δείτε εδώ - ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Ο ΕΟΠΠΕΠ άνοιξε στις 05/05/2014, τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση που αφορά στο «Σύστημα
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, ο ΕΟΠΠΕΠ συγκροτεί Μητρώο Εκπαιδευτών
Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια (εφεξής
«Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων»).
Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω
κατηγορίες ενδιαφερομένων εκπαιδευτών ενηλίκων:
α) Οι εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) &
β) Όσοι νέοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι, οι εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (Μητρώο Β), εντάσσονται απευθείας στο νέο Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Οι υποψήφιοι για το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, θα πρέπει να διαθέτουν:
Είτε:
α) Τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κωδικός: Ε3.4
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 154 (Ημιόροφος Περ. 16) Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τηλ.- Fax: +30 231 0/ 250-356, 220-950, 291-550,
E-Mail: [email protected], Web Site: www.kekssd.gr
EN ISO 9001:2008
No. : 2010042000655
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Είτε:
β) Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή με την
επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, οι
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πλήρως συμπληρωμένη. Πρόσβαση στην
ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται από τον ιστότοπο που Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (www.eoppep.gr ). Εφόσον
δημιουργηθεί ο ατομικός λογαριασμός του κάθε υποψήφιου εκπαιδευτή στον ιστότοπο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δηλώνονται και τα προσωπικά του στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό τους
χαρτοφυλάκιο προσόντων.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο
αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των αναγραφόμενων σε
αυτή, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα δικαιολογητικών της Υπουργικής Απόφασης, στο
παρακάτω link: http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/dikeologitika.pdf .
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π θα δέχεται συνεχώς ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή
στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Οι αιτήσεις και τα συναφή
δικαιολογητικά θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα καθορίζονται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η αποστολή των φακέλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται μέσω
ταχυδρομείου (απλοί ή συστημένοι) ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Προκειμένου να γίνει
δεκτή η αίτηση, ο υποψήφιος εκπαιδευτής καταθέτει και χρηματικό παράβολο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Αναλυτικά
τα
χρηματικά
παράβολα
βρίσκονται
στο
παρακάτω
link:
http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/paravola.pdf
Κωδικός: Ε3.4
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 154 (Ημιόροφος Περ. 16) Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τηλ.- Fax: +30 231 0/ 250-356, 220-950, 291-550,
E-Mail: [email protected], Web Site: www.kekssd.gr
EN ISO 9001:2008
No. : 2010042000655
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Εφόσον ο φάκελος του υποψηφίου χαρακτηριστεί πλήρης, οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές
κατατάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες για την διαδικασία πιστοποίησης της
εκπαιδευτικής τους επάρκειας:
Α/Α
1
2
3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Διαδρομή Πιστοποίησης
Συμμετοχή σε
διαδικασία
αξιολόγησης
Απευθείας
μετά την
Κατηγορία Υποψηφίου
Απευθείας
συμμετοχή σε
επιτυχή
Πιστοποίηση
διαδικασία
παρακολούθηση
αξιολόγησης
προγράμματος
εκπαίδευσης
εκπαιδευτών
Διδακτικό επιστημονικό προσωπικό των
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή
καθηγητή, επίκουρου καθηγητή
στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου
μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης,
της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα
στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου
μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό
Προσωπικό των Πανεπιστημίων (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και
διαθέτουν τριετή πείρα στο επιστημονικό

πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της
εκπαίδευσης ενηλίκων ή της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή
καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην

περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης
θα αφορά μόνον θέματα
σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο
Κωδικός: Ε3.4
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 154 (Ημιόροφος Περ. 16) Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τηλ.- Fax: +30 231 0/ 250-356, 220-950, 291-550,
E-Mail: [email protected], Web Site: www.kekssd.gr
EN ISO 9001:2008
No. : 2010042000655
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
4
5
6
7
8
πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Απόφοιτοι σπουδών σε πτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την
εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου
μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και
κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και
εκπαιδευτική πολιτική
και στο πλαίσιο των σπουδών τους
σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν
Μικροδιδασκαλίες.
Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο
Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
1700/Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ.
113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
περί Συστήματος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του
Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο
Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 1700/Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της
αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
περί Συστήματος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα
Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου
φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα
τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους.
Όλες οι άλλες κατηγορίες υποψηφίων.





Κωδικός: Ε3.4
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 154 (Ημιόροφος Περ. 16) Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τηλ.- Fax: +30 231 0/ 250-356, 220-950, 291-550,
E-Mail: [email protected], Web Site: www.kekssd.gr
EN ISO 9001:2008
No. : 2010042000655
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κατόπιν κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου εκπαιδευτή, το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π επικυρώνει ή
μη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του φακέλου και εντάσσει τους υποψήφιους εκπαιδευτές σε
μια από τις παραπάνω οκτώ (8) κατηγορίες εκπαιδευτών που αντιστοιχούν στις διαδρομές
πιστοποίησης. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αναρτώνται στον ιστότοπο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται εισάγοντας τα στοιχεία αυθεντικοποίησης
(όνομα χρήστη και κωδικός) που τους αποδίδονται από το σύστημα κατά τη διαδικασία υποβολής
της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης.
Η διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας, δύναται να περιλαμβάνει:
α) Γραπτή εξεταστική δοκιμασία. Η εξεταστική δοκιμασία θα διαρκεί μία ώρα και θα
περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που θα απαιτούν σύντομη απάντηση.
β) Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20)
λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων.
Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο
οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο
υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο
σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.
γ) Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού φακέλου (portfolio) του
υποψηφίου Εκπαιδευτή Ενηλίκων που μπορεί να περιλαμβάνει: σχεδιασμό εκπαιδευτικού
προγράμματος, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, βιντεοσκοπημένη/ες διδασκαλία/ες, ηλεκτρονικά
αρχεία από υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Ως Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων (e-Portfolio) ορίζεται το σύνολο των
στοιχείων του κάθε εκπαιδευτή, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο και αφορούν στην
εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει, την επαγγελματική του πείρα και άλλα τυχόν πρόσθετα
στοιχεία που επιθυμεί να περιλαμβάνονται σε αυτό.
Συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/fek2844.pdf
Κωδικός: Ε3.4
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 154 (Ημιόροφος Περ. 16) Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τηλ.- Fax: +30 231 0/ 250-356, 220-950, 291-550,
E-Mail: [email protected], Web Site: www.kekssd.gr
EN ISO 9001:2008
No. : 2010042000655
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ, βρίσκεται κοντά στους συνεργάτες του και παρέχει ολοκληρωμένη
υποστήριξη όσον αφορά στις διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Επίσης,
προσφέρονται δύο (2) εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις αντίστοιχες κατηγορίες εκπαιδευτών. Το
πρώτο σεμινάριο αφορά στους υποψήφιους εκπαιδευτές της κατηγορίας Νο 8 (βλ. Πίνακας:
Κατηγορίες Υποψηφίων για Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας). Οι παραπάνω υποψήφιοι,
έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης μετά την επιτυχή παρακολούθηση
πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Δεν έχουν ακόμη
ανακοινωθεί λεπτομέρειες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τον παραπάνω τύπο προγράμματος.
Αναμένουμε τις πρόσθετες πληροφορίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, το οποίο
πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πριν την συμμετοχή τους σε
εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας.
Το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ, αφορά στις
κατηγορίες υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων που μπορούν απευθείας να συμμετάσχουν στην
διαδικασία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και θα είναι μικρής διάρκειας και
φροντιστηριακού τύπου (βλ. συνημμένο ενημερωτικό σεμιναρίου). Επίσης, ανακοινώθηκε η
τράπεζα θεμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ και αναμένεται να ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες των
εξετάσεων.
**********************************
Κωδικός: Ε3.4
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 154 (Ημιόροφος Περ. 16) Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τηλ.- Fax: +30 231 0/ 250-356, 220-950, 291-550,
E-Mail: [email protected], Web Site: www.kekssd.gr
EN ISO 9001:2008
No. : 2010042000655