᾿Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις» ᾿Απαραίτητη

Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ
& ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών
• Φύλλο 30ο • Σεπτεμβρίου 2011
᾿Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις»
Τα «γκρίκλις» είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα
της λέξης. Αυτό μπορεί οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά»,
τονίζει ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης.
δῶ καί πέντε περίπου δεκαετίες ἐξυφαίνεται σχέδιο καταστροφῆς τῶν πυλώνων τοῦ ἔθνους, τῆς ἑλληνικής γλώσσας, τῆς ἱστορίας, τῆς θρησκείας, τοῦ πολιτισμοῦ, μέ σκοπό τήν μετατροπή τοῦ ῞Ελληνα σέ
ἕνα παγκοσμιοποιημένο ὄργανο παραγωγῆς καί
κατανάλωσης, ἄβουλο, ἄνευρο, χωρίς ἰδανικά
καί ἀξίες, εὐάλωτο στίς ὀρέξεις τῶν ξένων
κυριάρχων. Γιά τόν κάθε πυλώνα ἀπό αὐτούς
χρειάζεται πολύ μεγάλη ἀνάλυση.
῞Οσον ἀφορᾶ τόν γλωσσικό ἀφελληνισμό,
τό σχέδιο περιελάμβανε μέ τήν σειρά, τήν
καθιέρωση τῆς δημοτικῆς, τοῦ μονοτονικοῦ,
τοῦ ἀτονικοῦ, τῶν αὐθαιρέτων καί ἀστηρίκτων
νέων κανόνων γραμματικῆς καί συντακτικοῦ,
τήν ἀντικατάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ μέ τό λατινικό ἀλφάβητο, κατόπιν τῆς ἀγγλικῆς ὡς δεύτερης ἐπίσημης γλώσσας καί στό τέλος τόν
πλήρη ἐξοβελισμό τῆς ἑλληνικῆς. ῾Η πορεία
αὐτή προχωράει σταθερά καί ἕνα σκαλοπάτι
της εἶναι τά γκρίκλις.
Ὅποιο παιδί μάθει ἀπό μικρό νά ὑποτιμᾶ τή
γλῶσσα του καί νά τήν θεωρεῖ ὑποδεέστερη,
αὐτό τό παιδί μεγαλώνοντας θά ἀποκτήσει νοοτροπία ραγιᾶ, δουλοπάροικου καί πρόθυμου νά
ὑποκύψει σέ κάθε ξένη πίεση. Ἀλλά καί ἀπό παιδαγωγικῆς πλευρᾶς ἡ ἀνοχή μας στά greeklish
εἶναι ἀπαράδεκτη. Τό παιδί πρῶτα κατανοεῖ καί
διδάσκεται εἰς βάθος τή μητρική του γλῶσσα
καί μετά ἀπό μερικά χρόνια θά εἶναι σέ θέση νά
κατανοήσει τή γραμματική καί τό συντακτικό
ἄλλων γλωσσῶν. Τό νά ἀνεχόμαστε τή χρήση
μιξοβάρβαρων, ἀνελλήνιστων καί ξενομανῶν
ἐκφράσεων ἤ γραμμάτων ἀπό τούς νέους μας
ὁδηγεῖ σέ μία ἐγκεφαλική σύγχυση, ὥστε τελικά οὔτε καλά ἑλληνικά θά μάθουν οὔτε καμία
ξένη γλῶσσα θά ἐμπεδώσουν σωστά. Εἶναι
πρῶτα ἀπʼ ὅλα θέμα σεβασμοῦ καί ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας ἡ σωστή γνώση τῆς γλώσσας τοῦ
τόπου μας, τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας καί ὄχι νά ἔχουμε σύμπλεγμα κατωτερότητος ἀπέναντι στίς ξένες γλῶσσες καί τούς
πολιτισμούς τῶν ἄλλων λαῶν.
᾿Ε
Πρός τούς νέους μας:
Κείμενα γραμμένα μέ αὐτό τό σύστημα
γραφῆς, εἶναι δυσανάγνωστα καί πολλές φορές
δυσνόητα. Πολλοί χρῆστες τοῦ διαδικτύου ἀποφεύγουν νά διαβάζουν μεγάλα κείμενα γραμμένα σέ greeklish, καθώς εἶναι ἰδιαίτερα κουραστικά κατά τήν ἀνάγνωση. Τά greeklish στίς
ἰστοσελίδες, ἀποτελούν τροχοπέδη γιά βασικές
λειτουργίες, ὅπως αὐτήν τῆς ἀναζήτησης.
᾿Εκτός αὐτοῦ, σήμερα, τά greeklish σέ μιά ἰστοσελίδα μειώνουν τό κῦρος της. Πολλοί προσπαθοῦν νά κρύψουν τήν ἀνορθογραφία τους, ὀχυρωμένοι πίσω ἀπʼ αὐτόν τόν τύπο γραφῆς. Αὐτή
δέν εἶναι λύση. Εἶναι προτιμότερο νά διαβάζει
κάποιος ἕνα ἀνορθόγραφο κείμενο γραμμένο
στά ἑλληνικά, παρά τά τρισάθλια greeklish. ᾿Εξ΄
ἄλλου, ἄν δέν προσπαθήσετε νά γράφετε στά
ἑλληνικά, πῶς θά μάθετε νά γράφετε ὀρθογραφημένα; Πολλοί χρήστες πού χρησιμοποιοῦν
αὐτόν τόν τύπο γραφῆς, ἐπικαλούνται τήν
δικαιολογία ὅτι «μέ τά greeklish» δέν χρειάζεται
νά γράφεις ὀρθογραφημένα. Αὐτό τώρα δηλαδή, θεωρεῖται καλό; Παρʼ ὅλα αὐτά ὅμως, ὑποσυνείδητα οἱ περισσότεροι προσπαθοῦν νά γράψουν «ὀρθογραφημένα greeklish»!
Μιά ἄλλη δικαιολογία εἶναι «ἡ συνήθεια».
῎Εχετε ἀποπειραθεῖ ἄραγε ποτέ νά συμπληρώσετε δημόσια καί μή ἔγγραφα, χρησιμοποιῶντας greeklish; Προφανῶς ὄχι.
Γιατί λοιπόν νά γίνεται αὐτή ἡ ἐπίκληση
στό διαδίκτυο; Τό νά γράφει πλέον κάποιος σέ
greeklish, ἀφʼ ἑνός ὑποδηλώνει μιά ἀσέβεια
πρός τούς ἀναγνῶστες, μέ τήν ἔννοια ὅτι
τούς ταλαιπωρεῖ κατά τήν ἀνάγνωση καί ἀφʼ
ἑτέρου δηλώνει μιά ἔλλειψη σεβασμοῦ καί
πρός τό ἴδιο του τό γραπτό.
Μαγκιά δεν εἶναι νά γράφεις γρήγορα, ἤ νά
προσπαθεῖς νά καλύψεις τίς ἀδυναμίες σου
ὀχυρωμένος πίσω ἀπ΄αὐτή τήν γραφή. Μαγκιά
σήμερα -καί μάλιστα μεγάλη- εἶναι νά προσπαθεῖς νά γράφεις σωστά ἑλληνικά.
Η αλήθεια γιά τό Βατοπαίδι
Εἶναι χρήσιμο
τό ἐμβόλιο κατά τοῦ
καρκίνου τοῦ τραχήλου
τῆς μήτρας;
Σελ. 12
www.dekeleianews.gr
᾿Απαραίτητη
ἡ πιστοποίηση
τῶν ἀνελκυστήρων
Σελ. 9
Δεκαπλασιασμός
τῶν τελῶν ταφῆς
Σελ. 1 3
Καθαρισμός
στό ᾿Ολυμπιακό
Χωριό
Σελ. 3
Σελ. 6
«ΠΑΡΝΗΣ»:
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΗ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ»
Σελ. 11
dekeleianews.blogspot.com
2
᾿Από τήν ἔκδοση
Σεπτέμβριος 2011
᾿Αγαπητοί συμπολίτες,
῾Υπάρχει ἕνα τραγούδι τό
ὁποῖο ἀπό σοβαρή ἄγνοια ἤ
ἀνοησία, συγχέει στό ὄνομα
«῾Ελλάδα», τήν ἔννοια «πατρίδα-ἔθνος», μέ τό «κράτος-κυβέρνηση». Εἶναι προφανές δηλαδή,
μέ τήν λέξη ῾Ελλάδα-πατρίδα,
ἀναφερόμαστε σέ μιά ἰδέα πολύ
ἀνώτερη ἀπό πρόσωπα καί συμφέροντα. Αὐτό, τουλάχιστον γιά
μᾶς τούς Ἕλληνες, εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ Πλάτωνος: «Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν
ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν
πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρα καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις
τοῖς νοῦν ἔχουσι» (Πλάτ. «Κριτίας» 51 b). Γι΄
αὐτό καί ἄν βρισκόμαστε στό ἐξωτερικό λεγόμαστε συμπατριώτες καί ἄς ἔχουμε ξένη ὑπηκοότητα. Οἱ στίχοι ὅμως «῾Ελλάδα πρέπει καί σύ νά
μάθεις ν' ἀγαπᾶς, πάψε νά μέ παιδεύεις καί νά
μέ κοροϊδεύεις», εἶναι προφανές ὅτι ἀνεφέρονται σέ εὐάλωτους καί μέ ἀδυναμίες κρατικούς
λειτουργούς, οἱ ὁποῖοι πολλές φορές ἀποδεικνύονται ἀνάξιοι τῆς θέσεως καί τοῦ λειτουρ-
γήματός τους.
Δέν θά μᾶς ἀπασχολοῦσαν οἱ στίχοι τοῦ συγκεκριμένου τραγουδιοῦ,
ἀλλά δυστυχῶς αὐτή ἡ ἐπικίνδυνη
ταύτιση ἔχει πάρει σήμερα τεράστιες
διαστάσεις στήν κοινωνία καί αὐτό
ἀσφαλῶς μόνο τυχαῖο δέν θά μποροῦσε νά εἶναι.
Τήν ἀφορμή γιά τό σχόλιο αὐτό
μοῦ ἔδωσαν δύο, σχετικά πρόσφατα,
περιστατικά: Τό πρῶτο εἶναι ἀπό ἕναν
Δημοτικό Σύμβουλο, ἔμπειρο καί ἀγωνιστή,
πού σέ μία ἀναφορά περί πατριωτισμοῦ εἶπε,
«ἐγώ δέν θέλω νά εἶμαι στήν ἴδια πατρίδα μέ
τόν Χ καί μέ τήν Ψ πού εἶναι κεφαλαιοκράτες».
Τό δεύτερο εἶναι ἀπό τήν ἑορτή λήξεως τοῦ
σχολικοῦ ἔτους ἑνός Δημοτικοῦ Σχολείου. Τά
παιδιά αὐτῆς τῆς ἡλικίας εἶναι ἄπλαστα καί
ἀδιαμόρφωτα. Τό πρῶτο μέλημα, λοιπόν, γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν, εἶναι νά τούς ἐνσταλλάξουν ἀξίες καί ἰδανικά, ὤστε νά γίνουν σωστοί
πολίτες. Αὐτή εἶναι ἡ ΠΑΙΔΕΙΑ πού ἀναφέρει
καί τό σύνταγμα: «῾Η παιδεία ἀποτελεῖ βασική
ἀποστολή τοῦ Kράτους καί ἔχει σκοπό τήν
ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική
Ρήσεις καί
ἀποφθέγματα
Ἰδιοκτήτης - ᾿Εκδότης - Διευθυντής
Χάρης Δημοῦτσος
῎Εδρα: Κυριακῆς Λιόση 4
13677 -᾿Ολυμπιακό Χωριό
Τηλ. 210 7785444 693 888 7040
῾Ομοιοτηλέτυπο (fax):
210 2400068
e-mail: [email protected]
Συνδρομές: Δῆμοι-᾿Οργανισμοί Φορεῖς 100 €, Σύλλογοι 80 €,
᾿Ιδιῶτες 30 €, Φοιτητές 15 €
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00
Λογαριασμός Εμπορικής Τραπέζης: 62989220
Τά ἄρθρα ἀπηχοῦν τή γνώμη
τῶν συγγραφέων τους
Εκτύπωση «NEXT NEWS»
ΤΗΛ.: 210.8100790
earshop
ÁêïõóôéêÜ
..
Âáñçêïéáò
´
Ìáñßá Ãñ. Ìïñüãéáííç
ÁÊÏÏÐÑÏÈÅÔÉÓÔÇÓ
Ένα βράδυ, ένας γέρος ινδιάνος
της φυλής Τσερόκι μίλησε στον
εγγονό του για τη μάχη που γίνεται
μέσα στη ψυχή των ανθρώπων. Είπε:
«Γιε μου, η μάχη γίνεται μεταξύ
δύο λύκων που υπάρχουν μέσα σε
όλους μας.
Ο ένας είναι το Κακό. Είναι ο
θυμός, η απογοήτευση, η απληστία,
η αλαζονεία, η αυτολύπηση, η ενοχή,
η προσβολή, η κατωτερότητα, τα
ψέματα, η ματαιοδοξία, η υπεροψία,
το εγώ.
Ο άλλος είναι το Καλό. Είναι η
χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η ελπίδα, η
ηρεμία, η ταπεινοφροσύνη, η ευγένεια, η φιλανθρωπία, η συμπόνια, η
γενναιοδωρία, η αλήθεια, η ευσπλαχνία, η πίστη στον Θεό.»
Ο εγγονός σκέφτηκε για ένα
λεπτό και μετά ρώτησε τον παππού
του.
«Και ποιος λύκος νικάει τελικά;»
Ο γέρο ινδιάνος Τσερόκι απάντησε απλά.
«Αυτός που ταΐζεις!»
ÁíáãíùñéóìÝíï
ÊÝíôñï ÅöáñìïãÞò
Áêïõóôéêþí
..
Âáñçêïßáò
ÄåêôÜ ÏËÁ ôá Ôáìåßá
Ë. Öéëáäåëöåßáò 17 Á÷áñíáß - Ôçë./Fax: 210
..
(¸íáíôé Á÷áñíáéêÜ
´ ÍÝá)
ÄùñåÜí åðßóêåøç êáô’ ïßêïí
24 77 677
ἀγωγή τῶν ῾Ελλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς
ἐθνικῆς και θρησκευτικῆς συνείδησης καί τήν
διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους
πολίτες». Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ἀποστολή καί
μετά ἔρχεται ἡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, πού εἶναι τά
μαθήματα. Σήμερα δυστυχῶς πολεμεῖται
μανιωδῶς ἡ παιδεία ἀπό τό κράτος καί εὐτυχῶς
πού ἐκπληρώνεται -στό μέτρο τοῦ δυνατοῦἀπό κάποιους φιλότιμους ἐκπαιδευτικούς.
Καταντήσαμε ὅταν λέμε στόν καιρό μας «παιδεία» δυστυχῶς νά ἐννοοῦμε τήν «ἐκπαίδευση». (Ἔχουμε ξαναγράψει, ὅτι ἡ ἐκπαίδευση
εἶναι κάτι πολύ ἁπλό καί ἐκπαίδευση ἐπιδέχεται
ἀκόμα καί ὁ σκύλος μας. Ἡ παιδεία ὅμως εἶναι
ἀποκλειστικό προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου. Ἀς ἐπιλέξουμε ἑπομένως ὡς κοινωνία τί ἔχουμε ἀνάγκη καί τί θέλουμε).
Σέ αὐτή τήν γιορτή λοιπόν παρουσιάσθηκε
μιά θεατρική σκηνή πού προέτρεπε τίς ἁγνές
καί ἄδολες ψυχές τῶν παιδιῶν νά κινητοποιοῦνται, νά κάνουν διαδηλώσεις, καταλήψεις,
νά ἀπαιτοῦν καί στό τέλος ἔκλεισε ἡ ἐκδήλωση
μέ τούς ἄστοχους στίχους τοῦ προαναφερθέντος τραγουδιοῦ. ῎Εψαξαν πολύ γιά νά βροῦν
αὐτό τό θεατρικό; O tempora! O mores!
Γλωσσικά
Ρύσις = ἡ ροή, τό τρέξιμο, τό χύσιμο, ἡ ρεῦσις (ὁ ροῦς τοῦ ποταμοῦ).
᾿Επειδή σέ σκέπαστρα, πατώματα,
κ.λ.π. δίνουμε κάποια κλίση ὥστε νά
δημιουργεῖται ρύσις, ἐξελίχθηκε
αὐτή τήν κλίση νά τήν λέμε ρύση.
Σορός = τεφροδόχος, δοχεῖο πού
μπαίνουν τά λείψανα, τά ὀστά νεκροῦ, φέρετρο, κάσσα. Στή συνέχεια ἐπικράτησε νά λέμε σορό τό
σῶμα τοῦ νεκροῦ.
∂ÁÁÚ·Ê›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜.
∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
Αριθμός λογαριασμού
Εμπορικής Τραπέζης 62989220
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης:
890/604937-00
3
Καθαρίζοντας το σπίτι μας - καθαρίζοντας την Ελλάδα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
αθαρίστηκε μεγάλο μέρος
Κ
κοινοχρήστων χώρων του
Ολυμπιακού Χωριού. Συμμετείχαν πάνω από 220 άτομα και έδωσαν την ψυχή τους για να αποτελέσει πρότυπο οικισμό το Ολυμπιακό Χωριό. Αυτό είναι που
μετράει!
Οι νέοι και οι μικρές ηλικίες,
όχι μόνο συμμετείχαν μαζικά,
αλλά εργάστηκαν με πάθος και
εκπληκτικά αποτελέσματα με
γνώμονα τον εθελοντισμό, το
πάθος για ζωή και το δικαίωμα
για καθαρώτερο και ομορφότερο
περιβάλλον. Και αυτό μας βροντοφώναξαν, πως είναι καθήκον
μεγάλων και μικρών να παραδώσουμε έναν καλλίτερο κόσμο
στις επόμενες γενιές! Αυτό είναι
που μετράει!
Καθαρίζοντας το Ολυμπιακό
Χωριό, καθαρίζουμε το δήμο
μας, τη γειτονιά μας, το σπίτι
μας!
Όπως είπε και ο Κος Δήμαρχος Αχαρνών, σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη στο ΣΚΑΪ, με
αφορμή το μεγάλο καθαρισμό με
πρωτοβουλία της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού
Χωριού Αχαρνών (ΠΠΟΧΑ), το
Ολυμπιακό Χωριό, ναι μεν ανήκει
διοικητικά στο Δήμο Αχαρνών,
αλλά κυρίως ανήκει σε όλη την
Αττική, σε όλη την Ελλάδα! Δεν
είναι τυχαίο ότι ονομάστηκε
Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας,
από την πρωτεύουσα πόλη της
χώρας που ανέλαβε τους Ολυμπιακούς Αγώνες -τους καλλίτε-
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους»
Η ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού –Αχαρνών
(ΠΠΟΧΑ) ανακοινώνει, πως θα ξεκινήσει το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ .
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε απογευματινές ώρες που θα κατανεμηθούν σε ημέρες που θα επιλεγούν. Η έναρξη θα γίνει την 1η Οκτωβρίου
2011.
Θα δεχόμαστε αιτήσεις έως 29 / 9 / 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στο:
http://www.ethelontismos.gr • www.covert.gr • [email protected]
Παραδέλλης Βασίλειος
6948663269
Καλαμπάκας Παναγιώτης
6977330023
• Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
• Έκδοση οικοδομικών αδειών
• Τοπογραφικά διαγράμματα
• Κατασκευή - Επίβλεψη
• Επισκευές - Ενισχύσεις
• Αποτυπώσεις κτιρίων
Ντούβος Διονύσιος
6977939671
ρους, παγκοσμίως ομολογουμένως- στη σύγχρονη ιστορία τους.
Και αυτό είναι που μετράει!
Καθαρίζουμε, λοιπόν, το σπίτι
μας, καθαρίζουμε την Ελλάδα. Τα
αποτελέσματα μιλάνε από μόνα
τους. Κάθε άλλη κουβέντα περισσεύει. Μια υπόσχεση μόνο, πως
θα είμαστε πάντα δίπλα σας,
όποτε και αν χρειαστεί και πως θα
ενεργούμε για το καλό όλων μας.
Θερμές ευχαριστίες
και συγχαρητήρια σε όλους.
Η Ομάδα Πολιτικής
Προστασίας
Ολ. Χωριού - Αχαρνών
Σεπτέμβριος 2011
Κύριε Δημούτσο καλησπέρα σας.
Μέ την ευκαιρία της εκστρατείας για τον καθαρισμό του Ολυμπιακού Χωριού το Σάββατο 3-911 επιτρέψτε μου να πω τα εξής:
Έπρεπε να περιμένουμε από
τον ΣΚΑΙ για να καθαρίσουμε το
σπίτι μας; Ο ΣΚΑΪ βέβαια διαφημίζει τον εαυτό του.
Σήμερα που σας γράφω (είναι
Δευτέρα 5-9-11) πρωϊ-πρωϊ τί αντικρίζω λίγο πιο δίπλα από την
πολυκατοικία που μένω; Πεταμένα πλαστικά μπουκαλάκια και
κουτάκια από αναψυκτικά. Εν τω
μεταξύ το προηγούμενο Σάββατο
εγώ ο ίδιος είχα μαζέψει διάφορα
σκουπίδια από τον χώρο, και δέν
ήταν η πρώτη φορά.
Δέν θα ήταν λοιπόν πιο φρόνημο να μάθουμε στα παιδιά μας
όταν πίνουν το αναψυκτικό τους
ή το νεράκι τους να μη πετούν τα
μπουκαλάκια και τα κουτάκια εκεί
που παίζουν; Δυστυχώς όμως
υπάρχουν πεταμένα και κουτάκια
από μπύρα που δεν νομίζω να τα
πέταξαν μικρά παιδιά. Και μετά
για την κατάντια της χώρας μας
φταίνε κάποιοι άλλοι...
Ευχαριστώ για τόν χρόνο
σας.
Ανδρέας Καλός, κάτοικος
αυτής της πόλης που θέλουμε να
λέγεται και πρότυπος οικισμός.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Μ
ετά την τελική αρνητική απόφαση όλων των αρμοδίων δημοσίων αρχών
σχετικά με την απογραφή του Ολυμπιακού Χωριού ως αυτοτελούς οικισμού κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού και κατοικιών για το 2011,
το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε στην συνεδρίασή του την 14-7-11 να
προσβάλλουμε την ως άνω αρνητική απόφαση διʼ αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο θα κρίνει την υπόθεση σε
πρώτο και τελευταίο δικαιοδοτικό βαθμό, σύμφωνα με το νόμο. Θεωρούμε
ότι η εν λόγω ενέργεια αποτελεί πλέον μονόδρομο, δεδομένου ότι παρά τις
συνεχείς και κοπιώδεις προσπάθειές μας ενώπιον όλων των εμπλεκομένων
δημοσίων αρχών (Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών Αττικής, Στατιστική Αρχή και
Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), τόσο διαπαρεμβάσεών μας, όσο
και με την άσκηση νόμιμων μέσων, προκειμένου να γίνει δεκτό το προφανές,
δηλαδή ότι το Ολυμπιακό Χωριό ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ, ως οικισμός
πρότυπο για όλη τη χώρα, ωστόσο η Διοίκηση, παραβιάζοντας το νόμο και
παραβλέποντας την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση, αρνήθηκε τελικώς
να προβεί στην απογραφή του Ολυμπιακού Χωρίου ως αυτοτελούς οικισμού.
Η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι η μόνη λύση για τον οριστικό τερματισμό
του εμπαιγμού και της κοροϊδίας - στην καλλίτερη περίπτωση, της αδιαφορίας
της πολιτείας απέναντι στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ και τους κατοίκους του.
4
Σεπτέμβριος 2011
OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΙΣ 10-5-2011
ύριε Πρόεδρε, το θέμα της επίκαιρης ερώτησης είναι το Ολυμπιακό
Χωριό. Αν ήθελα να βάλω έναν τίτλο
σʼ αυτήν την επίκαιρη ερώτηση θα ήταν
«Πώς μία σπουδαία υπόθεση κατέληξε σε
φιάσκο». Δηλαδή, μετά από δέκα γραπτές
ερωτήσεις που έχω καταθέσει τα τελευταία χρόνια για την υπόθεση του Ολυμπιακού Χωριού και αφού τέλος πάντων πήρα
αντικρουόμενες και θολές απαντήσεις,
ήρθα σήμερα εδώ κι έφερα το ζήτημα στη
Βουλή, προσπαθώντας και επιχειρώντας
να μου δώσετε μία απάντηση για σωρεία
θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία μία
πρότυπης υποτίθεται πόλης, όπως ξεκίνησε το Ολυμπιακό Χωριό, που σήμερα έχει
καταλήξει να είναι μία «νεκρή πόλη», μία
πόλη στην οποία εκκρεμούν μία σειρά
θεμάτων.
Κύριε Υπουργέ, σήμερα θα πρέπει να
εξηγήσετε σε εμένα, Βουλευτή Αττικής
και εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Άρματος
Πολιτών, αλλά και στους αγαπητούς
συμπολίτες του Ολυμπιακού Χωριού οι
οποίοι είναι εδώ σήμερα στα Θεωρεία, τους οποίους έχω ενημερώσει και παρακολουθούν σήμερα τη συζήτηση αυτή- και να
υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση για
σωρεία θεμάτων, όπως είναι τα εξής:
Θα αποκατασταθούν οι κοινόχρηστοι
χώροι στο Ολυμπιακό Χωριό, όπως είναι η
Κεντρική Πλατεία του;
Οι αστικές συγκοινωνίες θα είναι
πλέον τέτοιες, ώστε να εξυπηρετούν τους
κατοίκους;
Θα υπάρξει νέο σχολικό κτίριο για το
Ολυμπιακό Χωριό, που θα στεγάζει το
Λύκειο και το Γυμνάσιο;
Θα υπάρξει λειτουργία ΚΑΠΗ; Άκουσον–άκουσον, σε πόλη δέκα χιλιάδων
κατοίκων να ρωτάμε γιʼ αυτά τα πράγματα!
Θα υπάρξει λειτουργία ΚΕΠ στο Ολυμπιακό Χωριό;
Θα υπάρξει το Πολιτιστικό Κέντρο
αυτής της πόλεως;
Το Κλειστό Κολυμβητήριο αυτής της
πόλης θα λειτουργήσει;
Μπορείτε να μας πείτε μέσα σʼ αυτήν
την Αίθουσα τι γίνεται με αυτό το μεγάλο
κτήριο που απασχόλησε την κοινή γνώμη
και την Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή, το
λεγόμενο «κτήριο Βατοπαιδίου»; Τι το
κάνατε; Είναι είκοσι δύο χιλιάδες τετραγωνικά! Το τελευταίο διάστημα ακούμε
κάτι περί αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας!
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι
λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου
Βουλευτή)
Καταστήματα θα ανοίξετε -τομέας
που είναι στη δική σας αρμοδιότητα- στο
Κ
Ολυμπιακό Χωριό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης):
Κύριε συνάδελφε, έχω πολύ λίγο χρόνο
στο Υπουργείο και δεν έχω προλάβει να
δω τα θέματα σε βάθος. Να είστε σίγουρος όμως, ότι θα το κάνω.
Όμως, υπάρχει μια πραγματικότητα,
μία διαπίστωση πάνω στην οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτή είναι ότι με
άλλα οράματα ξεκίνησε το 2000 το Ολυμπιακό Χωριό -ήταν μία πάρα πολύ καλή
σύλληψη της τότε πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου- και αλλού κατέληξε.
Μάλιστα, ξέρετε πάρα πολύ καλά σαν
Βουλευτής Αττικής ότι σύμφωνα με τον
ιδρυτικό νόμο, έπρεπε να έχει διαλυθεί το
2006 και κατέληξε να διαλυθεί μέχρι το
2009. Οι δε επιτροπές παραλαβής των
έργων αντί να συγκροτηθούν το 2005,
συγκροτήθηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2009! Και το πιο χαρακτηριστικό για
το τι έγινε όλη αυτή την περίοδο είναι ότι
το Ολυμπιακό Χωριό είχε περισσότερους
εργαζόμενους το 2009, που υποτίθεται ότι
είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες, από ότι
είχε το 2004 και πλήρωνε βεβαίως και
περισσότερα λεφτά.
Αφού έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή,
για να δείξω πόσο μεγάλο είναι το θέμα
και τι «ανωμαλίες» έχουν γίνει στη διάρκεια της διαχείρισης, θα επιχειρήσω να
σας πω ότι σήμερα η διοίκηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που αποτελεί
τη γενική συνέλευση της Ολυμπιακού
Χωριού Α.Ε, που είναι υπό εκκαθάριση,
κάνει μια προσπάθεια να παραλάβει εργολαβίες. Καμμία από τις τέσσερις εργολαβίες για τα τέσσερα συγκροτήματα δεν
έχει παραληφθεί. Μάλιστα, να σας πω ότι
υπάρχουν εδώ πάρα πολλές διενέξεις που
φοβάμαι ότι θα λυθούν στα δικαστήρια. Το
Ολυμπιακό Χωριό, με τις πράξεις που προβλέπει το σχετικό προεδρικό διάταγμα,
έχει ζητήσει να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις, τις οποίες οι εταιρείες δεν έχουν
εκτελέσει.
Σε ότι αφορά τους κοινόχρηστους
χώρους, έχει κάνει ακριβώς την ίδια πράξη
στην εργολαβία και δεν έχει πάρει ακόμη
απάντηση αν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
Όμως, μόλις γίνει αυτό, θα παραδώσει
τους κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο
Αχαρνών, όπου ο δήμαρχος θα αποφασίσει
αν μπορεί να εγκαταστήσει όποιες υπηρεσίες νομίζει ότι θα εγκαταστήσει. Για δε τα
συρματοπλέγματα έχει συνεννοηθεί με το
δήμο να τα βγάλει.
Σε ότι αφορά το κολυμβητήριο και το
γήπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικές
εγκαταστάσεις, επειδή η ανώνυμη εται-
STANDARDKLIMA
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΤΖΙΕΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ
ΚΙΝ.: 697 460 1656
- 693 719 1636
ρεία Ολυμπιακό Χωριό δεν μπορεί να τα
λειτουργήσει αυτά, έχει κάνει προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, προκειμένου να τα λειτουργήσει σε όφελος των κατοίκων και των
σωματείων της περιοχής.
Επίσης, έχει προκηρύξει πλειοδοτικό
διαγωνισμό για τα δεκαεννέα καταστήματα, που ρωτήσατε.
Βεβαίως, υπάρχει και ένα σημαντικό
ερώτημα που δεν προλάβατε να πείτε και
σας προλαβαίνω, που έχει να κάνει με το
κόστος κατασκευής. Τι θα πληρώσουν
δηλαδή οι δικαιούχοι των κατοικιών; Αυτό
δεν μπορεί να προσδιοριστεί τώρα, γιατί
δεν έχει λήξει η διαδικασία αποτίμησης με
τους εργολάβους.
Όπως σας είπα, εδώ φοβάμαι ότι θα
μπλέξουμε, διότι οι πράξεις που έχει κάνει
το Διοικητικό Συμβούλιο στις κοινοπραξίες για μείωση του τιμήματος έχουν προσβληθεί στα δικαστήρια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μέχρι στιγμής με το Ολυμπιακό Χωριό ασχολούνται
πάρα πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλά
Υπουργεία και οι κάτοικοι δεν βρίσκουν
άκρη. Όπως δεν βρίσκουμε και εμείς
άκρη. Ούτε ο Δήμος βρίσκει άκρη. Άρα, θα
πρέπει να γίνει ένα μάζεμα.
Πήγε να γίνει το μάζεμα από την Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.. Πολύ σωστά είπατε ότι
τελικά ήταν μια μηχανή παραγωγής ρουσφετιών από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ έρχομαι, όμως, και σας λέω ότι
αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τεράστια ζητήματα τα οποία αλλοιώνουν την αρχική
σκέψη για το Ολυμπιακό Χωριό: Μία πρότυπη πόλη, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία
πόλη η οποία δεν λειτουργεί καθόλου.
Δεν μπορείς να ζήσεις πλέον εκεί πέρα.
Είναι σχήμα οξύμωρο ότι αυτή η πόλη, η
οποία δημιουργήθηκε, για να φιλοξενήσει
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σήμερα δημιουργεί προβλήματα με τη μη λειτουργικότητά της για τη ζωή των κατοίκων.
Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Είπατε
κάποια. Βλέπω ότι παρόλο που έχετε λίγο
χρόνο στο Υπουργείο, έχετε αρχίσει και
ενημερώνεστε. Είναι πολύ μεγάλα και
βαθιά τα ζητήματα. Και επειδή πολύ σωστά
είπατε για το πώς πλέον θα κινηθεί το κράτος, αλλά και αν έχει το λόγο η δικαιοσύνη, σας αναφέρω σήμερα εδώ μία καταγγελία και αναφορά που έκαναν οι κάτοικοι
στον Εισαγγελέα για το πώς οι εργολάβοι
πάνε να ξεφύγουν από τις υποχρεώσεις
τους.
Κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, για να ξεφύγουν οι εργολάβοι με την ειδική όχληση,
που να σημαίνει ότι στις 6 Αυγούστου 2010
τελειώσαμε, φεύγουμε, δεν έχουμε καμία
ευθύνη και οι νέες διοικήσεις –και του
ΟΕΚ και του Ολυμπιακού Χωριού- να κλείσουν άρον-άρον την υπόθεση και να πουν
ότι στις 6 Αυγούστου 2010 τελειώσαμε και
δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Για να
δούμε κιόλας πόσο είναι το κόστος κάθε
κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο.
Προσέξτε, όμως, να δείτε. Ας πάμε
στην ουσία –δεν βλέπω αυτήν τη στιγμή
στην Αίθουσα κανέναν από τους πρωταγωνιστές των Ολυμπιακών Αγώνων – για να
πούμε πώς φτιάχτηκαν αυτά τα περιβόητα
και περιώνυμα ολυμπιακά έργα και αν οι
κατασκευές του Ολυμπιακού Χωριού ήταν
οι καλύτερες δυνατές ή αν έχουμε μεν μια
ωραία βιτρίνα και Ολυμπιακό Χωριό
κόσμημα, αλλά δώσαμε στον κόσμο κατασκευές που έχουν πολλά προβλήματα, τα
οποία τώρα έρχεται ο κάθε κάτοικος να τα
αντιμετωπίσει και για να μείνει εκεί πέρα,
κάνει ουσιαστικά το κόστος διπλάσιο και
τριπλάσιο.
Άρα, τι παρέδωσαν οι κύριοι εργολάβοι; Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα. Το
θέμα έχει πάει στον εισαγγελέα. Σας
παρακαλώ να το προσέξετε και εσείς. Μην
αφήσετε πάντως τις διοικήσεις και του
ΟΕΚ και του Ολυμπιακού Χωριού –σας το
λέω εγώ ως Βουλευτής Αττικής, αλλά και
το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών- να κλείσουν τα «θεματάκια» και να πουν «ότι
έγινε έγινε και από εδώ και πέρα ας κόψει
ο καθένας το κεφάλι του». Δεν θα κόψει
κανένας κάτοικος το κεφάλι του. Είναι 10
χιλιάδες άνθρωποι εκεί. Είναι μια ολόκληρη πόλη. Δεν θα την παραδώσουμε βορά
στους εργολάβους.
Πρέπει να το καταλάβετε, λοιπόν.
Βλέπω ότι εσείς προσωπικά το έχετε καταλάβει, αλλά ελπίζω να υπάρχει πολιτική
απόφαση να έχετε αναλάβει μόνος το
θέμα. Πρέπει να το πάρει ένας το ζήτημα
και να ασχοληθεί ιδιαίτερα. Όπως πολύ
καλά έχετε καταλάβει, είναι ένα ζήτημα με
πολλές εκκρεμότητες και αφορά πολλές
υπηρεσίες. Πρέπει ένας πολιτικός άνδρας
αυτήν τη στιγμή, όπως είστε εσείς, να
πάρει πάνω του το θέμα και να δώσει
συγκεκριμένες απαντήσεις, που εμείς θα
τις παρακολουθούμε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι κινούμαστε στην ίδια
κατεύθυνση και θεωρώ ότι με την ερώτησή σας βοηθάτε την πολιτική ηγεσία.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα ασχοληθώ προσωπικά, εφόσον και τυπικά θα έχω
τις αρμοδιότητες σε λίγες μέρες. Θα επισκεφθώ το χώρο. Θα μιλήσω, φυσικά, με
τη διοίκηση του ΟΕΚ, με τους συλλόγους
των κατοίκων, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να
κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις.
Η μία κατεύθυνση είναι να υπερασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος έχει να
κάνει με το ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να γίνει αυτό που είπατε.
Ο Οργανισμός έχει κινηθεί στην
κατεύθυνση αυτή, με την έννοια ότι, για να
αποτρέψει την αυτοδίκαιη παραλαβή, εξέδωσε πράξεις των ειδικών διατάξεων που
προβλέπει το σχετικό προεδρικό διάταγμα,
για να υπάρξουν μειώσεις στο τίμημα και
αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ταυτόχρονα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της υπό
εκκαθάριση εταιρείας, προσπαθεί να λύσει
επιμέρους ζητήματα, που έχουν να κάνει
με το κτήριο της Αστυνομίας και με το κτήριο του ΙΓΜΕ.
Θέλω να σας ενημερώσω, επίσης, και
να ενημερώσω το Σώμα, κύριε Πρόεδρε,
ότι η κυρία Κατσέλη είχε διατάξει διαχειριστικό έλεγχο, ως έχει αρμοδιότητα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αναληφθεί από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Ταυτόχρονα μετά
από καταγγελία του συλλόγου των εργαζομένων στον ΟΕΚ, υπάρχει πόρισμα του επιθεωρητή της δημόσιας διοίκησης, το οποίο
επίσης έχει παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα.
Από τις πληροφορίες που έχω και η Ειρηνοδίκης Αχαρνών έχει διεξάγει έρευνα μετά
από καταγγελίες των κατοίκων.
Άρα, υπάρχει παρέμβαση της δικαιοσύνης. Υπάρχει πολιτική βούληση. Πόσο θα
τα καταφέρουμε εξαρτάται από αν θα μας
το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Εγώ, όμως, θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι θα εργαστώ συστηματικά στην κατεύθυνση και στο πνεύμα με το οποίο διατυπώσατε τα ερωτήματά σας και θα θεωρώ
ιδιαίτερη σημαντική τη βοήθεια και τη δική
σας και των υπολοίπων συναδέλφων Βουλευτών της περιοχής και, φυσικά, τη
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Σεπτέμβριος 2011
5
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ. 2. ΑΪΝΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ. 3. ΑΪΝΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 4. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ. 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ.
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ
ΠΑΤΡΑΣ 8. ΒΟΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
9. ΓΑΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΡΕΝΑ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
11. ΓΚΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 12. ΔΑΒΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ. ΜΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ 13. ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 14. ΖΥΓΟΥΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 15. ΖΥΓΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
16. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ 17. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
18. ΚΙΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
19. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
20. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ &
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓ. ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ
21. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΝΔΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
22. ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 23. ΜΑΜΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
24. ΜΑΝΩΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ &
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 25. ΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
26. ΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ 27. ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
28. ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
(ΧΑΝΙΑ) 29. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΖΩΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ 30. ΝΤΟΥΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
31. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32. ΠΑΠΠΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 33. ΠΙΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 34. ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ 35. ΠΟΥΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 36. ΠΡΙΤΣΗ ΑΝΘΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 37. ΣΙΑΚΑΠΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 38. ΣΚΟΡΔΙΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ 39. ΣΚΟΥΛΙΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ.
ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΡΟΔΟΣ) 40. ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
42. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)
43. ΤΑΛΑΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΝΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 44 ΤΑΡΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 45. ΤΖΕΛΕΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
46. ΤΖΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ 47. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΜΠ 48. ΤΣΙΛΙΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 49. ΦΑΣΟΥΛΑ
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
50. ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
51. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 52. ΖΑΧΑΡΙΔΗ
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΜΑΡΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 53. ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ.
ΑΘΗΝΑΣ 54. ΑΝΤΩΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΕΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 55. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 56. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ 57. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 58. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
59. ΜΑΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΑΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΛΕΥΚΑΔΑ) 60. ΜΠΑΪΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 61. ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 62. ΣΟΥΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 63. ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
64. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ 65. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΓΥΡΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 66. ΦΛΟΚΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Αχαρνών κ. Σεμένογλου Απόστολος και ο Σύλλογος των Διδασκόντων του σχολείου, εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους επιτυχόντες στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Εύχονται πρόοδο, υγεία και ευημερία σʼ όλους τους
μαθητές, στους γονείς και στους οικείους τους.
Θεωρούν ότι η προσπάθεια όλων στον κοινό αγώνα για μάθηση και ποιότητα ζωής έφερε
το ποθητό αποτέλεσμα. Το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας άγγιξε φέτος το 70%!
Θερμά συγχαρητήρια!
6
OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Σεπτέμβριος 2011
ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ... ΟΛΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο
ΣΚΑΪ ανέτρεψε την εμπεδωμένη αντίληψη που υπήρχε στην κοινή γνώμη για την
υπόθεση Βατοπαιδίου.
Η δημοσιογραφική έρευνα συνεχίστηκε και φέρνει στο φως αδημοσίευτα στοιχεία γύρω από τα όσα
ακούστηκαν και γράφτηκαν γιʼ αυτό το θέμα τα τελευταία τρία χρόνια.
Ο ΣΚΑΪ ετοιμάζει ειδικά ντοκυμαντέρ με τον τίτλο «Βατοπαίδι
...όλη η ιστορία», στα οποία θα προβάλλονται όλες οι πτυχές της υπόθεσης καθώς και σημαντικές λεπτομέρειες που ανατρέπουν τα ως
τώρα δεδομένα. Για πρώτη φορά
μιλούν πολιτικοί που βρέθηκαν στο
επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς και οι πρωταγωνιστές της ιστορίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη για περισσότερα από τρία χρόνια.
Πανεπιστημιακοί καθηγητές και
ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί δίνουν την πραγματική ερμηνεία των
γεγονότων».
Σύμφωνα με πληροφορίες τα
ντοκυμαντέρ αυτά θα προβληθούν
μετά τις αρχές Οκτωβρίου.
Ανώτατος δικαστικός λειτουργός τόνισε οτι στην υπόθεση αυτή
δεν υπάρχει αδίκημα. Όταν όμως
η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης αποφάσισε να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα μεταξύ Δημοσίου και
Αγίου Όρους τα φανταστικά ρεπορτάζ και σενάρια έπληξαν το θεσμό της διοίκησης, δημιούργησαν
έντονες φανταστικές πληροφορίες
για παρασκήνια που αποδείχθηκε
ότι ήταν ανύπαρκτα και η Δικαιο-
Ανατροπή στην υπόθεση Βατοπαιδίου
προκύπτει από την δημοσιογραφική
έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ
σύνη δεν μπορεί δυστυχώς να βάλει άμεσα την υπόθεση αυτή στο
Αρχείο λόγω της περιρρέουσας
ατμόσφαιρας.
Γνωρίζω, τόνισε ο δικαστικός
λειτουργός, τις δύο πρώτες εισαγγελικές έρευνες που διατάχθηκαν
από τον κ. Σανιδά το 2007, οι οποίες ήταν τελείως φυσικό να μπουν
στο Αρχείο. Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι κανείς δεν μπορούσε επικοινωνιακά να αποδείξει ότι
δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν ο κάθε
εμπλεκόμενος να προσπαθεί να
επιρρίψει ευθύνες σε άλλους χρησιμοποιώντας εύλογα «για το καλό του» πολλά ψέμματα.
Την κατάσταση αυτή την θεωρούμε φυσική για την εποχή μας,
δεν είναι όμως έτσι στην αλήθεια,
και αυτό αποδεικνύεται από την
κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα. Χρησιμοποιήθηκαν
«έξυπνα» για πολιτικές και άλλες
σκοπιμότητες φανταστικά σενάρια.
Δεν είναι δυνατόν να έχει ασχοληθεί η Δικαιοσύνη τόσες φορές με
την υπόθεση αυτή, να μην έχει προκύψει τίποτε, να έχει τεθεί η υπόθεση αρκετές φορές στο Αρχείο
και με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα να προσπαθούν να το διατηρούν
σαν σκάνδαλο.
Το ότι τελικά η σχολαστική έρευ-
να μέχρι στιγμής δεν απέδειξε τελείως τίποτε αποδεικνύεται και από
το γεγονός ότι σήμερα στα πρωτοσέλιδα δεν παρουσιάζεται κανένα
αδίκημα. Όχι μόνο θα ήταν τελείως φυσιολογικό να μας πούνε με
πρωτοσέλιδα πού είναι οι χρηματισμοί, αλλά αν υπήρχαν θα το είχαν
κάνει ήδη.
Είναι τελείως γελοίο να θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηθικοί αυτουργοί σε κυβερνήσεις,
υπουργούς, διοικητικά συμβούλια,
νομικά συμβούλια, οικονομικά συμβούλια και μάλιστα αυτοί να είναι
μοναχοί. Και είναι δυσκολότερο να
πιστέψουμε ότι ακτήμονες μονα-
χοί του Αγίου Όρους διώκονται ποινικά για εγκληματικές δραστηριότητες με τον τρόπο της ηθικής αυτουργίας, ειδικότερα όσοι έχουμε
επισκεφθεί το Άγιο Όρος και γνωρίζουμε ότι αυτοί νηστεύουν και
προσεύχονται και δεν έχουν ούτε
ένα προσωπικό λογαριασμό.
Τα στοιχεία τα οποία θα αποκαλυφθούν φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι είναι άγνωστα τόσο
για το ευρύ κοινό όσο και για τις
δικαστικές αρχές.
Ήταν αθέμιτη η τηλεοπτική καταδίκη και για τους πολιτικούς για
τους οποίους δεν αποδείχθηκε τίποτε επιλήψιμο, γιατί καταδικάστηκε έτσι ευρύτερα η πολιτική με αποτέλεσμα οι πολιτικοί να μην μπορούν
να κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά
και για το Άγιο Όρος εφόσον είναι
γνωστό σε όλους ότι η ζωή στο Άγιο
Όρος δεν είναι αυτή που παρουσιάστηκε.
Δυστυχώς επηρεάστηκε και μεγάλος αριθμός δικαστικών λειτουργών και για αυτό υπάρχει ευθύνη
όχι μόνο σε αυτούς που έπλεξαν
φανταστικά σενάρια αλλά και στην
κοινή γνώμη η οποία δέχεται ευχαρίστως κυρίως τέτοια σενάρια με
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις
να κινδυνεύει να αλλοιωθεί ακόμα
και η κρίση της Δικαιοσύνης.
«Τα στοιχεία που φέρνει ο ΣΚΑΪ
στο φως της δημοσιότητας φαίνεται να αλλάζουν εντελώς την εικόνα που είχε δημιουργηθεί μέχρι σήμερα για την υπόθεση» αναφέρουν
πολύ καλά ενημερωμένοι πολιτικοί
και δημοσιογραφικοί κύκλοι.
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 100 τ.μ. ισόγειο
σε απόσταση 50 μ. από το ΜΕΤΡΟ
της Αγ. Παρασκευής. Τιμή 750€ • Τηλ. 6944.591.264
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
• ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ
* Λεωφ. Θρακομακεδόνων
& Κορίνθου
* Λ. Καραμανλή 1 3 2
Αχαρναί
Τηλ. 2 1 0 2 4 . 3 2 . 8 11 - 2 1 0 2 4 . 4 7 . 0 7 0
Τηλ. Οικίας: 2 1 0 2 4 . 6 8 . 8 8 9
Κιν. : 6 9 7 3 6 6 2 0 2 2
Μαθήματα μουσικῆς
᾿Εξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ προσφορά τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου Θρακομακεδόνων, γιά ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα φιλαρμονικῆς, χορωδίας καί ὀρχήστρας καί πρός τούς νέους τοῦ
᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ. Τηλ. 2102431865 - 6945150059
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - OIKΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό επί της λεωφόρου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπό ένταξη
στο σχέδιο πόλεως.
Τιμή ευκαιρίας
Τηλ. 6974389030
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ
Αγαπητοί φίλοι,
Εύχομαι να είχατε όλοι ένα καλό Καλοκαίρι και με γεμάτες πλέον μπαταρίες να
είστε έτοιμοι να επανέλθετε στην καθημερινότητα. Το Κέντρο Νέων Ολυμπιακού
Χωριού / System and G, σας καλεί την Κυριακή 11/09/2011 και ώρα 5 απόγευμα να
βρεθείτε στον χώρο μας (Κεντέρη 11,), όπου θα πραγματοποιηθεί το “άνοιγμα” της
χρονιάς. Πρόκειται για μία συνάντηση κατά την οποία σε χαλαρή ατμόσφαιρα θα
γνωριστούμε μεταξύ μας, θα συζητήσουμε για τα προγράμματα «Νέα Γενιά σε
Δράση», ενώ μεταξύ άλλων θα σας παρουσιάσουμε τις Νέες Δράσεις της οργανωσής μας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη. Θα χαρούμε να σας δούμε
από κοντά!
Φιλικά,
Αργύρης Χούλιας
Υς: Για να έρθετε στο Κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού / System and G με μέσα
μαζικής μεταφοράς: χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό και κατεβαίνετε στην στάση
«Ειρήνη-ΟΑΚΑ». Από εκεί (ακριβώς απʼ έξω), παίρνετε το λεωφορείο είτε το Χ40 είτε
το Χ41 και αποβιβάζεστε στην 7η στάση Ολυμπιακού Χωριού, η οποία βρίσκεται
ακριβώς μπροστά από τον χώρο μας. Με ΙΧ: βγαίνετε στην Εθνική οδό (κατεύθυνση
προς Λαμία). Μετά την έξοδο για Λυκόβρυση και πριν την έξοδο για Κηφισιά θα
συναντήσετε την έξοδο προς Ολυμπιακό Χωριό την οποία και θα ακολουθήσετε.
Μετά από 5 χλμ θα δείτε στο δεξί σας χέρι την είσοδο Αʼ του Ολυμπιακού Χωριού
(ακριβώς μόλις δείτε το σούπερ Μάρκετ Βερόπουλος). Μπαίνοντας στην είσοδο
αυτή βρίσκεσται στην οδό Π. Δήμα. Η τρίτη κάθετος είναι η οδός Κ. Κεντέρη. Το
Κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού / System and G βρίσκεται στο αριστερό σας χέρι.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 6945624110.
Υς2: Προγράμματα που μετέχουμε στο εξωτερικό στους επόμενους 3 μήνες
Σεπτέμβριος: Πορτογαλία - ανταλλαγή νέων.
Οκτώβριος: Ουγγαρία, Τσεχία – σεμινάρια, Λετονία - ανταλλαγή νέων.
Νοέμβριος: Τσεχία, Ρουμανία – ανταλλαγές νέων.
Εάν θέλετε να συμμετέχετε στα παραπάνω προγράμματα και δεν μπορείτε να
παρευρεθείτε στην συνάντησή μας, για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας emai: [email protected]
Thank You for Your Collaboration!
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!
Diana and Argyris,
"System and G" (System and Generation), Greece
[email protected]
S&G imaging the societal systems of yesterday and today can facilitate the generation of
foresight in order to build tomorrow!
Σεπτέμβριος 2011
7
Σιδηροδρομικός Σταθμός
«Δεκέλεια»
παραπάνω σταθμός εἶναι εἶναι μία πολύ καλή
λύση, γιά τούς κατοίκους τῶν περιοχῶν
βορείως τῆς λεωφόρου Καραμανλῆ. Μπορεῖ
νά μήν εἶναι συχνά τά δρομολόγια, ἀλλά εἶναι σταθερά καί ἀσύγκριτα συντομώτερα ἀπό ὁποιοδήποτε
ἄλλο μέσο. Σέ 14-15 λεπτά φθάνει ὁ ἐπιβάτης στόν
σταθμό Λαρίσης καί ἀπό ἐκεῖ μέ τό ΜΕΤΡΟ πηγαίνει
ὅπου θέλει. ῎Ετσι ἀποφεύγουμε νά παίρνουμε τό ΙΧ
γιά τίς ἐργασίες μας. ῎Εχει χῶρο γιά παρκάρισμα καί
γιά τούς κατοίκους τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ πού
θέλουν νά περπατήσουν, ἀπέχει ἀπό τήν νότια πύλη
μόνον 1300 μέτρα μέσω τῆς ὁδοῦ ᾿Αδριανοῦ. Τηλέφωνο ΟΣΕ: 1110. Τά νέα δρομολόγια εἶναι τά ἐξῆς:
᾿Από Δεκέλεια γιά ᾿Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης)
06:35, 06:56, 07:35, 08:01, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35,
12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:08, 18:35,
19:35, 20:35, 21:35, 22:35, 23:42.
᾿Από ᾿Αθήνα γιά Δεκέλεια
04:49, 05:50, 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50,
12:50, 13:50, 14:50, 15:19, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50,
19:50, 20:50, 21:50, 23:25.
Μέ γαλάζιο φόντο: Δέν ἰσχύουν Σάββατα, Κυριακές,
ἀργίες.
Μέ κίτρινο φόντο: Προαιρετικά.
῾Ο
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Κάτοχος πτυχίων αγγλικής γλώσσας κι
φιλολογίας και Cambride Proficiency με
τριετής εμπειρία σε φροντιστήριο, παραδίδει μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά επιπέδων
Αʼ Junior έως Pre-Lower στις περιοχές
Θρακομακεδόνων, Ολ. Χωριού, Πανοράματος, Βαρυμπόπης και Άνω Αχαρνών
Προσιτές τιμές
τηλ. 6983442372
Metron Security Service
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΜΟΝΟ 565€
+ ΦΠΑ
• Μονάδα Συναγερμού • Πληκτρολόγιο
Συναγερμού • Ραντάρ Ανίχνευσης Χώρου
(τεμ. 3) • Μαγνητικές Επαφές (τεμ. 10)
• Εξωτερική Σειρήνα • Εσωτερική Σειρήνα
• Τοποθέτηση
Κέντρο Λήψης Σημάτων 11€/μήνα + ΦΠΑ
Βερανζέρου 22 - 104 32 ΑΘΗΝA
Τel - Fax:
τηλ. 6945558909
211 1827 190
• e-mail: [email protected]
• www.metronsecurity.ge
8
Σεπτέμβριος 2011
Mητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος: Σήμερα ξεχάσαμε τον Θεό,
τον ειρωνευόμαστε, τον υβρίζουμε... και να που φτάσαμε !!!
Καλή σχολική Χρονιά
Ἀγαπητά μου παιδιά,
ᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μὲ πρόοδο στὸν ἀγῶνα τῆς μόρφωσής
σας καὶ ὄμορφες ἐμπειρίες σχολικῆς
ζωῆς!Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο ὁλοκληρώθηκε ὁ ἁγιασμός. Ἦλθε ὁ ἱερέας,
ἰδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικὰ
λόγια ποὺ λίγοι τὰ κατάλαβαν, ἔκανε
κάποιες κινήσεις στοὺς περισσότερους ἀκατανόητες καὶ τέλειωσε
Ὅλο αὐτὸ μοιάζει μὲ κατάλοιπο
ἄλλων παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ πολιτικοί μας δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ
διστάζουν νὰ τὸ καταργήσουν. Ἐσᾶς
δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ σὲ λίγο θὰ
τελειώσει καὶ μετὰ τοῦ χρόνου πάλι.
Κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ἀντιδροῦν, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ἄκαρπα.
Κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει ὅπως
γίνεται. Οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁπλᾶ,
αὐτὴ τὸ δέχεται ὡς κεκτημένο δικαίωμά της ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ τὸ
χάσει. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ
συντηροῦμε στὴν οὐσία νὰ ἐξευτελίζουμε κάτι ἱερό, ποὺ ὅμως εἴτε δὲν
καταλαβαίνουμε εἴτε δὲν θέλουμε
εἴτε δὲν σεβόμαστε. Σκέφθηκα λοι-
Σ
πόν, ἔτσι ποὺ καταντήσαμε τὸν ἁγιασμό, φέτος νὰ μὴν τὸν κάνουμε. Νὰ
πῶ στοὺς Ἱερεῖς νὰ καθήσουν στοὺς
Ναοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσευχηθοῦν
γιὰ σᾶς. Ἴσως ἔτσι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς
ἄκουγε περισσότερο. Ὑποχώρησα,
πρῶτον γιατὶ κάποιοι δὲν εἶναι ἕτοιμοι
νὰ τὸ δεχθοῦν καὶ δὲν θέλησα ὡς
Ἐπίσκοπος νὰ τοὺς λυπήσω, καὶ δεύτερον γιατὶ πρὶν τὸ κάνω ἔπρεπε νὰ
σᾶς εἰδοποιήσω.
Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἔβαλαν αὐτοὺς
τοὺς ἁγιασμοὺς στὴ ζωή μας τὸ
πίστευαν. Πίστευαν ὅτι μαζὶ μὲ τὴν
ἀνθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται
καὶ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ. Πίστευαν στὸν Θεό. Εἶχαν
σχέση ζωντανὴ μαζί Του. Τὸν ἤθελαν
στὴ ζωή τους ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο
ὑπάρχει. Ἤθελαν ὅλα νὰ τὰ ἀρχίζουν
μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν εἶναι
ἔτσι, φυσικὰ νὰ γίνεται ὁ ἁγιασμός.
Θὰ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς
χρονιᾶς.
Σήμερα ὅμως Τὸν ξεχάσαμε τὸν
Θεὸ καὶ ἁπλᾶ Τὸν διατηροῦμε γιὰ νὰ
Τὸν ἀμφισβητοῦμε, νὰ Τὸν εἰρωνευό-
Ƒ ƪƦưƯƲ ƭƢƯƲ ƳƸƭ ƢƤƪƸƭ
ƌƴưƪƬƬƯƴ & ƎƦƩƯƥƪƯƴ
ƑƬƴ—™ƪƢƫƯƴ ƙƸưƪƯƴ
Διοργανώνει τό
Σ ά β β ατ ο 8 Ὀ κ τ ω β ρ ί ο υ 2011
ıĶİĽĻĸij
στή μονή Μπούρα («Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου»)
καί στήν Ἁγ. Θεοδώρα (Βάστα Ἀρκαδίας).
ŕŪŭϗ ŦϱŴŪŵŨŲϮŰŶ: 20 €
Ἀναχώρηση:
μαστε ἢ δυστυχῶς καὶ νὰ Τὸν βρίζουμε. Καὶ νά ποῦ φτάσαμε! Νὰ μὴν
θέλουμε οὔτε τὰ σύμβολά Του. Καὶ
νά ποῦ καταντήσαμε! Χωρὶς Αὐτόν, ἡ
ζωή μας νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ
κρίση, ἀδιέξοδα, σύγχυση, αὐτοκαταστροφικότητα, βία καὶ παραλογισμό.
Στὸ σχολεῖο ποὺ ἔρχεστε μπορεῖ
νὰ γεμίσουν τὰ κεφάλια σας μὲ πληροφορίες ποὺ οι περισσότερες νὰ
μὴν χρειάζονται∙ μὲ γλῶσσες ποὺ δὲν
εἶναι δικές μας∙ μὲ ἱστορία ποὺ δὲν
εἶναι ἀληθινή∙ μὲ θρησκευτικὰ ποὺ
δὲν πείθουν. Νὰ σᾶς δώσουν βαθμοὺς χωρὶς ἀντίκρυσμα. Αὐτὸ ὅμως
ποὺ τελικὰ χρειάζεστε εἶναι ἀξίες γιὰ
νὰ πλημμυρίσουν τὴν καρδιά σας.
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ δίνει ἡ ἐποχή. Ἡ
κατάσταση στὸν τόπο μας εἶναι σὲ
ἀδιέξοδο. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα.
Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ
τὸ σχολεῖο. Ἂς ξεσηκωθοῦμε ὅλοι.
Δάσκαλοι, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀρνηθεῖτε τὸ ψέμμα καὶ πολεμῆστε το σὰν
τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό. Χτυπῆστε τὴ
μετριότητα, τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ
μιζέρια σὰν τὴν χειρότερη ἀρρώστια.
Μᾶς κοροϊδεύει τὸ σύστημα, ποὺ
αὐτὸ ὑπαίτιο γιὰ ὅλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ
ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό. Διεκδικῆστε
τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία σας μὲ
ὅποιο κόστος. Ξαναφέρτε τὴν ἱστορία
καὶ παράδοσή μας, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ
ἤθη μας στὴ ζωή σας. Ἀγωνιστεῖτε
γιὰ κοινωνία μὲ εἰλικρίνεια, ἡρωισμό,
καθαρότητα καὶ ἐξυπνάδα. Ἀπαιτῆστε
πολιτικοὺς ποὺ νὰ ἀγαποῦν τὸν τόπο
περισσότερο ἀπὸ τὰ στενὰ μυαλὰ καὶ
συμφέροντά τους, ποὺ νὰ σέβονται
τὴν ἱστορία περισσότερο ἀπὸ ὅσο
προσδοκοῦν τὴν ψῆφο, ποὺ νὰ
πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημά μας περισσότερο ἀπʼ ὅσο ὑποτάσσονται στὶς
ξένες
σκοπιμότητες.
Ἀξιῶστε
Ἐκκλησία ὄχι μὲ ἀδικαιολόγητους
συντηρητισμούς, νεκροὺς συμβολισμούς καὶ πομπώδεις τελετουργίες,
ὄχι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μὲ δικαιώματα, περιουσίες καὶ
διεκδικήσεις, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ
πονεμένο προφητικὸ λόγο, μὲ αὐθεντικὴ πίστη, μὲ θυσιαστικὴ μαρτυρία
καὶ ἅγια ζωή∙ Ἐκκλησία ποὺ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἔχει πρόταση ζωῆς. Τότε θὰ
βρεῖτε τὸν Θεὸ ὁλοζώντανο μέσα
σας. Τότε ὁ ἁγιασμὸς δὲν θὰ επιβάλλεται μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ δικό σας
αἴτημα. Τότε τὸ σχολεῖο θὰ ξαναγίνει
ἡ ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς
ἐπιβίωσής μας. Τότε ἡ νέα χρονιὰ θὰ
εἶναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σᾶς τὸ εὔχομαι
μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.
Ὁ Θεὸς μαζί σας,
ἀγαπητά μας παιδιά.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς
καὶ ὅλη μου τὴν ἀγάπη,
† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Ιόν Ντανιέλ Λάσκαρ
(ION-DANIEL-LASCAR)
του Ιωάνν(ΙΟΑΝ)
καί της Ιωάννας(ΙΟΑΝΑ)
γεννηθείς στη Ρουμανία
και η Μαρία Νικολάου του
Ιωάννου και της Ευθυμίας
γεννηθείσα στην Αθήνα
θά τελέσουν τόν γάμο τους
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κάτω
Αχαρνών στις 2 2 / 1 0 / 2 0 11 .
07:15 ǡÂȦ ÆȦ £¿·Ç¾³Æ»¼Ȧ Ƿ¿ÆÃÁ (£½³Æ. ›Ã³¼Á¾³¼·¶Ȧ¿Ë¿)
07:30 ǡÂȦ ÆȦ
¼³Ȗ
ƶ½Ç¾Â»³¼Ȧ ©ËûȦ (Ș·ÃȦ ³Ȧ)
£½¹ÃÁÈÁÃȖ·Ä - —¹½ɀÅ·»Ä ÅǾ¾·ÆÁÉȔÄ:
¼. ź½ǷÀ³¿¶ÃÁÄ ( ƶ ½Ç¾Â»³¼Ȧ ©ËûȦ) 210 2476 023
¼. ˜ȳ³µµ·½Ȗ³ (›Ã³¼Á¾³¼·¶Ȧ¿·Ä) 210 2433 846
«Αν πριν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές, μετά την κρίση
είμαστε δύο φορές σοσιαλιστές».
Σ.Σ. Καί ὅμως αὐτή ἡ «γελοιογραφία» εἶναι πραγματικότητα.
Σεπτέμβριος 2011
᾿Απαραίτητη ἡ πιστοποίηση
τῶν ἀνελκυστήρων
άσει νόμου οἱ ἀνελκυστῆρες πρέπει νά ἐλέγχονται
περιοδικῶς. Οἱ ἐπιθεωρήσεις αὐτές πραγματοποιοῦνται ἀπό ἀνεξάρτητους ἀναγνωρισμένους φορεῖς οἱ
ὁποῖοι εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν καλή λειτουργική τους
κατάσταση. Τό κόστος ἐλέγχου βαρύνει τούς ἐνοίκους
τοῦ κάθε κτηρίου, οἱ ὁποῖοι βεβαίως εἶναι ἐλεύθεροι νά
ἐπιλέξουν τόν οἰκονομικότερο φορέα.
Γιά μέχρι 6 στάσεις (σέ αὐτή τήν κατηγορία εἶναι ὅλο τό
᾿Ολυμπιακό Χωριό) ἡ περιοδικότητα ἐλέγχου εἶναι ἀνά 6
ἔτη. Μέσα στόν θάλαμο τοῦ ἀνελκυστῆρος σας ὑπάρχει
πινακίδα πού ἀναφέρει πότε ἔγινε ὁ ἔλεγχος. ᾿Από ὅσους
θαλάμους εἴδαμε ἔγινε τό 2005. ῎Αρα ὁ ἑπόμενος πρέπει
νά γίνει μέσα στό 2011.
Τό ΦΕΚ 2604/Β/2008 στό ἄρθρο 13(κυρώσεις) παρ. γ1,
ὁρίζει πρόστιμο μέχρι 1500 € στόν ἰδιοκτήτη ἤ διαχειριστή,
πού παραλείπει νά μεριμνήσει γιά τήν πιστοποίηση καί
καταχώρηση τού ἀνελκυστῆρος. Τό χειρότερο ὅμως εἶναι
ὅτι, μετά τήν παρέλευση τοῦ ἔτους, σέ περίπτωση ἀτυχήματος, τήν εὐθύνη τήν ἔχει ὁ ἰδιοκτήτης ἤ διαχειριστής.
᾿Αφοῦ ἀπευθυνθήκαμε σέ ὅλες τίς ἐταιρίες, μετά ἀπό
πολλές προσπάθειες, πετύχαμε μοναδική τιμή γιά τούς
ἀναγνώστες τῆς «Δεκέλειας». Εἶναι 120 € τό κτήριο σύν
ΦΠΑ.
῾Η ἐταιρία εἶναι ἡ EUROCERT Α.Ε. 210.6253927 –
210.6252495 / Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως Μεταμόρφωση.
Κατόπιν τῆς ἰδιαίτερης προσφορᾶς, ἐρευνήσαμε μήπως
δέν εἶναι ὑψηλῆς ποιότητος καί διαπιστώσαμε ὅτι εἶναι ἀπό
τίς καλλίτερες καί μάλιστα ἑλληνικῶν συμφερόντων.
Β
9
Η φρίκη της εφαρμογής της Σαρία
στην Ουκρανία, αύριο στην Ελλάδα;
Μ
ία πραγματικά φρικιαστική
ιστορία εξελίχτηκε πριν από
μερικές ημέρες στην Κριμαία της
Ουκρανίας. Μία 19χρονη μουσουλμάνα κοπέλα η Κάτια Κόρεν βρέθηκε θαμμένη σε ένα δάσος κοντά στο
σπίτι της σε αγροτική περιοχή της
Κριμαίας. Η κοπέλα είχε εξαφανιστεί πριν από 7 ημέρες και μόλις
πριν από λίγες μέρες λύθηκε το μυστήριο της εξαφάνισης της.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail
μετά από τις έρευνες της
ουκρανικής
Αστυνομίας
αποδείχτηκε ότι η άτυχη
19χρονη
μουσουλμάνα
κοπέλα ζώντας στην Ουκρανία
θέλησε να ζήσει σαν και τις υπόλοιπες κοπέλες της χώρας που την
φιλοξενούσε.
Φίλοι της είπαν στην Αστυνομία
ότι της άρεσε να φοράει μοντέρνα
ρούχα ενώ είχε καταταχτεί έβδομη
σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς που
είχε διοργανωθεί πρόσφατα. Δυστυχώς αυτό ήταν και το μοιραίο της
λάθος διότι κατά τους μουσουλμάνους φίλους της είχε παραβιάσει
τους νόμους της Σαρία.
Η ουκρανική Αστυνομία έχει
ήδη συλλάβει ένα 16χρονο ο οποίος
ομολόγησε ότι συμμετείχε στο λιθοβολισμό ενώ αναζητούνται ακόμα
δύο άνδρες. Όπως δήλωσε ο ανήλικος η κοπέλα λιθοβολήθηκε μέχρι
θανάτου διότι είχε παραβιάσει τη
Σαρία συμμετέχοντας στο διαγωνισμό ομορφιάς όπως έκαναν δεκάδες άλλες κοπέλες από
ολόκληρη την Ουκρανία.
Συμπληρώνοντας την
κατάθεση του ο ανήλικος
δήλωσε ότι δεν μετανιώνει
για την πράξη του παρά το
γεγονός ότι ένας άνθρωπος χάθηκε για ένα τόσο
απλό για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα λόγο. Από αυτή
τη θλιβερή ιστορία προκύπτει ένα
απλό ερώτημα:
Αν κάποιοι μουσουλμάνοι μετανάστες ή παράνομοι μετανάστες
στην Ελλάδα αποφασίσουν κάποια
στιγμή να εφαρμόσουν την Σαρία
(θρησκευτικός νόμος) για μία ομόθρησκη τους τι θα έπρεπε να πράξει
η ελληνική πολιτεία, οι Έλληνες
δικαστικοί, και η ελληνική κοινωνία,
δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί
απλά εφαρμόζουν τους νόμους
τους;
10
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Σεπτέμβριος 2011
Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
καλλιτεχνική περίοδος 2011-2012 ανοίγει στο
Μέγαρο Μουσικής με απευθείας μετάδοση
από το Λονδίνο της παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας “Υπηρέτης δύο αφεντάδων”.
Δύο συναυλίες κλασικής μουσικής από την Ορχήστρα και την Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (η πρώτη θα αναμεταδοθεί στον κήπο του
Μεγάρου) αλλά και το Φεστιβάλ School-wave στον
κήπο του Μεγάρου με προσκεκλημένα 7 νεανικά συγκροτήματα συμπληρώνουν τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα το Μέγαρο εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο “Διάζωμα” και παρουσιάζει εκδηλώσεις σε
τρία αρχαία θέατρα στη Μαρώνεια σε συνεργασία με το Φεστιβάλ της Μαρώνειας και Σαπών
2011 – μια βραδιά με τον Δημήτρη Μαρωνίτη (που
θα διαβάσει αποσπάσματα της μετάφρασης του
από την Ιλιάδα) μαζί με την Π. Φωτοπούλου καθώς και δύο συναυλίες της Καμεράτα στη Μεσσήνη και την Κω.
National Theater Live.
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου (ώρα έναρξης 21:00,
αίθουσα Αλέξανδρου Τριάντη.
Από τη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου της
Αγγλίας θα αναμεταδοθεί στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας η σπαρταριστή κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπιν, “One man, two governors” βασισμένη στον Υπηρέτη δύο αφεντάδων του Κάρλο
Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία του Νίκολας Χάϊτνερ καλλιτεχνικού διευθυντή του National Theater.
Γενική είσοδος 14,00€ - Φοιτητικά 7,00€.
Συναυλίες με την Ορχήστρα και Χορωδία της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου.
Συμπαραγωγή ΟΜΜΑ & Ε.Λ. Σκηνή.
Δημοφιλή μεγάλα χορωδιακά έργα από όπερες αγαπημένες μελωδίες από οπερέτες, (μου-
Η
σική από γνωστά μπαλέτα θα ερμηνεύσει η χορωδία με την σύμπραξη διακεκριμένων σολίστ.
Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν αποσπάσματα
από έργα του φετινού ρεπερτορίου της Λυρικής.
Το ελιξήριο του έρωτα του Γκαετάνο Ντονιτσέτι. Η Κρητικοπούλα του Σπύρου Σαμαρά, Φάουστ του Σαρλ Γκουνό, Ναμπούκο και ένας χορός
μεταμφιεσμένων του Τζουζέπε Βέρντι, Ρωμαίος
& Ιουλιέτα του Σεργκέι Προκόπιεφ, Everybody
walzes του Ρενάτο Τζανέττα (Γιόχαν Στράους
υιού και η Eύθυμη χήρα του Φραντς Λέχαρ. Τραγουδούν οι σοπράνο Μαρία Μητσοπούλου και
Γωγώ Ηλιοπούλου & ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος. Την ορχήστρα της ΕΛΣ θα διευθύνει ο
Τούρκος αρχιμουσικός Ισίν Μετίν και την χορωδία ο Νίκος Βασιλείου. Τιμές εισιτηρίων: 5,00€
(φοιτητικά) – 9,00€ - 15,00€ - 22,00€ - 30,00€ (διακεκριμένη ζώνη) Αίθουσα “Χρήστος Λαμπράκης”.
Η πρώτη από τις δύο συναυλίες θα μεταδοθεί από την γιγαντοοθόνη στους κήπους του Μεγάρου. Με ελεύθερη είσοδο το κοινό, θα μπορεί
κάτω από τον έναστρο ουρανό, καθισμένο στο
γρασίδι να απολαύσει μια υπέροχη μουσική βραδιά.
Το School-wave πάει Μέγαρο.
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου (ώρα 21:00)
Ο κήπος του Μεγάρου πλημμύρισε νιάτα και
ροκ μουσική τον περσινό Σεπτέμβρη σε μια βραδιά που υπήρξε για όλους υπέροχη εμπειρία. Φέτος στον ίδιο χώρο επτά μαθητικά συγκροτήματα που αναδείχθηκαν μέσα από το School-wave
θα παίξουν την μουσική τους απευθυνόμενοι όχι
μόνο στους συμμαθητές τους αλλά και σε όσους
είναι ανοιχτοί στην έμπνευση και στην τόλμη που
δίνει σχήμα στην επόμενη μέρα.
Γενική είσοδος: 5,00€
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 7282333.
Ζωή Σ. Ξηρού
Μέλος Ε.Α.Ξ.Τ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακομακεδόνων
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για τη νέα χρονιά 2011 -2012
%' (
μμ )
%' (
μμ )
&',
10.00 ;.μ. – 12.00 μ.μ.
6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.
*)'
!"" )+$ !(
*#'%!)(!*(
6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.
*)'
+%', &'%( !(
#%*( !(
%' (! μμ ! 10 )
7.30 μ.μ. – 9.00 μ.μ.
)' )
%' ( 20 -50)
6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.
)' )
!%&) ! '&) !
6.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
)' )
*$) $ #%*( !
( . .!36μ6/708)
7.30 μ.μ. -9.00 μ.μ.
)' )
!%(##
*)'
*)'
)' )
4.00 μ.μ. – 6.00 μ.μ.
6.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.
))')
%' (30 -50)
6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.
))')
&'%( !% +%'%
(;112: μ.μ)
5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
))')
&'%( !% +%'%
( 403/294 )
6.30 μ.μ. – 8.00 μ.μ.
8.00 μ.μ. – 9.30 μ.μ.
Εγγραφές ΚΑΒΑΛΑΣ 41 – Δευτέρα – Τετάρτη
6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.
Πληροφορίες κ. ΑΡΓΥΡΩ ΖΗΣΙΜΟΥ τηλ.6977759887 – 2131522509(πρωΐ)
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Παράρτημα Θρακομακεδὸνων)
Το Φλεβάρη του 2011 η κυβέρνηση στο άρθρο 50
του ν.3918, περνά διάταξη με την οποία επιχορηγεί,
από πιστώσεις του τακτικού κρατικού προυπολογισμού, τους ιδιώτες επιχειρηματίες που εμπλέκονται ή
θα επλακούν στη παροχή υπηρεσιών απεξάρτησης.
Δηλαδή:
Νομιμοποιούνται τα μέχρι τώρα παράνομα προγράμματα απεξάρτησης, περικόπτονται κρατικές
δαπάνες για θεραπευτικά προγράμματα, εμπορευματοποιείται ο ανθρώπινος πόνος.
Τον Αύγουστο του 2011 η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιχειρεί να αποποινικοποιήσει την χρήση και την καλλλιεργεια εξαρτησιογόνων ουσιών και το διαχωρισμό τους σε «μαλακά» και «σκληρά», σύμφωνα με τη κατεύθυνση της
Ε.Ε. Δηλαδή:
Δημιουργεί νόμιμους και μόνιμους χρήστες και
εξοικειώνει την κοινωνία να ανέχεται και να ζεί με το
πρόβλημα.
Τον Αύγουστο του 2011 γίνεται και η εγκατάσταση
μονάδων χορήγησης υποκαταστάτων στα νοσοκομεία, με τη σύμφωνη γνώμη ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή:
Τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε κρατικούς διακινητές του ναρκοεθισμού και ενισχύονται οι φαρμακοβιομηχανίες.
Τα κέντρα εκπαίδευσης στελεχών για την πρόληψη
και χρήση ναρκωτικών έχουν σταματήσει από το 2008.
71 Κέντρα Πρόληψης με 403 εργαζόμενους και
στεγνά προγράμματα ΚΕΘΕΑ απαξιώνονται μειώνοντας τις επιχορηγήσεις το Υπουργείο Οικονομικών
κατά 50% και51% αντίστοιχα.
Οι δικαιολογίες που προβάλλονται από τους υποστηριχτές αυτής της λογικής είναι, ότι η αποποινικοποίηση θα βοηθήσει στον έλεγχο του προβλήματος,
θα σταματήσουν οι λίστες αναμονής, ο χρήστης είναι
ασθενής. Συσκοτίζουν τη αλήθεια ΓΙΑΤΙ
*Όπου η πρόσβαση στα ναρκωτικά είναι εύκολη
(Δανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελβετία), τα
ποσοστά χρήσης είναι 5πλασια. Αντίθετα όπου υπάρχει δυσκολία (Ελλάδα, Κύπρος, Φινλανδία) τα ποσοστά
είναι χαμηλά. Το ίδιο και όπου υπάρχει διαχωρισμός
«μαλακών-σκληρών» ναρκωτικών έχουμε 5πλασια
χρηση.
*Λίστες αναμονής στα στεγνά προγράμματα (που
έχουν υψηλό ποσοστό απεξάρτησης) δεν υπάρχουν.
*Ο χρήστης δεν είναι ασθενής, αρρώστησε γιατί
πήρε ναρκωτικά και η αιτία που τον ώθησε σʼαυτή την
οδυνηρή επιλογή είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα
που δημιουργεί μια σειρά οικονομικών, κοινονικών,
πολιτικών συνθηκών. Ένα τόσο σοβαρό πολυπαραγοντικό πρόβλημα που σχετίζεται με όλες τις πλευρές
της ζωής του ανθρώπου, πρέπει να αντιμετωπίζεται και
να θεραπεύεται από εξειδικευμένο προσωπικό και όχι
να διαιωνίζεται με μια συνταγογράφηση για ένα «αξιοπρεπή» θάνατο.
Καλούμε τους τοπικούς φορείς, συλλόγους γονέων, γυναικών, άθλητικά Σωματεία να σταθούμε εμπόδιο στη πολιτική που στοχεύει στο μυαλό και στη
ψυχή της νεολαίας, θέτοντας σε διωγμό τη πρόληψη,την απεξάρτηση, την επανένταξη.
Να διεκδικήσουμε να δημιουργηθεί ένας πανελλαδικός δημόσιος φορέας, ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ με δωρεάν παροχή υπηρεσιών, από
μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, με πλήρη χρηματοδότηση από το κρατικό προυπολογισμό, με ενίσχυση
στα στεγνά προγράμματα.
Στις ανθρώπινες ζωές, δε γίνονται περικοπές.
Το Δ.Σ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ
ΜΙΑ ΠΟΛΗ «ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ»
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ «Ο ΠΑΡΝΗΣ»
Παρμενίωνος 15 - 13676 Θρακομακεδόνες • Τηλ. 210-2432177, 210-2430442,
Fax: 210-2430403 • www.oparnis.net e-mail: [email protected]
Δήμος μας, ο πρώην Δήμος Θρακομακεδόνων, συνενώθηκε στην λογική και την επιταγή του «Καλλικράτη», με τον Δήμο Αχαρνών,
έναν Δήμο με τελείως διαφορετική φυσιογνωμία, τόσο περιβαλλοντική όσο και κοινωνική και
με τελείως διαφορετικά προβλήματα. Η συνένωση αυτή με ένα Δήμο υπερχρεωμένο, όπως είναι
ο Δήμος Αχαρνών, σε συνδυασμό με την περικοπή της επιχορήγησης των Δήμων από την
Κυβέρνηση, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους Θρακομακεδόνες.
Η υποβάθμιση είναι εμφανής και βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή.
Έξη περίπου μήνες από την εφαρμογή του
«Καλλικράτη» και η εικόνα της πόλης των Θρακομακεδόνων δεν είναι καλή, είναι η εικόνα μιας
πόλης «ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗΣ».
Παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογός μας έγκαιρα
επεσήμανε την ανάγκη λήψης κάποιων μέτρων,
με την υποβολή προτάσεων για τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης μας, την υποβολή
προτάσεων για λήψη συγκεκριμένων, αναγκαίων
μέτρων πυροπροστασίας, με λύπη διαπιστώνουμε ότι δεν γίνεται ΤΙΠΟΤΑ, η πόλη μας, όπως και
οι γύρω περιοχές, έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί.
Η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τον κόπο να μας
ενημερώσει έστω αν και τι σκοπεύει να κάνει.
Eνδεικτικά και περιγραφικά, αναφέρουμε:
ΗΜΙΤΕΛΗ ΕΡΓΑ
(Σύνδεση αποχέτευσης, Βρεφονηπιακός
σταθμός, Δημοτικό μέγαρο, Κέντρο νεότητας,
Κυκλοφοριακή μελέτη κ.λ.π.)
Tα ημιτελή έργα, συνεχίζουν να είναι ….ημιτελή. Πότε θα ολοκληρωθούν; Πότε επιτέλους
θα αποκτήσουν οι Θρακομακεδόνες αποχέτευση;
ΔΡΟΜΟΙ
Ανοιχτά φρεάτια αποχέτευσης και λακκούβες
σε κάποιους δρόμους με αποτέλεσμα τα πρώτα
ατυχήματα.
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΝΗΣΙΔΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Χωρίς καμιά φροντίδα, το γκαζόν έχει εγκαταλειφθεί, τα ξερά χόρτα σχεδόν στη θέση τους.
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ –ΚΛΑΔΙΑ
Μεγάλη καθυστέρηση αποκομιδής κλαδιών και
σκουπιδιών από δρόμους και πεζοδρόμια.
ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Ο
Αγέλες αδέσποτων σκυλιών εμποδίζουν τους
συμπολίτες μας να κυκλοφορούν στους δρόμους
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Σχεδόν
δεν έχει γίνει τίποτα- Ελάχιστα είναι τα σημεία
που καθαρίσθηκαν από τα ξερά χόρτα. Παραδώσαμε στη Δημοτική Αρχή κατάσταση 45 συμπολιτών εθελοντών πυρασφαλείας (παρατηρητές)
για ουσιαστική βοήθεια, αλλά δεν υπάρχει η
δυνατότητα αξιοποίησης τους από τη Δημοτική
Αρχή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Πνευματικό Κέντρο της πόλης μας είναι
υπό διάλυση. Τα διάφορα τμήματα (πχ. Χορευτικά) διαλύονται. Δεν διατίθενται πόροι για θέρμανση, καθαριότητα
κ.λ.π. Το καθεστώς λειτουργίας του αβέβαιο.
ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ: Καμιά
εξέλιξη.
ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ - ΑΥΞΗΣΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα κρούσματα κλοπών και ληστειών στην
πόλη μας αυξάνονται. Ο τοπικός Αστυνομικός
Σταθμός αδυνατεί να επέμβει λόγω έλλειψης
βενζίνης ή ...λάστιχων των αυτοκινήτων.
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι κοινωνικές υπηρεσίες υποβαθμίζονται
λόγω της περικοπής των οικονομικών πόρων.
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΦΥΤΕΥΘΕΝΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δεν ασχολείται κανείς.
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
(πχ. Ολοκλήρωση αποχέτευσης, Αθλητικοί
χώροι, δημιουργία ΚΑΠΗ, Κέντρου υγείας)
Δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία μας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και ζητάμε την άμεση λήψη μέτρων.
Αν ο Δήμος δεν έχει χρήματα, όπως ισχυρίζονται
οι Δημοτικοί Άρχοντες, να διεκδικήσει αυτά που
του αναλογούν και–λόγω «μνημονίων» - περιέκοψε η Κυβέρνηση από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Αν. Γ. Γραμματέα
Π. Σιωράς
Κ. Νικολακόπουλος
Σεπτέμβριος 2011
11
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΤΟ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ς αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου παραμένει μεταξύ των 70
που «διεσώθησαν» πανελληνίως και των
δύο ΝΠΔΔ της Ανατολικής Αττικής το
«Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων»
του Δήμου Αχαρνών μετά από απόφαση
του υπουργού Εσωτερικών κου Χάρη
Καστανίδη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1765, τ. Β΄
/5-8-2011). Σύμφωνα με το κείμενο της
απόφασης η μη κατάργηση των εβδομήντα ανωτέρω φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ήταν αποτέλεσμα
της ευρύτερης αναγνώρισης, του εξειδικευμένου αντικειμένου, της μακροχρόνιας απόδοσης έργου και της γενικότερης
προσφορά τους.
Υ.Σ. Αυτό είναι το γεγονός. Τα σχόλια
δικά σας.
Εκ μέρους του ΔΣ σας εκφράζω τις
ευχαριστίες μας για την προβολή του
έργου μας και την στήριξη που αφειδώς
μας παρέχετε.
Η αυτοτέλεια του ΠΚΘ είναι έργο όλων
και εξ αντικειμένου και δικό σας. Η ανταπόκριση του κοινού στις εκδηλώσεις μας
οφείλεται στην άμεση και άρτια ενημέρωση που είχε και έχει εκ μέρους σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
Θρακομακεδόνων
Ω
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
ΚΕΔΡΩΝ 11 - 2 1 0 8 1 6 9 4 3 1
- 6944 385235
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2 0 11 -2 0 1 2
Καταρτίζονται ομάδες γιά τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Κοπτική –ραπτική, μία φορά την εβδομάδα,
πρωϊ ή απόγευμα γιά δύο ώρες.
2. Ελληνικοί χοροί γιά μικρά παιδιά . Μία φορά
την εβδομάδα γιά μία ώρα.
3. Δημιουργική απασχόληση γιά παιδιά από 57 ετών και 8-12. Μία φορά την εβδομάδα,
μία ώρα και μισή.
4. Ζωγραφική ενηλίκων. Απόγευμα ή βράδυ,
γιά δύο ώρες.
5. Γυμναστική ενηλίκων. Δευτέρα και Πέμπτη
από μία ώρα.Απόγευμα μετά τις 6.00 μμ
6. Ελληνικοί χοροί γιά ενήλικες. Κάθε Τρίτη
βράδυ γιά δύο ώρες.
7. Χοροί ΛΑΤΙΝ. Ενα απόγευμα-βράδυ την
εβδομάδα γιά δύο ώρες.
8. Πρωϊνό περπάτημα.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π.Αντωνοπούλου 210
8169431 και 6944 385235
K. Δημούτσο,
Τα καπάκια των φρεατίων δεν λείπουν τελικά μόνο απο την Κύμης. Λείπουν ακόμα και απο την
παιδική χαρά των Θρακομακεδόνων ! Όταν συμβεί το ατύχημα, θα ψάχνουμε τον υπεύθυνο.
Για τις λιμνούλες δε, ούτε λόγος. Ο χαρακτηρισμός "εστία μόλυνσης" είναι πολύ λίγος.
Αγγέλης Γιάννης.
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΚΕΔΡΩΝ 11 )
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ –ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΒΙΒΛΙΑ,
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΛΕΟΝ.
12
Σεπτέμβριος 2011
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ TO ΦΑΡΜΑΚΟ - ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Δ
εν σας φάνηκε παράξενο που
ξαφνικά δόθηκε τόσο μεγάλη
δημοσιότητα στο «θαυματουργό» νέο φάρμακο Gardasil της (στο χείλος της χρεοκοπίας λόγω δικαστηρίων
για το θανατηφόρο αναλγητικό Vioxx)
εταιρείας Merck κατά του καρκίνου της
μήτρας;
Μάλιστα στην Αμερική ήδη προσπαθούν να επιβάλλουν την υποχρεωτική του
χορήγηση σε κορίτσια (και αγόρια!!!) ηλικίας 9-15 ετών προκειμένου να γίνουν
δεκτά στο σχολείο. Στην Ελλάδα είπαν
ότι θα το εντάξουν στο πλαίσιο των υποχρεωτικών παιδικών εμβολιασμών. Καλό θα ήταν πριν το δώσετε στα παιδιά σας
να λάβετε υπόψιν μεταξύ άλλων και τα
παρακάτω:
1 . Το Gardasil περιέχει αλουμίνιο
(στην Ελλάδα το λέμε και αργίλιο) γνωστή πολύ επικίνδυνη νευροτοξίνη που
αποθηκεύεται και επιδρά αθροιστικά
στον οργανισμό και ειδικά στον εγκέφαλο, στον οποίο μπορεί να προκαλέσει θάνατο νευρικών κυττάρων.
2 . Το Gardasil θεωρείται ότι χτυπά 4
(τους πιο κοινούς - τύπους 6, 11, 16 και
18) από τους περίπου 150 αναγνωρισμένους τύπους (σύμφωνα με διάφορους επιστήμονες ίσως είναι τελικά και χιλιάδες)
του ιού των ανθρώπινων θυλωμάτων (Human Papilloma Virus - HPV), ο οποίος θεωρείται ότι ευθύνεται για την ανάπτυξη
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
στη γυναίκα.
Όμως υπάρχει επιστημονική αμφιβολία για το εάν ο HPV προκαλεί τον καρκίνο ή απλά ο ίδιος ο καρκίνος εξασθενεί τα κύτταρα κάνοντάς τα επιρρεπή
στον HPV. Ο καρκίνος μπορεί να προκληθεί από ιούς; Αυτή είναι μία ερώτηση που
ακόμα περιμένει σαφή απάντηση.
3 . Το 90% των περιπτώσεων μόλυνσης από HPV θεραπεύονται από τον ίδιο
τον οργανισμό. Όσο μικρότερη η ηλικία,
τόσο γρηγορότερη η ίαση.
4 . Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί το 1% των περιπτώσεων
καρκίνου ετησίως σύμφωνα με τον οργανισμό καρκίνου Αμερικής (ACS). Οι
μισές περιπτώσεις συμβάινουν στην ηλικία των 35-45 ετών και είναι σπάνιος σε
ηλικίας κάτω των 20, δηλαδή στην κατηγορία στην οποία το Gardasil κυρίω
απευθύνεται!!! (μόνο 3-4 περιπτώσεις
ανά 100.000 γυναίκες ηλικίας 9-20 ετών).
5 . Το κάπνισμα φαίνεται να είναι το
κλειδί για την ανάπτυξη καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας όταν υπάρχει μόλυνση από HPV.
6 . Σαφώς το φάρμακο έχει δοκιμαστεί κλινικά και έχει αποδειχθεί ασφαλής
η χρήση του στα παιδιά μας, έτσι; Θα τολμούσαν να βγάλουν κάτι στην αγορά χωρίς εξαντλητικά τεστ;
Λυπάμαι, αλλά θα σας απογοητεύσεω... Σύμφωνα με τον οργανισμό Aliance
for Human Research Protection (AHRP),
το φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί ουσιαστικά ασφαλές κατά τις κλινικές δοκιμές.
Το πιο εξωφρενικό είναι ότι το FDA
(οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων
Αμερικής), επέτρεψε στη Merck να χρησιμοποιήσει ως placebo επίσης σκεύασμα
που περιείχε αλουμίνιο. (Placebo ουδέτερο, μή φαρμακευτικό σκεύασμα που χορηγείται σε ομάδα ασθενών κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών για να
συγκριθούν τα αποτελέσματα της χρήσης του με αυτά της ομάδας ασθενών
στους οποίους χορηγείται το πραγματικό φάρμακο). Το αποτέλεσμα είναι να
μην είναι πλέον ορατές (masking) οι παρενέργειες της χορήγησης αλουμινίου
στους ασθενείς στα αποτελέσματα των
κλινικών δοκιμών.
7. Προκαλεί το Gardasil γενετικές παραμορφώσεις; Επηρεάζει τη γονιμότητα; Προκαλεί ίσως καρκίνο; Πέντε από
τις εθελόντριες από αυτές που έτυχε να
γεννήσουν έπειτα από ενέσεις με Gardasil
γέννησαν παιδιά με γενετικές ανωμαλίες.
Το μέλλον θα δείξει...
8 . Το Gardasil μεταξύ των παρενεργειών προκαλεί και οστεοπόρωση στα μικρά παιδιά (λόγω του αλουμινίου που περιέχει από ό,τι εικάζεται).
9 . Οι ερευνητές της Merck απέρριψαν από τα αποτελέσματα των κλινικών
δοκιμών του Gardasil και των placebo 102
περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών και
19 θανάτους ως μη συσχετιζόμενα.
1 0 . Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για τα μακροχρόνια αποτελέσματα
του φαρμάκου, καθώς το FDA έχει αλλάξει τους κανονισμούς του από το 1990,
επιτρέποντας στις εταιρίες να πληρώνουν
ένα σημαντικό χρηματικό ποσό αντί μακροχρόνιων εξαντλητικών τεστ για να
εξασφαλίσουν το προνόμιο της έγκρισης.
Τρανό παράδειγμα το φάρμακο Vioxx,
το οποίο πήρε έγκριση και αργότερα αποδείχθηκε ότι συνδέεται με 27. 785 θανάτους λόγω καρδιακών επεισοδίων.
11 . Η ίδια η εταιρεία που παράγει το
Gardasil (Merck) επισημαίνει ότι το φάρμακο παραμένει ενεργό για 3,5 χρόνια
και έπειτα χρειάζεται λογικά επιπλέον
δόση. Τι στο καλό λοιπόν καίγονται να
κάνουν το εμβόλιο στα κροτσάκια από 9
ετών, εφόσον συν τοις άλλοις ο HPV μεταδίδεται μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις;
1 2 . Η εταιρεία Merck υπολογίζει να
εισπράξει περίπου 3 δισ. δολάρια από τις
πωλήσεις του νέου φαρμάκου, σε μία περίοδο που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω απόσυρσης του
επικερδούς Vioxx και 11.000 μηνύσεων
από θύματα/συγγενείς θυμάτων του Vioxx.
Το κείμενο αυτό αντλήθηκε από το Internet και στη διάθεση των αναγνωστών
μας βρίσκονται όλες οι πηγές. Οποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει μαζί μας.
Μαρίνα Γ. Λάσκαρη
Ορθοδοντικός, MSc.
B o s t o n U n i v e r s i t y, U S A
Kόμβος Βαρυμπόπης
Αγ. Σαράντα 20 & Χειμάρρας 15
146 71, Ν. Ερυθραία • τηλ. 210 80 77 455
Κιν.: 6944 358 261
Δέχεται
κατόπιν ραντεβού
9-12 π.μ. - 5-8 μ.μ.
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - BΑΡΥΜΠΟΠΗ
Σεπτέμβριος 2011
13
Το Ι.Γ.Μ.Ε. συμμετείχε στο Θερινό Σχολείο για την εκπαίδευση νέων αρχαιολόγων
που διοργάνωσε το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Παν/μίου Αθηνών
στον Κίσσαμο Χανίων (25-29/8/2011) με θέμα:
«Υλικά Δομής των αρχαίων και Γεωμορφολογική εξέλιξη της Δ. Κρήτης
κατά του Προϊστορικούς και Ιστορικούς χρόνους»
Ε
κεί ο Δ/ντής της Δ/νσης Ορυκτολογίας &
Πετρογραφίας Δρ Γεωλόγος Γεώργιος Οικονόμου παρουσίασε μια ομιλία με θέμα:
Η συμβολή της Ορυκτολογίας – Πετρολογίας
στη μελέτη ευρημάτων αρχαιολογικών ανασκαφών.
Εφαρμογές αναλυτικών μεθόδων υψηλής τεχνολογίας
Η ορυκτολογία - πετρολογία συνέβαλε σημαντικά
τα τελευταία 30 χρόνια στη μελέτη και ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων με τη εφαρμογή αναλυτικών
μεθόδων υψηλής τεχνολογίας, όπως η ηλεκτρονική
μικροσκοπία, η περιθλασιμετρία και η φασματομετρία
ακτίνων-Χ σε συνδυασμό με την οπτική μικροσκοπία
(σε πολωτικό και μεταλλογραφικό μικροσκόπιο).
Στο Ι.Γ.Μ.Ε. και ειδικότερα στη Δ/νση Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας πραγματοποιούνται γεωαρχαιολογικές - αρχαιομετρικές μελέτες με την εφαρμογή
των προαναφερoμένων μεθόδων, στις οποίες προστέθηκαν η Θερμοβαρυτομετρική και Διαφορική
Θερμική Ανάλυση (TG/DTG/DTA) και η φασματομετρία RAMAN (με το μοναδικό στην Ελλάδα φορητό
φασματόμετρο micro-RAMAN), ενώ αναμένεται να
προστεθεί και η φασματομετρία FTIR.
Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για
χημικές αναλύσεις η μέθοδος της Ατομικής Απορρόφησης (Atomic Absorption) και η Ανάλυση Πλάσματος (ICP), όταν πρόκειται να εξετάσουμε ιχνοστοιχεία σε ppb.
Στο σεμινάριο αυτό θα επικεντρωθούμε στους
τρόπους εξέτασης δύο κυρίως θεμάτων: 1) Υλικών
που προέρχονται από ανασκαφές αρχαιολογικών
χώρων και 2) Χρωστικών που προέρχονται από τοιχογραφίες, αγγεία, κλπ.
Υλικά – προϊόντα προερχόμενα από ανασκαφές
Ο αρχαιολόγος έχει δύο δυνατότητες:
- Είτε να τα εξετάζει επί τόπου με τη χρήση φορητών συσκευών, όπως φορητό RAMAN, φορητό XRF,
όταν τα δείγματα δεν μπορούν να μετακινηθούν
(λόγω όγκου ή του εύθραυστου των δειγμάτων).
- Είτε να τα μεταφέρει σε ένα εργαστηριακό
χώρο, όπου θα μπορούν να εξετασθούν με εξειδικευμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν μη καταστροφικές μεθόδους.
Όταν τα δείγματα αποστέλλονται προς εργαστηριακή εξέταση πρέπει να συσκευάζονται επιμελώς και
να συνοδεύονται από λεπτομέρειες για τη θέση δειγματοληψίας, καθώς και σε τι σχηματισμούς βρέθηκαν. Αυτό βοηθά σημαντικά το εργαστηριακό ερευνητή.
Η εργαστηριακή πορεία που ακολουθεί ένα δείγμα είναι η ακόλουθη:
1. Στο Παρασκευαστήριο. Προετοιμασία μια οπτική- μικροσκοπική παρατήρηση και περιθλασιμετρία
ακτίνων-Χ (XRD).
2. Οπτική Μικροσκοπία, με πολωτικό μικροσκόπιο
για τον προσδιορισμό των ορυκτών φάσεων που
υπάρχουν στο δείγμα.
3. Περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ, που υποβοηθά την
οπτική μικροσκοπία για τον προσδιορισμό των ορυκτών.
4. Θερμοβαρυτομετρική – Διαφορική Θερμική
Ανάλυση, όταν πρόκειται να εξετάσουμε κονιάματα,
που περιέχουν αργιλικά ορυκτά, γύψο, ασβέστη, κ.α.
5. Φασματομετρία ακτίνων-Χ (XRF) ή ICP-MS
(Πλάσματος) ή Ατομική Απορρόφηση, όταν απαιτούνται χημικές αναλύσεις.
6. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, όπου
παρατηρούνται με μεγάλες μεγεθύνσεις (π.χ. 10.000
φορές) τα δείγματα και προσδιορίζονται ορυκτά ή
άλλες φάσεις σε λεπτομέρειες της τάξης των 5-10
μικρών, γεγονός που δεν επιτυγχάνεται με καμία
άλλη μέθοδο. Έχουμε δε ταυτόχρονα φωτογραφία
της περιοχής που αναλύεται και την χημική της
σύσταση. Έτσι π.χ. μπορούμε να δούμε και την αλλοίωση ή τις φθορές ενός υλικού που οφείλονται είτε σε
εξωτερικά αίτια (π.χ. μετεωρική διάβρωση, φωτιά,
Αὔξηση τελῶν ταφῆς - ῾Η λύση εἶναι μία
ετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀχαρνῶν, δεκαπλασιάζονται
τά τέλη ταφῆς τῶν ἑτεροδημοτῶν μή μονίμων κατοίκων. Συγκεκριμένα γιά
τούς δημότες παραμένουν στό ὕψος τῶν 110 €. Οἱ ἑτεροδημότες οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν μονίμως, τουλάχιστον μία διετία, πληρώνουν 380 €. Στούς ὑπολοίπους τό
κόστος ἀνεβαίνει στά 3.800 €.
Προσοχή: Γιά νά ἀποδειχθεῖ ὅτι τυχόν φιλοξενούμενοι (γονεῖς, κ.ἄ.) κατοικοῦν μονίμως, πρέπει νά ἀποδεικνύεται ἐγγράφως. ῎Ητοι νά εἶναι δηλωμένοι
στήν ᾿Εφορία Ἀχαρνῶν, ἤ νά τούς ἔρχεται ἡ σύνταξη στήν συγκεκριμένη διεύθυνση ἤ μέ κάποιον ἄλλο τρόπο. Μαρτυρίες καί ὑπεύθυνες δηλώσεις δέν ἰσχύουν.
Μ
῾Η λύσις
῾Ο πληθυσμός τοῦ Δήμου αὐξάνεται συνεχῶς. Τό ὑπάρχον κοιμητήριο
εἶναι ἤδη κορεσμένο καί δέν έχει δυνατότητα ἐπεκτάσεως. Πρέπει ὁπωσδήποτε νά δημιουργηθεῖ ἕνα νέο μεγάλο, πού νά λύσει διά παντός τό πρόβλημα καί ἄς μήν βρίσκεται στά ὅρια τοῦ Δήμου. Θά μποροῦσε ἐκεῖ νά μεταφερθοῦν τά ὀστά ἀπό τό παλαιό κοιμητήριο στόν Κάραβο καί στή θέση του
νά γίνει ἀνάπλαση τοῦ χώρου μέ πράσινο, πλατεῖα κ.λ.π. ῾Ο Δὴμαρχος θεωρεῖ ὅμως ὅτι ἡ λύση εἶναι ἡ κατασκευή κλιβάνου γιά ἀποτέφρωση.
Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἴσως νά ὑπάρχει εἰσροή ἀπό ἄλλους Δήμους,
ὅμως τό τοπικό πρόβλημα θά παραμείνει, γιατί ἡ συντριπτική πλειονότητα
ἐπιλέγει τόν παραδοσιακό τρόπο, ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ καύση εἶναι κοστοβόρος
(ὑπολογίζεται σέ 1000-1500€). Εἶναι δέ πολύ ἀμφίβολο ἄν οἱ ἀλλόθρησκοι
μετανάστες, θά προτιμοῦν νά πληρώνουν τέτοια ποσά.
πλημμύρες, κ,α,) είτε σε ανθρώπινη παρέμβαση.
Εξέταση χρωστικών
Οι χρωστικές αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπου υπάρχει η
ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορούν να ληφθούν εύκολα
δείγματα (π.χ. αγγεία) ή βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες δεν μετακινούνται όπως σε τοιχογραφίες.
Για αυτό το λόγο η χρήση φορητών οργάνων είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη, όπως γίνεται από τους γεωλόγους
(ορυκτολόγους – πετρογράφους) με το φορητό microRAMAN, το μοναδικό στην Ελλάδα που είναι εξοπλισμένο με video-κάμερα, με δυνατότητα ανάλυσης επιφανειών 20-30 μικρών και το οποίο λειτουργεί με δύο
πηγές εκπομπής ακτίνας laser (πράσινο και κόκκινο
φώς). Με την τεχνική αυτή έχουμε τη δυνατότητα να
ξεχωρίσουμε με μεγάλη ακρίβεια είδη χρωστικών,
χωρίς να καταστρέψουμε την επιφάνεια, για αυτό και
την χρησιμοποιούμε για την ανάλυση – προσδιορισμό
αρχαίων πολύτιμων αντικειμένων, όπως είναι τα
κοσμήματα ή διάφορα διακοσμητικά είδη (όπου προσδιορίζονται οι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, καθώς
και τα μέταλλα, π.χ. χρυσός, ασήμι, χαλκός, μόλυβδος, κ.α.).
Στη εξέταση των χρωστικών βοηθούν και το
φορητό φασματόμετρο ακτίνων-Χ (XRF) που διαθέτει
το Ι.Γ.Μ.Ε. και είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμο στο
ύπαιθρο ή σε μουσεία.
Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ιδιαίτερα λεπτομερής εξέταση,
δίνοντας σημαντικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας
ελάχιστο δείγμα (ακόμη και μεγέθους κάποιων
μικρών).
Η εμπειρία μας δεκαετιών δείχνει ότι η διεπιστημονική συνεργασία αρχαιολόγων και επιστημόνων
θετικών ειδικοτήτων (όπως οι γεωλόγοι, φυσικοί,
χημικοί, χημικοί μηχανικοί, κ.α) δίνει θεματικά αποτελέσματα και βοηθά πολύ στην Αρχαιολογική Έρευνα.
Γ. Νταλάρας στην Ηürriyet: «Το Αιγαίο
ανήκει στα ψάρια του»!!!
Γιώργος Νταλάρας έστειλε μηνύματα "ειρήνης και φιλίας" προς
τους Τούρκους, στη συνέντευξη του στην εφημερίδα Hürriyet και
εξέπληξε με τις δηλώσεις του για το Αιγαίο και την Κύπρο, γεγονός που
φαίνεται να ικανοποίησε τους γείτονες μας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής τόνισε πόσο μοιάζουν οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας και δήλωσε «χιλιάδες χρόνια ζούμε μαζί, Αν
πετάξουμε λίγο πιο υψηλά δεν θα δούμε τις γραμμές στο χάρτη. Οι
χάρτες τυπώνονται και τα σύνορα τα καθορίζουν οι μαθηματικοί και οι
τοπογράφοι. Ο Θεός δεν έχει τυπογραφείο. Για το Αιγαίο άλλοι λένε
πως “ανήκει στους Τούρκους” άλλοι “στους Έλληνες”, στην πραγματικότητα όμως το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια»!
Ο
Σχόλιό μας: ῾Υπάρχει ἕνα αἰώνιο ἐρώτημα "ἀπατεώνας ἤ
βλάξ;" Στήν προκειμένη περίπτωση μεταφράζεται "προδότης ἤ
ἠλίθιος;" ῎Η τά πῆρε χοντρά ἤ δέν τά πῆρε, θά τοῦ ἀναφέρουμε μιά παροιμία: "Εἶναι ἄσκοπο νά ἐξαγγέλλουν τά πρόβατα
διακηρύξεις περί χορτοφαγίας, ἄν δέν ἔχει συμφωνήσει καί ὁ
λύκος".
14
Σεπτέμβριος 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ας γνωρίζουμε, ότι ο ιατρός Χασάν Αμπντάλα θα δέχεται
τους ενδιαφερόμενους προς εξέταση, προκειμένου να αποκτήσουν το
βιβλιάριο Υγείας το οποίο είναι απαραίτητο σε όσους εργάζονται ή θα εργαστούν σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Δήμου Αχαρνών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια,
κουρία κλπ), κάθε Παρασκευή από 12.00 έως 14.00 στο δεύτερο όροφο
του Δήμου Αχαρνών.
Πληροφορίες & ραντεβού αρμόδιες υπάλληλοι: Β. Μέγα, Ε. Βασιλειάδου στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής.
Σ
«Εκδηλώσεις για το ποδήλατο»
το πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των κατοίκων για το ποδήλατο στη ζωή μας
και με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αχαρνών διοργανώνει 4ημερο εκδηλώσεων (22/9-25/9), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σ
Στις εκδηλώσεις θα περιλαμβάνονται:
➢ «Ποδηλατάδα» στους δρόμους των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων
➢ Συζήτηση για την χρήση του ποδήλατου στην καθημερινότητα μας με
Κεντρικό ομιλητή τον κ. ΘΑΝΟ ΒΛΑΣΤΟ, Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π. Συγκοινωνιολόγο-Πολεοδόμο
➢ Δενδροφύτευση σε έναν δημόσιο χώρο της πόλης μας
Ενώ παράλληλα,
➢ Οριοθετούμε και ζωγραφίζουμε τον πρώτο «Ποδηλατόδρομο» της πόλης
Για τους μικρούς μας φίλους στην πλατεία Θρακομακεδόνων:
ετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου Αχαρνών
ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες των δημοτών σας γνωρίζουμε, ότι
ο ιατρός για τους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. θα δέχεται τους ενδιαφερόμενους κάθε Τετάρτη στο δεύτερο όροφο του Δήμου Αχαρνών.
Επίσης κάθε Τέταρτη θα βρίσκεται γιατρός για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΒ, ΤΥΔΚΥ και ΝΑΤ στο ισόγειο του Δήμου Αχαρνών.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072329/2132072328 αρμόδια
υπάλληλος Β. Μέγα, στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής
Μ
➢ Φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι με πρωταγωνιστή ένα ποδήλατο με την
συγγραφέα παιδικών παραμυθιών κα Ιωάννα Κυρίτση
➢ Μαθαίνουμε για την ανακύκλωση και πολλές άλλες εκπλήξεις για τους
μικρούς μας φίλους.
Ο Δήμος Αχαρνών μετά από συναντήσεις με ποδηλάτες, αλλά και με αρκετούς κατοίκους ξεκινάει την τοποθέτηση ειδικών κατασκευών στάθμευσης για
ποδήλατα σε κεντρικά σημεία του Δήμου.
Είναι μια αρχή και ευελπιστούμε να καταφέρουμε να αποκτήσει το ποδήλατο
την θέση που αρμόζει στην καθημερινότητα μας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο φανερό μειοδοτικό διαγωνισμό για
μίσθωση βενζινάδικου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος
υγρών καυσίμων - πλυντήριο αυτοκινήτων του Δήμου.
Το προσφερόμενο προς μίσθωση βενζινάδικο θα πρέπει:
α) να είναι ιδιόκτητο,
β) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών,
γ) να διαθέτει άδεια λειτουργίας,
δ) να διαθέτει πιστοποιητικό πυροσβεστικής υπηρεσίας εν ενεργεία,
ε) να είναι ελεύθερο από δεσμεύσεις, συμβάσεις με εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών,
στ) να διαθέτει 3 δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων για αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης,
ζ) να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις πλυντηρίου - λιπαντηρίου για οχήματα βαρέως τύπου,
η) να διαθέτει σχετικά καινούργιες εγκαταστάσεις (δεξαμενές, σωληνώσεις
κλπ.),
θ) να διαθέτει ηλεκτρισμό και ύδρευση από τους ίδιους μετρητές και
Βνα έχει άδεια οικοδομής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δημαρχείου ημέρα και ώρα
που θα οριστεί από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
Δημοπρασιών.
Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να διαθέσουν ακίνητο για το σκοπό αυτό, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντος στα Γραφεία του Δήμου σε
διάστημα 20 ημερών από την πρώτη ημέρα δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης.
Λεπτομερής διακήρυξη υπάρχει στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου Αχαρνών, 1ος όροφος και όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν γνώση αυτής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι Μαρία Αλεξοπούλου και Κωνσταντίνα Βρεττού, τηλ. 213 2072 469 & 213 2072
368.
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί 20 τουλάχιστον ημέρες
πριν τη διενέργειά του διαγωνισμού στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αχαρνών, συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων.
«Ολοκλήρωση Αποχετευτικού
Δικτύου Θρακομακεδόνων»
Ο
«Δημιουργία Πρυτανείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
ο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με την Αρ. Απόφ. 222 /14-7-2011αποφάσισε την
Δημιουργία Πρυτανείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μέλη του Πρυτανείου γίνονται όλοι οι διατελέσαντες Δήμαρχοι, Πρόεδροι
Δημοτικών Κοινοτήτων, Βουλευτές και πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων οι οποίοι έχουν ασκήσει τα καθήκοντά στην Γεωγραφική Ενότητα του νέου Δήμου Αχαρνών ή διαμένουν σʼ αυτήν και δεν είναι εν ενεργεία πολιτικοί.
Έργο των μελών του είναι η επεξεργασία προτάσεων και η υποβολή τους προς
το Δημοτικό Συμβουλίου και την Διοίκηση του Δήμου σχετικά με θέματα Κοινωνικής, Αστικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης καθώς και θέματα πολιτικού και
οικονομικού περιεχομένου του Δήμου Αχαρνών.
Οι έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο
Δημάρχου, τηλεφωνικά(2132072450-2132072527) ή με e-mail( [email protected])
προκειμένου να εκφράσουν την επιθυμία συμμετοχής τους μέχρι 25/08/2011.
Η πρώτη σύγκλιση του συμβουλίου θα γίνει από τον Δήμαρχο κ. Σωτήρη
Ντούρο, εντός του Αʼ δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου.Ο κανονισμός λειτουργίας του Πρυτανείου θα συνταχθεί από τα μέλη εντός μηνός από την Αʼ συνεδρίαση και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αχαρνών.
Τ
Δήμος Αχαρνών, μετά από συντονισμένες ενέργειες, τόσο της πολιτικής ηγεσίας
όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου ανακοινώνει την ένταξη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Θρακομακεδόνων». Το έργο αφόρα την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου των Θρακομακεδόνων με την κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματός του καθώς και κάποιων συμπληρωματικών τμημάτων. Το συνολικό μήκος αγωγών είναι 17.659 μ. ενώ συμπληρωματικά
τμήματα δευτερεύοντων αγωγών είναι 695 μ .Η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι 16
μήνες. Επίσης ο Δήμος βρίσκεται στην τελική διαδικασία έγκρισης του έργου «Κατασκευή Δικτύου ακαθάρτων σε διαφορές περιοχές του Δήμου Αχαρνών» όπου περιλαμβάνει τα 3 υποέργα:
«Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών:
-Αγ. Άννας-Αγ. Παρασκευής- Χαμομυλου ( μήκους 7.482μ)
-Μπόσκιζα-Αγριλέζα ( μήκους 7.342μ)
-Πανόραμα- Πυργούθι- Χαραυγή( μήκους 10.558 μ)
Μια νέα εποχή ξεκινά για την ανάπτυξη και την ποιότητα των πολιτών του Δήμου μας.
Ο
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
21-23 Οκτωβρίου η διεξαγωγή του 10ου
Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας
το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου 2011, προσδιόρισε τη διεξαγωγή του 10ου Συμποσίου
Ιστορίας και Λαογραφίας της Αττικής, η Οργανωτική Επιτροπή. Οι εργασίες του
Συμποσίου, θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών,
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εκδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο
πρόγραμμα, πέρα από την παρουσίαση των 46 εισηγήσεων, τις οποίες έκανε δεκτές η
εξαμελής Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου, περιλαμβάνεται σειρά παράλληλων
εκδηλώσεων. Ειδικότερα στον προθάλαμο της αίθουσας όπου θα διεξαχθεί το Συμπόσιο
θα λειτουργήσει, στο τριήμερο, έκθεση παραδοσιακού κεντήματος. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση των συνέδρων και των υπόλοιπων προσκεκλημένων σε
χώρους των Αχαρνών που έχουν αρχαιολογικό και λαογραφικό ενδιαφέρον. Τέλος, η
λήξη των εργασιών θα συνοδευτεί από χορευτικό παραδοσιακό πρόγραμμα στο οποίο θα
συμμετάσχουν διακεκριμένα συγκροτήματα της Αττικής.
Σ
Επαναλειτουργία των λεωφορειακών
γραμμών Χ41 και 537
υνάντηση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών, την Παρασκευή 26 Αυγούστου, με
το μέλος του ΔΣ του Ο.Α.Σ.Α κ. Σπύρο Βρεττό. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
άμεση επαναλειτουργία της λεωφορειακής γραμμής Χ41( ΟΑΚΑ-Αχαρναί- Ολυμπιακό
Χωριό) καθώς και της γραμμής της Βαρυμπόπης 537(Αχαρναί – Βαρυμπόπη). Ο κ. Σπύρος
Βρεττός συμφώνησε με το δίκαιο αίτημα, το οποίο και μετέφερε στην διοίκηση του
ΟΑΣΑ όπου έγινε αποδεκτό, τόνισε δε ότι η επανέναρξη λειτουργίας των γραμμών θα
γίνει άμεσα. Κατόπιν η συζήτηση συνεχίστηκε με αλλά συγκοινωνιακά θέματα που αφορούν την πόλη μας (ΣΚΑ, σταθμός Κάτω Αχαρναί, σύνδεση λεωφορειακών γραμμών με
προαστιακό,μετρό κ.α). Παράλληλα ορίστηκε νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών,
καθώς θα υπάρχουν νέες μελέτες του ΟΑΣΑ σχετικές με τα συγκοινωνιακά ζητήματα που
μας απασχολούν.
Σ.Σ. Βεβαίως η γραμμή Χ41 δέν διακόπηκε ποτέ. Εκείνο πού είχε συμβεί, ήταν ότι οι
οδηγοί δέν έκαναν στάση στόν σταθμό ΣΚΑ, προφασιζόμενοι λόγους ασφαλείας.
Σ
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΘΕΛΟΝΤΑΣ να παρουσιάσουμε τους ιδιαίτερους χώρους του Δήμου μας, σε αυτό το τεύχος έχουμε αφιέρωμα στο αθλητικό, ψυχαγωγικό και σχολικό πάρκο Paradise το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον κόμβο Μεταμόρφωσης
στην Εθνική οδό, στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών.
Το φυσικό περιβάλλον, οι ασφαλείς καθαρές εγκαταστάσεις, το άνετο parking και το
εξυπηρετικό προσωπικό δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τη σωστή άθληση ενηλίκων
και παιδιών.
Οι αθλητικές δραστηριότητες ξεκίνησαν
το 2001. Οι αδελφοί Μιχαλακόπουλοι αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο την γη του παππού τους Ιωάννη Σουρλαντζή δημιούργησαν
ένα πρότυπο αθλητικό κέντρο που έφτασε το
2005 να απαριθμεί 5 γήπεδα ποδοσφαίρου 6Χ6
προδιαγραφών UEFA και την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Παράδεισος Αχαρνών.
Ο λάτρης του ψυχαγωγικού ποδοσφαίρου
μπορεί να συμμετέχει στο Τουρνουά Paradise
(ήδη ξεκίνησε το 34ο με ομίλους «Δυνατών»
και « Αδυνάτων») ή να παίξει με την παρέα του
φιλικούς αγώνες.
Παράλληλα οργανώνονται εταιρικά τουρνουά και οι ομάδες που το επιθυμούν έχουν
την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε
πανελλαδικά και ευρωπαϊκά τουρνουά.
Αντίστοιχες δραστηριότητες υπάρχουν και
για τους μικρούς μας φίλους, που μέσα από το
παιχνίδι ξεκινούν την σωστή εκμάθηση του
ποδοσφαίρου από την ηλικία των 5 ετών. Φέτος
θα λειτουργήσει και πρότυπη ακαδημία ποδοσφαίρου κοριτσιών.
Την εποπτεία της ποδοσφαιρικής Ακαδημίας έχει ο Θοδωρής Παχατουρίδης,
καταξιωμένος ποδοσφαιριστής και προπονητής σε όλα τα κλιμάκια.
Το 2007 ξεκίνησε η λειτουργία του Σχολικού πάρκου Paradise με την δημιουργία βιωματικών σχολικών προγραμμάτων για τα σχολεία
της Αττικής. Στους ειδικά διαμορφωμένους
χώρους και με την βοήθεια εκπαιδευτών-εμψυχωτών, τα παιδιά βιώνουν τον γεωργό, τον
αμπελουργό, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον φούρναρη, τον ζαχαροπλάστη, τον
αγγειοπλάστη και μαθαίνουν οδική συμπεριφορά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Όλα τα
σχολικά προγράμματα «κλείνουν» με ειδικά
προγράμματα που προσαρμόζονται στην ηλικία
των παιδιών και συνδυάζονται με αθλητικά παιχνίδια (Βόλεϊ, Πινγκ πονγκ, Badminton, Γκολφ,
Μπέιζμπολ, Χόκεϋ, ποδόσφαιρο, τοξοβολία), με
το φουσκωτό πάρκο και τις μοναδικές βόλτες
με αλογάκια!
Επίσης ο χώρος είναι ιδανικός για «ξεχωριστά» παιδικά πάρτυ.
Νομίζουμε ότι μία απλή επίσκεψη θα σας
πείσει. Το Paradise Park λειτουργεί καθημερινά
από τις 9.00 π.μ.- 12.00 μ.μ.., ενώ τα στοιχεία
επικοινωνίας του είναι:
Μεταμορφώσεως 100 - Αχαρναί
Τηλ 210 24 66 466 www.paradisepark.gr
16
Σεπτέμβριος 2011
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα,
κολυμβητής από τό Ολυμπιακό Χωριό
πέστρεψε από την Coimbra της
Ε
Πορτογαλίας όπου έλαβε μέρος
με δικά του έξοδα στο 3ο παγκόσμιο
πρωτάθλημα κολύμβησης κωφών ο
αθλητής συντοπίτης μας Δαμιανός
Σεβαστιάδης, με το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο. Οι αγώνες είχαν μεγάλη επιτυχία με την
συμμετοχή 200 αθλητών από 28
χώρες όλου του κόσμου. Επιθυμία
του αθλητή είναι να ξεκινήσει η λειτουργία της πισίνας στό Ολυμπιακό
Χωριό για την καλλίτερη προετοιμασία του ενὸψει των Ολυμπιακών
Αγώνων κωφών που θα γίνουν το
2013. Νά επισημάνουμε την παντελή
απουσία της πολιτείας και των ΜΜΕ
από αυτήν την μεγάλη επιτυχία. Ο
αθλητής έγινε δεκτός από τον
Υπουργό Υγείας αρμόδιο για θέματα
αθλητισμού κ. Αϊδωνή και από τον
Δήμαρχο κ. Σ. Ντούρο. Και οι δύο
τον διαβεβαίωσαν ότι στο εξής θα
του παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την καλλίτερη προετοιμασία
του. Ο αθλητής θέλει νά απευθυνθεί
σε όλα τα παιδιά με πρόβλημα ακοής
ώστε να έρθουν κοντά και να στελεχώσουν την προσπάθεια αυτή της
ομοσπονδίας.
“Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων”
χρυσή εντεκάδα της Dream Team μαζί
με την προπονήτριά τους Ολυμπία
Δραγούνη, έζησε τον υπέροχο παλμό του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γενικής
Γυμναστικής στην Ελβετία για 10 ημέρες.
Η όλη διοργάνωση ήταν απλά τέλεια,
θύμιζε ολυμπιακούς αγώνες αφού 22.000
αθλητές από κάθε άκρη του πλανήτη
μαζεύτηκαν στη Λωζάνη για να συμμετάσχουν στο κορυφαίο γεγονός της Γενικής Γυμναστικής, το Παγκόσμιο Gym που
πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια. Η χρυσή
ενδεκάδα της Dream Team Ολυμπιάδας
Θρακομακεδόνων αποτελείται από τις:
Γεωργία Καρφή (αρχηγός και συνοδός
ομάδας καθώς και αθλήτρια), Γαβριέλλα
Καραγιάννη, Δήμητρα Κουτσοθοδωρή,
Χριστίνα Γιαννακοπούλου, Μαριάννα
Βερίκη, Ίλια Καρδάτου, Ιωάννα Δέδε,
Μελίνα Ντάκα, Στεφανία Φρούσιου, Χριστίνα Ματθαίου και Κατερίνα Τσιγαρίδα,
όλες μαζί εκπροσώπησαν με τον καλύτερο τρόπο την χώρα μας με το πρόγραμμα
τους “Pandora's box” και κατατάχθηκαν
στις καλύτερες ομάδες παγκοσμίως. Η
ελβετική τηλεόραση πρόβαλλε επανειλημμένως τις αθλήτριες μας.
Το κορυφαίο γεγονός, η εθνική μας
βραδιά πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
13
Ιουλίου, στο Malley, στο τεράστιο
στάδιο Οδύσσεια. Εκεί συμμετείχαν 13
ομάδες απ' όλη την Ελλάδα που εκπροσώπησαν τη χώρα μας και μια φιλοξενούμενη ισπανική. Την όλη οργάνωση, χορογραφία, φινάλε και προετοιμασία της
εθνικής μας βραδιάς επιμελήθηκε η
κυρία Ολυμπία Δραγούνη σε συνεργασία
με την Μαρία Κούτρα και η πρόεδρος της
Ολυμπιάδας κυρία Χρύσα Τσαφαντάκη.
Το παρών στην εθνική μας βραδιά έδωσαν ο πρόεδρος της FIG prof. Bruno
Grandi, ο γενικός γραμματέας της FIG
Αντρέα Γκασπίρε, εκ μέρους της εκτελε-
Η
στικής επιτροπής ο Μπολ Χάβεν, ο πρόεδρος της ΕΓΟ (Ελληνική Γυμναστική
Ομοσπονδία) κύριος Αθανάσιος Βασιλειάδης, ο αντιπρόεδρος της ΕΓΟ κύριος
Νίκος Αδαμόπουλος, άλλοι πρόεδροι
ευρωπαϊκών ομοσπονδιών, ο πρόεδρος
και μέλη της ελληνικής ομογένειας στη
Λωζάνη και πολλοί φίλοι και αθλητές.
Τη μουσική επιμέλεια της ελληνικής
βραδιάς είχε ο μουσικός Κωνσταντίνος
Αδαμόπουλος. Στο τέλος της βραδιάς,
συγκίνηση, χαμόγελα, ατελείωτα χειροκροτήματα δικαίωσαν τις προσπάθειες
όλων. Το εντυπωσιακό θέαμα και το
πολυάριθμο των Ελλήνων αθλητών
άφησε την απορία στο κοινό αν πράγματι
είναι αυτή η χώρα, η Ελλάδα μας, που
πρέπει να λυπούνται για την κρίση που
περνάει. Ευχαριστούμε τον χρυσό
χορηγό της Dream Team κύριο Μάριο
Χιώτη για όλη τη μεγάλη συμβολή του.
Τη σκυτάλη για το επόμενο παγκόσμιο
gym το 2014 πήρε το Ελσίνκι (Φινλανδία).
Η Ολυμπιάδα έχει μπροστά της τη
συμμετοχή της Dream Team Junior και
των νεανίδων στο διεθνές Gym Fest τον
Οκτώβριο στη Σκωτία, άλλη μια μεγάλη
διοργάνωση που πρέπει να λάμψει το
γαλανόλευκο.