close

Enter

Log in using OpenID

24 - 2011 - Međimurska županija

embedDownload
ISSN 1332-7097
Broj 24 - 2011. - Godina XIX.
Čakovec, 30. prosinca 2011.
“Službeni glasnik Međimurske
županije” izlazi po potrebi
SADRŽAJ
MEĐiMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
AKTI ŽUPANA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
157. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza
redovitim studentima s područja Međimurske
županije za akademsku godinu 2011/2012.
3038
24. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2011. godinu
3066
25. Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za
2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014.
godinu
3077
26. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2012. godinu
3082
27. Odluka (o usvajanju Procjene ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara i tehnološke eksplozije za
Općinu Sveti Juraj na Bregu)
3084
28. Izmjene i dopune Odluke o Planu mreže
dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu
3084
29. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2011. godinu
3085
30. Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u športu na području Općine Sveti Juraj na
Bregu u 2011. godini
3087
Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Sveti Juraj na
Bregu u 2011. godini
3088
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu
3089
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini na
području Općine Sveti Juraj na Bregu
3091
34. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine
Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu
3093
35. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj
na Bregu za 2012. godinu
3094
Program održavanja komunalne infrastrukture
u 2012. godini na području Općine Sveti Juraj
na Bregu
3095
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
41. 42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu Grada Mursko
Središće
3039
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj
naknadi Grada Mursko Središće
3040
OPĆINA DONJI VIDOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
11. Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji
Vidovec za 2011. godinu
3040
12. Proračun Općine Donji Vidovec za 2012.
godinu s projekcijom Proračuna Općine Donji
Vidovec za 2013. i 2014. godinu
3051
13. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji
Vidovec za 2012. godinu
3057
14. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
na području Općine Donji Vidovec
3059
15. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Općini Donji Vidovec za
2012. godinu
3065
16. 17. Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna
Proračuna Dječjeg vrtića “Klinčec” Donja
Dubrava za 2011. godinu i Financijskog plana
Dječjeg vrtića “Klinčec” Donja Dubrava za
2012. - 2014. godine
Zaključak o Izvješću o obavljenom uvidu
u Proračun i financijske izvještaje Općine
Donji Vidovec za 2010. godinu
31. 32. 33. 3065
36. 3065
Stranica 3038 - Broj 24
37. 38. 39. “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012.
godini
30. prosinca 2011.
OPĆINA ŠENKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
3097
Program javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012.
godini
3098
Socijalni program Općine Sveti Juraj na
Bregu za 2012. godinu
3099
20. 3. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine
Šenkovec za 2011. godinu
3100
21.
Proračun Općine Šenkovec za 2012. godinu
3107
22. Projekcija Proračuna Općine Šenkovec za
razdoblje 2013. - 2014. godine
3114
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
157.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i
članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Međimurske
županije za 2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 26/10), župan Međimurske županije je 13.
prosinca 2011. godine, donio
ODLUKU
o subvencioniranju troškova prijevoza redovitim
studentima s područja Međimurske županije
za akademsku godinu 2011./2012.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način subvencioniranja troškova javnog prijevoza redovitim studentima s
područja Međimurske županije (u daljnjem tekstu studenti),
za akademsku godinu 2011./2012.
Članak 2.
Pravo na ostvarivanje subvencije ostvaruju redoviti
studenti s područja Međimurske županije koji ispunjavaju
sljedeće opće uvjete:
- da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog
i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog
stručnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest
mjeseci trajanja toga statusa;
- da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici
Hrvatskoj ili u inozemstvu;
- da imaju prebivalište na području Međimurske županije najmanje dvanaest mjeseci u trenutku predaje
prijave za ostvarivanje prava na subvencionirani
prijevoz, te
- da su državljani Republike Hrvatske.
županije i Grada Varaždina pravo iz ovog članka
ostvaruju kroz sufinanciranje troškova javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom ili željezničkom
prometu u iznosu od 50,00 kuna mjesečno. Pravo na
sufinanciranje troškova javnog linijskog prijevoza u
iznosu od 50,00 kuna mjesečno, studenti za tekuću
akademsku godinu imaju za mjesece od veljače
do lipnja 2012. godine te za rujan i listopad 2012.
godine.
2. Studenti s prebivalištem na području Međimurske
županije koji studiraju u Zagrebu, Koprivnici,
Križevcima ili Maruševcu pravo iz ovog članka
ostvaruju kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 10
(deset) jednosmjernih vožnji željeznicom ili karnet
karata koje vrijede za 7 (sedam) jednosmjernih vožnji
autobusima na redovnim linijama iz Čakovca i to
prijevoznika “Autobusni prijevoz” d.d., Varaždin za
akademsku godinu 2011./2012. odnosno zaključno
do 31. listopada 2012. godine.
3. Studenti s prebivalištem na području Međimurske
županije koji studiraju u Rijeci/Opatiji, Puli ili
Zadru pravo iz ovog članka ostvaruju kroz dodjelu
iskaznice koja vrijedi za 6 (šest) jednosmjernih vožnji željeznicom ili karnet karata koje vrijede za 4
(četiri) jednosmjerne vožnje autobusima na redovnim
linijama iz Čakovca i to prijevoznika “Autobusni
promet” d.d., Varaždin prema navedenim mjestima
za akademsku godinu 2011./2012. odnosno zaključno
do 31. listopada 2012. godine.
4. Studenti s prebivalištem na području Međimurske
županije koji studiraju u ostalim mjestima na
području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta
iz prethodnih točaka, pravo iz ovog članka ostvaruju
kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 6 (šest) jednosmjernih vožnji željeznicom za akademsku godinu
2011./2012. odnosno zaključno do 31. listopada
2012. godine.
5. Studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji studiraju u inozemstvu pravo iz
ovog članka ostvaraju kroz dodjelu iznosa od 500,00
kuna u 2012. godini. Navedeni iznos isplatit će se
studentima na njihove žiro račune.
Članak 3.
Pored općih uvjeta iz članka 2. ove Odluke, pravo na
subvencionirani prijevoz mogu ostvariti redoviti studenti
prema sljedećim kriterijima:
1. Studenti s prebivalištem na području Međimurske
županije koji studiraju na području Međimurske
Članak 4.
U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za
ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza,
studenti su prilikom prijave na Javni poziv dužni dostaviti
Međimurskoj županiji sljedeću dokumentaciju:
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
1. Čitko ispunjen i potpisan obrazac prijave koji se
može preuzeti na službenim internetskim stranicama
Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.
hr ili osobno na porti Međimurske županije, Ruđera
Boškovića 2, Čakovec.
2. Potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku
godinu, izdanu od strane visokog učilišta na koje
je student upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na
subvencionirani prijevoz.
3. Presliku osobne iskaznice.
Međimurska županija može osim prethodno navedene
potrebne dokumentacije, od studenta koji je podnio prijavu
zatraži i drugu dokumentaciju (potvrdu o prebivalištu i domovnicu), ukoliko utvrdi da je isto potrebno radi utvrđivanja
prava studenta na subvencioniranje troškova prijevoza.
Članak 5.
Prijavu studenata na javni poziv razmatra Upravni odjel
za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije.
Obavijest o ostvarivanju prava na subvencionirani prijevoz redovitih studenata s područja Međimurske županije
te o vremenu i mjestu preuzimanja mjesečnih pretplatnih
karata ili iskaznica, biti će objavljena najkasnije do 6. ve-
Broj 24 - Stranica 3039
ljače 2012. godine na službenim internetskim stranicama
Međimurske županije.
Članak 6.
Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i
sport Međimurske županije da prati izvršenje ove Odluke.
Članak 7.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2012. godinu (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 20/11), na programu
012A023 - prijevoz studenata.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
KLASA: 402-07/11-02/27
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 13. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
41.
“F. OSTALE GRAĐEVINE
- pod ostalim građevinama podrazumijevaju se antenski
sustavi baznih postaja pokretnih TK mreža, GMS
mreža, radijskih postaja i ostalih postaja (antenski
stupovi, prostor za opremu).
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
17/09 i 49/11) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu Grada Mursko Središće
Članak 1.
Mijenja se članak 5. Odluke o komunalnom doprinosu
Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 4/05, 10/06, 7/08, 13/09 i 4/11), na način
da se iza stavka 3. dodaje stavak 4. koji glasi:
“Za solarne elektrane i vjetroelektrane ne naplaćuje se
komunalni doprinos.”
Članak 2.
Mijenja se Odluka o komunalnom doprinosu Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 4/05, 10/06, 7/08, 13/09 i 4/11) na način da se u članku
7. iza točke E dodaje točka F koja glasi:
Cijena komunalnog doprinosa:
za I zonu
UKUPNO:....................................... 138,28 Kn/m 3
za II zonu
UKUPNO:....................................... 138,18 Kn/m 3
za III zonu
UKUPNO:....................................... 138,08 Kn/m 3
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1106
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Stranica 3040 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
42.
Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
17/09 i 49/11) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donosi slijedeću
30. prosinca 2011.
- Građevinsko zemljište koje služi
u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti.. ............................................. 0,25
- Trgovina, ugostiteljstvo, ostale
uslužne djelatnosti.................................. 3,00
- Garažni prostor – samostojeći
ili u sklopu građevinskog objekta
(prizemlje, podrum, dogradnja)............... 1,00
- Solarne elektrane, vjetroelektrane........... 5,00
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Grada Mursko Središće
- Antenski sustavi baznih postaja
pokretnih TK mreža, GMS mreža,
radijskih postaja i ostalih postaja
(antenski stupovi, prostor za opremu)..... 10,00
Članak 1.
Mijenja se članak 5. Odluke o komunalnoj naknadi Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 4/05, 2/07, 9/07, 7/08 i 4/10) na način da sada glasi:
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
“Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn)
kako slijedi:
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
KOEFICIJENT
- Stambeni prostor.. ................................... 1,00
- Neizgrađeno građevinsko
zemljište.. ............................................... 0,05
- Objekti proizvodne djelatnosti
i registrirana poljoprivredna
gospodarstva.. ......................................... 1,50
Klasa: 021-05/11-01/1107
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
OPĆINA DONJI VIDOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Donji Vidovec za 2011. godinu
11.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 92/03 i 87/08) i članka 15. Statuta Općine
Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi
Članak 1.
U Proračunu Općine Donji Vidovec za 2011. godinu
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 30/10)
članak 1. mijenja se i glasi:
“Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i
rashoda i Računa financiranja i to:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
6 Prihodi poslovanja
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
4.535.000,00
-2.781.260,00
1.753.740,00
234.000,00
58.910,50
292.910,50
3 Rashodi poslovanja
1.529.000,00
262.696,07
1.791.696,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.240.000,00
-3.014.890,00
225.110,00
0,00
29.844,43
29.844,43
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3041
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
150.000,00
0,00
150.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
150.000,00
-150.000,00
0,00
Neto financiranje (8 - 5)
0,00
150.000,00
150.000,00
Ukupno prihodi i primici
4.919.000,00
-2.722.349,50
2.196.650,50
Ukupno rashodi i izdaci
4.919.000,00
-2.902.193,93
2.016.806,07
Manjak prihoda iz prethodne godine
0,00
+179.844,43
179.844,43
Sveukupni rashodi i izdaci
4.919.000,00
2.722.349,50
2.196.650,50
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
4.535.000,00
-2.781.260,00
1.753.740,00
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
830.000,00
-2.910,00
827.090,00
611
Porez i prirez na dohodak
750.000,00
-20.000,00
730.000,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
750.000,00
-20.000,00
730.000,00
61111 011
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samostalnih djelatnosti
750.000,00
-20.000,00
730.000,00
613
Porezi na imovinu
25.000,00
21.090,00
46.090,00
6134
Povremeni porezi na imovinu
25.000,00
21.090,00
46.090,00
61341 011
Porez na promet nekretnina
25.000,00
21.090,00
46.090,00
614
Porezi na robu i usluge
55.000,00
-4.000,00
51.000,00
6142
Porez na promet
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
61424 011
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
20.000,00
-3.000,00
17.000,00
61453 011
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
20.000,00
-3.000,00
17.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
3.189.000,00
-3.039.000,00
150.000,00
633
Pomoći iz proračuna
3.189.000,00
-3.039.000,00
150.000,00
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
89.000,00
61.000,00
150.000,00
63311 011
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
0,00
30.000,00
30.000,00
63312 011
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
89.000,00
31.000,00
120.000,00
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
3.100.000,00
-3.100.000,00
0,00
63321 011
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
2.900.000,00
-2.900.000,00
0,00
63322 011
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
200.000,00
-200.000,00
0,00
64
Prihodi od imovine
204.000,00
198.650,00
402.650,00
641
Prihodi od financijske imovine
1.000,00
3.650,00
4.650,00
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
1.000,00
-850,00
150,00
64132 011
Kamate na depozite po viđenju
1.000,00
-850,00
150,00
Stranica 3042 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
6417
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih
i ostalih financijskih institucija po posebnim pro.
64172 011
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom
sektoru
642
Prihodi od nefinancijske imovine
6421
Naknade za koncesije
64219 011
Naknade za koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe i ostale koncesije
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
64221 Prihodi od zakupa nekretnina
64222 011
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
64225 011
Prihodi od zakupa poslovnih objekata
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
64233 011
Naknada za korištenje prostora elektrana
Prihodi od upravnih i administrativnih
65
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
Plan
0,00
Povećanje
smanjenje
4.500,00
1. izmjene
i dopune
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
203.000,00
195.000,00
398.000,00
8.000,00
-3.000,00
5.000,00
8.000,00
-3.000,00
5.000,00
165.000,00
202.000,00
367.000,00
0,00
325.000,00
325.000,00
15.000,00
27.000,00
42.000,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
30.000,00
-4.000,00
26.000,00
30.000,00
-4.000,00
26.000,00
310.000,00
63.000,00
373.000,00
651
Upravne i administrativne pristojbe
10.000,00
-2.000,00
8.000,00
6512
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
10.000,00
-2.000,00
8.000,00
65129 011
Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/
općinskom odlukom
10.000,00
-2.000,00
8.000,00
652
Prihodi po posebnim propisima
120.000,00
110.000,00
230.000,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
120.000,00
110.000,00
230.000,00
65269 011
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
120.000,00
110.000,00
230.000,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
180.000,00
-45.000,00
135.000,00
6531
Komunalni doprinosi
30.000,00
-15.000,00
15.000,00
65311 043
Komunalni doprinosi
30.000,00
-15.000,00
15.000,00
6532
Komunalne naknade
150.000,00
-30.000,00
120.000,00
65321 043
Komunalne naknade
150.000,00
-30.000,00
120.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
681
Kazne i upravne mjere
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
6819
Ostale kazne
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
68191 011
Ostale nespomenute kazne
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
234.000,00
58.910,50
292.910,50
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
200.000,00
66.710,50
266.710,50
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava
200.000,00
66.710,50
266.710,50
7111
Zemljište
200.000,00
66.710,50
266.710,50
71112 071
Građevinsko zemljište
200.000,00
66.710,50
266.710,50
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
34.000,00
-7.800,00
26.200,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
34.000,00
-7.800,00
26.200,00
7211
Stambeni objekti
34.000,00
-7.800,00
26.200,00
72119 071
Ostali stambeni objekti
Ukupno prihodi
34.000,00
-7.800,00
26.200,00
4.769.000,00
-2.722.349,50
2.046.650,50
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3043
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
1.529.000,00
262.696,07
1.791.696,07
Plan
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
293.700,00
99.970,00
393.670,00
311
Plaće (Bruto)
242.000,00
78.000,00
320.000,00
3111 Plaće za redovan rad
242.000,00
78.000,00
320.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
-500,00
9.500,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
-500,00
9.500,00
313
Doprinosi na plaće
41.700,00
22.470,00
64.170,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
32
Materijalni rashodi
321
3211 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
126.000,00
25.710,00
151.710,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
16.000,00
500,00
16.500,00
3223 011
0,00
8.800,00
8.800,00
37.800,00
11.910,00
49.710,00
3.900,00
1.760,00
5.660,00
788.300,00
39.226,07
827.526,07
Naknade troškova zaposlenima
22.000,00
-8.500,00
13.500,00
Službena putovanja
12.000,00
500,00
12.500,00
Energija
95.000,00
26.710,00
121.710,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
10.000,00
-1.500,00
8.500,00
3225 Sitni inventar i auto gume
5.000,00
0,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
473.300,00
2.416,07
475.716,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 Usluge promidžbe i informiranja
3234 Komunalne usluge
3237 Intelektualne i osobne usluge
3238 Računalne usluge
3239 Ostale usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 Premije osiguranja
3293 Reprezentacija
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
342
21.300,00
7.406,07
28.706,07
140.000,00
107.000,00
247.000,00
10.000,00
3.200,00
13.200,00
74.000,00
-39.500,00
34.500,00
212.000,00
-66.210,00
145.790,00
6.000,00
520,00
6.520,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
167.000,00
19.600,00
186.600,00
7.000,00
-2.500,00
4.500,00
15.000,00
5.300,00
20.300,00
145.000,00
16.800,00
161.800,00
22.000,00
-12.500,00
9.500,00
Kamate za primljene kredite i zajmove
15.000,00
-15.000,00
0,00
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
15.000,00
-15.000,00
0,00
343
Ostali financijski rashodi
7.000,00
2.500,00
9.500,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.000,00
2.500,00
4.500,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
255.000,00
50.000,00
305.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
255.000,00
50.000,00
305.000,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
255.000,00
50.000,00
305.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
100.000,00
35.000,00
135.000,00
372
100.000,00
35.000,00
135.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Stranica 3044 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
28.000,00
33.000,00
61.000,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
72.000,00
2.000,00
74.000,00
38
Ostali rashodi
70.000,00
51.000,00
121.000,00
381
Tekuće donacije
70.000,00
51.000,00
121.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu
65.000,00
55.000,00
120.000,00
3812 Tekuće donacije u naravi
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
3.240.000,00
-3.014.890,00
225.110,00
41
Rashodi za nabavu neproizvodne
dugotrajne imovine
5.000,00
-5.000,00
0,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
5.000,00
-5.000,00
0,00
4111 Zemljište
5.000,00
-5.000,00
0,00
Rashodi za nabavu proizvedene
42
dugotrajne imovine
3.235.000,00
-3.009.890,00
225.110,00
421
Građevinski objekti
3.165.000,00
-3.019.890,00
145.110,00
4212 Poslovni objekti
1.500.000,00
-1.500.000,00
0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
4214 Ostali građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
4221 4227 426
4264 Ukupno rashodi
355.000,00
-338.000,00
17.000,00
1.310.000,00
-1.181.890,00
128.110,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
Uredska oprema i namještaj
4.000,00
-4.000,00
0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
6.000,00
-6.000,00
0,00
Nematerijalna proizvedena imovina
60.000,00
20.000,00
80.000,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
60.000,00
20.000,00
80.000,00
4.769.000,00
-2.752.193,93
2.016.806,07
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
Izvor
NAZIV
u kunama
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
8
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
150.000,00
0,00
150.000,00
84
Primici od zaduživanja
150.000,00
0,00
150.000,00
842
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
150.000,00
0,00
150.000,00
8422
Primljeni krediti od kreditnih institucija
u javnom sektoru
150.000,00
0,00
150.000,00
84221 011
Primljeni krediti od kreditnih institucija
u javnom sektoru - kratkoročni
150.000,00
0,00
150.000,00
Ukupno primici
150.000,00
0,00
150.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
150.000,00
-150.000,00
0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
150.000,00
-150.000,00
0,00
542
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav.
150.000,00
-150.000,00
0,00
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija
u javnom sektoru
150.000,00
-150.000,00
0,00
Ukupno izdaci
150.000,00
-150.000,00
0,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3045
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi: “Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 2.016.806,70 kuna raspoređuju se po programima,
aktivnostima i projektima, odnosno po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi.
II. POSEBNI DIO
Konto
Izvor
NAZIV
u kunama
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
RAZDJEL 01 OPĆINA DONJI VIDOVEC
4.919.000,00
-2.902.193,93
2.016.806,07
01 OPĆINA DONJI VIDOVEC
4.919.000,00
-2.902.193,93
2.016.806,07
PROGRAM 001 Redovna djelatnost
904.000,00
-30.993,93
873.006,07
001A001 Administrativno osoblje
360.000,00
154.176,07
514.176,07
3
Rashodi poslovanja
360.000,00
154.176,07
514.176,07
31
Rashodi za zaposlene
293.700,00
99.970,00
393.670,00
311
Plaće (Bruto)
242.000,00
78.000,00
320.000,00
3111
Plaće za redovan rad
242.000,00
78.000,00
320.000,00
31111 Plaće za zaposlene
242.000,00
78.000,00
320.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
-500,00
9.500,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
-500,00
9.500,00
31213 Darovi
10.000,00
-500,00
9.500,00
313
Doprinosi na plaće
41.700,00
22.470,00
64.170,00
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
0,00
8.800,00
8.800,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
0,00
8.800,00
8.800,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
37.800,00
11.910,00
49.710,00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
37.800,00
11.910,00
49.710,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
3.900,00
1.760,00
5.660,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje
3.900,00
1.760,00
5.660,00
32
Materijalni rashodi
51.300,00
69.206,07
120.506,07
322
Rashodi za materijal i energiju
25.000,00
50.000,00
75.000,00
3223
Energija
25.000,00
50.000,00
75.000,00
32233 Plin
25.000,00
21.000,00
46.000,00
32235 Električna energija za javnu rasvjetu
0,00
29.000,00
29.000,00
323
Rashodi za usluge
21.300,00
7.406,07
28.706,07
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
21.300,00
7.406,07
28.706,07
32311 Usluge telefona, telefaksa
20.000,00
7.000,00
27.000,00
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
1.300,00
406,07
1.706,07
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
11.800,00
16.800,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
11.800,00
16.800,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
11.800,00
16.800,00
34
Financijski rashodi
15.000,00
-15.000,00
0,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
15.000,00
-15.000,00
0,00
3422
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija u javnom sekt.
15.000,00
-15.000,00
0,00
34221 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
15.000,00
-15.000,00
0,00
001A002 Poslovanje Općinskog vijeća
534.000,00
-175.170,00
358.830,00
3
Rashodi poslovanja
384.000,00
-25.170,00
358.830,00
32
Materijalni rashodi
377.000,00
-27.670,00
349.330,00
Stranica 3046 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
321
Naknade troškova zaposlenima
22.000,00
-8.500,00
13.500,00
3211
Službena putovanja
12.000,00
500,00
12.500,00
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
12.000,00
500,00
12.500,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji
5.000,00
-5.000,00
0,00
32132 Tečajevi i stručni ispiti
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
101.000,00
-24.290,00
76.710,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
16.000,00
500,00
16.500,00
32211 Uredski materijal
10.000,00
2.500,00
12.500,00
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
3.000,00
0,00
3.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
1.000,00
0,00
1.000,00
32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
2.000,00
-2.000,00
0,00
3223
Energija
70.000,00
-23.290,00
46.710,00
32231 Električna energija
65.000,00
-25.000,00
40.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo
5.000,00
1.710,00
6.710,00
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
10.000,00
-1.500,00
8.500,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
10.000,00
-1.500,00
8.500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
5.000,00
0,00
5.000,00
32251 Sitni inventar
5.000,00
0,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
92.000,00
-2.680,00
89.320,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
10.000,00
3.200,00
13.200,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja
10.000,00
3.200,00
13.200,00
3234
Komunalne usluge
14.000,00
-5.000,00
9.000,00
32341 Opskrba vodom
14.000,00
-5.000,00
9.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
62.000,00
-1.400,00
60.600,00
32372 Ugovori o djelu
50.000,00
-1.000,00
49.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
3.000,00
-3.000,00
0,00
32375 Geodetsko-katastarske usluge
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge
4.000,00
4.600,00
8.600,00
3238
Računalne usluge
6.000,00
520,00
6.520,00
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza
6.000,00
520,00
6.520,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
162.000,00
7.800,00
169.800,00
3292
Premije osiguranja
7.000,00
-2.500,00
4.500,00
32922 Premije osiguranja ostale imovine
5.000,00
-2.200,00
2.800,00
32923 Premije osiguranja zaposlenih
2.000,00
-300,00
1.700,00
3293
Reprezentacija
15.000,00
5.300,00
20.300,00
32931
Reprezentacija
15.000,00
5.300,00
20.300,00
32931 Reprezentacija
329311 Redovna reprezentacija
329312 Dan Općine
3299
32999 34
343
0,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
5.000,00
3.300,00
8.300,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
140.000,00
5.000,00
145.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
140.000,00
5.000,00
145.000,00
Financijski rashodi
7.000,00
2.500,00
9.500,00
Ostali financijski rashodi
7.000,00
2.500,00
9.500,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3047
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.000,00
2.500,00
4.500,00
34312 Usluge platnog prometa
2.000,00
2.500,00
4.500,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
150.000,00
-150.000,00
0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
150.000,00
-150.000,00
0,00
542
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav.
150.000,00
-150.000,00
0,00
5421
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija u javnom
sektoru
150.000,00
-150.000,00
0,00
54211 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija u javnom
sektoru - kratkoročni
150.000,00
-150.000,00
0,00
001P001 Nabava uredske opreme
10.000,00
-10.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
10.000,00
-10.000,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
Rashodi za nabavu proizvedene
42
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
4.000,00
-4.000,00
0,00
42219 Ostala uredska oprema
4.000,00
-4.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
6.000,00
-6.000,00
0,00
42273
Oprema
6.000,00
-6.000,00
0,00
422731 Oprema
6.000,00
-6.000,00
0,00
PROGRAM 002 Sigurnost i zaštita od požara
65.000,00
20.000,00
85.000,00
002A001 Tekuća donacija DVD
65.000,00
20.000,00
85.000,00
3
Rashodi poslovanja
65.000,00
20.000,00
85.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
36
općeg proračuna
65.000,00
20.000,00
85.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
65.000,00
20.000,00
85.000,00
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
65.000,00
20.000,00
85.000,00
36312 Tekuće pomoći izvanproračunskim fondovima
65.000,00
20.000,00
85.000,00
PROGRAM 003 Zaštita okoliša
35.000,00
-23.000,00
12.000,00
003A001 Komunalne usluge
35.000,00
-23.000,00
12.000,00
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
-23.000,00
12.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
-23.000,00
12.000,00
323
Rashodi za usluge
35.000,00
-23.000,00
12.000,00
3234
Komunalne usluge
35.000,00
-23.000,00
12.000,00
32342 Iznošenje i odvoz smeća
7.000,00
-3.000,00
4.000,00
32343 Deratizacija i dezinsekcija
3.000,00
-3.000,00
0,00
32344 Dimnjačarske i ekološke usluge
20.000,00
-20.000,00
0,00
32349 Ostale komunalne usluge
5.000,00
3.000,00
8.000,00
PROGRAM 004 Komunalno gospodarstvo
290.000,00
-12.500,00
277.500,00
004A001 Održavanje opreme
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
Stranica 3048 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
004A002 Ostalo tekuće održavanje infrastrukture
175.000,00
-130.500,00
44.500,00
3
Rashodi poslovanja
70.000,00
-42.500,00
27.500,00
32
Materijalni rashodi
70.000,00
-42.500,00
27.500,00
323
Rashodi za usluge
70.000,00
-42.500,00
27.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
35.000,00
-21.000,00
14.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
20.000,00
-13.500,00
6.500,00
323212 Usluge tekućeg i invest.održavanja groblja
20.000,00
-13.500,00
6.500,00
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
15.000,00
-7.500,00
7.500,00
323291 Održavanje javne rasvjete i niskonaponske mreže
15.000,00
-7.500,00
7.500,00
3234
Komunalne usluge
25.000,00
-11.500,00
13.500,00
32349
Ostale komunalne usluge
25.000,00
-11.500,00
13.500,00
323491 Održavanje prometne infrastruk.i čišćenje snijega
20.000,00
-6.500,00
13.500,00
323492 Odvoz fekalija
5.000,00
-5.000,00
0,00
3239
Ostale usluge
10.000,00
-10.000,00
0,00
32399 Ostale nespomenute usluge
10.000,00
-10.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
105.000,00
-88.000,00
17.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
105.000,00
-88.000,00
17.000,00
421
Građevinski objekti
105.000,00
-88.000,00
17.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
105.000,00
-88.000,00
17.000,00
42131
Ceste
105.000,00
-88.000,00
17.000,00
421312 Asfaltiranje postojećih ulica
80.000,00
-80.000,00
0,00
421319 Održavanje poljskih puteva
25.000,00
-8.000,00
17.000,00
004A003 Održavanje ostalih općinskih zgrada
15.000,00
6.000,00
21.000,00
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
6.000,00
21.000,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
6.000,00
21.000,00
323
Rashodi za usluge
15.000,00
6.000,00
21.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
15.000,00
6.000,00
21.000,00
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
0,00
12.000,00
12.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
15.000,00
-6.000,00
9.000,00
004P001 Obnova Doma kulture
95.000,00
113.000,00
208.000,00
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
123.000,00
208.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
123.000,00
208.000,00
323
Rashodi za usluge
85.000,00
123.000,00
208.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
85.000,00
123.000,00
208.000,00
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
85.000,00
123.000,00
208.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3049
u kunama
Konto
Izvor
4
NAZIV
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
10.000,00
-10.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
10.000,00
-10.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
10.000,00
-10.000,00
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
10.000,00
-10.000,00
0,00
42641
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
10.000,00
-10.000,00
0,00
426411 Izrada projekata za Dom kulture
10.000,00
-10.000,00
0,00
PROGRAM 005 Razvoj gospodarstva
1.655.000,00
-1.391.700,00
263.300,00
005P001 Geodetsko katastarske usluge
150.000,00
-34.810,00
115.190,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
-64.810,00
85.190,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
-64.810,00
85.190,00
323
Rashodi za usluge
150.000,00
-64.810,00
85.190,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
150.000,00
-64.810,00
85.190,00
32375 Geodetsko-katastarske usluge
100.000,00
-15.000,00
85.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge
50.000,00
-49.810,00
190,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,00
30.000,00
30.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
30.000,00
30.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
30.000,00
30.000,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
30.000,00
30.000,00
42641
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
30.000,00
30.000,00
426412 Prostorni plan
0,00
30.000,00
30.000,00
005P003 Zona male privrede
1.055.000,00
-906.890,00
148.110,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
1.055.000,00
-906.890,00
148.110,00
41
Rashodi za nabavu neproizvodne
dugotrajne imovine
5.000,00
-5.000,00
0,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
5.000,00
-5.000,00
0,00
4111
Zemljište
5.000,00
-5.000,00
0,00
41112 Građevinsko zemljište
5.000,00
-5.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.050.000,00
-901.890,00
148.110,00
421
Građevinski objekti
1.000.000,00
-901.890,00
98.110,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
250.000,00
-250.000,00
0,00
42131 Ceste
250.000,00
-250.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
750.000,00
-651.890,00
98.110,00
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija
450.000,00
-422.000,00
28.000,00
421411 Plinovod u zoni male privrede
150.000,00
-150.000,00
0,00
421412 Vodovod u zoni male privrede
300.000,00
-272.000,00
28.000,00
42144 Energetski i komunikacijski vodovi
250.000,00
-179.890,00
70.110,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti
50.000,00
-50.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00
0,00
50.000,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00
0,00
50.000,00
42641
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00
0,00
50.000,00
426413 Izrada projekata Zona male privrede
50.000,00
0,00
50.000,00
Stranica 3050 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
005P004 Kanalizacija
450.000,00
-450.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
450.000,00
-450.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
450.000,00
-450.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
450.000,00
-450.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
450.000,00
-450.000,00
0,00
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija
450.000,00
-450.000,00
0,00
PROGRAM 006 Šport
25.000,00
52.000,00
77.000,00
006A001 Športske udruge
25.000,00
52.000,00
77.000,00
3
Rashodi poslovanja
25.000,00
52.000,00
77.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
52.000,00
77.000,00
381
Tekuće donacije
25.000,00
52.000,00
77.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
25.000,00
52.000,00
77.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima
25.000,00
52.000,00
77.000,00
PROGRAM 007 Kultura
25.000,00
-3.000,00
22.000,00
007A001 Donacija za kulturu
25.000,00
-3.000,00
22.000,00
3
Rashodi poslovanja
25.000,00
-3.000,00
22.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
-3.000,00
22.000,00
381
Tekuće donacije
25.000,00
-3.000,00
22.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
25.000,00
-3.000,00
22.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
18.000,00
-8.000,00
10.000,00
38116 Tekuće donacije zakladama i fundacijama
2.000,00
2.000,00
4.000,00
38119 Ostale tekuće donacije
5.000,00
3.000,00
8.000,00
PROGRAM 008 Turizam i rekreacija
110.000,00
-80.000,00
30.000,00
008P001 Izgradnja turističke zone
110.000,00
-80.000,00
30.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
110.000,00
-80.000,00
30.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
110.000,00
-80.000,00
30.000,00
421
Građevinski objekti
110.000,00
-80.000,00
30.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
110.000,00
-80.000,00
30.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni
110.000,00
-80.000,00
30.000,00
PROGRAM 009 Ostale udruge i ustanove
20.000,00
2.000,00
22.000,00
009A001 Donacija ostalim udrugama
20.000,00
2.000,00
22.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
2.000,00
22.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
2.000,00
22.000,00
381
Tekuće donacije
20.000,00
2.000,00
22.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
15.000,00
6.000,00
21.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
15.000,00
6.000,00
21.000,00
3812
Tekuće donacije u naravi
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
38121 Tekuće donacije u naravi humanitarnim
organizacijama
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
PROGRAM 010 Dječji vrtić
190.000,00
30.000,00
220.000,00
010A001 Sufinanciranje rada dječjeg vrtića
190.000,00
30.000,00
220.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3051
u kunama
Konto
Izvor
3
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
1. izmjene
i dopune
Rashodi poslovanja
190.000,00
30.000,00
220.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
190.000,00
30.000,00
220.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
190.000,00
30.000,00
220.000,00
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
190.000,00
30.000,00
220.000,00
36319 Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima
županijskih, gradskih i općinskih proračuna
PROGRAM 011 Obrazovanje
190.000,00
30.000,00
220.000,00
1.572.000,00
-1.498.000,00
74.000,00
011A001 Potpora školskom obrazovanju
72.000,00
2.000,00
74.000,00
3
Rashodi poslovanja
72.000,00
2.000,00
74.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
72.000,00
2.000,00
74.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
72.000,00
2.000,00
74.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
72.000,00
2.000,00
74.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza
67.000,00
-5.000,00
62.000,00
37224 Prehrana
5.000,00
7.000,00
12.000,00
011P001 Izgradnja obrazovnih institucija
1.500.000,00
-1.500.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
1.500.000,00
-1.500.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.500.000,00
-1.500.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
1.500.000,00
-1.500.000,00
0,00
4212
Poslovni objekti
1.500.000,00
-1.500.000,00
0,00
42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija
(fakulteti, škole, vrtići i slično)
1.500.000,00
-1.500.000,00
0,00
PROGRAM 012 Socijalna skrb
28.000,00
33.000,00
61.000,00
012A001 Pomoć obiteljima i kućanstvima
28.000,00
33.000,00
61.000,00
3
Rashodi poslovanja
28.000,00
33.000,00
61.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima 28.000,00
33.000,00
61.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
28.000,00
33.000,00
61.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
28.000,00
33.000,00
61.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
37213 Pomoć osobama s invaliditetom
5.000,00
9.000,00
14.000,00
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu
Ukupno rashodi i izdaci
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec
stupaju na snagu danom objave u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/11-01//807-9
UR.BROJ: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 21. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
3.000,00
29.000,00
32.000,00
4.919.000,00
-2.902.193,93
2.016.806,07
12.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 15. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na
svojoj 14. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine,
donosi
PRORAČUN
Općine Donji Vidovec za 2012. godinu s projekcijom
Proračuna Općine Donji Vidovec za
2013. i 2014. godinu
Stranica 3052 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
Članak 1.
Proračun Općine Donji Vidovec za 2012. godinu s projekcijom Proračuna Općine Donji Vidovec za 2013. i 2014. godinu
utvrđuje se kako slijedi:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Plan 2012.
Projekcija
za 2013
6 Prihodi poslovanja
2.641.000,00
2.653.000,00
3.153.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
2.509.000,00
350.000,00
450.000,00
3 Rashodi poslovanja
2.145.000,00
1.823.000,00
2.005.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.005.000,00
1.180.000,00
1.598.000,00
0,00
0,00
0,00
Konto
NAZIV
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
Projekcija
za 2014.
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013
Projekcija
za 2014.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
150.000,00
0,00
0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
150.000,00
0,00
0,00
Neto financiranje (8 - 5)
0,00
0,00
0,00
Ukupno prihodi i primici
5.300.000,00
3.003.000,00
3.603.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
5.300.000,00
3.003.000,00
3.603.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013
2.641.000,00
2.653.000,00
3.153.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
200.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
3.000,00
3.000,00
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
960.000,00
611 011
Porez i prirez na dohodak
800.000,00
613 011
Porezi na imovinu
100.000,00
614 011
Porezi na robu i usluge
63
633 011
Projekcija
za 2014.
60.000,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna
1.090.000,00
Pomoći iz proračuna
1.090.000,00
64
Prihodi od imovine
641 011
Prihodi od financijske imovine
642 011
Prihodi od nefinancijske imovine
188.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
400.000,00
651 011
Upravne i administrativne pristojbe
652 011
Prihodi po posebnim propisima
120.000,00
653 043
Komunalni doprinosi i naknade
270.000,00
189.000,00
1.000,00
10.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
2.000,00
681 Kazne i upravne mjere
2.000,00
011
u kunama
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3053
u kunama
Konto
Projekcija
za 2013
Projekcija
za 2014.
NAZIV
Plan 2012.
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
2.509.000,00
350.000,00
450.000,00
71
Prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine
2.500.000,00
300.000,00
400.000,00
711 071
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
2.500.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
50.000,00
721 071
9.000,00
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
9.000,00
Ukupno prihodi
5.150.000,00
3.003.000,00
3.603.000,00
3
Rashodi poslovanja
2.145.000,00
1.823.000,00
2.005.000,00
31
Rashodi za zaposlene
426.000,00
400.000,00
450.000,00
311 Plaće (Bruto)
350.000,00
895.000,00
925.000,00
30.000,00
30.000,00
270.000,00
280.000,00
108.000,00
120.000,00
120.000,00
200.000,00
3.005.000,00
1.180.000,00
1.598.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
1.130.000,00
1.498.000,00
3.003.000,00
3.603.000,00
011
312 Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
313 Doprinosi na plaće
66.000,00
32
Materijalni rashodi
1.039.000,00
321 011
Naknade troškova zaposlenima
25.000,00
322 011
Rashodi za materijal i energiju
265.000,00
323 011
Rashodi za usluge
549.000,00
329 011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
200.000,00
011
34
Financijski rashodi
25.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove
15.000,00
343 Ostali financijski rashodi
10.000,00
011
36
363 370.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna
370.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
137.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
137.000,00
38
Ostali rashodi
148.000,00
381 011
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
011
Tekuće donacije
148.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.955.000,00
421 Građevinski objekti
2.735.000,00
011
422 Postrojenja i oprema
426 Nematerijalna proizvedena imovina
011
50.000,00
10.000,00
Ukupno rashodi
210.000,00
5.150.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
NAZIV
Plan 2012.
u kunama
Projekcija
za 2013
Projekcija
za 2014.
8
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
150.000,00
0,00
0,00
84
Primici od zaduživanja
150.000,00
0,00
0,00
842 011
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
150.000,00
Ukupno primici
150.000,00
0,00
0,00
Stranica 3054 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013
Projekcija
za 2014.
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
150.000,00
0,00
0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
150.000,00
0,00
0,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih
i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
150.000,00
Ukupno izdaci
150.000,00
0,00
0,00
Članak 3.
Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013
Projekcija
za 2014.
RAZDJEL 01 OPĆINA DONJI VIDOVEC
5.300.000,00
3.003.000,00
3.603.000,00
01 OPĆINA DONJI VIDOVEC
5.300.000,00
3.003.000,00
3.603.000,00
PROGRAM 001 Redovna djelatnost
1.244.000,00
1.060.000,00
1.132.000,00
001A001 Administrativno osoblje
651.000,00
640.000,00
690.000,00
01 Opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
651.000,00
640.000,00
690.000,00
31
Rashodi za zaposlene
426.000,00
400.000,00
450.000,00
311 Plaće (Bruto)
350.000,00
220.000,00
220.000,00
20.000,00
20.000,00
011
312 Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
313 Doprinosi na plaće
66.000,00
32
Materijalni rashodi
210.000,00
322 011
Rashodi za materijal i energiju
160.000,00
323 011
Rashodi za usluge
32.000,00
329 011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
18.000,00
34
Financijski rashodi
15.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove
15.000,00
001A002 Poslovanje Općinskog vijeća
583.000,00
410.000,00
430.000,00
01 Opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
433.000,00
410.000,00
430.000,00
32
Materijalni rashodi
423.000,00
400.000,00
420.000,00
321 011
Naknade troškova zaposlenima
25.000,00
322 011
Rashodi za materijal i energiju
105.000,00
323 011
Rashodi za usluge
111.000,00
329 011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
182.000,00
10.000,00
10.000,00
011
34
Financijski rashodi
10.000,00
343 Ostali financijski rashodi
10.000,00
011
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
150.000,00
0,00
0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
150.000,00
0,00
0,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih
i ostalih financijskih institucija u jav.
150.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3055
u kunama
Konto
NAZIV
001P001 Nabava uredske opreme
01 Opće javne usluge
Plan 2012.
Projekcija
za 2013
Projekcija
za 2014.
10.000,00
10.000,00
12.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
10.000,00
12.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.000,00
12.000,00
422 Postrojenja i oprema
10.000,00
PROGRAM 002 Sigurnost i zaštita od požara
180.000,00
80.000,00
90.000,00
002A001 Tekuća donacija DVD
180.000,00
80.000,00
90.000,00
032 Usluge protupožarne zaštite
3
Rashodi poslovanja
180.000,00
80.000,00
90.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
180.000,00
80.000,00
90.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna
180.000,00
PROGRAM 003 Zaštita okoliša
55.000,00
50.000,00
50.000,00
003A001 Komunalne usluge
25.000,00
30.000,00
30.000,00
05 Zaštita okoliša
3
Rashodi poslovanja
25.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
30.000,00
30.000,00
323 011
Rashodi za usluge
25.000,00
011
003P001 Sanacija deponije smeća
30.000,00
20.000,00
20.000,00
05 Zaštita okoliša
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
20.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
20.000,00
20.000,00
323 Rashodi za usluge
30.000,00
386.000,00
725.000,00
261.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
011
PROGRAM 004 Komunalno gospodarstvo
004A001 Održavanje opreme
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
5.000,00
125.000,00
600.000,00
146.000,00
323 Rashodi za usluge
004A002 Ostalo tekuće održavanje infrastrukture
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
50.000,00
60.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
50.000,00
60.000,00
323 Rashodi za usluge
50.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
75.000,00
550.000,00
86.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
75.000,00
550.000,00
86.000,00
421 Građevinski objekti
75.000,00
004A003 Održavanje ostalih općinskih zgrada
20.000,00
40.000,00
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
40.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
40.000,00
30.000,00
323 Rashodi za usluge
20.000,00
236.000,00
80.000,00
80.000,00
011
4
011
011
5.000,00
004P001 Obnova Doma kulture
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
186.000,00
80.000,00
80.000,00
32
Materijalni rashodi
186.000,00
80.000,00
80.000,00
323 Rashodi za usluge
186.000,00
011
Stranica 3056 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013
Projekcija
za 2014.
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
0,00
0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina
1.100.000,00
550.000,00
860.000,00
240.000,00
250.000,00
210.000,00
011
50.000,00
PROGRAM 005 Razvoj gospodarstva
005P001 Geodetsko katastarske usluge
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
90.000,00
50.000,00
60.000,00
32
Materijalni rashodi
90.000,00
50.000,00
60.000,00
323 Rashodi za usluge
90.000,00
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
200.000,00
150.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00
200.000,00
150.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina
150.000,00
005P003 Zona male privrede
660.000,00
250.000,00
400.000,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
660.000,00
250.000,00
400.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine
50.000,00
50.000,00
100.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
610.000,00
200.000,00
300.000,00
421 011
Građevinski objekti
600.000,00
426 011
Nematerijalna proizvedena imovina
200.000,00
50.000,00
250.000,00
011
50.000,00
10.000,00
005P004 Kanalizacija
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
50.000,00
250.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
50.000,00
250.000,00
421 Građevinski objekti
200.000,00
011
PROGRAM 006 Šport
50.000,00
50.000,00
100.000,00
006A001 Športske udruge
50.000,00
50.000,00
100.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
50.000,00
100.000,00
38
Ostali rashodi
50.000,00
50.000,00
100.000,00
381 Tekuće donacije
50.000,00
011
PROGRAM 007 Kultura
68.000,00
50.000,00
70.000,00
007A001 Donacija za kulturu
68.000,00
50.000,00
70.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
68.000,00
50.000,00
70.000,00
38
Ostali rashodi
68.000,00
50.000,00
70.000,00
381 Tekuće donacije
68.000,00
011
PROGRAM 008 Turizam i rekreacija
360.000,00
120.000,00
300.000,00
008P001 Izgradnja turističke zone
360.000,00
120.000,00
300.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
360.000,00
120.000,00
300.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
360.000,00
120.000,00
300.000,00
421 Građevinski objekti
360.000,00
PROGRAM 009 Ostale udruge i ustanove
30.000,00
20.000,00
30.000,00
009A001 Donacija ostalim udrugama
30.000,00
20.000,00
30.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3057
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija
za 2013
Plan 2012.
Projekcija
za 2014.
08 Rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
20.000,00
30.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
20.000,00
30.000,00
381 Tekuće donacije
PROGRAM 010 Dječji vrtić
190.000,00
190.000,00
190.000,00
010A001 Sufinanciranje rada dječjeg vrtića
190.000,00
190.000,00
190.000,00
09 Obrazovanje
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
190.000,00
190.000,00
190.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
190.000,00
190.000,00
190.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna
190.000,00
PROGRAM 011 Obrazovanje
1.572.000,00
50.000,00
470.000,00
011A001 Potpora školskom obrazovanju
72.000,00
50.000,00
70.000,00
09 Obrazovanje
3
Rashodi poslovanja
72.000,00
50.000,00
70.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
72.000,00
50.000,00
70.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
72.000,00
011P001 Izgradnja obrazovnih institucija
1.500.000,00
0,00
400.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
0,00
400.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.500.000,00
0,00
400.000,00
421 Građevinski objekti
1.500.000,00
PROGRAM 012 Socijalna skrb
65.000,00
58.000,00
50.000,00
012A001 Pomoć obiteljima i kućanstvima
65.000,00
58.000,00
50.000,00
10 Socijalna zaštita
3
Rashodi poslovanja
65.000,00
58.000,00
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
65.000,00
58.000,00
50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna
65.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
3.003.000,00
3.603.000,00
Članak 4.
Proračun stupa na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2012. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
Klasa: 021-05/11-01/807-14
Urbroj: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 21. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
13.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 15. Statuta Općine Donji
5.300.000,00
Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj
14. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec
za 2012. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Donji Vidovec
(u daljnjem tekstu: Općina), njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom, financijskom
i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih
korisnika, kao i pojedine ovlasti općinskog načelnika Općine
Stranica 3058 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Donji Vidovec (u daljnjem tekstu: općinski načelnik), te
druga pitanja u izvršavanju Proračuna Općine (u daljnjem
tekstu: Proračun).
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
Račun prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja
i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske
imovine i primljeni krediti, te izdaci za financijsku imovinu
i otplatu kredita.
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i
izdataka proračunskih korisnika.
Članak 3.
Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi
ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću
proračunsku godinu.
II.IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u
Proračunu.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim
korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni
za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene
koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u
njegovom Posebnom dijelu.
Članak 5.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše
do visine sredstava planiranih u Posebnom dijelu Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu i dinamici
ostvarenja prihoda Proračuna.
Članak 6.
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima
koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava
općinski načelnik.
30. prosinca 2011.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu stavka
1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje
i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret
proračunskih sredstava, te za utvrđivanje naplate i izdavanje
naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.
III. PRIHODI PRORAČUNA
Članak 9.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u
skladu sa zakonom i drugim propisima.
Članak 10.
Sredstva drugih proračuna namijenjena za financiranje
proračunskih korisnika Općine uplaćuju se u Proračun, a
nakon uplate u Proračun sredstva se doznačuju proračunskim korisnicima sukladno financijskom planu utvrđenom
u Posebnom dijelu Proračunu.
Članak 11.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda.
IV.ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 12.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih
prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše
do iznosa planiranog u Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 13.
Sredstva za plaće i ostala prava zaposlenih u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine, odobravat će općinski načelnik.
Članak 14.
Raspored sredstava za financiranje javnih potreba Općine
u pojedinim djelatnostima, odobrava općinski načelnik na
temelju programa javnih potreba koje utvrđuje Općinsko
vijeće.
Raspored sredstava za financiranje političkih stranaka,
raspoređivati će se na temelju Odluke Općinskog vijeća o
financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
iz sredstava Proračuna Općine.
Članak 15.
Članak 7.
Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje na njihov zahtjev uz uvjet da je namjena sredstava
odobrena u Proračunu, te da je iznos stvorene obveze u
visini odobrenog iznosa.
Nadležna osoba za odobravanje sredstava iz stavka 1.
ovog članka općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 8.
Odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje Proračuna
u cjelini je općinski načelnik.
Sredstva za rad udruga, ustanova, zaklada i zajednica
koje nisu obuhvaćene programom javnih potreba, doznačivat
će se na račune udruga, ustanova i zajednica na temelju
odluke općinskog načelnika.
Sredstva za financiranje rada Dječjeg vrtića doznačivat
će se u skladu s Odlukom Općinskog vijeća o mjerilima i
načinu sufinanciranja predškolskog odgoja, a na temelju
mjesečnog popisa djece koja polaze vrtić, odnosno posebne
odluke općinskog načelnika.
Sredstva za pomoć socijalno ugroženim osobama,
isplaćivat će se na temelju odluka općinskog načelnika, a
na prijedlog Zdravstveno-socijalnog vijeća.
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 16.
Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora
se provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim
propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i
ustupanju radova.
Članak 17.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, ako se nabava ne može realizirati bez plaćanja predujma, a plaćanje
predujma odobrava općinski načelnik.
izdataka Proračuna, predložit će se izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja, odnosno preraspodjele sredstava.
Članak 24.
Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može
se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj
stavci koja se umanjuje, ako to odobri općinski načelnik.
Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko
vijeće u roku 90 dana.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se polagati
kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti, likvidnosti
i isplativosti ulaganja.
Ovlašćuje se općinski načelnik da može sklapati i
potpisivati ugovore za namjenu iz stavka 1. ovog članka.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od
1. siječnja 2012. godine.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka ne smiju se
ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
Članak 19.
KLASA: 021-05/11-01/807-15
URBROJ: 2109/7-11-1
Donji Vidovec, 21. prosinca 2011.
Ovlašćuje se općinski načelnik za donošenje odluka
o početku postupka o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina.
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog
članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti,
a u skladu za Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
Članak 20.
Zaduživanje Općine Donji Vidovec na teret Proračuna u
skladu s propisima odobrava Općinsko vijeće Općine Donji
Vidovec na prijedlog općinskog načelnika.
Ugovor o zaduživanju zaključuje općinski načelnik.
Broj 24 - Stranica 3059
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
14.
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), članka 11, 12, 13. i 14. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03
- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te
članka 15. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Donji Vidovec, na svojoj 14. sjednici održanoj 21. prosinca
2011. godine, donijelo je
Članak 21.
Općina Donji Vidovec se može zadužiti u 2012. godini
do iznosa od 150.000,00 kuna.
ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova na području
Općine Donji Vidovec
Članak 22.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina, može
se dugoročno zadužiti samo za investiciju, uz suglasnost
Općine sukladno zakonu.
Općina može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom
vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač sukladno
zakonu.
Ugovore o jamstvu sklapa općinski načelnik.
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se dodjela koncesije za dimnjačarsko područje, organizacija obavljanja dimnjačarskih
poslova, nadzor nad radom dimnjačarske službe i drugi
odnosi s tim u vezi na području Općine Donji Vidovec.
Članak 2.
VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA
I PRERASPODJELA SREDSTAVA
Članak 23.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova smatra se:
1. kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i naprava
za loženje,
2. poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od
požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka,
Stranica 3060 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
3. kontrola rada ložišta u cilju uštede energenata i
potpunog sagorijevanja,
- preuzimanje koncesije na period od pet godina,
4. sprječavanje štetnih posljedica koje bi nastupile
zbog neispravnosti dimovodnih objekata,
- ostali uvjeti propisani natječajem.
5. kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacijskih otvora u prostorijama gdje
su postavljena trošila,
6. vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe.
Pod dimovodnim i ventilacijskim objektima u smislu
ove Odluke za koje je predviđena obavezna kontrola, čišćenje te pregledavanje i mjerenje u određenim rokovima
podrazumijevaju se:
- dimnjaci u svim vrstama građevinskih objekata
bezobzira na namjenu istih, bez obzira na vrstu ili
sistem dimnjaka kao i na vrstu građevinskog materijala,
- dimovodne cijevi svih sistema i materijala izvedbe,
- dimovodni kanali svih sistema i materijala izvedbe,
- ponuđena naknada za korištenje koncesije,
Članak 5.
Načelnik oglašava slobodne koncesije na način kako je
propisano Zakonom o koncesijama.
Članak 6.
Načelnik slapa sa dimnjačarom ugovor o koncesiji na
temelju akta Općinskog vijeća o davanju koncesije.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži elemente propisane
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Dimnjačar stječe pravo obavljanja dimnjačarske službe
sklapanjem ugovora o koncesiji u roku koji je određen u
aktu o davanju koncesije, a ako ne pristupi potpisivanju
ugovora, smatrat će se da je odustao od koncesije.
- ložišta svih vrsta i namjena, na kruta, tekuća plinovita
i alternativna goriva,
- trošila vrste C,
- otvori ili uređaji za dovod zraka bez obzira na vrstu
građevinskog materijala.
Otvori ili uređaji za dovod zraka za izgaranje moraju
zadovoljavati potrebe za zrakom za trošila koja su ugrađena u stambenom ili poslovnom prostoru (plinska trošila,
štednjaci na drva, kamini i sl.).
Pod pojmom plinska instalacija u smislu ove Odluke
smatra se instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na
krajupriključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno
od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji
se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i
trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i
odvod dimnih plinova.
30. prosinca 2011.
II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA
DIMNJAČARSKE SLUŽBE
Članak 3.
Dimnjačarske poslove na području Općine Donji Vidovec
mogu obavljati trgovačka društva i obrtnici registrirani za
obavljanje dimnjačarskih poslova (dimnjačarskih usluga)
koji su sa Općinom Donji Vidovec sklopili ugovor o koncesiji (ovlašteni dimnjačar).
Dimnjačarsku službu može obavljati ovlašteni dimnjačar na dimnjačarskom području koje mu je dodijeljeno
koncesijom.
Članak 4.
Članak 7.
Ovlašteni je dimnjačar dužan uplatiti naknadu za koncesiju u roku određenom ugovorom o koncesiji.
Ako ovlašteni dimnjačar ne uplati naknadu za koncesiju u
roku iz stavka 1. ovog članka, ugovor o koncesiji se raskida.
Članak 8.
Koncesija prestaje:
- istekom vremena na koje je dodijeljena,
- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika
koncesije,
- otkazom ugovora o koncesiji.
Članak 9.
Načelnik će otkazati ugovor o koncesiji ako ovlašteni
dimnjačar:
- ne obavlja dimnjačarsku službu u rokovima i na
način propisan ovom Odlukom i drugim propisima,
- naplati uslugu koju nije izvršio,
- za obavljenu uslugu naplati veću naknadu od ugovorene,
- ne izda uredan račun za obavljenu uslugu,
- kažnjen pravomoćnom odlukom za prekršaj odnosno
kazneno djelo u vezi s obavljanjem dimnjačarske
službe,
- ovlašteni dimnjačar otkaže ugovor o koncesiji.
Otkazni rok u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka je
dva mjeseca.
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec odlučuje o
davanju koncesije na temelju javnog prikupljanja ponuda.
Otkazni rok počinje teći prvog dana sljedeće mjeseca
od mjeseca u kojem je otkaz primljen.
Elementi za ocjenu povoljnosti ponude mogu biti:
Ugovor o koncesiji raskida se ako ovlašteni dimnjačar
više ne ispunjava uvjeti za obavljanje dimnjačarske službe.
- tehnička opremljenost i sposobnost za ostvarivanje
koncesije (oprema i zaposlenici),
- poslovni ugled podnositelja ponude,
- povoljnost ponude (tehnička i financijska),
- mogućnost za provedbu mjera za očuvanje i zaštitu
okoliša,
Članak 10.
Načelnik može, privremeno, do provedbe postupka za
davanje koncesije povjeriti obavljanje dimnjačarske službe na
slobodnom dimnjačarskom području ovlaštenom dimnjačaru.
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku
službu trajno, prema propisima i pravilima struke.
Ovlašteni dimnjačar ne može prenijeti koncesiju na
drugu osobu.
III. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA
Članak 11.
Ovlašteni dimnjačar je dužan izraditi godišnji plan
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata te ga dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu.
O planu čišćenja dimovodnih sustava komunalno redarstvo je dužno izvijestiti korisnike usluga putem letka
sa osnovnim informacijama koje obvezuju sve korisnike
(tko je njihov dimnjačar, koliko puta godišnje mora čistiti
dimnjak, kolika je cijena čišćenja i što će biti ako ne dozvole čišćenje).
Članak 12.
Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata
niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.
Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnih objekata
mora biti uvijek slobodan.
Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar
dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge te
prostoriju iza svakog čišćenja ostaviti u zatečenom stanju.
Članak 13.
Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata dužni
su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih
objekata radnim danom od 07.00 do 17.00 sati. Vrijeme
rada dimnjačara na zahtjev stranke može biti i drugačije o
čemu se stranke trebaju dogovoriti.
Vrijeme čišćenja dimovodnih objekata ne odnosi se
na čišćenje dimovodnih sustava u tvornicama, školama,
bolnicama, dvoranama, ugostiteljskim objektima i sl. u
kojima se čišćenje obavlja u određenim rokovima prema
prirodi posla i potrebama.
IV. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE
SLUŽBE
Članak 14.
Ovlašteni dimnjačari iz članka 3. ove Odluke dužni su
na poziv investitora ili nadzornog inženjera u toku gradnje
nadzirati radove na dimovodnom objektu, a po završetku
radova izdati dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimnjaka,
atest, kojeg je potrebno priložiti uz tehničku dokumentaciju
za tehnički pregled i priključenje na plinsku mrežu.
Investitor radova iz prethodnog stavka kao i izvođač
plinskih instalacija obvezni su prije puštanja u rad plinskih
trošila i instalacija zatražiti od ovlaštenog dimnjačara, dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimovodnih objekata.
Radi sprječavanja štetnih posljedica koje mogu nastati
priključenjem novih trošila na postojeće dimovodne instalacije zabranjeno je priključenje novih trošila bez odobrenja
Broj 24 - Stranica 3061
ovlaštenog dimnjačara i pravne osobe za distribuciju plina
ukoliko se dimnjak koristi za odvođenje dimnih plinova iz
plinskih trošila.
Na zahtjev stranke u hitnim slučajevima radi sprječavanja štetnih posljedica o obavljenim radnjama ovlašteni
dimnjačar dužan je sastaviti zapisnik koji u presliku treba
dostaviti komunalnom redaru i distributeru plina.
Dimnjačarski nalaz obavezno mora sadržavati sljedeće
podatke:
- vrsta dimnjaka, materijal izvedbe dimnjaka, presjek
dimnjaka, mjesto sabirnika čađe, ukupna visina
dimnjaka, propusnost dimnjaka, visina ložišta, snaga
trošila - projektna - ugrađena, dužina priključne
cijevi ložišta, prostorija smještaja ložišta, volumen
prostora ložišta, broj dimovodnih kanala, visina
otvora za priključenje (od poda), visina od krova
ili terase, gornja vratašca i pristup vrhu dimnjaka,
djelotvorna visina dimnjaka, stanje unutarnje stjenke
dimnjaka, vrsta goriva, broj lukova priključne cijevi,
etaža priključka i provjetravanje prostorije smještaja
trošila.
Članak 15.
Ovlašteni dimnjačar mora dimovodne sustave čistiti
stručno i kvalitetno uz obveznu kontrolu produkata izgaranja.
Štetu koju prouzroči kod čišćenja koja nastane nestručnim
radom dužan je nadoknaditi korisniku dimovodnog objekta.
Dimnjačar mora ukloniti čađu koja kod čišćenja padne
na dimovodne cijevi. U dimovodnim objektima na koji su
priključene peći s loženjem na kruta i tekuća goriva vrši se
spaljivanje čađe po potrebi, sve u skladu s pravilima struke
uz poduzimanje sigurnosnih mjera, a po potrebi uključiti i
dežurstvo vatrogasca.
Članak 16.
Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim
objektima postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika odnosno korisnika zgrade i pravnu osobu
koja upravlja zgradom, da uklone nedostatke u roku koji
ne može biti duži od dva mjeseca te će o tome obavijestiti
i komunalnog redara.
Ako korisnik ne otkloni nedostatke u zadanom roku, a
ako se radi o nedostacima na dimovodnom objektu na koji
je priključeno plinsko ložište, komunalni redar o uočenim
nedostacima dužan je pismeno obavijestiti policijskog inspektora zaštite od požara i eksploziva i distributera plina
radi zatvaranja plina do otklanjanja nedostataka.
Članak 17.
Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi komunalnu kontrolnu
knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata, a sadrži:
- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,
- ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe
ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
- oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
- potpis područnog dimnjačara,
- potpis osoba pod točkom 2. ovog stavka kao potvrdu
obavljanih dimnjačarskih radova.
Stranica 3062 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 18.
Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi
kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste.
Kartoni dimovodnih objekata sadrže:
- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,
- ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe
ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
- broj i vrstu dimovodnih objekata sa shemom svih
priključenih trošila po snazi,
- rokove čišćenja.
Članak 22.
Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja
i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, na
temelju čega ovlašteni dimnjačar izdaje dimnjačarski nalaz,
s rokom važenja od dvije godine ukoliko ne dođe do promjena trošila, plinskih instalacija i preuređenja stambenog
prostora (ugradnja alu ili plastične stolarije, napa i sl.), a
prema pravilima struke u sljedećim rokovima:
- ložišta snage do 28 kW - jedanput u dvije godine,
- ložišta snage od 30 do 50 kW - jedanput godišnje,
- ložišta snage preko 50 kW - svakih tri mjeseca.
Članak 19.
Obavezno se, jedanput godišnje čiste:
- prirodni ventilacijski kanali centralno smještenih
pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim trošilom,
- dimovodi kondenzacijskih ložišta.
Članak 20.
Dimovodni objekti obavezno se kontroliraju i čiste
prema sljedećim rokovima:
- dimovodni objekti u stambenim i poslovnim objektima
Općine te obiteljskim kućama koji su priključeni na
kruto gorivo, a koriste se tijekom cijele godine, čiste
se jednom mjesečno,
- dimovodni objekti iz prethodne točke koji su priključeni na plinovito gorivo čiste se jednom u tri
mjeseca, a između dva čišćenja obvezno se kontroliraju priključne cijevi, spojni dimovodni kanali
plinskih ložišta, dozračnici i sl.
- dimovodni objekti u objektima Općine te obiteljskim kućama, koji su priključeni na kruto ili tekuće
gorivo, a koriste se samo u zimskom periodu čiste
se jednom mjesečno u razdoblju od 1. listopada do
30. travnja,
- dimovodni objekti na koje su priključena trošila na
plinovito gorivo čiste se tri puta u toku prije spomenutog razdoblja, a u međuvremenu kontroliraju
(mjesečno jednom),
- peći centralnog grijanja priključene na zemni plin
čiste se jednom u tri mjeseca u tijeku cijele godine
odnosno u tijeku sezone grijanja ukoliko se ista ne
koristi za pripremu tople sanitarne vode,
- dimnjaci, štednjaci, kotlovi za pripremu hrane u
ugostiteljskim objektima, bolnicama i domovima,
pekarski dimnjaci i tiglovi, peći i štednjacima slastičarnicama i slično čiste se jednom mjesečno,
- glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje čiste se dvaput godišnje (dimnjaci za trošila
vrste C),
- dimnjaci u trgovačkim društvima (poduzećima),
dimovodni kanali i kotlovi u trgovačkim društvima
(poduzećima) čiste se jednom u tri mjeseca,
- dimnjaci od opeke na koja su priključena plinska
ložišta - kontroliraju se u skladu sa stavkom 2. ovog
članka.
Članak 21.
Čišćenje automatiziranih ložišta, pri kojem su moguće
opasnosti, područni dimnjačar ne može obaviti bez korisnikova pristanka.
30. prosinca 2011.
V. NAKNADA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE
Članak 23.
Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje
dimnjačarskih poslova.
Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja
naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Naknada se plaća nakon obavljene usluge, za stvarno
izvršenu količinu radova i usluga ovjerenih od korisnika
usluge u kontrolnoj knjizi, po važećem cjeniku radova i uz
ispostavljeni račun.
Naknadu za obavljene dimnjačarske poslove ovlaštenom
dimnjačaru plaća vlasnik, odnosno upravitelj zgrade.
Članak 24.
Usluga koja nije evidentirana i ovjerena od korisnika
ne smije se naplaćivati.
Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika
ili vlasnika dimovodnog objekta izvan utvrđenih rokova
i propisanog radnog vremena naknadu po cjeniku plaća
tražilac usluge.
Članak 25.
Cjenik dimnjačarskih usluga utvrđuje se ugovorom.
VI. NADZOR NAD OBAVLJANJEM
DIMNJAČARSKE SLUŽBE
Članak 26.
Nadzor nad radom dimnjačarske službe obavlja komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela i policijski
inspektori zaštite od požara i eksploziva u Čakovcu. Ako
korisnici usluga ne vrše potrebne radnje navedene u članku
10. Zakona o zaštiti od požara, inspektor u tom slučaju na
prijavu komunalnog redara može postupiti prema članku
48. i 54. te po potrebi odmjeriti kazne propisane kaznenim
odredbama navedenog Zakona.
Članak 27.
Komunalni redar ovlašten je:
- kontrolirati rad dimnjačara osobno, preko korisnika
usluge te na drugi adekvatan način (serviseri plinskih
trošila, plinoinstalateri i distributeri plina),
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
- narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi
da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja
potpuno,
- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih
radova,
- kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke
dimovodnih objekata,
- pokrenuti prekršajni postupak, izricati i naplaćivati
novčane kazne,
- poduzimati i druge propisane mjere.
Članak 28.
Upravni odjel za komunalno redarstvo vodi evidenciju
o izdanim koncesijama i o radu ovlaštenog dimnjačara
(o pritužbama korisnika usluga, o odlukama, o izrečenim
kaznama i dr.).
VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- obavlja dimnjačarsku službu bez sklopljenog ugovora
o koncesiji (članak 3. stavak 1. Odluke),
- obavlja dimnjačarsku službu na dimnjačarskom
području na kojem mu nije dana koncesija (članak
3. stavak 2. Odluke),
- prenese na drugu osobu pravo za obavljanje dimnjačarske službe (članak 10. stavak posljednji Odluke),
- ne izradi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, ne dostavi ga komunalnom redaru i
ne izvjesi ga na vidljivu mjestu u stambenoj zgradi
(članak 11. Odluke),
- ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i
dimovodnih objekata (članak 13. stavak 1. Odluke),
- ne pridržava se odredbe članka 13. stavka 2. Odluke,
- ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata (članak 17. stavak 1. Odluke),
- ne vodi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste (članak 18. stavak 1. Odluke),
- ne pridržava se odredbe članaka 18. Odluke.
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna, kaznit
će se odgovorna osoba upravnoj osobi koja učini prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 300,00 kuna do 500,00 kuna,
kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka komunalni redar
može naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 300,00 do
1.000,00 kuna.
Članak 30.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna
kaznit će se pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu
od 300,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako:
- izvodi plinske instalacije, a prije puštanja u rad tih
instalacija ne zatraži i ishodi dimnjačarski nalaz o
ispravnosti dimnjaka (članak 14. stavak 2.),
Broj 24 - Stranica 3063
- bez ovlaštenog dimnjačara razmješta i priključuje
ložišta i postavlja nova, odnosno vrši rekonstrukciju
dimovodnih objekata, te ne zatraži dimnjačarski
nalaz o ispravnosti (članak 14.),
- ne ispravi nedostatke nakon pismenog upozorenja
dimnjačara u danom roku (članak 14. i 16.),
- ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih
objekata (članak 19. i 20.).
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana
kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00
do 600,00 kuna.
Komunalni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu
kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 300,00 do 1.000,00
kuna za prekršaj odnosno propuštenu radnju.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta
ili u roku 8 dana neće se pokrenuti prekršajni postupak, a
protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenim
rokovima pokrenut će se prekršajni postupak i izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovoj Odluci.
Plaćanje kazne ne oslobađa korisnika da ne izvrši radnje
navedene u ovom članku prema ovoj Odluci.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Jedinstveni upravni odjel za komunalno redarstvo
ustrojit će evidenciju o radu ovlaštenih dimnjačara u roku
od šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji
Vidovec.
Članak 32.
Dimnjačarsko područje obuhvaća područje Općine Donji
Vidovec - naselje Donji Vidovec.
Do dodjele dimnjačarskih područja na način propisan
Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova dimnjačarske poslove na području Općine mogu obavljati sadašnji
dimnjačari.
Članak 33.
Sastavni dio Odluke je priloženi “Dimnjačarski stručni
nalaz”.
Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
Klasa: 021-05/11-01/807-5
Urbroj: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 21.prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
Stranica 3064 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ
NOVI DIMNJAK
POSTOJEĆI DIMNJAK
KORISNIK
MJESTO:
BROJ NALAZA:
DATUM PREGLEDA:
ADRESA:
ČIŠĆENJE
KONTROLA
KORISNIK PREGLED DOZVOLIO ILI NIJE
Pregledom predmetnog dinjaka utvrdili smo slijedeće činjenično stanje (zaokruži i upiši)
Vrsta dimnjaka (zidani,
montažni, limeni, šamotni ili…)
Materijal dimnjaka, klasa prema
HRN EN 1443
Svijetli otvor dimnjaka AxB; ili
promjer dimnjaka
Mjesto sabirnika čađe nalasi se:
Pristup dimnjaku:
Ukupna visina dimnjaka:
Propusnost dimnjaka
Broj lukova priključne cijevi
(dimnjače)
Vrsta goriva: …………...............
………………………………....
…………………………………
Prostorija smještaja uređaja:
Snaga uređaja priključenog na
dimnjak
Ukupni broj priključenih uređaja
na dimnjak
Stolarija u stanu-postojeća-novazamjenjena sa
Proizvođač dimnjaka (za
nove)
ili postojeći dimnjak
Visina otvora za priključak
od poda:
Visina iznad krova ili terase
cm
m
m
Gornja vratašca
Stanje unutarnje cijevi
dimnjaka:
Djelotvorna visina
Dužina priključne cijevi
Na kojoj etaži je priključak:
ima
nema
Dobro
Nije dobro
m
cm
kW
Vrsta uređaja: ……………
…………………………….
…………………………….
Volumen prostorije:
Ukupna snaga priključenih
Plinski B
Plinski C
………………
m³
kW
ALU, PVC,
……………
Rešetke za dovod zraka i
spoj sa drugim
prostorijama:
Ventilatori-kuhinjske nape,
Zabranjuje se rad nape!
Ima…………...
Čiste………….
Nema…………
Ima…………...
Nema…............
Dobar, loš,
nemoguć
m
Plin, lož ulje,
drvo, ugljen,
drugo……...
Na osnovu utvrđenih činjenica pregledom predmetnog dimnjaka izdaje se:
-DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ:
DIMOVODNI SUSTAV ISPRAVAN DA
NE
Nedostaci su: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Rok za otklanjanje nedostataka je ……….. dana, nakon kojeg roka će se izdati pozitivni nalaz za
dimovidni sustav ako su nedostaci otklonjeni ili zatražiti od komunalnog redarstva odgovarajući
postupak propisan Odlukom o dimnjačarskoj službi prema članku 19.
OVLAŠTENI DIMNJAČAR………………………………………..
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
15.
Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćen tekst,
82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 15. Statuta Općine
Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na
svojoj 14. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine,
donijelo je
plana Dječjeg vrtića “KLINČEC” Donja Dubrava za 2012. 2014. godinu, od strane Dječjeg vrtića “KLINČEC” Donja
Dubrava sastavni su dio ove Odluke, a ne objavljuju se u
“Službenom glasniku Međimurske županije”.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Međimurske županije”.
ODLUKU
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
u Općini Donji Vidovec za 2012. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se vrijednost boda za izračun komunalne
naknade u Općini Donji Vidovec u 2012. godini u iznosu
od 0,25 kn/m²/mj.
KLASA: 021-05/11-01/807-4
URBROJ: 2109/07-11-01
Donji Vidovec, 21. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Međimurske županije”, a primjenjivat će se od 1.
siječnja 2012. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/11-01/807-6
URBROJ: 2109/7-11-1
Donji Vidovec, 21. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
Broj 24 - Stranica 3065
17.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Donji Vidovec
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o Izvješću o obavljenom uvidu u Proračun
i financijske izvještaje Općine Donji Vidovec
za 2010. godinu
I.
16.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Donji Vidovec
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na 14. sjednici
održanoj 21. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Proračuna Dječjeg
vrtića “KLINČEC” Donja Dubrava za 2011. godinu
i Financijskog plana Dječjeg vrtića “KLINČEC”
Donja Dubrava za 2012. - 2014. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se Izmjene i dopune Proračuna Dječjeg vrtića “KLINČEC” Donja Dubrava za 2011.
godinu i Financijskog plana Dječjeg vrtića “KLINČEC”
Donja Dubrava za 2012. - 2014. godinu.
Članak 2.
Predložene Izmjene i dopune Proračuna Dječjeg vrtića
“KLINČEC” Donja Dubrava za 2011. godinu i Financijskog
Prihvaća se Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i
financijske izvještaje Općine Donji Vidovec za 2010. godinu,
izrađeno od strane Državnog ureda za reviziju, Područni
ured Čakovec: Klasa: 041-01/11-02/286, Urbroj: 61322-11-4 od 16. lipnja 2011. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/11-01/807-7
URBROJ: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 21. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
Stranica 3066 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I. IZMJENE I DOPUNE
24.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 92/94, 96/03 i 87/08), Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93,69/97, 33/00, 73/00, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03 i 73/08), članka 29. Statuta Općine
Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 11/09) i članka 25. Poslovnika Općine Sveti
Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 18/09), Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu na 19.
sjednici, održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2011. godinu
Članak 1.
U Odluci o Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za
2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 30/10) članak 3. mijenja se i glasi:
“Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu
sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, i to:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
7.857.400,00
-767.350,00
7.090.050,00
245.000,00
-170.000,00
75.000,00
Plan
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3
Rashodi poslovanja
3.982.400,00
-192.350,00
3.790.050,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6.550.000,00
-3.175.000,00
3.375.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
-2.430.000,00
2.430.000,00
0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
3.000.000,00
-3.000.000,00
0,00
570.000,00
-570.000,00
0,00
Neto financiranje (8 - 5)
2.430.000,00
-2.430.000,00
0,00
Ukupno prihodi i primici
11.102.400,00
-3.937.350,00
7.165.050,00
Ukupno rashodi i izdaci
11.102.400,00
-3.937.350,00
7.165.050,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
6
Prihodi poslovanja
7.857.400,00
-767.350,00
7.090.050,00
61
Prihodi od poreza
3.190.000,00
118.950,00
3.308.950,00
611
Porez i prirez na dohodak
2.865.000,00
117.950,00
2.982.950,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
2.865.000,00
117.950,00
2.982.950,00
61111 011
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samostalnih djelatnosti
2.865.000,00
117.950,00
2.982.950,00
613
Porezi na imovinu
260.000,00
-5.000,00
255.000,00
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo)
120.000,00
30.000,00
150.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3067
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
61314 011
Porez na kuće za odmor
120.000,00
30.000,00
150.000,00
6134
Povremeni porezi na imovinu
140.000,00
-35.000,00
105.000,00
61341 011
Porez na promet nekretnina
140.000,00
-35.000,00
105.000,00
614
Porezi na robu i usluge
65.000,00
6.000,00
71.000,00
6142
Porez na promet
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
61424 011
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
45.000,00
10.000,00
55.000,00
61453 011
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
45.000,00
10.000,00
55.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
2.700.000,00
-185.000,00
2.515.000,00
633
Pomoći iz proračuna
2.700.000,00
-185.000,00
2.515.000,00
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
200.000,00
-115.000,00
85.000,00
63312 011
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
200.000,00
-115.000,00
85.000,00
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
2.500.000,00
-70.000,00
2.430.000,00
63321 011
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
1.500.000,00
400.000,00
1.900.000,00
63322 011
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
1.000.000,00
-470.000,00
530.000,00
64
Prihodi od imovine
946.000,00
-634.000,00
312.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
610.000,00
-597.000,00
13.000,00
6417
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih
i ostalih financijskih institucija po posebnim pro.
610.000,00
-597.000,00
13.000,00
64172 011
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru
10.000,00
3.000,00
13.000,00
64175 011
Prikupljena sredstva pri Međimurskim vodama
600.000,00
-600.000,00
0,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
336.000,00
-37.000,00
299.000,00
6421
Naknade za koncesije
50.000,00
-5.000,00
45.000,00
64219 011
Naknade za koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe i ostale koncesije
50.000,00
-5.000,00
45.000,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
283.000,00
-30.000,00
253.000,00
64224 011
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata
250.000,00
-30.000,00
220.000,00
64229 011
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineHT
33.000,00
0,00
33.000,00
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
64236 042 Spomenička renta
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
1.021.400,00
-67.300,00
954.100,00
652
Prihodi po posebnim propisima
394.500,00
-45.400,00
349.100,00
6523
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene
posebnim zakonom
118.000,00
700,00
118.700,00
65233 043 Pristojba za groblje
17.000,00
2.500,00
19.500,00
65235 043
Pristojba za korištenje mrtvačnice
10.000,00
0,00
10.000,00
65236 043 Pristojba za gradnju spomenika
6.000,00
-1.800,00
4.200,00
65237 043 Naknada za održavanje groblja
85.000,00
0,00
85.000,00
6524
Doprinosi za šume
1.000,00
-900,00
100,00
65241 011
Doprinosi za šume
1.000,00
-900,00
100,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
275.500,00
-45.200,00
230.300,00
Stranica 3068 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
65267 011
Ostali prihodi- ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE,
KOM. REDAR
65269 011
Prihodi od kamata
653
Povećanje
smanjenje
Plan
1. izmjene
i dopune
275.000,00
-45.000,00
230.000,00
500,00
-200,00
300,00
Komunalni doprinosi i naknade
626.900,00
-21.900,00
605.000,00
6531
Komunalni doprinosi
226.900,00
23.100,00
250.000,00
65311 043
Komunalni doprinosi
226.900,00
23.100,00
250.000,00
6532
Komunalne naknade
400.000,00
-110.000,00
290.000,00
65321 043
Komunalne naknade
400.000,00
-110.000,00
290.000,00
6533
Naknade za priključak
0,00
65.000,00
65.000,00
65331 043
Naknade za priključak
0,00
65.000,00
65.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
245.000,00
-170.000,00
75.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
245.000,00
-170.000,00
75.000,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
245.000,00
-170.000,00
75.000,00
7211
Stambeni objekti
245.000,00
-170.000,00
75.000,00
72119 071 Ostali stambeni objekti
245.000,00
-170.000,00
75.000,00
Ukupno prihodi
8.102.400,00
-937.350,00
7.165.050,00
3
Rashodi poslovanja
3.982.400,00
-192.350,00
3.790.050,00
31
Rashodi za zaposlene
594.000,00
-48.400,00
545.600,00
311
Plaće (Bruto)
360.000,00
2.000,00
362.000,00
3111
Plaće za redovan rad
360.000,00
2.000,00
362.000,00
31111 011
Plaće za zaposlene
360.000,00
2.000,00
362.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
73.000,00
-57.000,00
16.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
73.000,00
-57.000,00
16.000,00
31212 011
Nagrade
15.000,00
1.000,00
16.000,00
31214
Otpremnine
20.000,00
-20.000,00
0,00
31215
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
31219
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3131
3.000,00
-3.000,00
0,00
35.000,00
-35.000,00
0,00
161.000,00
6.600,00
167.600,00
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
86.500,00
3.300,00
89.800,00
31311 011
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
86.500,00
3.300,00
89.800,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
67.000,00
3.100,00
70.100,00
31321 011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
67.000,00
3.100,00
70.100,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
7.500,00
200,00
7.700,00
31332 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
7.500,00
200,00
7.700,00
32
Materijalni rashodi
1.584.200,00
-77.450,00
1.506.750,00
321
Naknade troškova zaposlenima
65.000,00
-16.300,00
48.700,00
3211
Službena putovanja
15.000,00
-9.000,00
6.000,00
32115 011
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
15.000,00
-9.000,00
6.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život
40.000,00
2.100,00
42.100,00
32121 011
Naknade za prijevoz na posao i s posla
40.000,00
2.100,00
42.100,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3069
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000,00
-9.400,00
600,00
32131 011
Seminari, savjetovanja i simpoziji
10.000,00
-9.400,00
600,00
322
Rashodi za materijal i energiju
287.200,00
20.850,00
308.050,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
30.700,00
-10.350,00
20.350,00
32211 011
Uredski materijal
16.000,00
-3.000,00
13.000,00
32212 011
Literatura (publikacije, časopisi, glasila,
knjige i ostalo)
8.000,00
-7.250,00
750,00
32214 011
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
3.500,00
500,00
4.000,00
32215 011
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
3.200,00
-600,00
2.600,00
3223
Energija
221.500,00
37.700,00
259.200,00
32231 011
Električna energija
130.000,00
15.000,00
145.000,00
32232
Voda i slivna naknada
25.000,00
0,00
25.000,00
32233 011
Plin
60.000,00
25.000,00
85.000,00
32234 011
Motorni benzin i dizel gorivo
6.500,00
-2.300,00
4.200,00
3225
Sitni inventar i auto gume
35.000,00
-6.500,00
28.500,00
32251 011
Sitni inventar
35.000,00
-6.500,00
28.500,00
323
Rashodi za usluge
892.000,00
-81.800,00
810.200,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
54.000,00
10.600,00
64.600,00
32311
Usluge telefona, telefaksa
32.000,00
-4.000,00
28.000,00
32312 011
Usluge interneta
2.000,00
-400,00
1.600,00
32313
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
20.000,00
15.000,00
35.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
300.000,00
30.000,00
330.000,00
32320 011
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje
135.000,00
50.000,00
185.000,00
32322 011
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
65.000,00
-20.000,00
45.000,00
32329 011
Održavanje groblja i mrtvačnice
100.000,00
0,00
100.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
25.000,00
4.000,00
29.000,00
32332
Tisak
25.000,00
4.000,00
29.000,00
3234
Komunalne usluge
317.000,00
-13.000,00
304.000,00
32342
Iznošenje i odvoz smeća
4.000,00
-4.000,00
0,00
32343 011
Deratizacija i dezinsekcija
3.000,00
36.000,00
39.000,00
32347
Čišćenje snijega
32349
Održavanje cesta i poljskih puteva
3237
70.000,00
-45.000,00
25.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
Intelektualne i osobne usluge
35.000,00
12.500,00
47.500,00
32373 011
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
10.000,00
-7.500,00
2.500,00
32375 011
Geodetsko-katastarske usluge
25.000,00
20.000,00
45.000,00
3238
Računalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
32389
Ostale računalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
3239
Ostale usluge
131.000,00
-125.900,00
5.100,00
32391 011
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja
i uvezivanja i slično
1.000,00
-600,00
400,00
32393 011
Prostorni plan Općine
70.000,00
-65.800,00
4.200,00
32399 011
Ostale nespomenute usluge- 5% man. trošk.
MEĐ.VODE, POR. UPRAVA
60.000,00
-59.500,00
500,00
Stranica 3070 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
340.000,00
-200,00
339.800,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
224.000,00
-36.900,00
187.100,00
32911 011
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
tijela i upravnih vijeća
74.000,00
-13.000,00
61.000,00
32912 011
Naknade članovima povjerenstava- porezi i doprinosi
150.000,00
-23.900,00
126.100,00
3292
Premije osiguranja
15.000,00
-6.300,00
8.700,00
32922 011
Premije osiguranja ostale imovine
15.000,00
-6.300,00
8.700,00
3293
Reprezentacija
40.000,00
0,00
40.000,00
32931 011
Reprezentacija
40.000,00
0,00
40.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
61.000,00
43.000,00
104.000,00
32992 011
Dječji darovi
40.000,00
5.000,00
45.000,00
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.000,00
38.000,00
59.000,00
34
Financijski rashodi
3.700,00
300,00
4.000,00
343
Ostali financijski rashodi
3.700,00
300,00
4.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3.700,00
300,00
4.000,00
34311 011
Usluge banaka
3.700,00
300,00
4.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
1.198.000,00
-74.000,00
1.124.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
1.198.000,00
-74.000,00
1.124.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
940.000,00
-20.000,00
920.000,00
37210 011
Izdaci za dječji vrtić i jaslice
680.000,00
-30.000,00
650.000,00
37212 011
Pomoć obiteljima i kućanstvima
70.000,00
35.000,00
105.000,00
37215 011
Stipendije i školarine
135.000,00
0,00
135.000,00
37218 011
Zbrinjavanje socijalnih slučajeva
55.000,00
-25.000,00
30.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
258.000,00
-54.000,00
204.000,00
37220 011
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole
37221 011 Sufinanciranje cijene prijevoza - srednje škole
37224 011
Sufinanciranje prehrane učenika OŠ
38
381
33.000,00
14.000,00
47.000,00
210.000,00
-70.000,00
140.000,00
15.000,00
2.000,00
17.000,00
Ostali rashodi
602.500,00
7.200,00
609.700,00
Tekuće donacije
602.500,00
7.200,00
609.700,00
3811
Tekuće donacije u novcu
602.500,00
7.200,00
609.700,00
38110 011
Donacije kulturnim društvima
66.500,00
-10.500,00
56.000,00
38111 011
Tekuće donacije Crveni križ civilna zaštita
12.000,00
8.000,00
20.000,00
38112
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
30.000,00
0,00
30.000,00
38113 011
Tekuće donacije udrugama građana
55.000,00
22.200,00
77.200,00
38114 011
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
38115 011
Tekuće donacije sportskim društvima
38116 011
Tekuće donacije zakladama i fundacijama
38117 011
Tekuće donacije transfer DVD
38118
Tekuće donacije Hrvatski ratni veterani
38119 011
Ostale tekuće donacije
4
41
43.000,00
500,00
43.500,00
155.000,00
-13.000,00
142.000,00
10.000,00
-3.500,00
6.500,00
170.000,00
34.000,00
204.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
50.000,00
-30.500,00
19.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
6.550.000,00
-3.175.000,00
3.375.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
40.000,00
-33.000,00
7.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3071
u kunama
Konto Izvor
411
NAZIV
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Plan
40.000,00
Povećanje
smanjenje
-33.000,00
1. izmjene
i dopune
7.000,00
4111
Zemljište
40.000,00
-33.000,00
7.000,00
41112 011
Građevinsko zemljište
40.000,00
-33.000,00
7.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
6.510.000,00
-3.142.000,00
3.368.000,00
421
Građevinski objekti
6.225.000,00
-3.032.000,00
3.193.000,00
4211
Stambeni objekti
750.000,00
-569.000,00
181.000,00
42118 011
ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE
NAMJEŠTAJ I OPREMA
250.000,00
-189.000,00
61.000,00
42119 011
IZGRADNJA PODUZETNiČKE ZONE BREZJE
500.000,00
-380.000,00
120.000,00
4212
Poslovni objekti
4.000.000,00
-1.300.000,00
2.700.000,00
42123 011
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija
(fakulteti, škole, vrtići i slično)
4.000.000,00
-1.300.000,00
2.700.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.400.000,00
-1.120.000,00
280.000,00
42131 011
Ceste i pješačko-biciklističke staze
1.400.000,00
-1.120.000,00
280.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
75.000,00
-43.000,00
32.000,00
42144 011
Energetski i komunikacijski vodovi
75.000,00
-43.000,00
32.000,00
422
Postrojenja i oprema
280.000,00
-105.000,00
175.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
160.000,00
15.000,00
175.000,00
42211 011
Računala i računalna oprema
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
42213 011
Namještaj i oprema i dječja igrališta
150.000,00
22.000,00
172.000,00
4222
Komunikacijska oprema
50.000,00
-50.000,00
0,00
42222
Oprema za mrtvačnicu
50.000,00
-50.000,00
0,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
70.000,00
-70.000,00
0,00
42232
Autobusna stajališta i nadstrešnica
50.000,00
-50.000,00
0,00
42234
Oprema za civilnu zaštitu
20.000,00
-20.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.000,00
-5.000,00
0,00
4262
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
-5.000,00
0,00
42621
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
-5.000,00
0,00
Ukupno rashodi
10.532.400,00
-3.367.350,00
7.165.050,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
8
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
3.000.000,00
-3.000.000,00
0,00
84
Primici od zaduživanja
3.000.000,00
-3.000.000,00
0,00
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora
3.000.000,00
-3.000.000,00
0,00
8441
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
3.000.000,00
-3.000.000,00
0,00
84412 011
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektoradugoročni
3.000.000,00
-3.000.000,00
0,00
Ukupno primici
3.000.000,00
-3.000.000,00
0,00
Stranica 3072 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
570.000,00
-570.000,00
0,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
570.000,00
-570.000,00
0,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
570.000,00
-570.000,00
0,00
5321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
570.000,00
-570.000,00
0,00
53212
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
570.000,00
-570.000,00
0,00
Ukupno izdaci
570.000,00
-570.000,00
0,00
II. POSEBNI DIO
Konto Izvor
NAZIV
u kunama
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
RAZDJEL 01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 11.102.400,00
-3.937.350,00
7.165.050,00
01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
11.102.400,00
-3.937.350,00
7.165.050,00
PROGRAM 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE
659.000,00
-64.700,00
594.300,00
001A001 Plaća i naknade
659.000,00
-64.700,00
594.300,00
3
RASHODI POSLOVANJA
659.000,00
-64.700,00
594.300,00
31
Rashodi za zaposlene
594.000,00
-48.400,00
545.600,00
311
Plaće (Bruto)
360.000,00
2.000,00
362.000,00
3111
Plaće za redovan rad
360.000,00
2.000,00
362.000,00
31111 011
Plaće za zaposlene
360.000,00
2.000,00
362.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
73.000,00
-57.000,00
16.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
73.000,00
-57.000,00
16.000,00
31212 011
Nagrade
15.000,00
1.000,00
16.000,00
31214
Otpremnine
20.000,00
-20.000,00
0,00
31215
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
31219
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3131
3.000,00
-3.000,00
0,00
35.000,00
-35.000,00
0,00
161.000,00
6.600,00
167.600,00
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
86.500,00
3.300,00
89.800,00
31311 011
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
86.500,00
3.300,00
89.800,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
67.000,00
3.100,00
70.100,00
31321 011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
67.000,00
3.100,00
70.100,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
7.500,00
200,00
7.700,00
31332 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
7.500,00
200,00
7.700,00
32
Materijalni rashodi
65.000,00
-16.300,00
48.700,00
321
Naknade troškova zaposlenima
65.000,00
-16.300,00
48.700,00
3211
Službena putovanja
15.000,00
-9.000,00
6.000,00
32115 011
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
15.000,00
-9.000,00
6.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
40.000,00
2.100,00
42.100,00
32121 011
Naknade za prijevoz na posao i s posla
40.000,00
2.100,00
42.100,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000,00
-9.400,00
600,00
32131 011
Seminari, savjetovanja i simpoziji
10.000,00
-9.400,00
600,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3073
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
PROGRAM 002 MATERIJALNI RASHODI
U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
667.200,00
64.850,00
732.050,00
002A001 Materijalni rashodi
287.200,00
20.850,00
308.050,00
3
RASHODI POSLOVANJA
287.200,00
20.850,00
308.050,00
32
MATERIJALNI RASHODI
287.200,00
20.850,00
308.050,00
322
Rashodi za materijal i energiju
287.200,00
20.850,00
308.050,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
30.700,00
-10.350,00
20.350,00
32211 011
Uredski materijal
16.000,00
-3.000,00
13.000,00
32212 011
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige
i ostalo)
8.000,00
-7.250,00
750,00
32214 011
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
3.500,00
500,00
4.000,00
32215 011
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
3.200,00
-600,00
2.600,00
3223
Energija
221.500,00
37.700,00
259.200,00
32231 011
Električna energija
130.000,00
15.000,00
145.000,00
32232
Voda i slivna naknada
25.000,00
0,00
25.000,00
32233 011
Plin
60.000,00
25.000,00
85.000,00
32234 011
Motorni benzin i dizel gorivo
6.500,00
-2.300,00
4.200,00
3225
Sitni inventar i auto gume
35.000,00
-6.500,00
28.500,00
32251 011
Sitni inventar
35.000,00
-6.500,00
28.500,00
002A002 Rashodi za usluge
380.000,00
44.000,00
424.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
380.000,00
44.000,00
424.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
380.000,00
44.000,00
424.000,00
323
Rashodi za usluge
380.000,00
44.000,00
424.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
54.000,00
10.600,00
64.600,00
32311
Usluge telefona, telefaksa
32.000,00
-4.000,00
28.000,00
32312 011
Usluge interneta
2.000,00
-400,00
1.600,00
32313
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
20.000,00
15.000,00
35.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
300.000,00
30.000,00
330.000,00
32320 011
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje
135.000,00
50.000,00
185.000,00
32322 011
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
65.000,00
-20.000,00
45.000,00
32329 011
Održavanje groblja i mrtvačnice
100.000,00
0,00
100.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
25.000,00
4.000,00
29.000,00
32332
Tisak
25.000,00
4.000,00
29.000,00
3239
Ostale usluge
1.000,00
-600,00
400,00
32391 011
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja
i uvezivanja i slično
1.000,00
-600,00
400,00
PROGRAM 003 OSTALI RASHODI
81.000,00
-21.500,00
59.500,00
003A001 Ostali rashodi
81.000,00
-21.500,00
59.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
81.000,00
-21.500,00
59.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
81.000,00
-21.500,00
59.500,00
323
Rashodi za usluge
60.000,00
-59.500,00
500,00
3239
Ostale usluge
60.000,00
-59.500,00
500,00
32399 011
Ostale nespomenute usluge- 5% man. trošk.
MEĐ.vODE, POR. UPRAVA
60.000,00
-59.500,00
500,00
Stranica 3074 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.000,00
38.000,00
59.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.000,00
38.000,00
59.000,00
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.000,00
38.000,00
59.000,00
PROGRAM 007 KOMUNALNI RASHODI
317.000,00
-13.000,00
304.000,00
007A001 Komunalne usluge
317.000,00
-13.000,00
304.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
317.000,00
-13.000,00
304.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
317.000,00
-13.000,00
304.000,00
323
Rashodi za usluge
317.000,00
-13.000,00
304.000,00
3234
Komunalne usluge
317.000,00
-13.000,00
304.000,00
32342
Iznošenje i odvoz smeća
4.000,00
-4.000,00
0,00
32343 011
Deratizacija i dezinsekcija
3.000,00
36.000,00
39.000,00
32347
Čišćenje snijega
70.000,00
-45.000,00
25.000,00
32349
Održavanje cesta i poljskih puteva
240.000,00
0,00
240.000,00
PROGRAM 010 OSTALE USLUGE
PROSTORNI PLAN
73.700,00
-65.500,00
8.200,00
010A001 Prostorni plan Općine
70.000,00
-65.800,00
4.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
70.000,00
-65.800,00
4.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
70.000,00
-65.800,00
4.200,00
323
Rashodi za usluge
70.000,00
-65.800,00
4.200,00
3239
Ostale usluge
70.000,00
-65.800,00
4.200,00
32393 011
Prostorni plan Općine
70.000,00
-65.800,00
4.200,00
010A002 Rashodi platnog prom. i sud.
pristojbe te ostalo
3.700,00
300,00
4.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.700,00
300,00
4.000,00
34
Financijski rashodi
3.700,00
300,00
4.000,00
343
Ostali financijski rashodi
3.700,00
300,00
4.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3.700,00
300,00
4.000,00
34311 011
Usluge banaka
3.700,00
300,00
4.000,00
PROGRAM 011 NAKNADE GRAĐANIMA
1.198.000,00
-74.000,00
1.124.000,00
011A001 Naknade građanima i kućanstvu
1.198.000,00
-74.000,00
1.124.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.198.000,00
-74.000,00
1.124.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
1.198.000,00
-74.000,00
1.124.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
1.198.000,00
-74.000,00
1.124.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
940.000,00
-20.000,00
920.000,00
37210 011
Izdaci za dječji vrtić i jaslice
680.000,00
-30.000,00
650.000,00
37212 011
Pomoć obiteljima i kućanstvima
70.000,00
35.000,00
105.000,00
37215 011
Stipendije i školarine
135.000,00
0,00
135.000,00
37218 011
Zbrinjavanje socijalnih slučajeva
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
37220 011
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika
osnovne škole
37221 011
Sufinanciranje cijene prijevoza- srednje škole
37224 011
Sufinanciranje prehrane učenika OŠ
55.000,00
-25.000,00
30.000,00
258.000,00
-54.000,00
204.000,00
33.000,00
14.000,00
47.000,00
210.000,00
-70.000,00
140.000,00
15.000,00
2.000,00
17.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3075
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
PROGRAM 012 DONACIJE I OSTALI RASHODI
602.500,00
7.200,00
609.700,00
012A001 Tekuće donacije
602.500,00
7.200,00
609.700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
602.500,00
7.200,00
609.700,00
38
Ostali rashodi
602.500,00
7.200,00
609.700,00
381
Tekuće donacije
602.500,00
7.200,00
609.700,00
3811
Tekuće donacije u novcu
602.500,00
7.200,00
609.700,00
38110 011
Donacije kulturnim društvima
66.500,00
-10.500,00
56.000,00
38111 011
Tekuće donacije Crveni križ civilna zaštita
12.000,00
8.000,00
20.000,00
38112
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
30.000,00
0,00
30.000,00
38113 011
Tekuće donacije udrugama građana
55.000,00
22.200,00
77.200,00
38114 011
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
43.000,00
500,00
43.500,00
38115 011
Tekuće donacije sportskim društvima
155.000,00
-13.000,00
142.000,00
38116 011
Tekuće donacije zakladama i fundacijama
38117 011
Tekuće donacije transfer DVD
38118
10.000,00
-3.500,00
6.500,00
170.000,00
34.000,00
204.000,00
Tekuće donacije Hrvatski ratni veterani
11.000,00
0,00
11.000,00
38119 011
Ostale tekuće donacije
50.000,00
-30.500,00
19.500,00
PROGRAM 014 RASHODI ZA NABAVU
DUGOTRAJNE IMOVINE
7.120.000,00
-3.745.000,00
3.375.000,00
014A001 Postrojenja i oprema
7.120.000,00
-3.745.000,00
3.375.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
6.550.000,00
-3.175.000,00
3.375.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
40.000,00
-33.000,00
7.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
40.000,00
-33.000,00
7.000,00
4111
Zemljište
40.000,00
-33.000,00
7.000,00
41112 011
Građevinsko zemljište
40.000,00
-33.000,00
7.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
6.510.000,00
-3.142.000,00
3.368.000,00
421
Građevinski objekti
6.225.000,00
-3.032.000,00
3.193.000,00
4211
Stambeni objekti
750.000,00
-569.000,00
181.000,00
42118 011
ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE
NAMJEŠTAJ I OPREMA
250.000,00
-189.000,00
61.000,00
42119 011
IZGRADNJA PODUZETNiČKE ZONE BREZJE
500.000,00
-380.000,00
120.000,00
4212
Poslovni objekti
4.000.000,00
-1.300.000,00
2.700.000,00
42123 011
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija
(fakulteti, škole, vrtići i slično)
4.000.000,00
-1.300.000,00
2.700.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.400.000,00
-1.120.000,00
280.000,00
42131 011
Ceste i pješačko-biciklističke staze
1.400.000,00
-1.120.000,00
280.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
75.000,00
-43.000,00
32.000,00
42144 011
Energetski i komunikacijski vodovi
75.000,00
-43.000,00
32.000,00
422
Postrojenja i oprema
280.000,00
-105.000,00
175.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
160.000,00
15.000,00
175.000,00
42211 011
Računala i računalna oprema
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
42213 011
Namještaj i oprema i dječja igrališta
150.000,00
22.000,00
172.000,00
4222
Komunikacijska oprema
50.000,00
-50.000,00
0,00
42222
Oprema za mrtvačnicu
50.000,00
-50.000,00
0,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
70.000,00
-70.000,00
0,00
Stranica 3076 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
1. izmjene
i dopune
42232
Autobusna stajališta i nadstrešnica
50.000,00
-50.000,00
0,00
42234
Oprema za civilnu zaštitu
20.000,00
-20.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.000,00
-5.000,00
0,00
4262
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
-5.000,00
0,00
42621
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
-5.000,00
0,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
570.000,00
-570.000,00
0,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
570.000,00
-570.000,00
0,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
570.000,00
-570.000,00
0,00
5321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
570.000,00
-570.000,00
0,00
53212
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
570.000,00
-570.000,00
0,00
PROGRAM 015 INTELEKTUALNE
I OSOBNE USLUGE
384.000,00
-25.700,00
358.300,00
015A001 Usluge pravnog savjetov.
i geodet. katastarske usl.
80.000,00
6.200,00
86.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
80.000,00
6.200,00
86.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
80.000,00
6.200,00
86.200,00
323
Rashodi za usluge
65.000,00
12.500,00
77.500,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
35.000,00
12.500,00
47.500,00
32373 011
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
10.000,00
-7.500,00
2.500,00
32375 011
Geodetsko-katastarske usluge
25.000,00
20.000,00
45.000,00
3238
Računalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
32389
Ostale računalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00
-6.300,00
8.700,00
3292
Premije osiguranja
15.000,00
-6.300,00
8.700,00
32922 011
Premije osiguranja ostale imovine
15.000,00
-6.300,00
8.700,00
015A002 Naknada načelniku i pred. tijelima
224.000,00
-36.900,00
187.100,00
3
RASHODI POSLOVANJA
224.000,00
-36.900,00
187.100,00
32
MATERIJALNI RASHODI
224.000,00
-36.900,00
187.100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
224.000,00
-36.900,00
187.100,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
224.000,00
-36.900,00
187.100,00
32911 011
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
tijela i upravnih vijeća
74.000,00
-13.000,00
61.000,00
32912 011
Naknade članovima povjerenstava- porezi i doprinosi
150.000,00
-23.900,00
126.100,00
015A003 Reprezentacija i dječji darovi
80.000,00
5.000,00
85.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
80.000,00
5.000,00
85.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
80.000,00
5.000,00
85.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
80.000,00
5.000,00
85.000,00
3293
Reprezentacija
40.000,00
0,00
40.000,00
32931 011
Reprezentacija
40.000,00
0,00
40.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000,00
5.000,00
45.000,00
32992 011
Dječji darovi
40.000,00
5.000,00
45.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
11.102.400,00
-3.937.350,00
7.165.050,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Broj 24 - Stranica 3077
25.
Članak 2.
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu za 2011. godinu objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 92/94, 96/03 i 87/08), Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93,69/97, 33/00, 73/00, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03 i 73/08), članka 29. Statuta Općine
Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 11/09) i članka 25. Poslovnika Općine Sveti
Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 18/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na
19. sjednici, održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
KLASA: 400-08/10-01/01
URBROJ: 2109/16-03-11-04
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PRORAČUN
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu
s projekcijom za 2013. i 2014. godinu
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
Članak 1.
Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun) s projekcijom za 2013. i 2014.
godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija) sastoji se od:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3
Rashodi poslovanja
4
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
12.426.700,00
8.000.000,00
9.300.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
4.331.700,00
4.336.000,00
4.409.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
11.645.000,00
3.364.000,00
4.591.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
-3.300.000,00
400.000,00
400.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Plan 2012.
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
3.500.000,00
0,00
0,00
200.000,00
400.000,00
400.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
3.300.000,00
-400.000,00
-400.000,00
Ukupno prihodi i primici
16.176.700,00
8.100.000,00
9.400.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
16.176.700,00
8.100.000,00
9.400.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
Plan 2012.
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
12.426.700,00
8.000.000,00
9.300.000,00
3.617.200,00
3.500.000,00
3.600.000,00
Stranica 3078 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
611
011 Porez i prirez na dohodak
613
011 Porezi na imovinu
614
011 Porezi na robu i usluge
63
633
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna 011 Pomoći iz proračuna
64
Prihodi od imovine
641
011 Prihodi od financijske imovine
642
011 Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
651
011 Upravne i administrativne pristojbe
652
011 Prihodi po posebnim propisima
653
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
3.250.000,00
290.000,00
77.200,00
7.510.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
7.510.000,00
348.000,00
13.000,00
335.000,00
042
65
Plan 2012.
951.500,00
0,00
351.500,00
043
043 Komunalni doprinosi i naknade
600.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
250.000,00
100.000,00
100.000,00
72
250.000,00
100.000,00
100.000,00
12.676.700,00
8.100.000,00
9.400.000,00
4.331.700,00
4.336.000,00
4.409.000,00
625.700,00
630.000,00
650.000,00
1.602.000,00
1.605.000,00
4.000,00
4.000,00
1.400.000,00
1.450.000,00
721
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
071 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Ukupno prihodi
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
250.000,00
370.000,00
88.000,00
167.700,00
1.732.000,00
321
011 Naknade troškova zaposlenima
62.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
322.000,00
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
343
4.000,00
011 Ostali financijski rashodi
4.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
38
Ostali rashodi
011 Tekuće donacije
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
41
411
315.000,00
Financijski rashodi
37
381
1.033.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
1.334.000,00
0,00
1.334.000,00
636.000,00
700.000,00
700.000,00
11.645.000,00
3.364.000,00
4.591.000,00
50.000,00
3.364.000,00
4.591.000,00
636.000,00
50.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3079
u kunama
Konto
42
NAZIV
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
011 Građevinski objekti
422
011 Postrojenja i oprema
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
Plan 2012.
11.595.000,00
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
0,00
0,00
7.700.000,00
9.000.000,00
11.300.000,00
290.000,00
5.000,00
Ukupno rashodi
15.976.700,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
8
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
3.500.000,00
0,00
0,00
84
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
5
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
200.000,00
400.000,00
400.000,00
54
200.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
Primici od zaduživanja
844
011 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Ukupno primici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita
i zajmova
542
011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav.
Ukupno izdaci
3.500.000,00
200.000,00
200.000,00
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj
svoti od 16.176.700,00 kuna, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
RAZDJEL 01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
16.176.700,00
8.100.000,00
9.400.000,00
01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
16.176.700,00
8.100.000,00
9.400.000,00
PROGRAM 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE
687.700,00
695.000,00
716.000,00
001A001 Plaća i naknade
687.700,00
695.000,00
716.000,00
0131 Opće usluge vezane za službenike
3
Rashodi poslovanja
687.700,00
695.000,00
716.000,00
31
Rashodi za zaposlene
625.700,00
630.000,00
650.000,00
65.000,00
66.000,00
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
321
Materijalni rashodi
011 Naknade troškova zaposlenima
370.000,00
88.000,00
167.700,00
62.000,00
62.000,00
Stranica 3080 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
PROGRAM 002 MATERIJALNI RASHODI U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
755.000,00
765.000,00
774.000,00
002A001 Materijalni rashodi
322.000,00
325.000,00
327.000,00
013 Opće usluge
3
Rashodi poslovanja
322.000,00
325.000,00
327.000,00
32
Materijalni rashodi
322.000,00
325.000,00
327.000,00
433.000,00
440.000,00
447.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
002A002 Rashodi za usluge
322.000,00
013 Opće usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
433.000,00
440.000,00
447.000,00
32
Materijalni rashodi
433.000,00
440.000,00
447.000,00
323
011 Rashodi za usluge
433.000,00
PROGRAM 003 OSTALI RASHODI
41.000,00
42.000,00
42.000,00
003A001 Ostali rashodi
41.000,00
42.000,00
42.000,00
013 Opće usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
41.000,00
42.000,00
42.000,00
32
Materijalni rashodi
41.000,00
42.000,00
42.000,00
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
40.000,00
PROGRAM 007 KOMUNALNI RASHODI
274.000,00
330.000,00
330.000,00
007A001 Komunalne usluge
274.000,00
330.000,00
330.000,00
274.000,00
330.000,00
330.000,00
274.000,00
330.000,00
330.000,00
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
011 Rashodi za usluge
274.000,00
PROGRAM 010 OSTALE USLUGE PROSTORNI PLAN
89.000,00
14.000,00
4.000,00
010A001 Prostorni plan Općine
85.000,00
10.000,00
0,00
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
85.000,00
10.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
10.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
323
011 Rashodi za usluge
010A002 Rashodi platnog prom. i sud. pristojbe
te ostalo
013 Opće usluge
85.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
34
Financijski rashodi
4.000,00
4.000,00
4.000,00
011 Ostali financijski rashodi
4.000,00
343
PROGRAM 011 NAKNADE GRAĐANIMA
1.334.000,00
1.400.000,00
1.450.000,00
011A001 Naknade građanima i kućanstvu
1.334.000,00
1.400.000,00
1.450.000,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
1.334.000,00
1.400.000,00
1.450.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
1.334.000,00
1.400.000,00
1.450.000,00
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
0,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1.334.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3081
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
PROGRAM 012 DONACIJE I OSTALI RASHODI
636.000,00
700.000,00
700.000,00
012A001 Tekuće donacije
636.000,00
700.000,00
700.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
636.000,00
700.000,00
700.000,00
38
Ostali rashodi
636.000,00
700.000,00
700.000,00
381
011 Tekuće donacije
636.000,00
PROGRAM 014 RASHODI ZA NABAVU
DUGOTRAJNE IMOVINE
11.845.000,00
3.764.000,00
4.991.000,00
014A001 Postrojenja i oprema
11.845.000,00
3.764.000,00
4.991.000,00
11.645.000,00
3.364.000,00
4.591.000,00
50.000,00
3.364.000,00
4.591.000,00
0,00
0,00
062 Razvoj zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
41
411
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
011 Građevinski objekti
422
011 Postrojenja i oprema
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00
11.595.000,00
11.300.000,00
290.000,00
5.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
200.000,00
400.000,00
400.000,00
54
200.000,00
400.000,00
400.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita
i zajmova
542
011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav.
200.000,00
PROGRAM 015 INTELEKTUALNE I OSOBNE
USLUGE
515.000,00
390.000,00
393.000,00
015A001 Usluge pravnog savjetov. i geodet.
katastarske usl.
250.000,00
110.000,00
113.000,00
013 Opće usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
250.000,00
110.000,00
113.000,00
32
Materijalni rashodi
250.000,00
110.000,00
113.000,00
175.000,00
180.000,00
180.000,00
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
015A002 Naknada načelniku i pred. tijelima 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski
i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
240.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
175.000,00
180.000,00
180.000,00
32
Materijalni rashodi
175.000,00
180.000,00
180.000,00
90.000,00
100.000,00
100.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
015A003 Reprezentacija i dječji darovi
013 Opće usluge
175.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
90.000,00
100.000,00
100.000,00
32
Materijalni rashodi
90.000,00
100.000,00
100.000,00
8.100.000,00
9.400.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno rashodi i izdaci
90.000,00
16.176.700,00
Stranica 3082 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
30. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Članak 4.
KLASA: 400-08/11-01/03
URBROJ: 2109/16-03/11-01-01
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
Ovaj Proračun s projekcijom objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od
1. siječnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (investicija i kapitalnih pomoći)
za RAZDOBLJE OD 2012. – 2014. GODINE
Poz.
Konto
01
Plan za 2012.
Jedinstveni upravni odjel Općine
42
02
Postrojenja i oprema
Komunalno gospodarstvo
42
Ceste i pješačko-biciklističke staze
Procjena 2013.
Procjena 2014.
290.000,00
300.000,00
310.000,00
290.000,00
300.000,00
310.000,00
1.200.000,00
600.000,00
650.000,00
450.000,00
500.000,00
550.000,00
42
Autobusna stajališta i nadstrešnica
50.000,00
50.000,00
50.000,00
41
Građevinsko zemljište
50.000,00
50.000,00
50.000,00
42
Izgradnja Poduzetničke zone
600.000,00
0,00
0,00
42
03
04
INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ
Oprema za mrtvačnicu
50.000,00
0,00
0,00
Društvene djelatnosti
10.350.000,00
875.000,00
400.000,00
0,00
42
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija škola
9.000.000,00
0,00
42
Zgrade vrtića
1.000.000,00
500.000,00
0,00
42
Namještaj, oprema i dječja igrališta
150.000,00
175.000,00
200.000,00
42
Adaptacija domova kulture
200.000,00
200.000,00
200.000,00
11.840.000,00
1.775.000,00
1.360.000,00
UKUPNO
Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 400-08/11-01/03
URBROJ: 2109/16-03-11-1
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, (u daljnjem
tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima,
rashodima i izdacima te prava i obveze svih proračunskih
korisnika.
Članak 2.
U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona
o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08).
Članak 3.
Prihodi i primici raspoređuju se i iskazuju u Proračunu
prema izvorima iz kojih potječu.
26.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj
na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
11/09.) Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj
19. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine
Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu
Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u
Proračunu prema proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima.
Klasifikacija Proračuna:
- organizacijska,
- ekonomska,
- funkcijska,
- lokacijska,
- programska.
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 4.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i od
Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka
proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne
programe za proračunsku godinu.
U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje
kapitalnih pomoći i donacija u slijedeće tri godine, koji
su razrađeni:
1. po pojedinim programima,
2. po godinama kojim će rashodi za programe teretiti
proračune slijedećih godina,
3. po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.
Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine.
Članak 5.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od slijedećeg:
1. Prihodi:
a) prihodi od poreza,
Broj 24 - Stranica 3083
temelju dostavljenih i od strane općinskog načelnika prihvaćenih programa rada, zamolbi i zahtjeva za 2012. godinu.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka dostavljaju se
na njihove račune mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili
godišnje, ovisno o potrebama, odnosno dinamici pritjecanja
sredstava u Proračun.
Sredstva za isplatu stipendije i sufinanciranje cijene
dječjih vrtića isplaćuju se mjesečno na račune korisnika
ili davatelja usluga.
Članak 8.
Korisnici sredstava Proračuna dužni su prije korištenja
sredstava u 2012. godini, dostaviti pisano izvješće o trošenju
sredstava Proračuna u 2011. godini.
Izvješća se moraju obavezno dostaviti do roka za podnošenje godišnjih obračuna utvrđenih zakonom.
Do izvršenja obveze iz stavka 1. ovog članka korisnicima sredstava Proračuna neće se dodjeljivati sredstava iz
Proračuna.
Članak 9.
Pomoćima iz državnog i županijskog proračuna financirati
će se dogovoreni i ugovoreni projekti Općine ili održavanje
kapitalnih objekata ili slično.
b) doprinosi za obavezna osiguranja,
c) pomoći,
Članak 10.
d) prihodi od imovine,
e) prihodi od pristojbi i naknada,
f) ostali prihodi i
g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.
2. Rashodi:
a) rashodi za zaposlene,
b) materijalni rashodi,
c) financijski rashodi,
d) subvencije,
e) pomoći,
f) naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade,
g) ostali rashodi i
h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
Članak 6.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u
skladu sa zakonskim ili drugim propisima, neovisno o visini
prihoda planiranih u Proračunu.
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju
se u Proračun, već se troše prema potrebama i planovima
proračunskih korisnika.
Za potrebe izrade konsolidiranih izvještaja proračunski
korisnici tromjesečno izvještavaju o strukturi ostvarenih i
utrošenih vlastitih prihoda.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca
2012. godine.
Sredstvima Proračuna raspolaže i naredbodavac za izvršenje općinskog Proračuna je općinski načelnik, s pravom
samostalnog raspolaganja iznosom određenim u Statutu
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Članak 11.
Postupak nabave roba i usluga, te ustupanje radova odvija
se u sladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine”,
broj 110/07, 125/08 i 90/11), Zakonom o koncesijama
(“Narodne novine”, broj 125/08), Zakonom o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11
i 90/11) i Planom nabave kojeg će temeljem Proračuna
donijeti općinski načelnik.
Članak 12.
Postupak zaduživanja na teret općinskog Proračuna
obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i Pravilnika o postupku zaduživanju te davanja jamstva i suglasnosti jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”,
broj 55/09 i 139/10).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Međimurske županije”.
Članak 7.
Sredstva za potrebe udruga građana, DVD-a, udruga
športa i kulture, socijalne skrbi i slično isplaćivat će se na
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Stranica 3084 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
KLASA: 400-08/11-01/03
URBROJ: 2109/16-03-11-2
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
30. prosinca 2011.
Članak 2.
Točka II. DJEČJI VRTIĆI NA PODRUČJU OPĆINE
SVETI JURAJ NA BREGU mijenja se i glasi:
“U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (“ Narodne novine”, broj 10/97 i 10/07), na području
Općine Sveti Juraj na Bregu provode se organizirani oblici
predškolskog odgoja za djecu od šest mjeseci do šeste godine
života, odnosno do polaska u osnovnu školu, u dva vrtića:
01.Dječji vrtić “Žibeki” - Područni odjel u Brezju,
Brezje 63.
27.
Temeljem članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te
članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće
Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj 19. sjednici održanoj
28. prosinca 2011. godine, donosi
- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, prehrane
i socijalne skrbi djece predškolske dobi (koji su
prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima), u pravilu su
10 – satni programi u skladu s potrebama djece i
zaposlenih roditelja,
Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu i Plan zaštite od
požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu.
- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u
razvoju,
- program predškole za djecu koja nisu uključena u
redoviti program, u godini prije polaska u školu,
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
- programi ranog učenja stranih jezika,
- programi vjerskog odgoja,
- programi dramsko-scenske i glazbeno-ritmičke igraonice,
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
- programi športskog sadržaja,
- programi odgoja i obrazovanja za okoliš,
KLASA: 214-02/11-01/03
URBROJ: 2109/16-03-11-5
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
- programi rada s djecom pripadnicima nacionalnih
manjina,
- preventivni programi,
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, broj 10/97 i 107/07)
i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće
Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj 19. sjednici održanoj
28. prosinca 2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
- programi za rad s darovitom djecom,
- programi sigurnosti kao integrirani programi u sklopu
redovitog programa.
Za sve programe koji se provode u dječjem vrtiću, isti
mora posjedovati suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na njihovo provođenje, u suprotnom se ne
mogu provoditi.”
Članak 3.
Točka III. PLAN OBUHVATA DJECE U PREDŠKOLSKIM
USTANOVAMA (DJEČJIM VRTIĆIMA) mijenja se i glasi:
“U 2012. godini planira se na teret Proračuna Općine
Sveti Juraj na Bregu sufinanciranje programa dječjih vrtića
čiji su osnivači:
Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u
Općini Sveti Juraj na Bregu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općinske Sveti Juraj na Bregu na 9.
sjednici, održanoj 30. lipnja 2010. godine, donijelo je Odluku
o Planu mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 16/10).
Osnivač je fizička osoba u općinskim prostorima.
Na temelju Zakona u navedenim dječjim vrtićima
ostvaruju se:
ODLUKU
28.
Osnivač je fizička osoba u općinskim prostorima.
02.Dječji vrtić Zipka – Područni odjel “Ringišpil”,
I.G.Kovačića 111/a, Lopatinec.
- FIZIČKA OSOBA U OPĆINSKIM PROSTORIMA
01.Dječji Vrtić “Žibeki” Čakovec – područni odjel
“Žibeki” Brezje
1 odgojno – obrazovna skupina 10- satnog jasličkog
programa
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
1 odgojno – obrazovna skupina 10-satnog vrtićkog
programa
Sveukupno djece:
57
Ukupno odgojno – obrazovnih skupina: 2
Ukupno odgojitelja: 4
Ukupno ostalih djelatnika:
- medicinska sestra (1/5 radnog vremena)
- stručni suradnici (pedagog, psiholog, logoped, rehabilitator)
Članak 5.
Točka VIII. SREDSTVA mijenja se i glasi:
“Za sufinanciranje redovitog programa njege, odgoja,
naobrazbe i socijalne skrbi djece predškolske dobi, Općina
Sveti Juraj na Bregu osigurat će sredstva u Proračunu Općine
Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu.
Za ostale Programe sredstva će se osigurati u Državnom
proračunu sukladno članku 49. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi.”
- socijalni pedagog (prema potrebi)
Članak 6.
- socijalni radnik (1/5 radnog vremena)
Ostale odredbe Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u
Općini Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 16/10) ne mijenjaju se.
- ravnateljica (1/5 radnog vremena)
- tajnica (1/5 radnog vremena)
- kuharica KV:1
Članak 7.
- servirka – SSS: 1
- spremačica SSS 1, i 1 (½ radnog vremena)
- FIZIČKA OSOBA U OPĆINSKIM PROSTORIMA
Ove Izmjene i dopune Odluke o Planu mreže dječjih
vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
01.Dječji vrtić “Zipka” Gornji Mihaljevec, područni
odjel “Ringišpil” I.G.Kovačića 111/a, Lopatinec
1 odgojno – obrazovna skupina 10-satnog jasličkog
programa
1 odgojno – obrazovna skupina 10-satnog vrtićkog
programa
Sveukupno djece: KLASA: 601-01/10-01/01
URBROJ: 2109/16-03-11-4
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
24
Ukupno odgojno – obrazovnih skupina: 2
Ukupno odgojitelja: 3
Ukupno ostalih djelatnika:
29.
- ravnateljica (1/2 radnog vremena)
- medicinska sestra (Ugovor o dijelu)
- pedagog (Ugovor o dijelu)
- logoped (Ugovor o dijelu)
- servirka – SSS 1, (1/2 radnog vremena)
- spremačica SSS 1, (1/2 radnog vremena)”
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 110/07 i 125/08) i članka 29. Statuta
Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj
na Bregu na svojoj 19. sjednici održanoj 28. prosinca 2011.
godine, donosi
Izmjene i dopune
Članak 4.
Plana nabave Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2011. godinu
Točka IV. OBVEZE VRTIĆA mijenja se i glasi:
“Vlasnici vrtića “Žibeki” i “Ringišpil” dužni su poslovanje vrtića urediti u skladu s važećim zakonskim propisima,
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i
naobrazbe u skladu s određenim rokovima te HACCP sustavom, kao i drugim propisima koji uređuju rad dječjih vrtića.”
R.b.
Konto
Broj 24 - Stranica 3085
OPIS
Procijenjena
vrijednost
nabave
Članak 1.
Općina Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini planira
slijedeću nabavu roba, usluga i ustupanje radova.
Planirana
vrijednost
nabave
I.
I.
izmjene i dopune izmjene i dopune
(procijenjena v.)
(planirana v.)
Pozicija
a) NABAVA ROBA
01.
32211
Uredski materijal
13.008,13
16.000,00
10.569,10
13.000,00 002A001
02.
32212
Literatura
6.504,06
8.000,00
609,75
750,00 002A001
03.
32214
Materijal i sredstva za
čišćenje i održavanje
2.845,52
3.500,00
3.252,03
4.000,00 002A001
Stranica 3086 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
R.b.
Konto
OPIS
04.
32215
Službena, radna i zaštitna
odjeća i obuća
05.
32231
Električna energija
06.
32232
Voda i slivna naknada
07.
32233
Plin
08.
32234
09.
Procijenjena
vrijednost
nabave
Planirana
vrijednost
nabave
30. prosinca 2011.
I.
I.
izmjene i dopune izmjene i dopune
(procijenjena v.)
(planirana v.)
Pozicija
2.601,62
3.200,00
2.113,82
2.600,00 002A001
105.691,06
130.000,00
117.886,18
145.000,00 002A001
20.325,20
25.000,00
20.325,20
25.000,00 002A001
48.780,48
60.000,00
69.105,69
85.000,00 002A001
Motorni benzin i dizel
gorivo
5.284,55
6.500,00
3.414,63
4.200,00 002A001
32320
Materijal za tekuće investicijsko održavanje
109.756,10
135.000,00
150.406,51
185.000,00 002A002
10.
32329
Održavanje groblja i
mrtvačnice
81.300,82
100.000,00
81.300,82
100.000,00 002A002
11.
32349
Održavanje cesta i poljskih putova
195.121,96
240.000,00
195.121,96
240.000,00 007A001
12.
42211
Računala oprema
8.130,08
10.000,00
2.439,02
3.000,00 014A001
13.
42213
Namještaj i oprema i
dječja igrališta
121.951,22
150.000,00
139.837,40
172.000,00 014A001
14.
42222
Oprema za mrtvačnicu
40.650,40
50.000,00
0,00
0,00 014A001
15.
42232
Autobusna stajališta i
nadstrešnica
40.650,40
50.000,00
0,00
0,00 014A001
16.
42234
Oprema za civilnu zaštitu
16.260,16
20.000,00
0,00
0,00 014A001
17.
42621
Ulaganja u računalne
programe
4.065,04
5.000,00
0,00
0,00 014A001
b) NABAVA USLUGA
01.
32131
Seminari, savjetovanja
i simpozij
8.130,08
10.000,00
487,80
600,00 001A001
02.
32311
Usluge telefona i telefaksa
26.016,26
32.000,00
22.764,22
28.000,00 002A002
03.
32312
Usluga interneta
1.626,01
2.000,00
1.300,81
1.600,00 002A002
04.
32313
Poštarina
16.260,16
20.000,00
28.455,28
35.000,00 002A002
05.
32322
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
52.845,52
65.000,00
36.585,36
45.000,00 002A002
06.
3233
Usluga promidžbe i informiranja
20.325,20
25.000,00
23.577,23
29.000,00 002A002
07.
32342
Iznošenje i odvoz smeća
3.252,03
4.000,00
0,00
0,00 007A001
08.
32343
Deratizacija i dezinsekcija
2.439,02
3.000,00
31.707,31
39.000,00 007A001
09.
32347
Čišćenje snijega
56.910,57
70.000,00
20.325,20
25.000,00 007A001
10.
32373
Usluge odvjetnika i
pravnog savjetovanja
8.130,08
10.000,00
2.032,52
2.500,00 015A001
11.
32375
Geodetsko-katastarske
usluge
20.325,20
25.000,00
36.585,36
45.000,00 015A001
12.
32389
Ostale računalne usluge
- knjigovodstvo
24.390,24
30.000,00
24.390,24
30.000,00 015A001
13.
32391
Grafičke i tiskarske
usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično
813,00
1.000,00
325,20
400,00 002A002
14.
32393
Prostorni plan Općine
56.910,57
70.000,00
3.414,63
4.200,00 007A001
15.
32922
Premije osiguranja ostale
imovine
12.195,12
15.000,00
7.073,17
8.700,00 015A001
16.
32931
Reprezentacija
32.520,32
40.000,00
32.520,32
40.000,00 015A003
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
R.b.
Konto
OPIS
17.
32992
Dječji darovi
18.
34311
Usluge banaka
19.
37210
20.
Procijenjena
vrijednost
nabave
Planirana
vrijednost
nabave
Broj 24 - Stranica 3087
I.
I.
izmjene i dopune izmjene i dopune
(procijenjena v.)
(planirana v.)
Pozicija
32.520,32
40.000,00
36.585,36
45.000,00 015A003
3.008,13
3.700,00
3.252,03
4.000,00 010A002
Izdaci za dječji vrtić i
jaslice
552.845,53
680.000,00
528.455,29
650.000,00 011A001
37220
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne
škole
26.829,26
33.000,00
38.211,38
47.000,00 011A001
21.
37221
Sufinanciranje cijene
prijevoza učenika srednje škole
170.731,71
210.000,00
113.821,14
140.000,00 011A001
22.
37224
Sufinanciranje užine
djece OŠ i djece s poteškoćama u razvoju
12.195,12
15.000,00
13.821,13
17.000,00 011A001
c) NABAVA I USTUPANJE RADOVA
01.
41112
Građevinsko zemljište
32.520,32
40.000,00
5.691,05
7.000,00 014A001
02.
42123
Zgrade znanstvenih i
obrazovnih institucija
3.252.032,60
(fakulteti, škole, vrtići
i slično)
4.000.000,00
2.195.122,00
2.700.000,00 014A001
03.
42131
Ceste i pješačko-bicikli1.138.211,40
stičke staze
1.400.000,00
227.642,28
280.000,00 014A001
04.
42144
Energetski i komunikacijski vodovi
60.975,61
75.000,00
26.016,26
32.000,00 015A003
05.
42401
Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema
203.252,04
250.000,00
49.593,49
61.000,00 014A001
06.
42402
Izgradnja poduzetničke
zone
406.504,07
500.000,00
97.560,98
120.000,00 014A001
Članak 2.
Financijska sredstva za nabavke iz točke 1. ovog Plana
osiguravaju se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2011. godinu.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Juraj
na Bregu za 2011. godinu, podliježu promjenama prilikom
donošenja izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj
na Bregu.
Članak 4.
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Juraj na
Bregu za 2011. godinu, stupaju na snagu danom objave u
“Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 400-02/10-01/01
URBROJ: 2109/16-03-11-2
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
30.
Na temelju članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), te članka 29.
Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine
Sveti Juraj na Bregu na 19. sjednici održanoj 28. prosinca
2011. godine, donijelo je
Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u športu na području
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini
Članak 1.
Programom javnih potreba u športu na području Općine
Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini (u daljnjem tekstu:
Program), utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak športa
koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu, kada su te javne potrebe u interesu Općine Sveti
Juraj na Bregu.
Članak 2.
Javne potrebe u športu na području Općine Sveti Juraj
na Bregu ostvarivati će se:
- djelovanjem športskih udruga te pomaganjem i
promicanjem športskih aktivnosti, na čijim će se
Stranica 3088 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
športskim priredbama i akcijama pridonijeti razvitku
i promicanju športa,
- aktivnostima športskih udruga povodom državnih,
županijskih, a posebno praznika Dana Općine.
Članak 7.
Ako se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu neće
ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke 6. ovog Programa uplaćivat će se prema mogućnostima iz Proračuna.
Članak 3.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu egzistiraju
slijedeći športovi:
- nogomet,
- stolni tenis,
- streljaštvo,
30. prosinca 2011.
Članak 8.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe
u športu uvrštenih ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika
ako za to postoji potreba i ako to odobri načelnik Općine
Sveti Juraj na Bregu.
- šah,
Članak 9.
- ostalo.
Članak 4.
Bavljenje ovim športovima organizirano je preko sljedećih športskih udruga i oblika organiziranja:
Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu iz točke 6. ovoga Programa podnose zahtjev načelniku Općine Sveti Juraj na Bregu za dodjelu sredstava u
tekućoj godini.
1. NK “Hajduk” Brezje,
Članak 10.
2. NK “Mali Mihaljevec” Mali Mihaljevec,
Pravo na proračunska sredstva Općine Sveti Juraj na
Bregu imaju korisnici iz točke 6. ovoga Programa koji su
uredno opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine
sukladno ovome Programu i Odluci o izvršenju Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu.
3. NK “ Venera” Sveti Juraj na Bregu,
4. NK “Zasadbreg” Zasadbreg”,
5. Stolno teniski klub “Lopatinec”,
6. Stolno teniski klub “Zasadbreg”,
7. Streljački klub “Zelenbor”,
8. Šahovski klub “Goran” Lopatinec,
Članak 11.
9. Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Sveti Juraj
na Bregu.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
Članak 5.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Tijekom 2011. godine planiraju se u oblasti športa
sljedeći poslovi i aktivnosti:
- financirati postojeće športske udruge sukladno planiranim sredstvima i utvrđenim kriterijima,
- poduzimati radnje radi promicanja športa, poglavito
kod djece i mladeži,
KLASA: 620-01/10-01/03
URBROJ: 2109/16-03-11-2
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
- raditi na omasovljenju u oblasti športa i na podizanju
njegove kvalitete, te razvijati moralne vrijednosti
kod športaša.
Za provedbu aktivnosti iz ove točke zaduženo je Povjerenstvo za društvene djelatnosti.
Članak 6.
Sredstva za potrebe športa iz točke 4. ovog Programa,
raspoređuju se na:
01. NK “Hajduk” Brezje
16.000,00
02. NK “Mali Mihaljevec” Mali Mihaljevec
18.000,00
31.
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba
u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), te
članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće
Općine Sveti Juraj na Bregu na 19. sjednici održanoj 28.
prosinca 2011. godine, donijelo je
03. NK “ Venera” Sveti Juraj na Bregu
20.500,00
04. NK “Zasadbreg” Zasadbreg
32.000,00
Izmjene i dopune
8.000,00
Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini
05. Stolno teniski klub “Lopatinec”
06. Stolno teniski klub “Zasadbreg”
4.000,00
07. Streljački klub “Zelenbor”
20.000,00
08. Šahovski klub “Goran” Lopatinec
10.000,00
09.
Udruga sportske rekreacije “Sport za
sve”
UKUPNO
13.250,00
141.750,00
Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine
Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini (u daljnjem tekstu:
Program), utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije
i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su te javne potrebe u
interesu Općine Sveti Juraj na Bregu.
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Sveti Juraj
na Bregu ostvarivati će se:
- djelovanjem udruga u kulturi i pomaganjem, promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života.
06.
Udruga žena “Okrugli Vrh”,
8.000,00
07.
Udruga umirovljenika “Sveti Juraj
na Bregu”
8.000,00
08.
Udruga žena Lopatinec
8.000,00
09.
Udruga “Vredne roke” Dragoslavec
4.350,00
10.
Udruga mladih Mali Mihaljevec
6.400,00
UKUPNO
3.1. Djeluju:
1. Kulturno umjetničko udruga “Zasadbreg”,
2. Kulturno umjetnička društvo “Sveti Juraj na Bregu”,
3. Pjevački zbor “Sveti Juraj na Bregu”,
4. Hrvatski ratni veterani,
5. Ostale udruge.
Općinski načelnik može ostalim udrugama, ako je to
u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, temeljem posebne
odluke odobriti sredstva iz Proračuna.
3.2. Održavaju se:
1. obilježavanje proštenja - Valentinovo,
2. obilježavanje proštenja- Jurjevo i dan Općine,
3. obilježavanje proštenja - Duhovi,
4. obilježavanje proštenja- Ime Marijino,
5. obilježavanje Dana škole,
6. obilježavanje fašnika,
7. obilježavanje Božićnog koncerta,
8. ostale manifestacije.
Sredstva iz točke 3.1. ovog Programa, raspoređuju se na:
1. Kulturno umjetničko društva
56.000,00 kuna,
2. Hrvatski ratni veterani 11.000,00 kuna,
3. Ostale udruge
77.200,00 kuna.
Ako se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu neće
ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke 3.1. ovog Programa uplaćivati će se prema mogućnostima iz Proračuna.
Članak 5.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe
u kulturi uvrštenih ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika
ako za to postoji potreba i ako to odobri načelnik Općine
Sveti Juraj na Bregu.
Članak 6.
Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu iz točke 3.1. ovoga Programa podnose zahtjev načelniku Općine Sveti Juraj na Bregu za dodjelu sredstava
u tekućoj godini.
Članak 7.
Pravo na proračunska sredstva Općine Sveti Juraj na
Bregu imaju korisnici iz točke 3.1. ovoga Programa koji
su uredno opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine
sukladno ovome Programu i Odluci o izvršenju Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Članak 8.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Kulturno umjetnička društva
01.
KUD Sveti Juraj na Bregu
02.
KUU Zasadbreg
36.000,00
03.
Pjevački zbor “Sveti Juraj na Bregu”
11.000,00
8.000,00
KLASA: 612-01/10-01/03
URBROJ: 2109/16-03-11-2
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu
UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu
138.550,00
Članak 4.
Članak 3.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu,
01.
Broj 24 - Stranica 3089
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
10.800,00
Ostale udruge
01.
Udruga “Frkanovčani”
9.000,00
02.
Udruga žena “Breza” Brezje
03.
Udruga mladih “Močvara” Okrugli
Vrh
04.
“Udruga žena Mali Mihaljevec”
8.000,00
05.
Udruga “Međimurske roke”
4.000,00
13.000,00
4.000,00
32.
Na temelju članka 28. i 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04 i 178/04), i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj
na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
11/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na
19. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
Stranica 3090 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj
na Bregu za 2011. godinu
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se:
1. Gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program)
na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011.
godinu za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- groblje,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- održavanje čistoće.
2. Održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini
na području Općine Sveti Juraj na Bregu za komu-
30. prosinca 2011.
nalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje groblja,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis poslova za gradnju objekata i uređaja, te nabavu
opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Programom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2011. godini predviđena gradnja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture obuhvaća:
01. Športska školska dvorana i dogradnja osnovne škole
4.000.000,00
2.700,000,00
02. Ceste i pješačko-biciklistička staza
1.400.000,00
280.000,00
03. Izgradnja javne rasvjete
75.000,00
32.000,00
04. Autobusna stajališta i nadstrešnica
50.000,00
0,00
05. Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema
250.000,00
61.000,00
06. Izgradnja poduzetničke zone
500.000,00
120.000,00
6.275.000,00
3.193.000,00
UKUPNO
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 3.193.000,00 kuna, a izvori financiranja su:
- sufinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva,
- sufinanciranje Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva,
- sufinanciranje Ministarstva kulture,
- sufinanciranje Međimurske županije,
- sufinanciranje Županijske uprave za ceste,
- komunalni doprinos,
- sufinanciranje mještana,
- Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu.
Članak 3.
U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ovog Programa u Općini Sveti Juraj na Bregu
obuhvaća:
I. Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina (javne zelene površine,
pješačke staze, trgovi, otvoreni odvodni kanali,
javne površine u naselju)
01.
Iznošenje i odvoz smeća
4.000,00
0,00
02.
Deratizacija i dezinsekcija
3.000,00
39.000,00
UKUPNO
7.000,00
39.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci
I. predviđaju se u ukupnom iznosu od 39.000,00 kuna, a
financirat će se iz sredstva komunalne naknade i iz Proračuna.
01. Dječja igrališta, namještaj i oprema
UKUPNO
II. Održavanje javnih površina
(pod održavanjem javnih površina smatra se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza,
otvorenih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta
i javnih prometnih površina)
150.000,00
172.000,00
150.000,00
172.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3091
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci II. predviđaju se u ukupnom iznosu od 172.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade i iz Proračuna.
III. Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda
01.
02.
Održavanje cesta i poljskih putova, košnja trave, redovito održavanje
postojećih jaraka
Zimska služba
UKUPNO
240.000,00
240.000,00
70.000,00
25.000,00
310.000,00
265.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci III. predviđaju se u ukupnom iznosu od 265.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade, sufinanciranjem Hrvatskih voda, ostalih prihoda Proračuna te sredstvima
Županijske uprave za ceste.
IV.Održavanje groblja
01.
02.
Održavanje groblja i mrtvačnice
Oprema za mrtvačnicu
UKUPNO
100.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
150.000,00
100.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci IV. predviđaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a financirat
će se iz sredstva naknade za održavanje groblja, prihoda koncesije za groblje i ostalih prihoda Proračuna i sufinanciranja
mještana.
V. Javna rasvjeta
01.
(pod javnom rasvjetom podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekta i uređaja javne rasvjete, uključivo i podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje.)
Električna energija (potrošnja i popravak)
130.000,00
145.000,00
UKUPNO
130.000,00
145.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci
V. predviđaju se u ukupnom iznosu od 145.000,00 kuna, a
financirat će se iz sredstva komunalne naknade i prihoda
Proračuna.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog programa osiguravaju se za
obavljanje djelatnosti iz članka 1. stavka 2. ovog Programa na području svih naselja Općine Sveti Juraj na Bregu,
srazmjerno naplaćenim sredstvima komunalne naknade za
svako naselje.
Članak 5.
U slučaju da se sredstva kojima se financira gradnja i
održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema
planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Plan
mijenjati.
Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 400-09/10-01/04
URBROJ: 2109/16-03-11-2
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
33.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09), te članka 29.
Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine
Sveti Juraj na Bregu na 19. sjednici održanoj 28. prosinca
2011. godine, donijelo je
Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2011. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2011. godini na području Općine Sveti
Juraj na Bregu za komunalne djelatnosti:
Stranica 3092 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
2. Javna rasvjeta 1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u
dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih
cesta
- popravak javne rasvjete,
Izvori financiranja:
- komunalna naknada,
3. Održavanje groblja i mrtvačnice
- ostali prihodi Proračuna
4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis poslova održavanja pojedinih troškova po djelatnostima,
- naknada za održavanje groblja,
- ostali prihodi Proračuna.
1. Odvodnja atmosferskih voda:
- čišćenje slivnika,
- izgradnja novih slivnika,
- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika,
- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih
jarkova.
Izvori financiranja:
- prihod od korištenja javnih površina,
- ostali prihodi Proračuna.
- skupljanje otpadaka iz koševa,
61.000,00 kuna
- adaptacija i održavanje Doma kulture Brezje,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Dragoslavec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Frkanovec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Mali Mihaljevec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Jurice Murai
Pleškovec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Vučetinec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Zasadbreg.
- ručno čišćenje uz rubnike,
Izvori financiranja:
- košnja i obnova travnjaka,
- održavanje cvjetnih gredica i sadnja,
- otklon uginulih životinja s javne površine,
- izrada hortikulturnog projekta.
Izvori financiranja:
- komunalna naknada,
- prihod od zakupa,
- ostali prihodi Proračuna.
REKAPITULACIJA
- komunalna naknada,
- ostali prihodi Proračuna.
Održavanje atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji
se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta 240.000,00 kuna
Održavanje javnih površina
- čišćenje nogostupa,
- održavanje prometne signalizacije,
- košnja bankina,
Zimska služba - uređenje dječjih igrališta - ograda.
25.000,00 kuna
32.000,00 kuna
Javna rasvjeta Izvori financiranja:
Održavanje groblja i mrtvačnice - komunalna naknada,
Održavanje i uređenje zgrada
za redovito korištenje - ostali prihodi Proračuna,
- naknada za koncesije.
UKUPNO 240.000,00 kuna
- sanacija nerazvrstanih cesta
- komunalna naknada,
4. Održavanje i uređenje zgrada
za redovito korištenje
- adaptacija i održavanje Doma kulture Okrugli Vrh,
Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina:
- ostali prihodi Proračuna.
- adaptacija i održavanje Doma kulture Lopatinec,
- komunalna naknada,
Izvori financiranja:
100.000,00 kuna
Izvori financiranja:
Članak 2.
Zimska služba
3. Održavanje groblja
i mrtvačnice - održavanje groblja i mrtvačnice
- iskaz financijskih sredstva potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja.
Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova 32.000,00 kuna
- potrošnja javne rasvjete.
2. Javna rasvjeta
30. prosinca 2011.
25.000,00 kuna
100.000,00 kuna
61.000,00 kuna
458.000,00 kuna
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 458.000,00 kuna, a financirat
će se iz sredstva komunalne naknade, prihoda od korištenja
javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od
zakupa i ostalih prihoda Proračuna.
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 4.
- Pomoć za podmirivanje troškova prijevoza za učenike
srednjih škola,
U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje
komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.
- Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama,
- Jednokratne novčane pomoći,
- Ostali oblici pomoći.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
III. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH
OBLIKA SOCIJALNE POMOĆI
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 400-09/10-01/03
URBROJ: 2109/16-03-11-2
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
Broj 24 - Stranica 3093
Članak 3.
1. Pomoć za podmirivanje troškova prijevoza za učenike
osnovnih i srednjih škola.
Pod troškovima prijevoza podrazumijevaju se troškovi
prijevoza nastali uslijed putovanja korisnika od doma do
škole odnosno od najbliže autobusne stanice do mjesta
školovanja.
Kriteriji za dobivanje pomoći utvrđeni su Pravilnikom
o sufinanciranju prijevoza (“Službeni glasnik Međimurske
županije” broj 10a/05).
2. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama
34.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06, 79/07 i 57/11), i članka 29. Statuta Općine Sveti
Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 11/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na
19. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
Izmjene i dopune
Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2011. godinu
Učenicima slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti
pomoć za sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama, a na
temelju prijedloga Osnovne škole i Centra za socijalnu skrb.
3. Jednokratne novčane pomoći dodjeljuju se pojedinačno temeljem zamolbe, a odluku donosi načelnik
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Obitelji ili samcu može se odobriti godišnja jednokratna
novčana pomoć ako prihod domaćinstva ne prelazi iznos od:
500,00 kuna
- jednočlano domaćinstvo
750,00 kuna
- dvočlano domaćinstvo I. UVOD
Članak 1.
Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđen
je sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno
ugroženih kategorija građana koji su se zbog različitih
okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe.
U Općini Sveti Juraj na Bregu utvrđuju se slijedeće
kategorije korisnika:
1. jednočlana i dvočlana staračka, poljoprivredna domaćinstva,
2. mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja,
3. umirovljenici s niskom mirovinom,
4. invalidi,
5. korisnici socijalne pomoći za uzdržavanje temeljem
Zakona o socijalnoj skrbi,
6. djeca bez oba roditelja,
7. nezaposleni.
- tročlano domaćinstvo
1.000,00 kuna
- četveročlano domaćinstvo
1.200,00 kuna
- za svakog daljnjeg člana 150,00 kuna
Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od:
300,00 kuna
- jednočlano domaćinstvo
- za svakog daljnjeg člana 80,00 kuna
Članak 4.
Prihodom po članu domaćinstva smatra se svaki prihod
ostvaren samostalnim i nesamostalnim radom, mirovina,
prihodi ostvareni na temelju posjedovanja i obrađivanja
poljoprivrednog zemljišta, najamnine nekretnina i ostalo
prema ocjeni Povjerenstva za socijalna pitanja.
IV. OPĆE ODREDBE
Članak 5.
Članak 2.
Pravo za dodjelu pomoći utvrđene ovim Programom može
se ostvariti zahtjevom podnijetim Povjerenstvu za socijalna
pitanja. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja
potvrđuje navode u zahtjevu te dokazuje ostvareni prihod
po članu domaćinstva kako je to ovim Programom traženo.
- Pomoć za podmirivanje troškova prijevoza za učenike
osnovnih škola,
Socijalna pomoć po ovom Programu ne može se ostvariti
ukoliko je ista ostvarena od drugih davaoca pomoći.
II. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI
Stranica 3094 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 6.
Povjerenstvo za socijalna pitanja raspravit će svaki
pojedinačni zahtjev, te temeljem izvršene provjere navoda
iz zahtjeva i njegove opravdanosti utvrditi prijedlog za
dodjelu socijalne pomoći.
Članak 7.
Proračunom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu predviđeno je izdvajanje 30.000,00 kuna za pomoći
predviđene ovim Programom.
Povjerenstvo za socijalna pitanja dužno je do 30. ožujka iduće godine dostaviti općinskom načelniku izvješće o
utrošenim sredstvima za prethodnu godinu.
Članak 8.
Načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu donosi Odluku o
dodjeli socijalne pomoći. Povjerenstvo za socijalna pitanja
dužno je zaključke sa svojih sjednica dostavljati načelniku
Općine Sveti Juraj na Bregu u roku od 10 dana od održavanja sjednice.
Članak 9.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
30. prosinca 2011.
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- groblje,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- održavanje čistoće.
2. Održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini
na području Općine Sveti Juraj na Bregu za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje groblja,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis poslova za gradnju objekata i uređaja, te nabavu
opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Programom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se:
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 550-01/10-01/04
URBROJ: 2109/16-03-11-2
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
- opis i opseg poslova održavanja po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2012. godini predviđena gradnja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture obuhvaća:
01.
Športska školska dvorana i dogradnja
9.000.000,00
osnovne škole
02. Zgrada vrtića
35.
1.000.000,00
03. Ceste i pješačko-biciklistička staza
Na temelju članka 28. i 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj
na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
11/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na
19. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2012. godinu
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se:
1. Gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program)
na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012.
godinu za:
450.000,00
04. Izgradnja javne rasvjete
50.000,00
05. Autobusna stajališta i nadstrešnica
50.000,00
Adaptacija domova kulture, namještaj
06.
i oprema
200.000,00
07. Izgradnja poduzetničke zone
600.000,00
UKUPNO
11.350.000,00
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 11.350.000,00 kuna, a izvori financiranja su:
- sufinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva,
- sufinanciranje Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva,
- sufinanciranje Ministarstva kulture,
- sufinanciranje Međimurske županije,
- sufinanciranje Županijske uprave za ceste,
- komunalni doprinos,
- sufinanciranje mještana,
- Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu.
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
V. Javna rasvjeta
Članak 3.
U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ovog Programa u Općini Sveti Juraj na Bregu
obuhvaća:
I. Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
01.
(javne zelene površine, pješačke staze, trgovi, otvoreni odvodni kanali, javne površine u naselju)
Deratizacija i dezinsekcija
4.000,00
UKUPNO
4.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci I.
predviđaju se u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade i iz Proračuna.
01.
01.
(pod javnom rasvjetom podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekta i uređaja javne rasvjete,
uključivo i podmirenje troškova električne energije
za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselje.)
Električna energija
(potrošnja i popravak)
150.000,00
UKUPNO
150.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci
V. predviđaju se u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, a
financirat će se iz sredstva komunalne naknade i prihoda
Proračuna.
Članak 4.
II. Održavanje javnih površina
Broj 24 - Stranica 3095
(pod održavanjem javnih površina smatra se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza,
otvorenih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta
i javnih prometnih površina)
Dječja igrališta, namještaj i oprema
150.000,00
UKUPNO
150.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci
II. predviđaju se u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, a
financirat će se iz sredstva komunalne naknade i iz Proračuna.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se za
obavljanje djelatnosti iz članka 1. stavka 2. ovog Programa na području svih naselja Općine Sveti Juraj na Bregu,
srazmjerno naplaćenim sredstvima komunalne naknade za
svako naselje.
Članak 5.
U slučaju da se sredstva kojima se financira gradnja i
održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema
planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Plan
mijenjati.
Članak 6.
III. Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja
atmosferskih voda
01.
Održavanje cesta i poljskih putova,
košnja trave, redovito održavanje
postojećih jaraka
02.
Zimska služba
UKUPNO
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
200.000,00
70.000,00
270.000,00
KLASA: 400-09/11-01/11
URBROJ: 2109/16-03-11-1
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci
III. predviđaju se u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna,
a financirat će se iz sredstva komunalne naknade, sufinanciranjem Hrvatskih voda, ostalih prihoda Proračuna te
sredstvima Županijske uprave za ceste.
36.
IV.Održavanje groblja
01. Održavanje groblja i mrtvačnice
02. Oprema za mrtvačnicu
UKUPNO
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
100.000,00
50.000,00
150.000,00
Sredstva za izvršenje radova navedenih radova u točci
IV. predviđaju se u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, a
financirat će se iz sredstva naknade za održavanje groblja,
prihoda koncesije za groblje i ostalih prihoda Proračuna i
sufinanciranja mještana.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11
i 90/11), te članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 11/09),
Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 19. sjednici
održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
na području Općine Sveti Juraj na Bregu
Stranica 3096 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Zimska služba Članak 1.
70.000,00 kuna
Izvori financiranja:
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2012. godini na području Općine Sveti
Juraj na Bregu za komunalne djelatnosti:
- komunalna naknada
- ostali prihodi Proračuna
1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u
dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih
cesta
2. Javna rasvjeta 50.000,00 kuna
- popravak javne rasvjete,
- potrošnja javne rasvjete.
2. Javna rasvjeta
Izvori financiranja:
3. Održavanje groblja i mrtvačnice
- komunalna naknada,
4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša
- ostali prihodi Proračuna
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis poslova održavanja pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstva potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja.
3. Održavanje groblja
i mrtvačnice 100.000,00 kuna
- održavanje groblja i mrtvačnice
Izvori financiranja:
- naknada za održavanje groblja
Članak 2.
- ostali prihodi Proračuna
1. Odvodnja atmosferskih voda:
- čišćenje slivnika,
- izgradnja novih slivnika,
- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika,
30. prosinca 2011.
- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih
jarkova.
Izvori financiranja:
4. Održavanje i uređenje zgrada
za redovito korištenje 200.000,00 kuna
- adaptacija i održavanje Doma kulture Brezje,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Dragoslavec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Frkanovec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Lopatinec,
- komunalna naknada,
- prihod od korištenja javnih površina,
- ostali prihodi Proračuna.
- adaptacija i održavanje Doma kulture Mali Mihaljevec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Okrugli Vrh,
Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina:
- skupljanje otpadaka iz koševa,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Jurice Murai
Pleškovec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Vučetinec,
- adaptacija i održavanje Doma kulture Zasadbreg.
- ručno čišćenje uz rubnike,
Izvori financiranja:
- košnja i obnova travnjaka,
- održavanje cvjetnih gredica i sadnja,
- otklon uginulih životinja s javne površine,
- izrada hortikulturnog projekta.
Izvori financiranja:
- komunalna naknada,
- prihod od zakupa,
- ostali prihodi Proračuna.
REKAPITULACIJA
- komunalna naknada,
- ostali prihodi Proračuna.
Održavanje javnih površina
- čišćenje nogostupa,
- održavanje prometne signalizacije,
- košnja bankina,
- uređenje dječjih igrališta - ograda.
Izvori financiranja:
- komunalna naknada,
Održavanje atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji
se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
200.000,00 kuna
održavanje nerazvrstanih cesta
Zimska služba 70.000,00 kuna
Javna rasvjeta 50.000,00 kuna
Održavanje groblja i mrtvačnice 100.000,00 kuna
Održavanje i uređenje zgrada
za redovito korištenje 200.000,00 kuna
UKUPNO 620.000,00 kuna
- ostali prihodi Proračuna,
- naknada za koncesije.
Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova - sanacija nerazvrstanih cesta
200.000,00 kuna
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 620.000,00 kuna, a financirat
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
će se iz sredstva komunalne naknade, prihoda od korištenja
javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od
zakupa i ostalih prihoda Proračuna.
Članak 4.
U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje
komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 400-09/11-01/10
URBROJ: 2109/16-03-11-1
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
Broj 24 - Stranica 3097
3. Pjevački zbor “Sveti Juraj na Bregu”,
4. Hrvatski ratni veterani,
5. Ostale udruge.
Općinski načelnik može ostalim udrugama, ako je to
u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, temeljem posebne
odluke odobriti sredstva iz Proračuna.
3.2. Održavaju se:
1. obilježavanje proštenja - Valentinovo,
2. obilježavanje proštenja- Jurjevo i Dan Općine,
3. obilježavanje proštenja - Duhovi,
4. obilježavanje proštenja - Ime Marijino,
5. obilježavanje Dana škole,
6. obilježavanje fašnika,
7. obilježavanje Božićnog koncerta,
8. ostale manifestacije.
Sredstva iz točke 3.1. ovog Programa, raspoređuju se na:
1. Kulturno umjetničko društva 60.000,00 kuna
2. Hrvatski ratni veterani 11.000,00 kuna
3. Ostale udruge 80.000,00 kuna
Kulturno umjetnička društva
37.
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba
u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), te
članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće
Općine Sveti Juraj na Bregu na 19. sjednici održanoj 28.
prosinca 2011. godine, donijelo je
01.
KUD Sveti Juraj na Bregu
02.
KUU Zasadbreg
28.000,00
03.
Pjevački zbor
“Sveti Juraj na Bregu”
10.000,00
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini
01.
Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine
Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini (u daljnjem tekstu:
Program), utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije
i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su te javne potrebe u
interesu Općine Sveti Juraj na Bregu.
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Sveti Juraj
na Bregu ostvarivati će se:
- djelovanjem udruga u kulturi i pomaganjem, promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života.
Članak 3.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu,
3.1. Djeluju:
1. Kulturno umjetničko udruga “Zasadbreg”,
2. Kulturno umjetnička društvo “Sveti Juraj na Bregu”,
8.000,00
UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu
UHVDR RH Sveti Juraj na
Bregu
11.000,00
Ostale udruge
01.
Udruga “Frkanovčani”
8.000,00
02.
Udruga žena “Breza” Brezje
8.000,00
03.
Udruga mladih “Močvara”
Okrugli Vrh
4.000,00
04.
“Udruga žena Mali Mihaljevec”
8.000,00
05.
Udruga “Međimurske roke”
4.000,00
06.
Udruga žena “Okrugli Vrh”
8.000,00
07.
Udruga umirovljenika “Sveti
Juraj na Bregu”
8.000,00
08.
Udruga žena Lopatinec
8.000,00
09.
Udruga “Vredne roke”
Dragoslavec
4.000,00
10.
Udruga mladih Mali Mihaljevec
4.000,00
11.
Ostale donacije
30.000,00
UKUPNO 151.000,00 kuna
Članak 4.
Ako se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu neće
ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke 3.1. ovog Programa uplaćivat će se prema mogućnostima iz Proračuna.
Stranica 3098 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 5.
- djelovanjem športskih udruga te pomaganjem i
promicanjem športskih aktivnosti, na čijim će se
športskim priredbama i akcijama pridonijeti razvitku
i promicanju športa,
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe
u kulturi uvrštenih ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika
ako za to postoji potreba i ako to odobri načelnik Općine
Sveti Juraj na Bregu.
- aktivnostima športskih udruga povodom državnih,
županijskih, a posebno praznika Dana Općine.
Članak 3.
Članak 6.
Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu iz točke 3.1. ovoga Programa podnose zahtjev načelniku Općine Sveti Juraj na Bregu za dodjelu sredstava
u tekućoj godini.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu egzistiraju
slijedeći športovi:
- nogomet,
- stolni tenis,
- streljaštvo,
Članak 7.
Pravo na proračunska sredstva Općine Sveti Juraj na
Bregu imaju korisnici iz točke 3.1. ovoga Programa koji
su uredno opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine
sukladno ovome Programu i Odluci o izvršenju Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu.
30. prosinca 2011.
- šah,
- ostalo.
Članak 4.
Bavljenje ovim športovima organizirano je preko sljedećih športskih udruga i oblika organiziranja:
1. NK “Hajduk” Brezje,
Članak 8.
2. NK “Mali Mihaljevec” Mali Mihaljevec,
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
3. NK “ Venera” Sveti Juraj na Bregu,
4. NK “Vučetinec” Vučetinec,
5. NK “Zasadbreg” Zasadbreg”,
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
6. Stolno teniski klub “Lopatinec”,
7. Stolno teniski klub “Zasadbreg”,
KLASA: 612-01/11-01/02
URBROJ: 2109/16-03-11-1
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
8. Streljački klub “Zelenbor”,
9. Šahovski klub “Goran” Lopatinec,
10. Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Sveti Juraj
na Bregu.
Članak 5.
Tijekom 2012. godine planiraju se u oblasti športa
sljedeći poslovi i aktivnosti:
38.
Na temelju članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), te članka 29.
Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine
Sveti Juraj na Bregu na 19. sjednici održanoj 28. prosinca
2011. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu na području
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini
Članak 1.
Programom javnih potreba u športu na području Općine
Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini (u daljnjem tekstu:
Program), utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak športa
koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu, kada su te javne potrebe u interesu Općine Sveti
Juraj na Bregu.
Članak 2.
Javne potrebe u športu na području Općine Sveti Juraj
na Bregu ostvarivat će se:
- financirati postojeće športske udruge sukladno planiranim sredstvima i utvrđenim kriterijima,
- poduzimati radnje radi promicanja športa, poglavito
kod djece i mladeži,
- raditi na omasovljenju u oblasti športa i na podizanju
njegove kvalitete, te razvijati moralne vrijednosti
kod športaša.
Za provedbu aktivnosti iz ove točke zaduženo je Povjerenstvo za društvene djelatnosti.
Članak 6.
Sredstva za potrebe športa iz točke 4. ovog Programa,
raspoređuju se na:
01.
NK “Hajduk” Brezje
16.000,00
02.
NK “Mali Mihaljevec”
Mali Mihaljevec
16.000,00
03.
NK “ Venera” Sveti Juraj na Bregu
20.000,00
04.
NK “Zasadbreg” Zasadbreg
20.000,00
05.
NK “Vučetinec” Vučetinec
8.000,00
06.
Stolno teniski klub “Lopatinec”
8.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
07.
Stolno teniski klub “Zasadbreg”
4.000,00
08.
Streljački klub “Zelenbor”
20.000,00
09.
Šahovski klub “Goran”
Lopatinec
10.000,00
10.
Udruga sportske rekreacije “Sport
za sve”
11.
Ostale donacije
UKUPNO broj 11/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na
19. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je
SOCIJALNI PROGRAM
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu
8.000,00
20.000,00
150.000,00 kuna
Članak 7.
Ako se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu neće
ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke 6. ovog Programa uplaćivat će se prema mogućnostima iz Proračuna.
I.
Javne potrebe u Socijalnom Programu, za koje se sredstva
osiguravaju iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, jesu
pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno
ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz
pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.
Stoga je cilj Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na
Bregu utvrditi kriterije i način pomoći socijalno ugroženih
građana koji su zbog različitih okolnosti našli u stanju
socijalno zaštitne potrebe.
Članak 8.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe
u športu uvrštenih ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika
ako za to postoji potreba i ako to odobri načelnik Općine
Sveti Juraj na Bregu.
Članak 9.
Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu iz točke 6. ovoga Programa podnose zahtjev načelniku Općine Sveti Juraj na Bregu za dodjelu sredstava u
tekućoj godini.
II.
Javne potrebe u Socijalnom Programu Općine Sveti Juraj
na Bregu za 2012. godinu utvrđuju se prema prioritetima
kako slijedi:
01.Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima Centra za socijalnu skrb, koji se griju na drva,
isplatit će se u iznosu od 950,00 kuna, prema popisu
Centra za socijalnu skrb za nabavu ogrjeva.
U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu planirano
je 40.000,00 kuna za podmirenje troškova ogrjeva.
Članak 10.
Pravo na proračunska sredstva Općine Sveti Juraj na
Bregu imaju korisnici iz točke 6. ovoga Programa koji su
uredno opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine
sukladno ovome Programu i Odluci o izvršenju Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu.
02.Jednokratna novčana potpora za novorođeno
dijete
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 620-01/11-01/02
URBROJ: 2109/16-03-11-1
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
39.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne
novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06,
79/07, 123/10 i 57/11) i članka 29. Statuta Općine Sveti
Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
Broj 24 - Stranica 3099
Jednokratna novčana potpora roditeljima za novorođeno dijete isplaćuje se u iznosu od 1.000,00 kuna,
za novorođeno dijete sa prebivalištem na području
Općine Sveti Juraj na Bregu sukladno Odluci o
jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete.
03. Sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole
U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012.
godinu planirano je 47.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole Ivana Gorana
Kovačića Sveti Juraj na Bregu.
04.Pomoć za podmirivanje troškova prijevoza učenika
srednjih škola
U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012.
godinu planirano je 200.000,00 kuna za sufinanciranje
prijevoza srednjih škola.
05. Stipendiranje učenika i studenata
U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012.
godinu planirano je 150.000,00 kuna za stipendiranje
Stranica 3100 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
učenika i studenta sukladno Pravilniku o stipendiranju
učenika i studenata.
08.Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica
06.Sufinanciranje troškova prehrane
Učenicima slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti pomoć za sufinanciranje prehrane. Odluku o
sufinanciranju troškova prehrane donosi općinski
načelnik.
U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu planirano
je 17.000,00 kuna za sufinanciranje prehrane učenika
s područja Općine Sveti Juraj na Bregu.
07.Jednokratne novčane pomoći
Općinski načelnik može u 2012. godini na zahtjev
korisnika dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć
samcu ili obitelji, koji imaju prebivalište na području
Općine Sveti Juraj na Bregu, koji zbog trenutnih
okolnosti kao što su npr. bolest, smrt člana obitelji,
požar, poplava ili drugih nevolja nisu u mogućnosti
djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe. Novčana sredstva za jednokratne novčane
pomoći planirana su u Proračunu Općine Sveti Juraj
na Bregu za 2012. godinu u iznosu od 100.000,00
kuna.
30. prosinca 2011.
U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012.
godinu planirano je 780.000,00 kuna, za sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica, sukladno Odluci o
sufinanciranju dječjih vrtića iz Proračuna Općine
Sveti Juraj na Bregu.
III.
Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine
Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu u ukupnom iznosu
od 1.334.000,00 osigurat će se u Proračunu Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2012. godinu.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od
1. siječnja 2012. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
KLASA: 550-01/11-01/10
URBROJ: 2109/16-03-11-1
Pleškovec, 28. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marijan Rodinger, v.r.
OPĆINA ŠENKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
20.
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 96/03 i 87/08) i članka 28. Statuta Općine
Šenkovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
21/09 i 7/11), Općinsko vijeće Općine Šenkovec je na 27.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca 2011.
godine, donijelo
3. IZMJENE I DOPUNE
Plana Proračuna Općine Šenkovec
za 2011. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Šenkovec po 3. izmjeni i dopuni Plana
Proračuna Općine Šenkovec za 2011. godinu sadrži:
- ukupne prihode 6.976.303,29 kn,
- ukupne izdatke 6.976.303,29 kn.
Članak 2.
Za izvršenje Proračuna nadležan je načelnik Općine
Šenkovec.
Naredbodavatelj Proračuna u cjelini je načelnik.
1. OPĆI DIO
Članak 3.
Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama računa
utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2011. godinu.
2. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 4.
Ove 3. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Šenkovec za 2011. godinu, stupaju na snagu danom objave u
“Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠENKOVEC
Klasa: 021-05/11-27
Urbroj: 2109/25-11-2
Šenkovec, 22. prosinca 2011.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Belužić, v. r.
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3101
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Plan
Povećanje
smanjenje
6 Prihodi poslovanja
9.244.610,29
-2.558.307,00
6.686.303,29
3 Rashodi poslovanja
3.707.848,00
-239,748,00
3.468.100,00
7.336.762,29
-3.891.559,00
3.445.203,29
-1.800.000,00
1.573.000,00
-227.000,00
Konto
NAZIV
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6+7) - (3+4))
Izmjene
i dopune
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
2,000.000,00
-1.710.000,00
290.000,00
200.000,00
-137.000,00
63.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
1.800.000,00
-1.573.000,00
221.000,00
Ukupno prihodi i primici
11.244.610,29
-4.268.307,00
6.976.303,29
Ukupno rashodi i izdaci
11.244.610,29
-4.268.307,00
6.976.303,29
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
6
Prihodi poslovanja
9.244.610,29
-2.558.307,00
6.686.303,29
61
Prihodi od poreza
4.031.910,29
-80.500,00
3.951.410,29
611
Porez i prirez na dohodak
3.846.910,29
0,00
3.846.910,29
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
3.846.910,29
0,00
3.846.910,29
61111
011
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samostalnih djelatnosti
3.846.910,29
0,00
3.846.910,29
613
Porazi na imovinu
55.000,00
-27.500,00
27.500,00
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo)
5.000,00
-2.500,00
2.500,00
61315
Porez na korištenje javnih površina
5,000,00
-2.500,00
2.500,00
6134
011
Povremeni porezi na imovinu
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
61341
Porez na promet nekretnina
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
130.000,00
-53.000,00
77.000,00
011
614
Porezi na robu i usluge
6142
Porez na promet
60.000,00
-35.000,00
25.000,00
61424
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
60.000,00
-35.000,00
25.000,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
70.000,00
-18.000,00
52.000,00
61453
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
70.000,00
-18000,00
52.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
3.467.200,00
-2.360.807,00
1.106.393,00
633
Pomoći iz proračuna
3.467.200,00
-2.360.807,00
1.106.393,00
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
3.467.200,00
-2.360.807,00
1.106.393,00
63311
011
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
3.167,200,00
-2.168.248,00
998.952,00
63312
011
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
300.000,00
-192.559,00
107.441,00
011
011 Stranica 3102 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
6413
64132
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
281.500,00
-143.000,00
138.500,00
11.500,00
-3.000,00
8.500,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
2.000,00
0,00
2.000,00
Kamate na depozite po viđenju
2.000,00
0,00
2.000,00
6414
Prihodi od zateznih kamata
3.000,00
-3.000,00
0,00
64143
Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo
3.000,00
-3.000,00
0,00
6417
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih
i ostalih financijskih institucija po posebnim pro.
6.500,00
0,00
6.500,00
64172
011
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom
sektoru
6.500,00
0,00
6.500,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
270.000,00
-140.000,00
130.000,00
6421
Naknade za koncesije
250.000,00
-150.000,00
100.000,00
64219
011
Naknade za koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe i ostale koncesije
250.000,00
-150.000,00
100.000,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
15.000,00
10.000,00
25.000,00
64229
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
15.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
1.120.000,00
70.000,00
1.190.000,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
1.120.000,00
70.000,00
1.190.000,00
6531
Komunalni doprinosi
750.000,00
120.000,00
870.000,00
043 Komunalni doprinosi
011
011
011
6423
64236
65311
750.000,00
120,000,00
870.000,00
Komunalno naknado
270.000,00
0,00
270.000,00
043 Komunalne naknade
270.000,00
0,00
270.000,00
6532
65321
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
042 Spomenička renta
6533
Naknade za priključak
100.000,00
-50.000,00
50.000,00
65331
043 Naknade za priključak - vodoopskrbni sustav
50.000,00
-5.000,00
45.000,00
65332
043 Naknade za priključak na kanalizaciju
50.000,00
-45.000,00
5.000,00
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija
3.000,00
-3.000,00
0,00
663
Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg
proračuna
3.000,00
-3.000,00
0,00
6631
Tekuće donacije
3.000,00
-3.000,00
0,00
66313
Tekuće donacije od trgovačkih društava
3.000,00
-3.000,00
0,00
341.000,00
-41.000,00
300.000,00
061 67
Prihodi iz proračuna
671
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne
djelatnosti proračunskih korisnika
90.000,00
0,00
90.000,00
6713
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
90.000,00
0,00
90.000,00
67131
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
90.000,00
0,00
90.000,00
011
674
Prihodi Iz proračuna za financiranje redovne
djelatnosti proračunskih korisnika
251.000,00
-41.000,00
210.000,00
6743
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
251.000,00
-41.000,00
210.000,00
67432
011 Prihodi od natječaja
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
67433
011
PRIHODI - HRVATSKE VODE
40.000,00
-10.000,00
30.000,00
67435
011
PRIHODI MEĐIMURSKE VODE
41.000,00
-31.000,00
10.000,00
67436
011
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI
20,000,00
5.000,00
25.000,00
67437
011
PRIHODI OD ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
130.000,00
0,00
130.000,00
9.244.610,29
-2.558.307,00
6.686.303,29
UKUPNO PRIHODI
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3103
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
3.707.848,00
-239.748,00 3.468.100,00
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
635.000,00 -10.000,00
625.000,00
311 Plaće (Bruto) 425.000,00
0,00 425.000,00
3111 Plaće za redovan rad
425.000,00
0,00 425.000,00
31111 Plaće za zaposlene
425.000,00
0,00
425.000,00
31111 011
Plaće za zaposlene 310.000,00 0,00 310.000,00
311112 011 NETO PLAĆA-JAVNI RADOVI
110.000,00 0,00 110.000,00
311113 Plaće za zaposlene - stimulacije
5.000,00
0,00 5.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 0,00 15.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00
0,00
15.000,00
31213 Darovi 15.000,00
0,00
15,000,00
011 313 Doprinosi na plaće
195.000,00
-10.000,00
185.000,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 106.000,00
-6.000,00
100.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
106.000,00
-6.000,00
100.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 80.000,00
-5.000,00
75.000,00
313111 MIROVINSKO OSIGURANJE - JAVNI RADOVI
26.000,00
-1.000,00
25.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
80.000,00
-4.000,00
76.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
80.000,00
-4.000,00
76.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
60.000,00
-3.000,00
57.000,00
313211 011 ZDRAVSTVO - JAVNI RADOVI
20.000,00
-1.000,00
19.000,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti 9.000,00
0,00
9.000,00
31332 011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti 7.000,00
0,00
7.000,00
31333 ZAPOŠLJAVANJE - JAVNI RADOVI 2.000,00
0,00
2.000,00
1.040.200,00
-69.900,00
970.300,00
11.000,00
1.000,00
12.000,00
011 011 32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
3211 Službena putovanja
6.000,00
1.000,00
7.000,00
32119 Ostali rashodi za službena putovanja 6.000,00
1.000,00
7.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
0,00
5.000,00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00
0,00
5.000,00
197.000,00
11.000,00
208.000,00
011 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
27.000,00
1.000,00
28.000,00
32211 Uredski materijal 17.000,00
0,00
17.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00
1.000,00
11.000,00
3223 Energija 167.000,00
10.000,00
177.000,00
32231 Električna energija
120.000,00
-10,000,00
110.000,00
32233 Plin
32.000,00
20.000,00
52.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 15.000,00
0,00
15.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
011 011 3225
Sitni inventar i auto gume
32251 Sitni inventar 011 3.000,00
0,00
3.000,00
554.000,00
-57.900,00
496.100,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
30.000,00
-3.000,00
27.000,00
32311 Usluge telefona, telefaksa i pretplate 25.000,00
-2.000,00
23.000,00
32312 Usluge interneta
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
323 Rashodi za usluge 3231 Stranica 3104 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
32313 011 NAZIV
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
3.000,00
0,00
3.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 170.000,00
15.000,00
185.000,00
32321 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
100.000,00
0,00
100.000,00
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
70.000,00
15.000,00
85.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000,00
1.000,00
26.000,00
32332 Tisak- NATJEČAJI - OBJAVE 25.000,00
1.000,00
26.000,00
3234 Komunalne usluge 25.000,00
-1.000,00
24.000,00
32341
Opskrba vodom
20.000,00
0,00
20.000,00
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
011
32342
Iznošenje i odvoz smeća
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
37.000,00
0,00
37.000,00
32362
Veterinarske usluge
37.000,00
0,00
37.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
47.000,00
-1.900,00
45.100,00
32372
Ugovori o djelu
27.000,00
0,00
27.000,00
32373
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
5.000,00
-2.900,00
2.100,00
32375
Geodetsko-katastarske usluge
15.000,00
1.000,00
16.000,00
3238
Računalne usluge
25.000,00
-1.000,00
24.000,00
32382
Usluge razvoja software-a
1.000,00
-1.000,00
0,00
32389
Ostale računalne usluge
24.000,00
0,00
24.000,00
195.000,00
-67.000,00
128.000,00
011
3239
Ostale usluge
32392
MEĐiMURSKI POTROŠAČ
3.000,00
0,00
3.000,00
32393
011
Uređenje prostora i šljunčanje
70.000,00
3.000,00
73.000,00
32395
ČiŠĆENJE SNIJEGA
10.000,00
0,00
10.000,00
32396
SUFINANCIRANJE GROBLJA
80.000,00
-68.000,00
12.000,00
32397
ZAŠTITA OD POŽARA, SPAŠAVANJA
I EVAKUACIJE
1.000,00
-1.000,00
0,00
32398
ZAŠTITA NA RADU
1.000,00
-1.000,00
0,00
32399
Ostale nespomenute usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
011
011
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
278.200,00
-24.000,00
254.200,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
226.200,00
-25.000,00
201.200,00
32911
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela
i upravnih vijeća
98.000,00
-5.000,00
93.000,00
329111
NAKNADA NAČELNIKA I ZAMJENIKA
60.000,00
0,00
60,000,00
329113
NAKNADA VIJEĆNICIMA
38.000,00
-5.000,00
33.000,00
32912
Naknade članovima povjerenstava
8.200,00
0,00
8.200,00
011
32912
011
Naknade članovima povjerenstava
5.000,00
0,00
5.000,00
329121
011
NAKNADE ZA IZBORNO POVJERENSTVO
3.200,00
0,00
3.200,00
120.000,00
-20.000,00
100.000,00
32914
POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADE
3292
Premije osiguranja
18.000,00
0,00
18.000,00
32922
Premije osiguranja ostale imovine
18.000,00
0,00
18.000,00
3293
Reprezentacija
34.000,00
1.000,00
35.000,00
32931
Reprezentacija
20.000,00
1.000,00
21.000,00
32932
TROŠKOVI DANA OPĆINE
14.000,00
0,00
14.000,00
011
011
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3105
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
34
Financijski rashodi
94.500,00
-87.500,00
7.000,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
87.500,00
-87.500,00
0,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
87.500,00
-87.500,00
0,00
34231
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
87.500,00
-87.500,00
0,00
343
Ostali financijski rashodi
7.000,00
0,00
7.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
7.000,00
0,00
7.000,00
34312
Usluge platnog prometa
7.000,00
0,00
7.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
1.259.000,00
-54.000,00
1.205.000,00
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
1.007.000,00
-32.000,00
975.000,00
3711
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
1.007.000,00
-32.000,00
975.000,00
37113
Naknade za djecu i obitelj - VRTIĆ
900.000,00
0,00
900.000,00
011
011
37114
Naknade za nezaposlene - SUŠA-OGRIJEV
87.000,00
-27.000,00
60.000,00
37115
NAKNADE ZA LJEČNIČKE PREGLEDE
MEDIKOL
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
252.000,00
-22.000,00
230.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
252.000,00
-22.000,00
230.000,00
37215 Stipendije i školarine
150.000,00
-20.000,00
130.000,00
37216 011 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA 50.000,00
0,00
50.000,00
37217 011 POKLON BON ZA NOVOROĐENČAD 20.000,00
-2.000,00
18.000,00
37218 011 FINANCIRANJE POMAGAČA U NASTAVI 32.000,00
0,00
32.000,00
38 Ostali rashodi 679.148,00
-18.348,00
660.800,00
381 Tekuće donacije 679.148,00
-18.348,00
660.800,00
3811 Tekuće donacije u novcu
678.648,00
-18.348,00
660.300,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
110.000,00
-10.000,00
100.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 354.348,00
-8.348,00
346.000,00
381142 011 TEKUĆE DONACIJE VETERANI DOMOVINSKOG
RATA 9.000,00
0,00
9.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
381143
011
TEKUĆE DONACIJE GLAZBENA UDRUGA
381144 011 TEKUĆE DONACIJE DVD KNEZOVEC 165.000,00
0,00
165.000,00
381145 TEKUĆE DONACIJE VZMŽ ČAKOVEC 18.000,00
2.000,00
20.000,00
381146 011 TEKUĆE DONACIJE CRVENI KRiŽ MEĐiMURJA
10.000,00
0,00
10.000,00
381147 011 TEKUĆE DONACIJE UMIROVLJENICI
11.000,00
0,00
11.000,00
381148 011 TEKUĆE DONACIJE ZA ŠKOLU
50.000,00
0,00
50.000,00
381149 011 LEASING VATROGASNOG VOZILA 40.000,00
0,00
40.000,00
3811491 011 TEKUĆE DONACIJE DVD ŠENKOVEC
40.348,00
-10.348,00
30.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 82.300,00
0,00
82.300,00
381151 011 TEKUĆE DONACIJE NOGOMETNI KLUB
34.000,00
0,00
34.000,00
381152 011 TEKUĆE DONACIJE STOLNOTENISKI KLUB
42.000,00
0,00
42.000,00
381153 011 TEKUĆE DONACIJE ZA REKREATIVKE
4.000,00
0,00
4.000,00
381154 011 TEKUĆE DONACIJE ZA GIMNASTIČARKE
2.300,00
0,00
2.300,00
Stranica 3106 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
38116 TEKUĆE DONACIJE ZAKLADAMA 38119 Ostale tekuće donacije
381192 011 Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
1.000,00
0,00
1.000,00
131.000,00
0,00
131.000,00
TEKUĆE DONACIJE ZA KNJiŽNICU I ČITAONICU
65.000,00
0,00
65.000,00
381193 011 OBNOVA KNJiŽNOG FONDA 25.000,00
0,00 25.000,00
381196 011 TEKUĆE DONACIJE OSTALE
20.000,00
0,00 20.000,00
381197 011 TEKUĆE DONACIJE - MUZEJ ARHEOLOŠKA
ISTRAŽIVANJA ŠENKOVEC 20.000,00
0,00
20.000,00
381198 TEKUĆE DONACIJE SAVJET MLADIH
1.000,00
0,00
1.000,00
3812 Tekuće donacije u naravi 500,00
0,00
500,00
38121 STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 500,00
0,00
500,00
7.336.762,29 -3.891.559,00
3.445.203,29
Rashodi za nabavu proizvedena
42 dugotrajne imovine
7.336.762,29
-3.891.559,00
3.445.203,29
421 Građevinski objekti 7.176.462,29 -4.123.559,00
3.052.903,29
4212 Poslovni objekti 142.818,94
0,00
142.818,94
42124 011 IZGRADNJA I ADAPTACIJA DJEČJIH
IGRALIŠTA 61.000,00
0,00
61.000,00
42125 011 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA 7.380,00
0,00
7.380,00
42126 011 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 74.438,94 0,00
74.438,94
011 4 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.865.643,35
55.441,00
1.921.084,35
42131 Ceste
1.865.643,35
55.441,00
1.921.084,35
421312 PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA
150.000,00
35.000,00
185.000,00
421313 011 PROJEKTIRANJE ULICE J. BEDEKOVIĆA V. BUKOVCA
65.559,00
20.441,00
86.000,00
421315 011 UREĐENJE ULICE A. ŠENOE
1.650.084,35
0,00
1.650.084,35
4214 Ostali građevinski objekti
5.168.000,00
-4.179.000,00
989.000,00
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija
4.368.000,00
-4.279.000,00
89.000,00
421413 DOGRADNJA PROSTORIJE ZA MLADEŽ
I DVD GARAŽE KNEZOVEC
65.000,00
24.000,00
89.000,00
421414 KANALIZACIJA KNEZOVEC
4.300.000,00
-4.300.000,00
0,00
421416 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KSAJPA
3.000,00
-3.000,00
0,00
422149 Ostali nespomenuti građevinski objekti
800.000,00
100.000,00
900.000,00
421493 REKONSTRUKCIJA ZGRADE ”STARE ŠKOLE KNJIŽNICE I ČITAONICE
800.000,00
100.000,00
900.000,00
422 Postrojenja i oprema 160.300,00
232.000,00
392.300,00
4221 Uredska oprema i namještaj 36.300,00
0,00
36.300,00
4221 011
Uredska oprema i namještaj 30.000,00
0,00
30.000,00
42211 011 Računala i računalna oprema 6.300,00
0,00
6.300,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
104.000,00
246.000,00
350.000,00
42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu - TRAKTOR 104.000,00
246.000,00
350.000,00
011 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
20.000,00
-14.000,00
6.000,00
42273 Oprema
20.000,00
-14.000,00
6.000,00
422731 011 INFO PANO OPĆINE ŠENKOVEC
UKUPNO RASHODI
20.000,00
-14.000,00
6.000,00
11.044.610,29
-4.131.307,00
6.913.303,29
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3107
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
8
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
2.000.000,00
-1.710.000,00
290.000,00
84
Primici od zaduživanja
2.000.000,00
-1.710.000,00
290.000,00
845
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava
i obrtnika izvan javnog sektora
2.000.000,00
-1.710.000,00
290.000,00
8453
Primijeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava
izvan javnog sektora
2.000.000,00
-1.710.000,00
290.000,00
84532
011
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava
izvan javnog sektora - dugoročni
2.000.000,00
-1.710.000,00
290.000,00
Ukupno primici
2.000.000,00
-1.710.000,00
290.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
200.000,00
-137.000,00
63.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
200.000,00
-137.000,00
63.000,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
200.000,00
-137.000,00
63.000,00
5441
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora
200.000,00
-137.000,00
63.000,00
54412
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora - dugoročni
200.000,00
-137.000,00
63,000,00
UKUPNO IZDACI
200.000,00
-137.000,00
63.000,00
21.
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Šenkovec
na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine Šenkovec održanoj
22. prosinca 2011. godine, donijelo je
PRORAČUN
- ukupne prihode
10.675.100,00 kn,
- ukupni rashodi
10.675.100,00 kn.
Članak 2.
Za izvršenje Proračuna odgovoran je načelnik Općine
Šenkovec.
Naredbodavatelj Proračuna u cjelini je načelnik.
Općine Šenkovec za 2012. godinu
Članak 3.
Članak 1.
Prihodi izdaci po skupinama i podskupinama računa
utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2012. godinu i to:
Proračun Općine Šenkovec za 2012. godinu sadrži:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
Plan
6 Prihodi poslovanja
7.875.100,00
3 Rashodi poslovanja
3.597.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
6.878.000,00
-2.600.000,00
Stranica 3108 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
2.800.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Plan
200.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
2.600.000,00
Ukupno prihodi i primici
10.675.100,00
Ukupno rashodi i izdaci
10.675.100,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
Izvor
NAZIV
u kunama
Plan
6
Prihodi poslovanja
7.875.100,00
61
Prihodi od poreza
4.001.910,29
611
Porez i prirez na dohodak
3.816.910,29
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
3.816.910,29
61111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
3.816.910,29
011
613
Porezi na imovinu
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
5.000,00
61315
Porez na korištenje javnih površina
5.000,00
011
6134
Povremeni porezi na imovinu
61341
Porez na promet nekretnina
011
55.000,00
50.000,00
50.000,00
614
Porezi na robu i usluge
6142
Porez na promet
60.000,00
61424
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
60.000,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
70.000,00
61453
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
70.000,00
011
011
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
općeg proračuna
130.000,00
2.622.689,71
633
Pomoći iz proračuna
2.622.689,71
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
2.622.689,71
63311
011
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
2.522.689,71
63312
011
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
100.000,00
64
Prihodi od imovine
136.500,00
641
Prihodi od financijske imovine
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
2.000,00
64132
Kamate na depozite po viđenju
2.000,00
6414
Prihodi od zateznih kamata
3.000,00
64143
Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo
3.000,00
6417
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija
po posebnim pro.
6.500,00
64172
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru
011
011
011
11.500,00
6.500,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
125.000,00
6421
Naknade za koncesije
100.000,00
64219
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije
100.000,00
011
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
20.000,00
64229
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
20.000,00
011
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3109
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
5.000,00
64236
Spomenička renta
5.000,00
042 65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
770.000,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
770.000,00
6531
Komunalni doprinosi
400.000,00
65311
Komunalni doprinosi
400.000,00
6532
Komunalne naknade
270.000,00
65321
Komunalne naknade
270.000,00
6533
Naknade za priključak
100.000,00
65331
043 Naknade za priključak vodoopskrbni sustav
50.000,00
65332
043 Naknade za priključak na kanalizaciju
50.000,00
043 043 66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
3.000,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
3.000,00
6631
Tekuće donacije
3.000,00
66313
Tekuće donacije od trgovačkih društava
3.000,00
061 67
Prihodi iz proračuna
671
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih
korisnika
90.000,00
6713
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
90.000,00
67131
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
90.000,00
011
341.000,00
674
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih
korisnika
251.000,00
6743
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
251.000,00
67432
011
Prihodi od natječaja
20.000,00
67433
011
PRIHODI-HRVATSKE VODE
40.000,00
67435
011
PRIHODI MEĐiMURSKE VODE
41.000,00
67436
011
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI
20.000,00
67437
011
PRIHODI OD ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
130.000,00
Ukupno prihodi
7.875.100,00
3
Rashodi poslovanja
3.597.100,00
31
Rashodi za zaposlene
601.100,00
311
Plaće (Bruto)
400.000,00
3111
Plaće za redovan rad
400.000,00
31111
Plaće za zaposlene
400.000,00
31111
Plaće za zaposlene
285.000,00
311112
NETO PLAĆA - JAVNI RADOVI
110.000,00
311113
Plaće za zaposlene-stimulacije
312
Ostali rashodi za zaposlene
15.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
15.000,00
31213
Darovi
313
Doprinosi na plaće
186.100,00
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
101.000,00
31311
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
101.000,00
31311
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
75.000,00
5.000,00
15.000,00
Stranica 3110 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
313111
MIROVINSKO OSIGURANJE - JAVNI RADOVI
26.000,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
77.000,00
31321
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
77.000,00
31321
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
57.000,00
313211
ZDRAVSTVO JAVNI RADOVI
20.000,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
8.100,00
31332
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
6.100,00
31333
ZAPOŠLJAVANJE JAVNI RADOVI
2.000,00
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
6.000,00
32119
Ostali rashodi za službena putovanja
6.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
5.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
27.000,00
32211
Uredski materijal
17.000,00
32214
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
10.000,00
3223
Energija
180.000,00
32231
Električna energija
120.000,00
32233
Plin
40.000,00
32234
Motorni benzin i dizel gorivo
20.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
32251
Sitni inventar
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
30.000,00
32311
Usluge telefona, telefaksa i pretplate
25.000,00
32312
Usluge interneta
2.000,00
32313
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
3.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
170.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
100.000,00
32322
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
70.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
35.000,00
32332
Tisak- NATJEČJI-OBJAVE - MEDIJI
35.000,00
3234
Komunalne usluge
25.000,00
32341
Opskrba vodom
20.000,00
32342
Iznošenje i odvoz smeća
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
10.000,00
32362
Veterinarske usluge
10.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
62.000,00
32372
Ugovori o djelu
27.000,00
32373
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
32375
Geodetsko-katastarske usluge
30.000,00
3238
Računalne usluge
25.000,00
32382
Usluge razvoja software-a
011
011
1.018.000,00
11.000,00
210.000,00
3.000,00
3.000,00
521.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3111
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
32389
Ostale računalne usluge
3239
Ostale usluge
32392
MEĐiMURSKI POTROŠAČ
32393
Uređenje prostora
20.000,00
32394
Uređenje i šljunčanje poljskih puteva
50.000,00
32395
ČiŠĆENJE SNIJEGA
10.000,00
32396
SUFINANCIRANJE GROBLJA
30.000,00
32397
ZAŠTITA OD POŽARA, SPAŠAVANJA I EVAKUACIJE
15.000,00
32398
ZAŠTITA NA RADU
32399
Ostale nespomenute usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
276.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
223.000,00
32911
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
98.000,00
329111
NAKNADA NAČELNIKA I ZAMJENIKA
60.000,00
329113
NAKNADA VIJEĆNICIMA
38.000,00
32912
Naknade članovima povjerenstava
32914
POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADE
3292
Premije osiguranja
18.000,00
32922
Premije osiguranja ostale imovine
18.000,00
3293
Reprezentacija
35.000,00
32931
Reprezentacija
20.000,00
32932
TROŠKOVI DANA OPĆINE
15.000,00
34
Financijski rashodi
94.500,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
87.500,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog
87.500,00
34231
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
87.500,00
343
Ostali financijski rashodi
7.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
7.000,00
34312
Usluge platnog prometa
7.000,00
011
011
24.000,00
164.000,00
3.000,00
6.000,00
30.000,00
5.000,00
120.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
1.254.000,00
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
1.002.000,00
3711
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
1.002.000,00
37113
Naknade za djecu i obitelj- VRTIĆ
37114
Naknade za nezaposlene - SUŠA-OGRIJEV-SOCIJALNE POMOĆI
37115
NAKNADE ZA LJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
252.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
252.000,00
37215
Stipendije i školarine
150.000,00
37216
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
50.000,00
37217
POKLON BON ZA NOVOROĐENČAD
20.000,00
37218
FINANCIRANJE POMAGAČA U NASTAVI
32.000,00
38
Ostali rashodi
629.500,00
381
Tekuće donacije
629.500,00
900.000,00
87.000,00
15.000,00
Stranica 3112 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
3811
Tekuće donacije u novcu
629.000,00
38112
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
100.000,00
38114
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
250.000,00
381141
TEKUĆE DONACIJE KUD
1.000,00
381142
TEKUĆE DONACIJE VETERANI DOMOVINSKOG RATA
9.000,00
381143
TEKUĆE DONACIJE GLAZBENA UDRUGA
11.000,00
381144
TEKUĆE DONACIJE DVO KNEZOVEC
60.000,00
381145
TEKUĆE DONACIJE VZMŽ ČAKOVEC
3.500,00
011
3811451 011
TEKUĆE DONACIJE JVP ČAKOVEC
14.500,00
381146
TEKUĆE DONACIJE CRVENI KRiŽ MEĐiMURJA
10.000,00
381147
TEKUĆE DONACIJE UMIROVLJENICI
11.000,00
381148
TEKUĆE DONACIJE ZA ŠKOLU
50.000,00
381149
LEASING VATROGASNOG VOZILA
40.000,00
3811491
TEKUĆE DONACIJE DVO ŠENKOVEC
40.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
90.000,00
381151
TEKUĆE DONACIJE NOGOMETNI KLUB
34.000,00
381152
TEKUĆE DONACIJE STOLNOTENISKI KLUB
42.000,00
381153
TEKUĆE DONACIJE ZA REKREATIVKE
381154
TEKUĆE DONACIJE ZA GIMNASTiČARKE
38116
TEKUĆE DONACIJE ZAKLADAMA
38119
Ostale tekuće donacije
381192
TEKUĆE DONACIJE ZA KNJiŽNICU I ČiTAONICU
65.000,00
381193
OBNOVA KNJiŽNOG FONDA
25.000,00
381194
UDRUGA MLADIH KNEZOVEC
381196
TEKUĆE DONACIJE OSTALE
20.000,00
381197
TEKUĆE DONACIJE- MUZEJ ARHEOLOŠKA ISTRAžiVANJA
ŠENKOVEC
20.000,00
381198
TEKUĆE DONACIJE SAVJET MLADIH
381199
POMOĆI MALOM I SREDNJEM PODUZETNiŠTVU
011
4.000,00
10.000,00
3.000,00
186.000,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00
3812
Tekuće donacije u naravi
500,00
38121
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6.878.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
6.878.000,00
421
Građevinski objekti
6.715.000,00
4212
Poslovni objekti
1.080.000,00
42123
IZGRADNJA I ADAPTACIJA DJ. IGRALIŠTA KNEZOVEC
20.000,00
42124
IZGRADNJA I ADAPTACIJA DJEČJIH IGRALIŠTA-ŠENKOVEC
80.000,00
42125
011
IZGRADNJA PARKIRALIŠTA
360.000,00
42126
011
Sportske dvorane i rekreacijski objekti
500.000,00
42127
011
Adaptacija kapelice Knezovec
100.000,00
42129
SPOMEN PLOČA BRANITELJIMA
20.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.225.000,00
42131
Ceste
1.225.000,00
421312
PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA
421313
PROJEKTIRANJE ULICE J. BEDEKOVIĆA- V. BUKOVCA
70.000,00
421314
PROJEKTIRANJE ULICE PRVOMAJSKE
15.000,00
200.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3113
u kunama
Konto
Izvor
421315
NAZIV
Plan
UREĐENJE ULICE A. ŠENOE III FAZA
900.000,00
421317
PROJEKTIRANJE ULICE D. BRGLEZA
15.000,00
421319
UPOZORAVATELJ PREKORAČENJA BRZINE - M. TITA
25.000,00
011
4214
Ostali građevinski objekti
4.410.000,00
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija
4.400.000,00
421413
DOGRADNJA PROSTORIJE ZA MLADEŽ I DVD GARAŽE KNEZOVEC
421414
KANALIZACIJA KNEZOVEC
421493
OPREMANJE ZGRADE “STARE ŠKOLE”-KNJIŽNICE I ČiTAONICE
10.000,00
422
Postrojenja i oprema
63.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
8.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
5.000,00
42211
Računala i računalna oprema
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
35.000,00
42239
Ostala oprema za održavanje i zaštitu- PRIKOLICA
35.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
20.000,00
422731
INFO PANO OPĆINE ŠENKOVEC
20.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
100.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
100.000,00
42637
DETALJNI PLAN UREĐENJA
100.000,00
011
011
011
4.300.000,00
3.000,00
Ukupno rashodi
10.475.100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
100.000,00
Izvor
u kunama
NAZIV
Plan
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
2.800.000,00
84
Primici od zaduživanja
2.800.000,00
845
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
2.800.000,00
8453
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
2.800.000,00
84532
011
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora dugoročni
2.800.000,00
Ukupno primici
2.800.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
200.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
200.000,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan
200.000,00
5441
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
200.000,00
54412
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora - dugoročni
200.000,00
Ukupno izdaci
200.000,00
Članak 4.
Ovaj Proračun primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine,
a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠENKOVEC
Klasa: 021-05/11-22
Urbroj: 2109/25-11-3/1
Šenkovec, 22. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Mijo Belužić, v. r.
Stranica 3114 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
22.
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Šenkovec
na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Šenkovec održanoj
22. prosinca 2011. godine, donijelo je
PROJEKCIJU PRORAČUNA
Općine Šenkovec za razdoblje 2013. - 2014. godine
Članak 1.
Za izvršenje Proračuna kao i njegov naredbodavac
odgovoran je načelnik Općine Šenkovec.
Članak 2.
Tijekom godine Općinsko vijeće može mijenjati i dopunjavati Projekciju Proračuna za 2013. i 2014. godinu po
postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.
30. prosinca 2011.
- ukupni prihodi - ukupni rashodi
8.051.000,00 kn,
8.051.000,00 kn.
Članak 4.
Projekcija Proračuna za 2014. godinu iznosi:
- ukupni prihodi 8.051.000,00 kn,
- ukupni rashodi 8.051.000,00 kn.
Članak 5.
Projekcija Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine
objavljuje se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠENKOVEC
Klasa: 021-05/11-22
Urbroj: 2109/25-11-3/2
Šenkovec, 22. prosinca 2011.
Članak 3.
Projekcija Proračuna za 2013. godinu iznosi:
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Belužić, v. r.
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
Naziv
u kunama
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014
6 Prihodi poslovanja
8,051.000,00
8.051.000,00
3 Rashodi poslovanja
3.559.500,00
3.541.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4.291.500,00
4.309.500,00
200.000,00
200.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
Naziv
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
u kunama
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014
200.000,00
200.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
-200.000,00
-200.000,00
Ukupno prihodi i primici
8.051.000,00
8.051.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
8.051.000,00
8.051.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
Naziv
u kunama
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014
6
Prihodi od poslovanja
8.051.000,00
8.051.000,00
61
Prihodi od poreza
4.100.000,00 4.100.000,00
61
Prihodi od poreza 4.100.000,00
4.100.000,00
61
Prihodi od poreza 4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00 4.100.000,00
4.100.000,00 4.100.000,00
61 Prihodi od poreza 4.100.000,00
4.100.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
2.700.000,00
2.700.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.700.000,00
2.700.000,00
30. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 24 - Stranica 3115
u kunama
Konto
63 Naziv
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.700.000,00
2.700.000,00
64
Prihodi od imovine
137.000,00 137.000,00
64
Prihodi od imovine
137.000,00 137.000,00
64
Prihodi od imovine
137.000,00 137.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
64
Prihodi od imovine
137.000,00 137.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
770.000,00
770.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
770.000,00
770.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
770.000,00
770.000,00
770.000,00 770.000,00
770.000,00
770.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
770.000,00
770.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
3.000,00
3.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
3.000,00
3.000,00
67
Prihodi iz proračuna
341.000,00 341.000,00
67
Prihodi iz proračuna
341.000,00 341.000,00
67
Prihodi iz proračuna
341.000,00 341.000,00
341.000,00 341.000,00
341.000,00
341.000,00
67
Prihodi iz proračuna
341.000,00 341.000,00
Ukupno prihodi 8.051.000,00
8.051.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.559500,00
3.541.500,00
31
Rashodi za zaposlene
600.000,00
600.000,00
31
Rashodi za zaposlene
600.000,00
600.000,00
31
Rashodi za zaposlene
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
31
Rashodi za zaposlene
600.000,00
600.000,00
32
Materijalni rashodi
1.003.000,00
998.000,00
32
Materijalni rashodi
1.003.000,00
998.000,00
32
Materijalni rashodi
1.003.000,00
998.000,00
1.003.000,00
998.000,00
1.003.000,00
998.000,00
32
Materijalni rashodi
1.003.000,00
998.000,00
34
Financijski rashodi
94.590,00
94.500,00
34
Financijski rashodi
94.500,00
94.500,00
34
Financijski rashodi
94.500,00
94.500,00
Stranica 3116 - Broj 24
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
30. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Naziv
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014
94.500,00
94.500,00
94.500,00
94.500,00
34
Financijski rashodi
94.500,00
94.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.249.000,00
1.249.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.249.000,00
1.244.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.249.000,00
1.244.000,00
1.249.000,00
1.244.000,00
1.249.000,00
1.244.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.249.000,00
1.244.000,00
38
Ostali rashodi
613.000,00
605.000,00
38
Ostali rashodi
613.000,00
605.000,00
38
Ostali rashodi
613.000,00
605.000,00
613.000,00
605.000,00
613.000,00
605.000,00
38
Ostali rashodi
613.000,00
605.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4.291.500,00
4.309.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.291.500,00
4.309.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.291.500,00
4.309.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.291.500,00
4.309.500,00
4.291.500,00
4.309.500,00
4.291.500,00
4.309.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.291.500,00
4.309.500,00
Ukupno rashodi
1.851.000,00
7.851.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
Naziv
u kunama
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
200.000,00
200.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
200.000,00
200.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
200.000,00
200.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
200.000,00
200.000,00
Ukupno izdaci
200.000,00
200.000,00
“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” službeno je glasilo Međimurske županije, gradova Mursko Središće i Prelog, općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec,
Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen,
Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec,
Štrigova i Vratišinec.
IZDAJE: Međimurska županija, 40000 Čakovec, R. Boškovića 2, tel. (040) 374-201 - Odgovorna
urednica: Doris Srnec, dipl. iur. - Priprema i tisak: “GLASILA” d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1,
tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr.
Godišnja pretplata za 2011. godinu iznosi 330,00 kn, a uplaćuje se na poslovni račun broj 23920071800020004 (poziv na broj 68-7404 - OIB). “Službeni glasnik” objavljuje se i na WEB stranici Međimurske županije na adresi www.medjimurska-zupanija.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
992 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content