ELEBOR Special core barrels

Sampling
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ
Special Core-Barrels
Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical
Company profile
>
>
>
>
Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως ο αρχαιότερος και
πρωτοπόρος προμηθευτής ειδικού γεωτεχνικού
εξοπλισμού στην Ελληνική αγορά, με δραστηριότητα
που ξεκινά από το 1968. Η εταιρεία διαθέτει πολύ
μεγάλη εμπειρία στην προμήθεια εξοπλισμού για
γεωτρήσεις, έργα σηραγγοποιίας, μεταλλείων και
γενικά υπογείων και γεωτεχνικών έργων.
Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις
της τεχνολογίας του γεωτεχνικού εξοπλισμού και
διαθέτει στην αγορά πρωτοποριακά προϊόντα
σύγχρονης τεχνολογίας. Οι επιλογές στηρίζονται σε
μεγάλο βαθμό στη μεγάλη εμπειρία καθώς και στην
εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση των στελεχών
της εταιρείας που κατέχουν ανώτερους και ανώτατους
επιστημονικούς τίτλους. Έτσι η εταιρεία σήμερα
απολαμβάνει τη φήμη των «εξειδικευμένων –
τεχνοκρατών» και με ικανοποίηση διαπιστώνει ότι οι
πελάτες της απευθύνονται στην εταιρεία, όχι μόνο για
την αγορά εξοπλισμού , αλλά και στην αναζήτηση
προτάσεων και πιθανών λύσεων σε τεχνικά θέματα
καθώς και συμβουλών για εξοικονόμηση του κόστους
κατασκευής των έργων.
Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων για
γεωτεχνικές εφαρμογές μεταξύ των οποίων και πλήρη
σειρά δειγματοληπτών που συμπεριλαμβάνει και
ειδικούς δειγματολήπτες που παρουσιάζονται στο
παρόντα κατάλογο.
Το 2010 η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ εντάχθηκε στην κοινότητα των
ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ ω ν Ε λ λ η ν ι κώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν π ο υ
αξιολογούνται από την ICAP.
2
>
>
>
>
2013 >
ELEBOR S.A. is possibly the oldest and pioneer
supplier of specialized geotechnical equipment in the
Greek market, with activity being traced back to 1968.
Company's expertise is the supply of equipment for
drilling, tunnelling, mining and generally for
underground and geotechnical works.
E L E B O R S.A. is constantly monitoring the
developments of the geotechnical equipment
technology and offers to the market advanced
products of the latest know-how. Product selections as
well as related choices are primarily based on the long
experience as well as on the specialized scientific skills
of key members of the company. Thus, the company
today has a reputation in the market as “specialized –
technocrats” and with great satisfaction realizes that
customers are contacting the company not only for
purchasing products but also to receive support and
suggestions to technical problems as well as to
proposals for project cost-cutting solutions.
E L E B O R offer s a wide range of products for
geotechnical applications such as a complete range of
core-barrels including a series of special core-barrels
which are presented in this catalogue.
In 2010, ELEBOR S.A. was assessed by ICAP and
awarded with the ICAP Strongest Companies in
Greece Certificate.
SCB130829
1968
Δειγματολήπτης τριπλού σωλήνα Denison
Denison tripple tube core barrel
5
1
Ο δειγματολήπτης Denison είναι τριπλού σωλήνα και έχει σχεδιαστεί για τη λήψη
αδιατάρακτου δείγματος σε αμμώδη εδάφη, άργιλο ή λάσπη με χρήση γεωτρυπάνου με
περίστρεπτη κεφαλή. Ο εσωτερικός σωλήνας καθώς και το πλαστικό χιτώνιο που περιέχεται
σε αυτόν είναι συνδεδεμένα στη κεφαλή με ρουλεμάν. Έτσι κατά την περιστροφική
διάτρηση του δειγματολήπτη ο εσωτερικός σωλήνας και το πλαστικό χιτώνιο δεν
περιστρέφονται. Ο δειγματολήπτης φέρει ειδικό σπαστήρα καλαθωτού τύπου τα πτερύγια
του οποίου κλείνουν και ασφαλίζουν το δείγμα εντός του πλαστικού χιτωνίου κατά την
εξαγωγή της καροταρίας από τη γεώτρηση.
2
Το κοπτικό πέλμα του δειγματολήπτη είναι από βαμμένο χάλυβα και έχει διαφορετικό ύψος
ανάλογα της εφαρμογής (μικρότερο ύψος για μαλακά εδάφη). Ο δειγματολήπτης Denison,
δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε σκληρούς και συμπαγείς σχηματισμούς πετρωμάτων με τη
χρήση κατάλληλου κοπτικού πέλματος βιδίων και ενισχυμένου σπαστήρα.
3
The Denison core barrel is a triple tube core barrel specially designed for extracting
undisturbed sample of soft, sandy and easily eroded materials with drill rigs featuring a
rotating head.
The inner tube and the plastic liner herein contained are connected to the core barrel head
through a ball bearing assembly. Thus, during insertion of the core barrel into the ground,
the inner tube and liner remain stationary and do not rotate along with the outer tube. The
core barrel features a special basket type core lifter with spring type wings which close and
grip the sample as soon as the core barrel is retracted.
Cutting shoes are heat treated and vary in height depending on application (shorter shoes
for softer ground). The Denison core barrel can be used for coring in hard and competent
rock formations if a suitable tungsten carbide insert bearing shoe is used together with a
different core lifter.
SCB130829
Ε ξωτ. διάμετρος κοπτικού
8
Cutting s hoe outer diameter
Ε σωτ. διάμ. κοπτικού (δείγμα)
Cutting s hoe inner diam. (core diam.)
Βάρος καροταρίας
Core barrel weight
Μ ήκος καροταρίας
6
10 1
116
(mm)
86
101
116
(mm)
60
70
78
(kg)
3 2 ,0
4 4 ,0
5 5 ,0
Σπείρωμα κεφ αλής
[1 ]
Κωδικός είδους
7
9
10
1 .5 0 0
(mm)
Head connection thread
4
8
Core barrel length
86
Part number
2 .3 /8 " A P I Reg.
3 0 -1 8 0 0 -1 2 0 3 0 -1 8 0 0 -1 3 0 3 0 -1 8 0 0 -1 4 0
Είδος
Περιγ ραφή
I tem
Descri pti on
1
Π λήρης κεφ αλή
1
Complete head as s y
2
Ε σωτερικός σωλήνας
2
I nner tube
3
Π λαστικός διαφ . εσωτ. Σωλήνας
3
Plas tic liner
4
Π ροέκταση εσωτερικού σωλήνα
4
I nner tube extens ion
5
Ε ξωτερικό σωλήνας
5
Outer tube
6
Φρέζα
6
Reaming s hell
7
Π ροέκταση εξωτερικού σωλήνα
7
Outer tube extens ion
8
Κοπτικό πέλμα
8
Cutting s hoe
9
Σπαστήρας, καλαθωτού τύπου
9
Core lifter, bas ket type
10
Π ροστατευτικό σπειρώματος
10
Thread protector
* Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
Specifications may change without prior notice
3
Κρουστικός δειγματολήπτης
Percussion core barrel
Ο κρουστικός - δονούμενος δειγματολήπτης ωθείται κρουστικά στο έδαφος για τη λήψη του
δείγματος.
2
Η κρούση μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και με ενδοδιατρηματική αερόσφυρα DTH αντικαθιστώντας
το κοπτικό της με ειδικό πέλμα στο οποίο βιδώνει η κεφαλή του δειγματολήπτη.
Ο σύνδεσμος κεφαλής του δειγματολήπτη φέρει βαλβίδα που φράσει τη δίοδο του μέσου
κυκλοφορίας (π.χ. πεπιεσμένος αέρας) έτσι ώστε να προστατεύεται το δείγμα κατά τη λήψη.
1
Προαιρετικά, ο δειγματολήπτης μπορεί να φέρει εσωτερικό πλαστικό σωλήνα για περαιτέρω
προστασία του δείγματος κατά τη λήψη.
The percussion vibration core barrel is forced by percussive action into the ground for the
sampling.
Percussion can be even applied by a Down-The-Hole DTH hammer in which the standard drill bit
has been replaced with a special bit adapter.
The core barrel coupling head contains a ball valve restricting circulation to disrupt the sample.
Optionally, the core barrel can be fitted with a plastic liner to further protect the sample during
coring.
3
Ε ξωτ. διάμετρος κοπτικού
Cutting s hoe outer diameter
Ε σωτ. διάμ. κοπτικού (δείγμα)
Cutting s hoe inner diam. (core diam.)
Π λαστικός σωλ. (προεραιτικός)
Plas tic liner (optional)
Διαθέσιμα μήκη σωλήνων
Available tube lengths
Είδος
Περιγ ραφή
I tem
Descri pti on
9 5 LS 114 LS 14 0 LS
(mm)
86
95
114,3
139,7
(mm)
67
72
92
1 1 5 ,1
(mm)
6 9 /7 5
7 4 /8 0
9 3 ,6 /1 0 0
1 1 8 ,6 /1 2 5
(mm)
1 .0 0 0
SCB130829
89
6
8 0 0 , 1 .0 0 0 , 1 .5 0 0
4
Σύνδεσμος σύνδεσης
1
Head coupling
Σφ αίρα / βαλβίδα
2
Ball / valve
5
Ε ξωτερικός σωλήνας
3
Outer tube
Σπαστήρας, καλαθωτού τύπου
4
Core lifter, bas ket type
Κοπτικό πέλμα
5
Cutting s hoe
Π λαστικός εσωτ. σωλήνας
6
Plas tic liner
* Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
Specifications may change without prior notice
4
Δειγματολήπτης Shelby
Shelby sampler
Ο δειγματολήπτης χρησιμοποιείται για να λαμβάνει δείγματα από λάσπη, άργιλο
και μαλακά εδάφη.
Ο δειγματολήπτης αποτελείται από ένα σωλήνα που στο ένα άκρο διαθέτει
βαλβίδα ενώ το ελεύθερο άκρο του είναι αιχμηρό για να εισχωρεί στο έδαφος. Ο
δειγματολήπτης Shelby ωθείται με σταθερή πίεση στο υλικό που θα
δειγματοληφθεί. Το δείγμα συγκρατείται εντός του δειγματολήπτη από την
υποπίεση που δημιουργεί η βαλβίδα της κεφαλής κατά την εξαγωγή του από το
έδαφος.
1
2
The Shelby sampler is utilized to sample mud, clay and soft soil.
The sampler is comprised of a tube which features a head containing a ball
valve whereas the free and is sharper to aid the penetration into the soil. The
Shelby sampler is driven into the soil. The sample is retained in the sampling
tube during extraction due to the underpressure generated by the ball valve.
3
Ε ξωτερική διάμετρος σωλήνα
Outer tube diameter
Π άχος τοιχωμάτος σωλήνα
4
Tube wall thicknes s
SCB130829
Μ ήκος δείγματος
Sample length
Ο λικό μήκος δειγματολήπτη
Sampler total length
88,9
10 1,6
(mm)
88,9
101,6
(mm)
2
2
(mm)
650
580
(mm)
973
902
C R5 0
C R5 0
9
1 0 ,8
Σπείρωμα κεφ αλής
Head thread
Βαρός
(kg)
Weight
5
Είδος
Περιγ ραφή
I tem
Descri pti on
1 - 3
4
5
Π λήρες συναρμολόγημα κεφ αλής
Complete head as s embly
Σωλήνας ανοξείδωτου χάλυβα
Stainles s s teel tube
Τ ερματικό πώμα
End cap
* Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
Specifications may change without prior notice
5
Δειγματολήπτης υδραυλικού εμβόλου
Hydraulic piston sampler
Ο δειγματολήπτης εμβόλου χρησιμοποιείται για να λαμβάνει δείγματα από μαλακά, χαλαρά και
συμπιεστά εδάφη.
Ο δειγματολήπτης που είναι προσαρμοσμένος στα διατρητικά στελέχη, ωθείται στον πυθμένα της
γεώτρησης. Στη συνέχεια και αφού έχει ακινητοποιηθεί η διατρητική στήλη εισπιέζεται νερό μέσω
των στελεχών έτσι ώστε το κινητό έμβολο του δειγματολήπτη να οδηγηθεί στην κατώτατη
επιτρεπτή θέση που μπορεί να λάβει. Κατόπιν, ο δειγματολήπτης με σταθερή πίεση πιέζεται στο
υλικό που θα δειγματοληφθεί.
The hydraulic piston sampler is utilized to sample soft, loose and compressible soil.
The sampler, which is attached onto the drill rods, is lowered to the bottom of the bore-hole. With
the drill string immobilized, water is then pumped through the drill rods so that the moving piston
of the sampler is pushed to the far bottom position. At this stage, the sampler is driven with
constant pressure into the ground for coring.
5
2
101
Outer diameter
Διάσταση σωλήνα δειγματοληψ ίας
Sampling tube s ize
Μ ήκος δείγματος
Sample length
Βάρος
Weight
Είδος
Περιγ ραφή
I tem
Descri pti on
(mm)
101
(mm)
8 9 x2
4
1
(mm)
606
(kg)
2 1 ,6
12
3
5
Κεφ αλή
1
12
Head
10
Βαλβίδα
2
Ball valve
Στέλεχος
3
Stem
Δακτύλιος O -ring
4
O-ring
Δακτύλιος O -ring
5
O-ring
11
Κινητή κεφ αλή
6
Moving head
Φλάντζα
7
Flange
7
Δακτύλιος O -ring
8
O-ring
Καπάκι
9
Cap
10
11
12
13
Σωλήνας δειγματοληψ ίας
Sampling tube
8
9
13
Ο δηγός σωλήνας
Guide tube
Βίδες
Screws
Βίδα
Screw
* Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
Specifications may change without prior notice
6
SCB130829
Ε ξωτερική διάμετρος
6
Πενετρόμετρο SPT - Δειγματολήπτης Terzaghi
Standard Penetration Test (SPT) - Terzaghi
12
19
Η μέθοδος αναπτύχθηκε από τους Terzaghi και Peck και παρέχει μέτρησης της
αντίστασης του εδάφους στη διείσδυση της συσκευής. Η συσκευή ουσιαστικά
αποτελείται από ένα δειγματολήπτη ο οποίος ωθείται να διεισδύσει κατά 30 cm εντός
του εδάφους. Στη συσκευή εφαρμόζεται σταθερή δύναμη που παράγεται από ένα
σφυρί βάρους 63,5 kg που πέφτει ελεύθερα από ύψος 75 cm.
7
20
4
9
Ο σωλήνας και το σφυρί ανυψώνονται αφού πρώτα αφαιρεθεί ο πίρος ασφαλείας. Σε
ύψος 75 cm o έκκεντρος άξονας απασφαλίζει τους μανδάλους της αρπάγης και αφήνει
το σφυρί να κάνει ελεύθερη πτώση πάνω στην κεφαλή. Ο μηχανισμός ανύψωσης
μπορεί τότε να κατέβει και να ασφαλίσει ξανά πάνω στο σφυρί και η διαδικασία της
κρούσης να επαναληφθεί όσες φορές απαιτείται.
8
3
21
6
18
5
This procedure developed by Terzaghi and Peck gives the measurement of the
penetration resistance of soil. The method employs a standard sampler which is
driven for 30 cm into the soil. The driving force is constant and generated by a
hammer weighting of 63,5 kg dropped from a height of 75 cm.
21
10
After removing the safety pin, the outer tube can be raised together with the
hammer. At 75 cm height, the cam releases the hinged hooks so that the hammer
falls automatically on the drive-head. The lifting mechanism is then lowered, the
hooks re-engaged on the hammer and the procedure can be repeated as often as
needed.
15
16
17
Σφυρί
2
11
Hammer
Είδος
Περιγ ραφή
Item
Description
1 - 21
Π λήρες συναρμολόγημα σφ υριού
1 - 21
Complete hammer as s embly
6 3 ,5 kg
11
63,5 kg
Κωδ.: 3 0 - 2 0 5 3 - 0 0 0
SCB130829
1
13
13
14
3
4
P/N: 30-2053-000
1
Φλάντζα, C R5 0
1
Flange, CR50
2
Α μόνι
2
Anvil
3
Σφ υρί
3
Hammer
4
Μ άνταλο
4
Latch
5
Έ κκεντρος άξονας
5
Cam
6
Ο δηγό δακτυλίδι
6
Guide ring
7
Π ερίστρεπτο αξονάκι
7
Pivot
8
Ε ξάρτημα σφ υριού
8
Hammer part
9
Βύσμα
9
Plug
10
Ο δηγός σωλήνας
10
Guide tube
11
Τ σιμούχα
11
Gas ket
12
Σωλήνας αρπάγης
12
Latch tube
13
Ρ οδέλα
13
Was her
14
Βίδα
14
Screw
15
Βίδα
15
Screw
16
Ρ οδέλα
16
Was her
17
Α σφ αλιστικό παξιμάδι
17
Lock nut
18
Κάλλυμα καρφ ιού
18
Pin plug
19
Καρφ άκι
19
Pin
20
Ε λαστικό καρφ άκι
20
Elas tic pin
21
Ε λαστικό καρφ άκι
21
Elas tic pin
Δειγματολήπτης
Sampler
Είδος
Περιγ ραφή
Item
1 - 4
Π λήρης δειγματολήπτης 2 ", C R5 0
1 - 21
7 ,2 kg
1
Complete s ampler 2", CR50
7,2 kg
Κωδ.: 3 0 - 2 7 1 3 - 0 0 0
2
Description
P/N: 30-2713-000
1
Π έλμα
1
Shoe
2
Κώνος 2 "
2
Cone 2"
3
Κεφ αλή
3
Head
4
Διαιρούμενος σωλήνας
4
Spilt tube
* Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
Specifications may change without prior notice
7
Κεντρικά γραφεία : Πίνδου 1 & Λεωφ. Ποσειδώνος 17,
Τ.Κ. 183 44 Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ. : 210 94 00 006
Fax
: 210 94 00 566
e-mail : [email protected]
Υπ/μα Θεσ/κης
: Αλιάκμονος 10,
T.K. 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 527 531
Fax
: 2310 527 533
ELEBOR S.A.
Head offices
: 1 Pindou str. & 17 Poseidonos ave.,
GR-183 44 Moschato,
Athens, Hellas
Tel.
: +30 210 94 00 006
Fax
: +30 210 94 00 566
e-mail : [email protected]
Thessaloniki
branch
: Aliakmonos 10,
GR-546 27 Thessaloniki
Hellas
Tel.
: +30 2310 527 531
Fax
: +30 2310 527 533
001
O9
IS
Κωδικός
Member of TÜV NORD Group
Copyright © ELEBOR S.A. All Rights Reserved.
ΕΛΕΒΟΡ Α.Ε.Β.Ε.
SCB130829
www.elebor.gr - www.elebor.eu