close

Enter

Log in using OpenID

707 Odluka o proceduri za vožnju privatnim automobilom u

embedDownload
XII. GIMNAZIJA
Zagreb, Gjure Prejca 2
Klasa: 402-03-11- 02
Urbroj: 251-297-01-620
Zagreb, 27. 12. 2011.
Na temelju članka 53. Statuta XII. gimnazije donosim
O D L U K U
o proceduri podnošenja zahtjeva za izdavanje naloga, evidenciji i obračunu loko vožnje
privatnim automobilom u službene svrhe
1. Ovom odlukom utvrđuju se postupci podnošenja zahtjeva za izdavanje naloga, evidencije i
obračuna loko vožnje privatnim automobilom u službene svrhe.
2. Zaposlenik može upotrijebiti privatni automobil u službene svrhe ako nema mogućnosti
dolaska do odredišta za obavljanje posla javnim prijevozom ili kada prevozi robu i opremu
ili obavlja uslugu potrebnu u obavljanju radnih obveza.
3. Zaposlenik može upotrijebiti privatni automobil u službene svrhe i gdje postoji javni prijevoz isključivo u iznimnim slučajevima kada se nepredviđeno mora žurno obaviti posao.
4. Zaposlenik je obvezan prije početka upotrebe privatnog automobila u službene svrhe podnijeti zahtjev na obrascu za davanje naloga kojime se to odobrava. U obrazac se unosi sljedeće: ime i prezime zaposlenika, marka automobila, registarski broj automobila, svrha vožnje, polazna i odredišna adresa vožnje i datum i vrijeme vožnje. Zahtjev na obrascu Naloga
potpisuje zaposlenik, a odobrava ravnateljica.
5. Zaposlenik u obrazac Evidencije o loko vožnji nakon izvršenog naloga za upotrebu
privatnog automobila u službene svrhe upisuje podatke iz naloga, početno i završno stanje
brojila te broj prijeđenih kilometara, obračun loko vožnje, potpisuje obrazac i prilaže
nalog(e) te ih predaje na odobravanje ravnateljici. Ravnateljica odobrava isplatu
obračunate naknade.
6. Sastavni dio ove odluke su: obrazac Nalog za upotrebu privatnog automobila u službene
svrhe i obrazac Evidencija o loko vožnji.
7. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.
Dostaviti:
1. Oglasna ploča
2. Služba računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
3. Arhiva
Ravnateljica
Blaženka Ječminek dipl. inž.
XII. GIMNAZIJA
Zagreb, Gjure Prejca 2
OIB: 86748053139
NALOG
za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe
Ime i prezime zaposlenika:
Marka automobila:
Registarski broj automobila:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Svrha vožnje:
Odredište vožnje:
Datum i vrijeme vožnje:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Zaposlenik, podnositelj zahtjeva za davanje naloga za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe
izjavljuje da je vozilo tehnički ispravno, registrirano i osigurano i da će ga koristiti isključivo za obavljanje posla u službene svrhe.
Zaposlenik nakon izvršenog naloga u Evidenciju o loko vožnji upisuje, uz podatke iz naloga, početno
i završno stanje brojila te broj prijeđenih kilometara za obračun loko vožnje i prilaže naloge.
Zaposlenik
Ravnatelj
_________________________
________________________
XII. GIMNAZIJA
Zagreb, Gjure Prejca 2
OIB: 86748053139
EVIDENCIJA
O UPOTREBI PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE
ZA RAZDOBLJE OD ___. ___. DO ___. ___. 2012. GODINE
Ime i prezime:
Marka automobila:
Registarski broj automobila:
Datum
vožnje
Svrha
vožnje
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Polazna i
odredišna
adresa
Vrijeme
(vožnja oddo sati i
minuta)
Početno
stanje
brojila
Završno
stanje
brojila
Broj
prijeđenih
kilometara
Ukupno
OBRAČUN
Ukupno prijeđeno ____ km x 2,00 kn
Ostali troškovi
Ukupno za isplatu
= __________ kn
= __________ kn
__________ kn
Datum obračuna: ___. ___. 2012.
Potpis zaposlenika
____________________
Potpis ovlaštene osobe
____________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
30 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content