ΑΔΑ: Ω3Α8Λ-8Ψ5

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ.∆/νση
: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Ε. Καναβού
Τηλέφωνο
: 210-5281149
Fax
:210- 5281140
e-mail: [email protected]
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.21 13:01:22
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: Ω3Α8Λ-8Ψ5
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 31 / 10 /2013
Αρ.Πρωτ.: ∆28/οικ.35406/3324
ΠΡΟΣ
ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Κατανοµή ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) από το
Καθαρό προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως
(έκδοσης έτους 2011), σε µη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.∆. – φορείς παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τον Α.Ν. 143/1967 (ΦΕΚ 165 Α΄) «Περί συστάσεως Ειδικού Λαχείου υπέρ
Κοινωνικής Αντιλήψεως» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ Α΄138) «Ρύθµιση θεµάτων διµερούς
Κρατικής Αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας και ρύθµιση θεµάτων µη
κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρµογή του νόµου ”Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου
του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
1
ΑΔΑ: Ω3Α8Λ-8Ψ5
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας”».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ163 Α΄) «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,ρύθµιση θεµάτων της ΕΛ.ΤΕ, αναµόρφωση Οργανισµού του
Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.
11. Το Π.∆. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και ειδικότερα µε την συµπλήρωση του άρθρου
30Α, (άρθρο 9 του Ν.4052/2012).
12. Το Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α΄) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 88/2012 (ΦΕΚ 143 Α΄).
13. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.
14. Την υπ’ αριθ. ∆Υ5α/οικ.75647/03.08.2012 «Μεταφορά και εγγραφή των
πιστώσεων του Φ.220 από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
15. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ.07927 ΕΞ/19.09.2012 (ΦΕΚ B΄ 2574/24-9-2012) Απόφαση
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
16. Την υπ΄αριθµ.∆6Α 1015213ΕΞ2013 (ΦΕΚ 130/ τ.Β΄/13) Κοινή Απόφαση
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα της Γεν. Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών».
17.Την αριθ.οικ. 22365/97 (ΦΕΚ Β΄ 1667) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου»
18. Το υπ’ αριθ. 6841/7-12-12 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, της ∆/νσης
Κρατικών Λαχείων «Απόδοση στο ∆ηµόσιο καθαρών κερδών του Ειδικού Κρατικού
Λαχείου εκδόσεως έτους 2011».
19. Την υπ’ αριθ. ∆Υα/οικ. 26974/7393/4-12-1012 Υπουργική Απόφαση «Κατανοµή
πιστώσεων του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 Ειδικού Φορέα 33-220
(Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας) σε επιµέρους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων (ΚΑΕ).
20. Την υπ’ αριθ. 2/88933/12-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
«∆ιάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 του Υπουργείου
Οικονοµικών».
21. Τα σχετικά µε την επιχορήγηση αιτήµατα των φορέων.
22. Τα από 15-3-13,17-9-13 και23-9-13 Υπηρεσιακά Σηµειώµατα των ∆/νσεων
Προστασίας Α.µε.Α και Προστασίας Οικογένειας της Γενικής ∆/νσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε τα οποία
διατυπώθηκαν προτάσεις για επιχορήγηση των Ν.Π.Ι.∆. από το καθαρό προϊόν του
Ειδικού Κρατικού Λαχείου για σκοπούς Κοινωνικής Αντίληψης.
23.Την ανάγκη χρηµατοδότησης των Ν.Π.Ι.∆ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λόγω των µειώσεων στις επιχορηγήσεις
εξαιτίας της αυστηρής δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της επικείµενης περικοπής
των προϋπολογισµών τους.
24. Την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.23891/5709/17-7-13 Απόφαση της Γεν. Γραµµατέως του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Έγκριση δέσµευσης
πίστωσης ποσού 250.000 € από τον Ε.Φ.220 ΚΑΕ 2556».
25. Την αρ. πρωτ. ∆28/οικ.32749/3112/8-10-13 Ειδική Αιτιολογική Έκθεση σχετικά µε
την αναγκαιότητα επιχορήγησης των Ν.Π.Ι.∆. – φορέων παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας.
26. Την αριθµ.πρωτ. ∆28/οικ.33594/3184/15-10-13 απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ειδικής έγκρισης επιχορήγησης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατανέµουµε στα ειδικώς πιστοποιηµένα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.) ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, κατά Νοµό και κατά Περιφερειακή Ενότητα, πίστωση ύψους διακοσίων
2
ΑΔΑ: Ω3Α8Λ-8Ψ5
πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) του φορέα 220 ΚΑΕ 2556 του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
ΦΟΡΕΙΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι
«ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Α.Φ.Μ.: 090063032
Ν.Μάκρη Αττικής
Τ.Κ: 19005
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΗΤΙΚΩΣ
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ "ΕΓΝΥΑ"
Α.Φ.Μ.: 090114595
Τέρµα Θεµ. Σοφούλη
ΤΚ.19010, Λαγονήσι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΕ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ν.ΠΑΙ∆ΩΝ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ «Η ΠΙΣΤΗ»
Α.Φ.Μ.090169244
Σινώπης 33
Τ.Κ.: 11527, Αθήνα
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΕΙΟ
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΘΗΛΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:090077560
Αγ. Γρηγορούσης 5
Τ.Κ.: 12461, Χαϊδάρι
ΣΚΟΠΟΣ
ΦΕΚ
Ε. Φ. 33-
ΠΙΣΤΟΠ/ΣΗΣ
220 ΚΑΕ
ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(∆ΕΗ,ΕΥ∆ΑΠ,OTE,
κ.λπ.)
1091/23-12-10
2556
75.000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(Οφειλές προς το
ΙΚΑ και δαπάνες για
προµήθειες υλικών)
836/19-3-12
2556
45.000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(∆ΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥ∆ΑΠ,
Κοινόχρηστα,ενοίκιο
,κλπ.)
2762/15-10-12
2556
15.000
1991/23-12-10
2556
10.000
2556
30.000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(∆ΕΗ, ΟΤΕ,ΕΥ∆ΑΠ)
ΦΟΡΕIΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ «∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗ ΖΩΗ»
Α.Φ.Μ.999162413
Μ.Παπαδοπούλου 4
Χανιώπορτα
Τ.Κ.: 71202, Ηράκλειο
Κρήτης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ- Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Α.Φ.Μ.090306544
Πλ. Παρασκευοπούλου
Τ.Κ.:71305, Ηράκλειο
ΦΟΡΕΑΣ Ν.
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ»
Α.Φ.Μ.:099565116
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(∆απάνες
θέρµανσης,
προµήθεια
εξοπλισµού)
2762/15-10-12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(ΟΤΕ,Καύσιµα,
θέρµανση, είδη
διατροφής,
συντήρηση
εξοπλισµού)
1997/14-8-13
2556
40.000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(∆απάνες σίτισης,
Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ)
1991/23-12-10
2556
25.000
Παροικία Πάρος
Τ.Κ.:84401, Πάρος
3
ΑΔΑ: Ω3Α8Λ-8Ψ5
ΦΟΡΕΑΣ Ν.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μοάτσου 4
Τ.Κ. 74100, Ρέθυµνο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
(Ενοίκια, ΟΤΕ,∆ΕΗ.
κ.λπ.)
1390/6-9-10
2556
10.000
250.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
1. Μετά την κοινοποίηση της παρούσης και τη διάθεση του ως άνω ποσού, το εν
λόγω ποσό να κατατεθεί στα ονόµατα των δικαιούχων Νοµικών Προσώπων στην
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αναλαµβάνεται δε, µε απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικώς για το σκοπό και µόνο για τον
οποίο διατίθεται.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης να υποβληθούν από τους φορείς στην
οικεία ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής
Ενότητας, δικαιολογητικά σύµφωνα µε την κοινή απόφαση Γ1γ/3230/4-8-77, όπως
αυτή ισχύει µετά την τροποποίηση-συµπλήρωσή της µε την Π3β/1249/6-4-94 όµοια
απόφαση.
3.Οι ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας των οικείων Περιφερειών ή Περιφερειακών
Ενοτήτων, παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους επιχορηγούµενους φορείς και να
φροντίσουν για τη σωστή εφαρµογή της απόφασης.
4. Το ποσό που διατίθενται µε την απόφαση αυτή, δεν υπόκεινται σε καµία κράτηση
ή δικαίωµα υπέρ της Τράπεζας.
5. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
Α. Να θέσει στη διάθεση των δικαιούχων Νοµικών Προσώπων, από τα οικεία
Υποκαταστήµατά της, τα ως άνω ποσά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται τόσο στην
παρούσα απόφαση µε την οποία έχουν διατεθεί οι παραπάνω πιστώσεις, όσο και
µε τις Γ1γ/3230/04.08.77 και Π3β/1249/16.04.94 αποφάσεις.
Β. Ανά τρίµηνο να ενηµερώνει µε πίνακες το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης,
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας), για τα ποσά που αναλαµβάνονται από κάθε
επιχορηγούµενο Νοµικό Πρόσωπο.
6. Προθεσµία απορρόφησης των πιο πάνω πιστώσεων ορίζουµε την 30-11-2014.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η/Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
4
ΑΔΑ: Ω3Α8Λ-8Ψ5
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
∆/νση Συναλλακτικής Τραπεζικής Οµίλου (946)
Τοµέας Πληρωµών
Υποδ/νση Συστηµάτων Πληρωµών 946-51-Α
Γαργητού 86 & Πόρου
Τ.Κ. 15344 Γέρακας Αττικής
2. ∆/νση Οικονοµικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
3. Περιφέρεια Αττικής
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών
Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 11521 Αθήνα
4. Περιφέρεια Αττικής
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ο
17 χιλιόµετρο Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη
5. Περιφέρεια Αττικής
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών
Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μαρµαρά 26, Τ.Κ.12242, Αιγάλεω
6.Περιφέρεια Κρήτης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οδ.1770 αρ.24 ΤΚ.71201, Ηράκλειο
7. Περιφέρεια Κρήτης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου
Ζαµπελίου 34 Τ.Κ. 74100, Ρέθυµνο
8. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων
Πλ. Μιαούλη ,Τ.Κ. 84100, Ερµούπολη Σύρου
II. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονοµικών
Α. Γραφείο Υφυπουργού Οικονοµικών
Β. ∆/νση Φορολογίας
∆/νση Κρατικών Λαχείων
Τµήµα Εποπτείας και Εσ. Ελέγχου
Πειραιώς 68 Τ.Κ. 10436 Αθήνα
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως Πρόνοιας
3. Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Πρόνοιας
4. ∆/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας (3).
5