Βιογραφικά στοιχεία Πο

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2134
Μαβίλης Λορέντζος
1960
1275
Μαγγίνας Τάτσης
1885
1902
Μάγερ Ιάκωβος
1961, 1964
Απόκοµµα,
εφηµερίδα (σ. 6)
1274
Μαγιάσης Σ., Μαγιάσης Ι.
1938
Έγγραφο (σ. 4)
Ελληνική επιπλοποιία
2305
2135
Μαγκάκης Αντώνιος
Μαγκατζής Περιστέρης Κ.
1968
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία
Γεγονότα Επανάστασης του ΄21
582
Μαγκριώτης ∆ηµήτριος Ι.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1865
Μαζαράκης - Αινιάν
Κωνσταντίνος
1945
Αποκόµµατα (σ. 6)
Ελληνικές διεκδικήσεις στη
Μακεδονία & Θράκη
656
Μαζαράκης Ευστάθιος ∆.
-
Σηµειώµατα (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
678
1336
Μαζαράκης Κωνσταντίνος
Μαζούρην Μητροφάνης
1866
1869
Έγγραφα (σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
583
Μάισνερ Κ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
584
Μακ ∆ούαλ Τζων
-
Έγγραφα (σ. 3)
1950-1, 1965
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 216)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Τυπογραφείο Μάισνερ Καργαδούρη
Βιογραφικά στοιχεία
Κυπριακό ζήτηµα, αρχιεπισκοπικές
εκλογές Κύπρου, πεπραγµένα
Κυπριακής Εθνικής Πρεσβείας,
περιουσία Κυπριακής Εκκλησίας,
Εθναρχικό Συµβούλιο, αναφορές
πρέσβεων προς το υπουργείο
Εξωτερικών, αντιδικία Μακαρίου εφ. Ελευθερία κ.ά.
1866
Μακάριος Γ'
ΕΙ∆ΟΣ
Περιοδική έκδοση
(σ. 185)
Έγγραφο (σ. 30)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία
Ποιητής, λογοτέχνης
Ελληνική Επανάσταση
Βιογραφικά στοιχεία από
τον Χ. Ευαγγελάτο,
έκδοση εφ. Ελληνικά Χρονικά
Αγωνιστής
Εκδότης
α. Αρχιτέκτονας, βιοµήχανος
β. Βιοµήχανος
∆ικηγόρος, πολιτικός
Αγωνιστής
Κρατικός λειτουργός,
οικονοµολόγος
Αντιστράτηγος
Τµηµατάρχης Γραφείου
Εργασίας Γενεύης
Εφοπλιστής, τραπεζίτης
Επιχειρηµατίας, ευεργέτης
Τυπογράφος
Βιοµήχανος, εφοπλιστής
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου,
πρόεδρος Κυπριακής
∆ηµοκρατίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, έλλειµµα
ηλεκτρικής ενέργειας Αθήνας Πειραιά, ελληνική ασφάλεια,
Οικονοµική ∆ιάσκεψη Βρυξελλών,
ελληνική βιοµηχανία, επιστολές του
L. C. Kemp προς τους Ι. Πολίτη &
Α. ∆ηµητρακόπουλο
Πολιτικός, συγγραφέας,
δηµοσιογράφος
585
Μακκάς Λέων ∆.
1947, 1951,
1954, 1965-6
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 49)
1867
Μακράκης Απόστολος
1964
Απόκοµµα (σ. 2)
670
Μακρής Αθανάσιος Ζ.
1920-1, 1960
671
Μακρής Αριστοτέλης Κ.
-
669
Μακρής Γεράσιµος Μ.
-
684
Μακρής Παναγιώτης
1954
33
Μακρής Παυσανίας Γ.1
1928, 1934
1
Σκιαγραφία
Βιογραφικά στοιχεία, Εταιρεία
Έγγραφα,
Υφανέτ, εµπορικοί & βιοµηχανικοί
περιοδικές εκδόσεις οίκοι Θεσσαλονίκης, ∆ελτίον
(σ. 310)
Ε.Β.Ε.Θ., επιστολή του Κ. Γριµάλδη
προς τον Κ. Βοβολίνη
Σηµειώµατα
Βιβλιογραφικές παραποµπές
(σ. 5)
Έγγραφο
Βιογραφικά στοιχεία
(σ. 1)
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία
Αποκόµµατα
για την ανάπτυξη της επαρχιακής
(σ. 10)
βιοµηχανίας
Το ιστορικό και οι προτάσεις της
εταιρείας Α.Ε.Β.Ε. Π. Γ. Μακρής
και Σία για την οδοποιία, συµβάσεις
Φυλλάδια, έγγραφο των εταιρειών Π. Γ. Μακρής και Σία
(σ. 80)
και της Ανώνυµης
Οικονοµικοτεχνικής Εταιρείας
Προµηθεύς µε το ελληνικό δηµόσιο
για έργα οδοποιίας
Βιογραφικά στοιχεία για τον Π. Μακρή, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 144-150.
Ιεροκήρυκας, συγγραφέας
Βιοµήχανος
Βιοµήχανος
Χρηµατιστής
Σύµβουλος Ε.Β.Ε.Θ.
Επιχειρηµατίας, εµπορικός
αντιπρόσωπος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Επιχειρηµατίας, ξενοδόχος,
σχοινοκτηµατίας (Buhuri Sisal
Estate Ltd.)
2318
Μακρής Στυλιανός
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Σκιαγραφία, επιχειρηµατική δράση
στην Ταγκανίκα
586
Μακρόπουλος Ιωάννης
1945
Έγγραφο,
περιοδική έκδοση
(σ. 25)
Βιογραφικά στοιχεία,
Συνεταιριστικόν ∆ελτίον
∆ικηγόρος, πολιτικός
1337
Μακρυγιάννης Ιωάννης ∆.,
Μακρυγιάννης Όθων Ι.
1866
Έγγραφο (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Στρατηγός, αγωνιστής
β. Πολιτικός
1430
Μακρυµίχαλος Στέφανος Ι.
1931,
1959-60,
1964
686
Μαλαγαρδής Στέφανος
1954
1821
Β
Μαλακάσης Μιλτιάδης
1963
2307
Μαλακατές Σπυρίδων
-
660
Μαλαµατιανός Κ. Σ.
-
2308
2309
691
Μαλαµίδας Ευστάθιος
Μαλαµίδης Αχιλλέας
Μαλαµίδης Λ.
1946
2310
Μαλασπίνας ∆ηµήτριος
-
2311
Μαλέας Ιωάννης Μ.
-
Αλληλογραφία του Κ. Βοβολίνη µε
τον Σ. Μακρυµίχαλο, έρευνα
του Σ. Μακρυµίχαλου για απόδοση
Έγγραφα, φυλλάδια τριών φθόγγων στη νεοελληνική
(σ. 124)
γλώσσα, Ένωση των εν Ελλάδι
Εργαζοµένων Ασφαλιστικών κατά
Πυρός Εταιρειών, Α.Ε. Αδελφοί
Μακρυµίχαλοι
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία
Απόκοµµα (σ. 6)
για το ρόλο του εµπορικού
αντιπρόσωπου
Άρθρο του Γ. Πράτσικα για
Απόκοµµα (σ. 4)
τον Μ. Μαλακάση
Ασφαλιστής
Γενικός γραµµατέας
Συνδέσµου Εµπορικών
Αντιπροσώπων Αθηνών
Ποιητής, πεζογράφος
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Σηµείωµα,
απόκοµµα (σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Ελληνική χειροτεχνία,
βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Πεπραγµένα Π.Ε.Β.Κ.
Καθηγητής Βοτανικής
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών
Πρόεδρος Αυτόνοµου
Ταπητουργικού Οργανισµού
Ιατρός, πολιτικός
Βιοµήχανος, πολιτικός
Πρόεδρος Π.Ε.Β.Κ.
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόρος, νοµάρχης
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός, κτηµατίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
680
Μαλκότσης Σωκράτης
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Εγκαταστάσεις Ανώνυµης Εταιρείας
Τέχνικα Σ. Μαλκότσης
Βιοµήχανος
2312
Μάλλωσης Ηρακλής
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ποιητής, θεατρικός
συγγραφέας
687
Μαλτέζος Εµµανουήλ
1954
Απόκοµµα (σ. 2)
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
οµιλία για την οικονοµία
∆ωδεκανήσων
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Ρόδου
587
Μαλτέζος Κωνσταντίνος,
Μαλτέζος Γεώργιος Χ.
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητές Ε.Μ.Π.
588
Μαλτσινιώτης Νικόλαος
1907-8, 1958
Έγγραφα,
περιοδικά (σ. 234)
693
Μάλφεϊτ Πέτρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
694
Μάµος Πέτρος Λ.
1922
Έγγραφο (σ. 10)
1538
Μάµουκας Ανδρέας Ζ.
Μανάκης Αναστάσιος
Μιχαλόγλου
1885
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή του
Ε. Αναργύρου και
του ∆. Μαλτσινιώτη,
ιστορικό
της Ανωνύµου Εταιρείας Ελληνικού
Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου
Τεχνικό γραφείο Π. Μάλφεϊτ
Εργοστάσια Ζυθοποιίας &
Παγοποιίας Π. Μάµου
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ζωέµπορος, αγωνιστής
Έγγραφα, έντυπα
(σ. 116)
Βιογραφικά στοιχεία, επισιτιστικό
πρόβληµα, ∆.Ε.Ε.Π., Ε.Β.Ε.Α.
Πολιτικός, οικονοµολόγος,
υποδιοικητής Ε.Τ.Ε.
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έντυπα (σ. 43)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος, φιλικός
Πολιτικός, δικηγόρος
Πολιτικός
Κτηνίατρος
Κτηνίατρος, διευθυντής
Κρατικού Ιπποφορβείου και
Σταθµού Επιβητόρων
Ιδιοκτήτης ατµόµυλου
2313
589
Μανέας Κλέαρχος Θ.
2314
2315
590
1831
Μάνεσης Ηλίας
Μανέτας Ιωάννης Π.
Μανιαδάκης Κωνσταντίνος
Μανιάς Θεοφάνης Ν.
1938, 1942-3,
1945, 1953,
1957, 1962-3
1963
2316
Μανιατάκης Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1656
Μανίνας (;)
-
Έγγραφο (σ. 1)
Ακτή Αλκίµων
Βιοµήχανος
Εισαγωγέας
Βιοµήχανος
Αγωνιστής, συγγραφέας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1393,
1551
Μανιτάκης(ή Μανητάκης)
Εµµανουήλ
-
Έγγραφο, δελτίο
(σ. 5)
Έκθεση Ελλανοδικών στα Ολύµπια
για µηχανικά εργοστάσια,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Μηχανικός, αξιωµατικός
2320
Μανουηλίδης Γεώργιος Σ.
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
1562
Μανουηλίδης Φίλιππος Α.
-
Έγγραφα (σ. 3)
314
Μανουσάκης Μιχαήλ ∆.
1960-1
2136
2321
Μανουσάκης Χαρίλαος Ε.
Μανούσης Νικόλαος
1945
-
591
Μανούσκος Μιχαήλ
1940, 1953
695
Μανούσος Θεόδωρος Η.
1858, 1943-4,
1948, 1961
592
Μανσόλας ∆ρόσος, Μανσόλας
Αλέξανδρος
1837, 1864,
1870
2322
1242
2323
Μαντάς Μιλτιάδης
Μανταφούνης Στυλιανός
Μαντζαβινάτος Παναγής
-
57
Μαντζαβίνος Γεώργιος Α.
1945-53, 1957
Βιογραφικά στοιχεία
Αυτοβιογραφικά στοιχεία, επιστολή
Έγγραφα, έντυπο
του Μ. Μανουσάκη προς
(σ. 56)
τον Σ. Βοβολίνη
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία,
αποκόµµατα (σ. 12) Βιοτεχνική Σχολή Πειραιώς
Σ.Κ.Υ.Π., δανειοδότηση από
Έγγραφα,
αµερικανική αποστολή,
αποκόµµατα (σ. 21)
πεπραγµένα Π.Ε.Β.Κ.
Βιογραφικά στοιχεία, κριτική Ι.
Έγγραφα,
∆ραγούµη για ναυτική στατιστική αποκόµµατα (σ. 16) απάντηση Α. Μανσόλα, δηµαιρεσίες
του 1837
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφο (σ. 1)
Ατµοπλοΐα Μανταφούνη Α.Ε.
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες,
Τ.Ε., χρηµατοδοτήσεις
Έγγραφα,
βιοµηχανίας & εισαγωγικού αποκόµµατα
εξαγωγικού εµπορίου, νοµισµατική,
(σ. 212)
πιστωτική & κοινωνική πολιτική
κ.ά.
Εφοπλιστής, βιοµήχανος,
ιδρυτής της Α.Ε. Ελληνικαί
Μεσογειακαί Γραµµαί
Έµπορος, πολιτικός
Βιοµήχανος
Αγωνιστής
∆ικηγόρος, πολιτικός
Βιοµήχανος, δήµαρχος
Βιοµήχανος, πρόεδρος
Π.Ε.Β.Κ.
α. Αγωνιστής, πολιτικός β.
Βιοµήχανος
∆ικηγόρος, πολιτικός
Εφοπλιστής
Έµπορος
Οικονοµολόγος, πολιτικός,
διοικητής Τ.Ε.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
-663
Μάντζαρης Αχιλλεύς Ι.
2137
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Κρατικός λειτουργός, γενικός
γραµµατέας Καπνεµπορικής
Οµοσπονδίας της Ελλάδος
-
-
-
Μάντζαρης Ν. Γ.
1960
Αποκόµµατα (σ. 4)
Προοπτικές επέκτασης της
ελληνικής αλιείας, αλιεία τόνου στη
Γουινέα
1199
Μάντζαρος Νικόλαος
1874, 1890
673
Μαντζουλίνος ∆ιονύσιος Α.
1950, 1959
2138
Μαντζουλίνου Αλέκα ∆.
1962
672
Μαντζούνης ∆ηµήτριος Π.,
Μαντζούνης Ανδρέας Π.,
Μαντζούνης Παναγιώτης.
1884, 1942
2324
Μαντζουράνης ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2325
Μαντζούφας Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2326
Μαντούδης Μιχαήλ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2327
Μανωλάτος Γεώργιος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
677
Μανωλίδης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 3)
2
Έγγραφα
Σκιαγραφία
(σ. 11)
Σηµειώµατα,
∆ασµολογικές συµφωνίες
βιβλίο, αποκόµµατα
Ελλάδας, Ε.Ο.Κ.
(σ. 101)
Θέση της γυναίκας στην ευρωπαϊκή
Φυλλάδιο (σ. 7)
νοµοθεσία
Βιοµηχανία Πλεκτών Ειδών
αδελφών Μαντζούνη,
Έγγραφα,
βιβλιογραφικές παραποµπές,
αποκόµµατα (σ. 9) νεκρολογία ∆. Μαντζούνη,
χρηµατικές διαφορές
για το ναό Αγ. Γεωργίου Καρύτση
Για τη βιογραφία του Α. Μάντζαρη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 360-366.
Άρθρο για κοιτάσµατα
πετρελαίου στην Ελλάδα
Εταιρεία Συµπεπυκνωµένου
Γάλακτος Ολλανδία
Μουσουργός
∆ικηγόρος, νοµικός
σύµβουλος Σ.Ε.Β.
∆ικηγόρος, πρόεδρος
Ελληνίδων Επιστηµόνων
Βιοµήχανοι
Φιλόλογος, ιστορικός,
γυµνασιάρχης
Νοµικός, καθηγητής Αστικού
∆ικαίου
∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως
Γραµµάτων, Θεάτρου και
Κινηµατογράφου υπουργείου
Παιδείας
Υποναύαρχος
Εισαγωγέας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία (και
διπλώµατα), ζήτηµα ∆ωδεκανήσων,
δόγµα Τρούµαν, ανασυγκρότηση,
οικονοµική πολιτική, νοµισµατικό
ζήτηµα, Ο.Η.Ε., U.N.R.R.A.,
Α.Ο.Σ., εµφυλιοπολεµικά,
πρωθυπουργία ∆. Μάξιµου,
(πλούσια) αλληλογραφία
µε Π. Πιπινέλη, Π. Μαυροµιχάλη,
∆. Χέλµη, Ρ. Ραφαήλ, Α. Πέππα,
Θ. Πετρακόπουλο, Γ. Παπανδρέου,
Χ. Τρούµαν, Α. Αγνίδη,
Γ. Κασιµάτη, Ν. Πολίτη,
Ρ. Ρωσέττη, Π. Ιωαννίδη,
Χ. Τσιγάντε, D. Acheson κ.ά.
Άρθρο για απονοµή Χρυσού
Σήµατος στον Γ. Μάουρερ από τον
∆ικαστικό Σύλλογο Ελλάδος
593
Μάξιµος ∆ηµήτριος Ε.3
1890, 1899,
1902, 1912,
1921-2, 1924-5,
1932-6, 1939,
1941-7
1750
Μάουρερ Γεώργιος Λουδοβίκος (Maurer)
1859
Έγγραφο (σ. 5)
2328
Μαραβελάκης Μάξιµος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
594
Μαρασλής Γρηγόριος Ι.,
Μαρασλής Γρηγόριος Γ.4
1959
Αποκόµµατα (σ. 6)
Οικία Μαρασλή στην Οδησσό,
Φιλική Εταιρεία
2329
Μαργαρίτης (οικογένεια)
-
Έγγραφο (σ. 1)
2139
Μαργαρίτης Ευστάθιος
1961
Απόκοµµα (σ. 2)
595
Μαρής Γεώργιος
1929
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 8)
1927
Μαριδάκης Γεώργιος
1965
Σηµείωµα,
απόκοµµα (σ. 3)
3
4
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
έντυπα
(σ. 943)
Βιογραφικά στοιχεία
Κτηριακή επέκταση της Ανωτάτης
Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιώς
Βιογραφικά στοιχεία, εισήγηση
Γ. Μαρή για τον κρατικό
προϋπολογισµό
Άρθρο του Η. Βενέζη για
τον Γ. Μαριδάκη
Για τη βιογραφία του ∆. Μάξιµου, αλλά και για στοιχεία σχετικά µε την οικογένεια, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Ε΄, σ. 19-161.
Για τις βιογραφίες των ευεργετών Μαρασλή, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 502-515.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Οικονοµολόγος, τραπεζίτης
και πολιτικός
Νοµοµαθής, µέλος της
Αντιβασιλείας
Καθηγητής Γεωλογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
α. Έµπορος, ευεργέτης
β. ∆ήµαρχος Οδησσού,
ευεργέτης
Εργοστασιάρχες, αγωνιστές
Κοσµήτορας Ανωτάτης
Βιοµηχανικής Σχολής
Πολιτικός, οικονοµολόγος
Νοµοδιδάσκαλος,
ακαδηµαϊκός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2331
Μαρινάκης Εµµανουήλ
Μαρινάκης Εµµανουήλ,
Μαρινάκης Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόρος, πολιτικός
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Καραβοκύρηδες, αγωνιστές
2140
Μαρινάκης Μαρίνος
1952
Απόκοµµα (σ. 2)
Μέλος δ.σ. της Α.Ε. Γενικών
Ασφαλειών Η Ιονική
1276
Μαρινόπουλος Πάνος Α.
1938
Έγγραφο (σ. 2)
Ψήφισµα για το θάνατο
Μ. Μαρινάκη
Φαρµακευτικός Οίκος
& Χηµικά Εργαστήρια
Π. Μαρινόπουλου
596
Μαριολόπουλος Ηλίας
-
Έγγραφο (σ. 2)
2330
597
Μαρκεζίνης Σπυρίδων Β.,
Μαρκεζίνης Βασίλειος Σ.,
Μαρκεζίνης Θωµάς Σ.
1883, 1894,
1900-9, 1933,
1946, 1954,
1957-66
2141
Μαρκεσίνης Παναγής
1960
2332
2333
Μαρκέτης Γεώργιος
Μαρκέτης Νικόλαος Σ.
-
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
γενεαλογικό δένδρο,
κρίσεις του Σ. Μαρκεζίνη για
Μουσολίνι,
µελέτη του Σ. Μαρκεζίνη για
πολιτική Ε. Βενιζέλου, οικονοµική πολιτική κατάσταση,
µεταπολεµική βιοµηχανία,
Έγγραφα,
εσωτερικό δάνειο,
αποκόµµατα,
λιµενικό ζήτηµα Θήρας, Κόµµα των
φυλλάδια,
περιοδικές εκδόσεις Προοδευτικών, Ελληνικός
Συναγερµός, λόγοι
(σ. 837)
του Σ. Μαρκεζίνη για
την αστυφιλία, τις αγροτικές
συντάξεις, προεκλογικές οµιλίες,
έντυπα για την πολιτική της
Ε.Σ.Σ.∆., άρθρο του Β. Μαρκεζίνη,
νεκρολογίες
της Φλώρας Β. Μαρκεζίνη κ.ά.
Στόλος της εταιρείας
Απόκοµµα (σ. 2)
του Π. Μαρκεσίνη
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Φαρµακοβιοµήχανος
Καθηγητής Μετεωρολογίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πολιτικοί
Εφοπλιστής
Έµπορος, συγγραφέας
∆ικηγόρος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2334
Μαρκέτος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Πολιτικός
1409
Μάρκογλου Εµµανουήλ Ε.
1958-9
Έγγραφα, έντυπο,
απόκοµµα (σ. 13)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, καταστατικό
ίδρυσης του Συλλόγου Parnassos
από την Greek Cultural Society of
New York
2335
Μαρκόπουλος Πέτρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1339
Μαρκοράς Γεώργιος,
Μαρκοράς Γεράσιµος Γ.
1866, 1892
Έγγραφα (σ. 27)
1960
Αποκόµµατα (σ. 4)
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµποροι
2336
Μαρκουίζος Θεόδωρος
Μαρούτσης Πάνος,
Μαρούτσης Λάµπρος,
Μαρούτσης Σίµος
Μαρσέλλος ∆ηµήτριος Γ.
Βιογραφικά στοιχεία, σκιαγραφία
του Γερ. Μαρκορά από τον Γ.
Ξενόπουλο
Νεκρολογίες
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Ιατρός, πολιτικός
1429
Μαρτάκος Ν.
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
1387
Μάρτης Νικόλαος
1958-61
Αποκόµµατα,
περιοδικό
(σ. 132)
Νεκρολογία
Ελληνική Βιοµηχανία Χρωµάτων
Μαρταχρώµ
Ανάληψη έργων εκβιοµηχάνισης
από τον Ο.Β.Α., σύνδεση Ελλάδας Ε.Ο.Κ., δηλώσεις για το
υδροηλεκτρικό έργο Αχελώου,
κινηµατογραφική βιοµηχανία,
εργοστάσιο αζωτούχων λιπασµάτων
στην Πτολεµαΐδα, εµπορική &
βιοµηχανική πολιτική, αλιεία,
ιχθυόσκαλες, Κέντρο Ναυτιλιακών
Σπουδών, Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο
Ε.Β.Ε. στην Αλεξανδρούπολη,
Συνδιάσκεψη Υπουργών Ο.Ε.Ο.Σ.
2337
Μαρτσώκης Λουδοβίκος
Ιγνάτιος
1892
Έγγραφα (σ. 2)
Νεκρολογία
1389
Μάστορης Εµµανουήλ ∆.
1958
Σηµείωµα,
αποκόµµατα (σ. 9)
Νεκρολογίες - ψηφίσµατα
1744
598
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιεθνολόγος, πρόεδρος του
Φιλολογικού Συλλόγου
Παρνασσός Νέας Υόρκης
∆ασολόγος, διευθυντής ∆ασών
υπουργείου Γεωργίας
α. ∆ικηγόρος, πολιτικός
β. Ποιητής
∆ηµοσιογράφος
Βιοµήχανος
Πολιτικός, υπουργός
Βιοµηχανίας
Λόγιος, διευθυντής Λυκείου
Ζακύνθου
Βιοµήχανος,
οινοπνευµατοποιός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1801
Ματάλας Κωνσταντίνος
-
Σηµειώµατα (σ. 2)
Σηµειώσεις Κ. Βοβολίνη για επαφή
µε την οικογένεια
Αντιστράτηγος
2338
Μάτεσις Σπυρίδων Α.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Υποναύαρχος, υπουργός
Εµπορικής Ναυτιλίας
690
Μάτης Ιωάννης
1952
Αποκόµµατα (σ. 4)
599
Ματθαιόπουλος Γεώργιος Θ.,
Ματθαιόπουλος Ματθαίος
1924, 1926,
1933, 1935,
1943, 1958
Έγγραφα,
φυλλάδια,
αποκόµµατα
(σ. 107)
1868
Ματθαιόπουλος ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 23)
600
Μάτσας Ζαφείριος Κ.,
Μάτσας Αντώνιος Ζ.,
Μάτσας Παντελής Κ.
1890, 1906-7,
1914-5, 1958
Έγγραφα, βιβλία
(σ. 365)
642
Μαυρίδης Γ.
1949
601
Μαυρίκης Παναγιώτης Σ.
1958
602
Μαυρογορδάτος Μιχαήλ
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 6)
Έγγραφο (σ. 1)
603
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος
1833, 1854,
1856, 1858,
1865, 1867-8,
1874, 1885,
1928, 1958
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 113)
2339
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος
Ν.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Συνέδρια Ανασυγκρότησης,
Οργανισµός Αντιφυµατικής
Ασφάλισης
Βιογραφικά στοιχεία, επιχορήγηση
χηµικών, Ε.Ε.Χ.: Καταστατικό,
Οργανισµός, Κατάλογος & Μητρώο
Ελλήνων Χηµικών, νεκρολογία
Γ. Ματθαιόπουλου
Ελληνικές µεταπολεµικές
διεκδικήσεις στο συγκοινωνιακό
ζήτηµα
Βιογραφικά στοιχεία, γενεαλογικό
δένδρο, Τ.Α., Σ.Α.Π.,
διώρυγα Κορίνθου, Καταστατικό
της Εταιρείας της ∆ιώρυγος
της Κορίνθου
Μηχανοποιία
Βιογραφικά στοιχεία, υποψηφιότητα
Π. Μαυρίκη υπό την Ε.Ρ.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας
Μαυροκορδάτου, νεκρολογίες,
επικήδειος λόγος από
τον Ν. Ι. Σαρίπολο, νοµισµατικό
σύστηµα, Μαυροκορδάτειος
Βιβλιοθήκη κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Τρικάλων
α. Χηµικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
β. Υδρογράφος, αρχηγός
Γ.Ε.Ν.
Συγκοινωνιολόγος
α. Νοµικός, οικονοµολόγος,
γενικός διευθυντής Τ.Α.
β. Πολιτικός µηχανικός,
πολιτικός
γ. Ηλεκτρολόγος, διευθυντής
ανθρακωρυχείων
Μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος
Γενικός διευθυντής Τ.Ε.,
πολιτικός
Εµποροβιοµήχανος, πολιτικός
Πολιτικός
Τοπογράφος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2142
2340
Μαυρολέων Βασίλης
Μαυροµάρας Θρασύβουλος Γ.
Μαυροµιχάλης Κυριακούλης
Π.,
Μαυροµιχάλης Πέτρος
(Πετρόµπεης),
Μαυροµιχάλης Πέτρος Κ.
1961
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Σκιαγραφία από τον Σ. Μυλωνά
Βιογραφικά στοιχεία
Εφοπλιστής
∆ικηγόρος, πολιτικός
1867, 1883,
1887, 1900,
1910, 1958
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 170)
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας
Μαυροµιχάλη,
άρθρο του Π. Συµεωνίδη
για τη σηροτροφία
α. Πολιτικός
β. Φιλικός, αγωνιστής,
πολιτικός
γ. Πολιτικός
2341
Μαυροµµάτης (οικογένεια)
-
Έγγραφα
(σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικοί
1298
Μαυροµµάτης (Σκούφος)
Ιωάννης Γ.
βλ.
και Σκούφος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ανώτατος δηµόσιος
υπάλληλος
1184
Βιβλιογραφική παραποµπή,
βιογραφικά στοιχεία, Βιοµηχανία
Ζυµαρικών & Χαλβάδων
Ι. Μαυροµµάτη
Βιογραφικά στοιχεία,
εργασίες ∆' Επιτροπής Γενικής
Συνέλευσης Ο.Η.Ε., ∆ιεθνής
Οικονοµικός Έλεγχος, οικονοµική
βοήθεια, εισήγηση Γ. Μαύρου για
κρατικό προϋπολογισµό, κυπριακό
ζήτηµα,
αλληλογραφία των Γ. Μαύρου,
Ι. Πολίτη και Ι. Καλλέργη,
προεκλογική εκστρατεία, Ε.Τ.Ε.,
Α' Πανελλήνια Έκθεση Ελληνικού
Υφάσµατος κ.ά.
641,
1273
Μαυροµµάτης Ιωάννης Γ.
1938
Σηµείωµα, έγγραφα
(σ. 4)
604
Μαύρος Γεώργιος Ι.
1951-2, 1965
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 129)
1520
Μαύρος Ιωάννης
1886
Έγγραφο
(σ. 2)
Νεκρολογία Άννας Ι. Μαύρου
Ευεργέτης
653
Μαυρούλιας Παναγιώτης
-
Έγγραφο (σ. 3)
Τράπεζα Εµπορίου
Εµπορικός αντιπρόσωπος,
τραπεζίτης
Βιοµήχανος
Πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Φιλόλογος - γλωσσολόγος,
καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Υποστράτηγος, πολιτικός
Χηµικός, διευθυντής Γενικού
Χηµείου του Κράτους
Τραπεζίτης
Ανώτερος τραπεζικός
υπάλληλος
Βιοµήχανος
Ιατρός, καθηγητής Ανωτάτης
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών
1766
Μαυροφρύδης ∆ηµήτριος
1866, 1965
Αποκόµµατα
(σ. 10)
605
Μαχάς ∆ηµήτριος Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Σκιαγραφία από τον Ε. Φλαβιανό,
επιτύµβιο ποίηµα
για τον ∆. Μαυροφρύδη
Βιογραφικά στοιχεία
2342
Μεγαλοοικονόµου Ιωάννης Γ.
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
650
Μεγήρ Σολοµών
-
Έγγραφα (σ. 3)
Τράπεζα Μεγήρ
676
Μεζάς Κ.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
646
Μεϊµαρίδης Ευστράτιος Ι.
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
2343
Μελανίδης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
606
Μελάς (οικογένεια)
1857-9, 1886,
1928, 1931,
1945, 1950-1,
1959-62, 1966
2143
Μελαχρινός Απόστολος
1952
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
εφηµερίδες,
περιοδικό (σ. 279)
Αποκόµµατα (σ. 2)
Απαγωγή των Α. Μελά και
Α. Μυλωνά, διάταγµα περί
καθιερώσεως της 3ης Σεπτεµβρίου
ως εθνικής εορτής, µακεδονικός
αγώνας, λογοτεχνικό έργο Σ. Μελά,
βιογραφικά στοιχεία,
Συνέδριο Απόδηµου Ελληνισµού,
υποψηφιότητα Ελλάδας στο
Συµβούλιο Ασφαλείας, αγγλική
πολιτική, κυπριακό ζήτηµα,
µουσουλµανική µειονότητα
∆ωδεκανήσου,
διώξεις Ελλήνων Β. Ηπείρου,
Εταιρεία Κωπαΐδος Α.Ε.,
επανοπλισµός Γερµανίας,
προσφορά ανάγλυφων για το κτήριο
του Ν.Α.Τ.Ο. στο Παρίσι, εκθέσεις
των Λ. Μελά, Ρ. Ραφαήλ,
Μ. Κ. Μελά κ.ά. προς το υπουργείο
Εξωτερικών κ.ά.
Νεκρολογίες
Ποιητής, λογοτέχνης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
607
Μελαχροινός Μιλτιάδης
-
Έγγραφο, δελτίο
(σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Καπνοβιοµήχανος
608
Μελέγκοβιτς Αλέξανδρος
1940, 1942-3
2242
Μελέτιος Χρηστίδης
1967
1341
Μελετόπουλος ∆ηµήτριος
1865, 1959
609
Μελετόπουλος Νικόλαος,
Μελετόπουλος Αλέξανδρος Ν.
1936, 1947,
1949, 1958-60
1560
Μελισσινός Κωνσταντίνος
1938
Βιογραφικά στοιχεία, φυσικές
επιστήµες, συσκευασία καυσίµων,
Έγγραφα,
βενζίνη, ηλεκτρισµός βιοµηχανιών,
αποκόµµατα (σ. 36)
παραδόσεις Α. Μελέγκοβιτς για
θερµοκινητήρες
Εφηµερίδα (σ. 4)
Νεκρολογία
Έγγραφο,
Βιογραφικά στοιχεία,
απόκοµµα (σ. 3)
αρχείο Ι. Μελετόπουλου
Βιογραφικά στοιχεία, Ιστορικό
Αρχείο Πειραιώς, Έκθεση Ιστορίας
Πειραιώς, άρθρο του Κ. Σούκα για
Έγγραφο, έντυπα,
την ιστορία του Πειραιά, άρθρο και
αποκόµµατα (σ. 81)
µελέτες του Ι. Α. Μελετόπουλου για
το αρχαίο θέατρο στη Ζέα,
το ∆ικαιοστάσιο της Εφέσου, κ.ά.
Έγγραφο (σ. 2)
Σιδηροδροµικό δίκτυο Σ.Ε.Κ.
610
Μέλλος Ηλίας (Βενέζης)
-
Έγγραφο (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
1313
Μενεΐδης Γεώργιος βλ.
Ζαµπέτας Πέτρος
2344
Μεντζελόπουλος Μιλτιάδης
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Φυσικοχηµικός
-
Έγγραφα (σ. 8)
Καπνοβιοµηχανία Μέξη
Καπνοβιοµήχανοι
1958-9
Αποκόµµατα
(σ. 16)
1943-4, 1957,
1959, 1963
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 58)
Λουτροθεραπείες, νερό Λουτρακίου,
Χηµικός
πετρέλαια Ζακύνθου
Βιογραφικά στοιχεία, Ε.Κ.Τ.Ε.,
Ε.Τ.Ε., αλληλογραφία
Πολιτικός, διοικητής Ε.Τ.Ε.
του Κ. Βοβολίνη µε
τον Σ. Μερκούρη
689
681
48
Μέξης Ιωάννης Π., Μέξης
Μελέτιος Π.
Μερκάτης - Λορέντζος
Ιωάννης
Μερκούρης Γεώργιος Σ.
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Μητροπολίτης Πατάρων
Αγωνιστής, πολιτικός
α. Τραπεζίτης, δήµαρχος
Πειραιώς
β. Αρχαιολόγος, πολιτικός
Γενικός διευθυντής Σ.Ε.Κ.
Τραπεζικός υπάλληλος,
συγγραφέας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
611
Μερλόπουλος Παναγιώτης
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόρος, πολιτικός
1869
Μέρτζιος Κωνσταντίνος ∆.
1948
Έγγραφο (σ. 5)
Βιοµηχανοποίηση Ελλάδας
Συγγραφέας, αντιπρόεδρος
Ελληνικής Κοινότητας
Βενετίας
Έγγραφα (σ. 475)
Εµπορικός οίκος οικογένειας
Μεσσηνέζη, επιστολές
των Λ. Μεσσηνέζη, Α. Λόντου,
∆. Μελετόπουλου,
Χ. Θεοδωρόπουλου (Τεργέστη),
∆. Αδαµόπουλου, Ι. Κωλέττη,
Α. Ζαΐµη, Θ. Κολοκοτρώνη κ.ά.,
αναφορές του υπουργείου του
Πολέµου, του Εκτελεστικού και της
∆ιοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος,
προεπαναστατικά κινήµατα στην
Πελοπόννησο, πολιτικά ζητήµατα
και πολεµικές επιχειρήσεις κατά τη
διάρκεια του Αγώνα, εµφύλιος
πόλεµος του 1823, πολιορκία
Μεσολογγίου, πολιτική και
οικονοµική κατάσταση των
επαρχιών Βοστίτσας και
Καλαβρύτων,
αλληλογραφία του Κ. Βοβολίνη µε
τον ∆. (Νύση) Μεταξά Μεσσηνέζη
κ.ά.
26
Μεσσηνέζης (οικογένεια)
1821-8, 183745, 1857, 1907,
1950, 1959
2649
Μεσσήνης Γεράσιµος
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
2345
Μεταλληνός Ιωάννης
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
5
5
Για τη βιογραφία της οικογένειας Μεσσηνέζη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σ. 330-361.
Πρόξενος Ελλάδας και
πρόεδρος Ελληνικής
Κοινότητας Βενετίας
Ιδρυτής και µέλος του Ε.Β.Ε.
Κερκύρας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1811
Μεταξάκης Μελέτιος
1913
Βιβλίο (σ. 208)
Μητροπολίτης Κιτίου
612
Μεταξάς Αναστάσιος
-
Έγγραφα (σ. 2)
662
Μεταξάς Γεώργιος Ι.
1857
Έγγραφα (σ. 6)
Μεταξάς Ιωάννης Π.
1933, 1935,
1938-40, 1946,
1955, 1957-8,
1962
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα,
εφηµερίδα
(σ. 152)
Άγιο Όρος & ρωσική πολιτική
Βιογραφικά στοιχεία,
κτήριο Ιονικής Τράπεζας
Βιογραφικά στοιχεία, βιβλιογραφική
παραποµπή
Αναθεώρηση Αστικού Κώδικα,
ιταλική επίθεση - διπλωµατικά
µυστικά, Ανώτατο Τεχνικό
Συµβούλιο, Εταιρεία Προστασίας
Αναπήρων Παίδων, εταιρεία ως
νοµικό πρόσωπο, συνέντευξη για
την ιταλική επίθεση, στοιχεία από
το αρχείο του Κ. Μανιαδάκη,
επιστολές του Γ. Μπαλή
προς τον Α. Ταµπακόπουλο &
της Ελληνικής Πρεσβείας στην
Ιταλία προς το υπουργείο
Εξωτερικών, εγκύκλιοι υπουργείου
∆ικαιοσύνης κ.ά.
-
Έγγραφο (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστές, πολιτικοί
1958
Έγγραφο (σ. 4)
Απόκοµµα (σ. 2)
Ιεροµόναχος
∆ιπλωµάτης
675
Μεταξάς Σπυρίδων Α.,
Μεταξάς Ηλίας Α.,
Μεταξάς Αλέξανδρος Α.
1894, 1903,
1928, 1954,
1957-60, 1968
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
περιοδικό,
εφηµερίδα (σ. 140)
647
Μηλιάδης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 5)
Τυπογραφία
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία, ποιότητα &
εµπορική κίνηση κονιάκ Αδελφών
Μεταξά,
βιοµηχανία Σ., Η. & Α. Μεταξά,
κληροδότηµα για την ίδρυση
του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου
Πειραιώς,
σεισµοπαθείς Κορίνθου
Ελληνική βιοµηχανία στοιχείων,
χυτήρια Πετράκη
674
1172
1385
2346
Μεταξάς Κωνσταντίνος Α.,
Μεταξάς Ανδρέας
Μεταξάς Νικόδηµος
Μεταξάς Πέτρος
Αρχιτέκτονας
Βιοµήχανος
Στρατιωτικός, πολιτικός
Βιοµήχανοι
Στοιχειοχύτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνική
Εταιρεία Φυσικών Επιστηµών
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
α. Καθηγητής Βοτανικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
συγγραφέας
β. Γεωγράφος
α. Μεγαλοκτηµατίας,
πολιτικός, πρόεδρος Τράπεζας
Κρήτης
β. ∆ιευθυντής Τράπεζας
Κρήτης
∆ιευθυντής Ινστιτούτου
∆ασικών Ερευνών
1583
Μηλιαράκης Σπυρίδων,
Μηλιαράκης Αντώνιος
1920
Έγγραφο,
περιοδική έκδοση
(σ. 21)
1243
Μηλιαράς Εµµανουήλ,
Ελευθεριάδης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 8)
Τράπεζα Κρήτης Α.Ε.
2347
Μηλίτσης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Εριοβιοµηχανία Μηναΐδη - Φωτιάδη
Βιοµήχανοι
1868
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Συγγραφέας
Βιβλιογραφική παραποµπή,
ποιήµατα Α. Μηταράκη
Βιογραφικά στοιχεία
1730
1338
Μηναΐδης Μηνάς, Φωτιάδης
Ξενοφών
Μηνιάτη Μαργαρίτα (το γένος
Αλβάνα)
1830
Μηταράκης Εµµανουήλ
1879
2144
Μητράκος Κωνσταντίνος Α.
1961
Σηµείωµα, έντυπο
(σ. 12)
Φυλλάδιο (σ. 26)
613
Μητρέλιας Χαρίλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2348
Μητρόπουλος ∆ηµήτριος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Συνέντευξη
614
Μητσόπουλος ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Σηροτρόφος
Έγγραφα, έντυπα,
απόκοµµα (σ. 115)
Βιογραφικά στοιχεία,
Ολύµπια, πρωτεργάτες Γεωλογίας
στην Ελλάδα, ελληνικά ορυκτά,
οµιλία Κ. Μητσόπουλου σε εγκαίνια
οινοποιείου,
επικήδειος λόγος Κ. Μητσόπουλου
από τον Α. ∆αµβέργη,
αναγγελία θανάτου
Αγγελικής Κ. Μητσοπούλου
α. Καθηγητής Ζωολογίας και
Γεωλογίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών
β. Καθηγητής Γεωλογίας &
Ορυκτολογίας Ε.Μ.Π.,
διευθυντής Ε.Μ.Π.
γ. Καθηγητής Γεωλογίας &
Παλαιοντολογίας Ε.Μ.Π.,
ακαδηµαϊκός
615
Μητσόπουλος Ηρακλής Α.,
Μητσόπουλος Κωνσταντίνος
Η.,
Μητσόπουλος Μάξιµος Κ.
1856, 1859,
1900, 1947
Βιοµήχανος
Γεωπόνος, καθηγητής
∆ιοικητής Α.Τ.Ε., πρόεδρος
Συµβουλίου Επικρατείας
Μουσικοσυνθέτης,
ακαδηµαϊκός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
616
Μητσοτάκης Θεµιστοκλής,
Μητσοτάκης Αριστοµένης Κ.,
Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Κ.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
1964-5
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία, περιουσιακή
αποκόµµατα (σ. 10) δήλωση Κ. Μητσοτάκη
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
α. Έµπορος
β. ∆ικηγόρος, πολιτικός
γ. Νοµικός, πολιτικός
1471
Μιαούλης Ανδρέας Ν.,
Μιαούλης Αθανάσιος Ν.,
Μιαούλης Νικόλαος ∆.
1857, 1887,
1931, 1962,
1964
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 25)
Βιογραφικά στοιχεία, καθιέρωση
παρασήµων, Επιτροπή Ναυτικών
Εκδουλεύσεων,
έκθεση του Ε. Α. Μιαούλη για
ναυάγιο ατµόπλοιου,
άρθρα των Θ. Κριεζή και
∆. Φαµελιάρη
για ναύαρχο Α. Μιαούλη κ.ά.
643
Μικέλης Νικόλαος
-
Σηµειώµατα (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
1340
Μίλιος Σπύρος
1866
Έγγραφο (σ. 2)
1241
Μιµηκόπουλος Κ. Α
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Χαρτεµπορικός Οίκος
Κ. Α. Μιµηκόπουλου & Σία
1807
Μίνδλερ Ιωσήφ, Μίνδλερ
Γεώργιος Μ.
1962
Έγγραφο, βιβλίο
(σ. 71)
668
Μινέττας Ι.
-
2349
Μισθός Ιωάννης Π.
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
1573
Μιστριώτης Γεώργιος Κ.
1873
Βιβλίο (σ. 78)
Βουτσιναίος Ποιητικός Αγώνας
1493
Μισυρλής Νικόλαος Α.
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
1964
Βιβλίο (σ. 88)
Σκιαγραφία από τον Σ. Γ. Κόλλια
Αρχιεπίσκοπος Αµερικής
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Νοµικός, πολιτικός
Κτηνίατρος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
2350
Μιχαήλ
(Κωνσταντινίδης Θουκυδίδης)
Μιχαήλ Ιωάννης
617
Μιχαήλ Σωτήριος
1932
α. Ναύαρχος, αγωνιστής
β.-γ. Αξιωµατικοί Π.Ν.,
πολιτικοί
Επιθεωρητής υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας
Αγωνιστής, πολιτικός
Χαρτέµπορος
Βιογραφικά στοιχεία, 100ετηρίδα
στενογραφίας στην Ελλάδα
α. Στενογράφος
β. Νοµικός, γενικός
γραµµατέας του Ε.Ε.Σ.
Βιογραφικά στοιχεία
Χρηµατιστής
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος
Φιλόλογος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
πρύτανης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
683
Μιχαηλίδης Τρύφων
1954
2145
Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ
Γ.
1961
618
Μιχαλακόπουλος Ανδρέας,
Μιχαλακόπουλος Αναστάσιος
1914, 1927-8,
1936, 1959,
1961-3
1428
Μιχαλινός Αλέξανδρος Γ.,
Μιχαλινός Εµµανουήλ
1912, 1915,
1959, 1961,
1964
619
Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος Σ.,
Μιχαλόπουλος Ιωάννης
1958-9
665
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Κ.
1954-6
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία
για την ανάπτυξη εµπορίου &
Αποκόµµατα (σ. 8)
βιοµηχανίας και τα ασφαλιστικά
γραφεία Ξάνθης
Τελετή αποκαλυπτηρίων προτοµής
Εφηµερίδα (σ. 8)
του Μ. Μιχαηλίδη στην Κάρπαθο
Βιογραφικά στοιχεία, σκιαγραφία
από τον Η. Κυριακόπουλο,
νεκρολογίες για τον Αναστάσιο
Μιχαλακόπουλο και τη Μαρίκα
Φυλλάδια,
Ανδ. Μιχαλακοπούλου,
έγγραφα,
ιστορικό Σουλτανικών Κτηµάτων,
αποκόµµατα
νόµος 281 «περί σωµατείων»,
(σ. 83)
κείµενα συνοµιλιών του Ανδ.
Μιχαλακόπουλου µε τον Djevad
Bey, έκθεση του Α. Παπαδόπουλου,
επιστολή του Χ. Ριζόπουλου προς
τον Κ. Βοβολίνη
Επιστολή της Ανώνυµης Ναυτικής
& Εµπορικής Εταιρείας Μιχαλινός
Έγγραφο,
προς τον ∆. Ι. Καλλιµασιώτη,
αποκόµµατα (σ. 19) εισαγωγή γαιανθράκων, δωρεές,
κληροδότηµα στο Π.Ι.Κ.Π.Α.,
νεκρολογία ∆έσποινας Ε. Μιχαλινού
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή του
Α. Μιχαλόπουλου προς
Έγγραφα,
τον Σ. Βοβολίνη, ερωτηµατολόγιο
απόκοµµα (σ. 8)
της Μεγάλης Πανελλήνιας
Βιογραφικής Εγκυκλοπαίδειας
Οικονοµία Καλαµών, Συνέδριο
Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, έκθεση
Έγγραφα,
πεπραγµένων Ε.Β.Ε. Καλαµών,
αποκόµµατα (σ. 16)
σταφιδικό ζήτηµα, πιστοδοτικό
πρόβληµα & προώθηση εξαγωγών
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Πολιτικός
Καθηγητής λαογράφος
Πολιτικοί
Εφοπλιστές
α. Καθηγητής Μηχανολογίας
Ε.Μ.Π.
β. Γενικός διευθυντής
Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Καλαµών
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Εφοπλιστές
661
Μίχαλος Ζαννής,
Μίχαλος Αντώνης
1950, 1960
Σηµείωµα,
αποκόµµατα (σ. 7)
Αγορές πλοίων από έλληνες
εφοπλιστές,
κληροδότηµα
του Κ. Μίχαλου στη Χίο,
βιβλιογραφική παραποµπή
620
Μιχελής Παναγιώτης Α.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιτέκτονας, καθηγητής
Ε.Μ.Π.
2351
Μιχόπουλος Γεώργιος ∆.
-
Βιογραφικά στοιχεία
∆ασολόγος
1386
Μιχόπουλος Νικόλαος Α.
1958
2352
Μοάτσος Γεώργιος
-
1870
Μόδης Γεώργιος Θ.
1945, 1950
655
Μοµφερράτος Ανδρέας Τ.
1889, 1945,
1962
1306
Μοναρχίδης Αναγνώστης ∆.
1866
Έγγραφο
(σ. 1)
Αποκόµµατα
(σ. 20)
Έγγραφο (σ. 1)
Σκιαγραφίες
Βιογραφικά στοιχεία
Επιστολή του Γ. Μόδη
προς τον Ι. Πολίτη,
Έγγραφα (σ. 8)
τύπος Βελιγραδίου,
Σκοπίων & Σόφιας,
βαλκανικό & µακεδονικό ζήτηµα
Βιογραφικά στοιχεία
Ι. Μοµφερράτου,
Έγγραφο,
άρθρο του Α. Μοµφερράτου για
αποκόµµατα (σ. 10)
τα οδοστρώµατα, νεκρολογία
Μαρίας Μοµφερράτου - ψηφίσµατα
Έγγραφο
Βιογραφικά στοιχεία
(σ. 2)
2317
Μονάς Ανάργυρος Σ.
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Σκιαγραφία
640
Μοράκης Γρηγόριος Γ.
1945
Σηµειώµατα,
απόκοµµα (σ. 7)
Ξενοδοχειακή βιοµηχανία,
βιβλιογραφικές παραποµπές
"Θεµελιωτής του Ελληνικού
Συνεργατισµού"
Εφοπλιστής, πολιτικός
Πολιτικός
Πολιτικός µηχανικός
Πολιτικός
Επιχειρηµατίας,
καπνοβιοµήχανος, γενικός
πρόξενος της Ελλάδας στην
Κένυα & στην Ουγκάντα
∆ικηγόρος, νοµικός
σύµβουλος Επιµελητηρίου
Τουριστικών Ξενοδοχείων
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
6
ΕΙ∆ΟΣ
1850-5, 1917,
1952-4,
1959-64
Έγγραφα (σ. 222)
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, εκστρατεία
∆αρδανελίων, απελευθέρωση
Καστελόριζου, βρετανικό εµπόριο
στη Μέση Ανατολή, εξωτερική
πολιτική, κυπριακό ζήτηµα,
έγγραφα του Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου και του
Αναστάσιου Κριεζή, βιβλιοθήκη
∆ηµητρίου Μόστρα
Βιογραφικά στοιχεία
Μελέτη του ∆. Μοσχονά για το
ελληνικό εµπόριο (1822-1922)
1578
Μόστρας (οικογένεια)
2353
Μοσχοβίδης Ζήσιµος
-
Έγγραφο (σ. 1)
666
Μοσχονάς ∆ηµήτριος Χ.
-
Έγγραφο (σ. 13)
1123
Μοσχόπουλος Γεράσιµος ∆.
1957, 1964
2354
2355
Μοσχόπουλος Τέλλος
Μοσχούλας Φώτιος
-
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 4)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 2)
658
Μουζάκης Αντώνιος
-
Έγγραφα (σ. 2)
621
Μουλόπουλος Χρίστος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2147
2356
688
Μουντάκης Ιωάννης Κ.
Μουράτης Ιωάννης
Μουράτογλου Αριστείδης
-
Απόκοµµα (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
2148
Μουρίκης Κωστής
1936
Αποκόµµατα (σ. 6)
1183
Μουρούζης Αλέξανδρος Κ.,
Μουρούζης ∆ηµήτριος,
Μουρούζης Κωνσταντίνος
1885, 1965
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 14)
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία, επιχειρήσεις
στο Σουδάν
Βιογραφικά στοιχεία, σκιαγραφία
Σµαράγδας Α. Μουρούζη, άρθρο
του Χ. Σ. Σολοµωνίδη για τον
Παναγιώτη Μουρούζη & τη Σµύρνη
6
Για τη βιογραφία της οικογένειας Μόστρα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Ε΄, σσ. 182-266.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Αγωνιστής
Οικονοµικός συντάκτης
Αλληλογραφία για Μ.Ε.Β.Λ.
Τραπεζικός
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία του ιατρού και
πολιτικού Νικόλαου Μουζάκη,
βιβλιογραφική παραποµπή
Υποστράτηγος
Πολιτικός, ιατρός
∆ιευθυντής υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας
Καθηγητής ∆ασοκοµίας &
Υδρονοµικής Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Πολιτικός
Ευεργέτης
Γεωπόνος
Επιχειρηµατίας
α. Ηγεµόνας Βλαχίας και
Μολδαβίας
β.- γ. Μεγάλοι διερµηνείς της
Υψηλής Πύλης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2357
2149
1962
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Οργανοποιός
Αγωνιστής
644
Μουρτζίνος ∆ηµήτριος
Μούρτζινος ∆ιονύσιος
Μουσικίδης βλ.
Κάλλιστος
Μουσµούτης Νικόλαος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
2151
Μουσούρης Σπυρίδων Π.
1961
Αποκόµµατα (σ. 4)
Αναγγελία θανάτου - ψηφίσµατα
Οικονοµολόγος
Βιοµήχανος, πρόεδρος της
Εµπορικής Ανωνύµου
Εταιρείας
Μουσούρης - Πολίτης
652
Μουστάκας Γεώργιος Α.
1918
Έγγραφα (σ. 18)
Βιογραφικά στοιχεία, Ανώνυµος
Ασφαλιστική Εταιρεία Κυκλαδική,
Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος
622
Μουστάκας ∆ιονύσιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2152
Μουστάκης Ηλίας Κ.
1968
Απόκοµµα (σ. 1)
Μουστοξύδης Ανδρέας
1857, 1868,
1914, 1921,
1935, 1939,
1953, 1955,
1960
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα,
περιοδική έκδοση
(σ. 289)
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία, εθνική
νοµισµατική συλλογή,
συγγράµµατα - µελέτες - άρθρα
του Θεοδόσιου Μ. Μουστοξύδη,
άρθρα του Φ. Μιχαλόπουλου για το
επιστηµονικό έργο
του Θ. Μουστοξύδη κ.ά.
2150
1307
2358
Μουσχουντής Νικόλαος
1958
623
Μουτζόπουλος ∆ηµήτριος Α.
Μουτζόπουλος Τρύφων Α.
1899, 1958,
1960
1291
Μπαβαβέας Αδαµάντιος
1938
Αποκόµµατα (σ. 4)
Νεκρολογίες
Βιογραφικά στοιχεία, δηµαρχικές
περίοδοι ∆. και Τ. Μουτζόπουλου
Έγγραφα,
στον Πειραιά, καταστατικό Λαϊκής
αποκόµµατα (σ. 18)
Τράπεζας Πειραιώς, ρολόι
δηµαρχείου Πειραιώς
Έγγραφο (σ. 11)
Θεσµός Ολυµπίων & ∆.Ε.Ε.Π.
Γενικός διευθυντής Κεντρικής
Τράπεζας Ελλάδος
Επόπτης Βιοµηχανίας
υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας
Βιοµήχανος
Ιστορικός συγγραφέας,
εκδότης, ακαδηµαϊκός
Συνταγµατάρχης
Χωροφυλακής, διευθυντής
Αστυνοµίας
Πολιτικοί, δήµαρχοι Πειραιά
∆ιευθυντής ∆.Ε.Ε.Π.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
1208
Μπαβέλας Αλέξανδρος
1958
Έγγραφα (σ. 2)
659
Μπαζάκης (;)
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή του
Χ. Αργύρη προς τον Ι. Λ.
Χρυσοχόου
Βιβλιογραφική παραποµπή
2359
Μπάιζος Θ.
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Σκιαγραφία
2361
Μπαϊρακτάρης Γεώργιος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
651
Μπακάκος Πέτρος Α.
1952
2153
Μπάκαλας Κωνσταντίνος Π.
1962
624
Μπακάλµπασης Αναστάσιος
Γ.
1938, 1946,
1951, 1957
∆ελτίο,
αποκόµµατα (σ. 5)
Αποκόµµατα (σ. 4)
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 22)
Αλιευτική εταιρεία Pedeta
στη Ρουάντα
Νεκρολογίες, βιβλιογραφικές
παραποµπές
Νεκρολογίες, κληροδοτήµατα
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες,
οικονοµική ενίσχυση
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων,
εµπόριο καπνού,
καπνεργοστάσια
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Καθηγητής Stanford
University
Βιοµήχανος
∆ιπλωµάτης, γενικός πρόξενος
στην Αλεξάνδρεια
Εφοπλιστής
Φαρµακοβιοµήχανος
Ευεργέτης
Οικονοµολόγος, πολιτικός
1871
Μπακατσέλος Κ.
1950
Έγγραφα (σ. 5)
Προβλήµατα Ελεύθερης Ζώνης
Θεσσαλονίκης
1469
2362
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Μηχανικοί
1522
Μπακόπουλος Ιωάννης
Μπακόπουλος Γεώργιος Θ.
Μπαλάνος Αριστείδης Σ.,
Μπαλάνος Νικόλαος
Μπαλάφας Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Επιτροπείας
Ελεύθερης Ζώνης
Θεσσαλονίκης
Πολιτικός
Νοµικός, πολιτικός
1886
Νεκρολογία
Αγωνιστής
2363
Μπαλάφας Νικόλαος
-
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
2364
Μπαλής Απόστολος Μ.
1958
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
-626
Μπαλής Γεώργιος Α.7
-
-
-
Ιατρός
Νοµοδιδάσκαλος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
625
7
Για τη βιογραφία του Γ. Μπαλή, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 195-209.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη
του Α. Μπενάκη για την οικογένεια
Μπαλτατζή
Νοµισµατική διαρρύθµιση
Νεκρολογία, Βιογραφικά στοιχεία,
Ανώνυµος Μεταλλευτική Εταιρεία
Αδελφοί Μπάρλου - Βωξίται Ελλάς
Κονιακοποιία & Ποτοποιία αδελφών
Μπαρµπαρέσου, Οινοπνευµατοποιία
Α.Ε., ιστορικό λέξης «ούζο»
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
627
Μπαλτατζής Γεώργιος
1873, 1948
Έγγραφα, έντυπο
(σ. 36)
654
Μπανταλούκας Κλαύδιος Β.
1945
Απόκοµµα (σ. 4)
2154
Μπάρλος Ιωάννης Λ.
1960
Εφηµερίδα (σ. 8)
692
Μπαρµπαρέσος Ιωάννης Μ.
1958, 1962
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 12)
2365
Μπαρµπιτσιώτης
(Βαρβιτσιώτης) Πέτρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
1960
Αποκόµµατα (σ. 6)
Άρθρο για τη γεωλογία των
πετρελαίων
Επιµελητής Κοιτασµατολογίας
και Εφηρµοσµένης Γεωλογίας
Ε.Μ.Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλόλογος, εκδότης
1959
Σηµείωµα (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
2319
2366
657
2367
Μπαρούνης Αριστείδης Ν.
Μπαρτ Γουλιέλµος
(Barth)
Μπέκας Κ. Ν.
Μπέλλος Λουκάς
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Μπενάκειο
Έγγραφα, έντυπο,
Παιδικό Άσυλο, υπουργείο Εθνικής
αποκόµµατα (σ. 55) Οικονοµίας, Ινστιτούτο Βάµβακος,
ναυτικός τουρισµός
Έγγραφα, έντυπα
Γεωργικές κοινωνικές ασφαλίσεις,
(σ. 108)
Α.Τ.Ε., συνταξιοδότηση Ο.Γ.Α.
Οικονοµολόγος
Βιοµήχανος
Οινοπνευµατοποιός
Έγγραφο (σ. 1)
Συνοµιλία µε τον Φελέκ, πρόεδρο
της Ένωσης Συντακτών Τουρκίας
Βιογραφικά στοιχεία
Μηχανικός
Ιατρός, πολιτικός
α. Επιχειρηµατίας, πολιτικός,
ευεργέτης
β. Ιδρυτής Μουσείου Μπενάκη
γ. Πρόκριτος Καλαµάτας
Οικονοµολόγος, γενικός
διευθυντής Α.Τ.Ε.
Πολιτικός, πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.
& Γ.Σ.Ε.Β.Ε.
Γενικός διευθυντής
υφυπουργείου Τύπου
∆ικηγόρος, πολιτικός
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιτέκτονες
628
Μπενάκης Εµµανουήλ Α.,
Μπενάκης Αντώνιος Ε.,
Μπενάκης Παναγιώτης
1931, 1938,
1950, 1963
696
Μπερνάρης Αντώνιος
1955, 1962
2368
Μπερνίτσας Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
1872
Μπέττος Ιωάννης
1951
Έγγραφο (σ. 3)
2369
Μπιράκης Ανδρέας
Μπίρης Κωνσταντίνος Η.,
Μπίρης Κυπριανός Η.
-
630
Πολιτικός, νοµικός
Βιογραφικά στοιχεία
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
631
2370
Μπλάτσης ∆ηµήτριος Α.
Μπογιατζόγλου ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
632
Μπόγκας Ευάγγελος Α.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος γουναρικών
Έµπορος, φιλικός, αγωνιστής
Γλωσσολόγος, διευθυντής
υπουργείου Συγκοινωνιών
2240
Μποέµ βλ.
Χατζόπουλος ∆ηµήτρης
679
Μπονιέ Ιάκωβος Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
1127
Μπότασης (οικογένεια)
1856-7
Έγγραφα (σ. 12)
667
Μποτσαράκος ∆.
-
Έγγραφο (σ. 2)
1402
Μπότσαρης ∆ηµήτριος Τ.-Ν.,
Μπότσαρης Κώστας Κ.
1856, 1929,
1959, 1961,
1965
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 20)
685
Μπούας ∆ηµήτριος
1954
Απόκοµµα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
υποβρύχιος τηλέγραφος
Βιοµηχανία µύρων
Βιογραφικά στοιχεία,
εκποίηση θωρηκτών &
αντιτορπιλικών, Μάχη του
Αναλάτου, δηµοσίευση επιστολής
προς τη Μακαρία Μπότσαρη
για την καταστροφή
των Σουλιωτών,
άρθρο
του Σ. Ν. Καλούτση για
τον αγωνιστή Μάρκο Κ. Μπότσαρη
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία
για τη φορολογία εξαγωγικού
εµπορίου
633
Μπουκογιάννης Θεόδωρος Ι.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2371
Μπουκουβάλας Αθανάσιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
634
Μπούκουρας Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
2155
Μπούµπος Γεώργιος
1961
Εφηµερίδα (σ. 10)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Θέατρο
Μπούκουρα
Εξέλιξη της ελληνικής εµπορικής
ναυτιλίας
Εντεταλµένος σύµβουλος Τ.Α.
Αγωνιστές, πλοιοκτήτες,
πολιτικοί
Χηµικός
α. Υποστράτηγος, πολιτικός
β. Αγωνιστής, εκ των ηγετών
της Επανάστασης του ΄21
∆ιευθυντής Π.Σ.Ε.
Κρατικός λειτουργός,
πρόεδρος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
∆ικηγόρος, πολιτικός
Πλοίαρχος
∆ηµοσιογράφος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
635
Μπούµπουλης Γεώργιος Π.,
Μπούµπουλης Νικόλαος Γ.
1857, 1960
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 6)
1277
Μπουντούρης ∆ηµήτριος
1887, 1962
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 7)
2156
Μπούρας Χαρίλαος
1961
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Αντεισαγγελέας, µέλος της
οργάνωσης Α.Χ.Ε.Π.Α.
639
Μπουρατίνος Γεώργιος Π.
1897, 1900-4,
1906-8, 1921,
1927, 1931,
1938-40,
1948, 1950-1
Έγγραφα, έντυπο,
απόκοµµα (σ. 112)
Βιογραφικά στοιχεία (πιστοποιητικά
διπλωµάτων & εργασίας,
απολυτήρια & ενδεικτικά,
διαβατήριο κ.ά.),
Μηχανολογική Αλέξανδρος
Ζαχαρίου Α.Ε.
Μηχανολόγος, µηχανικός
636
Μπουρδάρας Γεώργιος Ν.,
Μπουρδάρας Αλκιβιάδης
1958-9
Νεκρολογίες
α. ∆ικηγόρος, πολιτικός
β. Ταξίαρχος
2372
Μπουρνιάς Ιωάννης
-
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόρος, πολιτικός
1820
Μπουρνιάς Λεωνίδας
1963
Κείµενο οµιλίας
∆ικηγόρος, πολιτικός
2373
Μπούτος Περικλής Π.
-
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
1505
Μπουφίδης Νικόλαος
-
Βιογραφικά στοιχεία
Νοµοµαθής, πολιτικός
664
Μπράβος Ιωάννης
-
Βιβλιογραφική παραποµπή
∆ιευθυντής Χ.Α.Α.
645
Μπρούζος Μιχαήλ
-
Μείωση τιµής άρτου
Μυλωνάς
1553
Μπρουσαλάκης Γεώργιος Κ.
-
Λαϊκή Οικοδοµική Εταιρεία Γ.
Μπρουσαλάκη
Επιχειρηµατίας
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 7)
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα
(σ. 2)
Έγγραφα
(σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 1)
Σηµείωµα
(σ. 1)
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Έγγραφο (σ. 3)
ΘΕΜΑΤΑ
Νεκρολογία Ν. Μπούµπουλη,
βιογραφικά στοιχεία, ταξίδι από τον
Πειραιά προς τη Σµύρνη
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία Β. Σ. Μπουντούρη,
σηµείωµα
του Κ. ∆. Γουναρόπουλου για την
οικογένεια Μπουντούρη
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Υποναύαρχοι, πολιτικοί
∆ιπλωµάτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Αποκόµµατα,
περιοδική έκδοση
(σ. 78)
682
Μπρούσκαρης Σπυρίδων
1954, 1958,
1962-3
637
Μυλωνάς Αλέξανδρος Κ.
1928, 1952
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
εφηµερίδα (σ. 8)
648
Μωραΐτης Αναστάσιος
-
Έγγραφα (σ. 8)
638
Μωραΐτης ∆ηµήτριος Γ.
1900, 1904
Έγγραφα,
αποκόµµατα
2630
Μωραΐτης ∆ηµήτριος Γ.
1957
Απόκοµµα (σ. 1)
649,
1413
Μωραϊτίνης Κωνσταντίνος,
Μωραϊτίνης Τίµος
1865, 1922,
1959
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 18)
2644
Μωρέτης ∆ηµήτριος
1957
Αποκόµµατα (σ. 4)
ΘΕΜΑΤΑ
Ανάπτυξη πειραϊκής βιοµηχανίας,
απόψεις Ε.Β.Ε.Π. για τη σύνδεση
Ελλάδας - Ε.Ο.Κ., Συνέδριο Ε.Β.Ε.
στην Πάτρα, εισηγήσεις/οµιλίες για
έλεγχο εισαγωγών, οργάνωση
µεταφορών και χρηµατοδότηση
εµπορίου & βιοµηχανίας, εγκαίνια
κτηρίου Ε.Β.Ε.Π., Έκθεση
Προϊόντων Πειραϊκής Βιοµηχανίας
κ.ά
Βιογραφικά στοιχεία, πολιτική
Α.Τ.Ε., υποψηφιότητα µε το
Αγροτικό Κόµµα της Ελλάδος,
απαγωγή των Α. Μυλωνά και
Α. Μελά
Βιβλιογραφικές παραποµπές,
καταγραφή εµπόρων από άρθρα Α.
Μωραΐτη
Καταστατικό Υπερωκεάνειας
Εταιρείας, βιογραφικά στοιχεία,
ατµοπλοΐα Μωραΐτη,
Ελληνική Επανάσταση
Νεκρολογία
Παρουσίαση της Ανωνύµου
Εταιρείας Ελληνικού
Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου
από τον Ι. Χατζηιωάννη, Ελληνικό
Πυριτιδοποιείο Α.Ε.
Άρθρο για τη χρηµατοδότηση
τουριστικών έργων και
επιχειρήσεων
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιοµήχανος, πρόεδρος
Ε.Β.Ε.Π.
Πολιτικός, οικονοµολόγος,
διοικητής Α.Τ.Ε.
Αρθρογράφος
Εφοπλιστής, πολιτικός
Ψυχολόγος
α. Αξιωµατικός,
επιχειρηµατίας
β. Θεατρικός συγγραφέας,
χρονογράφος
Αρχιτέκτονας, διευθυντής
υπηρεσίας Εκθέσεων Ε.Τ.Ε.