13. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς επιμέρους Παραλλαγή Επ.Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: “ Ασφαλτόστρωση Παραλλαγής
Επ.Ο. Γουµένισσας-Γρίβας
(είσοδος Γρίβας)”
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Α. Παπανδρέου 3 ∆ιοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 61 100 , Κιλκίς
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Φορέας: 390 - Κ.Α.Ε.: 9771.003
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 Ευρώ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/2008)
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: “ Ασφαλτόστρωση Παραλλαγής
Επ.Ο. Γουµένισσας-Γρίβας
(είσοδος Γρίβας)”
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Α. Παπανδρέου 3 ∆ιοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 61 100 , Κιλκίς
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Φορέας: 390 - Κ.Α.Ε.: 9771.003
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 Ευρώ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/2008)
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
µε έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθµ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………
Προς:
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα
ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισµού Μελέτης
και για κάθε οµάδα αυτού.
---------------------------
2
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε
ακέραιες µονάδες (%)
Ολογράφως
Αριθµητικώς
Οµάδα
Εργασίες
1η
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
2η
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
3η
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
4η
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
5η
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κιλκίς ,
-
- 2015
Ο Προσφέρων
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων
3
B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των
διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας)
Οµάδα
Εργασίες
∆απάνη οµάδας κατά
τον Προϋπολογισµό
Μελέτης (Ευρώ)
1η
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
7.124,00
2η
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
8.982,50
3η
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
16.432,00
4η
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
38.561,40
5η
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άθροισµα δαπανών εργασιών κατά
τη µελέτη Σσ=
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=
Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη
µελέτη ΣΣ=
Προσφερόµενη
έκπτωση (%)
∆απάνη οµάδας µετά
την έκπτωση (Ευρώ)
532,00
71.631,90
12.893,74
84.525,64
Κατά τη
προσφορά Σπ=
18% ΧΣπ=
Κατά τη
προσφορά
Σ∆Ε=
ΣΣ-Σ∆Ε
Μέση έκπτωση Εµ=------------------------------ = ----------------------------------- = …… % (αριθµητικά)
ΣΣ
Μέση έκπτωση Εµ:
% (ολογράφως)
Κιλκίς, ….…-…….- 2015
Ο Προσφέρων
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
4
Από µεταφορά
84.525,64
Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ=
12.678,85
15% Σ∆Ε=
Σύνολο Σ1
97.204,49
Π1=
Απολογιστικά
Αναθεώρηση
Σύνολο ∆απάνης του Έργου κατά
τη µελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=
0,00
356,48
97.560,97
(1-Εµ) x 356,48 =
Κατά τη
προσφορά Π2=
Κιλκίς, ….…-…….- 2015
Ο Προσφέρων
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
Κιλκίς ,
01 / 10 / 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Τµ. Συγκοινωνιακών Έργων
Γεώργιος Γεωργούλιας
Αγρ.&Τοπ/φος Μηχ/κος µε Ε’ β.
Γρηγοριάδης Νικόλαος
Αγρ.&Τοπ/φος Μηχ/κος µε ∆’ β.
Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 444499/2842/07-11-2014 απόφαση
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
∆.Τ.Ε. – Π.Ε.Κιλκίς
Κωνσταντινίδης Στυλιανός
5