ιεύρυνση αρµοδιοτήτων για Χάρη Κωνσταντινίδη και Μπέτυ

∆ελτίο Τύπου
∆ιεύρυνση αρµοδιοτήτων για Χάρη Κωνσταντινίδη και Μπέτυ
Αραµπατζή στην Adecco Ελλάδος
Αθήνα, 15/9/2010
Ο όµιλος Adecco στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και για
την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, προχωρά στη διεύρυνση των
αρµοδιοτήτων δύο σηµαντικών στελεχών του µε πολύχρονη εµπειρία στο χώρο των
υπηρεσιών Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Ο Χάρης Κωνσταντινίδης αναλαµβάνει καθήκοντα Permanent Placement Manager και
στο εξής θα αναφέρονται σε αυτόν οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι στελέχωσης Μόνιµου
Προσωπικού.
Η Μπέτυ Αραµπατζή,
αναλαµβάνει τη διεύθυνση των τοµέων Outplacement
(Επανατοποθέτηση Προσωπικού) και Assessment και θα αποτελεί ταυτόχρονα
Coordinator στη ζώνη Ανατολικής Ευρώπης για θέµατα που αφορούν στην υπηρεσία του
Outplacement.
«Ο όµιλος Adecco αναγνωρίζει τη συνεισφορά των σηµαντικών στελεχών του και υποστηρίζει
την ανάπτυξή τους δείχνοντας εµπιστοσύνη στην αφοσίωση και τα προσόντα που έχουν
επιδείξει στην πορεία τους στο χώρο των υπηρεσιών Ανθρώπινου ∆υναµικού. Ο Χάρης
Κωνσταντινίδης και η Μπέτυ Αραµπατζή, χάρη στην υπευθυνότητα και την ικανότητά τους
προωθούν το όραµα της εταιρίας για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών της.»,
δήλωσε ο Χρήστος Μισαηλίδης, Managing Director Adecco Ελλάδος και Zone Director
Adecco Eastern Europe.
Ο Χάρης Κωνσταντινίδης εντάχθηκε στο δυναµικό του οµίλου Adecco το 2007 ως
εξειδικευµένος σύµβουλος επιλογής προσωπικού – Senior Consultant – αναλαµβάνοντας τη
στελέχωση υψηλόβαθµων θέσεων για λογαριασµό εταιριών-πελατών του οµίλου ενώ στις
αρχές του 2010 διευρύνθηκαν οι αρµοδιότητές του αναλαµβάνοντας τη θέση του Team
Leader του τµήµατος Μόνιµης Στελέχωσης. Στο παρελθόν είχε συνεργαστεί µε τις εταιρίες
Καπνοβιοµηχανία Καρέλια και United Colors of Benetton. Έχει πτυχίο Ψυχολογίας από το
Αµερικάνικο Κολλέγιο (Deree College) και µεταπτυχιακό τίτλο Human Resource Management
από το Πανεπιστήµιο του Surrey.
Η Μπέτυ Αραµπατζή εντάχθηκε στην Adecco το 2006 ως Senior Consultant αναλαµβάνοντας
έργα τόσο µόνιµης στελέχωσης µεσαίου και διευθυντικού επιπέδου όσο και outplacement. Τo
2009 προάχθηκε σε Supervisor, Outplacement & Assessment, µε αρµοδιότητες την ανάπτυξη
και υλοποίηση των προγραµµάτων επαγγελµατικής µετάβασης & στήριξης της Lee Hecht
Harrison (Adecco Group) και την ανάπτυξη του XpertOnLine, ηλεκτρονικού συστήµατος
αξιολόγησης υποψηφίων. Πριν την ένταξή της στο δυναµικό της Adecco είχε εργαστεί ως
Σύµβουλος στη Select Interservices (Randstad). Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συµβουλευτική Ψυχολογία και τον
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό από το ίδιο πανεπιστηµιακό ίδρυµα.
-ΤΕΛΟΣ-
Προς τους δηµοσιογράφους
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ευαγγελία Ίσαρη
Ελένη Στεφανίδου ([email protected])
Μαρίνα Ψυχάρη ([email protected])
Υπεύθυνη Τύπου
Publicom/ Hill&Knowlton, 210 62 81 800, 210 62 81 820-1-2
Adecco HR 210 69 30 490
Σχετικά µε τoν όµιλο Adecco:
Ο όµιλος Adecco, µε έδρα τη Ζυρίχη, στην Ελβετία είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός στον τοµέα της
παροχής
υπηρεσιών ανθρώπινου
δυναµικού
παγκοσµίως.
Με
περισσότερους
από
31.000
εργαζοµένους στα περισσότερα από 5.500 υποκαταστήµατά του, σε περισσότερες από 60 χώρες
παγκοσµίως, ο όµιλος Adecco προσφέρει ένα ευρύ φάσµα ολοκληρωµένων υπηρεσιών Ανθρωπίνου
∆υναµικού, συνδέοντας καθηµερινά περισσότερους από 600.000 εργαζοµένους µε πάνω από 100.000
εταιρίες-πελάτες. Στις προσφερόµενες υπηρεσίες συγκαταλέγονται η εύρεση και επιλογή µόνιµου
προσωπικού, υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης, πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού και
επανατοποθέτηση προσωπικού. Ο όµιλος Adecco συγκαταλέγεται στις 500 πιο επιτυχηµένες εταιρίες
παγκοσµίως, σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό περιοδικό Global Fortune. Επιπλέον, είναι εταιρία
εισηγµένη στα χρηµατιστήρια SIX Swiss Exchange στην Ελβετία και Euronext στη Γαλλία.
Ο όµιλος Adecco στην Ελλάδα:
Στην Ελλάδα, ο όµιλος Adecco ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως σήµερα αναπτύξει δίκτυο 7
υποκαταστηµάτων και 2 εξειδικευµένων τµηµάτων (Call Centre, Hospitality) στο λεκανοπέδιο Αττικής, τη
Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη ελληνική περιφέρεια. Η Adecco Ελλάδος έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα
µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008, στους τοµείς Eύρεσης και Eπιλογής Προσωπικού
καθώς και Yπηρεσιών Προσωρινής Aπασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστηµάτων της.