Μακέτα-δραστηριότητες για γαλακτοβιομηχανία στο μάθημα της

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014
ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ : Β4α
Γαλακτοβιομηχανία
ΕΛΓΑΛ
Μακέτα - δραστηριότητες
Καθηγητής : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Σελ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ
1α. Χρονοδιάγραμμα εργασιών μακέτας. Σχόλια για την τήρηση του…………………………….….1
1β. Ημερολόγιο εργασιών κατασκευής μακέτας…………………………………………………………….….1
1γ. Παρουσίαση σχεδίων κατασκευής της μακέτας………………………………………………………….2
1δ. Φωτογραφίες από την κατασκευή της μακέτας………………………………………………………..…4
1ε. Κατάλογος υλικών μακέτας………………………….……………………………………………………………..6
1στ. Κατάλογος εργαλείων και δυσκολίες στην κατασκευή της μακέτας……………………………..6
1ζ. Παρουσίαση κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών…………………………..7
1η. Οικονομικά στοιχεία σχετιζόμενα με την μακέτα…………………………………………………………7
1θ. Παρουσίαση σεμιναρίων για την μακέτα…………………………………………………………………….8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
2α.Πορεία σχεδιασμού νέων συσκευασιών………………………………………………………………………12
2β. Παρουσίαση αναπτυγμάτων νέων προϊόντων ΕΛΓΑΛ………………………………………………….13
2γ. Παρουσίαση των 6 νέων προϊόντων ΕΛΓΑΛ…………………………………………………………………13
2δ. Αφίσα με παρουσίαση της διαδρομής του γάλακτος και στους 3 τομείς παραγωγής…..14
2ε. Χαρτόνι παρουσίασης δραστηριοτήτων ομάδας………………………………………………………….15
2στ. Υπόδειγμα τιμολογίου………………………………………………………………………………………………..16
1α. Χρονοδιάγραμμα εργασιών μακέτας.
Α
ρ
ι
θ
μ
ό
ς
ε
β
δ
ο
μ
ά
δ
ω
ν
4
3
2
1
0
Δραστηριότητες
1β. Ημερολόγιο εργασιών κατασκευής μακέτας
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
Δευτέρα
17 Φεβρουαρίου
2014
Σχεδίαση κάτοψης – κοπή σελίδων με
Σχολείο τοιχοποιίες κτιρίων. Επικόλληση κτιρίου
παραγωγής +αποθήκης
2.
Δευτέρα
24 Φεβρουαρίου
2014
Έναρξη
τοποθέτησης
περίφραξης
και
τοποθέτησης
εξωτερικού
δρόμου.
Σχολείο Επικόλληση τοιχοποιίας κτιρίου γραφείων.
Επικόλληση αρχείου με τον 1ο χώρο
στάθμευσης
1
3.
4.
Δευτέρα
10 Μαρτίου 2014
Ολοκλήρωση τοποθέτησης πεζοδρομίων και
χώρου στάθμευσης (2).Στήριξη κτιρίου
Σχολείο γραφείου. Κατασκευή και επικόλληση
θυρωρείου. Κατασκευή σιλό. Τοποθέτηση
χώρων πρασίνου.
Δευτέρα
17 Μαρτίου 2014
Διαμόρφωση
χώρων
στάθμευσης
με
καλαμάκια.
Στήριξη
σιλό.
Κατασκευή
φορτηγών και επικόλληση τους. Επίστρωση
Σχολείο με γρασίδι των χώρων πρασίνου
και
τοποθέτηση
διακοσμητικών
δέντρων.
Τοποθέτηση πόρτας εισόδου και σημαιών
1γ. Παρουσίαση κάτοψης και σχεδίων κατασκευής της μακέτας
2
Πρόοψη κτιρίου παραγωγής+αποθηκών
3
Πρόοψη κτιρίου γραφείων
Πρόοψη θυρωρείου
Χώρος στάθμευσης
1δ. Φωτογραφίες από την κατασκευή της μακέτας
4
5
1ε. Κατάλογος υλικών μακέτας
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1
Χαρτόκουτα 21Χ23Χ21,5 εκ. (2τμχ.)
Κτίριο παραγωγής+αποθηκών
Μακετόχαρτο 5χιλ. 50Χ70εκ.
Κτίριο γραφείων +θυρωρείου+
περίφραξη
2
3
Κόλλα υγρή – συσκευασία 20 ml
4
5
6
7
Επικόλληση
+ περίφραξηέγχρωμων εκτυπωμένων
σελίδων (τοίχοι-οροφές-χώροι
στάθμευσης-χώροι πρασίνου-δρόμου
κ.ά.)
Διαμόρφωση χώρων πρασίνου
Γρασίδι -1 συσκευασία
Διαμόρφωση ακμών κτιρίων
Αυτοκόλλητη ταινία «λευκή»
Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων μεγ.Α4
Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων μεγ.Α3
8
Στολισμός χώρων πρασίνου
Δεντράκια πλαστικά
10
Αποτύπωση τοίχων – χώρων
στάθμευσης-δρόμου-πεζοδρομίωνχώρων πρασίνου κ.ά
Επικόλληση κτιρίων και περίφραξης
Σωληνάρια σιλικόνης
9
Αποτύπωση τοίχων – χώρων
στάθμευσης-δρόμου-πεζοδρομίωνχώρων πρασίνου κ.ά
Διαχωριστικά για τις θέσεις στάθμευσης
Πλαστικά καλαμάκια
1στ. Κατάλογος εργαλείων και δυσκολίες στην κατασκευή της μακέτας
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1
Χάρακας
Μετρήσεις για τον σχηματισμό της κάτοψης και
των υπόλοιπων υπολογισμών.
6
2
Ορθογώνια τρίγωνα
Μετρήσεις για τον σχηματισμό της κάτοψης και
διαφόρων εργασιών σωστής τοποθέτησης των
διαφόρων αντικειμένων της μακέτας
3
Κοπίδι
Για κόψιμο του μακετόχαρτου
4
Ψαλίδι
Για κόψιμο των εκτυπωμένων σελίδων κ.ά
5
Πιστόλι θερμοκόλλας
(σιλικόνης)
Για επικόλληση κτιρίων και περίφραξης στην βάση
.
*Στην κατασκευή δεν παρουσιάστηκε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία . Μικρές δυσκολίες
παρατηρήθηκαν για την κατασκευή και στήριξη των φορτηγών και την επίστρωση του
γρασιδιού
1ζ. Παρουσίαση κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών
Από τον διευθυντή ασφαλείας της ομάδας υπήρξε μέριμνα για την τήρηση των εξής κανόνων:
 Συνέπεια στην προσέλευση των μελών της ομάδας και άμεση ανάληψη καθηκόντων για
κάθε μέλος της ομάδας.
 Παραλαβή και παράδοση κάθε εργαλείου και υλικού με προσοχή και χωρίς την
ενόχληση των υπολοίπων μελών της ομάδας
 Οι εργασίες να εκτελούνται με αυξημένη προσοχή , κυρίως όταν χρησιμοποιούνται από
μέλη της ομάδας . το πιστόλι σιλικόνης και το κοπίδι
 Τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά να τοποθετούνται με την
λήξη των εργασιών στις προκαθορισμένες θέσεις τους.
1η. Οικονομικά στοιχεία σχετιζόμενα με την μακέτα
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΟ
Συνδρομές μελών
17/2
25,50 €
Χαρτόκουτα 21Χ23Χ21,5 εκ. (2τμχ.)
1,00€
Συνδρομές μελών
24/2
6,50 €
Μακετόχαρτο 5χιλ. 50Χ70εκ.
3,50€
Συνδρομές μελών
10/3
5,00 €
Κόλλα υγρή – συσκευασία 20 ml
(4τμχ.Χ 1,70)
6,80€
Συνδρομές μελών
17/3
2,00
Γρασίδι -1 συσκευασία
1,50€
Αυτοκόλλητη ταινία «λευκή»
1,00€
7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων μεγ.Α4
( 11 τμχ. Χ 0,20€)
2,20€
Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων μεγ.Α3
( 5τμχ. Χ 0,40€)
2,00€
Σωληνάρια σιλικόνης (2τμχ.)
0,50€
Δεντράκια πλαστικά ( 3 τμχ. Χ 1€ )
3,00 €
Πλαστικοποιήσεις χαρτονιών παρουσίασης
4,00 €
Εκτύπωση και βιβλιοδεσία γραπτής εργασίας
με δραστηριότητες μακέτας (2τμχ.)
10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
35,5 €
39 €
1θ. Παρουσίαση σεμιναρίων
Σεμινάριο 07-04-2014
ΘΕΜΑ : ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2014
Ώρα
Ομιλητής
Θέμα
11.00 π.μ.
ΠΑΪΠΕΤΗ ΆΝΝΑ
Γενική Διευθύντρια
ΠΑΜΠΟΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Δ/ντρια Προσωπικού
ΝΤΟΥΡΟ ΈΝΙ
Δ/ντρια Οικονομικών
ΝΙΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ
Δ/ντής λογιστηρίου
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δ/ντρια Μάρκετινγκ
ΝΤΟΥΦΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ/ντής Παραγωγής
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ
Δ/ντρια Ασφαλείας
ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δ/ντρια Δημ.σχέσεων
Έγκριση εισηγητικών προτάσεων
διαφόρων διευθύνσεων .
Αγγελία για την πρόσληψη στελέχους
της επιχείρησης.
Τιμοκατάλογος νέων προϊόντων
11.34 π.μ
ΝΤΑΟΥΝΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Δ/ντρια Μηχανογράφησης
Παρουσίαση του μενού «προϊόντα¨
στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
11.38 π.μ
ΜΠΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
Δ/ντής Προμηθειών
Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το γάλα
11.05 π.μ
ΞΥΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ντής Σχεδίασης πρ.
Η χάρτινη συσκευασίας γάλακτος
11.05 π.μ.
11.10 π.μ
11.14 π.μ
11.18 π.μ
11.22 π.μ
11.26 π.μ
11.30 π.μ
8
Υπόδειγμα τιμολογίου
Αποτελέσματα και συμπεράσματα
έρευνας αγοράς
Παρουσίαση του διαγράμματος
παραγωγής
Η πολιτική μας για την υγεία και την
ασφάλεια.
Αναγγελία με δελτίο τύπου των νέων
προϊόντων
11.05 π.μ
11.05 π.μ
ΝΤΑΡΑΜ ΣΑΧΙΛ
Δ/τής Ποιοτ. ελέγχου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Δ/ντής έρευνας και ανάπτ.
Η Θρεπτική αξία του γάλακτος
Εμπλουτισμένα γάλατα και light
9
Σεμινάριο 28-04-2014
ΘΕΜΑ : ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ώρα
Ομιλητής
11.00-11.04
π.μ.
11.05-11.09
π.μ.
11.10-11.14
π.μ
11.14-11.18
π.μ
ΠΑΪΠΕΤΗ ΆΝΝΑ
Γενική Διευθύντρια
ΠΑΜΠΟΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Δ/ντρια Προσωπικού
ΝΤΟΥΡΟ ΈΝΙ
Δ/ντρια Οικονομικών
ΝΙΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ
Δ/ντής λογιστηρίου
11.18-11.22
π.μ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δ/ντρια Μάρκετινγκ
ΝΤΟΥΦΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ/ντής Παραγωγής
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ
Δ/ντρια Ασφαλείας
ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δ/ντρια Δημ.σχέσεων
11.2311.27π.μ
11.28-11.32
π.μ
11.33-11.37
π.μ
Θέμα
Το όραμα της ΕΛΓΑΛ
Η αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού μας
Οι μελλοντικοί οικονομικοί στόχοι μας
Σύστημα εκπαίδευσης των πωλητών
μας
Η πολιτική διαφήμισης μας στα ΜΜΕ
Η τεχνολογία παραγωγής του
παστεριωμένου γάλακτος
Αφίσες και σήματα ασφαλείας
Χορηγίες ΕΛΓΑΛ
Ολοκλήρωση σεμιναρίου 5/5/2014
11.00-11.04
π.μ
ΝΤΑΟΥΝΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Δ/ντρια
Μηχανογράφησης
Επεξήγηση του μενού της ιστοσελίδας
«Το κοινωνικό μας έργο»
11.05-11.08
π.μ
ΜΠΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
Δ/ντής Προμηθειών
Ενημέρωση για τις φάρμες που
συνεργαζόμαστε.
11.0911.13π.μ
ΞΥΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ντής Σχεδίασης πρ.
Τρόπος κατασκευής
προϊόντων 2014
11.14-11.18
π.μ
ΝΤΑΡΑΜ ΣΑΧΙΛ
Δ/τής Ποιοτ. ελέγχου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Δ/ντής έρευνας και
ανάπτ.
11.19-11.23
π.μ
Ο ποιοτικός έλεγχος της ΕΛΓΑΛ
Δημιουργία οικολογικού
περιβάλλοντος
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πάμπορη Ζαχαρούλα
10
Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
11
2α.Πορεία σχεδιασμού νέων συσκευασιών
Ξεκινάμε με τον σχεδιασμό των 4 επιφανειών που θα αποτελέσουν την
αποτύπωση μιας νέας συσκευασίας (ανάπτυγμα ).
Τρόπος δημιουργίας :
Δημιουργώ 4 παραλληλόγραμμα (από το μενού
αυτόματα σχήματα ανά 2 ίσα ( σε ορισμένες συσκευασίες είναι και τα 4 ίσα)
με τα τμήματα μιας συσκευασίας γάλακτος που θέλω να καλύψω και στη
συνέχεια εισάγω με το μενού «πλαίσιο κειμένου» , εικόνες ή κείμενα στα
σημεία που επιλέγω ή αντιγράφοντας (παρατηρώντας) μία πραγματική
συσκευασία γάλακτος ( ΠΡΟΣΟΧΉ! Επιλέγω την εντολή «εικόνα» για το
υπομενού «γέμισμα σχήματος»). Για να ενωθούν μεταξύ τους τοποθετώ και 1
εξωτερικό μικρό – με κομμένα τμήματα στις 2 άκρες παραλληλόγραμμο –
όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα. Προσοχή! Στα πλαίσια κειμένου
επιλέγω την εντολή «χωρίς περίγραμμα»-για να μην φαίνεται το περίγραμμα
του πλαισίου. Για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα
 Γεμίζω με τα κατάλληλα ΜΙΚΡΑ κείμενα και τις 4 πλευρές
 Τις ονομασίες τις φτιάχνω στο cooltext για καλύτερο αποτέλεσμα
 Επιλέγω κατάλληλο εικονίδιο
 Επιλέγω κατάλληλο χρώμα γεμίσματος των ορθογωνίων.
12
2β. Παρουσίαση αναπτυγμάτων νέων προϊόντων ΕΛΓΑΛ
γ. Παρουσίαση των 6 νέων προϊόντων ΕΛΓΑΛ
13
2δ. Αφίσα με παρουσίαση της διαδρομής του γάλακτος και στους
3 τομείς παραγωγής
14
2ε. Χαρτόνι παρουσίασης δραστηριοτήτων ομάδας
15
2ε. Υπόδειγμα τιμολογίου
16