ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ

ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Καλλιθέα : 24-11-2011
Αρ.πρωτ.: 16084
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------------------------------------------------------ΙΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
:
:
:
:
:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛ.
ΦΑΞ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
210-4812490, 210-4857615
210-4812330
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151
176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Aριθ. Διακήρυξης 4 / ΠΡΟΧ / 2011
Πρόχειρος Διαγωνισμός για
ανακαίνιση
αποδυτηρίων
γυμναστηρίου
φρεατίων
και
εξ.
Σιβιτανιδείου
Σχολής.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομ.
Μήνας
Έτος
Ημέρα
Ώρα
02
Δεκέμβριος
2011
Παρασκευή
12:00 π.μ.
Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
2. Το Ν.Δ.496/74 περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.
3. Το Νόμο 1418/84 και του Π.Δ.609/85 περί κατασκευής δημοσίων έργων.
4. Το Νόμο 3263/2004 μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
5.
Το Νόμο 3669/18-06-2008 περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας περί κατασκευής
δημοσίων έργων.
6. Το Νόμο 2362/27-11-1995 περί Δημοσίου λογιστικού.
7.
Την αριθ. 181/23-11-2011 απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος για την έγκριση της δαπάνης και των
1
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
τεχνικών προδιαγραφών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Διαγωνισμό για ανακαίνιση αποδυτηρίων γυμναστηρίων και εξ. φρεατίων της Σιβιτανιδείου Σχολής
σύμφωνα και με τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης,
προϋπολογισμού δαπάνης
έως 48.912,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος έτους 2011.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα υποβολής προσφορών ενιαίου ποσοστού έκπτωσης .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ο Διαγωνισμός αφορά σε ανακαίνιση αποδυτηρίων γυμναστηρίων και εξ. φρεατίων της Σιβιτανιδείου Σχολής
σύμφωνα και με τα αναλυτικώς περιγραφόμενα στα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης.
Η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα www.sivitanidios.edu.gr
Θα γίνει ανάρτηση και στη Διαύγεια.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με τους εξής όρους και συμφωνίες.
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
1. Η παρούσα Διακήρυξη.
2. Τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός μελέτης – προδιαγραφές υλικών – σχέδια – προμέτρηση –
τιμολόγιο μελέτης – τιμές εφαρμογής – βοηθητικές τιμές – βασικές τιμές.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει
την 02-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104
της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού που θα
οριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, με το σύστημα των σφραγισμένων προσφορών .
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι
προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του αρμόδιου
υπουργείου.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι σαφείς και να
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω .
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
•
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
•
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
•
Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού.
•
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
•
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
•
Την οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου η οποία θα πρέπει να αναφέρει το
ποσοστό έκπτωσης και τη συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση.
•
Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο
Μ.Ε.Ε.Π.
•
Πιστοποιητικό αυτοψίας που χορηγείται από την Δ/νση Τεχνικού το οποίο απαιτείται λόγω
των ειδικών συνθηκών στους χώρους της εκτέλεσης του έργου (παρουσία και κυκλοφορία
μαθητών) και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για πρόσθετα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας.
2. Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα
γίνεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ.122) Θεσσαλονίκης 151,
Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17610, έως και την Παρασκευή 02-12-2011 και ώρα 12:00 π.μ., με απόδειξη.
Στην ίδια διεύθυνση και έως την ίδια ημερομηνία και ώρα μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές
που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν στον αποστολέα από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
4.
Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή γράφει
όρους οι
οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της Διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές.
7.
Η προσφορά για μέρος του προς εκτέλεση έργου που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
9. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης του έργου αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
10. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης.
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται έως 23 Δεκεμβρίου.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την
ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στη παρούσα, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο
περιλαμβάνει τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς ( δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά) και την
υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
3
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Οι φάκελοι αποσφραγίζονται και καταγράφονται στο πρακτικό όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά από
λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις ,σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη
μικρότερη προσφορά ),ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
Κατόπιν η Ε.Δ ελέγχει , ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, το
παραδεκτό των ζητούμενων δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών σύμφωνα και με τα οριζόμενα
στη παρούσα.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές
που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των
διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές, ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ
και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του πρακτικού και εάν δεν
υπάρχουν ενστάσεις ,σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία , η Ε.Δ υποβάλλει τα πρακτικά
της προς το αρμόδιο όργανο της Προϊστάμενης Αρχής για την τελική έγκριση αποτελέσματος και την
κατακύρωση στο μειοδότη.
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση κοινοποιείται στο μειοδότη με πρόσκληση για την
υπογραφή εντός 15 ημερών της σύμβασης .
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ποσού 1988,28 € το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς
το ΦΠΑ.
Όριο ποσοστού έκπτωσης για την προσφορά του Αναδόχου ορίζεται το 20% πάνω από το οποίο ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου,
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως : για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης
μετά το ως άνω όριο, μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες
δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μια (1) μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες
μονάδες έκπτωσης, μιάμιση (1,5) μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί
συνολικό ποσοστό εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, όπως
αυτός ορίζεται πιο πάνω.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου να προσκομίσει Φορολογική και
Ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση πληρωμής φόρου και λοιπών ταμείων.
2. Η εξόφληση του Τιμολογίου από τη Σχολή θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
έργου από επιτροπή η οποία θα οριστεί από την Διεύθυνση του Ιδρύματος.
3. Η επίβλεψη του έργου, η παρακολούθησή του κι η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών
θα γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικού της Σχολής.
4. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και των πρωτότυπων τιμολογίων από τον
Ανάδοχο και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για την επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης αποφαίνεται το
4
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Πρωτοδικείο Αθηνών με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Σιβιτανίδειος Σχολή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από
οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κ.λ.π.).
2. Σε ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί
κατασκευής δημοσίων έργων.
3. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιώματος σύμβασης σε τρίτους από τον Ανάδοχο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’
απευθύνονται στο Τμήμα συντήρησης εγκαταστάσεων της Σιβιτανιδείου Σχολής, Θεσσαλονίκης 151,
Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ.17610, τηλ. 210-4857607 στον κ. Αυγουστινιάτο Αλέξανδρο.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης που αναφέρονται παραπάνω θα γίνεται χωρίς αντίτιμο από το
τμήμα Διαχείρισης της
Σιβιτανιδείου Σχολής, Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Αθήνα,Γρ.109 τηλ.210-
4857615,210-4812490 fax,210-4812330 . Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
5
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Καλλιθέα: 21/11/2011
Αρ. Πρωτ.
Ι∆ΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ: ∆ιαχείριση
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 151
17610 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΗΛ: 2104857607
FAX: 2104857607
e-mail: [email protected]
ΘΕΜΑ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΟ:
Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων
Σκοπιµότητα:
Σκοπός του έργου είναι η πλήρης ανακαίνιση των αποδυτηρίων του κλειστού γυµναστηρίου
της Σιβιτανιδείου και η διαµόρφωση του επιπλέον χώρου σε αίθουσα γυµναστικής. Περιλαµβάνεται
ακόµη η ανακαίνιση των εσωτερικών κερκίδων του κλειστού γυµναστηρίου µε βαφή και διαµόρφωση
του καθίσµατος µε ξύλο. Ακόµη θα πραγµατοποιηθεί καθαρισµός των φρεατίων και των υπόγειων
αγωγών αποστράγγισης οµβρίων υδάτων, διότι κατά τα τελευταία χρόνια σε έντονες βροχοπτώσεις
παρατηρείται εισροή οµβρίων υδάτων εντός του χώρου του γυµναστηρίου. Επιπλέον είναι η πλήρης
ανακατασκευή των παλαιών τουαλετών.
1. Αποδυτήρια
Περιγραφή χώρου:
Ο χώρος των αποδυτηρίων είναι διαµορφωµένος µε χωρίσµατα, wc και ντουζιέρες, αλλά λόγω της
µεγάλης παλαιότητας τα είδη υγιεινής έχουν όλα οξειδωθεί σε µεγάλο βαθµό και είναι άχρηστα.
Πέραν αυτού η διαρρύθµιση του χώρου δεν είναι σύµφωνη µε τις σύγχρονες ανάγκες της σχολής.
Εργασίες:
Οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στον χώρο έχουν ως παρακάτω:
1. Καθαίρεση όλων των εσωτερικών χωρισµάτων στον χώρο.
2. Αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής και των υδραυλικών εγκαταστάσεων.
3. Τάπωµα και σκυροδέτηση όλων των υφισταµένων φρεατίων.
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Τεχνική έκθεση v2.0.doc
Σελίδα 1/6
457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
4. Κατασκευή τοιχοποιίας από ελαφρόπλινθους τύπου αλφαµπλόκΑΔΑ:
σύµφωνα
µε το σχέδιο που
επισυνάπτεται έως το 2,40m
5. Κατασκευή υγρού χώρου, µε τοίχο στα πλαϊνά. Ο χώρος αυτός θα επενδυθεί κάτω και στους
τοίχους µε πλακίδια τοίχου και δαπέδου για την συγκράτηση υγρασίας. Θα τοποθετηθεί
νιπτήρας µε µία βρύση κρύου. Θα πρέπει να συνδεθούν αποχετεύσεις και ύδρευση µε το
υφιστάµενο δίκτυο ακριβώς στο πίσω τοίχο όπου υπάρχουν τουαλέτες.
6. Στο δάπεδο, αφού καθαριστεί καλά και τριφτούν όλες οι ατέλειες, θα επικολληθεί ειδικό
αθλητικό ελαστικό δάπεδο τύπου κλειστών γυµναστηρίων σε µορφή ρολού πάχους έως 1cm
7. Κατασκευή και τοποθέτηση 3 µεταλλικών θυρών σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών
029990101 µε χρήση ψευτόκασας. Οι θύρες θα ασφαλίζουν µε σύρτη από την εσωτερική
πλευρά εκτός από την µια εσωτερική που θα διαθέτει κλειδαριά.
8. Επισκευή όλων των επιχρισµάτων του χώρου.
9. Σπατουλαρίσµατα στις νέες τοιχοποιοίες.
10. Αντικατάσταση θραυσµένων υαλοπινάκων.
11. Χρωµατισµοί στους τοίχους και την οροφή (πιθανόν µε χρήση πιστολιού)
12. Χρωµατισµοί στις µεταλλικές θύρες
13. Χρωµατισµοί στις ξύλινες θύρες.
2. Κερκίδες κλειστού γυµναστηρίου
Περιγραφή χώρου:
Εντός της µεγάλης αίθουσας του κλειστού γυµναστηρίου, θα γίνει επισκευή της επιφάνειας
των κερκίδων και επένδυση του χώρου των καθισµάτων µε ξύλο.
Εργασίες:
1. Καθαρισµός των επιφανειών από υπολείµµατα τσιµέντων, επιχρισµάτων και βρωµιάς.
2. Αποκατάσταση της επιφάνειας του σκυροδέµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, λείανση µε
γυαλόχαρτο.
3. Αστάρωµα όλης της επιφάνειας µε αστάρι διαλύτου ειδικό για αντοχή σε υγρασία.
4. Χρωµατισµός όλης της επιφάνειας των κερκίδων (όψη, πλαϊνά, δάπεδο) µε τσιµεντόχρωµα.
5. Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων καθισµάτων σε µορφή πάγκου, σύµφωνα µε τις
λεπτοµέρειες που απεικονίζονται στο σχέδιο.
6. Τα ξύλινα καθίσµατα θα βαφτούν µε βερνίκι δύο συστατικών διαλύτου (όχι νερού).
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Τεχνική έκθεση v2.0.doc
Σελίδα 2/6
ΑΔΑ:
457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
7. Η στήριξη των καθισµάτων θα γίνει απευθείας πάνω στο
σκυρόδεµα
µε βίδες µε
στρογγυλευµένο κεφάλι για την προστασία των ενδυµάτων των καθήµενων και πλαστικά
παρεµβύσµατα (upat).
3. Καθαρισµός φρεατίων
Περιγραφή χώρου εργασίας:
Τα φρεάτια και οι αγωγοί που θα καθαριστούν βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του γυµναστηρίου.
Το σύστηµα αυτό συγκεντρώνει όλα τα όµβρια ύδατα που πέφτουν σε όλη την επιφάνεια του
γηπέδου. Είναι αρκετά µεγάλης διατοµής και δεν έχουν καθαριστεί ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν.
Εντός των φρεατίων υπάρχει συγκεντρωµένη µεγάλη ποσότητα σκουπιδιών τα οποία εµποδίζουν την
οµαλή ροή των υδάτων µε συνέπεια να πληµµυρίζει χώρος του γυµναστηρίου.
Εργασίες:
Περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες για τον καθαρισµό των φρεατίων όπως χαλάρωση
των µπαζών, συγκέντρωση των µπαζών (σε δεµένες πλαστικές ανθεκτικές σακούλες), εξαγωγή τους
και άµεση αποµάκρυνσή τους -την ίδια µέρα-, καθαρισµός των πλευρικών ανοιγµάτων, καθαρισµός
του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου – συλλεκτήρα µε πιεστικό µηχάνηµα, έλεγχος καλής λειτουργίας
του φρεατίου και ενηµέρωση προς την υπηρεσία για τις εργασίες που εκτελούνται και για τυχόν
φθορές που εντοπίσθηκαν (φθορά τσιµεντοκονίας – σπασµένες σχάρες ή φρεάτια, κ.λ.π) καθώς και
οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι αναγκαία για την πλήρη λειτουργία του φρεατίου. Ο τρόπος που θα
χρησιµοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδοµένα της επιστήµης, της τέχνης,
και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα υλικά θα χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη.
Επιπλέον θα γίνει και καθαρισµός των ενδιάµεσων αγωγών καθώς και του κεντρικού αγωγού
προς το παντορροϊκό δίκτυο πόλης µε ειδικό πιεστικό µηχάνηµα αποφράξεων υψηλής πίεσης.
4. Τουαλέτες
Περιγραφή χώρου:
Ο χώρος των WC απεικονίζεται στο σχέδιο 17. Υπάρχουν δύο ανεξάρτητες είσοδοι στον χώρο. Όλοι
οι εσωτερικοί τοίχοι ανέρχονται µέχρι ύψους 2,50 µέτρων. Υπάρχουν από 2 τουαλέτες µε πόρτα, 4
νιπτήρες και 3 ντουζιέρες. Το δάπεδο των WC είναι από µωσαϊκό, και είναι επί εδάφους.
Η παροχή του νερού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12 µέτρων εξωτερικά του τοίχου.
Εργασίες:
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Τεχνική έκθεση v2.0.doc
Σελίδα 3/6
Οι οικοδοµικές εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στονΑΔΑ:
χώρο457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
των WC έχουν ως
παρακάτω και είναι σύµφωνες µε το σχέδιο 19.
1. Καθαίρεση των τοιχοποιοιών που διαχωρίζουν τα WC.
2. Αποξήλωση των ειδών υγιεινής
3. Αποξήλωση των εσωτερικών κουφωµάτων
4. Καθαίρεση όλων των πλακιδίων από τις υπόλοιπες τοιχοποιίες
5. ∆ιάνοιξη αυλακιών για όδευση σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης και καθαίρεση
σκυροδέµατος για τοποθέτηση φρεατίου στεγανού πλαστικού στο σηµείο που υποδεικνύεται
στο σχέδιο 20.
6. Χτίσιµο τοιχοποιίας από Alphablock, µήκους 2,50 µέτρων για διαχωρισµό των χώρων και
χτίσιµο 6 χωρισµάτων για τα WC και τα ντους όπως φαίνονται στο σχέδιο 19. Μπροστά από
τα ντους, για την καλύτερη προστασία του υποστυλώµατος από την υγρασία, θα χτιστεί διπλός
τοίχος.
7. Υπερύψωση της στέψης όλων των τοίχων έως ύψους 4,50 µέτρων, κατασκευή σενάζ ύψους
0,10 µέτρων στην µέση του ύψους όλων των τοίχων.
8. Κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικών θυρών σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών
029990101 µε χρήση ψευτόκασας. Οι θύρες θα ασφαλίζουν µε σύρτη από την εσωτερική
πλευρά εκτός από την µια εσωτερική που θα διαθέτει κλειδαριά.
9. Σκυροδέτηση φρεατίων και οδεύσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Τσιµεντάρισµα των
σωληνώσεων ύδρευσης για την προστασία τους από την επαφή µε τους σοβάδες.
10. Επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια µόνο εντός των WC, ντουζ και στους τοίχους των
νιπτήρων, έως ύψους 2,20. Η επιλογή των πλακιδίων θα γίνει από τους επιβλέποντες του
έργου κατόπιν προσκόµισης δειγµάτων.
11. Επιχρίσµατα ή σπατουλάρισµα στις υπόλοιπες τοιχοποιίες ή όπου απαιτείται εντός του χώρου.
12. Επένδυση δαπέδων µε πλακίδια κεραµικά σε όλες τις επιφάνειες. Η επιλογή των πλακιδίων θα
γίνει από τους επιβλέποντες του έργου κατόπιν προσκόµισης δειγµάτων.
13. Βαφή όλων των ακάλυπτων επιφανειών τοιχοποιίας, θυρών µε χρώµατα που θα επιλεγούν από
τους επιβλέποντες του έργου.
Οι υδραυλικές εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στον χώρο των WC έχουν ως
παρακάτω και είναι σύµφωνες µε τα σχέδια 20-21:
Α) Αποχέτευση:
1. Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων PVC 6atm µε την διάµετρο που αναφέρεται στα σχέδια
2. Κατασκευή και σύνδεση 3 σιφωνίων δαπέδου µε σχάρα στα σηµεία που αναφέρονται στο
σχέδιο.
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Τεχνική έκθεση v2.0.doc
Σελίδα 4/6
457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
3. Κατασκευή και τοποθέτηση φρεατίου 200Χ200 για τηνΑΔΑ:
συγκέντρωση
όλων των
αποχετεύσεων νιπτήρων, και σιφωνίων δαπέδου και όδευσή τους προς υφιστάµενο φρεάτιο
εντός του χώρου.
4. Όλες οι ρύσεις θα πρέπει να είναι περίπου 2%.
5. Όλοι οι σωλήνες θα κολληθούν και στην συνέχεια το δίκτυο θα ελεγχθεί από την
Επίβλεψη του έργου σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων της
Σχολής για τυχόν διαρροές πριν καλυφθούν µε κονίαµα.
Β) Υδρευση:
1. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί είναι χαλκοσωλήνας Φ18 σε όλο το µήκος της
εγκατάστασης.
2. Όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης θα είναι εντοιχισµένες. Ειδικά στις ντουζιέρες θα εγκατασταθεί
διπλή σωλήνωση θερµού – ψυχρού ύδατος η οποία θα οδεύει προς το σηµείο όπου θα
υποδειχθεί ότι θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός θερµοσίφωνας (ο θερµοσίφωνας δεν απαιτείται)
3. Η εγκατάσταση ύδρευσης θα ξεκινά από σιδηροσωλήνα που βρίσεκεται έξω από τον χώρο και
που θα συνεχίσει µέχρι να µπει στις τουαλέτες. Από εκεί θα συνεχίσει µε χαλκοσωλήνα Φ18.
4. Εντός του χώρου θα υπάρχει διακόπτης και από εκεί θα ξεκινά η όδευση προς τα διάφορα
σηµεία. Που φαίνονται στο σχέδιο 21.
5. Στα σηµεία τερµατισµού θα υπάρχει πάλι διακόπτης και η εγκατάσταση θα συνδεθεί µε τις
βρύσες και τα καζανάκια.
6. Όλο το δίκτυο θα ελεγχθεί από την Επίβλεψη του έργου σε συνεργασία µε το Τµήµα
Συντήρησης Εγκαταστάσεων της Σχολής για τυχόν διαρροές πριν καλυφθεί µε κονίαµα.
7. Οι σωληνώσεις θα καλυφθούν µε τσιµεντοκονίαµα χωρίς προσθήκη ασβέστη για την
προστασία από την διάβρωσή τους.
Γ) Είδη Υγιεινής:
1. Θα τοποθετηθούν νιπτήρες µε απλή βρύση µε κάνουλα. Στις ντουζιέρες θα υπάρχει τηλέφωνο,
και βρύση θερµού – ψυχρού. Στις αποχετεύσεις των νιπτήρων και των ντουζιέρων θα υπάρχει
σιφόνι για την αποφυγή επιστροφής δυσάρεστων οσµών από την αποχέτευση.
2. Οι λεκάνες θα είναι ευρωπαϊκού τύπου (καθήµενου) χαµηλής πιέσεως µε καπάκι πλαστικό και
µε καζανάκι τύπου αέρος.
3. Όλα τα είδη υγιεινής θα πρέπει να µην έχουν σπασίµατα ή γδαρσίµατα και να παραδοθούν
τοποθετηµένα και συνδεδεµένα µε το δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης.
4. Στις τουαλέτες θα τοποθετηθούν χαρτοθήκες.
Γενικά:
Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούµενα της
νοµοθεσίας µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του. Επί πλέον θα πρέπει να µεριµνήσει και για την
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Τεχνική έκθεση v2.0.doc
Σελίδα 5/6
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
ασφαλή διέλευση των διερχοµένων από τα σηµεία εργασιών και την αποτροπή
εισόδου στον χώρο
του εργοταξίου ατόµων που δεν έχουν σχέση µε το έργο. Ειδικά όσον αφορά τα φρεάτια, θα πρέπει να
κλείνονται τα καπάκια άµεσα µετά το πέρας των καθηµερινών εργασιών.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία των σταθερών εγκαταστάσεων όπως
ηλεκτρικοί πίνακες, φωτιστικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τα καλύψει µε νάιλον για την προστασία
τους και θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς προκληθεί εξαιτίας
του εντός και εκτός των χώρων που θα κυκλοφορεί.
Ο ανάδοχος επιπλέον είναι υπεύθυνος και για την ασφαλή φύλαξη των υλικών και εργαλείων του και
η Σχολή δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους.
Προϋπολογισµός:
Ο προϋπολογισµός επισυνάπτεται στην µελέτη.
Χρόνος Εργασιών:
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 23 ∆εκεµβρίου 2011. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει χρονοδιάγραµµα εργασιών το οποίο θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν
από την έναρξη των εργασιών.
Ο Συντονιστής του
Τµήµατος Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Τεχνική έκθεση v2.0.doc
Σελίδα 6/6
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή
∆ιεύθυνση Τεχνικού
Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Εργο : Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ.
φρεατίων
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ελήφθησαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών : 2010∆
ΑΑ
Κωδικός
Περιγραφή υλικού
Μονάδα
Μέτρησης
Τιµή
Μονάδας
(ΕΥΡΩ)
Επίσηµες τιµές
1 026
2 647.2
Τσιµέντο κοινό µε την αξία χαρτοσάκκων
Κάθισµα λεκάνης πλαστικόν µετά καλύµµατος χρώµατος λευκού
Κg
τεµ
0,0999
19,00
Τιµές 1Α
3 571.6.1
Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαµέτρου 18mm πάχους τοιχώµατος 0,70mm
m
2,92
4 583.1.1
5 586.8
Χυτοσιδηρούς σίφωνας Ευθύς διαµ 50 mm
Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη Σχαράκια ορειχάλκινα
στρογγυλά Β.Τ.
Αναµικτήρ (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος χρωµέ διαµ 1/2 ins
τεµ
τεµ
25,00
4,72
τεµ
42,00
6 619.1.2
7 620.2
Λεκάνη αποχωρητηρίου Χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη. "Ευρωπαϊκού"
(καθήµενου) τύπου, µε το δοχείο πλύσεως
Νιπτήρας κρεµαστός 55 Χ 45, 1 οπής (Porcher)
Σιφώνι Φ1 1/4 ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο
80,00
τεµ
τεµ
37,00
15,70
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ µε 4 κοχλίες νικελέ διαστ 42 Χ 60
cm
Χαρτοθήκη επιχρωµιωµένη απλή
τεµ
45,00
τεµ
2,27
12 566.2
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή , Φ 3/4 ins
m
2,46
13 572.Α.2.11
Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC για 60οC Κατά ΕΛΟΤ 686/Β
Βαρέως Τύπου Φ160
Λεκάνη καταιονηστήρα χαλύβδινη εσµαλτωµένη διαστάσεων 70x70 cm
m
10,25
τεµ
51,67
8 628.2
9 629.1
10 636.2
11 646.1.1
Τιµές εµπορίου
14 631.1.1
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Καλλιθέα: 21/11/2011
Αρ. Πρωτ.
Ι∆ΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ: ∆ιαχείριση
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 151
17610 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΗΛ: 2104857607
FAX: 2104857607
e-mail: [email protected]
ΘΕΜΑ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΟ:
Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τις παρακάτω
προδιαγραφές.
Alphablock:
Στις τοιχοποιοίες που θα κατασκευαστούν µε ελαφρόπλινθους τύπου alphablock, θα πρέπει
να γίνει χρήση όλων των ειδικών υλικών που προβλέπονται από τις προδιαγραφές του υλικού για την
καλύτερη συγκόλληση και σταθερότητα. (π.χ. κόλλες)
Πλακίδια:
Η επιλογή των πλακιδίων θα γίνει από τους επιβλέποντες του έργου κατόπιν προσκόµισης
δειγµάτων από τον ανάδοχο.
Τα πλακίδια δαπέδου θα πρέπει να είναι κατηγορίας Group4.
Χρωµατισµοί:
Η επιλογή των χρωµάτων θα γίνει ύστερα από συµφωνία µε τους επιβλέποντες από ειδικό
δειγµατολόγιο. Οι τοίχοι θα βαφούν µε πλαστικά χρώµατα, ενώ οι θύρες µε βερνικοχρώµατα υψηλής
αντοχής για ξύλα και µέταλλα (ντουκόχρωµα).
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Προδιαγραφές υλικών v2.0.doc
Σελίδα 1/3
Θύρες:
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Οι µεταλλικές θύρες θα γίνουν σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών 029990101 αλλά στις
διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης. Θα ασφαλίζουν µε σύρτη από την εσωτερική
πλευρά εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Είδη υγιεινής:
Λεκάνες
Οι λεκάνες θα είναι χαµηλής πιέσεως µε δοχείο πλύσης µε τα εξαρτήµατά του µε πίσω σιφόνι.
Θα πρέπει να έχουν πλαστικό καπάκι. Το δοχείο πλύσης θα είναι τύπου αέρος.
Νιπτήρες
Οι νιπτήρες θα είναι διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια που έχουν δοθεί. Θα πρέπει να
διαθέτουν σιφόνι και να είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο αποχέτευσης.
Βρύσες
Οι βρύσες θα είναι τύπου κάνουλας µιας παροχής (κρύο νερό) και θα πρέπει να παραδοθούν
συνδεδεµένες µε το δίκτυο ύδρευσης.
Οι βρύσες στις ντουζιέρες (τηλέφωνα) θα είναι διπλής παροχής (ζεστό – κρύο νερό) και θα
παραδοθούν συνδεδεµένες µε το δίκτυο ύδρευσης.
∆οχεία πλύσης
Τα δοχεία πλύσης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα στις λεκάνες χαµηλής πιέσεως και
συνδεδεµένα µε αυτές και το δίκτυο ύδρευσης. Ο µηχανισµός θα είναι αέρος µε µπουτόν
αέρος.
Ντουζιέρες
Οι Ντουζιέρες θα είναι χαλύβδινες επισµαλτωµένες διαστάσεων 70x70cm.
Φρεάτια:
Το φρεάτιο που θα τοποθετηθεί εντός της τουαλέτας θα είναι πλαστικό διαστάσεων 20Χ20cm
και θα είναι στεγανό. Σε αυτό θα συνδεθούν όλες οι αποχετεύσεις και θα υπάρχει οχετός
διατοµής Φ75 για την απαγωγή των υδάτων προς τον εξωτερικό τοίχο των τουαλετών.
Αποχετεύσεις:
Όλοι οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν εντός του κτιρίου και αυτοί που θα σχηµατίσουν την
κατακόρυφη όδευση θα είναι από PVC πίεσης 6 atm.
Στην κλειστή άκρη του σωλήνα αποχέτευσης Φ100 θα πρέπει να υπάρχει πλαστική τάπα
καθαρισµού. Όλοι οι σωλήνες θα κολληθούν και στην συνέχεια το δίκτυο θα ελεγχθεί από την
Επίβλεψη του έργου σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων της Σχολής για
τυχόν διαρροές πριν καλυφθούν.
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Προδιαγραφές υλικών v2.0.doc
Σελίδα 2/3
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Ελαστικό αθλητικό δάπεδο:
Το ελαστικό αθλητικό δάπεδο θα είναι πάχους έως 5mm. Πρέπει να έχει µεγάλη αντοχή στην
τριβή και µειωµένη ολισθηρότητα. Θα κατασκευάζεται σε ρολά και θα τοποθετείται συγκολλητό στο
δάπεδο. Οι αρµοί µεταξύ των ρολών θα πρέπει να εφαρµόζουν τέλεια, να συγκολληθούν και να µην
παρουσιάζουν καµία ασυνέχεια. Με το δάπεδο θα πρέπει να παρέχεται και εγγύηση καλής εφαρµογής
για τουλάχιστον ενός έτους.
Υαλοπίνακες
Οι υαλοπίνακες που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι οπλισµένοι, πάχους τουλάχιστον
5mm και να τοποθετηθούν µε όλους τους κανόνες της τέχνης. Θα πρέπει να παρέχουν στεγανοποίηση
και να µην αφήνουν να περνάει ο αέρας. Κατά την εφαρµογή θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί και
σιλικόνη.
Ο Συντονιστής του
Τµήµατος Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος
Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ
E:\My Created Files\Έργα\2011 Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων\v2.0\Προδιαγραφές υλικών v2.0.doc
Σελίδα 3/3
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή
∆ιεύθυνση Τεχνικού
Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Εργο : Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ.
φρεατίων
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Κωδικός
Αρθρου
Μονάδα
Mέτρησης
A.T.
1 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά
m2
1
ΝΑΟΙΚ Α\23.03
2 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών
m3
2
ΝΑΟΙΚ Α\22.04
20
3 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
4 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
5 Προσεκτική αποξήλωση ειδών υγιεινής
m3
3
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01
2,4
m2
4
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01
100
τεµ
5
ΟΙΚ ΑΠΟΞ.ΕΙ∆.ΥΓ
24
6 Πλήρης καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε
εσχάρα Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α ενός ανοίγµατος
(εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα)
7 Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης Καθαρισµός αγωγού
αποχέτευσης DN 450-600 mm
8 Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες από
ξυλεία ελάτου, πριστή
9 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
τεµ
26
ΝΑΥ∆Ρ Α\16.30.01
20
m
27
ΝΑΥ∆Ρ Α\16.40.03
100
m3
31
ΝΑΟΙΚ Α\52.01.02
0,9
m2
33
ΝΑΟΙΚ Α\22.45
10
τεµ
34
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.01
6
1 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του
1,00 m
2 Σκυροδέµατα µικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C10/12
3 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών
επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων
4 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα
m2
25
ΝΑΟΙΚ Α\76.20.02
5
m3
9
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02
2
m2
8
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01
150
m2
7
ΝΑΟΙΚ Α\71.31
80
5 Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή
παρεµφερή, πάχους 15 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x15 cm
6 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα,
γραµµικά µπατικών τοίχων
3. Καλύψεις ∆απέδων - Τοίχων
m2
6
ΝΑΟΙΚ Α\47.10.02
70
m
35
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02
11
1 Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες, µεµβράνη PVC - P µε
ενίσχυση από συνθετικές ίνες
2 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα,
15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων
3 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm
4. Χρωµατισµοί
m2
23
ΝΑΟΙΚ Α\79.12.02
80
m2
10
ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01
92
m2
11
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01
33
1 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για
χρωµατισµούς
2 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή
τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα
3 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές
ρητίνες βάσεως διαλύτου
4 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικοχρώµατα
ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη, µε
βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
5 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
m2
30
ΝΑΟΙΚ Α\77.15
65
m2
29
ΝΑΟΙΚ Α\77.10
65
m2
28
ΝΑΟΙΚ Α\77.30
65
m2
32
ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03
28
m2
13
ΝΑΟΙΚ Α\77.55
31
ΑΑ
Περιγραφή
Ποσότητα
1. Προεργασίες
10 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για
οπές επιφανείας έως 0,05 m2
2. Κατασκευές - Σκυροδέµατα
170
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
2
Μονάδα
Mέτρησης
A.T.
6 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
5. Θύρες
m2
12
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01
565
1 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες
kg
17
ΝΑΟΙΚ Α\62.24
400
2 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα
kg
15
ΝΑΟΙΚ Α\62.41
110
3 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως
13 cm
6. Η/Μ
m2
36
ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01
4,5
1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm
τεµ
19
ΑΤΗΕ 8160.2
8
2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος,
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Νιπτήρα επίτοιχος διαµέτρου Φ
1/2 ins
3 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώµατος
0,80 mm
4 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονοµαστικής πίεσης 6 at
Ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm
5 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονοµαστικής πίεσης 6 at
Ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm
6 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε
το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του
7 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού
τεµ
18
ΑΤΗΕ 8141.1.2
8
m
37
ΑΤΗΕ 8041.6.1
30
m
38
ΝΑΥ∆Ρ Α\12.13.01.01
30
m
39
ΝΑΥ∆Ρ Α\12.13.01.05
24
τεµ
40
ΑΤΗΕ 8151.2
4
τεµ
41
ΑΤΗΕ 8179.2
4
8 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60
cm
9 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωµιωµένη απλή
τεµ
42
ΑΤΗΕ 8168.2
7
τεµ
43
ΑΤΗΕ 8178.1.1
4
10 Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη διαµέτρου Φ
100 mm
11 Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ διαµέτρου Φ 50 mm
τεµ
44
ΑΤΗΕ 8054.8
4
τεµ
45
ΑΤΗΕ 8049.1.1
2
12 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m
διαστάσ. 20cm X 20cm
13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins
τεµ
46
ΑΤΗΕ Ν8066.1.2
1
m
47
ΑΤΗΕ 8036.2
14 Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα Χαλύβδινη εσµαλτωµένη
διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm
7. Μεταφορές
τεµ
48
ΑΤΗΕ 8162.1.1
1 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας
ton.km
22
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01
1.100
ton
21
ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02
44
ton
20
ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01
28
ΑΑ
Περιγραφή
2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε
µηχανικά µέσα
3 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε τα
χέρια
Οι µελετητές
Κωδικός
Αρθρου
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
Ο ∆ιευθυντής
Ποσότητα
15
2
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή
∆ιεύθυνση Τεχνικού
Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Εργο : Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ. φρεατίων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΑ
Είδος Εργασιών
Κωδικός
Αρθρου
A.T.
1
2
3
4
Κωδικός
Μον.
Αναθεώρησης Mετρ.
5
6
Ποσότητα
Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7
8
∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη
Ολική
∆απάνη
9
10
1. Προεργασίες
1 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά
ΝΑΟΙΚ Α\23.03
1
ΟΙΚ 2303
m2
170
6,70
1.139,00
2 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών
ΝΑΟΙΚ Α\22.04
2
ΟΙΚ 2222
m3
20
33,20
664,00
ΝΑΟΙΚ
Α\22.10.01
3
ΟΙΚ 2226
m3
2,4
66,20
158,88
ΝΑΟΙΚ
Α\22.21.01
4
ΟΙΚ 2238
m2
100
4,80
480,00
ΟΙΚ
ΑΠΟΞ.ΕΙ∆.ΥΓ
ΝΑΥ∆Ρ
Α\16.30.01
5
ΟΙΚ 8160
τεµ
24
15,00
360,00
26
Υ∆Ρ 6120
70%
Υ∆Ρ 6107
30%
τεµ
20
27,00
540,00
ΝΑΥ∆Ρ
Α\16.40.03
27
Υ∆Ρ 6120
m
100
8,40
840,00
ΝΑΟΙΚ
Α\52.01.02
31
ΟΙΚ 5202
m3
0,9
556,00
500,40
ΝΑΟΙΚ Α\22.45
33
ΟΙΚ 2275
m2
10
19,90
199,00
ΝΑΟΙΚ
Α\22.30.01
34
ΟΙΚ 2261Α
τεµ
6
9,40
56,40
3 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα,
µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων
καθαίρεσης
4 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων
παντός τύπου χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
5 Προσεκτική αποξήλωση ειδών
υγιεινής
6 Πλήρης καθαρισµός φρεατίου
υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα
Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α ενός
ανοίγµατος (εσχάρα και πλευρικό
άνοιγµα)
7 Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης
Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης
DN 450-600 mm
8 Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες
οροφές και στέγες από ξυλεία
ελάτου, πριστή
9 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωµάτων
10 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για
οπές επιφανείας έως 0,05 m2
Σύνολο 1. Προεργασίες
4.937,68
4.937,68
2. Κατασκευές - Σκυροδέµατα
1 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους
6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m
2 Σκυροδέµατα µικρών έργων για
κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C10/12
3 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων
επιφανειών, επιφανειών
επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων
4 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε
µαρµαροκονίαµα
5 Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία
τύπου ALFABLOCK ή παρεµφερή,
πάχους 15 cm από δοµικά στοιχεία
60x25x15 cm
6 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά
µπατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ
Α\76.20.02
ΝΑΟΙΚ
Α\32.05.02
25
ΟΙΚ 7622
m2
5
42,40
212,00
9
ΟΙΚ 3212
m3
2
106,00
212,00
ΝΑΟΙΚ
Α\77.17.01
8
ΟΙΚ 7737
m2
150
3,50
525,00
ΝΑΟΙΚ Α\71.31
7
ΟΙΚ 7131
m2
80
11,60
928,00
ΝΑΟΙΚ
Α\47.10.02
6
ΟΙΚ 4713
m2
70
29,10
2.037,00
ΝΑΟΙΚ
Α\49.01.02
35
ΟΙΚ 3213
m
11
21,20
233,20
Σύνολο 2. Κατασκευές - Σκυροδέµατα
4.147,20
4.147,20
3. Καλύψεις ∆απέδων - Τοίχων
1 Επιστρώσεις µε συνθετικές
µεµβράνες, µεµβράνη PVC - P µε
ενίσχυση από συνθετικές ίνες
2 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα,
15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων
Σε µεταφορά
ΝΑΟΙΚ
Α\79.12.02
23
ΟΙΚ 7912
m2
80
18,00
1.440,00
ΝΑΟΙΚ
Α\73.26.01
10
ΟΙΚ 7326.1
m2
92
35,80
3.293,60
4.733,60
9.084,88
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΑ
Είδος Εργασιών
Κωδικός
Αρθρου
A.T.
2
3
4
1
Κωδικός
Μον.
Αναθεώρησης Mετρ.
5
6
Ποσότητα
Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7
8
Από µεταφορά
3 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων
20x20 cm
∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη
Ολική
∆απάνη
9
10
4.733,60
ΝΑΟΙΚ
Α\73.33.01
11
ΟΙΚ 7331
m2
33
33,20
Σύνολο 3. Καλύψεις ∆απέδων - Τοίχων
9.084,88
1.095,60
5.829,20
5.829,20
4. Χρωµατισµοί
1 Προετοιµασία επιχρισµένων
επιφανειών τοίχων για
χρωµατισµούς
2 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος
µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα
3 Υπόστρωµα (αστάρι)
τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές
ρητίνες βάσεως διαλύτου
4 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων
επιφανειών µε βερνικοχρώµατα ενός
η δύο συστατικών βάσεως νερού η
διαλύτη, µε βερνικόχρωµα δύο
συστατικών βάσεως νερού η
διαλύτου.
5 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η
διαλύτου
6 Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Α\77.15
30
ΟΙΚ 7735
m2
65
1,80
117,00
ΝΑΟΙΚ Α\77.10
29
ΟΙΚ 7725
m2
65
4,60
299,00
ΝΑΟΙΚ Α\77.30
28
ΟΙΚ 7735
m2
65
2,30
149,50
ΝΑΟΙΚ
Α\77.71.03
32
ΟΙΚ 7771
m2
28
18,40
515,20
ΝΑΟΙΚ Α\77.55
13
ΟΙΚ 7755
m2
31
7,00
217,00
ΝΑΟΙΚ
Α\77.80.01
12
ΟΙΚ 7785.1
m2
565
9,80
5.537,00
Σύνολο 4. Χρωµατισµοί
6.834,70
6.834,70
5. Θύρες
1 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες ΝΑΟΙΚ Α\62.24
17
ΟΙΚ 6224
kg
400
5,80
2.320,00
2 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων
ΝΑΟΙΚ Α\62.41
από γαλβανισµένη λαµαρίνα
3 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε
ΝΑΟΙΚ
κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm Α\54.46.01
15
ΟΙΚ 6239
kg
110
6,00
660,00
36
ΟΙΚ 5446.1
m2
4,5
187,00
841,50
Σύνολο 5. Θύρες
3.821,50
3.821,50
6. Η/Μ
1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων
42 Χ 56 cm
2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος Νιπτήρα επίτοιχος
διαµέτρου Φ 1/2 ins
3 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ
18 mm πάχους τοιχώµατος 0,80 mm
4 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό
PVC Ονοµαστικής πίεσης 6 at
Ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm
5 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό
PVC Ονοµαστικής πίεσης 6 at
Ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm
6 Λεκάνη αποχωρητηρίου από
πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά
του
7 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε
κάλυµµα χρώµατος λευκού
Σε µεταφορά
ΑΤΗΕ 8160.2
19
ΗΛΜ 17
τεµ
8
167,60
1.340,80
ΑΤΗΕ 8141.1.2
18
ΗΛΜ 13
τεµ
8
58,35
466,80
ΑΤΗΕ 8041.6.1
37
ΗΛΜ 7
m
30
8,33
249,90
ΝΑΥ∆Ρ
Α\12.13.01.01
38
Υ∆Ρ 6620.1
m
30
1,70
51,00
ΝΑΥ∆Ρ
Α\12.13.01.05
39
Υ∆Ρ 6620.1
m
24
5,60
134,40
ΑΤΗΕ 8151.2
40
ΗΛΜ 14
τεµ
4
195,19
780,76
ΑΤΗΕ 8179.2
41
ΗΛΜ 18
τεµ
4
23,08
92,32
3.115,98
25.570,28
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΑ
Είδος Εργασιών
Κωδικός
Αρθρου
A.T.
2
3
4
1
Κωδικός
Μον.
Αναθεώρησης Mετρ.
5
6
Ποσότητα
Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7
8
Μερική
∆απάνη
9
Από µεταφορά
8 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm
µπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm
9 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωµιωµένη
απλή
10 Πώµα (τάπα) καθαρισµού
ορειχάλκινο µε στεφάνη διαµέτρου Φ
100 mm
11 Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ
διαµέτρου Φ 50 mm
12 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων
αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m
διαστάσ. 20cm X 20cm
13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε
ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins
14 Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα
Χαλύβδινη εσµαλτωµένη
διαστάσεων σκάφης λεκάνης
περίπου 70 Χ 70 cm
∆απάνη (Ευρώ)
10
3.115,98
ΑΤΗΕ 8168.2
42
ΗΛΜ 13
τεµ
7
56,52
395,64
ΑΤΗΕ 8178.1.1
43
ΗΛΜ 14
τεµ
4
8,70
34,80
ΑΤΗΕ 8054.8
44
ΗΛΜ 11
τεµ
4
23,83
95,32
ΑΤΗΕ 8049.1.1
45
ΗΛΜ 1
τεµ
2
69,36
138,72
ΑΤΗΕ Ν8066.1.2
46
ΗΛΜ 10
τεµ
1
73,54
73,54
ΑΤΗΕ 8036.2
47
ΗΛΜ 5
m
15
16,41
246,15
ΑΤΗΕ 8162.1.1
48
ΗΛΜ 16
τεµ
2
148,58
297,16
Σύνολο 6. Η/Μ
Ολική
∆απάνη
4.397,31
25.570,28
4.397,31
7. Μεταφορές
1 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου
οδών καλής βατότητας
2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε µηχανικά
µέσα
3 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε τα χέρια
ΝΑΟΙΚ
Α\10.07.01
ΝΑΟΙΚ
Α\10.01.02
ΝΑΟΙΚ
Α\10.01.01
22
ΟΙΚ 1136
ton.km
21
ΟΙΚ 1104
20
ΟΙΚ 1101
1.100
0,40
440,00
ton
44
2,10
92,40
ton
28
14,90
417,20
Σύνολο 7. Μεταφορές
949,60
Αθροισµα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ
Αθροισµα
Απρόβλεπτα
Αθροισµα
ΦΠΑ
Οι µελετητές
949,60
18,00 %
30.917,19
5.565,09
9,00 %
36.482,28
3.283,41
23,00 %
39.765,69
9.146,11
Γενικό Σύνολο
48.911,80
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001
48.912,00
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
Ο ∆ιευθυντής
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή
∆ιεύθυνση Τεχνικού
Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Εργο : Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ.
φρεατίων
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Τιµαριθµική 2010∆
Β.T.
:1
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός
από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος
της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 19,90
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Β.T.
:2
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\31.01
Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου
Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου, µε χαλίκι διαστάσεων 0,7 έως 7 cm παντός είδους
τµηµάτων έργου, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη
(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από
την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 66,20
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Β.T.
:3
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm,
πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται
επί τόπου.
Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 40,30
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Β.T.
:4
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.22
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5
cm, εις τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το
έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Βοηθητικές τιµές
ΕΥΡΩ
Σελίδα
(Αριθµητικά) : 13,30
(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα λεπτά
Οι µελετητές
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
Ο ∆ιευθυντής
2
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή
∆ιεύθυνση Τεχνικού
Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Εργο : Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ.
φρεατίων
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιµαριθµική 2010∆
A.T.
: 18
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
Νιπτήρα επίτοιχος διαµέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
8141. 1
νιπτήρα επίτοιχος
0
8141. 1. 2 ∆ιαµέτρου
1/2
ins
Yλικά
α. Αναµικτήρας (µπαταρία)
θερµού - ψυχρού ύδατος
νιπτήρα επίτοιχος
Φ 1/2
ins
619. 1. 2
β. Μικροϋλικά 0,03 του α
0
τεµ
1,00x
42,00 =
42,00
0,03x
42,00 =
1,26
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)
h
h
0,40x
0,40x
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 58,35
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 19
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2
20,42 =
8,17
17,31 =
6,92
-------------------------Αθροισµα
58,35
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%
Νιπτήρας πορσελάνης
πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο,
σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
8160.
2 ∆ιαστ. 42 Χ 56
cm
Yλικά
α. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42 Χ 56
cm
628. 2
β. Σιφώνι Φ 1 1/4 ins
ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο
629.1
γ. Βαλβίδα, χαλκοσωλήνας, ρακόρ
πώµα, στηρίγµατα, µολυβδόκολλα,
τσιµέντο κλπ 0,25 του α
τεµ
1,00x
37,00 =
37,00
τεµ
1,00x
15,7 =
15,70
0,25x
37,00 =
9,25
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)
ΕΥΡΩ
h
h
2,80x
2,80x
(Αριθµητικά) : 167,60
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
20,42 =
57,18
17,31 =
48,47
-------------------------Αθροισµα
167,60
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Αναλυτικό τιµολόγιο : Τιµ. 2010∆
A.T.
Σελίδα
2
: 37
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώµατος 0,80 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας
πάχους τοιχώµατος
0,80 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
8041. 6. 1 Εξωτ. ∆ιαµέτρου
18
mm
Yλικά
Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ
18 mm
αυξηµένος κατά 30% για φθορά και
ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως και
στερεώσεως
571. 6. 1
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)
m
1,30x
h
h
0,12x
0,12x
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 8,33
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 40
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2
2,92 =
3,80
20,42 =
2,45
17,31 =
2,08
-------------------------Αθροισµα
8,33
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως
και τα εξαρτήµατά του
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη
'Ευρωπαϊκού'
(καθήµενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)
8151. 2
χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήµατά του
Yλικά
α. Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής
πιέσεως πορσελάνης (ευρωπαϊκού)
(καθηµένου) τύπου
620. 2
β. Τσιµεντοκονίαµα, ήλοι κλπ
σε τσιµέντο
026
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)
ΕΥΡΩ
τεµ
1,00x
80,00 =
80,00
kg
20x
0,0999 =
2,00
h
h
3,00x
3,00x
20,42 =
61,26
17,31 =
51,93
-------------------------Αθροισµα
195,19
(Αριθµητικά) : 195,19
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 41
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
8179.
2
χρώµατος λευκού
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Αναλυτικό τιµολόγιο : Τιµ. 2010∆
Σελίδα
Yλικά
α. Κάθισµα λεκάνης πλαστικό
µε κάλυµµα, χρώµατος λευκού
647. 2
Εργασία
Τεχν (003)
πλήρες
τεµ
h
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 23,08
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 42
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2
1,00x
0,20x
19,00 =
19,00
20,42 =
4,08
-------------------------Αθροισµα
23,08
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες
µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
8168.
2 ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm
Yλικά
α. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm
µπιζουτέ, διαστάσεων 42 Χ 60
και κοχλίες
636. 2
β. Τσιµέντο, βύσµατα κλπ
σε τσιµέντο
026
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)
ΕΥΡΩ
cm
τεµ
1,00x
45,00 =
45,00
kg
2,00x
0,0999 =
0,20
h
h
0,30x
0,30x
20,42 =
6,13
17,31 =
5,19
-------------------------Αθροισµα
56,52
(Αριθµητικά) : 56,52
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 43
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1
Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωµιωµένη απλή
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Χαρτοθήκη πλήρης
δηλαδή
τοποθετήσεως
(1 τεµ)
8178. 1
επιχρωµιωµένη
8178. 1. 1
απλή
Yλικά
α. Χαρτοθήκη
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
επιχρωµιωµένη
απλή
646. 1. 1
β. Μικροϋλικά (στηρίγµατα,
κοχλιοφόροι ήλοι κλπ)
σε τσιµέντο
026
Εργασία
Τεχν (003)
ΕΥΡΩ
υλικά
τεµ
1,00x
2,27 =
2,27
kg
3,00x
0,0999 =
0,30
h
0,30x
(Αριθµητικά) : 8,70
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
20,42 =
6,13
-------------------------Αθροισµα
8,70
3
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Αναλυτικό τιµολόγιο : Τιµ. 2010∆
A.T.
Σελίδα
4
: 44
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8054.8
Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη διαµέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%
Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ,πλήρως τοποθετηµένο
(1 τεµ)
8054.
8 ∆ιαµέτρου 100
mm
Yλικά
α. Πώµα τάπα καθαρισµού ορειχάλκινο µε
στεφάνη Φ
100 mm και µικροϋλικά
586. 8
τεµ
Εργασία
Τεχν (003)
h
Βοηθ (002)
h
1,05x
0,50x
0,50x
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 23,83
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 45
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8049.1.1
4,72 =
4,96
20,42 =
10,21
17,31 =
8,66
-------------------------Αθροισµα
23,83
Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ διαµέτρου Φ 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%
Χυτοσιδηρούν σιφώνι ,πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και
την διάνοιξη οδών
(1 τεµ)
8049. 1
8049. 1. 1
∆ιαµέτρου
50
mm
Yλικά
α. Χυτοσιδηρούν σιφώνι Φ
και τσιµεντοκονίαµα 900 kg
583. 1. 1
β. Μικροϋλικά 0,15 του α
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)
ΕΥΡΩ
50
mm
τεµ
1,10x
0,15x
h
h
1,00x
1,00x
25,00 =
27,50 =
27,50
4,13
20,42 =
20,42
17,31 =
17,31
-------------------------Αθροισµα
69,36
(Αριθµητικά) : 69,36
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 46
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.2
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 20cm X
20cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή
σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm
δόµηση
πλευρικών
επιφανειών
µε
οπτοπλινθοδοµή
πάχους
1 πλίνθου και
τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού
τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά
διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
(1 τεµ)
8066. 1. 2 ∆ιαστάσεων 20cm X 20cm
και βάθος έως 0,50
m
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Αναλυτικό τιµολόγιο : Τιµ. 2010∆
Σελίδα
Yλικά και εργασία
α. Εκσκαφή
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01
m3
β. Σκυρόδεµα των 175 kg
ΝΑΟΙΚ Α\31.01
m3
γ. Πλινθοδοµή
ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03
m2
δ. Σωλήνας από σκληρό PVC βαρέως
τύπου Φ160 µε φθορά
572.Α.2.11
m
ε. Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600
ΝΑΟΙΚ Α\71.22
m2
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων µικροκατασευών
Τεχν (003)
h
0,294x
19,90 =
66,20 =
3,05
0,8x
40,30 =
32,24
0,65x
10,25 =
6,66
0,40x
13,30 =
5,32
ΕΥΡΩ
(Αριθµητικά) : 73,54
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 47
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2
5,85
0,046x
1,00x
5
20,42 =
20,42
-------------------------Αθροισµα
73,54
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών
πιέσεως
(1 m)
8036. 2
∆ιαµέτρου
3/4
ins
Yλικά
α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή
Φ
3/4 ins αυξηµένος κατά 25% γιά
ειδικά τεµάχια και 5% γιά φθορά και
µικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως
566. 2
m
Εργασία
Τεχν (003)
h
Βοηθ (002)
h
ΕΥΡΩ
1,30x
0,35x
0,35x
2,46 =
3,20
20,42 =
7,15
17,31 =
6,06
-------------------------Αθροισµα
16,41
(Αριθµητικά) : 16,41
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
A.T.
: 48
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8162.1.1
Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα Χαλύβδινη εσµαλτωµένη διαστάσεων σκάφης
λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 16 100%
Λεκάνη
καταιονηστήρα µε βαλβίδα
δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως
στοµίων
(1 τεµ)
8162. 1
Χαλύβδινη εσµαλτωµένη
8162. 1. 1 ∆ιαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70
cm
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Αναλυτικό τιµολόγιο : Τιµ. 2010∆
Σελίδα
Yλικά
α. Λεκάνη καταιονηστήρα
Χαλύβδινη εσµαλτωµένη
διαστάσεων σκάφης λεκάνης
περίπου
70 Χ 70
cm
631. 1. 1
τεµ
1,00x
β. Βαλβίδα και τσιµέντο 0,05 του α
0,05x
Εργασία
Τεχν (003)
h
2,50x
Βοηθ (002)
h
2,50x
51,67 =
51,67
51,67 =
2,58
20,42 =
51,05
17,31 =
43,28
-------------------------Αθροισµα
148,58
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 148,58
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Οι µελετητές
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
Ο ∆ιευθυντής
6
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή
∆ιεύθυνση Τεχνικού
Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Εργο : Ανακαίνιση αποδυτηρίων γυµναστηρίου και εξ.
φρεατίων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιµαριθµική 2010∆
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:
1.2.1
Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται
στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων
τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το
είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.
1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε
δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και
προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και
τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς
ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση,
διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους
∆ηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό
εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και
λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά
των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το
πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας
του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης).
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων,
εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του
έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης
βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις
δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά
τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για
την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση,
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
Σελίδα
2
η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε
είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν
άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές
αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η
µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή
εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που
ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις µηχανηµάτων και
προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα,
µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές
παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη
κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές,
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των
συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου
καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και
λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα
κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της
οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις
γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και
πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής,
κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο
χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών
εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα
υποβληθούν για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση
των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου
συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη «όπως
κατασκευάσθηκε».
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από
ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών
εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για
την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση
και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη
συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
Σελίδα
3
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το
εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση
τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και
ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των
κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού
και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι
δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως
προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο
µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του
αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας,
σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων,
τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων
κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό
(18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των
συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε
κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιµολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι
η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες
επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο
Τιµολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
* Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
* Ως «γαίες και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα
αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος
βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.
* Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3.
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
Σελίδα
4
* Ως «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από
πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300
ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)
2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
- Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης
χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε
διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας,
στο άνω µέρος της θύρας.
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά
ασφαλείας.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή
µικροκυµάτων
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται
από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών
στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.
Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν
χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω,
ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα
ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».
Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη
επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος
µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των
ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν
τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής
και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση
των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
Σελίδα
5
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που
απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των
χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους,
απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή
µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών.
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 1,00
δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων
Συντελεστής
2,30
2,70
3,00
1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50
2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου
Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν -µελανό
Τεφρόχρουν - µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Σελίδα
Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου
6
Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας
Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
Kαφέ
2.
3.
Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.
2.2.5.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα
61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο
78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες
αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
Α.Τ.
:1
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\23.03
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης:
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά
τιµή συµπεριλαµβάνεται το
µεταφορά των πάσης φύσεως
και αποσυναρµολόγησης των
µερών.
ΟΙΚ 2303 100%
συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια. Στην
ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η
υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµο-λόγησης
ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα
ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την
µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται
ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως
της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
Σελίδα
7
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του
ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται
ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
:2
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.04
Καθαιρέσεις πλινθοδοµών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2222 100%
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 33,20
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
:3
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε
εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226 100%
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους,
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου
σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης.
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 66,20
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
:4
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2238 100%
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και
πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε
ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,80
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
Α.Τ.
Σελίδα
8
:5
Άρθρο : ΟΙΚ ΑΠΟΞ.ΕΙ∆.ΥΓ
Προσεκτική αποξήλωση ειδών υγιεινής
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 8160 100%
Πλήρης αποξήλωση ειδών υγιεινής (λεκάνες, µπιντέδες, καζανάκια, νιπτήρες,
ουρητήρες κ.λπ.) µε προσοχή για την ακαίραια αποξήλωση τους και µεταφορά τους σε
απόσταση έως 15 µέτρα.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
Α.Τ.
:6
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\47.10.02
Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεµφερή, πάχους 15 cm
από δοµικά στοιχεία 60x25x15 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4713 100%
Κατασκευή τοιχοποιίας από βιoµηχανοποιηµένα δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή
παρεµφερή και ειδική ορυκτή κόλλα κτισίµατος συµβατή µε τα δοµικά στοιχεία,
εφαρµοζόµενη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου
µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας της κόλλας κτισίµατος, οι πλάγιες
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής.
Τοίχοι πάχους 15 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x15 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 29,10
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
:7
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.31
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7131 100%
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,60
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
:8
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισµάτων ή
σκυροδεµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7737 100%
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας. Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση
λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουµένης προς την προηγούµενη,
τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο
για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού
σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή
ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο,
εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο.
Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Τιµολόγιο Μελέτης
Σελίδα
9
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
:9
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02
Σκυροδέµατα µικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3212 100%
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες
σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι
πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την
µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση
µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη
τιµή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 106,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ
Α.Τ.
: 10
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, 15x15 cm, µε
χρήση κονιαµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7326.1 100%
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά την
απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) ή κολλητά, µε
αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των
600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές.
Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ.
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων υλικά,
πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,80
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 11
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7331 100%
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται
ιδιαίτερα), ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των
αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου,
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 10
Τιµολόγιο Μελέτης
τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε
την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία
πλήρους κατασκευής.
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 33,20
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 12
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών
µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1 100%
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων
του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,80
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 13
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7755 100%
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και
σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο
στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 15
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.41
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6239 100%
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου,
από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των
διακένων µε αφρό πολυουρεθάνης ή µε αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) των 600 kg
τσιµέντου ή πυράντοχο ή ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από την µελέτη), η σφράγιση των αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και
γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κάσσας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 11
Τιµολόγιο Μελέτης
Α.Τ.
: 17
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.24
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6224 100%
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς φεγγίτες,
θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας
µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή
κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, µε
αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη,
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας µε κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς)
και χειρολαβές από λευκό µέταλλο καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και
τοποθέτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,80
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 18
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος Νιπτήρα επίτοιχος διαµέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13 100%
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
8141. 1
νιπτήρα επίτοιχος
0
8141. 1. 2 ∆ιαµέτρου
1/2
ins
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 58,35
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 19
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17 100%
Νιπτήρας πορσελάνης
πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο,
σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
8160.
2 ∆ιαστ. 42 Χ 56
cm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 167,60
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 20
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε τα χέρια
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 1101 100%
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια
Τιµή ανά τόννο (ton).
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 12
Τιµολόγιο Μελέτης
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,90
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 21
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε µηχανικά µέσα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 1104 100%
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα
Τιµή ανά τόννο (ton).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,10
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 22
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01
Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 1136 100%
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,40
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 23
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.12.02
Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες, µεµβράνη PVC - P µε ενίσχυση από
συνθετικές ίνες
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7912 100%
Επίστρωση µε στεγανωτική µεµβράνη, συγκολληµένη εν θερµώ σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή (αυτογενής θερµική συγκόλληση κ.ο.κ.). Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης
της µεµβράνης.
Μεµβράνη PVC - P µε ενίσχυση από συνθετικές ίνες.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ
Α.Τ.
: 25
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\76.20.02
Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7622 100%
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί
µεταλλικού σκελετού.
Υαλοπίνακες οπλισµένοι
πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 13
Τιµολόγιο Μελέτης
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 42,40
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 26
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.30.01
Πλήρης καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα Καθαρισµός
φρεατίου τύπου Α ενός ανοίγµατος (εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα)
Κωδικοί αναθεώρησης:
Υ∆Ρ 6120 70%
Υ∆Ρ 6107 30%
Για τον πλήρη καθαρισµό φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα ή µε πλευρικό
άνοιγµα και εσχάρα - τύπος Α (δια µηχανήµατος ή δια χειρών), ήτοι την
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των µπάζων, τον καθαρισµό του σιφωνίου
(εάν υπάρχει) και τον έλεγχο λειτουργίας του φρεατίου.
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως
αυτών:
α) Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χαλάρωση των προσχώσεων, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται αυτές.
β) Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαµο και η απευθείας φόρτωση τους σε
φορτηγό ανατρεπόµενο, απαγορευµένης ρητά της απόθεσης έστω και προσωρινής στο
δρόµο ή στο πεζοδρόµιο, µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα.
γ) Η αποµάκρυνση των αφαιρουµένων προϊόντων θα γίνεται συγχρόνως µε το πέρας των
εργασιών και την αποµάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόµενο φρεάτιο, έστω και
αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και απαιτηθεί να συνεχισθούν σε άλλη
χρονική στιγµή.
δ) Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις επιτρεπόµενες από
τις αρµόδιες αρχές, µε όλες τις απαιτούµενες σχετικές δαπάνες.
ε) Ο καθαρισµός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα οµβρίων µε πιεστικό
µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar.
στ) Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά το πέρας
των εργασιών και πριν από την αποµάκρυνση του συνεργείου.
ζ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής
έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά
τσιµεντοκονίας κ.λ.π.).
Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείµενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαµο,
επιµετρώνται ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση
καθαρισµού φρεατίων τύπου Β µε εσχάρα, πλευρικό άνοιγµα φρεάτιο επίσκεψης.
Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α ενός ανοίγµατος (εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα)
Τιµή ανά φρεάτιο (τεµ.) πλήρως καθαρισµένο κατά τα ανωτέρω.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 27,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 27
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.40.03
Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN
450-600 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
Υ∆Ρ 6120 100%
Πλήρης καθαρισµός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων µεταξύ δύο διαδοχικών
φρεατίων, µήκους 30 έως 60 m, µε χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης
ειδικού εξοπλισµού και µέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για
την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.
Περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των ιζηµάτων, η
συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού, καθώς και η δαπάνη των µέτρων
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 14
Τιµολόγιο Μελέτης
ρύθµισης της κυκλοφορίας στην θέση επέµβασης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου
γύρω από τα φρεάτια µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενοµένου καθαρισµού επιµετράται ιδιαίτερα,
σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,40
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 28
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.30
Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7735 100%
Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες. Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση,
επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,30
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 29
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.10
Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7725 100%
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και
συνολικό πάχος στεγνού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,60
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 30
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.15
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7735 100%
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς. Αποκατάσταση της
επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε
γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλύτου ή
ακρυλικού µικροµοριακού, βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,80
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 15
Τιµολόγιο Μελέτης
Α.Τ.
: 31
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.01.02
Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5202 100%
Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή µονόκλινες µή φέρουσες στέγες,
οιασδήποτε κάτοψης, µε ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσµους, σε διαστάσεις και διατάξεως
που ορίζουν τα σχέδια της µελέτης και γενικά υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα
καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.
Από ξυλεία ελάτου, πριστή.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού τοποθετηµένου όγκου ξυλείας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 556,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
Α.Τ.
: 32
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικοχρώµατα ενός η δύο
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη, µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως
νερού η διαλύτου.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7771 100%
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα,
σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος
ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως
νερού η διαλύτου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,40
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 33
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.45
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά
προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,90
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 34
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.30.01
∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας
έως 0,05 m2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2261Α 100%
∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε
οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των παρειών
της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των αχρήστων
προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 16
Τιµολόγιο Μελέτης
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,40
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 35
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά µπατικών
τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3213 100%
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε
συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου,
οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν των 0,06 µ2, και στη
περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονοµαστικού
βάρους τους.
Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 21,20
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 36
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5446.1 100%
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και
στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη,
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα µισοχαρακτά
4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές µισοχαρακτές καθαρής διατοµής
τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και
κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά και
εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία
περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 187,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 37
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώµατος 0,80 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας
πάχους τοιχώµατος
0,80 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
8041. 6. 1 Εξωτ. ∆ιαµέτρου
18
mm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,33
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 17
Τιµολόγιο Μελέτης
Α.Τ.
: 38
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.13.01.01
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής
διαµέτρου D 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
Υ∆Ρ 6620.1 100%
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση
εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής
πίεσης.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο
όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC µε
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και
έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
ονοµαστικής πίεσης 6 at
, ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,70
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 39
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.13.01.05
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής
διαµέτρου D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
Υ∆Ρ 6620.1 100%
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση
εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής
πίεσης.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 18
Τιµολόγιο Μελέτης
γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο
όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC µε
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και
έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
ονοµαστικής πίεσης 6 at
, ονοµαστικής διαµέτρου D 110 mm.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 40
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήµατά του
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη
'Ευρωπαϊκού'
(καθήµενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)
8151. 2
χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήµατά του
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 195,19
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 41
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 18 100%
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
8179.
2
χρώµατος λευκού
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 23,08
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 42
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13 100%
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες
µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
8168.
2 ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 56,52
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 19
Τιµολόγιο Μελέτης
Α.Τ.
: 43
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1
Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωµιωµένη απλή
Κωδικός αναθεώρησης:
Χαρτοθήκη πλήρης
δηλαδή
τοποθετήσεως
(1 τεµ)
8178. 1
επιχρωµιωµένη
8178. 1. 1
απλή
υλικά
ΗΛΜ 14 100%
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,70
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 44
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8054.8
Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη διαµέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11 100%
Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ,πλήρως τοποθετηµένο
(1 τεµ)
8054.
8 ∆ιαµέτρου 100
mm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 23,83
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 45
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8049.1.1
Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ διαµέτρου Φ 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 1 100%
Χυτοσιδηρούν σιφώνι ,πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και
την διάνοιξη οδών
(1 τεµ)
8049. 1
8049. 1. 1
∆ιαµέτρου
50
mm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 69,36
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 46
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.2
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 20cm X
20cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 10 100%
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή
σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm
δόµηση
πλευρικών
επιφανειών
µε
οπτοπλινθοδοµή
πάχους
1 πλίνθου και
τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού
τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά
διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
(1 τεµ)
8066. 1. 2 ∆ιαστάσεων 20cm X 20cm
και βάθος έως 0,50
m
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 73,54
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΔΑ: 457Ξ469ΒΨ1-ΕΓΑ
Σελίδα 20
Τιµολόγιο Μελέτης
Α.Τ.
: 47
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών
πιέσεως
(1 m)
8036. 2
∆ιαµέτρου
3/4
ins
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 16,41
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.
: 48
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8162.1.1
Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα Χαλύβδινη εσµαλτωµένη διαστάσεων σκάφης
λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 16 100%
Λεκάνη
καταιονηστήρα µε βαλβίδα
δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως
στοµίων
(1 τεµ)
8162. 1
Χαλύβδινη εσµαλτωµένη
8162. 1.
ΕΥΡΩ
1
∆ιαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου
70 Χ 70
cm
(Αριθµητικά) : 148,58
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Οι µελετητές
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
Ο ∆ιευθυντής