Ολα για την υγεία

ϊό
Τα προ
ντα μα
ς
ýóçò
ö
ò
ç
ô
íáìç
ý
ä
ç
ô
α
ί
ε
ü
áð
Υγ
υς
για όλο
Ο Ηράκλειτος έλεγε:
“Η φύση αρέσκεται
να κρίνει τα πράγματα”
Εισαγωγή
Áãáðçôïß ößëïé,
üðùò áðÝäåéîå ç ðåßñá áéþíùí, ðïëëÜ öõôÜ, ñßæåò, öýëëá êáé
óðüñïé äéáèÝôïõí èåñáðåõôéêÝò éäéüôçôåò.
Ïé ðéï äïêéìáóìÝíåò óõíôáãÝò óôá ìåßãìáôá âïôÜíùí Ý÷ïõí
êáôáãñáöåß, åñåõíçèåß êáé ôåêìçñéùèåß åðéóôçìïíéêÜ.
Ôá âüôáíá ìå ôçí ïñèïìïñéáêÞ êáé âßï-åíåñãÜ äïìçìÝíç
óöáéñéêÞ ôïõò äñÜóç óôçí ðñÜîç ðñïóöÝñïõí öõóéêÝò êáé
áðïôåëåóìáôéêÝò ëýóåéò óôá êáèçìåñéíÜ ðñïâëÞìáôá õãåßáò
êáé óõìâÜëëïõí óôçí åîéóïññüðçóç êáé ôçí ïìáëïðïßçóç
ôùí ëåéôïõñãéþí êáé óõóôçìÜôùí ôïõ áíèñþðéíïõ
ïñãáíéóìïý, στο πνεύμα, την ψυχή , την σωματική υγεία
και την υγεία με απόλαυση...
αρέσουν και στη γεύση
Ï éó÷õñéóìüò [ãåñìáíéêÜ FUR VIELE INDIKATIONEN ALS
THERAPIE UND VORBEUGUNG DER ERSTE WAHL áããëéêÜ FIRST LINE TREATMENT] όôé åßíáé ç ðñþôç
åðéëïãÞ ãéá õãéåéíÞ äéáôñïöÞ, ðñüëçøç, èåñáðåßá êáé
öõóéêÞ ðñïóôáóßá ôïõ ïñãáíéóìïý, ãéá ðïëëÜ
óõìðôþìáôá áóèåíåéþí - Ý÷åé ðáãêüóìéá áíáãíþñéóç.
Êáé ç BAD HEILBRUNNER με ôá ôóÜãéá õãåßáò*, áðü âüôáíá
áðÝäåéîå ðùò áõôÜ ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åëåýèåñá
êáé ìå ðëÞñç áóöÜëåéá óáí ìÝñïò ôïõ ôñüðïõ õãéåéíÞò æùÞò
ôïõ áôüìïõ óôá ðëáßóéá ìéáò éóïññïðçìÝíçò äéáôñïöÞò êáé
ôáêôéêÞò óùìáôéêÞò Üóêçóçò.
* είναι ëåéôïõñãéêÜ ôñüöéìá ìå éó÷õñéóìïýò õãåßáò óå ðëÞñç
åöáñìïãÞ ôùí ãåñìáíéêþí êáé êïéíïôéêþí - ÅÅ - Êáíïíéóìþí **
* είναι ñïöÞìáôá áðü Ýíá âüôáíï Þ ìåßãìá âïôÜíùí ìüíï áðü ôéò
èåôéêÝò ìïíïãñáößåò ôçò åðéôñïðÞò Å êáé ôçò ESCOP.
* åßíáé 100% ΝΑTUR PRODUKTE, OHNE, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
ΧΩΡΙΣ συíôçñçôéêÝò ïõóßåò, ðñïóèÞêç æÜ÷áñçò, ôåúíç êáé êáöåÀíç,
÷çìéêü Üñùìá êáé ÷ñþìá, äýóðåðôåò ïõóßåò (Ýùò 0,02 g). Ìå
õäáôÜíèñáêåò ÷ùñßò ëéðáñÜ êáé ëéðáñÜ ïîÝá, íÜôñéï.
* είναι ôñüöéìá ìå ðéóôïðïéçìÝíïõò ðïéïôéêïýò åëÝã÷ïõò ãéá íá åßíáé
áðáëëáãìÝíá óå êÜèå ìéêñïâéïëïãéêÞ ðáñÜìåôñï áðü äéïîßíåò êáé
áëëåñãßá ìÝ÷ñé æùéêÜ êáôÜëïéðá, ÷ùñßò ìåôáëëáãìÝíåò ðñþôåò ýëåò,
÷ùñßò ëáêôüæç, ÷ùñßò ãëïõôÝíç, ìå ôéôëïäïôçìÝíá ìåßãìáôá
âïôÜíùí óå ðåñéåêôéêüôçôá êáé ðïóüôçôá ìå áêñßâåéá 0,00 ôïõ g των
äñáóôéêþí ïõóéþí ôùí öõôþí óå öõóéêÝò óõíèÞêåò, åããõçìÝíçò
éó÷ýïò ãéá ìåãéóôïðïßçóç ôçò äñÜóçò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò, ìå
åíäåßîåéò äéáôñïöéêÞò áîßáò êáôÜ ðåñßðôùóç, âéï-ðéóôïðïßçóç êáôÜ
ðåñßðôùóç, âéï-äéáèÝóéìá óõóêåõáóìÝíá ãéá ðñïóôáóßá áðü
áëëïéþóåéò ïîåéäùôéêÞò öèïñÝò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ãéá ðëÞñç
áðüäïóç ôùí áéèÝñéùí åëáßùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áíáëëïßùôá ìå ôçí
÷ñÞóç öáêÝëïõ äéðëïý èáëÜìïõ.
* åßíáé ôñüöéìá
ìå âñáâåßá
êáé ðñùôéÝò
Die meistgekaufte
Arzneitee-Marke
- Íï 1 óôéò ðùëÞóåéò LEH, στο ëéáíéêü åìðüñéï ôñïößìùí.
- ÔÏÑ MARKE από την Ýíùóç êáôáíáëùôþí ôñïößìùí
Ãåñìáíßáò, από το 2008.
- ÔÏÑ 100 innovator, 100 καινοτüμα ôñüöéìá Ãåñìáíßáò áðü ôï
Ãåñìáíéêü õðïõñãåßï ôñïößìùí êáé ðïôþí, από το 2009.
- Country Representatives για ôçí õðåõèõíüôçôá, óõíÝðåéá,
óõíÝ÷åéá, êáéíïôïìßá, ðïéüôçôá ê.ë.ð. áðü European Businness
Awards, από το 2010.
- Produkt des Jahres 2011 - Lebensmittel Praxis. Προϊόν της
χρονιάς 2011.
** - DGE - Γερμανικός ÖïñÝáò ôñïößìùí.
- Θετικές μονογραφίες βοτάνων της επιτροπής Ε και τηò ESCOP
(Ευρωπαϊκή åðéóôçìïíéêÞ óõíåñãáóßá ãéá öõôïèåñáðåßá).
- Êáíïíéóìüò 1924/06 ôçò ÅÅ (ëåéôïõñãéêÜ ôñüöéìá = ôñüöéìá ìå
äéáôñïöéêïýò éó÷õñéóìïýò êáé éó÷õñéóìïýò õãåßáò).
- Êáíïíéóìïß EFSA ευρωπαϊκοί áñ÷Þ ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ôñïößìùí
êáé FUFOSE åðéôñïðÞ ëåéôïõñãéêÞò åðéóôÞìçò ôñïößìùí.
- Káíïíéóìüò 2092/91 ôçò ÅÅ.
- Êáíïíéóìüò DE-001 BIO-έλεγχο της BCS-Γερμανία.
Άλλες εκδόσεις της BAD HEILBRUNNER:
Gesundheit zum Mitnehmem - Το καλάθι της υγείας.
Τσάι και προτάσεις για κάθε μέρα
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Βήχα και Βρόγχων
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΧΑ &
ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ. ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΞΗΡΟ ΒΗΧΑ ΓΙΑ
ΥΠΕΡΕΚΚΡIΣΗ ΒΛΕΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ &
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΠΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΘΥΜΑΡΙ 0,55g, ΑΝΙΣΟΣ 0,55g, ΦΛΑΜΟΥΡΙ 0,70g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ,
ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ. Κ.)
Τσάι Λαιμού και Φάρυγγα
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ &
ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΤΗΘΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΑΛΘΑΙΑ (Φ) 0,6125 g, ΑΛΘΑΙΑ (Ρ) 0,4375 g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ 0,4375 g,
ΑΝΙΣΟΣ 0,2625 g
Τσάι Eρεθιστικός Βήχας
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΒΟΤΑΝΟ ΤΗ ΜΟΛΟΧΑ. ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΒΗΧΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΛΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΜΟΛΟΧΑ (Φ) 1,8g
Ðñüôá
óç ä
ãéá ÁÐßáéôáò 1 åâä
Ï
ïì
ÕÐÅÑÔÏÎÉÍÙÓÇ Üäáò
2 Áðï ÂÁÑÏÕ:
ôï
îßíùó
2Λ
1 Guaαδανιά με Ρçò,
rana,
1 ÌÝëόδι
éóóá
ïìÜäáò
Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâä Ï:
ãéá ÁÍÁÐÍÅÕÓÔÉÊ
3 ÂÞ÷á & Âñüã÷ùí
2 Λαδανιά με Ρόδι
4
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Ελεύθερη Αναπνοή
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΝΤΑ ΚΑΙ
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΝΤΑ (40%), ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (40%), ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ (ΔΥΟΣΜΟ),
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ (10%)
Τσάι Κρυολογήματος
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 10 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ. ΦΕΡΝΕΙ ΕΦΙΔΡΩΣΗ.
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ • ΒΡΟΧΙΚΟ
ΑΣΘΜΑ • ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ • ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
& 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΛΕΥΚΗ ΙΤΕΑ (ΦΛ) 1,2 g, ΦΛΑΜΟΥΡΙ (Α) 4 g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ
(Α), ΣΠΙΡΕΑ (Α), ΒΕΡΜΠΑΣΚΟ (Α), ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ,
ΑΓΡΙΟΛΕΜΟΝΙΑ (Α).
ΒΗΧΑ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ για το
Õãåßá áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΚΑΝΟΥΝ
ΚΑΛΟ ΣΤΟΝ ΒΗΧΑ, ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΑ.
ΓΕΜΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ 16 ΒΟΤΑΝΑ (0,62%) ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΕ ΜΕΛΙ (4,17%) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ
- ΜΕΝΤΑ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 75 g
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ 100 g
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1598Kj / 376Kcal
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
0,1 g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
94 g
ΛΙΠΑΡΑ
0,1 g
ïìÜäáò
Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâä ÉÊÏ:
ÏÑ
ãéá ÊÁÑÄÉÁ - ÊÕÊËÏÖ
êïý
3 ÊáñäéÜò - Êõêëïöïñé
Ðñüôáóç äßáéôá
ò 1 åâäïìÜäáò
1 Áðïôïîßíùóçò
ãéá ÍÅÕÑÉÊÏÔ
ÇÔÁ:
1 Λαδανιά με Ρόδι
á
1
éóó
¾
ÌÝë
ðí
1
ïõ
na,
êá
ara
é Íåýñùí
1 Gu
3 Âáëóáìü÷ïñ
ôï
3 ÌÝëéóóá
5
ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Στομάχου και Εντέρου
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 3 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ. ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΕΨΙΑ,
ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΚΑΙ ΗΠΙΟΥΣ ΚΟΛΙΚΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ • ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ
• ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
ΒΟΤΑΝΑ: ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α) 0,875 g, ΑΝΙΣΟΣ (Φ) 0,58625 g, ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ 0,28875 g
Τσάι Mετεωρισμού
ΣΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 3 ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΣΤΟΜΑΧΙ & ΕΝΤΕΡΟ). ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΑΡΑΘΟΣ & ΑΝΙΣΟΣ & ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ, ΠΟΥ
ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ & ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ
ΕΝΤΕΡΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΜΑΡΑΘΟΣ 40%, ΑΝΙΣΟΣ 40%, ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ 20%.
Τσάι Χώνευσης
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΨΗ.
ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΠΕΨΗ ΣΕ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΠΩΣ
ΦΟΥΣΚΩΜΑ, ΠΡΗΞΙΜΟ, ΑΕΡΙΑ, ΗΠΙΟ ΚΟΛΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ - ΣΤΟΜΑΧΟΥ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΜΑΡΑΘΟΣ 0,63 g, ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΑ (Ρ) 0,54 g, ΑΓΡΟΚΥΜΙΝΟ 0,54 g,
ΚΑΝΕΛΑ (ΦΛ)
Ðñüôáó
çä
ãéá ÄÉÁÉÔßáéôáò 1 åâäïì
Üäá
Á
3 Äßáéôá ÄÉÁÂÇÔÉÊÙÍ: ò
ò êáé Íç
óôåßáò
2 Λαδα
1 Guara νιά με Ρόδι
na, 1 Ì
Ýëéóóá
Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìÜäáò
ãéá ÄÕÓÐÅØÉÁ:
6 ×þíåõóçò
2 ÐñÜóéíï - ÐáñèÝíï
ïìÜäáò
Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâä Á×ÅÓ:
ÔÁÑ
ãéá ÓÔÏÌÁ×ÉÊÅÓ ÄÉÁ Ýñïõ
3 ÓôïìÜ÷ïõ - Åíô
3 Âáëóáìü÷ïñôï
3 ÌÝëéóóá
6
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Χώνευσης Λιπαρών
ΤΣΑΪ 1 ΒΟΤΑΝΟΥ, ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΝΕΥΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ. ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΣΤΗ ΡΟΗ ΧΟΛΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΥΣΠΕΨΙΑ, ΗΠΙΟΥΣ ΚΟΛΙΚΟΥΣ,
ΦΟΥΣΚΩΜΑ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΟΡΕΞΙΑ, ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΟΥΡΗΣΗ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ (ΚΟΜΜΕΝΟΣ) 1,8 g
Τσάι Ήπατος και Χολής
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΠΑΡ ΚΑΙ
ΤΗ ΧΟΛΗ. ΣΤΗΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΛΗΣ - ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΩΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟ - ΑΕΡΙΑ, ΔΥΣΠΕΨΙΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ
Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ,
ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ) 0,6125 g, ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ 0,35 g, ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ (Ρ) 0,2625 g,
ΑΧΙΛΛΕΙΟ 0,175 g, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α), ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ
Τσάι Δυσκοιλιότητας
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 9 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ,
ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ, ΠΙΕΣΗ
ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΚΕΝΩΣΗ. Η ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ. ΓΙ’ΑΥΤΟ ΑΝΤΕΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ
(1-2 ΕΒΔ.)ΚΑΙ ΣΕ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΦΥΛΛΑ ΚΑΣΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΧΕΝΑ) ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΡΙΤΙΝΗ, ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙ
ΣΕ 30 mg ΓΛΥΚΟΖΥΔΙΑ ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ (ΣΕΝΟΖΙΔΕΣ Β), GINSENG,
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ, ΑΝΙΘΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΟ. ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΦΛ),
ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ (Β)
Τσάι Διάρροιας
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΒΟΤΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΝ
ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΛΧΕΜΙΛΛΗ, ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΙΑ
ΑΠΟ ΜΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ: 1) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ). 2) ΣΕ
ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2 ΗΜΕΡΩΝ. 3) ΣΕ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑ Ή ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ
ΠΥΡΕΤΟ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΑΛΧΕΜΙΛΛΗ (Κ)
7
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Αδυνατίσματος
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΙΤΑΣ,
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ &
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ (42%) 0,84g, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ (Φ),
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (Φ), ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ, ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ (Κ)
Τσάι Αποτοξίνωσης
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΜΜΟ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ.
ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ, ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΦΡΩΝ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΣΗΜΥΔΑ (Φ) 0,88, ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ 0,66, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ,
ΦΑΣΟΛΙ (χωρίς σπόρους)
Τσάι Μεταβολισμού
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΟΞΕΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ, Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Η ΚΑΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟ ΑΓΧΟΣ, Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΚΟΥΡΑΣΗ, ΚΑΟΥΡΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ, ΑΚΟΗΣ & ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: TΣΟΥΚΝΙΔΑ (32%) 0,576g, ΔΥΟΣΜΟΣ (25%), 0,45g, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (ΛΕΜ.) (25%)
0,45g, ΒΡΩΜΗ (ΠΡΑΣ. ΑΧ 10%) 0,18g, ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ (5%) 0,09g, ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ (2%)
0,036g, ΑΧΙΛΛΕΙΟ (1%) 0,018g,
Τσάι Δίαιτας και Νηστείας
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΓΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΨΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΓΡΩΝ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ: ΕΩΣ 6 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (40%) 0.72 g, MATE ΤΣΑΪ (Ψ) (28%) 0,502 g, ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ,
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΚΑΝΘΟΣ
8
ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Ύπνου και Νεύρων
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ TON ΥΠΝΟ &
ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ, ΑΓΧΟΣ & ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ. ΦΕΡΝΕΙ
ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ (Ρ) 0,525 g, ΡΟΛΟΓΙΑ (Α) 0,480g, ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Φ) 0,394
g, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ
Τσάι κατά του Άγχους
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ,
ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΗΡΕΜΕΙ
ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ. ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΛΙΣΣΑ (Φ), ΛΥΚΙΣΚΟΣ (Θ, άνθος), ΛΕΒΑΝΤΑ (Φ), ΑΝΙΣΟΣ,
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ.
Τσάι Πονοκεφάλου
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 9 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ - ΚΕΦΑΛΓΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ, ΑΓΧΟΣ, ΑΫΠΝΙΑ, ΜΥΪΚΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ
ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΩΜΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΠΑΝΙΑ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΝΤΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, GUARANA, ΛΕΒΑΝΤΑ,
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ, ΙΤΕΑ ΛΕΥΚΗ COLA NITIDA
Τσάι Χαλάρωσης (Ηρεμίας)
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΒΟΤΑΝΟ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΗ ΛΕΒΑΝΤΑ (ΑΝΘΟΣ) ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΗΡΕΜΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΛΕΒΑΝΤΑ (ΑΝΘΟΣ) 1,5g
9
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Νεφρών και Κύστης
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΦΡΑ &
ΤΗΝ ΚΥΣΤΗ. ΤΑ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ,
ΒΟΗΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΘΕΙ Ο ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΣΤΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ &
ΞΕΠΛΥΜΑ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΜΜΟ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ • ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ • ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΟΡΘΟΣΥΦΟΝ (Φ) 0,675 g, ΟΝΩΝΙΣ (Ρ) 0,655 g, ΣΗΜΥΔΑ (Φ), ΦΑΣΟΛΙ (ΦΛ),
ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ-Κ), ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ (Κ)
Τσάι Διουρητικό
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ.
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΡIΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ,
ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΚΑΤΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΙΚΟΥΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΣΗΜΥΔΑ (Φ) 0,6 g, ΟΡΘΟΣΥΦΟΝ (Φ) 0,4 g, ΟΝΩΝΙΣ (Ρ) 0,4 g,
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΑ 0,35 g, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ-Κ), ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ,
ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ
Τσάι Καρδιάς και Κυκλοφορικού
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: ΦΥΛΛΑ & ΑΝΘΗ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ.
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ • ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ • ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ (Φ-Α) 1,44 g, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ (Φ),ΔΥΟΣΜΟΣ
(Φ),ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΑ (Ρ)
Τσάι Γερά Κόκκαλα
ΣΤHN OΣΤΕΟΠΟΝΙΑ
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (100mg ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ) ΓΙΑ
ΓΕΡΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, Π.Χ. ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΑΣΒΕΣΤΙΟ - Χ/Λ (25%), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (22%), ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (20%),
ΔΥΟΣΜΟΣ (14%), ΒΙΝΗ (ΑΧΥΡΟ) (12%), ΜΑΤΕ (4%), ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (2%), ΑΧΙΛΛΕΑ
10
ARZNEITEE - Mischungen
Από μείγματα βοτάνων
Τσάγια Υγείας
Τσάι Αναζωογόνησης Δέρματος
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 12 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΔΕΡΜΑ, ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ UV ΑΚΤΙΝΩΝ. ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΤΗΣ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ. ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ,
ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΦΡΑΟΥΛΑ (ΦΛ), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (ΦΛ), ΠΡΑΣΙΝΟ (10%), ΜΕΝΤΑ (8%), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ
(8%), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ ΡΙΖΑ, ΑΧΙΛΛΕΙΟ (7%), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (7%), ΜΑΡΑΘΟΣ (5%),
ΒΙΟΛΑ (5%), ΔΥΟΣΜΟΣ (3%)
Τσάι Τόνωσης Φλεβών
ΓΙΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ.ΟΙ ΦΛΕΒΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ (ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ) ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΦΛΕΒΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΦΑΓΟΠΥΡΟ (70%), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (Φ), ΑΜΑΜΕΛΙΣ (10%), ΜΕΝΤΑ (Φ)
Τσάι Ceylon Κανέλας (ρύθμισης του επιπέδου του σακχάρου στο αίμα)
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ & 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (50%) ΤΗΝ ΚΑΝΕΛΑ, ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΚΟΥΜΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΣΑΪ (7%). Η ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΕΛΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ & ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΚΟΜΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: ΚΑΝΕΛΑ (50%) 0,9g, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (7%), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΑΡΩΜΑ)
ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ (Φ), ΕΛΙΑ (Φ), ΜΗΛΟ, ΦΑΣΟΛΙ (ΦΛ)
Τσάι Εμμηνόπαυσης
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΚ. ΤΡΙΦΥΛΛΙ &
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.
ΒΟΤΑΝΑ: KOK. ΤΡΙΦΥΛΛΙ (30%) 0,525 g, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (25%) 0,4375 g,
ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Φ) (20%) 0,35 g, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (ΛΕΜ.) (20%) 0,35 g, ΛΕΒΑΝΤΑ (Α)
(5%) 0,0875 g
11
Τσάγια Υγείας
από φαρμακευτικά βότανα
ARZNEITEE - Monodrogen ΕΝΟΣ ΒΟΤΑΝΟΥ
Σύμφωνα με τις θετικές μονογραφίες της επιτροπής Ε και της Ευρωπαϊκής
επιστημονικής συνεργασίας για φυτοθεραπεία Escop, ανήκουν στα θεραπευτικά φυτά
που αποδεδειγμένα - μετά από επιστημονική τεκμηρίωση - μπορούν ελεύθερα και με
πλήρη ασφάλεια να χρησιμοποιούνται για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού και
με τη λήψη τους να επιδρούν προληπτικά και θεραπευτικά σε συμπτώματα ασθενειών
και παθήσεων - η πρώτη επιλογή στο σπίτι.
ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΤΟ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
(ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝH)
- ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ
(ΗΡΕΜΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ)
Τσάι Ίξος
Τσάι Λαδανιά
- ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
- ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
- ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
(ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ)
Τσάι Κράταιγος
Τσάι Πεντάνευρο
ΚΑΡΔΙΟΤΟΝΩΤΙΚΟ
- ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΟ
(ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΒΛΕΝΝΩΔΗ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ)
- ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΟ
Τσάι Μελίσσα
ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΦΡΑ
Τσάι Τσουκνίδα
- ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ
ΗΡΕΜIΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τσάι Άνθος Τίλιου
ΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ
(ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ)
Τσάι Βαλσαμόχορτο
Τσάι Φασκόμηλο
- ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ
(ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ)
- ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ
Κ Ρ Υ Ο Λ Ο Γ Η Μ Α
Κ Α Ρ Δ Ι Α
ΣΤΟΜΑΧΙ
Τσάι Αχιλλέα
- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
- ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ
(ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ)
(ΗΡΕΜΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ)
Είναι φαρμακευτικά φυτά που υπάρχουν γύρω μας, όλοι μας τα συναντούμε και στην
ελληνική φύση. Η χρήση τους - σε χύμα βότανα ακατάλληλα συσκευασμένα ή η
ανάμειξή τους με άλλα - χωρίς τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και υγιεινές
προϋποθέσεις δεν ωφελεί, αντίθετα μπορεί να έχει ένα πολύ επικίνδυνο και αμφίβολο
αποτέλεσμα στην υγεία του καταναλωτή, γι’αυτό σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και στις
ΗΠΑ δεν επιτρέπεται η χύμα πώληση μεμονωμένων ή μειγμάτων βοτάνων.
Η ελληνική βιβλιογραφία είναι πλούσια, ενδεικτικά προτείνουμε τα βιβλία:
- D. HOFFMANN / Οδηγός βοτανοθεραπείας, εκδ. ΔΙΟΠΤΡΑ
- R. MABEY / Πλήρης οδηγός για τα βότανα, εκδ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
- THE HERB SOCIETY S / Πλήρης οδηγός φαρμακευτικών βοτάνων, εκδ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
12
ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
Απόλαυση με Τσάγια Υγείας
Αγνά υγιεινά ροφήματα με υπέροχη γεύση!
Mε όλα τα θρεπτικά συστατικά
Παιδικό
& τις βιταμίνες των φρούτων &
ΜΕ 10 ΦΡΟΥΤΑ ΔΑΣΟΥΣ
& 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
των βοτάνων που είναι απαραίτητες για τη σωστή διατροφή μας
από τη δύναμη της φύσης...
Το μέλι θεωρείται και είναι θρεπτική ουσία ευρέως διαδεδομένη.
Στο τσάι έχει και την ιδιότητα του υγιεινού γλυκαντικού - αντί ζάχαρης
Τσάι Φασκόμηλο - Μέλι
ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
ðáñáäïóéáêÜ óðéôéêü, ìå åëáöñéÜ ãåýóç & Üñùìá ìåëéïý-âáíßëéáò
ΣYΝΘΕΣΗ ΜΕ 12 ΒOΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚOΜΗΛΟ (20%). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΕYΓΕΥΣΤΟ ΜΕ
ΒAΤΟ, ΓΛΥΚOΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜHΛΟ ΚΑΙ AΡΩΜΑ ΒΑΝIΛΙΑΣ ΜΕΛΙΟY. ΤΟ ΦΑΣΚOΜΗΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛEΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚEΣ ΤΟΥ ΙΔΙOΤΗΤΕΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤA ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚA ΣΠΙΤΙΚO ΤΣAΪ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ.
Μάραθος - Μέλι
Ingwer - Μέλι
ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΡΩΜΑ ΜΕΛΙΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑΣ
ΔΥΝΑΤΟ, ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ
ΣΤΟΜΑΧΙ
Τσάι Λαδανιά - Ρόδι
ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ãéá éó÷õñÞ åíßó÷õóç ôçò Üìõíáò ôïõ ïñãáíéóìïý
ΔYΟ ΑΠO ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚA ΦΥΤA ΤΗΣ ΕΛΛAΔΟΣ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚH ΣYΝΘΕΣΗ
7 ΒΟΤAΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚH ΓΕYΣΗ ΚΑΙ AΡΩΜΑ. ΤΟ ΡOΔΙ ΚΑΙ Η ΛΑΔΑΝΙΑ ΤΟ 1999 ΑΝΑΚΗΡYΧΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΤO ΤΗΣ ΧΡΟΝΙAΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΕIΝΑΙ
ΠΛΟYΣΙΕΣ ΠΗΓEΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟAΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟYΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟYΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Στόχος να μπορεί να πίνεται ευχάριστα. Ένα βότανο με θεραπευτικές
ιδιότητες κι ένα ακόμη που προσδίδει γεύση gourmet, χρώμα και άρωμα
Τσάι Ginseng - Ingwer
ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΠΙΝΤΟ
ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ, ôüíùóçò & äéÝãåñóçò óå óþìá & ìõáëü
ΔYΟ ΑΠO ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚA ΦΥΤA ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛHΣ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚH
ΣYΝΘΕΣΗ 50% ΤΖIΝΤΖΕΡ ΚΑΙ 2% ΤΖIΝΣΕΝΓΚ. ΜΕ ΦΥΣΙΚH ΓΕYΣΗ ΦYΛΛΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙAΣ, ΕIΝΑΙ ΠΛΟYΣΙΕΣ ΠΗΓEΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ
ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
- ΤΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΠΙΝΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ)
13
Απόλαυση με Τσάγια Υγείας
ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
Τσάι Αγριοτριανταφυλλιά - Acerola
äõíáìþíåé ìå ôç öõóéêÞ äýíáìç ôçò âéôáìßíçò C
ΑΠO ΜΕIΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
77,5% ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ACEROLA 3% ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΒΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ.
ΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 15% ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΛ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ).
Τσάι Σαμπούκος - Γλυκόριζα
ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
áíáêïõößæåé ëáéìü & öÜñõããá
ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΝΘΗ 30%,
ΚΑΡΠΟΣ 5% ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ 10% ΜΑΖΙ ΜΕ ROOIBOS, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΦΛ.),
ΧΑΜΟΜΗΛΙ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΜΕ ΜΕΛΙ.
Τσάι Rooibos - Ευκάλυπτος
åõ÷Üñéóôï,
ôïíùôéêü ãéá üëç ôçí çìÝñá
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΟΤΑΝΟ ΤΗΣ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ, Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΑΜΝΟΣ ΜΕ ΤΟ
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΓΕΥΣΗ ΜΕΛΙΟΥ (31%) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ, ΜΕΝΤΑ GUARANA ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ (5%)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.
Τσάι Ιβίσκος - Echinacea
ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
õãéåéíü, ìå äñïóéóôéêÞ ãåýóç öñïýôùí ðïõ îåäéøÜåé
ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ Ο ΙΒΙΣΚΟΣ ΤΗΝ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΞΕΔΙΨΑΕΙ,
Η ΕΧΙΝΑΚΙΑ - ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΥΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ) - ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΤΟΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΤΗΝ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΥΣΗ & ΑΡΩΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ.
Τσάι Τσουκνίδα - Cranberry
õãéåéíü &
åýãåõóôï ìå öõóéêü Üñùìá
ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΚΟ CRANBERRY
(ΚΡΑΝΟ) ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙ
ΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ, ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΝΕΥΡΑ & ΚΥΣΤΗ.
14
ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
Απόλαυση με Τσάγια Υγείας
H ποιότητα ΜΑΤΕ θεωρείται και είναι
το καλύτερο ποιοτικά πράσινο τσάι στη φύση.
Τσάι Αδυνατίσματος
ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΤΣΑΪ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ Ν.
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
& ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ.
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΒΛΕΠΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ) ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΟΡΕΞΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ FIGUR-FIT)
Τσάι Guarana - Ματέ
ΜΕ ΚΑΦΕΪΝΗ
ôïíùôéêü & ìå êáöåÀíç óå ãåýóç ëåìïíéïý
ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙΟΥ. ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΕ
(67%) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ GUARANA (25%) ΤΩΝ
ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΗ. ΜΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Ή ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ
ΤΣΑΓΙΟΥ. ΔΥΟ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΣΗ ΚΑΦΕΪΝΗ ΟΣΟ ΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ.
Τσάι παρθένο Πράσινο
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΜΑΤΕ
áðïëáýóôå ôï êáé ðáãùìÝíï
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ N.
AMEΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΘΕΡΜΙΔΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΑ, ΝΗΣΤΕΙΑ, ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΣΑΣ ΓΕΥΣΗ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ Ή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.
Τσάι παρθένο Πράσινο ΒΙΟ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
óôç öõóéêÞ ôïõ ãåýóç
ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ & ΑΡΩΜΑ 100% ΠΡΑΣΙΝΟ (ΦΛ.) ΧΩΡΙΣ
ΚΑΦΕΪΝΗ & ΤΕΪΝΗ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΟ ΡΑΝΤΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑ, ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΒΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
Ε.Ε. DE-001 ÖKO.
15
Φημισμένες συνταγές με μείγματα βοτάνων απ' όλο τον κόσμο.
Στόχος η gourmet γεύση, με άρωμα και χρώμα από παραδοσιακά, εξωτικά μπαχαρικά
Τσάι Αράβικο με μπαχαρικά
ðéêÜíôéêï ìå ìðá÷áñéêÜ êáé äõíáôÞ ãåýóç
ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ,
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ &
ΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ. Η ΔΥΝΑΤΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 13 ΒΟΤΑΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΑΡΙΦΑΛΟ, INGWER, ΚΑΝΕΛΑ,
ΑΝΙΘΟΣ, ΜΕΝΤΑ, ΚΥΜΙΝΟ Κ.Α. ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ.
Ινδικού Γάμου
ΜΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ ΘΙΒΕΤ
ΕΞΩΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΕΕ1/3 - 10/2011
Ayurveda
®
- Hellas ò
ôç äýíáìç ôçò öýóç
Õãåßá ãéá üëïõò áðü
.1
Τ.Θ
600 61 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ,
793933
46 • ΚΙΝ. ΤΗΛ.: 6976
ΤΗΛ. & FAX: 23530 312 , e-mail: [email protected]
ellas.gr
www.badheibrunner-h
Ïé âïôáíéêÝò ïõóßåò ìðïñåß íá ìðïõí óôï óþìá ìå ðïëëïýò ôñüðïõò.
Ïé ôñïöÝò êáé ôá öÜñìáêá ëáìâÜíïíôáé áðü ôï óôüìá êáé ðåñíïýí
êáô’ åõèåßáí óôï ðåðôéêü óýóôçìá, ãéá íá áðïññïöçèïýí áðü ôï
óþìá êáé áðü ôç óôéãìÞ ðïõ åéóÝñ÷ïíôáé óôçí êõêëïöïñßá ôïõ
áßìáôïò íá äñÜóïõí åõåñãåôéêÜ åðçñåÜæïíôáò ïëüêëçñï ôïí
áíèñþðéíï ïñãáíéóìü.
Ôï ðéï áðëü âïôáíéêü ðñïúüí - ôï ôóÜé - åßíáé êáé ï ðéï óýíôïìïò êáé
áðïôåëåóìáôéêüò äñüìïò.