close

Enter

Log in using OpenID

(KONA\310NA RANG LISTA ZA 2014 web.xlsx)

embedDownload
FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH/BRANITELJSKIH POPULACIJA
SARAJEVO
Ismeta Mujezinovića 18. tel. 033 55 89 00, www.fbp.ba
Na osnovu člana 14. stava 2. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i postupku pružanja pomoći u rješavanju stambenih pitanja
pripadnika boračko/braniteljskih populacija, Upravni odbor Fondacije dana 25.06.2014.godine donio je
ODLUKU
o utvrđivanju konačne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za
2014.godinu.
I
Utvrđuje se konačna rang lista za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za
2014.godinu
Bodovna lista - RVI: Kredita opravka i sanacija
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Tahirović, Ale, Osman
Cazin
G.barska 236
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
80,00
2.
Kalajdžisalihović, Edhem, Salih
Bugojno
Bosanska 104.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
73,00
3.
Mujkić, Džemil, Ago
Brčko
H. Aganovića Tača 1.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
73,00
4.
Grcić, Mehmed, Hašim
Prozor
D. Grabčevićeve 5.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
72,00
5.
Jusić, Medo, Dževad
Centar
B. Sarajeva 19.a
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
71,00
6.
Suljagić, Muharem, Muhamed
Centar
A. Hume 11.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
71,00
7.
Ćatić, Hasija, Jasmin
Zavidovići
Mećevići b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
70,00
8.
Kurtić, Himzo, Muhamed
Centar
A. Andrejevića 124
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
70,00
9.
Majčić, Halil, Alija
Bugojno
Čipuljić 28.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
70,00
10.
Mušanović, Fehim, Mirsad
Stari Grad
Vrbanjuša 166
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
70,00
11.
Bešagić, Avdo, Haris
Bugojno
Nugle I 51.c
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
68,00
12.
Hadžić, Zuhdija, Zuhdija
Velika Kladuša
I Muslimanske 16
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
67,00
13.
Smaijć, Hasan, Akif
Vogošća
Donji hotonj do 57
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
67,00
14.
Kaljanac, Ramiz, Ekrem
Stari Grad
Logavina 42.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
63,00
15.
Horozović, Ale, Dževad
Bugojno
Gromile V bb
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
59,00
16.
Šabić, Ramo, Alija
Prozor
M. Tomića 15.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
56,00
17.
Džambić, Šefket, Merim
Novi Grad
Hajrudina Šabanije 10e
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
55,00
18.
Talić, Ibrahim, Senad
Bugojno
Gromile III b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
RVI
41,00
Bodovna lista - RVI: Kredita kupovina i izgradnja
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
1.
Hajdić, Alija, Ismet
Tešanj
Medakovo
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Pripadnost OS
Boračka
RVI
Bodovi
91,00
2.
Brkan, Ibro, Miralem
Mostar
Tadinovac 37
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
88,00
3.
Kapo, Ćamil, Husein
Vogošća
Mitra Šućura 67
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
85,00
4.
Sidran, Mehmed, Mirza
Hadžići
Žunovačka 89
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
83,00
5.
Rahić, Ibro, Zulfo
Čapljina
Lokve
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
81,00
6.
Hodžić, Rasim, Nermin
Novi Grad
Vrandučka 38.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
79,00
7.
Veladžić, Mustafa, Nijaz
Bužim
Konjodor b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
78,00
8.
Aldžić, Abdulah, Šefik
Bužim
Konjodor b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
70,00
9.
Razić, Hasan, Mustafa
Zavidovići
Potklrće
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
68,00
10.
Ičanović, Osaman, Husnija
Velika Kladuša
Ibrahima Mržjaka
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
RVI
48,00
Bodovna lista - Porodice šehida: Kredita opravka i sanacija
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Mešić Radović, Galib, Vesna
Novo Sarajevo
B. Mutevelića 111
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
70,00
2.
Džubur, Amir, Tarik
Novi Grad
Trg zlatnih ljiljana 28.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
59,00
3.
Konak, Meho, Tima
Novi Grad
J.gojaka 4
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
59,00
4.
Vejzović, Šaban, Sadeta
Vogošća
B: Halać 13.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
58,00
5.
Ibričić, Ramo, Zineta
Velika Kladuša
I. Mržljaka 134.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
38,00
Bodovna lista - Porodice šehida: Kredita kupovina i izgradnja
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Sinanović, Hašim, Senija
Zavidovići
Dragovac
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
82,00
2.
Hadžihasanović, Mujo, Enisa
Stari Grad
Brusulje 2.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
80,00
3.
Jusupović, Nurko, Kadira
Novi Grad
Branislava Nušića
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Š.P.
59,00
Bodovna lista - Demobilisani borci: Kredita opravka i sanacija
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Duratbegović, Fuad, Halid
Bugojno
Vrbas naselje d 2
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
78,00
2.
Basara, Mirsad, Mehmedalija
Bugojno
Terzići V/7
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
74,00
3.
Kovačević, Sulejman, Rifat
Zavidovići
Vikovići
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
74,00
4.
Bevrnja, Rasim, Amel
Bugojno
Vesela b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
72,00
5.
Bevrnja, Salih, Mirsad
Bugojno
Vesela b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
72,00
6.
Ramović, Hamid, Izudin
Centar
R. Prgude 1.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
71,00
7.
Adžem, Ibrahim, Salem
Bugojno
Poriče 123.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
69,00
8.
Gološ, Hajdar, Nurko
Novi Grad
V. čurčića 57.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
68,00
9.
Hasić, Avdija, Mirsad
Vareš
Hodžići b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
68,00
10.
Karadža, Ekrem, Abdulrahman
Bugojno
Karadže
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
68,00
11.
Kevrić, Meho, Ahmed
Vareš
Hodžići
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
68,00
12.
Morina, Djemo, Tahir
Bugojno
Glavice
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
67,00
13.
Rizvić, Husejin, Senad
Fojnica
Rizvići b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
67,00
14.
Parić, Osman, Omer
Zavidovići
Mustajbašići
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
66,00
15.
Parla, Mustafa, Bakir
Stari Grad
Prvi bataljon Sedrenik 36.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
65,00
16.
Šečić, Huso, Mesud
Bugojno
Vesela b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
65,00
17.
Duraković, Ibro, Lutvija
Novi Grad
Trg ZAVOBIHA 33.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
64,00
18.
Ajkunić, Agija, Halil
Bugojno
Poriče b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
63,00
19.
Cetin, Abdulah, Besim
Bugojno
Gaj V b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
20.
Gusinjac, Hamdija, Edib
Novi Grad
Vahide Maglajlić 8.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
21.
Imamović, Suljo, Vahidin
Goražde
43. drinske brigade 12.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
22.
Karšić, Alija, Ahmed
Novi Grad
O. Šehića 49.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
23.
Keserović, Mustafa, Fikret
Bihać
E. Kovačevića h-10.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
24.
Kevrić, Ibrahim, Rešad
Vareš
Striježevo b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
25.
Ramčić, Mujo, Amir
Kupres
Kupreške bojne b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
26.
Vareškić, Marjan, Stjepan
Novo Sarajevo
Behdžeta Mutevelića 95/5
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
27.
Vugdalić, Jusuf, Senad
Bugojno
Sultan Ahmedova
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
28.
Druško, Rizvo, Fadil
Kupres
Kukavice
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
61,00
29.
Korić, Redžo, Mensur
Novi Grad
Smiljevići
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
61,00
30.
Mandžuka, Hajrudin, Elvis
Bugojno
Kozarska 22.a
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
61,00
31.
Mrkonjić, Hamid, Azem
Zavidovići
Brašljevine b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
61,00
32.
Pamuk, Vejsil, Aziz
Novo Sarajevo
B. Mutevelića 81.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
61,00
33.
Alispahić, Alija, Hasan
Bugojno
D. Karadže b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
60,00
34.
Avdić, Adem, Ermin
Mostar
Stari Pazar 2.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
59,00
35.
Česo, Muharem, Šukrija
Bugojno
Vesela b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
59,00
36.
Ibišević, Hasib, Dženana
Novo Sarajevo
Zagrebačka 21/1
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
59,00
37.
Tirić, Fadil, Kemal
Vareš
Jušići 15.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
59,00
38.
Jarčević, Smajo, Izudin
Zavidovići
Skroze
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
58,00
39.
Mehić, Bego, Samir
Zavidovići
Potklrčje b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
58,00
40.
Mehmedović, Agan, Sifet
Zavidovići
Stavci
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
58,00
41.
Učanbarlić, Nijaz, Samir
Bugojno
S. Ahmedova 771 d
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
58,00
42.
Đerzić, Hakija, Dževad
Zavidovići
Dr. Pinkasa bandta 28
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
56,00
43.
Riuzvanović, Ahmed, Muharem
Vareš
Dabravine
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
56,00
44.
Bećirović, Zulfo, Ismet
Hadžići
Hadželi 177
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
55,00
45.
Delić, Halid, Muris
Novo Sarajevo
B.M.Selimovića 75.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
54,00
46.
Muratović, Sinan, Mesud
Zavidovići
Brašljevine
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
54,00
47.
Telbiz, Salih, Adem
Bugojno
Hendeg IV 3.
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
54,00
48.
Huskić, Nezir, Mirsad
Fojnica
Ragale bb
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
50,00
49.
Bečić, Eniz, Nermin
Zavidovići
Dubrovački put
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
43,00
50.
Karić, Šehzija, Akif
Novo Sarajevo
H. Čemerlića 7/I
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
38,00
51.
Mahmutović, Zejnil, Husnija
Vareš
Stupni do
Krediti za opravku i sanaciju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
33,00
Bodovna lista - Demobilisani borci: Kredita kupovina i izgradnja
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Šuša, Hilmo, Mesud
Ilidža
Rakovačka cesta 181
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
84,00
2.
Šarić, Šidija, Šehab
Bugojno
S. Kopčići b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
81,00
3.
Durić, Osman, Muhamed
Zavidovići
Naselje Sutjeska
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
80,00
4.
Golubić, Mušan, Ibro
Hadžići
Korča-Tarčin
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
79,00
5.
Čehajić, Adem, Rasim
Kakanj
Varalići 72
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
77,00
6.
Hrustić, Džemal, Amir
Novi Grad
Amira Krupalije 52.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
76,00
7.
Adilović, Muharem, Edin
Novi Grad
Omera Kovača 22.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
72,00
8.
Mujezinović, Džemal, Emir
Goražde
31. Drinske brigade 115.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
72,00
9.
Osmanović, Abid, Hajro
Centar
N. Fazlibegovića 32.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
72,00
10.
Sarač, Muradif, Ehlimana
Bugojno
Vrbas I
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
72,00
11.
Husić, Emin, Fehim
Zavidovići
Močevići
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
71,00
12.
Cokoja, Mustafa, Mujo
Bugojno
Vrbanja
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
70,00
13.
Mehmedović, Ismet, Hamid
Vogošća
Branilaca vijenca 19.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
70,00
14.
Manjušak, Rašid, Dževad
Donji Vakuf
G. Mahala b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
68,00
15.
Čardaković, Sabrija, Jusuf
Centar
A. Muharemije 43.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
66,00
16.
Hozić, Hamdija, Samir
Bugojno
Poriče 8.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
66,00
17.
Milić, Durmo, Elmedin
Centar
Šejh Juje 17.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
66,00
18.
Adilović, Teufik, Adnan
Vitez
Branilaca 81.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
19.
Alibašić, Hasan, Junuz
Novo Sarajevo
Ćamila Sijarića 84.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
20.
Hrnjić, Adil, Nermin
Maglaj
Liješnica 48.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
62,00
21.
Burkić, Mustafa, Zijad
Zavidovići
M. Spahe
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
59,00
22.
Kamenjaš, Fehim, Samir
Vareš
Stupni do b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
59,00
23.
Mujagić, Azim, Rasim
Novi Grad
Jusufa Juke gojaka 25.D
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
59,00
24.
Brkić, Šefik, Fikret
Novi Grad
A. Buće 50.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
57,00
25.
Gubelja, Ramo, Kadrija
Zavidovići
A. Izetbegovića b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
57,00
26.
Šehić, Hamid, Suvad
Zavidovići
Šehići
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
53,00
27.
Tokalić, Asim, Amir
Fojnica
Šeih Zukića Huseina b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
49,00
28.
Omerhodžić, Čamil, Anes
Breza
Branilaca grada 12
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
46,00
29.
Mamić, Meho, Sifet
Zavidovići
Rujnica
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
45,00
30.
Duratbegović, Fuad, Nešad
Bugojno
Gaj 1 br. 4.
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
41,00
31.
Bjelić, Omer, Hasan
Vareš
Majdanska M-9
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
35,00
32.
Škrgić, Rasim, Enes
Cazin
Begove kafane Ćoralići
Krediti za kupovinu i izgradnju
Armija ili MUP BiH
Demob. Borci
27,00
Bodovna lista - HVIDR-a: Kredita opravka i sanacija
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Ramčić, Mujo, Ruždija
Kupres
Kupreške bojne
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
74,00
2.
Bokanović, Mate, Zdravko
Tomislav Grad
Fra I.Ančića 14
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
68,00
3.
Zelenika, Stipo, Jozo
Mostar
Put za Široki Brijeg 10a
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
68,00
4.
Brešić, Mirko, Ivica
Livno
Guber b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
66,00
5.
Jaman, Pero, Biljana
Kupres
Slavonska 25
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
66,00
6.
Mihaljević, Dragutin, Božo
Kupres
Kralja Tomislava b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
66,00
7.
Ban, Mate, Niko
Kreševo
Kreševski kamenik
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
65,00
8.
Perić, Jure, Drago
Tomislav Grad
Kola
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
64,00
9.
Dumančić, Tomo, Željko
Kupres
K. Tvrtka 2.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
56,00
10.
Marić, Stanko, Stjepan
Široki Brijeg
Knešpolje 2.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
HVIDR-a
54,00
Bodovna lista - HVIDR-a: Kredita kupovina i izgradnja
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Čičak, Ivan, Džoni
Kupres
A. B. Bušića
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
94,00
2.
Puđa, Mirko, Ilija
Livno
M. Kablići bb
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
90,00
3.
Aničić, Ante, Miro
Mostar
Z. Frankopana 16.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
89,00
4.
Lovrić, Niko, Marko
Kupres
Osmanlije
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
83,00
5.
Mandarić, Jozo, Ilija
Mostar
Buna b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
80,00
6.
Ćurić, Drago, Želimir
Tomislav Grad
S. Radića
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
77,00
7.
Barbarić, Bosiljko, Drago
Čitluk
D. Blatinca
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
77,00
8.
Zovko, Drago, Vlado
Mostar
Ekrema Ćurića 5
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
77,00
9.
Križanac, Mato, Miro
Tomislav Grad
Vadešići
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
74,00
10.
Križanac, Ilija, Zdravko
Tomislav Grad
Bobara
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
72,00
11.
Lončar, Ivan, Mario
Tomislav Grad
Kraljice Teute
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
65,00
Bodovna lista - Obitelji poginulih branitelja: Kredita opravka i sanacija
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Buhać, Gojko, Ljilja
Mostar
Brune Bušića 4.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
O.P.B.
71,00
2.
Oršolić, Ivo, Kata
Orašje
Sarajevska b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
O.P.B.
64,00
3.
Vidović, Vladimir, Silvana
Mostar
Kralja Tomislava 7.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
O.P.B.
59,00
4.
Svalina, Ile, Ljubica
Kupres
K. A. Stepinca 7.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
O.P.B.
56,00
Bodovna lista - Obitelji poginulih branitelja: Kredita kupovina i izgradnja
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Buhać, Zdravko, Goran
Mostar
Brune Bušića 4.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
O.P.B.
77,00
2.
Kelava, Stipo, Vesna
Tomislav Grad
Stjepana Radića b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
O.P.B.
65,00
Bodovna lista - Razvojačeni branitelji: Kredita opravka i sanacija
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1
Smoljo, Niko, Darko
Kupres
R. Boškovića 17.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
75,00
2
Pašalić, Ivan, Danijel
Kupres
Osmanlije
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
72,00
3
Čičak, Zoran, Vinko
Kupres
K. Zvonimira 18.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
68,00
4
Beljan, Tomo, Ante
Tomislav Grad
Zrinsko-Frankopanska b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
66,00
5
Budimir, Ivan, Slavko
Tomislav Grad
Kolo
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
66,00
6
Perija, Ilija, Ružica
Kupres
Kraljice Katarine 12.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
HVIDR-a
66,00
7
Barać, Jozo, Ivica
Livno
Kralja Tvrtka b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
65,00
8
Barišić, Mirko, Ivica
Kupres
Kralja Zvonimira 16.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
65,00
9
Marić, Boško, Marinko
Čapljina
Grabovine
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
65,00
10
Šimić, Andrija, Spomenko
Kiseljak
Brnjaci
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
65,00
11
Pušić, Ivan, Dinko
Tomislav Grad
S. S. Kranjčevića 4.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
63,00
12
Šarić, Stanko, Frano
Posušje
Ante Bakule b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
63,00
13
Bašić, Stojan, Željko
Posušje
A. Mihanovića 33.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
63,00
14
Dumančić, Vlado, Ile
Kupres
Osmanlije
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
15
Knežević, Niko, Mato
Fojnica
Gojenići b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
16
Krišto, Stipan, Jakov
Tomislav Grad
Eminovo selo
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
17
Miočević, Rafo, Zdravko
Vareš
Stojkovići 15.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
18
Radoš, Stipe, Ante
Tomislav Grad
Kolo
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
19
Šimić, Frano, Božo
Kupres
Stipe Bakarića 5.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
20
Šimić, Ivan, Nikola
Kupres
Vukovarska 43.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
21
Šimić, Mato, Mato
Kiseljak
Kreševska cesta b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
22
Vrgoč, Ante, Zoran
Kupres
K. Tomislava
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
23
Lovrić, Mato, Mirko
Kupres
R.boškovića 6.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
59,00
24
Raštegorac, Mijo, Jozo
Kupres
Zlosela
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
59,00
25
Beljan, Frano, Anto
Tomislav Grad
Bega Kopčića 44.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
58,00
26
Kovčo, Ilija, Marinko
Tomislav Grad
Letka
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
56,00
27
Landeka, Marko, Jakov
Tomislav Grad
S. Radića
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
44,00
28
Pehar, Ivan, Nedeljko
Tomislav Grad
Kongora
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
38,00
29
Bulut, Dragun, Branko
Kupres
S. Barača b.b.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
36,00
30
Parlain, Marko, Frano
Tomislav Grad
Kolo
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
36,00
31
Sučić, Marko, Zvonko
Kupres
R. Boškovića 22.
Krediti za opravku i sanaciju
HVO
Razvj. Bran.
18,00
Bodovna lista - Razvojačeni branitelji: Kredita kupovina i izgradnja
Rd. br.
Podnosioc
Općina
Adresa
Zahtjev
Pripadnost OS
Boračka
Bodovi
1.
Matić, Dane, Ivan
Tomislav Grad
Liskovača
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
85,00
2.
Krajinović, Mato, Dragan
Fojnica
Nadbare 7.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
80,00
3.
Marić, Anto, Mirko
Kreševo
Alagići 17.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
75,00
4.
Tomić, Ivan, Milan
Posušje
Čitluk b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
73,00
5.
Karaula, Božo, Krunoslav
Livno
Brina 2.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
70,00
6.
Krišto, Ivan, Stipe
Tomislav Grad
Kraljice Jelene
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
68,00
7.
Vidović, Stipo, Jozo
Tomislav Grad
Kolo
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
68,00
8.
Ćurković, Filip, Perica
Kupres
Matice Hrvatske 3.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
65,00
9.
Mihaljević, Kazimir, Anđelko
Kupres
R. Boškovića 14.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
65,00
10.
Baković, Drago, Mate
Tomislav Grad
Mokronoge
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
11.
Zrno, Nedeljko, Nevenko
Kupres
Splitska b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
62,00
12.
Bagarić, Ivan, Ante
Tomislav Grad
Mesihovina
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
59,00
13.
Zrno, Miroslav, Ivica
Tomislav Grad
Kardinala Stepinca latice 3
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
58,00
14.
Šimić, Ivan, Ilija
Kupres
Suhova
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
56,00
15.
Krišto, Ivan, Slavko
Tomislav Grad
Stipanići
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
55,00
16.
Primorac, Nikola, Draženko
Mostar
H. A. Šimića 32.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
47,00
17.
Crnogorac, Petar, Ante
Posušje
Čitluk b.b.
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
46,00
18.
Čamber, Mirko, Dragomir
Tomislav Grad
Maka Dizdara b.b.063
Krediti za kupovinu i izgradnju
HVO
Razvj. Bran.
28,00
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Sarajevo, 25.06.2014.godine
broj: 05-14-73/14
Predsjednik
Upravnog odbora Fondacije
Samir Hozić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content