Περιγραφικό τιμολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ»
ΘΕΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+CONDENSE (LIFE 10 ENV/GR/596)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Η-Μ)
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
- Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
1.
1.1.1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο.
1.2
Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:
1.2.1
Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών
∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2
‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή
διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή
εκρηκτικών υλών.
1.2.3
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για
απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1
Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και
εφοδίων γενικά του έργου.
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου,
ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη
εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών
µέσων.
1.3.2
Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης,
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας, προσέγγισης όλων των υλικών, κυρίων και
βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους
µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των
πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών ορυγµάτων και άχρηστων
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
περιβαλλοντικών περιορισµών που ισχύουν.
1.3.3
Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου
προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων,
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο
του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4
Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και
λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου,
σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών,
καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την
Υπηρεσία.
1.3.6
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν
τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.7
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων,
προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.8
Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.9
Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα τεύχη
δηµοπράτησης, καθώς και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις,
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.10
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, ήτοι τα µισθώµατα, η
µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των
έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η
οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον,
προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την
εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.11
Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για
διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων,
ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την
πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.12
Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων
µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής
παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως
αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων των
αρµοδίων για αυτά τα εµπόδια φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ κλπ Ο.Κ.Ω.),
όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των
παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από
την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του
κοινού γενικά).
1.3.13
Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων
ασφάλειας για τη µη παρακώλυσης της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις
γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.14
Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα
(σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης), η σύνταξη µελετών
εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα,
θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
1.3.15
Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο
χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα
Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των
επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των
στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.16
Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων
οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην
Υπηρεσία.
1.3.17
Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές
ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων,
καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν
τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.18
Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22
Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων,
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23
Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα
διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και
αποµάκρυνσή τους.
1.3.24
Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του
έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και
ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες
για την µετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων αντιστήριξης για τη
διατήρηση των ορυγµάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
1.3.25
Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.26
Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.27
Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και
συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων,
αχρήστων υλικών.
1.3.28
Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων φρεατίων
αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ αυτά
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.29
Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα
τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.30
Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του έργου
κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.31
Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις
οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο
δηµοπράτησης του έργου.
1.3.32
Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά
Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για
Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης
εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη,
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για
τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του
εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω
δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία
γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου
αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.
1.5
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του
Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α.Τ. : ΗΜ 1
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9425.1.1 Κατασκευή µιας πλήρους παροχής ∆ΕΗ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45
100%
Για την κατασκευή µιας πλήρους παροχής ∆ΕΗ, δηλαδή µεταλλικό ιστό ανάρτησης
καλωδίου από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο 21/2" και µήκους 6 µ. και σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένο µήκους 3 µ. ο οποίος θα είναι στερεωµένος πάνω στον ιστό ανάρτησης και
πακτωµένος στην βάση από σκυρόδεµα, για την διέλευση και προστασία του καλωδίου της
παροχής της ∆ΕΗ καθώς και την τοποθέτηση του κουτιού του µετρητού. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά πλαστικοί σωλήνες, άγγιστρο κλπ.),
ηλεκτρόδιο γείωσης, έτσι ώστε όλη η κατασκευή να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς, τις
υποδείξεις και τις προδιαγραφές της ∆ΕΗ. Για την προµήθεια και εργασία εγκαταστάσεως
σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα
(Αριθµητικώς): 180,00
Α.Τ.: ΗΜ 2
ΑΤΗΕ Ν8974.7.7 Φωτιστικό Σώµα φθορισµού στεγανό µε λαµπτήρες 2Χ58W
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059
100,00%
Φωτιστικό σώµα φθορίου εξωτερικής τοποθέτησης στεγανό από αυτόσβηστο
polycarbonate και συνοδεύονται από διάφανο προστατευτικό κάλυµµα το οποίο και
στερεώνεται µε το σώµα του φωτιστικού µε ειδικά κλιπς από polycarbonate ή από
ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικά το σώµα του φωτιστικού θα φέρει την κατάλληλη
συνδεσµολογία για λειτουργία του φωτιστικού στα 220 V, θα περιέχει ηλεκτρονικά ballast
επώνυµα και υψηλής ποιότητος, καθώς και 2 λαµπτήρες φθορίου 1,5 m κατηγορίας Τ5 και
απόχρωσης λευκού φωτός. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του φωτιστικού
σώµατος, των δύο λαµπτήρων, τα µικροϋλικά συνδέσεως καθώς και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα εξι και εβδοµήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικώς): 56,72
Α.Τ.: ΗΜ 3
ΑΤΗΕ Ν8974.1.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού µετά του λαµπτήρα ισχύος 1*36 W.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό, µετά του λαµπτήρα ισχύος 1*36 W. οροφής ή
αναρτηµένο αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές,
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα και δεκαεπτά λεπτά
(Αριθµητικώς): 50,17
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
Α.Τ.: ΗΜ 4
ΑΤΗΕ Ν9290.31.1.1 Ταινιωτός αγωγός ∆ιαστ. 30x3.5 mm
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 045
100,00%
Ταινιωτός αγωγός ∆ιαστ 30x3.5 mm σε εγκατάσταση θεµελειακής γείωσης, χαλύβδινος (St)
θερµά επιψευδαργυρωµένος, µε πάχος επικάλυψης 300 gr/m2, κατά DIN 48801, πλήρης,
όπως στην περιγραφή και τις προδιαγραφές αναφέρεται, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
υλικά και µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία..
(1 m) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικώς): 3,89
Α.Τ.: ΗΜ 5
ΑΤΗΕ Ν9290.33.1.2 Σφικτήραςσυνδεσης ταινιων 30Χ3,5
Κωδ. αναθεώρησης :
ΗΛΜ 045
100,00%
Σφικτήρας βαρέως τύπου χαλύβδινος (St) θερµά επιψευδαργυρωµένος συνδεσης ταινιων
30Χ3,5 κατά DIN 48845, θεµελειακής ή περιµετρικής γείωσης , πλήρης, όπως στην
περιγραφή και τις προδιαγραφές αναφέρεται, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά
καιµικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικώς): 2,65
Α.Τ.: ΗΜ 6
ΑΤΗΕ Ν9290.33.1.1 Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως χαλύβδινος
επιψευδαργυρωµένος,60Χ60Χ4 mm
Κωδ. αναθεώρησης :
ΗΛΜ 045
100,00%
Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, διαστάσεων 60x60x4mm για σύνδεση
στρογγυλών αγωγών Φ8/10, χαλύβδινων ή αλουµινίου, εντός και εκτός του εδάφους
βαρέως τύπου χαλύβδινος (St) θερµά επιψευδαργυρωµένος κατά DIN 48845,
εγκατεστηµένος σε σύστηµα θεµελειακής ή περιµετρικής γείωσης, πλήρες, όπως στην
περιγραφή και τις προδιαγραφές αναφέρεται, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά και
µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο και εβδοµήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικώς): 2,76
A.T. : HM 7
ATHE N 8838A.1.2.1 Αγωγός χαλύβδινος, θερµά επιψευδαργυρωµένος διαµέτρου εις
mm Φ10
Κωδ. αναθεώρησης :
ΗΛΜ 045
100,00%
Αγωγός χαλύβδινος, θερµά επιψευδαργυρωµένος διαµέτρου εις mm Φ10 για σύνδεση µε
θεµελιακή γείωση. Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η εγκατάσταση του αγωγού µε
όλα τα απαραίτητα µικρουλικά συνδέσεως.
(1 m) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα και δεκαέξι λεπτά
(Αριθµητικώς): 4,16
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ
Α.Τ.: ΗΜ 8
ΑΤΗΕ Ν8737.1.12 Εσχάρα καλωδίων µεταλλική διάτρητη µε το κάλυµµα, πλάτους 150
mm
Κωδ. αναθεώρησης :
ΗΛΜ 034
100,00%
Εσχάρα καλωδίων µεταλλική διάτρητη µε το κάλυµµα, πλάτους 150 mm βαρέως τύπου,
από λαµαρίνα DKP γαλβανισµένη εν θερµώ µετά την κατασκευή κατά DIN 50976, πλήρης,
µε ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (καµπύλες, στροφές, συστολές, διακλαδώσεις, ταυ,
γωνίες, σύνδεσµοι κλπ) και στήριξης (πρόβολοι, ορθοστάτες, ντίζες, βραχίονες κλπ), όπως
αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές και τα σχέδια, δηλαδή προµήθεια
και προσκόµιση της εσχάρας και εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ύψους πλευρικού
τοιχώµατος 60 mm
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτα και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικώς): 7,95
Α.Τ. : ΗΜ 9
ΑΤΗΕ Ν8741.6 Κανάλι πλαστικό διατοµής 100Χ50mm τύπου legrand DLP ή
ισοδύναµο
Κωδ. αναθεώρησης :
ΗΛΜ 41
100,00%
Κανάλι πλαστικό διατοµής 100Χ50mm τύπου legrand DLP ή ισοδύναµο , µετά των
απαιτούµενων τεµαχίων σύνδεσης για την όδευση των καλωδίων εντός του µεταλλικού
κτιρίου. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του καναλιού, των εξαρτηµάτων και η
εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα και εξήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικώς): 11,67
Α.Τ. : ΗΜ 10
ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευµατοδότης πλαστικού καναλιού SCHUKO εντάσεως 16 A
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49
100,00%
Ρευµατοδότης πλαστικού καναλιού SCHUKO εντάσεως 16 A. Στην τιµή περιλαµβάνεται η
προµήθεια , η µεταφορά και η εγκατάσταση µαζί µε τα µικρο- εξαρτήµατα τοποθέτησης.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικώς): 6,89
Α.Τ. : ΗΜ 11
ΑΤΗΕ 8801.1.4Ν ∆ιακόπτης µε πλήκτρο πλαστικού καναλιού ή χωνευτός έντασης 10
Α
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49
100,00%
∆ιακόπτης µε πλήκτρο πλαστικού καναλιού ή χωνευτός έντασης 10 Α. Στην τιµή
περιλαµβάνεται η προµήθεια , η µεταφορά και η εγκατάσταση µαζί µε τα µικρο- εξαρτήµατα
τοποθέτησης.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικώς): 5,94
Α.Τ.: ΗΜ 12
ΑΤΗΕ 8773.4.1.1ΣΧ. Καλώδιο τύπου NYY για σύνδεση πίνακα – µετρητή διατοµής 3
Χ 25 + 16 + 16 mm²
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47
100,00%
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
σιδηρολωνήνας γαλβανιζέ όπου απαιτείται, άγκιστρα, συρµατόσχοινο και µικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία
(1 m) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά και τριάντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικώς): 17,39
Α.Τ.: ΗΜ 13
ΑΤΗΕ Ν 8773.3.1 Αγωγός τύπου ΝΥΥ χάλκινος διατοµής 3Χ1,5
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046
100,00%
Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY.
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο και εξήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικώς): 2,67
Α.Τ.: ΗΜ 14
ΑΤΗΕ Ν 9337.2.1 Αγωγός τύπου ΝΥΥ χάλκινος διατοµής 3Χ2,5
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046
100,00%
Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικώς): 4,60
Α.Τ. : ΗΜ 15
ΑΤΗΕ Ν8773.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4Χ2,5 mm2.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4Χ2,5 mm2 και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα και ενενήντα τρια λεπτά
(Αριθµητικώς): 4,93
Α.Τ. : ΗΜ 16
ΑΤΗΕ Ν8773.3.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατ. 3Χ6 mm.
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 47
100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατ. 3Χ6 mm2 για τησύνδεση γενικού πίνακα- υποπίνακα
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικώς): 6,50
Α.Τ.: ΗΜ 17
ΑΤΗΕ 8766.5.5 Αγωγός τύπου ΝΥΥ χάλκινος 5Χ10
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046
100,00%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικώς): 12,70
Α.Τ. :ΗΜ 18
ΑΤΗΕ Ν8733.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC
(σπιράλ) διαµέτρου Φ40mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41
100%
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC, σπιράλ Φ 40 mm,
ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες ή καµπύλες από
πλαστικό υλικό, προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικώς): 3,50
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Α.Τ.: ΗΜ 19
ΑΤΗΕ Ν8840.140.0 Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής (Α.Π.)
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 052
100,00%
Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας (Α.Π.), επίτοιχος, όπως στην περιγραφή, τις προδιαγραφές και
τα σχέδια αναφέρεται, πλήρης, µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες
κλπ) µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια
και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση
και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων
γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια πενήντα
(Αριθµητικώς): 850,00
Α.Τ.: ΗΜ 20
ΑΤΗΕ Ν8840.140.0 Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής (Β.Π.)
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 052
100,00%
Ηλεκτρικός πίνακας (Β.Π.), επίτοιχος, όπως στην περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα
σχέδια αναφέρεται, πλήρης, µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες
κλπ) µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια
και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση
και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων
γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια εξήντα
(Αριθµητικώς): 360,00
Α.Τ.: ΗΜ 21
ΑΤΗΕ Ν8840.140.0 Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής (∆.Π.)
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 052
100,00%
Ηλεκτρικός πίνακας (∆.Π.), επίτοιχος, όπως στην περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα
σχέδια αναφέρεται, πλήρης, µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες
κλπ) µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια
και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση
και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων
γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια σαράντα
(Αριθµητικώς): 240,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Α.Τ.: ΗΜ 22
ΑΤΗΕ Ν9302.2 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα
σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 010
100,00%
Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγµατος µικρότερου ή
µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο εκσκαφής σε ξερό
έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή υποβιβάζεται µε
άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του
ορύγµατος στίς απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη των
αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων
ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων,
τοπικών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακόρυφων) και µεταφορών γιά την οριστική
αποµάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την
αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων προς
επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών
µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως
των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες Εκσκαφή χάνδακα σε
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες.
(1 m³ ) Κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα
(Αριθµητικώς): 12,00
Α.Τ.: ΗΜ 23
ΑΤΗΕ Ν8749.1 Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων διαστ.
40Χ40cm βάθους 70cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10
100%
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm και
βάθους 70 cm, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και
πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα, µε περιµετρικό πλαίσιο και χυτοσιδηρό
στεγανό κάλυµµα και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η
δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν
(Αριθµητικώς): 100,00
Α.Τ.: ΗΜ 24
ΑΤΗΕ Ν. 9429.1 Ιστός ηλεκτροφωτισµού
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101
100%
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και
πλήρη
εγκατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισµού ύψους 3.10 m, κυκλικής διατοµής Φ100, από
πρεσσαριστό
ανοδειωµένο ριγωτό αλουµίνιο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών και τα λοιπά
τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται, επίσης, η δαπάνη για:
α. το πλήρες αποσπώµενο ακροκιβώτιο ιστού
β. τα αγκύρια στήριξης του ιστού µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα εξαρτήµατα (ροδέλες,
παξιµάδια,
τάπες, κλπ.) καθώς και τα αντίστοιχα πλαίσια συγκράτησης κι ευθυγράµµισης των
αγκυρίων κατά την έγχυση του µπετόν.
γ. τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από
το
ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
δ. τον εύκαµπτο σωλήνα Φ63mm για την τοποθέτηση των καλωδίων από κάθε φρεάτιο
στον κάθε ιστό φωτισµού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων
υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας
εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης,
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η
δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και
εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα εγκεκριµένα σχέδια
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ογδόντα
(Αριθµητικώς): 380,00
Α.Τ.: ΗΜ 25
ΑΤΗΕ Ν9301.1 Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως
τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2121
100%
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε
έδαφος γαιώδες που θα γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιµοποίηση
εκρηκτικών και µε την υποστήριξη των πρανών, µόρφωση πυθµένα, την µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την
Αστυνοµία.
(1 m³ ) Κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα και σαράντα ένα λεπτά
(Αριθµητικώς):12,41
Α.Τ.: ΗΜ 26
ΑΤΗΕ Ν 9312.1 Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώµατος άοπλη ελάχιστων
διαστάσεων 1m*1m, και βάθους 0,70m
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213
100%
Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώµατος άοπλη ελάχιστων διαστάσεων 1m*1m, βάθους
0,70m δηλαδή κατασκευή µίας βάσεως από άοπλο σκυρόδεµα C12/15 για την έδραση και
στερέωση επιστυλίου φωτιστικού που να φέρει στο κέντρο µία κατακόρυφη οπή και µία
πλευρική για τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα σπιράλ Φ63 για την διέλευση του
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Βάθος πάκτωσης 0,7m. Στην τιµή δεν
περιλαµβάνεται η αξία των εκσκαφών.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα και δέκαεπτα λεπτά
(Αριθµητικώς): 80,17
Α.Τ.: ΗΜ 27
ΑΤΗΕ Ν 9315 Σωλήνας πολυαιθυλενίου PΕ Φ 90
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 08
100%
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός m σωλήνα PE µε διάµετρο 90 mm, πάχους
τοιχώµατος 5,1 mm, και βάρους 1,38 Kgr/m ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6
ατµοσφαιρών,κατά µήκους διανοιγµένης τάφρου συµπεριλαµβανοµένου απάντων των
απαραίτητων ειδικών τεµαχίων καθώς και των µικρουλικών συνδέσεως ,στηρίξεως κλπ.
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN8074/8075 µε τον απαιτούµενο οδηγό από
γαλβανισµένο σύρµα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών
καλωδίων σε χάνδακα βάθους 60-70 cm. Στην τιµή αυτή συµπεριλαµβάνεται και η εργασία
εγκιβωτισµού µε άµµο και τοποθέτηση των τούβλων και πλέγµατος επισηµάνσεως
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι και ενενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικώς): 6,96
Α.Τ.: ΗΜ 28
ΑΤΗΕ Ν9375.1 Προβολέας, εξωτερικού φωτισµού, LED ισχύος 80W
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103
100,00%
Προβολέας υψηλής απόδοσης Φωτεινότητας LED ισχύος 80W, µε κέλυφος από χυτό
αλουµίνιο, βαµµένο µε αντιετοξική βαφή φούρνου. Ο βαθµός προστασίας είναι IP 65 ή
ισοδύναµος κατά τους διεθνείς κανονισµούς. Η ονοµαστική διάρκεια ζωής θα είναι
µεγαλύτερη από 10000 h, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης (CRI) µεγαλύτερος από 80 και η
φωτεινή ροή δεν θα είναι µικρότερη του 90% της αρχικής µετά από 6000 ώρες λειτουργίας.
Ο βαθµός προστασίας είναι IP 65 ή ισοδύναµος κατά τους διεθνείς κανονισµούς και θα
συνοδεύεται µε πιστοποιητικά ποιότητας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια, την µεταφορά και την εγκατάσταση
του παραπάνω προβολέα µαζί µε όλα τα απαραίτητα µικρουλικά στήριξης-προστασίας των
καλωδίων, καθώς και τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξή του.
(1 τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια
(Αριθµητικώς): 300,00
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗ
Α.Τ. : ΗΜ 29
ΑΤΗΕ Ν8103.92.5 Φρεάτιο µετρητής νερού που περιλαµβάνει α) φρεάτιο διαστάσεων
30Χ40Χ40 cm µε κάλυµµα β) µετρητή νερού γ) σφαιρική βαλβίδα αποµόνωσης δ)
βαλβίδα αντεπιστροφής, πλήρες ον. ∆ιαµέτρου DN40 (Φ11/2)
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11
100,00%
Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαµβάνει. Α) Φρεάτιο διαστ. 30 Χ 40 Χ 40 cm µε
κάλυµµα. β) Μετρητή νερού γ) Σφαιρική βαλβίδα αποµόνωσης δ) Βαλβίδα αντεπιστροφής
,πλήρες.
Όπως
στην
περιγραφή
και
τις
προδιαγραφές
αναφέρεται,δηλ.
προµήθεια,προσκόµιση,υλικά και µικροϋλικά και εργασία κατασκευής και σύνδεσης µε το
δίκτυο, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα
(Αριθµητικώς): 150,00
Α.Τ. : ΗΜ 30
ΑΤΗΕ Ν8036.3.1.2 Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ ) κατά DIN 16892-93 Φ18Χ2mm (1/2").
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8
ακτινοδικτυωµένο
100%
Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από ακτινοδικτυωµένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ) Φ18Χ2mm
θερµοκρασίας λειτουργίας 60 oC και πίεση 10 bar, κατάλληλος για πόσιµο νερό, µε τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας, εντός ειδικού σπιράλ προστασίας µε όλα τα
ειδικά τεµάχια σύνδεσης ΡΕ-ΡΕ ή ΡΕ-ΡΡ ή ΡΕ-St, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης για παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους(m)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,80
A.T.: ΗΜ 31
Η7.9.1 N Πλαστική δεξαµενή ύδατος από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE)
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 30
100,00%
Πλαστική δεξαµενή για αποθήκευση ύδατος από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE)
χωρητικότητας 1000 Lt. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά της δεξαµενής
επί τόπου του έργου, τα υλικά διαµόρφωσης της βάσης έδρασης, τα µικροϋλικά σύνδεσης
και την εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης µε το δίκτυο.
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια
(Αριθµητικώς): 400,00
Α.Τ.: ΗΜ 32
ΑΤΗΕ N8217.2: Αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 21
100,00%
Αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα παροχής 1,5m3/h και µανοµετρικό τουλάχιστον 35mΥΣ
αποτελούµενο από :
Ηλεκτροκίνητη αντλία ισχύος 1 HP αυτόµατης αναρρόφησης κατάλληλη για άντληση από
υπόγειες/ υπέργειες δεξαµενές ή γεωτρήσεις µε νερό. Ενδεικτικός τύπος: WILO HWJ 40/50
Με κλειστό δοχείο διαστολής µεµβράνης για πιεστικά συγκροτήµατα, πιεζοστάτη,
µανόµετρο και όλα τα παρελκόµενα υδραυλικά εξαρτήµατα σύνδεσης.
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση µε όλα τα υλικά και
µικροεξαρτήµατα που απαιτούνται ,καθώς και την ηλεκτρική σύνδεση του και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία του παραπάνω πιεστικού συγκροτήµατος
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια τριάντα
(Αριθµητικώς): 530,00
Α.Τ.: ΗΜ 33
ΑΤΗΕ Ν8603.4.2 Ερµάριο µε τοπικούς συλλεκτοδιανοµείς ύδρευσης πλήρες
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 4
100,00%
Ερµάριο µε τοπικούς συλλεκτοδιανοµείς ύδρευσης, πλήρως εγκατεστηµένο, δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία.
Στην τιµή εφαρµογής συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου,
αποθήκευση, εγκατάσταση, δοκιµές, θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια.
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δεκαεννέα και εξήντα εννέα
(Αριθµητικώς): 119,69
Α.Τ. : ΗΜ 34
ΑΤΗΕ 8138.3.1.4 Κρουνός εκροής (βρύση)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12
100%
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος διαµέτρου 1” µετά των υλικών συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι και σαράντα τρία λεπτά
(Αριθµητικώς): 16,43
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ
A.T.: ΗΜ 35
ΑΤΗΕ Ν8160.3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 Χ 64 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 17
100,00%
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 Χ 64 cm πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (σταγγιστήρα),
σιφώνι χρωµέ, στηρίγµατα, σωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα επτά και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικώς): 167,60
A.T.: ΗΜ 36
ΑΤΗΕ N8141.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού-ψυχρού ύδατος
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 13
100,00%
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, τοποθετηµένος σε νιπτήρα,
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ένα και τρία λεπτά
(Αριθµητικώς): 61,03
A.T.: ΗΜ 37
ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 13
100,00%
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε
κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως ∆ιαστάσεων 42 Χ
60 cm
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα έξι και πενήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικώς): 46,52
A.T.: ΗΜ 38
ΑΤΗΕ 8169.2.1 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ορειχάλκινη επιχριωµένη µε κρύσταλλο
διαστάσεων 12Χ60 cm
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13
100,00%
Εταζέρα νιπτήρα ορειχάλκινη επιχριωµένη µε κρύσταλλο διαστάσεων 12Χ60cm πλήρης
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαεννέα και πενήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικώς): 19,52
A.T.: ΗΜ 39
ΑΤΗΕ 8178.1.2 Χαρτοθήκη πλήρης επιχριωµένη µε καπάκι
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14
100,00%
Χαρτοθήκη πλήρης επιχριωµένη µε καπάκι δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικώς): 22,64
A.T.: ΗΜ 40
ΑΤΗΕ Ν8174 ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχριωµένο
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13
100,00%
∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι εννέα και πέντε λεπτά
(Αριθµητικώς): 29,05
A.T.: ΗΜ 41
ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14
100,00%
Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη µε το σύνολο
των εξαρτηµάτων της πλήρης .Περιλαµβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη µε τη
σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού µέσω γωνιακού διακόπτου χρωµέ και τεµαχίου
εύκαµπτου χαλκοσωλήνα χρωµέ µε ρακόρ χρωµέ στα άκρα του γιά την προσαρµογή του,
το πλαστικό κάθισµα µε το κάλλυµα και την χαρτοθήκη πορσελάνης µε τα υλικά και
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική
λειτουργία
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια εξήντα δύο και εβδοµήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικώς): 262,73
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α.Τ.: ΗΜ 42
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετέυσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ100mm
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8
100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6 atm
για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε
διαµορφωµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο σταγανότητας,
πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσες κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικώς): 9,38
Α.Τ.: ΗΜ 43
ATHE N8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ40mm
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8
100,00%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6 atm
για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε
διαµορφωµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο σταγανότητας,
πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσες κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικώς): 5,88
Α.Τ. : ΗΜ 44
ΑΤΗΕ Ν8053.1 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ12,5 cm
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8
100,00%
Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε και εξήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικώς): 45,67
Α.Τ. : ΗΜ 45
ΑΤΗΕ Ν8046.1 Σιφώνι δαπέδου πλαστικό
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8
100,00%
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου τύπου VALSIR µε εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού
τσιµεντοκονιάµατος (κολυµπητό), πλήρως εγκατεστηµένο
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα έξι και τριάντα ένα λεπτά
(Αριθµητικώς): 36,31