Το Ψηφιακό Σχολείο και η πλατφόρμα του

Το θέμα της παρουσίασης
To Ψηφιακό Σχολείο και η
πλατφόρμα του
http://digitalschool.minedu.gov.gr
Το θέμα της παρουσίασης είναι το ψηφιακό σχολείο και η
βασική υποστηρικτική του δομή, δηλαδή η ψηφιακή
πλατφόρμα. Στοχεύει στην ενημέρωση για το σκεπτικό, τη
φιλοσοφία και τους στόχους του έργου, αλλά και στην
παρουσίαση της ψηφιακής αποτύπωσής τους μέσα από
την πλατφόρμα. Στο τέλος της παρουσίασης, το
εκπαιδευτικό κοινό αναμένεται να έχει σχηματίσει μία
ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με το έργο, να μπορεί να
πλοηγηθεί στην πλατφόρμα και να αξιοποιήσει μέρος του
υπάρχοντος ψηφιακού περιεχομένου της.
Συνοδευτικό υλικό
Το αρχείο της παρουσίασης συνοδεύεται από τα εξής:
το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως υλικό
μελέτης για τους παρουσιαστές/επιμορφωτές, είτε ως συνοδευτικό υλικό
(handout) για τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση
ενσωματωμένο στην παρουσίαση κείμενο (στο χώρο των σημειώσεων,
κάτω από τις διαφάνειες), το οποίο αναφέρεται ειδικότερα στο περιεχόμενο της
κάθε διαφάνειας
Δομή
Το περιεχόμενο της παρουσίασης διαρθρώνεται στα παρακάτω
δύο μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α: Το ψηφιακό σχολείο: σκεπτικό, φιλοσοφία και στόχοι
του έργου
ΜΕΡΟΣ Β: Η πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου: βασικά
χαρακτηριστικά, δομικά στοιχεία και πλοήγηση
Αναλυτικά:
ΜΕΡΟΣ Α: Το ψηφιακό σχολείο: σκεπτικό, φιλοσοφία και στόχοι του έργου
Το Ψηφιακό Σχολείο είναι βασικό συστατικό του οράματος του Νέου Σχολείου1. H χρήση
των Νέων Τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για την αλλαγή:
α) του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών και της σχολικής γνώσης
β) της διδασκαλίας και της μάθησης
γ) της σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών
δ) της σχέσης γονιών και σχολείου.
Κύριοι στόχοι του ψηφιακού σχολείου είναι:
η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
- η ανάπτυξη/ και η συγκέντρωση υπάρχοντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
-η ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
- η ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων
- η εποικοδομητική χρήση της δικτυακής και τεχνολογικής υποδομής των σχολείων
- η δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας
Η δημιουργία του ψηφιακού σχολείου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για να ανακτήσει το
ελληνικό σχολείο την ανταγωνιστικότητά του στον ευρωπαϊκό χώρο. Η βασική πρόκληση
που καλείται αυτό να αντιμετωπίσει σήμερα είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα:
35% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ για τα μαθήματά τους
(μέσος όρος στην Ε.Ε. 74%).
31% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ή σχεδόν καμία εμπειρία στη χρήση
των ΤΠΕ (μέσος όρος στην Ε.Ε. 7%).
40% των σχολείων έχουν δική τους ιστοσελίδα (εκτιμάται ότι μόλις το 10-15% είναι
ενεργές).
1
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σχολείο:
http://archive.minedu.gov.gr/docs/neo_sxoleio_brochure_100305.pdf
Μόλις το 1.4% των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και το 3.7% της Β/θμιας έχουν ενεργή
ιστοσελίδα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Το ψηφιακό σχολείο υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση, η οποία υπαγορεύει την
παράλληλη ανάπτυξη όλων των παραμέτρων που η εμπειρία αναδεικνύει ως κρίσιμες για
την επιτυχή εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο.
Κατά το σκεπτικό της ολιστικής προσέγγισης, οι δράσεις του προγράμματος που
υλοποιούνται οργανώνονται σε πέντε βασικούς άξονες:
1) Ενίσχυση των υποδομών δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων με
στόχο τη δημιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη σύνδεση με το
διαδίκτυο, είναι εξοπλισμένη με διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ.
διαδραστικούς πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν με
δυναμικό τρόπο με τη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ
2) Πλούσιο, διαδραστικό και αντιστοιχισμένο με τα προγράμματα σπουδών ψηφιακό
εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books) για όλες τις τάξεις και τα μαθήματα
3) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
4) Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχείρισης
εκπαιδευτικών δεδομένων
5) Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις
Αναλυτικά για την κάθε δράση:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
Η πρώτη δράση του προγράμματος αφορά την ενίσχυση των υποδομών δικτύου και του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων με στόχο τη δημιουργία της ψηφιακής τάξης. Η
ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, είναι εξοπλισμένη με διαδραστικά
συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικούς πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές
αλληλεπιδρούν με δυναμικό τρόπο με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ.
Ειδικότερα, τα σχολεία προμηθεύονται:




συστήματα διαδραστικής διδασκαλίας (διαδραστικούς πίνακες, data-projectors),
αρχικά για τη Β’ Γυμνασίου και στη συνέχεια για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Α’, Β’,
Γ’) και τη Στ’ Δημοτικού σε 1.190 Γυμνάσια (60% του συνόλου) και 5.200 Δημοτικά (85%
του συνόλου)
φορητό εργαστήριο Η/Υ αποτελούμενο από 15 Η/Υ, 1 Wifi, 30 USB memory sticks,
ερμάριο τροχήλατο για τα 800 ολοήμερα δημοτικά και όλα τα Γυμνάσια
1 Η/Υ (400 σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές)
παράλληλα, 1300 σχολεία σε 57 Δήμους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση μέσω
Μητροπολιτικών Αστικών Δικτύων (ΜΑΝ) οπτικών ινών
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η δράση –που είναι και στο κέντρο αυτής της παρουσίασης - είναι το Ψηφιακό
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, και ειδικότερα το πρόγραμμα εμπλουτισμού των σχολικών
βιβλίων των ξένων γλωσσών.
Από το Φεβρουάριο του 2011 έχουν δημιουργηθεί Ομάδες Εργασίας για όλα τα γνωστικά
αντικείμενα που διδάσκονται στα σχολεία, οι οποίες αναπτύσσουν διαδραστικό ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων όλων των
τάξεων και μαθημάτων. Ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων ξεκίνησε από τη Β
Γυμνασίου και την Α Λυκείου, και το 2011-2012 επεκτείνεται στις υπόλοιπες τάξεις του
Γυμνασίου και στην Ε και Στ Δημοτικού.
Ειδικότερα:

δημιουργείται δημόσια διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, με
δυνατότητες ενεργού εμπλοκής των χρηστών με εργαλεία Web 2.0, στην οποία θα είναι
ενσωματωμένα:

όλα τα βιβλία αναπτύσσονται σε ψηφιακή μορφή, εμπλουτισμένα με πρόσθετο
διαδραστικό υλικό (εκπαιδευτικά παιχνίδια, μικροπειράματα, animations, video,
υπερσυνδέσμους, κλπ)

δημιουργείται «ψηφιακό φροντιστήριο», που διαθέτει βιντεοσκοπημένες πρότυπες
διδασκαλίες για όλα τα μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων της Γ’ Λυκείου

δημοσιεύονται σχέδια μαθημάτων για κάθε ενότητα, τα οποία προβλέπουν την ένταξη
των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία

πρόσθετο ψηφιακό υλικό αντιστοιχισμένο ανά ενότητα μαθημάτων, όπως
φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, από ψηφιακά αρχεία (ΕΡΤ,
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, κλπ).

δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε τάξης (ανταλλαγή εργασιών
μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, διαγωνίσματα, βαθμολογίες, απουσίες,
κλπ).

με βάση αυτήν την πλατφόρμα, δίνεται πρόσβαση από το σπίτι, στο μεν μαθητή για
περαιτέρω εμπέδωση της ύλης και εξάσκηση με τον ιδιαίτερο δικό του ρυθμό, στο δε
γονιό για να ενημερώνεται για όλη την πρόοδο και τη σχολική πορεία του παιδιού του.
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα δυναμικό εργαλείο που αναβαθμίζει
σημαντικά τη διδασκαλία του στην τάξη.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η τρίτη δράση του Ψηφιακού Σχολείου αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην
εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

επιμορφώνονται 103.000 εκπαιδευτικοί (57.2% του συνόλου) στη διδακτική αξιοποίηση
των εργαλείων ΤΠΕ στα μαθήματα της ειδικότητας τους και στη χρήση των
διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας

δημιουργείται ειδική e-πλατφόρμα για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από απόσταση
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η τέταρτη δράση του προγράμματος αφορά την ηλεκτρονική διοίκηση της εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:

αντικαθίστανται τα διαφορετικά σημερινά βασικά συστήματα καταγραφής δεδομένων
του εκπαιδευτικού συστήματος (e-survey, e-school, e-data center, ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα διορισμών και προσλήψεων) με ένα ενιαίο διαλειτουργικό
σύστημα, στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανάλογα με τη θέση του ή
το ρόλο του (π.χ. ο γονιός για το παιδί του, ο εκπαιδευτικός για τη τάξη του, ο σχολικός
σύμβουλος για τα σχολεία που εποπτεύει, κ.ο.κ).

αναπτύσσεται ιστοσελίδα σε κάθε σχολείο και αποκεντρωμένη Υπηρεσία του
Υπουργείου, προκειμένου να αναρτώνται οι αποφάσεις και τα πεπραγμένα τους, στην
κατεύθυνση της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.

όλα τα σχολεία της χώρας αποκτούν την ηλεκτρονική τους καρτέλα, στην οποία θα
αναγράφονται πλήρως όλα τα στοιχεία τους (μαθητές, προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ).
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τέλος, στις οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

αναπτύσσεται σύστημα υποστήριξης των σχολείων (helpdesk) σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο

προωθείται η αριστεία και η καινοτομία στη χρήση των ΤΠΕ από την εκπαιδευτική
κοινότητα (βραβεία, διαγωνισμοί, κλπ)

διεξάγονται μικρές έρευνες ανίχνευσης των τεχνικών και παιδαγωγικών προϋποθέσεων
για την καλή ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, καθώς και αξιολόγησης πειραματικών και
καινοτόμων δράσεων

πιστοποιούνται οι γνώσεις στις ΤΠΕ όλων των μαθητών στη Γ’ Γυμνασίου

αναλαμβάνεται δράση με στόχο την ενημέρωση γονέων, μαθητών, και εκπαιδευτικών
για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (safer internet)

η εκπαιδευτική τηλεόραση μετατρέπεται σε multimedia πλατφόρμα συνδεδεμένη με τα
σημαντικότερα sites κοινωνικής δικτύωσης, που προσφέρει στην εκπαιδευτική
κοινότητα το περιβάλλον για να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει τα δικά της projects:
video, online games, social networking services, blogs, twitter, wiki-based projects.
ΜΕΡΟΣ Β:
Η πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου: βασικά χαρακτηριστικά,
δομικά στοιχεία και πλοήγηση
Πληκτρολογώντας στο διαδίκτυο τη διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr/ θα
βρεθείτε στην εισαγωγική σελίδα της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου. Η πλατφόρμα
είναι η δικτυακή πύλη για τους καθηγητές και τους μαθητές και έχει ως στόχο την
αδιάλειπτη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην ελληνική ανοικτή
πλατφόρμα Open eClass και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία κατά την οποία
προστίθεται συνεχώς νέο υλικό. Έχει εγκατασταθεί σε εξυπηρετητές του ΕΔΕΤ στο ΥΠΔΒΜΘ
και υποστηρίζεται λειτουργικά και τεχνικά από μηχανικούς του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνολικά έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 3 εκ. μοναδικούς επισκέπτες.
Υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά σενάρια (ψηφιακά μαθήματα) όλων των σχολικών μαθημάτων
καθώς και τα νέα προγράμματα σπουδών (64 Δημοτικό, 63 Γυμνάσιο, 81 Γενικό Λύκειο, 23
ΕΠΑΛ)
Κατάλογος μαθημάτων,
πληροφορίες για το έργο,
απαντήσεις σε ερωτήματα,
χρήσιμοι σύνδεσμοι, στοιχεία
επικοινωνίας
Σύνδεσμος προς
τα «Νέα Πιλοτικά
Προγράμματα
Σπουδών»
Σύνδεσμος
προς Σχολικά
Βιβλία
Μαθητή
Αναζήτηση
εκπαιδευτικού
υλικού με
κριτήριο την
τάξη
Ψηφιακά
Εκπαιδευτικά
βοηθήματα
Χώρος
ανακοινώσεων
του Ψηφιακού
Σχολείου
Είσοδος
Υπάρχουν δύο τρόποι προσπέλασης του υλικού. Οποιονδήποτε κι αν διαλέξετε, θα
οδηγηθείτε στο ΙΔΙΟ ακριβώς περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, στο πάνω αριστερό μέρος της
αρχικής σελίδας είναι η κατηγορία ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Επιλέγοντας τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ θα βρεθείτε σε μια σελίδα με όλα τα διαθέσιμα μαθήματα όλων των τάξεων.
Από εκεί επιλέγετε την τάξη και στη συνέχεια το μάθημα. Εναλλακτικά από την Αρχική
Σελίδα μπορείτε να πάτε στα ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας, και
να επιλέξετε από εκεί την τάξη και στη συνέχεια το μάθημα.
Επιλογή όλων των
διαθέσιμων
μαθημάτων όλων
των τάξεων
Επιλογή όλων
των μαθημάτων
μίας
συγκεκριμένης
τάξης
Ακολουθεί ένα παράδειγμα πλοηγητικής διαδικασίας.
Επιλογή
μαθήματος
Ας υποθέσουμε ότι είστε μαθητές της Α Γυμνασίου και σας ενδιαφέρει να βρείτε υλικό για
το μάθημα των Γαλλικών.
Έχοντας πατήσει στην αρχική σελίδα το
σύνδεσμο «Ψηφιακά μαθήματα» (στο πάνω
δεξί μέρος της οθόνης), οδηγείστε στον
κατάλογο μαθημάτων.
Εκεί κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Α
Γυμνασίου».
Οδηγείστε σε μία σελίδα που περιέχει όλα τα
εξώφυλλα των διαθέσιμων βιβλίων της Α
Γυμνασίου.
Επιλέγετε το μάθημα Γαλλικών Α Γυμνασίου.
Οδηγείστε στην αρχική σελίδα του βιβλίου.
Η αρχική σελίδα κάθε βιβλίου αποτελείται από
τρία μέρη:
1) την περιγραφή του
2) τις θεματικές του ενότητες
3) τις επιλογές μαθήματος
Στην οθόνη στα αριστερά σας φαίνεται η
περιγραφή και οι ενότητες. Κάνοντας κλικ στην
κάθε μία οδηγείστε στο αντίστοιχο
περιεχόμενο.
Σ’ αυτό το σημείο θα μιλήσουμε για τα δομικά
στοιχεία του ψηφιακού βιβλίου τα οποία
απαρτίζουν την εργαλειοθήκη που βρίσκεται
στο αριστερό μέρος της οθόνης και ακολουθεί
το χρήστη καθ’ όλη την πλοήγηση του στο
μάθημα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στο χώρο των ανακοινώσεων ενημερώνεστε
για το καινούριο υλικό του μαθήματος που
ανεβαίνει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Προσέξτε ότι εδώ οι ανακοινώσεις αφορούν το
συγκεκριμένο μάθημα που επιλέξατε. Στην
αρχική σελίδα υπάρχουν κι εκεί Ανακοινώσεις
οι οποίες όμως είναι γενικού περιεχομένου.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, από το βιβλίο
Αγγλικών της Β Γυμνασίου Αρχαρίων, βλέπουμε
μια ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε την
Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2012 κι έχει τίτλο
Ανάρτηση Ηχητικών Αποσπασμάτων. Η
ανακοίνωση ενημερώνει τους επισκέπτες της
δικτυακής πύλης ότι «Έχουν αναρτηθεί σε
συμπιεσμένη μορφή τα ηχητικά αποσπάσματα
των βιβλίων Αγγλικών – Αρχάριοι ‘Think Teen’».
ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα αρχεία μαθήματος θα βρείτε όλο το
απαραίτητο υλικό του μαθήματος όπως:
Το Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών
Το Διδακτικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει:



Βιβλίο Εκπαιδευτικού
Βιβλίο Μαθητή
Βιβλίο Εργασιών
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Η ενότητα αυτή, όπου προσφέρεται, υπάρχει
κάτω από τα Αρχεία Μαθήματος και προσφέρει
τη δυνατότητα ανάπτυξης γλωσσαρίου είτε
αλφαβητικά, είτε θεματικά, κατά ενότητες ή
κατηγορίες. Στην αποτύπωση της οθόνης στα
αριστερά φαίνεται το γλωσσάριο που έχει
αναπτυχθεί για ένα από τα βιβλία της Αγγλικής
γλώσσας.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η έννοια του ηλεκτρονικού βιβλίου
Πρόκειται για την αποτύπωση του συμβατικού
βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή,
προσαρμοσμένη και δομημένη με τέτοιο τρόπο
(υλοποιημένο σε HTML - γλώσσα σήμανσης για
τις ιστοσελίδες), ώστε να ενσωματώνει όλους
τους πόρους εμπλουτισμού που έχουν
δημιουργηθεί ή/και πρόκειται να
δημιουργηθούν.
Οι πόροι εμπλουτισμού είναι σημεία πάνω στο
ηλεκτρονικό βιβλίο, τα οποία λειτουργούν ως
ενεργοποιημένοι σύνδεσμοι και οδηγούν στο
υλικό που έχει αναπτυχθεί για το συγκεκριμένο
σημείο του βιβλίου.
μη εμπλουτισμένο
εμπλουτισμένο
Αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα βλέπετε δύο
εκδόσεις του ηλεκτρονικού βιβλίου: το μη
εμπλουτισμένο και το εμπλουτισμένο. Η
διαφορά τους φαίνεται και στην οθόνη στα
αριστερά σας: Το εμπλουτισμένο (δεξιά)
περιέχει εικονίδια που παραπέμπουν σε
ηχητικά αρχεία (ακουστικής κατανόησης –
εξάσκησης στην προφορά), τα οποία δεν
υπάρχουν στη μη εμπλουτισμένη έκδοση (στα
αριστερά).
Τα βιβλία με τα οποία εργαζόμαστε είναι τα
εμπλουτισμένα.
Υπάρχει και η εκτυπώσιμη μορφή των βιβλίων,
σε αρχεία τύπου .pdf
Aυτά βρίσκονται στο χώρο:
Αρχεία μαθήματος > Διδακτικό πακέτο > βιβλίο
μαθητή
Για τις διαφορές ανάμεσα στα αρχεία .pdf και
.html και την αναγκαιότητα των δεύτερων για
τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων, βλ.
σημειώσεις στις διαφάνειες 26 και 28.
Η ίδια μορφή είναι διαθέσιμη και για τα βιβλία
του καθηγητή και τα αναλυτικά προγράμματα /
οδηγίες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.
Εικονίδια πόρων εμπλουτισμού:
Υπάρχουν διαφορετικά είδη εμπλουτισμού, και
συνεπώς και διαφορετικά είδη πόρων.
Για παράδειγμα, μπορεί ένας πόρος να οδηγεί
σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι (σταυρόλεξο,
κρυπτόλεξο, κρεμάλα, κουίζ), σε ένα
εκπαιδευτικό μικροπείραμα στα μαθηματικά,
σε μία προσομοίωση στη Φυσική, ή σε ένα
αρχείο ακουστικής κατανόησης στις ξένες
γλώσσες.
Τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται για την
αποτύπωση διαφορετικών ειδών
δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή
φαίνονται στα αριστερά της σελίδας.
Ιnternet Εxplorer, Μozilla Firefox,
Google Chrome
Adobe Flash player
Adobe Acrobat Reader
WinZip, WinRar
Windows Media Player
Τεχνικά προαπαιτούμενα
Για να μπορέσετε να ανοίξετε όλους του
πόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα
εμπλουτισμένα βιβλία, πρέπει να έχετε στον
υπολογιστή σας τα προγράμματα που
φαίνονται στα αριστερά της σελίδας (Ιnternet
Εxplorer, Μozilla Firefox, Google Chrome),
Adobe Flash player, Adobe Acrobat Reader,
WinZip, WinRar και Windows Media Player)
Παράδειγμα σηματοδότησης πόρων
Σ’ αυτό το παράδειγμα βλέπετε πως
σηματοδοτούνται οι πόροι σε ένα βιβλίο
Αγγλικών.
Πλοήγηση στο ηλεκτρονικό βιβλίο και τους
πόρους εμπλουτισμού
Πατώντας πάνω στο εξώφυλλο του
εμπλουτισμένου βιβλίου, οδηγούμαστε επίσης
στην οθόνη εξωφύλλου. Στα δεξιά της οθόνης
μας υπάρχει ένα μενού πλοήγησης στις
ενότητες του βιβλίου.
Επιλέγουμε την ενότητα 2.
Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο του
βιβλίου.
Κατεβαίνοντας (scrolling down) τις σελίδες της
ενότητας, φτάνουμε στη σελίδα που φαίνεται
στα αριστερά μας, και βλέπουμε δύο εικονίδια
πόρων εμπλουτισμού.
Αυτά οδηγούν σε δύο αρχεία ήχου. Μπορείτε
να ακούσετε τους διαλόγους του κόμικ,
κάνοντας κλικ πάνω στα εικονίδια.
Ας δούμε δύο ακόμη πόρους:
Επιλέγοντας κάποιον από τους πόρους
εμπλουτισμού των Εκπαιδευτικών παιχνιδιών,
ανοίγει καινούρια καρτέλα στο φυλλομετρητή
με το σχετικό παιχνίδι.
Για να επιστρέψουμε στη σελίδα του βιβλίου,
πατάμε έξω από το νέο παράθυρο στο οποίο
εμφανίζεται το παιχνίδι, ή πατάμε στο σύμβολο
εξόδου (Χ).
Και πατώντας πάνω στο δεύτερο εικονίδιο,
ανοίγει νέα καρτέλα στο φυλλομετρητή με το
σχετικό παιχνίδι.
Για να επιστρέψουμε στη σελίδα του βιβλίου,
πατάμε έξω από το νέο παράθυρο στο οποίο
εμφανίζεται το παιχνίδι, ή πατάμε στο σύμβολο
εξόδου (Χ).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στην ενότητα «στοιχεία μαθήματος»
περιλαμβάνονται οι στόχοι του μαθήματος και
το αναλυτικό πρόγραμμα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Τέλος στην ενότητα «Υποστηρικτικό Υλικό»
υπάρχει επιπλέον υλικό (σε μορφή συνδέσμων
ή αρχείων) για το μάθημα, που συνήθως δεν
περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο. Στόχος
εδώ είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
εκπαιδευτικών υλικών που διαθέτει το
Υπουργείο Παιδείας.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Για παράδειγμα, αν επισκεφτείτε το
υποστηρικτικό υλικό στην Α Γυμνασίου
(Αρχάριοι), θα βρείτε το λογισμικό Αγγλικά για
αρχαρίους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
εκπαιδευτικό υλικό που έχει διαθέσει στο
πρόγραμμα το Βρετανικό Συμβούλιο, και
κάποιες προτάσεις διδασκαλίας.
http://digitalschool.minedu.gov.gr/