.000
-44.352
972.403
638.611
-769.372
-87.571
-594.581
110.111
329.639
-923.975
-443.489
-930.543
-570.808
-124.057
-124.057
494.178
-309.772
-309.772
782.088
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
494.178
782.088
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
-73.367
-98.492
231.057
329.549
157.690
231.057
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφ. Κίνησης ή που σχετίζονται με
τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Εισπράξεις / (εξόφλήσεις) από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου
Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες
1) Η γνώμη με επιφύλαξη του ορκωτού ελεγκτή αφορά:α. τη μη διενέργεια πρόβλεψης για απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού € 500.000. β. τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005-2010
2) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31.12.2012 κατά τα Δ.Π.Χ.Α.
3) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά της 31.12.2013 ανερχόταν σε 71 άτομα και κατά την 31.12.2012 σε 71 άτομα.
4) i. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
ii. Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις της περίπτωσης i και προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις. Έχει διενεργηθεί πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού € 33.381 (2012 € 33.381)
5) Δεν υπάρχουν συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν
προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24. Οι αμοιβές διοικητικού συμβουλίου στη χρήση 2013 ανέρχονται σε € 6.000 (2012 € 6.000) και υποχρεώσεις από λήψη ομολογιακού
δανείου από μέλος ΔΣ κατά την 31.12.2013 ανέρχονται σε € 1.693.500 (31.12.2012 € 1.193.500).
6) Στη στήλη 31.12.2012 έχουν γίνει αναταξινομήσεις κονδυλίων (σε σχέση με τα δημοσιευθέντα της 31.12.2012) χωρίς να επηρεαστεί η οικονομική θέση της εταιρείας, ώστε να καταστούν συγκρίσιμα και ομοειδή με τα
αντίστοιχα κονδύλια της 31.12.2013. (βλ. Σημειώσεις 7, 8,13 και 15)
Αλεξανδρούπολη, 15 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΝΙΚ ΑΤΖΕΜΙΑΝ
ΡΟΖΑ ΑΤΖΕΜΙΑΝ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Τ. Φ 207715
Α.Τ. Ξ 761957
Α.Τ. AZ 416372