Αναλυτικός προυπολογισμός έργου

ΕΡΓΟ
: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ
: ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:"LOGISTICS ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε."
ΠΡΟΜΕΤΡΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αριθ.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γενικες εκσκαφές
Εκσκαφές θεμελίων
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
1.6. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο
1.7.
1.8.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Άρθρο ΑΤΟΕ 2009 Μονάδα
ΟΙΚ-2162
m3
m3
m3
m3
m3
ΟΙΚ-2180
m3.km
ΟΙΚ-2162
Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες
κ.λ.π.) ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις
επιχωμάτων
Προμήθεια κηποχώματος, μεταφορά επί τόπου και διάστρωσή του
ΣΥΝΟΛΟ
2. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Λεπτό σκυρόδεμα κατηγορίας c12/16 άοπλο (καθαριότητας)
σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20
σκυρόδεμα κατηγορίας c20/25 ανεπιχρίστων επιφανειών
σκυρόδεμα κατηγορίας c20/25 επιχρισμένων επιφανειών
βιομηχανικά προκατασκευασμένα κράσπεδα
m2
Τιμή
Μονάδας
ποσότητα
Σύνολο
6,7
8
6
21,2
5,3
4.100
1.400
800
1.000
200
27.470,00 €
11.200,00 €
4.800,00 €
21.200,00 €
1.060,00 €
0,5
5.500
2.750,00 €
0,82
1000
820,00 €
0,00 €
69.300,00 €
m3
m3
m3
100
160
385
360
100
10.000,00 €
775
345
298.375,00 €
124.200,00 €
οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος, κατηγορίας
2.6. c16/20 , διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας μπετοφίλ ή ανάλογης.
3.1.
4.1.
4.2.
4.3.
ΣΥΝΟΛΟ
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Πλήρης φορέας μεταλλικής κατασκευής σε όλα τα επίπεδα μετα της
αντιδιαβρωτικής και πυράντοχης βαφής.
ΣΥΝΟΛΟ
4. ΠΑΤΩΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Ισοπεδωτική στρώση 3Α για την εξομάλυνση της επιφάνειας του
σκυροστρώτου που θα το υπερκαλύπτει κατά 2 cm
ΟΙΚ-2162
∆ιάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου), πλάτους 5 μ.,
βάρους 200 χγρ./m 2 - νάυλον θερμοκηπίων 20 γραμμών
ΟΙΚ 7914
Σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο δαπέδου υπογείου πάχους 20 εκ. μετά των
οπλισμών του.
ΣΥΝΟΛΟ
432.575,00 €
m²
90
2.900
261.000,00 €
261.000,00 €
m3
21,2
100
2.120,00 €
m2
1,1
1150
1.265,00 €
m3
210
180
37.800,00 €
41.185,00 €
5. ΜΟΝΩΣΕΙΣ
5.1. Υγρομόνωση τοιχωμάτων και κολωνών υπογείου
5.1.1. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ΟΙΚ 7902
ΟΙΚ 7912
5.1.2. Τοποθέτηση αποστραγγιστικού φύλλου τύπου SIKADRAIN
m2
m2
3
10,6
743
640
2.229,00 €
6.784,00 €
Υ∆Ρ-6620.3
m
17,3
1
17,30 €
ΟΙΚ-2162
m3
21,2
1
21,20 €
ΟΙΚ 7936
μμ
2,5
279
697,50 €
ΟΙΚ 7231
m2
42,4
0
0,00 €
ΟΙΚ 6401
ΟΙΚ 7934
m2
m2
m2
53
14,7
12,9
0
559
345
0,00 €
8.217,30 €
4.450,50 €
ειδικοί τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στο άνω ήμισυ της περιμέτρου
5.1.3. (στραγγιστήρες), Φ16 cm ,καλυμμένοι με γεωύφασμα
Γέμισμα με σκύρα σκυροδέματος έως τη στάθμη εφαρμογής των
5.1.4. αντιστοίχων σε κάθε θέση κατασκευών του αύλειου χώρου.
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
5.1.5. πολυουρεθανικό υλικό
5.2. Θερμομόνωση περιβλήματος ανωδομής χώρων γραφείων του κτιρίου
θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης πάχους 5 εκ.
για την
5.2.1. πλαγιοκάλυψη των κτιρίων
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 5 εκ. για την επικάλυψη
των κτιρίων
Θέρμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα
Θερμομόνωση τοίχων με πολιεστέρα σε ρολλά παχ.4 εκ. βαρ.30κιλά/μ3
ΣΥΝΟΛΟ
6. ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Περίβλημα
Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης .
6.1.
6.1.1.
6.1.2. Τοίχοποιία πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm
6.1.3. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
6.2. Επιστέγαση
22.416,80 €
ΟΙΚ 7231
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 3213
m2
m2
m
35
47,7
21,2
896
179,38
80
31.360,00 €
8.556,43 €
1.696,00 €
ΟΙΚ 6401
m2
45
1160
52.200,00 €
m2
58
m2
28
589
16.492,00 €
m2
24
559
13.416,00 €
Ειδικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης τύπου με δείκτη
6.2.1. πυραντίστασης ≥ 60΄ .
6.3. Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ πυροδιαμερισμάτων
Μεταλλικά πάνελ πετροβάμβακα πάχους 0,5 mm τα οποία εγκιβωτίζουν
6.3.1. πετροβάμβακα πάχους 8 cm με πυκνότητα 120 kg/m3.
Τοιχοπετάσματα γυψοσανίδα 60΄ πυραντίστασης τοίχοι τύπου knauf-w112:
6.3.2. πάχους 100mm
β. διαχωριστικοί ελαφρών τοίχων εντός πυροδιαμερισμάτων τοίχοι τύπου
6.3.3. knauf-w111: πάχους 75mm
6.3.4. Πανέλα πολυουρεθάνης για επένδυση ψυκτικών θαλάμων ( πλαϊνά- οροφή).
ΣΥΝΟΛΟ
7. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
7.1. επενδύσεις απλής γυψοσανίδας επί σκελετού
58,00 €
m²
0,00 €
123.778,43 €
ΟΙΚ 7809
m2
16
200
3.200,00 €
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.1.
8.2.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
επενδύσεις shafts h/m εγκαταστάσεων – πυροφραγές 60΄ πυραντήστασης
επενδύσεις τοίχων με pvc σε τάπητα (ρολλο)
πυροπροστατευμένες υπενδύσεις
επενδύσεις με πυράντοχες γυψοσανίδες knauf-w 629
ΟΙΚ 7810
2 φύλλα πυράντοχης γυψοσανίδας GKF, A2 πάχους 18 και 15 mm στις
σύμμικτες πλάκες δαπέδων Πυροπροστασία από κάτω
Επένδυση εξωτερικού περιβλήματος με ελαφρά σύνθετα πινέλα αλουμινίου
με ελαφρύ σύνθετο πανέλο τύπου etalbond
Επιστέγαση στεγαστρου με φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένα
βαμμένα .
ΟΙΚ 7231
ΣΥΝΟΛΟ
8. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
Ψευδοροφή γυψοσανίδας διπλής πυράντοχης f 60΄
Ψευδοροφές ορυκτών ινών
ΟΙΚ 7809
ΣΥΝΟΛΟ
9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
Επεξεργασία Τελικής Επιφάνειας Βιομηχανικών ∆απέδων βαρέως τύπου
Επεξεργασία Τελικής Επιφάνειας Βιομηχανικών ∆απέδων
Συντήρηση σκυροδέματος
Βιομηχανικό δάπεδο τύπου mastertop 450 της basf
Ραβδωτό βιομηχανικό δάπεδο
Βινυλικά δάπεδα επί λειοτριμένης φέρουσας πλακάς
ΣΥΝΟΛΟ
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου σύστημα υαλοπλασμάτων με καπάκι
μεταξύ των υαλοπινάκων ετεμ ε85
Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου ετεμ ε45
Εσωτερικά κουφώματα αλουμινίου
Θύρες ξύλινες πρεσάρισες
Κουφώματα πυροπροστασίας
Πόρτες πυρασφάλειας ανοιγόμενες μονόφυλλες πυραντοχής 60’ λεπτών
Πόρτες πυρασφάλειας ανοιγόμενες δίφυλλες πυραντοχής 60’ λεπτών
Παράθυρα πυροπροστασίας 60΄
Σταθμοί φόρτωσης
Βιομηχανικές γκαραζόπορτες
Φυσούνες φόρτωσης
Υδραυλικές ράμπες φόρτωσης
ΣΥΝΟΛΟ
m2
m2
24
35
24,00 €
1.015,00 €
0,00 €
0,00 €
29
m2
18,4
0
m2
20
m2
110
147
16.170,00 €
m2
37,1
81
3.005,10 €
20,00 €
23.434,10 €
m2
m2
28
27
0
75
0,00 €
2.025,00 €
2.025,00 €
m2
m2
m2
9
6
3
2359
320
2679
21.231,00 €
1.920,00 €
8.037,00 €
m2
m2
20
24
72
268
1.440,00 €
6.432,00 €
39.060,00 €
ΟΙΚ 6501
ΟΙΚ 6501
ΟΙΚ 6501
ΟΙΚ 6236
ΟΙΚ 6236
m2
m2
m2
m2
120
180
180
51
22,33
6.120,00 €
4.019,40 €
180,00 €
4.095,00 €
150
27,3
m2
m2
m2
332
371
380
16,8
6,72
11,62
5.577,60 €
2.493,12 €
4.415,60 €
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
3900
1550
5000
5
4
4
19.500,00 €
6.200,00 €
20.000,00 €
72.600,72 €
11. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ – ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
∆ιπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες με εξωτερικό υαλοπίνακα χαμηλού
11.1. συντελεστή θερμοπερατότητας
11.2. ∆ιπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες με τον εσωτερικό υαλοπίνακα τριπλεξ.
11.3. Υαλοπίνακες με δείκτη πυραντιστασης 60΄
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.5.1.
12.6
13.1.
13.1.1
ΟΙΚ 7609.2
ΣΥΝΟΛΟ
12. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Χειρολισθήρες – κουπαστές κλιμάκων
Κιγκλιδώματα περίφραξης
Αυλόθυρες στα κιγκλιδωμένα προσόψεων
Μεταλλικά γωνιόκρανα
Υδρορρόες
Οριζόντιες υδρορροές από γαλβανισμένη λαμαρίνα παχους 1 1/3 χλστ
μετά των πλαστικών PVC συλλεκτηρίων
Μεταλλικές κλίμακες
ΣΥΝΟΛΟ
13. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων - οροφών
Χρωματισμοί επιφανειών γυμνού βετόν με ψυχροπλαστικά ακρυλικά
χρώματα
ΟΙΚ 7725
Χρωματισμοί κοινοί σε επιφάνειες γυψοσανίδας με πλαστικό χρώμα σε δυο
στρώσεις χωρίς σπατουλάρισμα
ΟΙΚ 7786.1
m2
78
46,75
3.646,50 €
m2
m2
93
110
15,75
11,62
1.464,75 €
1.278,20 €
6.389,45 €
τρεχ.μ.
τρεχ.μ.
60
60
20
27
1.200,00 €
1.620,00 €
τρεχ.μ.
1,4
1
1,40 €
τρεχ.μ.
τεμ.
55
5500
163,5
0
8.992,50 €
0,00 €
11.813,90 €
m2
4,6
2540
11.684,00 €
m2
9,8
409
4.008,20 €
ΟΙΚ 7786.1
m2
13,8
2178
30.056,40 €
13.1.4. Χρωματισμοί ριπολίνης ξύλινων επιφανειών και επιφανειών γυψοσανίδας ΟΙΚ 7786.1
13.2. Χρωματισμοί λοιπών επιφανειών
m2
15
13.1.2.
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί σε επιφάνειες γυψοσανίδας με πλαστικό
13.1.3. χρώμα
14.1
15.1.
15.2.
15.3.
ΣΥΝΟΛΟ
14. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ερμάρια και λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ
15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Εκσκαφές - επιχωματώσεις
∆ιάτρωση με θραυστό υλικό 3Α
Τοιχία περίφραξης - τοιχώματα χαμηλά περίφραξης
15.3.1. Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ελαφρά οπλισμένο με διπλό πλέγμα Τ131
15.4. ∆άπεδα περιβάλλοντα χώρου
15,00 €
45.763,60 €
0,00 €
ΟΙΚ-2162
m3
12
21,2
30
636,00 €
ΟΙΚ 3215
m3
160
0
0,00 €
Κράσπεδα οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος,
15.4.1. κατηγορίας C16/20 , διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ.
μμ
24
89
2.136,00 €
15.4.2. ∆άπεδα με τσιμεντόπλακες
m2
26
38
988,00 €
15.4.3. Πηχαριστό βετόν
m2
15.4.4.
15.5.
15.6
15.7
Πλυμένο γαρμπιλόδεμα
Περίφραξη
Οδοστρωσία
Αυλόθυρες στα κιγκλιδωμένα προσόψεων
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚ 7359
m2
m2
m2
m2
0,00 €
12,7
85
21
175
36
132
246
50
457,20 €
11.220,00 €
5.166,00 €
8.750,00 €
29.353,20 €
1.180.695,20 €
2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1
Υ∆ΡΕΥΣΗ
Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, σε
κατοικηµένη περιοχή, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την
1
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
2
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150
3
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου
4
Υδροµετρητής διαµέτρου Φ1/2ins
5
6
Φρεάτιο τοποθέτησης υδροµετρητή, εσωτερικών διαστάσεων
40x40cm βάθους 40cm , µε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα
Καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά
7
12
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου Ø15mm πάχους
τοιχώµατος 0,75mm
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου Ø18mm πάχους
τοιχώµατος 0,80mm
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου Ø22mm πάχους τοιχώµατος
0,10mm
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου Ø28mm πάχους τοιχώµατος
0,15mm
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου Ø35mm πάχους
τοιχώµατος 1,50mm
Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων
13
Θερµική µόνωση, πάχους 9mm, σωλήνων διαµέτρου Ø15
14
Θερµική µόνωση, πάχους 9mm, σωλήνων διαµέτρου Ø18
15
Θερµική µόνωση, πάχους 9mm, σωλήνων διαµέτρου Ø22
16
∆ιακόπτης γωνιακός, χρωµέ, ονοµ. διαµέτρου ؽ"
17
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε
λαβή, ονοµ. διαµέτρου ؽ"
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού σωληνώσεων νερού
8
9
10
11
18
Υ∆Ρ
3.10.2.1
Υ∆Ρ
5.5.1
Υ∆Ρ
5.7
ΑΤΗΕ
Ν8124.1
ΑΤΗΕ
Ν8066.1.2
ΑΤΗΕ
8072
ΑΤΗΕ
8041.5.1
ΑΤΗΕ
8041.6.1
ΑΤΗΕ
8041.7.1
ΑΤΗΕ
8041.8.1
ΑΤΗΕ
8041.9.1
ΑΤΗΕ
Ν8601.7
ΑΤΗΕ
Ν8540.2
ΑΤΗΕ
Ν8540.3
ΑΤΗΕ
Ν8540.4
ΑΤΗΕ
8131.2.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8101.1
ΑΤΗΕ
8606.1.2
m³
m³
5
2
7,9
9,2
39,5
18,4
m³
3
9,8
29,4
m³
1
28,75
28,75
m³
Kg
1
20
71,77
2,2
71,77
44
m
60
6,73
403,8
m
120
8,24
988,8
m
60
10,86
651,6
m
m
55
45
12,64
17,53
695,2
788,85
τεµ
1
139,18
139,18
m
115
4,9
563,5
m
5
4,96
24,8
m
40
5,18
207,2
τεµ
8
17,71
141,68
τεµ
7
16
τεµ
4
33,81
112
135,24
19
20
Πλωτήρας πλήρωσης δεξαµενής νερού, ανοξείδωτος, διαµέτρου
ؾ"
Θερµόµετρο
22
Παρασκευαστήρας ζεστού νερού χρήσης, τριπλής ενέργειας,
200Lt
Ηλιακός συλλέκτης, εµβαδού 2m²
23
Κρουνός µε ρακόρ, βρύση, διαµέτρου ؽ"
24
Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα
25
Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜεΑ
26
Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουσιέρας ή µπανιέρας µε
κινητό καταιονητήρα
Αναµικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη
21
27
30
Άθροισµα Υ∆ΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, σε
κατοικηµένη περιοχή, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου
31
Καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά
2.2
28
29
32
33
34
35
Φρεάτιο επίσκεψης από σκυρόδεµα πάχους 10cm, εσωτερικών
διαστάσεων 40x40cm βάθους 50cm , µε διπλό χυτοσιδηρούν
κάλυµµα
Πλαστικός σωλήνας δικτύων πίεσης, από PVC, 10bar διαµέτρου
Ø50mm
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε
λαβή, ονοµ. διαµέτρου Ø2"
Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαµέτρου Ø2"
ΑΤΗΕ
8103.2
ΑΤΗΕ
8651
Σχ.ΑΤΗΕ
8257.1.5
ΑΤΗΕ
Ν8257.1.2
ΑΤΗΕ
8138.1.2
ΑΤΗΕ
8141.2.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8141.2.2
ΑΤΗΕ
8141.4.2
ΑΤΗΕ
8141.3.2
τεµ
1
59,73
59,73
τεµ
2
36,36
72,72
τεµ
1
1.771,60
1.771,60
τεµ
2
663,52
1.327,04
τεµ
7
9,95
69,65
τεµ
2
63,33
126,66
τεµ
2
192,49
384,98
τεµ
1
75,07
75,07
τεµ
1
73,01
73,01
9.044,13
Υ∆Ρ
3.10.2.1
Υ∆Ρ
5.5.1
Υ∆Ρ
5.7
ΑΤΗΕ
8072
ΑΤΗΕ
Ν9307.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8042.1.3
Σχ.ΑΤΗΕ
8101.6
ΑΤΗΕ
8125.1.6
m³
m³
18
9
7,9
9,2
142,2
82,8
m³
9
9,8
88,2
Kg
36
2,2
79,2
τεµ
3
m
10
15,12
151,2
τεµ
6
41,68
250,08
τεµ
2
52,76
105,52
152
456
36
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6
ΑΤΗΕ
m
5
14,11
70,55
37
atm διαµέτρου Φ 40 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6
Ν8043.1.2
ΑΤΗΕ
m
10
14,62
146,2
38
atm διαµέτρου Φ 50 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6
Ν8043.1.3
ΑΤΗΕ
m
25
19,82
495,5
39
atm διαµέτρου Φ 75 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6
Ν8043.1.5
ΑΤΗΕ
m
150
24,9
40
atm διαµέτρου Φ 100 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6
Ν8043.1.7
ΑΤΗΕ
m
22
26,7
41
atm ∆ιαµέτρου 125 mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6
Ν8043.1.9
ΑΤΗΕ
m
55
35,09
Ν8043.1.1
ΑΤΗΕ
Ν8054.5
ΑΤΗΕ
Ν8130.4
Σχ.ΑΤΗΕ
τεµ
24
8,74
209,76
τεµ
4
50,1
200,4
44
atm ∆ιαµέτρου 150 mm
Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης ,
διαµέτρου Ø100mm
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο), διαµέτρου
Ø100mm
Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, µε
τεµ
6
47
45
έξοδο διαµέτρου Ø75mm
Πλαστικός µηχανοσίφωνας, διαµέτρου Ø125mm
τεµ
1
94,58
94,58
46
Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού (µίκα), διαµέτρου Ø100mm
τεµ
1
29,54
29,54
47
Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα
τεµ
15
76,85
48
Φρεάτιο απορροής δαπέδου διαστάσεων 20x20cm, µε σχάρα
8046.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8045.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8045.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8064
Σχ.ΑΤΗΕ
8066
ΑΤΗΕ
Ν8151.2
τεµ
7
70
τεµ
2
205,58
τεµ
2
400
42
43
49
50
Λεκάνη WC καθήµενου τύπου, επίτοιχη, από λευκή πορσελάνη.
χαµηλής πίεσης µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του
Λεκάνη WC ΑΜΕΑ καθήµενου τύπου, ειδικού σχήµατος και
διαµόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, µε το δοχείο έκπλυσης
χαµηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυµµα
υπερβαρέος τύπου εδικής κατασκευής γιά αναπήρους και τους
3.735,00
587,4
1.929,95
282
1.152,75
490
411,16
ΑΤΗΕ
Ν8151.10
800
51
Νιπτήρας επίτοιχος ή ένθετος σε πάγκο, ενδ. διαστάσεων
50x42mm,
από λευκή πορσελάνη, µε την ορειχάλκινη
επιχρωµιωµένη
βαλβίδα
εκκένωσης
και
το
ορειχάλκινο
επιχρωµιωµένο σιφώνι σχήµατος ¨U¨
ΑΤΗΕ
τεµ
2
169,83
339,66
τεµ
2
350
τεµ
1
539,01
539,01
τεµ
1
262,29
262,29
τεµ
4
26,33
105,32
τεµ
4
38,93
155,72
τεµ
4
70,43
281,72
τεµ
4
38,93
155,72
τεµ
4
20,35
81,4
τεµ
4
23,54
94,16
τεµ
1
170,96
170,96
τεµ
1
6.161,00
6.161,00
τεµ
1
6.161,00
6.161,00
8160.2
Νιπτήρας ΑΜΕΑ, επίτοιχος, ειδικού σχήµατος και διαµόρφωσης,
52
από λευκή πορσελάνη, µε τα στηρίγµατα, την ορειχάλκινη
επιχρωµιωµένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο
επιχρωµιωµένο σιφώνι σχήµατος ¨U¨
53
55
Εγκατάσταση λουτήρα χυτοσιδηρού µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων του
Εγκατάσταση καταιονιστήρα µε το σύνολο των εξαρτηµάτων
του. Λεκάνη καταιονιστήρα από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων
σκάφης 70Χ70cm
Άγγιστρα µεταλλικά, ανοξείδωτα, διπλά
56
Χαρτοθήκη µεταλλική , ανοξείδωτη, WC
57
Χαρτοθήκη µεταλλική , ανοξείδωτη, νιπτήρα
58
∆οχείο υγρού σάπωνα, µεταλλικό, ανοξείδωτο, νιπτήρα
59
Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα
60
Καθρέπτης νιπτήρα
61
Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, µε βαλβίδα και σιφώνι, µονός
62
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων µε δύο ηλεκτροκίνητες
αντλίες, µε πτερωτή µε κοπτήρες, παροχής
4m³/h και µανοµετρικού 6mΣΥ, µέσα σε φρεάτιο συγκέντρωσης
54
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα οµβρίων µε δύο
ηλεκτροκίνητες αντλίες, παροχής 4m³/h και µανοµετρικού
6mΣΥ, µέσα σε φρεάτιο συγκέντρωσης
Άθροισµα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
63
ΑΤΗΕ
8160.13
ΑΤΗΕ
8308.1.2
ΑΤΗΕ
8309.3.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8175.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8178.1.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8178.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8174
Σχ.ΑΤΗΕ
8169.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8168.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8165.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8217.4
Σχ.ΑΤΗΕ
8217.4
700
27.197,95
64
65
66
67
68
69
Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, σε
κατοικηµένη περιοχή, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου
Φρεάτιο διακλαδώσεων καλλωδίων διαστάσεων 50cmx50cm,
βάθους 70cm
Καλύµµατα φρεατίων χυτοσίδηρα
76
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου,
ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø16mm
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου,
ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø20mm
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου,
ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø25mm
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου,
ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø32mm
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου,
ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø50mm
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου,
ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø63mm
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραµµών, βαρέος τύπου,
στεγανό, στρογγυλό διαµέτρου έως Ø75mm ή τετράγωνο
διαστάσεων έως 100x100mm
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 3x1,5mm²
77
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 3x2,5mm²
78
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 3x4mm²
79
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 3x6mm²
80
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 3x10mm²
81
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 4x4mm²
82
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 5x1,5mm²
70
71
72
73
74
75
Υ∆Ρ
3.10.2.1
Υ∆Ρ
5.5.1
Υ∆Ρ
5.7
Σχ.ΑΤΗΕ
8749.1.
ΑΤΗΕ
8072
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.3
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.4
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.5
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.5
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.5
Σχ.ΑΤΗΕ
8735.2.3
ΑΤΗΕ
8766.3.1
ΑΤΗΕ
8766.3.2
ΑΤΗΕ
8766.3.3
ΑΤΗΕ
8766.3.4
ΑΤΗΕ
8766.3.5
ΑΤΗΕ
8766.4.4
ΑΤΗΕ
m³
m³
14,7
5
7,9
9,2
116,13
46
m³
9,7
9,8
95,06
τεµ
6
251,93
Kg
72
3,47
m
700
4,91
3.437,00
m
200
5,05
1.010,00
m
40
7,53
301,2
m
80
10,13
810,4
m
105
10,13
m
30
10,13
τεµ
460
6,72
3.091,20
m
700
5,8
4.060,00
m
1600
6,13
9.808,00
m
380
7,49
2.846,20
m
60
8,56
513,6
m
40
11,14
445,6
m
199
8,25
m
95
7,06
1.511,58
249,84
1.063,65
303,9
1.641,75
670,7
83
Αγωγός τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατοµής 5x2,5mm²
84
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 3x2,5mm²
85
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 3x4mm²
86
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 3x50+25mm²
87
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 5x1,5mm²
88
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 5x2,5mm²
89
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 5x4mm²
90
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 5x16mm²
91
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 5x25mm²
92
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 3x95+50mm²
93
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατοµής 3x185+95mm²
94
∆ιακόπτης µε πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός ,
έντασης 10Α, απλός
95 ∆ιακόπτης µε πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός ,
έντασης 10Α, κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
96 ∆ιακόπτης µε πλήκτρο, χωνευτός ή επίτοιχος, έντασης 10Α,
στεγανός , απλός ή αλλέ-ρετούρ
97 ∆ιακόπτης µε πλήκτρο, χωνευτός ή επίτοιχος, έντασης 10Α,
στεγανός , διπλός ή αλλέ-ρετούρ
98 Ρευµατοδότης πλαστικού καναλιού ή χωνευτός , σούκο, 16Α,
230V
99 Ρευµατοδότης, χωνευτός ή επίτοιχος, στεγανός , σούκο, 16Α,
230V
100 Ρευµατοδότης τριφασικός µε επαφή προστασίας Μέσα σε
µονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ31 τάσεως 380 V 101 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους
50 µµ Πλάτους 400 mm
8766.5.1
ΑΤΗΕ
8766.5.2
ΑΤΗΕ
8774.3.2
ΑΤΗΕ
8774.3.3
ΑΤΗΕ
8774.4.4
ΑΤΗΕ
8774.6.1
ΑΤΗΕ
8774.6.2
ΑΤΗΕ
8774.6.3
Σχετ. ΑΤΗΕ
8774.6.4
Σχετ. ΑΤΗΕ
8774.6.5
Σχετ. ΑΤΗΕ
8774.4.5
Σχετ. ΑΤΗΕ
8774.4.6
Σχ.ΑΤΗΕ
8832.1.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8832.1.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8832.1.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8832.1.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8832.1.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8832.1.1
ΑΤΗΕ Ηλµ
8831.2.5
ΑΤΗΕ
Ν8799.5.5
m
525
7,78
m
15
5,72
85,8
m
10
7,2
72
m
1
38,77
38,77
m
5
6,48
32,4
m
568
7,9
m
74
10,28
m
100
21,23
2.123,00
m
57
31,6
1.801,20
m
1
84,77
m
30
164,83
τεµ
19
10,87
206,53
τεµ
3
13,75
41,25
τεµ
13
13,07
169,91
τεµ
61
20,35
τεµ
4.084,50
4.487,20
760,72
84,77
4.944,90
1.241,35
14,99
0
τεµ
17
19,39
329,63
τεµ
9
18,81
169,29
m
155
22
3.410,00
102 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους
50 µµ Πλάτους 300 mm
103 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους
50 µµ Πλάτους 200 mm
Φωτιστικό σώµα, λαµπτήρων υψηλής πιέσεως ατµών υδραργύρου,
104 αναρτηµένο ,µε ανταυγαστήρα Ανηρτηµένο απλό Με λαµπτήρα
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες , στεγασµένων χώρων,
105 µε κώδωνα ,οροφής ή αναρτηµένο Προστασίας ΙΡ 55 επίµηκες
Γιά 1 λαµπτήρες 40 W
106 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, ορθογωνικό , οροφής, ορατό µε δύο
λυχνίας 40W
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες , στεγασµένων χώρων,
107 µε κώδωνα ,οροφής ή αναρτηµένο Προστασίας ΙΡ 50
τετράγωνο Γιά 4 λαµπτήρες 20 W
108 Φως απλό στον τοίχο ή οροφή Με λαµπτήρα 40 W
Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ανταυγαστήρα
κυλινδρικό προστασίας ΙΡ 20 (SPOT) - Με λαµπτήρα 40 W
109 πυρακτώσεως CONCENTRA
Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής
πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h: h µεγαλύτερο του 7m και
110 µικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύος: 1 Χ 250 W
111 Φως απλό στον τοίχο ή οροφή Με λαµπτήρα 40 W
112 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης έως 5 αναχωρήσεις
113 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης από 6 έως 10
αναχωρήσεις
114 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης από 11 έως 15
αναχωρήσεις
115 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης από 16 έως 20
αναχωρήσεις
116 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης από 26 έως 20
αναχωρήσεις
ΑΤΗΕ
Ν8799.5.4
ΑΤΗΕ
Ν8799.5.3
ΑΤΗΕ
Ηλµ 8990.1.1
ΑΤΗΕ
Ηλµ 8973.7.3
m
35
20
m
477
21,1
10.064,70
τεµ
24
187,75
4.506,00
τεµ
4
25
τεµ
106
90,9
τεµ
27
29
783
ΑΤΗΕ
Ηλµ
8981.1.1.2
ΑΤΗΕ
Ηλµ
8982.4.1.2
ΑΤΗΕ
τεµ
12
20
240
τεµ
3
20
60
Ηλµ 9363.1.2
ΑΤΗΕ
Ηλµ
8981.1.1.1
Σχετ. ΑΤΗΕ
Ν8843.2.1
Σχετ. ΑΤΗΕ
Ν8843.2.2
Σχετ. ΑΤΗΕ
Ν8843.2.3
Σχετ. ΑΤΗΕ
Ν8843.2.4
Σχετ. ΑΤΗΕ
Ν8843.2.6
τεµ
τεµ
3
31
419,52
6,01
τεµ
2
454
τεµ
3
538
1.614,00
τεµ
2
749
1.498,00
τεµ
2
869
1.738,00
τεµ
1
1.548,00
1.548,00
ΗΛΜ 059
ΑΤΗΕ
Ηλµ
8973.6.3
700
100
9.635,40
1.258,56
186,31
908
117 Ηλεκτρικός γενικός πίνακας πλήρης
Σχετ. ΑΤΗΕ
Ν8843.1
τεµ
1
3.889,00
3.889,00
118 Αγωγός καθόδου µε αγωγό St/tZn Ø10mm
Σχ.ΑΤΗΕ
8838
Σχ.ΑΤΗΕ
8838
Σχ.ΑΤΗΕ
8838
Σχ.ΑΤΗΕ
8838
Σχ.ΑΤΗΕ
8838
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8956.1
m
100
20,35
2.035,00
m
160
16,35
2.616,00
τεµ
101
53,8
5.433,80
τεµ
12
13,58
162,96
τεµ
8
13,54
108,32
τεµ
1
10.000,00
10.000,00
τεµ
1
13.900,00
13.900,00
119 Θεµελιακή γείωση µε ταινία St/tZn 40x4mm
120 Ισοδυναµικός ζυγός
121 Περιλαίµια St/tZn για γεφύρωση µεταλλικών σωληνώσεων
122 Ακροδέκτες St/tZn για γεφύρωση µεταλλικών επιφανειών
123 Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας 15KVA
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόµενου
124 ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 64KVA µε
κέλυφος για εξωτερική τοποθέτηση.
Άθροισµα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
2.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
125 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου,
ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø16mm
126 Καλώδιο UTP cat.6, διαµέτρου 4x2x0,5mm
127 Οµοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης, τύπου SAT 75Ω, ψηφιακού
δορυφορικού σήµατος
128 Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή , διπλή
129 Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού ή χωνευτή , τερµατική
130 Συσκευή θυροτηλεφώνου κεντρικής εισόδου και ηλεκτρική κλειδαριά
131 Μετώπη µικτονόµησης UTP 16 RJ45 cat. 6, 1U
132 Μετώπη διέλευσης καλωδίων , 2U, 2 αξόνων
133 Πολύπριζο 8 θέσεων
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8959.10
129.090,08
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8796.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8796.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8826.3.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8826.3.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
m
144
4,91
707,04
m
1700
6,12
m
100
6,61
661
τεµ
24
16,23
389,52
τεµ
6
20,63
123,78
τεµ
2
171,19
342,38
τεµ
2
296,96
593,92
τεµ
2
80,93
161,86
τεµ
1
112,43
112,43
10.404,00
Κεντρικός Κατανεµητής αποτελούµενος από ένα τυποποιηµένο
ικρίωµα (rack) κλειστού τύπου, µε ενσωµατωµένους ανεµιστήρες,
χωρητικότητας 21U, πλάτους
134 19", µε 4 ράφια, επισκέψιµος από όλες τις πλευρές
135 Τηλεφωνικό Κέντρο χωρητικότητας 2 εξωτερικών γραµµών και
16 εσωτερικών , ψηφιακό, αυτόµατο
Κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισµός εγκατάστασης τηλεόρασης,
136 αποτελούµενος από ενισχυτή γραµµής και ανάλογο αριθµό
Ιστός µε µία κεραία ραδιοφώνου γιά ΑΜ/FM και µία κεραία
137 τηλεόρασης γιά την περιοχή συχνοτήτων UHF
138 Μαγνητικό στοιχείο επαφής
139 Ανιχνευτής κίνησης
140 Πληκτρολόγιο προγραµµατισµού συστήµατος ασφαλείας
141 Κεντρικός πίνακας ασφαλείας
142 Σειρήνα συναγερµού
Εγχρωµη ψηφιακή κάµερα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης
143 (CCTV) 1/3" µε φακό 1/3" varifocal, 10~40mm, Infrared. σταθερού
Μονάδα καταγραφής και διαχείρισης 10 καµερών κλειστού
144 κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV) µε λοιπό εξοπλισµό
145 Οθόνη TFT 17" κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV) 2
πηγών (PIP)
146 Χειριστήριο κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης
Άθροισµα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
2.5
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Αντλία θερµότητας inverter, διαιρούµενου τύπου (MULTI),
147 ψυκτικού µέσου R-410A, ονοµαστικής απόδοσης 8kW σε ψύξη και
9,60kW σε θέρµανση, ενδ. Τύπου DAIKIN 4MXS80E ή ισοδύναµο
Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, MULTI, επίτοιχη, ψυκτικού
148 µέσου R410Α, ονοµαστικής απόδοσης 5kW σε ψύξη και 5,8kW
σε θέρµανση, ενδ. τύπου DAIKIN FTXS50J ή ισοδύναµο
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
Σχ.ΑΤΗΕ
8993
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9600.4
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9602.2
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9533.1.1
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9602.1
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9600.5
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8959.10
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9601.16
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9601.13
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν9601.6
τεµ
2
1.187,84
2.375,68
τεµ
1
2.347,84
2.347,84
τεµ
1
673,92
673,92
τεµ
τεµ
1
4
146,96
86,1
146,96
344,4
τεµ
13
126,52
τεµ
3
200,81
602,43
τεµ
1
697,3
697,3
τεµ
2
τεµ
5
136
τεµ
τεµ
1
1
3.680,00
1.000,00
τεµ
1
200
94,18
1.644,76
188,36
680
3.680,00
1.000,00
200
28.077,58
Σχετ.ΑΤΗΕ
Ν08572.2.2
τεµ
1
3.498,12
3.498,12
Σχετ. ΑΤΗΕ
Ν08531.1.4
τεµ
2
909,12
1.818,24
Αντλία θερµότητας inverter, διαιρούµενου τύπου (MULTI),
149 ψυκτικού µέσου R-410A, ονοµαστικής απόδοσης 5,2kW σε ψύξη
και 6,80kW σε θέρµανση, ενδ. Τύπου DAIKIN 3MXS520E ή
ισοδύναµο
Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, MULTI, επίτοιχη ψυκτικού
150 µέσου R410Α, ονοµαστικής απόδοσης 3,5kW σε ψύξη και 4,0kW
σε θέρµανση, ενδ. τύπου DAIKIN FTXS35J ή ισοδύναµο
Αντλία θερµότητας inverter, διαιρούµενου τύπου, ψυκτικού
151 µέσου R-410A, ονοµαστικής απόδοσης 3,2kW σε ψύξη και
3,50kW σε θέρµανση, µε εσωτερική µονάδα, επίτοιχη, ενδ. τύπου
DAIKIN FTXN35K ή ισοδύναµο
Εξωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV-INVERTER, 16HP,
152 ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 45kW σε ψύξη και
50kW σε θέρµανση, ενδ. Τύπου DAIKIN RXQY16PA ή ισοδύναµο
Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV-INVERTER, τύπου
153 κασσέτα οροφής, ψυκτικού µέσου R410Α, ονοµαστικής απόδοσης
7,1kW σε ψύξη και 8,0kW σε θέρµανση, ενδ. τύπου DAIKIN
FXFQ63P9 ή ισοδύναµο
Σχετ.ΑΤΗΕ
Ν08572.2.1
τεµ
1
1.628,12
1.628,12
Σχ. ΑΤΗΕ
Ν08531.1.3
τεµ
2
646,55
1.293,10
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν08573.1.1
τεµ
1
737,12
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν08574.3
τεµ
1
9.730,86
9.730,86
τεµ
3
1.065,01
3.195,03
τεµ
2
1.250,31
2.500,62
τεµ
3
909,71
2.729,13
τεµ
6
179,46
1.076,76
m
τεµ
160
5
51,39
109,54
8.222,40
547,7
Σχ.ΑΤΗΕ
737,12
8536.3
Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV-INVERTER, τύπου
154 κασσέτα οροφής, ψυκτικού µέσου R410Α, ονοµαστικής απόδοσης
9kW σε ψύξη και 10kW σε θέρµανση, ενδ. τύπου DAIKIN
FXFQ80P9 ή ισοδύναµο
Σχ.ΑΤΗΕ
8536.3
Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV-INVERTER, τύπου
155 κασσέτα οροφής, ψυκτικού µέσου R410Α, ονοµαστικής απόδοσης
5,6kW σε ψύξη και 6,3kW σε θέρµανση, ενδ. τύπου DAIKIN
FXFQ50P9 ή ισοδύναµο
Σχ.ΑΤΗΕ
8536.3
156 Πλήρες τοπικό χειριστήριο ελέγχου, εσωτερικών µονάδων
Σχ.ΑΤΗΕ
κλιµατισµού VRV-INVERTER
8647
Ζεύγος ψυκτικών σωληνώσεων, συστηµάτων κλιµατισµού VRV, και
αντλιών θερµότητας διαιρούµενου τύπου, µε την καλωδίωση
Σχ.ΑΤΗΕ
157 επικοινωνίας µεταξύ των εξωτ. Μονάδων, των εσωτ. µονάδων και
8041
διακλαδωτήρων (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις
Σχ. ΑΤΗΕ
158 Ζεύγος
των συστηµάτων VRV
N8609.1.28042
159 Θερµική µόνωση, σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό
Armaflex διαµέτρου Ø1/2ins
160 Θερµική µόνωση, σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό
Armaflex διαµέτρου Ø3/4ins
161 Θερµική µόνωση, σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό
Armaflex διαµέτρου Ø11/4ins
162 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm διαµέτρου
Ø32
Άθροισµα ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
2.6
163 Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης, φορητός, 6Kg
164 Πυροσβεστήρας διοξειδείου του άνθρακα, φορητός, 6Kg
165 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου Ø1"
166 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου Ø1¼"
167 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου Ø1½"
168 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου Ø2"
169 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου Ø2½"
170 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου Ø3"
171 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου Ø4"
172 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου Ø1"
173 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε
λαβή, ονοµ. διαµέτρου Ø2½"
174 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, µε
λαβή, ονοµ. διαµέτρου Ø4"
175 Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαµέτρου Ø4"
176 Μειωτής πίεσης, διαµέτρου Ø4"
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8540.1
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8540.2
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8540.4
Σχ.ΑΤΗΕ
m
110
4,85
533,5
m
50
5,05
252,5
m
10
7,83
78,3
m
50
13,83
691,5
Ν8043.1.1
38.533,00
ΑΤΗΕ
8201.1.2
ΑΤΗΕ
8202.2
ΑΤΗΕ
8036.3
ΑΤΗΕ
8036.4
ΑΤΗΕ
8036.5
ΑΤΗΕ
8036.6
ΑΤΗΕ
8036.7
ΑΤΗΕ
8036.8
ΑΤΗΕ
8036.9
ΑΤΗΕ
8035.3
Σχ.ΑΤΗΕ
8101.7
Σχ.ΑΤΗΕ
8101.9
ΑΤΗΕ
8125.1.9
ΑΤΗΕ
8637.6
τεµ
7
45,35
317,45
τεµ
5
81,19
405,95
m
242
21,8
m
10
27,31
273,1
m
20
30,91
618,2
m
12
33,49
401,88
m
465
40,47
18.818,55
m
23
54,95
1.263,85
m
25
72,91
1.822,75
τεµ
103
11,75
1.210,25
τεµ
2
71,33
142,66
τεµ
4
152,62
610,48
τεµ
1
185,83
185,83
τεµ
1
433,2
433,2
5.275,60
177 Μειωτής πίεσης, διαµέτρου Ø2½"
178 Αντικραδασµικός σύνδεσµος, διαµέτρου Ø4"
179 ∆ιακόπτης ροής
180 Μανόµετρο
181 Πυροσβεστική φωλέα επίτοιχη
182 ∆ίδυµο στόµιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
183 Καταιονητήρες sprinkler
184 Αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης, παροχής 80m³/h
σε µανοµετρικό 70mΣΥ, µε πιεστικό δοχείο 300L
185 Αυτόνοµα φωτιστικά ασφαλείας κοινά & εξόδου (µε ενδείξεις
EXIT) & βέλος ένδειξης πορείας
186 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος
τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø16mm
187 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός από PVC, βαρέος
τύπου, ευθύς ή εύκαµπτος, διαµέτρου Ø20mm
188 Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου LiYCY, διατοµής 2x1,5mm²
189 Πίνακας πυρανίχνευσης
190 Ανιχνευτής ιονισµού-καπνού
191 Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής
192 Ηλεκτρικός αγγελτήρας
193 Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερµού
194 Φωτεινός επαναλήπτης εντοπισµού χώρου
2.7
Άθροισµα ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, σε
ΑΤΗΕ
8637.7
ΑΤΗΕ
8610.1.10
Σχ.ΑΤΗΕ
8608.1.7
ΑΤΗΕ
8641
ΑΤΗΕ
Ν8204.1
ΑΤΗΕ
Ν8208
ΑΤΗΕ
Ν8209
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8210
ΑΤΗΕ
Ν8987.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8733.1.3
ΑΤΗΕ
Ν8752.1.1
ΑΤΗΕ
Ν9531.12
ΑΤΗΕ
Ν9532.1
ΑΤΗΕ
Ν9532.2
Σχ.ΑΤΗΕ
8810
ΑΤΗΕ
Ν8983.5.1.3
ΑΤΗΕ
Ν8983.1.1.3
τεµ
1
412,2
412,2
τεµ
2
195,95
391,9
τεµ
1
86,25
86,25
τεµ
2
16,51
33,02
τεµ
2
102,6
205,2
τεµ
1
203,08
203,08
τεµ
103
10,24
1.054,72
τεµ
1
9.450,00
9.450,00
τεµ
55
61,61
3.388,55
m
150
4,91
736,5
m
50
5,05
252,5
m
100
5,62
562
τεµ
1
τεµ
1
99,32
99,32
τεµ
1
99,32
99,32
τεµ
2
66,94
133,88
τεµ
1
106,15
106,15
τεµ
2
35,99
71,98
674,6
674,6
49.740,92
κατοικηµένη περιοχή, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την
195 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
196 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150
197 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου
198 Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος ∆ιαµέτρου Ø1/2 ins Πάχους
2,65 mm
199 Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος ∆ιαµέτρου Ø3/4 ins Πάχους
2,65 mm
200 Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος ∆ιαµέτρου Ø1 1/4 ins
Πάχους 3,25 mm
201
Κρουνός σφαιρικό ορειχάλκινος αερίου ∆ιαµέτρου Ø1/2 ins
202
Κρουνός σφαιρικό ορειχάλκινος αερίου ∆ιαµέτρου Ø3/4 ins
203
Κρουνός σφαιρικό ορειχάλκινος αερίου ∆ιαµέτρου Ø1 1/4 ins
Καπνοδόχος µεταλλική απο λαµαρίνα , πάχους 5 mm. διατοµής
204 18 cm.
Άθροισµα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
2.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
205 Ανελκυστήρας ατόµων, υδραυλικός, 8 ατόµων, 3 στάσεων .
206 Ανελκυστήρας φορτίου, υδραυλικός, 3 στάσεων , 1.500Kgr
207 Εξωτερικός ανελκυστήρας φορτίου, 2 στάσεων , (1,50x1,50m)
Άθροισµα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2.9
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
208 Ψυκτικό συγκρότηµα συντήρησης 6HP
209 Ψυκτικό συγκρότηµα κατάψυξης 8HP
210 Ψυκτικός θάλαµος συντήρησης
211 Ψυκτικός θάλαµος κατάψυξης
Υ∆Ρ
3.10.2.1
Υ∆Ρ
5.5.1
Υ∆Ρ
5.7
Σχ.ΑΤΗΕ
Υ∆Ρ8036.1
Σχ.ΑΤΗΕ
Υ∆Ρ8036.2
Σχ.ΑΤΗΕ
Υ∆Ρ8036.4
Σχ.ΑΤΗΕ
Υ∆Ρ8115.1
Σχ.ΑΤΗΕ
Υ∆Ρ8115.2
Σχ.ΑΤΗΕ
Υ∆Ρ8115.4
ΑΤΗΕ
Ν8465.1
m³
m³
4,2
1,8
7,9
9,2
33,18
16,56
m³
2,4
9,8
23,52
5
14,03
70,15
22
16,78
369,16
m
m
44
23,46
m
τεµ
1.032,24
1
14,49
14,49
τεµ
1
16,14
16,14
τεµ
1
20,43
20,43
m
12
375,88
4.510,56
6.106,43
Σχ.ΑΤΗΕ
9001.2.4
Σχ.ΑΤΗΕ
N9005
Σχ.ΑΤΗΕ
N9000.2
τεµ
1
19.239,20
19.239,20
τεµ
1
23.044,99
23.044,99
τεµ
1
3.500,00
3.500,00
45.784,19
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8005.4
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8005.4
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8005.6
Σχ.ΑΤΗΕ
Ν8005.6
τεµ
1
τεµ
1
τεµ
1
τεµ
1
50000
50000
Άθροισµα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
50.000
2.10
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
212 Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ορθογωνικής ή
κυκλικής διατοµής
213 Στόµιο απαγωγής/προσαγωγής αέρα σε ύπαιθρο
Στόµιο λήψης εξωτερικού αέρα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, τοίχου,
µε 1 σειρά πτερύγια, µε ειδική διαµόρφωση γιά την αποφυγή εισόδου
214 νερού, µε γαλβανισµένο πλέγµα γιά την αποφυγή εισόδου εντόµων,
Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας αεραγωγού ορθογωνικής διατοµής
215 πλήρης µε αντιδονητικές βάσεις, παροχής έως 10.000m³/h
Άθροισµα ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΤΗΕ
8537.1
ΑΤΗΕ
Ν8547
Σχ.ΑΤΗΕ
8544.2.1
Σχ.ΑΤΗΕ
8560.1.1
325
180
9,82
1.767,60
339
2
331,86
340
33
124,65
4.113,45
357
2
3.515,00
7.030,00
663,72
13.574,77
397.149,05
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές προσφοράς του έργου δεν υπόκεινται σε αναθεωρήσεις και θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του και μέχρι
την συνολική αποπεράτωση του.