αρχειο οικονομικων καταστασεων carrefour credit

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64224/01/Β/07/594
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΚΑΝΑΡΗ 9, 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 μέχρι 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή αλλη συναλλαγή με την εταιρία,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:
Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
www.carrefour.gr
Ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από
τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και οι πληροφορίες)
07/06/2010
Ορκωτός Έλεγκτής-Λογιστής:
Ελεγκτική Έταιρεία:
Τύπος Εκθεσης Ελέγχου :
Νικόλαος Βουνισέας Α.Μ.ΣΟΕΛ 18701
KPMG Oρκωτοί Ελεγκτές A.E.
Με σύμφωνη γνώμη
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΜΑΤΖΗ ΧΡΥΣΗ
PAWEL BURZYNSKI
GAUTHIER DURAND DELBEQUE
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΒΟΙΚΟΣ
ERIC CAMPOS
ALAIN BULBULYAN
JEAN LUC GABRIEL MAS
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2009
31.12.2008
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
7.490
4.491.389
15.697.163
58.144
178.806
35.749
20.468.741
6.915.113
9.802.886
64.763
4.008
539
16.791.318
14.280.000
(4.891.021)
9.388.979
7.940.337
3.139.425
11.079.762
20.468.741
11.580.000
(2.369.495)
9.210.505
6.081.153
1.499.660
7.580.813
16.791.318
01.01-31.12.2009
19.09.2007-31.12.2008
(4.866.161)
(254.081)
2.700.000
(2.420.242)
6.919.121
(4.570.155)
(90.723)
2.580.000
(2.080.879)
9.000.000
4.498.879
6.919.121
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης
4.009
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)
Υποχρεώσεις προς εμπόρους
Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2009 και 31.12.2008)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
9.388.979
01.01-31.12.2009
19.09.2007-31.12.2008
9.210.505
858.526
125.234
56.218
(656.484)
(2.905.020)
(2.521.526)
(2.521.526)
(2.521.526)
487.855
(226.861)
172.000
(182.549)
(2.619.940)
(2.369.495)
(2.369.495)
(2.369.495)
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CARREFOUR FRANCE SA
(Ολική ενοποίηση) και ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ HOLDINGS (CYPRUS) L.T.D. (Μέθοδος καθαρής θέσης).
6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
31.12.2009
Αγορές Παγίων
Υποχρεώσεις
Έσοδα
Έξοδα
Αμοιβές και Συναλλαγές με Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Δ.Σ.
177.357
9.605.450
118.131
625.140
187.284
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΙΑΣ
ΑΣΜΑΤΖΗ ΧΡΥΣΗ
ΑΔΤ Σ194737
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.ΤΖΑΝΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ040142
31.12.2008
9.000.000
(2.369.495)
2.580.000
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 και 2009
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στις 31.12.2009 ανέρχεται στα 14 άτομα.(2008:16)
3. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έξοδα από αμοιβές/προμήθειες
Λοιπά έσοδα
Προβλέψεις
Λοιπά έξοδα
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
31.12.2009
9.210.505
(2.521.526)
2.700.000
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2009 και 01.01.2008)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
AΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0021665