Μάϊος 2011 - Εφημερίδα ΔΕΚΕΛΕΙΑ

Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ
& ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών
• Φύλλο 28ο • Μάιος 2011
«Αὐτοτελεῖς Οἰκισμοί»
«Δικαίωση γιά ᾿Ολυμπιακό Χωριό, Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες»
τίς 12 Μαΐου σέ μιά ἱστορική συνεδρίαση, τό
Δημοτικό Συμβούλιο ἀποφάσισε ὁμόφωνα, νά
ἀπογραφοῦν τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό, ἡ Βαρυμπόπη
καί οἱ Θρακομακεδόνες ὡς «Αὐτοτελεῖς Οἰκισμοί». Τό
παράδοξο τῆς ὑποθέσεως εἶναι, ὅτι οἱ Θρακομακεδόνες παρά τό ὅτι εἶναι «Δημοτική Κοινότητα» ὡς συνενωθείς Δῆμος, ἀντιμετώπιζαν τό σοβαρό ἐνδεχόμενο
νά μήν ἀπογραφοῦν αὐτοτελῶς, μέ ὅτι ἄλλο αὐτό
συνεπάγεται. Τί σημαίνει αὐτή ἡ ἀπόφαση: ῏Ηταν τό
πρῶτο καί ἀπαραίτητο βῆμα, ὥστε κατόπιν νά προτείνει τό Δημοτικό Συμβούλιο πρός τό ῾Υπουργεῖο ᾿Εσω-
Σ
τερικῶν, γιά μέν τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό νά γίνει «Δημοτική Κοινότητα», γιά δέ τήν Βαρυμπόπη «Τοπική Κοινότητα». Αὐτό θά ἔχει ὡς συνέπεια στίς Δημοτικές
ἐκλογές τοῦ 2014 νά ἐκλέξουν δικά τους τοπικά συμβούλια καί νά διαχειρίζονται τά κονδύλια τοῦ προϋπολογισμοῦ πού δικαιωματικά τούς ἀναλογοῦν. ᾿Εάν δέν
ἀπογραφόντουσαν ὡς αὐτοτελεῖς οἰκισμοί, ναί μέν θά
γινόντουσαν κοινότητες, πού γι΄ αὐτό ὑπῆρξε ἡ ρητή
δέσμευση τῆς Δημοτικῆς ᾿Αρχῆς, ἀλλά δέν θά εἶχαν
λόγο στά οἰκονομικά. Αὐτόν τόν τελευταῖο κινδύνεψαν νά ἀπολέσουν καί οἱ Θρακομακεδόνες.
Περισσότερα στίς σελίδες 2,3,4
Κώδικας Διατροφῆς: Παγκόσμιος Φασισμός
Σελ. 1 2
Καταργήθηκε ἡ ὀρχήστρα τοῦ Δήμου
῾Η μιζέρια τῆς Τρόικα χτύπησε τίς ᾿Αχαρνές
ιαλύθηκε ἡ ὀρχήστρα, σέ ἀναστολή ἡ φιλαρμονική. ᾿Απλήρωτοι 25 μῆνες οἱ ἐργαζόμενοι.
Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σφιχτή οἰκονομική πολιτική
τοῦ Δήμου, ἀλλά ποῦ θά φθάσουμε; Νά μαζεύουμε
μόνον τά σκουπίδια; ῎Αλλωστε οἱ ἀμοιβή τῶν μου-
Δ
᾿Απάντησις τῆς Ο.Χ.Α.Ε.
στίς καταγγελίες τοῦ
κυρίου Παναγ. Παναγιωτόπουλου
Σελ. 7
῾Ο 8ος Λαϊκός ᾿Αγώνας Δρόμου
Σελ. 16
σικῶν κυμαίνεται ἀπό 200 ἔως 300€. Δηλαδή τά δέκα
ἄτομα τῆς ὀρχήστρας ἀμοίβονται ὅσο δύο ὑπάλληλοι,
ἀπό τούς οὐκ ἔστιν ἀριθμός. ῾Η δέ φιλαρμονική σταματάει μετά ἀπό 45 χρόνια συνεχοῦς λειτουργίας.
᾿Ελπίζουμε νά ἀναθεωρηθοῦν αὐτές οἱ ἀποφάσεις.
www.dekeleianews.gr
«Κέντρο ῾Υποδοχῆς
Μεταναστῶν
στήν ᾿Αμυγδαλέζα;»
«᾿Αποφασισμένοι οἱ ᾿Αχαρνεῖς
νά ἐμποδίσουν τήν ἐφαρμογή τῆς
ἀπόφασης τοῦ ῾Υπουργοῦ ΠΡΟ.ΠΟ.
Σελ. 1 4
Εἴδησις τῆς τελευταίας στιγμῆς
῞Υπουλο παρασκήνιο
εἰς βάρος τοῦ
᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ
Κάποιες δυνάμεις ἀπεργάζονται ὑπογείως νά ἀκυρώσουν στήν πράξη τήν
ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου γιά
ὁρισμό τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ ὡς
αὐτοτελοῦς οἰκισμοῦ. Θά σᾶς ἐνημερώσουμε προσεχῶς.
Μεγάλες ἐπιτυχίες τοῦ Τμήματος
Ἀσφαλείας Ἀχαρνῶν. Στήν διάρκεια
τῶν δύο τελευταίων μηνῶν,
ἐξιχνίασαν 13 ἔνοπλες ληστείες
καί συνέλλαβαν τούς δράστες.
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (Α.ΚΕ.Θ.)
Προϋπολογισμός 2011 ή Επικήδειος;
Σελ. 11
dekeleianews.blogspot.com
2
᾿Από τήν ἔκδοση
Μάιος 2011
᾿Αγαπητοί συμπολίτες,
Ὁ καθορισμός τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ ὡς αὐτοτελοῦς οἰκισμοῦ, εἶναι μιά ἀναμφισβήτητη
ἐπιτυχία τῶν κατοίκων πού ἐπιτεύχθηκε μετά ἀπό μεγάλο ἀγώνα. Τό
῾Υπουργεῖο ᾿Εσωτερικῶν εἶχε στείλει ἔγγραφο σέ ὅλους τούς Δήμους
νά καθορίσουν τούς οἰκισμούς
ἐντός τοῦ ᾿Ιανουαρίου. Τό Δημοτικό Συμβούλιο μετά ἀπό τρεῖς ἀναβολές (ἄγνωστο γιατί),
ἔφερε τό θέμα πρός συζήτηση παραμονές τῆς ἀπογραφῆς,
πού θά ξεκινοῦσε στίς 30 Μαρτίου. ᾿Εμεῖς καθησυχασμένοι, λόγω τῆς δεσμεύσεως τοῦ Δημάρχου, ὅτι θά γίνουμε
σύντομα Δημοτική Κοινότητα, πληροφορηθήκαμε ἀπό τόν
συμπολίτη μας Νίκο Γιαννούλη, ἐλάχιστες ὥρες νωρίτερα,
ὅτι ἡ ἀναρτημένη στό Διαδίκτυο εἰσήγηση πρός τό Δημοτικό Συμβούλιο εἶναι ἀρνητική.
Ἀμέσως ὁ Σύλλογος Κατοίκων καί ἡ Μ.Κ.Ο. τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ κινητοποίησαν ἀρκετούς κατοίκους
οἱ ὁποῖοι παρευρέθηκαν στό Δημοτικό Συμβούλιο. Ἐκεῖ μέ
τίς παρεμβάσεις των κυρίων Νάσου Βαλαβάνη, Παύλου
Γεωργίου, τοῦ γράφοντος καί ἄλλων, ἐπισημάνθηκε τό
λάθος τῆς εἰσηγήσεως, πού δέν διαπίστωνε οὔτε ἕναν αὐτοτελή οἰκισμό στίς Ἀχαρνές. Με πρόσθετο δεδομένο ὅτι ἡ
ἀπογραφή μετετέθη γιά τίς 10 Μαΐου, ἀποσύρθηκε τό θέμα
ὥστε νά μελετηθεῖ καλλίτερα. Στήν συνέχεια ἐπανέρχεται
στίς 5 ᾿Απριλίου, ἐνῶ στό διάστημα πού μεσολάβησε, τά
παραπάνω πρόσωπα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐνημερώσουν
σχετικά τόν κ. Δήμαρχο σέ ξεχωριστές συναντήσεις. Ἀλλά
καί ἡ νέα εἰσήγηση ἐπρόκειτο γιά ἐπανάληψη τῆς πρώτης.
Ἐκτός τῆς ἑνιαίας γραμμῆς τῆς συμπολιτεύσεως, ἀπό τίς
ὑπόλοιπες παρατάξεις: ὁ κύριος Οἰκονόμου μίλησε καί
φήφισε θετικά, ὁ κύριος Γρηγοριάδης μίλησε θετικά, ἀλλά
στήν ψηφοφορία βρισκόταν ἀλλοῦ, ὁ κύριος Γκίκας πού
ἐκπροσωποῦσε τόν κύριο Στριφτό πού ἀπουσίαζε ἦταν
ἀρνητικός, ἡ παράταξη τοῦ κυρίου Τοπαλλιανίδη καί ὁ
κύριος Κασσαβός ἦταν διφορούμενοι καί ἡ κυρία Χαριτίδη, ἐκπροσωποῦσα τόν ἀπόντα κύριο Φωτιάδη, στήν ὁμιλία ἦταν ἐκτός αἰθούσης καί στήν ψηφοφορία εἶχε ἤδη ἀποχωρήσει ἐνῶ λανθασμένα ἀναφέρεται ὡς ψηφίσασα.
Μετά ἀπό τήν ἀρνητική αὐτή ἀπόφαση, οἱ κάτοικοι
τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ, ἀλλά καί τῆς Βαρυμπόπης,
κατέθεσαν Προσφυγές κατά τῆς ἀποφάσεως στόν Γενικό
Γραμματέα ᾿Αποκεντρωμένης Διοίκησης καί Αἴτηση στήν
῾Ελληνική Στατιστική ᾿Αρχή καί στόν Δῆμο γιά ἐπενεξέταση τοῦ ζητήματος. Στήν κρίσιμη συνεδρίαση τῆς 12ης
Μαΐου (ἑπομένη τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου), μαζεύτηκε πολύς κόσμος, πού τοῦ ἀξίζουν συγχαρητήρια, γιατί συνετέλεσε σημαντικά ἡ παρουσία τους.
Στο ξεκίνημα τῆς συνεδρίασης ὁ γράφων μοίρασε
στούς Δημοτικούς Συμβούλους καί τούς ἀρχηγούς τῶν
δημοτικῶν παρατάξεων ἐνημερωτικό δισέλιδο μέ τίς θέσεις
μας, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε καί προφορική ἐνημέρωση.
Ὀφείλω νά ἀναφέρω ὅτι τή στοιχειοθέτηση καί νομική τεκμηρίωση τῶν θέσεων τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ ἀνέλαβε ὁ
κ. Παῦλος Γεωργίου. Ὁ ἴδιος συνέταξε τήν πρώτη ἐκ τῶν
Προσφυγῶν πρός τήν Ἀποκεντρωμένη Διοίκηση Ἀττικῆς (ἡ
Ρήσεις καί
ἀποφθέγματα
Ἰδιοκτήτης - ᾿Εκδότης - Διευθυντής
Χάρης Δημοῦτσος
῎Εδρα: Κυριακῆς Λιόση 4
13677 -᾿Ολυμπιακό Χωριό
Τηλ. 210 7785444 693 888 7040
῾Ομοιοτηλέτυπο (fax):
210 2400068
e-mail: [email protected]
Συνδρομές: Δῆμοι-᾿Οργανισμοί Φορεῖς 100 €, Σύλλογοι 80 €,
᾿Ιδιῶτες 30 €, Φοιτητές 15 €
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00
Λογαριασμός Εμπορικής Τραπέζης: 62989220
Τά ἄρθρα ἀπηχοῦν τήν γνώμη
τῶν συγγραφέων τους
Εκτύπωση «NEXT NEWS»
ΤΗΛ.: 210.8100790
earshop
ÁêïõóôéêÜ
..
Âáñçêïéáò
´
Ìáñßá Ãñ. Ìïñüãéáííç
ÁÊÏÏÐÑÏÈÅÔÉÓÔÇÓ
(᾿Από κείμενο τοῦ Κώστα Ζουράρι)
« Pl us c’ es t l o cal c’ es t uni v ers el » … «Ἄλλως ἡ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικότης καὶ ἡ συνοικιακὴ «παγκοσμιοποίηση» τῆς «Ἱστορίας» τους…
Αὐτὴ εἶναι ἡ περίφημη φράση, ποὺ
εἶπε ὁ διάσημος παγκοσμίως κινηματογραφιστὴς Ζάν Ρενουάρ, ὅταν τὸν
ρώτησαν πῶς ἐξηγεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ
τὰ ἔργα του εἶναι τόσο «γαλλικά»,
συναντοῦν, τὴν ἴδια στιγμή, τέτοια
παγκόσμια ἀποδοχή… »
Πού σημαίνει μέ ἄλλα λόγια:
῞Οσο περισσότερο κάτι εἶναι ἐθνικό,
τόσο περισσότερο εἶναι παγκόσμιο.
῞Οσο περισσότερο εἶσαι συγκεντρωμένος στό τοπικό, τόσο περισσότερο
σέβεσαι καί ἀγαπᾶς τό οἰκουμενικό.
῞Οσο περισσότερο εἶμαστε σωστοί
῞Ελληνες, τόσο περισσότερο εἴμαστε καί
πολίτες τοῦ κόσμου. ῎Αν ὅμως γίνουμε
πολίτες τοῦ κόσμου ἀπάτριδες, τότε δέν
ἀνήκουμε πουθενά, ἀνήκουμε μόνον
στόν ἐγωϊστικό ἑαυτό μας.
ÁíáãíùñéóìÝíï
ÊÝíôñï ÅöáñìïãÞò
Áêïõóôéêþí
..
Âáñçêïßáò
ÄåêôÜ ÏËÁ ôá Ôáìåßá
Ë. Öéëáäåëöåßáò 17 Á÷áñíáß - Ôçë./Fax: 210
..
(¸íáíôé Á÷áñíáéêÜ
´ ÍÝá)
ÄùñåÜí åðßóêåøç êáô’ ïßêïí
24 77 677
ὁποία χρησίμευσε ὡς βάση καί γιά τή δεύτερη), ὅπως καί
τήν Αἴτηση πρός τήν Στατιστική Ἀρχή γιά ἀπογραφή τοῦ
Ὀλυμπιακού Χωριοῦ ὡς αὐτοτελοῦς οἰκισμοῦ αὐτοδικαίως
καί ἀνεξαρτήτως τῆς τύχης τῶν Προσφυγῶν. Καί αὐτή ἡ
πρωτοβουλία ἐπικροτήθηκε καί συνυπογράφηκε ἀπό τούς
τέσσερις Συλλόγους τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί 130
ἀκόμα συμπολίτες μας.
Στη συνεδρίαση, ἐνῶ ἡ παράταξις τῆς συμπολιτεύσεως
δέν εἶχε διάθεση νά τό συζητήσει ὡς ἔκτακτο θέμα, ἔλαβαν
τόν λόγο οἱ κύριοι Φωτιάδης καί Οἰκονόμου καί ζήτησαν
ἐπιμόνως ὄχι μόνον νά συζητηθεῖ, ἀλλά καί νά ἐγκριθεῖ τό
αἴτημα τῶν κατοίκων. ῾Ο Δήμαρχος δέχτηκε νά συζητηθεῖ,
παρ΄ ὅλο πού κάποιοι ἀπό τήν παράταξή του ἀντέδρασαν.
Στήν συνέχεια ὅλες οἱ παρατάξεις μέ τήν σειρά ἔλαβαν θετική στάση. Στό διάστημα αὐτό παρατηρήσαμε τόν κ.
Δήμαρχο νά συζητᾶ ἰδιαιτέρως δύο φορές μέ τόν κ. Φωτιάδη. Φανταζόμαστε πώς πιθανόν θά τόν ἐρώτησε: «τί
κάνουμε τώρα Παναγιώτη;» γιά νά νά πάρει τήν ἀπάντηση:
«Οἱ ἄνθρωποι δέν ζητοῦν αὐτόνομο Δῆμο, αὐτοτελῆ οἰκισμό καί κοινότητα θέλουν καί ἔχουν δίκιο». ῎Ετσι ἔλαβε τόν
λόγο ὁ Δήμαρχος καί πρότεινε νά γίνει ἀποδεκτό τό αἴτημα
τῶν κατοίκων.
Λέει μιά παροιμία «ὁ σοφός ἀλλάζει γνώμη, ὁ βλάκας
ποτέ». Τό νά συνειδητοποιεῖ κάποιος τό λάθος του καί νά τό
διορθώνει, προϋποθέτει γενναιότητα καί σοφία, πού
ἀσφαλῶς δέν τά διαθέτουν ὅλοι. Ὅπως καί νά ‘χει, ἐμεῖς
πάντως ὀφείλουμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ σέ ὅλους ὅσοι
ψήφισαν ὁμόφωνα ὑπέρ τῆς δικαίας ἀποφάσεως.
Γλωσσικά
᾿Επώνυμος
᾿Ακοῦμε συχνά νά ἀναφέρονται σέ
«ἐπώνυμο» ἄτομο, ἐννοῶντας φημισμένο, διάσημο, δημόσιο πρόσωπο,
γνωστό στό εὐρύ κοινό. ᾿Αντιθέτως
πολίτες χωρίς τίς παραπάνω ἰδιότητες καλοῦνται «ἀνώνυμοι». Αὐτός ὁ
ὅρος ὅμως εἶναι ἀδόκιμος. ᾿Επώνυμοι
εἴμαστε ὅλοι γιατί ἔχουμε ἐπώνυμο.
᾿Ανώνυμη μπορεῖ νά εἶναι μία ἐπιστολή ἤ ἕνα ἄρθρο ἤ κάτι ἄλλο. Πρόσωπο ὅμως ὄχι.
∂ÁÁÚ·Ê›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜.
∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
Αριθμός λογαριασμού
Εμπορικής Τραπέζης 62989220
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης:
890/604937-00
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μάιος 2011
3
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
τόν ἀπόηχο τῆς διορθωτικῆς
ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου γιά τούς αὐτοτελεῖς
οἰκισμούς, ἀκολούθησε δήλωση τοῦ
εἰσηγητοῦ τῆς ἀρχικῆς ἀποφάσεως,
ἀντιδημάρχου κ. Κορνιλάκη, στό
ἔκτακτο Δημ. Συμβούλιο (17.5.2011),
ἡ ὁποία προκάλεσε τήν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ κ. Παύλου Γεωργίου (Γεν.
Γραμματέα
της
Μ.Κ.Ο.
τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ), ἐνῶ ὑπήρξε
συνέχεια καί ἀπό τίς δύο πλευρές.
Δηλώσεις, ἀντιδράσεις κι ἀπαντήσεις
ἔχουν κατά σειράν ὡς ἑξῆς:
Σ
Δήλωση του αντιδημάρχου
κ. Κορνιλάκη για εκβιασμό
της Δημοτικής Αρχής από ομάδα
κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού
Στο έκτακτο Δημ. Συμβούλιο της
17.5.2011 ο αντιδήμαρχος κ. Παν.
Κορνιλάκης έκανε στο σώμα την εξής
δήλωση: «Στη 14η συνεδρίαση του
Δημ. Συμβουλίου στις 12.5.2011 και
κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων,
σοβαρότατοι προσωπικοί λόγοι με
ανάγκασαν να αποχωρήσω από την
αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου χωρίς
να το ανακοινώσω στο σώμα. Ως εκ
τούτου δεν έλαβα μέρος στις συζητήσεις των τακτικών και έκτακτων
θεμάτων και φυσικά στις ψηφοφορίες. Οφείλω όμως ως αρμόδιος αντιδήμαρχος να εκφράσω την αντίθεσή
μου στην απόφαση του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά τον χαρακτηρισμό της πολεοδομικής ενότητας του
Δήμου Αχαρνών Ολυμπιακό Χωριό ως
αυτοτελή οικισμό, για τους παρακάτω
λόγους: 1ον για τον απαράδεκτο
εκβιασμό της Δημοτικής Αρχής και
του Δημοτικού Συμβουλίου από
ομάδα κατοίκων με την απειλή της μη
συμμετοχής όλων των κατοίκων του
Ολ. Χωριού στην απογραφή. 2ον Διότι
με τα υπʼ αρίθμ. 36019 και 36020 στις
11.5.2011 -μία ημέρα πριν το συμβούλιο δηλαδή- έγγραφά μου προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
έχω απαντήσει σε συνεργασία με την
υπηρεσία απόλυτα τεκμηριωμένα στα
επιχειρήματα που αναφέρονται στις
ενστάσεις της συγκεκριμένης ομάδος
κατά της υπʼ αριθμόν 107/2011 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου. Και 3ον,
• Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
• Έκδοση οικοδομικών αδειών
• Τοπογραφικά διαγράμματα
• Κατασκευή - Επίβλεψη
• Επισκευές - Ενισχύσεις
• Αποτυπώσεις κτιρίων
διότι θεωρώ τη συγκεκριμένη απόφαση κατάφωρα άδικη για τους κατοίκους των υπολοίπων πολεοδομικών
ενοτήτων του Δήμου, οι οποίοι χωρίς
να είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. επέλεξαν συνειδητά να επενδύσουν τις
οικονομίες τους αγοράζοντας γη και
οικοδομώντας στον Δήμο μας, χωρίς
φυσικά να έχουν την τύχη να απολαμβάνουν τα προνόμια των υποδομών
του Ολυμπιακού Χωριού, τα οποία
απολαμβάνουν οι κάτοικοί του, και οι
οποίοι επανειλημένα έχουν απαξιώσει
με τις διεκδικήσεις τους το δήμο μας
και τους κατοίκους του».
Η αντίδραση του κ. Παύλου
Γεωργίου στη δήλωση
του αντιδημάρχου
Συνάντησα συμπτωματικά στο
Δημαρχείο τον κ. Κορνιλάκη το μεσημέρι της ίδιας μέρας και είχε την ικανοποίηση -όπως κατάλαβα- να μου
προαναγγείλει το περιεχόμενο της
απογευματινής δήλωσής του στο
Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα ακόμα
πιο ενδιαφέροντα. Αυτό που διαπιστώνω πως παρέλειψε στη δήλωση,
είναι η «κατηγορία» που μου απηύθηνε, ότι συναντηθήκαμε με κατοίκους
της Βαρυμπόπης και τους «παρασύραμε». Πέραν του δικαιώματος να
συναντώ και να συζητώ όπου και
όποτε θέλω, όποιον θέλω, δεν αισθάνομαι καμιά ανάγκη να απαντήσω εγώ
σε αυτή την «κατηγορία». Ας απαντήσουν αυτοί που κατοικούν πολλές
δεκαετίες τον συγκεκριμένο τόπο,
παππούδες και γιαγιάδες πλέον, αν
όντως περίμεναν από κατοίκους του
Ο.Χ. να τους «δείξουν τα αμπελοχώραφά τους» και να τους υποδείξουν
τα όρια.
Σημειώνω ιδιαίτερα το γεγονός,
ότι ο κ. Κορνιλάκης αντιδρά μόνο για
το Ολυμπιακό Χωριό, σαν να μην
ξέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση
διόρθωσε την προηγούμενη που ελήφθη μετά τη δική του ατυχή εισήγηση, η οποία δεν διαπίστωνε ούτε έναν
αυτοτελή οικισμό, ενώ εκτός της
Βαρυμπόπης αυτό ήταν αναγκαίο και
για την Δημοτική Κοινότητα των Θρακομακεδόνων. Αν δεν ήταν, δεν θα
υπήρχε και λόγος να συμπεριληφθεί
στην νέα απόφαση του Δ.Σ.
Με προκάλεσε ιδιαίτερα, όμως, ο
κ. Κορνιλάκης, όταν μου ανακοίνωσε
την προσωπική του απόφαση: «Δεν
πιστεύω να νομίζεις (μετά απʼ όλα
αυτά) ότι θα περάσει από το Δημοτικό
Συμβούλιο απόφαση για δημιουργία
Δημοτικής Κοινότητας του Ολυμπιακού Χωριού;». Το αφήνω ασχολίαστο.
Και βέβαια, αφού έλλειπε δεν
γνώριζε πως μετά την ομόφωνη απόφαση ζήτησα τον λόγο για να επισημάνω στο Δημ. Συμβ. πως «παρά την
πικρία μας για την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., εμείς όχι μόνον καλέσαμε τον κόσμο του Ο.Χ. να απογραφεί κανονικά, αλλά τον παροτρύναμε
και να μεταδημοτεύσει το ταχύτερο
στον Δήμο Αχαρνών». Τότε παρενέβη
ο δήμαρχος και επιβεβαίωσε ότι δεν
υπεννόησε εκείνος κάτι διαφορετικό
απʼ αυτό που ανέφερα. Πού είναι λοιπόν ο εκβιασμός κ. Κορνιλάκη; Δεν
αντιλαμβάνεσαι πως εξαιρείς μονάχα
τον εαυτό σου και κατηγορείς συλλήβδην τους συναδέλφους σου ως τάχα
υποχωρητικούς και εκβιάσιμους;
Τα ακόμα χειρότερα και ανάξια να
σχολιαστούν τα είπε στον 3ο λόγο
που επικαλείται στη δήλωσή του. Μια
δήλωση απαράδεκτη, προκλητική και
απαξιωτική όχι μόνο για τους κατοίκους και τους δημότες, αλλά και για
τους συναδέλφους του στο Δημοτικό
Συμβούλιο, τους οποίους προσβάλλει
και θίγει κατάφωρα. Απειρία; Ίσως.
Αδυναμία αναγνώρισης προσωπικών
λαθών; Προφανώς. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μόνο μεγάλων και άξιων
ηγετών. Σίγουρα όμως υπάρχει και
εμπάθεια, και όλα αυτά συνιστούν ένα
εκρηκτικό μείγμα, επικίνδυνο για
όλους και κυρίως για τον άνθρωπο
που κλήθηκε να υπηρετήσει από μία
πολύ τιμητική θέση αυτούς που σήμερα θεωρεί υπηκόους της Μεγαλειότητάς Του.
Δεν θα με απασχολούσαν καν οι
δηλώσεις της κατά τα άλλα συμπαθούς φυσιογνωμίας του αντιδημάρχου, αν ως κάτοικοι του Ολυμπιακού
Χωριού δεν αντιμετωπίζαμε ταυτόχρονα την πεισματική άρνηση της
πολιτείας να σκύψει στα προβλήματά
μας ή έστω να δεχτεί να συζητήσει
μαζί μας. Ο λόγος είναι απλός: Ενοχλούμε με τις φωνές και τις διαμαρτυρίες μας και ενοχλούμε ακόμα
περισσότερο από τη στιγμή ξεκινήσαμε τις καταγγελίες στη δικαιοσύνη.
Εμείς θα μέναμε ανενόχλητοι;
Παύλος Γεωργίου
Απάντηση στον αγωνιστή του
Ολυμπιακού Χωριού Π. Γεωργίου
Ρίγη συγκίνησης μου προκάλεσε η
επιστολή – απάντηση του συμπαθούς
Γενικού Γραμματέα της Μ.Κ.Ο. κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. Ειλικρινά πώς να μείνεις ασυγκίνητος όταν η
πολιτεία κωφεύει στις φωνές, στις
διαμαρτυρίες και στις ενοχλήσεις του
αγωνιστή κ. Γεωργίου;
Διαβάζοντας λοιπόν την επιστολή
του οφείλω να εκφράσω τις θέσεις
μου στις «αντικειμενικές» του κρίσεις
για το άτομο μου.
Κατʼ αρχήν εμπάθεια προφανώς
διακατέχει τον ίδιο, αν κρίνω από τον
τίτλο της απάντησής του: «Απάντηση
στη δήλωση Κορνιλάκη». Κύριε
Παύλο το κατάλαβα ότι δεν με εκτιμάτε ως άνθρωπο. Είναι δικαίωμα σας.
Σεβαστείτε όμως τους θεσμούς. Την
δήλωση την έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την κατέθεσα εγγράφως
στο προεδρείο ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Μήπως κύριε Γεωργίου, αν
δεν είχατε τυφλωθεί από εμπάθεια
και σεβόμενος τους θεσμούς, έπρεπε
να αναφέρετε πριν το επίθετο μου και
τον τίτλο του Αντιδημάρχου;
Ο κ. Γεωργίου, ο οποίος προφανώς έχει επισκεφθεί μόνο το κέντρο
της πόλης μας και αυτό για να συναντήσει τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο ή
για να παραστεί στα Δημοτικά Συμβούλια διεκδικώντας την αυτοτέλεια
του Ολυμπιακού Χωριού, θα πρέπει να
κάνει μία βόλτα στην περιφέρεια του
Δήμου για να αντιληφθεί τι σημαίνει
απόγνωση και κραυγές αγωνίας από
ανθρώπους με σοβαρότατα προβλήματα καθημερινότητας, ανυπαρξία
στοιχειωδών υποδομών ( δρόμοι, αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων,
καθαριότητα κλπ) σε σπίτια που οι
ιδιοκτήτες τους έχουν ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να τα
κατασκευάσουν.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
4
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μάιος 2011
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
Σε ότι τώρα αφορά την ατυχή μου
εισήγηση, που ως φωτεινός παντογνώστης ισχυρίζεστε, οι απαντήσεις που
έχουν δοθεί από την υπηρεσία προς
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
σε όλους τους ισχυρισμούς των ενστάσεων που έχετε υποβάλλει είναι στην
διάθεση σας και καταρρίπτουν τον
χαρακτηρισμό σας.
Ειλικρινά κύριε Γεωργίου οι Δημότες του Δήμου Αχαρνών σας είναι υπόχρεοι, μέσα από τα βάθη της καρδιάς
μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την
μεγαλοθυμία σας, αφού παρά την
πικρία που σας διακατείχε για την
προηγούμενη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, καλέσατε τον κόσμο του
Ολυμπ. Χωριού, ως πραγματικός ηγέτης και αγωνιστής, να απογραφεί κανονικά και να μεταδημοτεύσει το ταχύτερο! στον Δήμο των Αχαρνών. Προσκυνάμε την μεγαλοσύνη σας.
Κύριε Γεωργίου μήπως ξεπερνάτε
κάθε όριο αναλαμβάνοντας μέσα από
την επιστολή σας τον λόγο για τους
συναδέλφους μου στο Δημ. Συμβούλιο; Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει.
Αφήστε τους συναδέλφους μου να
μιλήσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.
Έχουν την ικανότητα, την γνώση και
την εμπειρία.
Αγαπητέ κύριε Γεωργίου δεν διεκδίκησα ούτε διεκδικώ δάφνες μεγάλου
και άξιου ηγέτη, αυτά αφορούν εσάς,
ένας απλός Δημότης είμαι. Εγώ και η
οικογένεια μου αλλά και χιλιάδες άλλοι
κάτοικοι επενδύσαμε τις οικονομίες
μας σʼ αυτήν την πόλη, την αγαπήσαμε
και την πονάμε, αυτός είναι και ο λόγος
της ενασχόλησής μας με τα κοινά.
Τέλος, υπερήφανα σας λέω πως
κατάγομαι από φτωχή οικογένεια, με
πλούσιες όμως αρχές, τις οποίες μου
κληροδότησαν οι γονείς μου και με τις
οποίες πορεύομαι στην ζωή μου διαφυλάττοντας αυτές ως κόρη οφθαλμού,
αφού αυτή ήταν η μοναδική και ανυπολόγιστης αξίας κληρονομιάς για μένα.
Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ουδέποτε είχα υπηκόους, οι αρχές μου δε, δεν
μου το επιτρέπουν να έχω, υπηκόους
εξ όσων γνωρίζω αρέσκονται να έχουν
ορισμένοι Δημότες των βορείων προαστίων στα οποία διακαώς επιθυμείτε να
ενταχθείτε ως κάτοικος του «οικισμού» Ολυμπιακό Χωριό.
Το μίγμα των συστατικών που συνιστούν τον χαρακτήρα σας, αν δηλαδή
κάνετε κακό στους ανθρώπους γύρω
σας ή στον εαυτό σας, ειλικρινά εγώ
δεν είμαι σε θέση να το αναλύσω, διότι
δεν έχω τις δικές σας ικανότητες,
μπορώ όμως να αντιληφθώ ότι χρειάζεται κάποιος με ειδική επιστημονική
κατάρτιση.
Παναγιώτης Κορνιλάκης
Ανταπάντηση Παύλου Γεωργίου
Η αλήθεια είναι ότι, χωρίς να το
θέλω, βρίσκομαι σε μόνιμη παρεξήγηση, όχι με τους θεσμούς βέβαια, αλλά
με ορισμένους θεσμικούς εκπροσώπους. Όσο εγώ προσπαθώ να τους
σέβομαι και να είμαι διακριτικός μαζί
τους, άλλο τόσο εκείνοι «με βάζουν
στη θέση μου». Κύριε Αντιδήμαρχε,
επειδή πράγματι σέβομαι και σας και
τον θεσμό που εκπροσωπείτε, σας
θυμίζω την πρώτη πρόταση του κειμένου μου: «...ο αντιδήμαρχος κ. Παν.
Κορνιλάκης έκανε (...) την εξής δήλωση». Μετά την πρώτη πλήρη αναφορά,
λοιπόν, συνηθίζεται χάριν συντομίας οι
επόμενες να είναι συντομότερες. Παρʼ
όλα αυτά, αν σας προσέβαλα ζητώ
συγνώμη απʼ τον Αντιδήμαρχο κ. Κορνιλάκη. Σκεφτείτε όμως τι θα έπρεπε να
πουν ο Καραμανλής, ο Παπανδρέου και
τόσοι άλλοι!
Γράφετε πως καταλάβατε ότι «δεν
σας εκτιμώ ως άνθρωπο». Λάθος καταλάβατε! Η δυσανασχέτησή μου ήταν
δικαιολογημένη, έστω και αν σε συγκεκριμένο σημείο έφτασε στο βαθμό της
ειρωνείας. Θέλετε να δεχθώ ότι πρόκειται ίσως για ακραία αντιμετώπιση;
Και οι θέσεις που εκφράσατε, όμως,
είναι εξαιρετικά ακραίες θέσεις. Και
πάλι σας διαβεβαιώνω πως δεν έχω
τίποτα με τον άνθρωπο Παναγιώτη
Κορνιλάκη. Έχω όμως σοβαρότατη
διαφωνία με αυτά που λέει και κάνει ο
αντιδήμαρχος κ. Κορνιλάκης σε σχέση
με το Ολυμπιακό Χωριό.
Γράφετε ότι ανέλαβα το λόγο (υπεράσπισης προφανώς) για λογαριασμό
των συναδέλφων σας στο Δημ. Συμβούλιο. Αν επιχειρούσα κάτι τέτοιο,
όπως εσείς νομίζετε, θα είχα διαπράξει
STANDARDKLIMA
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΤΖΙΕΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ
ΚΙΝ.: 697 460 1656
- 693 719 1636
το ίδιο και χειρότερο ατόπημα με σας.
Έχω όμως το δικαίωμα να κρίνω οποιονδήποτε σχετίζεται με τα δημόσια
πράγματα και να διατυπώνω τις απόψεις μου. Αυτό που δεν διανοούμαι,
είναι, να εκβιάζω ή να καταχρώμαι
τους θεσμούς για να επιβάλλω ή να
προβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις.
Για το ότι δεν γνωρίζω καλά τις γειτονιές των Αχαρνών -παρά τις μεγάλες
προόδους μου- έχετε δίκιο, αλλά γιʼ
αυτό φταίει ότι γεννήθηκα και ζούσα
μέχρι πριν πέντε χρόνια σε γειτονιά
του Πειραιά για την οποία είμαι τόσο
περήφανος, όσο τουλάχιστον και σεις
για την δικιά σας.
Υπάρχει όμως κάτι που δεν κατάλαβα και θα χρειαστεί να μου το εξηγήσετε. Τι εννοείτε; Φταίνε οι προνομιούχοι
κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού για
τα προβλήματα καθημερινότητας και
έλλειψης υποδομών στις Αχαρνές;
Επειδή στα πέντε χρόνια που κατοικώ
εδώ λίγα είδα αλλά πολλά κατάλαβα,
ως συνδημότης σας πλέον, στην πρώτη
ευκαιρία θα σας εξηγήσω (και σε όποιον άλλον έχει την ίδια απορία) τι ακριβώς φταίει. Δεν είναι όμως αυτής της
ώρας.
Προς το παρόν καλό θα ήταν να
μάθετε -λόγω και του θεσμικού σας
ρόλου- ότι όσοι κατοικούν στο Ολυμπιακό Χωριό αντιμετωπίζουν απολύτως ανάλογα προβλήματα με τους υπόλοιπους συνδημότες τους. Άνεργοι,
εργάτες και συνταξιούχοι με πενιχρή
σύνταξη οι περισσότεροι, ΕΧΟΥΝ
ΑΓΟΡΑΣΕΙ «χρυσό» το διαμέρισμά
τους στο Ο.Χ. Ενδεικτικά, κ. Αντιδήμαρχε Αστικής Ανάπτυξης, σας λέω ότι
το διαμέρισμα των 114 τ.μ. θα το πληρώσει περίπου 100.000 ευρώ ο «προνομιούχος» δικαιούχος του Ο.Ε.Κ., πέραν
των εισφορών και των κρατήσεων που
του γίνονται. Υπερδιπλάσια τιμή, δηλαδή, από τον δικαιούχο του Προφήτη
Ηλία και άλλων περιοχών της Αττικής
και της χώρας. Και ξέρετε γιατί; Γιατί
ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ
των «υποδομών που απολαμβάνει»,
όπως λέτε στη δήλωσή σας. Και μπορεί
να μην επένδυσαν σε άλλη γη των
Αχαρνών, κατά την επιθυμία σας,
«επένδυσαν» γερά, όμως, και ενίσχυσαν κάποιες τσέπες που δεν έχουν
σχέση με τη δική τους.
Εσείς βέβαια νομίζατε ότι τους
χάρισαν τα διαμερίσματα και τώρα
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
• ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
πέφτετε απʼ τα σύννεφα. Γνωρίζετε ότι
για να γίνουν βιώσιμα και λειτουργικά
αυτά τα σπίτια χρειάστηκε να βάλουν
βαθιά το χέρι στην τσέπη -τη δική τους
αυτή τη φορά- οι «προνομιούχοι» του
Ο.Ε.Κ.; Όσοι είχαν τη δυνατότητα να
κάνουν υπερωρίες ή μια δεύτερη δουλειά, δηλαδή, γιατί οι υπόλοιποι απολαμβάνουν το «προνόμιο» της διαλυμένης απʼ την υγρασία γυψοσανίδας,
της πεσμένης οροφής, του πλημμυρισμένου υπογείου, των αστέγαστων και
απροστάτευτων μπαλκονιών, των
άχρηστων έως ανύπαρκτων ντουλαπιών και άλλων ακριβοπληρωμένων
«προνομίων». Για να μη μιλήσουμε για
συγκοινωνίες, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, εμπορικά καταστήματα,
καφενεία, καφετέριες, ψυχαγωγία, κοινωνική συνοχή και άλλα τέτοια «προνόμια».
Τα υπόλοιπα που γράφετε, κ. Αντιδήμαρχε, επειδή είναι κρίσεις και χαρακτηρισμοί για το πρόσωπό μου και δεν
ενδιαφέρουν κανέναν άλλον, να μη με
παρεξηγήσετε που τα αφήνω ασχολίαστα. Να είστε βέβαιος, όμως, ότι σε
καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
αφήσω ασχολίαστα τις ανακρίβειες,
την παραπληροφόρηση και τον αυταρχισμό. Και μάλλον εκεί οφείλονται οι
όποιες τριβές μου με θεσμικούς εκπροσώπους.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Παύλος Γεωργίου
᾿Επιτέλους! ᾿Από τίς 10
Μαΐου ξεκίνησε ἡ φύλαξη
τοῦ Κτηρίου πού κατασκευάσθηκε γιά ῾Υπουργεῖο ᾿Εργασίας καί τώρα βρίσκεται στήν
ἰδιοκτησία ἐταιρίας κυπριακών συμφερόντων. Οἱ τελευταῖοι ἀφοῦ ἄφησαν τήν περιουσία τους νά καταστρέφεται, γιά μεγάλο διάστημα,
ἔστω καί τώρα ἀποφάσισαν
νά διασώσουν ὅτι ἔχει ἀπομείνει.
Οἱ κάτοικοι θέλουν βεβαίως νά καταλήξει τό κτήριο
πρός ὄφελος τῆς περιοχῆς
μας, ἀλλά πάνω ἀπ΄ ὅλα πρέπει τό κράτος νά ἀποφασίσει
τί θά γίνει, ὥστε νά πάρει ζωή
καί νά μήν ρημάζει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ
* Λεωφ. Θρακομακεδόνων
& Κορίνθου
* Λ. Καραμανλή 1 3 2
Αχαρναί
Τηλ. 2 1 0 2 4 . 3 2 . 8 11 - 2 1 0 2 4 . 4 7 . 0 7 0
Τηλ. Οικίας: 2 1 0 2 4 . 6 8 . 8 8 9
Κιν. : 6 9 7 3 6 6 2 0 2 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Μάιος 2011
5
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Με έκπληξη διάβασα στο φύλλο της εφημερίδας σας τις απαντήσεις που
έδωσαν σε άρθρο μου, η ομάδα των κατοίκων του τετραγώνου της γειτονιάς,
στο πρώην πολιτιστικό στέκι και η ομάδα από τους επιτρόπους του ναού.
Θα ήθελα σαν αρχή να μου επιτραπεί ο όρος ομάδα αν και δεν θα ήθελα να
τον χρησιμοποιήσω.
Δυστυχώς όμως δεν υπογράφει κανείς με το όνομά του για να του αναφερθώ και να απαντήσω κατάλληλα για όλα τα παραπάνω θέματα, σε αντίθεση με
μένα που ποτέ δεν φοβήθηκα να συνοδεύω με το όνομα μου την κάθε μου
άποψη και πρόταση.
Όπως επίσης θεωρώ ότι και εσείς αν θέλατε να λέγεστε σοβαρή εφημερίδα δεν θα δεχόσασταν καμιά ανυπόγραφη επιστολή.
Απαιτώ λοιπόν στην επόμενη εκδοσή σας να υπάρχει επώνυμη απάντηση
είτε από σας είτε από τους παραπάνω κυρίους για να μπορέσουμε να κάνουμε
διάλογο.
Θα περιμένω λοιπόν τις επώνυμες κατηγορίες,που αφορούν τον πολιτισμό
μου και το παραθρησκευτικό μου μένος, και να είστε σίγουρος,-οι ότι θα
δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματά σας.
Μετά τιμής Ντούβος Διονύσης
έ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ μνήμη
τῶν ῾Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, στό ᾿Ολυμπιακό
Χωριό. Τίς ἱερές ἀκολουθίες τοῦ διημέρου 10 καί 11 Μαΐου
παρακολούθησε πλῆθος προσκηνυτῶν, ἀκόμα καί ἀπὸ ἀπομακρυσμένες περιοχές.
Τό πανηγύρι τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ τίμησαν τά χορευτικά
τοῦ «Εὐκλείδη» καί τοῦ «᾿Ιλίου Δικταίου Καστρινοῦ» τοῦ χοροδιδασκάλου Γεωργίου Φραγκάκη, ἐνῶ
συνέρρευσε μεγάλο πλῆθος μικροπωλητῶν, δίνοντας
καί πάλι τόν γνώριμο
πανηγυρικό
τόνο.
Δυστυχῶς
ὁ
καιρός δέν ἐπέτρεψε νά πραγματοποιηθοῦν οἱ μουσικές ἐκδηλώσεις.
Μ
ZERO WASTE
ό πρόγραμμα ZERO WASTE (Μηδενισμός Δημοτικών Απορριμμάτων με Χαμηλό Κόστος) στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση πόρων και ενέργειας και τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές, παρεκκλίνοντας τον όγκο των υλικών και πόρων ώστε να
επαναχρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν σε σχήματα και διαδικασίες ανακύκλωσης τα οποία λειτουργούν ως μοχλό της οικονομικής δραστηριότητας και της αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών.
Σέ αυτό μπορούν νά μετάσχουν καί πολίτες ως πιλοτική εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης με παροχή κάδων σε επιλεγμένα
νοικοκυριά του Δήμου. Τό κέρδος τους είναι η παραγωγή φυσικού
λιπάσματος γιά τόν κήπο τους, πολύ καλής ποιότητος. ΄Οποιος επιθυμεί θά πρέπει νά επικοινωνήσει μέ τόν Δήμο γιά νά προμηθευτεί τόν κάδο, αρκεί να διαθέτει μιά πολύ μικρή επιφάνεια μέ χώμα
γιά νά τόν τοποθετήσει.
Τ
᾿Απάντηση ἐφημερίδος
᾿Αγαπητέ συμπολίτη, ἀπορῶ πώς θά ἀπαντήσετε, τήν στιγμή πού δέν μπορεῖτε νά διαχωρίσετε σαφεῖς ἔννοιες: α) Δέν πρόκειται γιά «ἄρθρο» ὅπως γράφετε, ἀλλά γιά δύο διαφορετικές ἐπιστολές τελείως ἄσχετες μεταξύ τους. β)
Δέν εἶναι καθόλου ἀνυπόγραφες. Στήν μέν πρώτη δηλώνουν «οἱ πρωτοστάτες
διαμαρτυρίας», πού γνωρίζετε πολύ καλά ποιοί εἶναι καί στήν δεύτερη «οἱ ἐπίτροποι τοῦ Ναοῦ». Τί παραπάνω θέλετε; Νά τούς ζητήσω ΑΦΜ ἤ τίς ἀστυνομικές ταυτότητες; γ) ᾿Εμεῖς δέν διακρίναμε καμμία κατηγορία γιά τόν πολιτισμό
σας. δ) Οἱ ὅροι «παραθρησκευτικό μένος» καί «ἀντεκκλησιαστικό σύμπλεγμα»
ἀπέχουν ὅσο ἡ ἀνατολή ἀπό τήν δύση. ε) ᾿Εμεῖς πάντα δημοσιεύουμε τίς ἐπιστολές τῶν ἀναγνωστῶν, γιατί τό θεωροῦμε ὑποχρέωσή μας, ἀλλά τήν δική σας
κανονικά δέν θά ἔπρεπε, γιατί ἡ λέξη «ἀπαιτῶ» εἶναι ἰδιαιτέρως ἀγενής.
Εὐχαρίστως θά δημοσιεύσουμε τήν ὅποια ἀπάντησή σας ἐφ΄ ὅσον μᾶς τό
«ζητήσετε», ἀλλά καλλίτερα πάρτε καί μία δεύτερη γνώμη.
Κύριε Δημούτσο καλησπέρα σας
Σας στέλνω μια φωτογραφία με
θέμα τους σκουπιδότοπους που δημιουργούν ασυνείδητοι συμπολίτες μας.
Πρόσφατα είχα διαμάχη με έναν απʼ
αυτούς, ο οποίος κουβαλούσε μεταχειρισμένο κρεβάτι ένα τετράγωνο πιο
πέρα από το χώρο που βλέπετε δίπλα
στο νηπιαγωγείο, οδός Χρήστου Ταμπαξή και Θωμά Μπίμη, να το πετάξει εδώ,
που όπως βλέπετε το έχουν κάνει σκουπιδότοπο. Και όταν του είπαμε «τί κάνετε εκεί κύριε», μας είπε να καλέσουμε
την αστυνομία, που ενώ την καλέσαμε
αμέσως, δέν εμφανίστηκε ποτέ.
Σας ευχαριστώ,
Καλός Ανδρέας
κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού
6
Μάιος 2011
Το Ολυμπιακό Χωριό εγκαταλείφθηκε και κανείς
δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ούτε προωθεί λύσεις
Κυρία Υπουργέ,
πως σίγουρα θα γνωρίζετε στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου
σας ανήκει και το εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό Χωριό του οποίου τα
προβλήματα διαρκώς αυξάνονται παρά
τις συνεχείς παρεμβάσεις μας δια του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τα τελευταία επτά χρόνια (Αρ. Ερωτ. 3268/20.09.04,
8974/22.03.06, 3139/16.01.07, 7884/03.05.07,
7730/08.05.07, 4444/15.01.08, 8925/2910-08, 19286/04.11.08, 5888/10.02.10 και
13560/22.03.2011). Η διαχρονική ευκολία με την οποία οι κυβερνήσεις από το
2004 και μετά αποφεύγουν να επιλύσουν τα καίρια ζητήματα ενός οικισμού
που δημιουργήθηκε ως πρότυπος και
κατάντησε παράδειγμα προς αποφυγή,
παραπέμποντας τα θέματα από Υπουργείο σε Υπουργείο δεν είναι πλέον ανεκτή ούτε από τους κατοίκους ούτε από
την κοινή γνώμη που παρακολουθεί με
θλίψη την απαξίωση μιας σημαντικής
επένδυσης του ελληνικού λαού. Από
την στιγμή λοιπόν που η «Ολυμπιακό
Χωριό 2004 ΑΕ», όπως αναφέρει και η
ιστοσελίδα του Υπουργείου σας, ανήκει στην δικαιοδοσία σας ζητάμε από
εσάς να μας απαντήσετε αφού επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους σας
που κρίνεται ότι έχουν αρμοδιότητες
Ό
πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά και για πολλά χρόνια
οι περίπου 10000 μόνιμοι κάτοικοι του
οικισμού.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Πώς, από ποιον και πότε θα αποκατασταθούν οι κοινόχρηστοι και ελεύθεροι χώροι του Ολυμπιακού Χωριού
όπως είναι για παράδειγμα η Κεντρική
Πλατεία και ποιος είναι αρμόδιος για
την κατάλληλη συντήρησή τους;
2. Πώς και πότε θα ενισχυθούν οι
αστικές συγκοινωνίες που εξυπηρετούν
την περιοχή ώστε να είναι εφικτή και
εύκολη η μετακίνηση των κατοίκων που
ανήκουν στην πλειοψηφία τους στην
εργατική τάξη;
3. Πώς και πότε θα ανεγερθεί νέο
σχολικό κτίριο για να στεγαστούν οι λυκειακές τάξεις και σε ποιες ενέργειες
θα προβείτε εσείς ή όποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των 26 container που σήμερα λειτουργούν ως σχολικές αίθουσες και πότε θα
αντικατασταθούν αυτά από πραγματικές αίθουσες;
4. Πότε σκοπεύετε να επιτρέψετε
την ίδρυση και λειτουργία ΚΑΠΗ στο
Ολυμπιακό Χωριό και σε ποιον χώρο,
ικανοποιώντας το αίτημα των κατοίκων;
5. Πότε και σε ποιο χώρο σκοπεύε-
τε να επιτρέψετε την λειτουργία ΚΕΠ
στο Ολυμπιακό Χωριό για την κάλυψη
των αναγκών των κατοίκων του;
6. Πότε σκοπεύετε να παραχωρήσετε κατάλληλο χώρο στους κατοίκους
για την λειτουργία πολιτιστικού κέντρου;
7. Πότε σκοπεύετε να καταλήξετε
σε τελική τιμή κόστους κατασκευής των
κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού σε
ρεαλιστικά επίπεδα όπως ισχύει και για
τις λοιπές εργατικές κατοικίες που υπάρχουν στην χώρα μας;
8. Πώς, πότε και από ποιόν θα αποκατασταθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το κλειστό κολυμβητήριο του
Ολυμπιακού Χωριού ώστε να αποδοθούν στους κατοίκους και τον ελληνικό λαό και πώς θα διασφαλίσετε την κατάλληλη συντήρησή τους διασφαλίζοντας
ότι δεν θα επαναληφθούν οι εικόνες
ντροπής που παρουσιάζουν σήμερα;
9. Τι σκοπούς έχετε για το περίφημο κτίριο του Βατοπεδίου των 22000
τετραγωνικών μέτρων που είναι έρμαιο
σε λεηλασίες;
10. Πότε θα προχωρήσετε σε διαγωνισμό για την εκμετάλλευση των καταστημάτων του Ολυμπιακού Χωριού
σε αντίτιμα ρεαλιστικά ώστε αυτά να
μπορούν να ενοικιαστούν και να δώσουν εμπορική ζωή στον οικισμό;
11. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέρ-
γειες θα προβείτε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα εγκληματικότητας που παρουσιάζονται ακόμα και
στα σχολεία και πώς σκοπεύετε να πιέσετε εσείς πλέον τους αρμοδίους για
την κατάλληλη αστυνόμευση της περιοχής ώστε να εμπεδωθεί αίσθημα ασφαλείας στους κατοίκους;
12. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε ώστε το Ολυμπιακό
Χωριό να μην θυμίζει στρατοκρατούμενη περιοχή με τις περιφράξεις και τα
συρματοπλέγματα που «κοσμούν» τις
τρεις εισόδους του;
13. Πώς και πότε σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τις κακοτεχνίες που εντοπίζονται σε πολλές από τις κατοικίες του
Ολυμπιακού Χωριού;
14. Πώς, πότε και από ποιον θα αποκατασταθεί το ιστορικό Αδριάνειο Υδραγωγείο;
15. Σε ποιες συγκεκριμένες τέλος
ενέργειες θα προβείτε προκειμένου το
Ολυμπιακό Χωριό να μετατραπεί πράγματι σε «Πρότυπο Πόλη Ολυμπιακών
Προδιαγραφών» και να μην συνεχιστεί
ούτε να επαναληφθεί η εικόνα ντροπής
που σήμερα παρουσιάζει;
-ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Τέλος ᾿Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
Σκυλιά
πως σᾶς εἴχαμε ἐνημερώσει στό προηγούμενο
φύλλο, οἱ κάτοικοι τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ
δικαιοῦνται ἐπιστροφή τῆς διαφοράς τοῦ ΤΑΠ
πού χρεωνόταν λανθασμένα ἀπό τόν Δῆμο.
Σέ συνεννόηση πού ἦλθαμε μέ τόν ᾿Αντιδήμαρχο κύριο
Φυτᾶ καί τήν προϊσταμένη ᾿Εσόδων κυρία Κατρᾶ, βρέθηκε
ἡ φόρμουλα, ὥστε νά ἐπιστραφεῖ τό ποσόν χωρίς νά ταλαιπωρηθοῦν οἱ κάτοικοι νά τρέχουν στίς ὑπηρεσίες.
Στό προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο θά περάσει πρός
ἔγκριση, νά σταματήσει ὁ Δῆμος νά χρεώνει τούς λογαριασμούς μέχρι νά ἐξισωθεῖ τό χρέος. ῎Ετσι λύνεται τό θέμα
χωρίς καμμία ἄλλη κίνηση.
Κύριε Δημούτσο, χαίρετε.
Σας επισυνάπτω μία φωτογραφία, διότι το χάλι με τα αδέσποτα στο Ολυμπιακό Χωριό έχει παραγίνει. Τα σχόλια δικά σας.
Σας ευχαριστώ.
Με εκτίμηση.
Καλός Ανδρέας,
κάτοικος Ολ. Χωριού.
Ἡ ἀπάντηση τῆς «Δ»
᾿Αγαπητέ συμπολίτη, τό θέμα μέ τά σκυλιά
εἶναι ἕνα πολύ μεγάλο πρόβλημα καί τό ἔχουμε
ξαναγράψει. Μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010,
ὑπῆρχε ἀρμόδια ὑπηρεσία στόν Δῆμο, ἀποτελουμένη ἀπό 2-3 ἄτομα,
ἡ ὁποῖα βοηθοῦσε τήν κατάσταση ὅσο μποροῦσε. Περιέργως, μετά
καταργήθηκε. ῾Η ἐφημερίδα τό ἔθεσε στήν Δημοτική ᾿Αρχή, μέ τήν
ἐπισήμανση ὅτι ὁ «Καλλικράτης» ὑποδεικνύει στούς Δήμους μέριμνα γιά εἰδικό χῶρο, κτηνίατρο καί πρόγραμμα στειρώσεως ὅλων τῶν
ἀδέσποτων, μέ πρόβλεψη σέ ἕνα διάστημα -ὄχι μεγάλο- τήν μείωση
καί τόν σημαντικό ἔλεγχο τοῦ φαινομένου τῶν ἀδέσποτων καί ἐπικίνδυνων ἀγελῶν. ᾿Ενῶ ὅμως δέχονται καί κατανοοῦν τήν κατάσταση,
δέν διαφαίνεται κάποια λύση στό ἄμεσο μέλλον.
῞Ο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - OIKΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό επί της λεωφόρου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπό ένταξη
στο σχέδιο πόλεως.
Τιμή ευκαιρίας
Τηλ. 6974389030
Κολυμβητήριο Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ
χουν ἀποκατασταθεῖ ὅλες οἱ βλάβες καί εἶναι πλέον
γεμᾶτο νερό, ὅπως προβλέπεται, γιά τή σωστή
συντήρησή του. ᾿Αναμένεται νά τό παραλάβει ἡ ΟΧΑΕ ἀπό
τούς ἐργολάβους, ὥστε νά τό παραδώσει καί νά λειτουργήσει κανονικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μήν ἀφήνετε τά παιδιά νά μπαίνουν μέσα.
᾿Εκτός ἀπό τόν κίνδυνο τοῦ πνιγμοῦ, ὑπάρχει καί τό ἐνδεχόμενο τῶν μολύνσεων. ῎Ηδη τρία παιδιά πῆγαν στό νοσοκομεῖο μέ δερματικά προβλήματα.
῎Ε
Μαθήματα μουσικῆς
᾿Εξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ προσφορά τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου Θρακομακεδόνων, γιά ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα φιλαρμονικῆς, χορωδίας καί ὀρχήστρας καί πρός τούς νέους τοῦ
᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ. Τηλ. 2102431865 - 6945150059
Μάιος 2011
κ. Δημούτσο
το 27ο φύλλο της μηνιαίας εφημερίδας σας ΔΕΚΕΛΕΙΑ στην πρώτη
σελίδα με τίτλο "Θα επέμβει ο
Εισαγγελέας;" και υπότιτλο "Σοβαρή
καταγγελία επιβλέποντος μηχανικού της
"Ολυμπιακό Χωριο 2004 Α.Ε." δημοσιεύετε
έγγραφο που απηύθηνε ο κ. Παναγιωτόπουλος προς την εταιρεία (γραφείο Εκκαθαριστών). Σας επισυνάπτουμε την απάντηση των εκκαθαριστών στο έγγραφο
του κ. Παναγιωτόπουλου, προς ενημέρωση των αναγνωστών σας.
Σας έχουμε δηλώσει σε προγενέστε-
Σ
ρη συζήτηση στο γραφείο της εταιρείας,
ότι είμαστε στην διάθεση σας για την ενημέρωση, την δική σας και των αναγνωστών σας, επι κάθε θέματος που αφορά
ζητήματα αναγόμενα στην αρμοδιότητά
μας.
Φ. Κοτσώνης
Πατησίων 37, ΤΚ 104 32, Αθήνα,
τηλ.: 210 5286600, fax: 210 5281484,
e-mail: [email protected]
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
Προς: Τον κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο Πολιτικό Μηχανικό, πρώην υπάλληλο της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
2004 Α.Ε.
Θέμα: Απάντηση στο με αριθμ. 220/511-2010 έγγραφό σας.
Κοιν: 1. Γραφείο Προέδρου Ο.Ε.Κ.
2. Δ.Σ. Ο.Ε.Κ.
3. Γραφείο κ. Υπουργού Εργασίας
4. Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Ε.Κ.
Κύριε Παναγιωτόπουλε
Με το 220 από 5-11-2010 έγγραφο
σας, στο οποίο αναφέρετε ως Θέμα «Προσωρινή Παραλαβή Α΄ Εργολαβίας (Ακυρότητα της διαδικασίας) ισχυρίζεστε ότι
κατά την διαδικασία προσωρινής παραλαβής της Α΄ Εργολαβίας «συνέβησαν ορισμένες αξιόποινες πράξεις» και προβάλετε το παράπονο ότι δεν σας καλέσαμε να
μας αναλύσετε τις παρανομίες που έγιναν.
Η διαδικασία στην οποία αναφέρεστε
έλαβε χώρα κατά την περίοδο 2008-2009
τα όσα δε επιγραμματικά αναφέρετε υπο
τα στοιχεία α έως η στο έγγραφο σας,
αφορούν ενέργειες και διαδικασίες οι
οποίες ολοκληρώθηκαν.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία
τέθηκε σε εκκαθάριση αρχές Αυγούστου
του έτους 2010 καθώς και ότι η διαδικασία
παραλαβής της Α΄ Εργολαβίας ευρίσκετο
στο στάδιο της έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, ήδη από τον
Μάιο του 2009.
Σας επισημαίνουμε ότι είχατε πάντοτε και το γνωρίζετε την δυνατότητα την
ευχέρεια αλλά και την υποχρέωση, να
επικοινωνείτε με τους εκκαθαριστές,
όπως άλλωστε και όλοι οι υπάλληλοι της
εταιρείας.
Τα όσα αναφέρετε στο ως άνω έγγραφο σας, εφ όσον ανακύψουν ως ζητήματα
κατά την διαδικασία Οριστικής Παραλαβής θα τεθούν στα όρια του νόμου και θα
7
αντιμετωπιστούν αναλόγως.
Σας επισημαίνομε επίσης ότι για τις
χρήσεις στις οποίες αναφέρεστε στο υπ
αριθμ. 175/30-8-2010 έγγραφο σας, οι
οποίες έχουν κατ΄αρχήν ελεγχθεί και
εγκριθεί από την Γ.Σ. της εταιρείας, οι
εκκαθαριστές δεν έχουν αρμοδιότητα να
υπεισέλθουν παρά μόνο στο μέτρο που
κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης των
εκκρεμών διαδικασιών, ανακύψουν ζητήματα που συνδέονται με πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται σε προηγούμενα
χρονικά διαστήματα, για τις οποίες κατά
νόμο θα ενημερωθεί η Γ.Σ. του μετόχου
και ο εποπτεύων Υπουργός.
Σε κάθε περίπτωση, εκτός των αναφορών σας στην νομιμότητα της διαδικασίας προσωρινής παραλαβής, η οποία
προηγήθηκε της σύνταξης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και για την
τήρηση της οποίας θα ζητηθεί η γνώμη
της νομικής υπηρεσίας της εταιρείας, εφ
όσον έχετε οποιαδήποτε στοιχεία που
αποδεικνύουν και την επέλευση της οικονομικής ζημίας που αναφέρετε, θα ήταν
σκόπιμο να τα θέσετε υπ όψη μας.
Όπως αντιλαμβάνεσθε οι εκκαθαριστές δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα,
και σε κάθε περίπτωση, και ως πρώην
υπάλληλος της εταιρείας, οφείλετε να
θέσετε με σαφήνεια ακρίβεια και συγκεκριμένο τρόπο υπ όψη των εκκαθαριστών,
όποια στοιχεία έχετε στην κατοχή σας,
ώστε στη συνέχεια, με την έγκριση του
μετόχου να ληφθούν, εάν κριθεί αναγκαίο
τα δέοντα μέτρα.
Οι εκκαθαριστές
Λ. Σπηλιόπουλος
Φρ. Κοτσώνης
8
Μάιος 2011
ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
«
φήστε κάτω τα συρματοπλέγματα που
πέφτουν μην τα ξανασηκώνετε, επιτέλους πρέπει να ενωθείτε με τον έξω
κόσμο» ήταν η προτροπή του Δημάρχου Αχαρνών προς τους κατοίκους του Ολυμπιακού
Χωριού σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε μια εποχή που η κοινωνία μας αποσυντίθεται και η απαισιοδοξία κυριαρχεί στις συζητήσεις, με το Δήμο Αχαρνών να φιγουράρει
στις πρώτες θέσεις ως χρεωκοπημένος, το
γκρέμισμα του συρματοπλέγματος αναγορεύεται ως κυρίαρχο θέμα.
Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που η
Ελληνική Αστυνομία αδυνατεί να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών
μας και όταν είναι έτοιμη να καταργήσει το
Α.Τ. Ολυμπιακού Χωριού μεταφέροντας το
προσωπικό και τον εξοπλισμό του στο Μενίδι
(συγχωνεύσεις Α.Τ.σε όλη τη χώρα), το συρματόπλεγμα αποτελεί φυσικό σύμμαχο του
Ολυμπιακού Χωριού, γιατί αποτρέπει τον χρήστη ναρκωτικών και το κλεφτρόνι να εισβάλει
στα εκατοντάδες σπίτια που γειτονεύουν με
την περίφραξη.
Το Ολυμπιακό Χωριό έχει μεν παραβατικότητα, αλλά η εγκληματικότητα είναι ελάχιστη
και ο λόγος κατά την γνώμη των ειδικών, είναι
η περίφραξη.
Η απόφαση του κ.Παπουτσή για δημιουργία κέντρου υποδοχής μεταναστών στην Αμυγδαλέζα μας προκαλεί αναστάτωση, αβεβαιότητα, μεγάλη φοβία και κρυβόμαστε πίσω από
τις λέξεις όταν μιλάμε για μετανάστες αφού
πρόκειται για παράνομους επικίνδυνους αλλοδαπούς.
Στην Αυστραλία στα κέντρα κράτησης
μεταναστών οι εξεγέρσεις οι αυτοκτονίες οι
Α
διαδηλώσεις και οι εγκληματικές ή απεγνωσμένες από έξω και μέσα ενέργειες δηλητηριάζουν σε συνεχή βάση τις τοπικές κοινωνίες
(κλοπές, φόνοι, αναταραχή, δουλεμπόριο,
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και διάπραξη πολλών άλλων μη έννομων πράξεων).
Ο ευθύς δρόμος δίπλα από την πολυκλινική μετά τα μεσάνυχτα μετατρέπεται σε πίστα
αγώνων ταχύτητας και σε πιθανό ατύχημα με
αφαίρεση της περίφραξης, το αυτοκίνητο ή η
μοτοσικλέτα θα εισβάλει χωρίς εμπόδιο στις
πόρτες και τα δωμάτια των σπιτιών.
Οι πυλώνες υψηλής τάσης διέρχονται
πολύ κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό,σε κάποια
σπίτια η απόσταση φτάνει τα 70 μέτρα και τα
ηλεκρομαγνητικά πεδία που εκπέμπουν επηρεάζουν αρνητικά την υγεία μας. Το συρματόπλεγμα όμως σύμφωνα με γνώμες ειδικών
απωθεί προς τα πίσω τα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία και τα εμποδίζει να περάσουν στην
ατμόσφαιρα του χωριού μας λόγω της σύνθεσής του υλικού τους, ως καλός αγωγός του
ηλεκτρισμού.
Δεν υπάρχει έξω κόσμος. Nα ενωθούμε με
ποιόν, αν αφαιρεθεί η περίφραξη; Δυστυχώς η
χωροταξική απομόνωση του χωριού μας αναγκάζει να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο
τόπος μας είναι ο κόσμος μας, οι υπεραπλουστεύσεις και οι θεωρητικές αναζητήσεις περί
προόδου και ελευθερίας είναι μόνο άτοπες
και επιφανειακές και μεγαλύτερα δεινά θα
φέρουν στη ζωή μας αν εφαρμοστούν.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η
υποχρέωση που έχουμε απέναντι στις νέες
γενιές να παραδώσουμε το Ολυμπιακό Χωριό
όπως το παραλάβαμε το 2005.
Ό,τι υπήρχε το 2004 είναι κομμάτι της ιστορίας των
Ὁ ἱερός ναός τῶν ἁγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ διοργανώνει τό
¥ Ǩ ´ ´ ³ Æ Á 2 ƴ Á Ç ½ȠÁ Ç 2 0 1 1
ÅÊÄÑÏÌÇ
στή μονή ὁσίου Λουκᾶ (Βοιωτίας),
Δίστομο - Κυριάκι - διαδρομή Ἑλικώνα.
ŕŪŭϗ ŦϱŴŪŵŨŲϮŰŶ 20 €
07:15
Ƅ¿³ÉɊùŹ:
ǡÂȦ ÆȦ £¿·Ç¾³Æ»¼Ȧ Ƿ¿ÆÃÁ (£½³Æ. ›Ã³¼Á¾³¼·¶Ȧ¿Ë¿)
¼³Ȗ
07:30
ǡÂȦ ÆȦ ƶ½Ç¾Â»³¼Ȧ ©ËûȦ (Ș·ÃȦ ³Ȧ)
£½¹ÃÁÈÁÃȖ·Ä - —¹½ɀÅ·»Ä ÅǾ¾·ÆÁÉȔÄ:
¼. ź½ǷÀ³¿¶ÃÁÄ (ƶ½Ç¾Â»³¼Ȧ ©ËûȦ) 210 2476 023
¼. ˜ȳ³µµ·½Ȗ³ (›Ã³¼Á¾³¼·¶Ȧ¿·Ä) 210 2433 846
Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μέρος του πολιτισμού μας, ήταν σημείο αναφοράς εκείνης της
εποχής το συρματόπλεγμα από τα δελτία ειδήσεων αφού συνδέονταν με την ασφάλεια της
ζωής των αθλητών.
Η ιστορία, ο πολιτισμός ενός τόπου μιας
περιοχής για να έχει παρόν και μέλλον πρέπει
να διατηρείται στο χρόνο ως ολότητα, δεν επιτρέπονται ακρωτηριασμοί και αφαιρέσεις.
Η κοινή λογική και οι απαιτήσεις των καιρών επιβάλουν στα αυτοδιοικητικά και κοινοβουλευτικά μας στελέχη να αλλάξουν τρόπο
σκέψης να δούν την πραγματικότητα κατάματα και να αποφασίσουν την ενίσχυση του συρματοπλέγματος στα σημεία που ήδη έχει
γκρεμιστεί.
***
Με την ευκαιρία της επιτυχούς έκβασης
στο αιτημά μας να απογραφούμε ως αυτοτελής οικισμός, θέλω να ευχαριστήσω τον π.
Δήμαρχο Θρακομακεδόνων κ. Θέμη Οικονόμου ο οποίος ανέδειξε το πρόβλημα, «μας
ξύπνησες Θέμη και μας κινητοποίησες», είναι
ο άνθρωπος που το ξεκίνησε και το κλείδωσε
το θέμα μας επιτυχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12-05-2011.
Η ενότητα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της διαχείρισης αυτού του τεράστιου
θέματος (μακροπρόθεσμα θα φανεί) από τους
συλλογικούς φορείς και τους απλούς κατοίκους έφερε τη ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ.
Η αρχή έγινε, με ενότητα και αγώνα πολλά
ακόμα θα πετύχουμε.
Νίκος Γιαννούλης
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ»
ας γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου άρχισε η αντιπυρική περίοδος.Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη, εκτός
του ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε ανοικτό χώρο, πρέπει όλα
τα ακίνητα να είναι απαλλαγμένα από εύφλεκτα υλικά, ξερά κλαδιά, κ.λ.π.
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δηλαδή από 01/05 μέχρι 31/10
κάθε χρόνου.
Βάσει του «Κανονισμού Καθαριότητας-Προστασίας περιβάλλοντος» του
Δήμου μας, κεφάλαιο Α, άρθρο 22 «Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων ή
αγροτεμαχίων οφείλουν …να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και
αποψίλωση.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές
συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο στους υπευθύνους με βάση την
σχετική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων εντός ή εκτός σχεδίου, είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την
τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο κυμαινόμενο από 150,00 έως 500,00
Euro»
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν
τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.
Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι
κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιουσιών των
πολιτών.
Σ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
Μάιος 2011
9
«ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ»
χρόνος κυλά αδυσώπητος
και στο διάβα του άνθρωποι, καταστάσεις, υλική και
πνευματική ζωή, μεταβάλλονται,
εξαφανίζονται, αναγεννιούνται,
δημιουργούν και δημιουργούνται.
Αέναος κύκλος εναλλαγών. Η εξέλιξη του ανθρώπου στηρίζεται
στην μετάδοση της αποκτημένης
πείρας από γενιά σε γενιά, με την
σκυτάλη της επαυξημένης γνώσης. Η μνήμη συναντά την ιστορία
όταν η αναζήτηση το επιδιώκει,
μέσα από κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στην εποχή μας, κυβερνά η
ταχύτητα. Όλοι και όλα τρέχουν.
Όμως υπάρχουν πολλοί που θα
ήθελαν να προλαβαίνει η αφομοίωση την επόμενη εξέλιξη. Να χαίρονται αυτό που έχουν και τους
αρέσει, πριν έρθει το επόμενο που
πολλές φορές τους επιβάλλεται
από λόγους που συμφέρουν
άλλους και όχι τους ίδιους.
Στην εποχή του καταναλωτισμού, συνεχώς εφευρίσκονται
τρόποι για να μη μας καλύπτει
αυτό που έχουμε και για να
θέλουμε εκείνο που δεν μας χρειάζεται. Για να ανταπεξέλθουμε
στις ανάγκες που μας υπαγορεύονται πρέπει να καταλήγουμε
ακόμα και στον εύστοχα προωθούμενο δανεισμό! Όταν π.χ. το
γνωστό μας μπετόν αρμέ χρειάζεται 100 χρόνια για να αποκτήσει
την πλήρη του σκληρότητα, άλλα
100 χρόνια παραμένει αναλλοίωτο
και τα επόμενα 100 χρόνια αρχίζει
σταδιακά να χάνει την συνοχή
του, πως εξηγείται η κυρίαρχη
πεποίθηση ότι ένα κτίσμα 30 – 40
ετών «γέρασε»;
Όλες αυτές οι σκέψεις, δεν
γεννήθηκαν τυχαία. Αφορμή ήταν
η επίσκεψη σε ένα μοναδικό για
τα σημερινά δεδομένα χώρο. «ΤΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ» είναι η επιχείρηση που τον διαθέτει. Δημιουργημένο από τους αδελφούς
ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ,
ξεκίνησε
στο
κέντρο της Αθήνας και σήμερα
δηλώνει την παρουσία του και
στην Θεσσαλονίκη (πρόσφατα
δημιουργημένο κατάστημα), στην
Πάτρα, στις Αχαρνές και στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σʼ αυτόν τον χώρο, τα σχέδια
και τα χρώματα, ξυπνούν συναισθήματα και μνήμες από τα χρόνια που πέρασαν. Χαρά και συγκίνηση, συμπάθεια και λύπη. Αντιδράσεις που υπαγορεύονται από
το ξαναζωντάνεμα εικόνων μιας
άλλης παλαιότερης εποχής. Χαρά,
συγκίνηση και συμπάθεια στο
αντίκρισμα των αγαπημένων χρωμάτων και των χαριτωμένων σχεδίων, λύπη στη σκέψη πως σήμερα
δεν υπάρχουν πια τα εργοστάσια
που τα παρήγαγαν. Έντονος ο
προβληματισμός και η πικρία για
το κατάντημα των εργοστασίων
στη χώρα που οι άνθρωποί της
έζησαν και μετέδωσαν τον πολιτισμό μέσα από την τέχνη του
πηλού και της κεραμεικής. Στο
αντίκρισμα των παλαιών αυτών
δημιουργημάτων από ελληνικά
χέρια, εκδηλώνεται αυθόρμητα η
Ο
ταύτισή μας με το χώρο που ανήκουμε συναισθηματικά.
Αλλά ας έρθουμε και στο πρακτικό μέρος, κιʼ ας δούμε τι ακριβώς προσφέρει αυτή η επιχείρηση
στον Έλληνα καταναλωτή. Πρώτα
απʼόλα του δίνει την δυνατότητα
να διασώσει την εικόνα που έχει
αγαπήσει στο χώρο του, χωρίς να
ταλαιπωρείται. Μπορεί να τον
προμηθεύσει σχεδόν με κάθε σχέδιο κατηργημένων πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, και με χρωματιστά μοντέλα σε είδη υγιεινής και
καλύμματα W.C. από το 1950
μέχρι σήμερα. Επίσης διαθέτει
ανταλλακτικά ειδών υγιεινής για
τα παλαιά και για νεώτερα μοντέλα. Με τα 20 και πλέον χρόνια πείρας, το εξειδικευμένο προσωπικό
μπορεί να εντοπίζει σωστά τα προ-
βλήματα και να δίνει λύσεις με το
χαμηλότερο κόστος. Το δίκτυο
που διαθέτει, μπορεί να καλύψει
τις ανάγκες των καταναλωτών σε
όλη την Ελλάδα. Προτείνει σε
παλαιούς εμπόρους και κατασκευαστές, να απαλλαγούν από το
άχρηστο για εκείνους εμπόρευμα
που παραμένει στις αποθήκες
τους, αγοράζοντάς το (ή ανταλλάσσοντάς το με καινούργια αντίστοιχα είδη) για να το διαθέσει σʼ
εκείνους που το χρειάζονται.
Σκοποί θεμιτοί και εναρμονισμένοι τόσο με την θεωρητική,
όσο και με την πρακτική πλευρά
του ζητήματος.
Και ας λάβουμε υπόψη μας ότι
εκτός από την οικονομική και
εύκολη λύση που προσφέρει βοηθώντας τον καταναλωτή απλά να
αντικαθιστά τα τυχόν σπασμένα ή
φθαρμένα παλαιά είδη υγιεινής,
πλακάκια και καλύμματα W.C. με
καινούργια όμοια αποφεύγοντας
την ταλαιπωρία της ολικής ανακαίνισης, επίσης συντελεί στην
αποφυγή της αλόγιστης εξαγωγής συναλλάγματος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών
με είδη εισαγωγής από το εξωτερικό.
Θα ήταν χρήσιμη στον καθένα, μία επίσκεψη στους χώρους
των καταστημάτων της εταιρίας
«ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ – ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ», ακόμα και μόνο για να
πάρει μία γεύση από την «ιστορία
του είδους» και να κατανοήσει
την αξιόλογη και μοναδική αυτή
προσπάθεια στον ελληνικό χώρο.
10
Μάιος 2011
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΜΑΓΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ
Συναυλία μικρών
μουσικών
ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ «ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ & ΣΙΑ» ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
και τη συμμετοχή του ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΚΚΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ και του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΗ
ο Σάββατο στις 8 Μαΐου 2011 στον πολυχώρο Passport στον Πειραιά η 25μελής Ορχήστρα Παιδικά Βιολιά και ΣΙΑ, στην οποία συμμετέχει σύσσωμη η ορχήστρα νέων του Π.Κ.Θ. επιχείρησε ένα νοσταλγικό μουσικό
ταξίδι με οδηγό τα λόγια του ποιητή Νίκου Γκάτσου. Με
φρεσκάδα και ενθουσιασμό, οι νεαροί μουσικοί της Ορχήστρας αφιέρωσαν στο έργο του Έλληνα συγγραφέα, ποιητή και στιχουργού, τη βραδιά με τίτλο Αν Θυμηθείς το Όνειρο Μου, με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από
τη γέννησή του. Καλεσμένοι επί σκηνής ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Λέκκας, που συνεργάστηκε με το Νίκο Γκάτσο σε αρκετές συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκι, ο ηθοποιός Χρήστος Γεροντίδης, μέλος της σπείρα-σπείρα, ο
πολλά υποσχόμενος νέος τραγουδιστής Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης, οι Παιδικές Χορωδίες των Εθνικών Ωδείων
Πειραιά & Παλαιού Φαλήρου και του Πνευματικού Κέντρου
Θρακομακεδόνων (συνολικά 60 παιδιά επί σκηνής).
Η ορχήστρα έδωσε τον καλύτερο της εαυτό και σε ποιότητα και σε συντονισμό, χάρη στην επιμέλεια των μελών
της και στην καθοδήγηση του διευθυντή της Γιώργου Κωνσταντινίδη. Οι Χορωδίες, υπό την διεύθυνση της Βαρβάρας Σταυριανάκου, ήταν πραγματικά αψεγάδιαστες. Οι ερμηνείες του Γεροντίδη και του Θαλασσοχώρη ήταν έξοχες.
Ο Βασίλης Λέκκας ήταν μοναδικός και με τη βελούδινη,
την ανεπανάληπτη φωνή του, απογείωσε την ποίηση του
Γκάτσου και το πολυπληθές κοινό που είχε κατακλύσει από
νωρίς τον πολυχώρο, προκειμένου να ταξιδέψει στα λόγια του μεγάλου Έλληνα ποιητή. Ουσιαστική υπήρξε και η
συμβολή του Δρος Νίκου Παπαγεωργίου, που με μεστό και
σύντομο, λόγο και επιλεγμένες ολιγόλεπτες προβολές παρουσίασε τη ζωή του τιμώμενου ποιητή.
Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση με πρωταγωνιστές τα
παιδιά που έχουν βάλει για τα καλά τη μουσική παιδεία στη
ζωή τους και κατ΄ αυτόν τον τρόπο προσφέρουν στον ίδιο
τον εαυτό τους μια πρώτης τάξεως αισθητική αγωγή και
Τ
ην Κυριακή 10 Απριλίου 2011 στην κατάμεστη αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συναυλία μικρών μουσικών
της πόλης, που από πολύ νωρίς έχουν βάλει για τα καλά
τη μουσική στη ζωή τους. Είκοσι έξη νέα ταλέντα ανέβηκαν με θάρρος και αυτοπεποίθηση στη σκηνή του ΠΚΘ
και απέδωσαν με εξαιρετική δεξιοτεχνία για την ηλικία
τους το μουσικό κομμάτι που τους είχε ορίσει η δασκάλα
τους για την εκδήλωση και φυσικά εισέπραξαν πολλά χειροκροτήματα από τους γονείς, τους παππούδες και τους
οικείους τους για την πρόοδο τους στη μουσική. Άξια
πολλών επαίνων τα παιδιά, αλλά και η δασκάλα τους η κα
Όλγα Παυλίδου, η οποία με πολύ μεράκι και αγάπη επιμελείται της μουσικής παιδείας τους.
Το παρόν στην ωραία εκδήλωση έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών κος
Ιωάννης Κατσανδρής, ο οποίος συγκινημένος από την
επίδοση των μικρών μουσικών, στο σύντομο χαιρετισμό
του, τους διαβεβαίωσε και αυτούς και τους γονείς τους,
ότι και ο νέος Δήμος Αχαρνών θα είναι στο πλευρό τους
και θα ενισχύει με κάθε τρόπο τέτοιες δραστηριότητες
που προάγουν το πνευματικό επίπεδο της πόλης. Επίσης
παρόντες ήταν και ο Πρόεδρος του ΠΚΘ Λαμπρινός Πλατυπόδης καθώς και ο Αντιπρόεδρος Σπύρος Σταματιάδης.
T
στην κοινωνία και στην πατρίδα μας μια νότα πολιτισμού,
ελπίδας και αισιοδοξίας. Η Ορχήστρα Παιδικά Βιολιά και ΣΙΑ
συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια λειτουργίας. Είναι μια μαθητική ορχήστρα αποτελούμενη από περίπου 25 παιδιά ηλικίας από 8 – 19 ετών, που στους δύσκολους καιρούς που
ζούμε, επιμένουν να ονειρεύονται με νότες και μελωδίες
ένα πιο όμορφο αύριο.
Στόχος του διευθυντή της Ορχήστρας Γιώργου Κωνσταντινίδη, της Διευθύντριας του Εθνικού Ωδείου Πειραιά
Βαρβάρας Σταυριανάκου και του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων Δρος Λαμπρινού Πλατυπόδη, που από πενταετίας συνεργάζονται, είναι να φέρουν τα παιδιά «σε επαφή με τη μουσική δουλεύοντας στην
ουσία της, που είναι η συλλογικότητα και η συμμετοχή».
Θα ακολουθήσουν και άλλες συναυλίες της Ορχήστρας
το καλοκαίρι, με πρώτη στους Θρακομακεδόνες. Το παρόν
στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος του Π.Κ.Θ. κ.κ. Λαμπρινός Πλατυπόδης και
Σπύρος Σταματιάδης αντίστοιχα.
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Μάϊος 2011
11
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (Α.ΚΕ.Θ.)
Προϋπολογισμός 2011 ή Επικήδειος;
ε την παρουσία του Αντιδημάρχου Θρακομακεδόνων κου. Χ.
Κόνταρη και του Προέδρου του
αθλητικού οργανισμού Αχαρνών κου.
Μ. Βρετού ψηφίστηκε την Δευτέρα 16
Μαΐου ο προϋπολογισμός του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΕ.Θ.
στους Θρακομακεδόνες του Δήμου
Αχαρνών.
Τον προϋπολογισμό εισηγήθηκε η
Πρόεδρος του Α.ΚΕ.Θ. κα. Μ. Κοντογεώργου Ταλίουρη που έδωσε την εντύπωση ότι βρίσκεται σε άλλη χρονική
στιγμή και σε άλλο πλανήτη, πολύ
μακρύτερα από τον αθλητισμό και τον
Δήμο Αχαρνών. Στον ίδιο χώρο και
χρόνο φαίνεται ότι κατοικούν και οι
παρευρισκόμενοι στην ψήφιση του
προυπολογισμού, Πρόεδροι, Αντιδή-
Μ
μαρχοι και μέλη του Δ.Σ. του Α.ΚΕ.Θ.
πλην ενός.
Για την ενημέρωσή σας, σύμφωνα
με τον προϋπολογισμό,
από τις
100.000€ που παραχώρησε ο Δήμος
Αχαρνών στον Α.ΚΕ.Θ. οι 34.000€
απευθύνονται σε Δημόσιες σχέσεις
και 5.500€ σε αμοιβές αιρετών, Προέδρων, μελών Δ.Σ.
Ακολουθούν μια σειρά εξόδων,
όπως έξοδα κίνησης ιδιωτικών μεταφορικών μέσων, δαπάνη καυσίμων και
λιπαντικών, ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων και τέλη κυκλοφορίας. Να
σημειωθεί ότι στον Α.ΚΕ.Θ. δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο.
Ούτε βεβαίως μηχανογραφική
εφαρμογή προγράμματος μισθοδοσίας
υπάρχει αφού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, ούτε ιστοσελίδα για την οποία ο
προϋπολογισμός προβλέπει έξοδα
συντήρησης. Εκτός από αυτά προβλέπεται και η ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού αλλά και δαπάνες επιμόρφωσης και η συμμετοχή τους σε σεμινάρια και συνέδρια.
Το καλλίτερο βεβαίως είναι το κομμάτι της μισθοδοσίας που περιλαμβάνει και υπερωριακή απασχόληση. Αλίμονο στους λοιπούς εργαζομένους
του Δήμου Αχαρνών. Πρέπει άμεσα να
ζητήσουν μετάταξη στον Α.ΚΕ.Θ. που
θα φροντίσει και για τον επικήδειο
αλλά και τα έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων, που τα έχει ήδη
συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό
του 2011.
Εκτός βέβαια από τους υπαλλήλους του Α.ΚΕ.Θ. πολύ τυχεροί είναι
και όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι, τρεις
στους Θρακομακεδόνες, που θα μοιραστούν την επιχορήγηση των 2.000 €.
Συγχαρητήρια στην κα. Κοντογεώργου στον κο. Κόνταρη και τον κο.
Βρετό για το ενδιαφέρον τους στον
αθλητισμό και για το κοινωνικό τους
έργο. Όπως και να το κάνουμε μια
κηδεία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την
κηδεία του Αθλητισμού.
Ο Πλην Ενός Και αν
Γ. Καρτσάτος (μέλος Δ.Σ. του
Α.ΚΕ.Θ.) Tel: 6973 827 968
Βοήθεια σέ οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνάγκη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
νοιξε τό «κοινωνικό παντοπωλεῖο» τῆς ᾿Αχαρναϊκῆς ᾿Αλληλεγγύης. ῎Ηδη ἡ
᾿Οργάνωση δραστηριο¬ποιείται σέ πολλούς τομεῖς (ἀναλυτική παρουσίαση
κάναμε στό φύλλο τοῦ Ὀκτωβρίου, σελ. 14). Θυμίζουμε: Διανομή γευμάτων κατ΄
οἶκον, ἔνδυση, ἐκπαίδευση, ἰατρική βοήθεια, βοήθεια στό σπίτι κ.λ.π. Εἰδικά γιά
τό πρόγραμμα ἔνδυσης δέχεται ρουχισμό καινούργιο ἤ τουλάχιστον σέ ἄριστη
κατάσταση. 450 συμπολίτες μας βοηθοῦνται καί μεταξύ αὐτῶν ἀρκετοί ἀπό τό
᾿Ολυμπιακό Χωριό.
Τό κοινωνικό παντοπωλεῖο καί τό βεστιάριο βρίσκονται στήν ὁδό ῾Αγίας Τριάδος 86 (πλατεῖα ῾Αγίας Τριάδος), καί δέχονται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
9:30-2:30 μ.μ. Τηλ. ἐπικοινωνίας: 210.8218133 καί 6944303165῾Οδός ᾿Ιωνίας 35
(᾿Ανατολικά τοῦ Δημαρχείου).
ην Τετάρτη 20 Απριλίου, αντιπροσωπεία του Ροταριανού ομίλου
Πάρνηθας (Θρακομακεδόνες) επισκέφθηκε στην Ιαπωνική Πρεσβεία τον Ιάπωνα πρεσβευτή και επέδωσε μία επιστολή με την οποία
τα μέλη του Ροταριανού ομίλου εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για
τους τεχνικούς του Πυρηνικού σταθμού της Φουκοσίμα που έμειναν
στην θέση τους με κίνδυνο της υγείας τους και της ζωής τους προκειμένου να βοηθήσουν τον λαό της Ιαπωνίας και όχι μόνο.
Σε ένδειξη του θαυμασμού των μελών του Ροταριανού ομίλου
του έδωσαν μία αγαλμάτινη προτομή της Θεάς Υγείας με την παράκληση να την στείλει στους Ήρωες της Φουκοσίμα.
῎Α
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Αγαπητά μας παιδιά,
Τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2010-2011.
Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που συγκεντρωθήκαμε για
πρώτη φορά μαζί στην αυλή αυτού του όμορφου Σχολείου.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας σε αυτό το χώρο, περιπλανηθήκατε στα εφηβικά σας όνειρα, νικήσατε την αμφιβολία που
είχατε μέσα σας και γνωρίσατε τη θύελλα της άρνησης. Κάνατε τα
όνειρά σας προσδοκία και τώρα πορευόσαστε με νοσταλγία και
λαχτάρα προς το κατώφλι μιας άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης.
Μείνετε στρατιώτες του δικού του χρέους ο καθένας σας, με
όπλο τη φλόγα της νεανικής σας καρδιάς και στόχους καθαρούς
και υψηλούς, που θα σας εξασφαλίσουν τη δικαίωση για το αύριο
που έρχεται, το θερισμό και τη συγκομιδή των ευλογημένων καρπών της εφηβικής σας Ιθάκης.
Όταν αργότερα θα φτάνουν οι ώρες της περισυλλογής και της
αναπόλησης των μαθητικών σας χρόνων, κάποιες στιγμές σιωπής
και απολογισμών κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού της ζωής
σας, τότε που θα ανακαλύπτετε το νόημά της, εύχομαι και ελπίζω
να κυριεύει τη σκέψη σας και την καρδιά σας, μικρή μνήμη και
μεγάλη συγκίνηση, καθώς θα θυμόσαστε το συναπάντημά μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε για τις συγκινήσεις που ζήσαμε μαζί,
λαθρεπιβάτες και εμείς στο παρθενικό ταξίδι της ζωής σας. Ευχόμαστε να αντλείτε κουράγιο από την αγάπη μας στις δοκιμασίες
σας και να θυμόσαστε την αγωνία μας για να οδηγήσουμε τα
βήματά σας σε δρόμους ευλογημένους, δρόμους της γνώσης και
της προκοπής.
Από τα βάθη της καρδιάς μας, οι ευχές μας να σας συνοδεύουν σε ένα λαμπρό μέλλον και σε προσωπική και οικογενειακή
υγεία και ευτυχία.
Θρακομακεδόνες Μάιος 2011
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
(Δ/ντρια Γυμνασίου Θρακομακεδόνων)
Τ
12
Mάιος 2011
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Codex Alimentarius: (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)
Το απόλυτο διατροφικό μέσο μαζικής εξόντωσης και αποπληθυσμού!
(Μέρος 2ο)
Τ
α επιτρεπόμενα θρεπτικά στοιχεία θα είναι περιορισμένα σε αυτά που αναγράφονται στη λίστα
του Κώδικα, η οποία θα περιλαμβάνει
«ευεργετικές» ουσίες, όπως το Φθόριο_(3,8 mg ημερη σίως), το οποίο θα
συλλέγεται από βιομηχανικά απόβλητα…
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία (π.χ. δι
βιταμίνες Α, Β, C, D, ο ψευδάργυρος
και το μαγνήσιο) ανακηρύσσονται παράνομα σε θερα¬ πευτικές δοσολογίες
και θα μειωθούν σε ποσότητες αμελητέες, με μέγιστο όριο το 15% της σημερινής συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.
Ακόμα και με συνταγή γιατρού θα
είναι αδύνατο για κάποιον να βρίσκει
τα παραπάνω στοιχεία σε μεγαλύτερες
θεραπευτικές δόσεις, σε όποιο μέρος του
κόσμου και αν βρίσκεται. Είναι πιθανό
να ανακηρυχθούν παράνομες οι συμβουλές που δίνονται για τη διατροφή και
αφορούν σε βιταμίνες και μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων που
θα δημοσιεύονται σε περιοδικά ή στο
Διαδίκτυο, καθώς και προφορικών συμβουλών σε οποιονδήποτε). Τέτοιου είδους πληροφόρηση ενδέχεται να θεωρηθεί συγκεκαλυμμένη παρεμπόδιση του
εμπορίου και ίσως να οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις για την εμπλεκόμενη
χώρα.
Όλες οι αγελάδες που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε όλο τον πλανήτη θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
αγωγή με τη γενετικά τροποποιημένη
αυξητική ορμόνη των βοοειδών της γνωστής Μονσάντο.
Όλα τα ζώα που θα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή θα υποβάλλονται
σε αγωγή με ισχυρά αντιβιοτικά και εξωγενείς αυξητικές ορμόνες, Θα επανεισαχθεί η χρήση στη διατροφή επικίνδυνων και καρκινογόνων εντομοκτόνων
συμπεριλαμβανομένων και επτά από τα
θεωρούμενα ως δώδεκα χειρότερα (όπως
π.χ. το DDT, το εξαχλωροβενζόλιο, το
αλντρίν και το , τοξαφαίνιο), η χρήση
των οποίων απαγορεύτηκε στη σύνοδο
της Στοκχόλμης το 1991 από 176 χώρες
(συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ).
Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι
στο εξής καμία χώρα δεν θα έχει το δικαίωμα να εμποδίσει την εισαγωγή και
να προβεί σε απαγόρευση της κυκλοφορίας τροφίμων που περιέχουν τα παραπάνω -χαρακτηρισμένα ως εξαιρετικά
επικίνδυνα, με μόνιμες επιπτώσεις- χημικά, καθώς αυτό θα σήμαινε παραβίαση των διεθνών κανονισμών εμπορίου,
οδηγώντας σε εξοντωτικές οικονομικές
κυρώσεις.
Ο Κώδικας θα επιτρέπει τη συσσώρευση σε επικίνδυνα και τοξικά επίπεδα της αφλατοξίνης (0,5 ρρο) στο γάλα,
Πρόκειται για τη δεύτερη ισχυρότερη
καρκινογόνο ουσία (από τις μη σχετιζόμενες με ραδιενεργό ακτινοβολία), η
οποία παράγεται σε ζωικές τροφές που
έχουν αναπτύξει μύκητες (μούχλα) κατά την αποθήκευση τους.
Η χρήση αυξητικών ορμονών και
αντιβιοτικών θα καταστεί υπο χρεωτική σε όλα τα είδη ζώων, πτηνών, πουλερικών και ψαριών που προορίζονται
για την ανθρώπινη διατροφή. Θα επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η εισαγωγή άγνωστων και δυνητικά θανάσιμων
γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών
σε ζώα, ψάρια και πτηνά. Θα επιτραπούν αυξημένα επίπεδα σε κατάλοιπα
από -γνωστά για τις τοξικές τους επιπτώσεις σε ανθρώπους και ζώα- εντομο κτόνα και φυτοφάρμακα.
Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η δρ.
Ρίμα , βιταμί νες, μέταλλα, ακόμα και
βότανα (όπως η εξαιρετικά ευεργετική
για το ανοσοποιητικό σύστημα Εχινάτσια) πρόκειται να απαγορευτούν κατά
αντίστοιχο τρόπο με τις ναρκωτικές ουσίες, αν οι πολίτες δεν αντισταθούν στην
εφαρμογή των διατάξεων του νέου Διατροφικού Κώδικα.
Μαζική εξόντωση του πληθυσμού
Το γεγονός ότι, στα περισσότερα
κράτη (π.χ. στις ΗΠΑ, από το 1995),
ισχύουν διατάξεις που καθορίζουν ότι
οι διεθνείς κανονισμοί υπερισχύουν των
εγχωρίων νόμων καθιστά ουσιαστικά
αδύνατη την αναίρεση του Διατροφικού Κώδικα μετά την εφαρμο γή της
«εναρμονισμένης» λειτουργίας του από
τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2010.
Ο Κώδικας ίσως θα μπορούσε να περιγραφεί ακριβέστερα ως ένας οικονομικά επωφελής μηχανισμός ελέγχου του
πληθυσμού, μέσω του οποίου οι ΗΠΑ,
καθοδηγούμενες κυρίως από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες, αποβλέπουν στη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού από τα σημερινά εκτιμώμενα
6,692 δισ., στα εκτιμώμενα 500 εκατ. –
μείωση κατά περίπου 93%!
Ουσιαστικά, πρόκειται για την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας που βρίσκεται σε αντιστοιχία με άλλες πρακτικές
που ήδη τίθε νται σε εφαρμογή για τον
ίδιο σκοπό, όπως π.χ. η εισαγωγή ουσιών και στοιχείων στα εμβόλια που καταστρέφουν το DΝΑ και αναστέλλουν
τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (ακόμα και στελέχη της γρίππης των πτηνών ή του ιού του HIV), η γενικευμένη χρήση της ασπαρτάμης, η
επιβολή των αεροψεκασμών, η χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου κ.λπ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων
και Προϊόντων Γεωργικής Παραγωγής
(ΡΑΟ)και του Παγκοσμίου Οργανισμού
Υγείας (WΗΟ), από μόνη της η οδηγία
για ελαχιστοποίηση της χρήσης βιταμινών και μετάλλων εκτιμάται ότι θα επιφέρει μέσα σε μια δεκαετία τον θάνατο του λάχιστον 3 δισ. ανθρώπων. Από
τους θανάτους αυτούς, το 1 δισ.θα προέλθει απευθείας από τη στέρηση τροφής,
ενώ τα υπόλοιπα 2 δισ. θα επέλθουν ως
συνέπεια”της κακής ποιότητας διατροφής από εκφυλιστικές ασθένειες που
θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, όπως
είναι οι διάφορες μορφές καρκίνου, οι
καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης.
Η χορήγηση τροφής αποστραγγισμένης από κάθε είδους θρεπτι κές ουσίες,
βομβαρδισμένης με ακτινοβολία και γεμάτης με τοξίνες, ορμόνες και φυτοφάρμακα-εντομοκτόνα, είναι πραγματικά ο
ταχύτερος και πλέον επωφελής οικονομικά τρόπος για τη δημιουργία ενός κύματος κρουσμάτων από ασθένειες, για
τις οποίες η πλέον ενδεδειγμένη δράση
είναι η επίσης τοξική φαρμακευτική αγωγή.
Η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία
περίμενε την επικείμενη εναρμόνιση όλων
των κρατών-μελών του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου με τον Κοντεξ
Αλιμεντάριους για χρόνια…
Αντίσταση στον Κώδικα
Η επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της δρ. Ρίμα, έχει ήδη καταθέσει
αγωγές εναντίον της αμερικανικής κυβέρνη σης και αντιμάχεται την εφαρμογή του Κώδικα σε κάθε χώρα όπου πραγματοποιούνται οι τακτικές συνεδριάσεις
της επιτροπής, ενημερώνοντας κοινό και
εκλεγμένους αντιπροσώπους για τις ολέθριες επιπτώσεις.
Όπως φάνηκε και από τα εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα της διεθνούς αντίστασης στα ίδια συμφέροντα,
σχετικά με την επιβολή των μεταλλαγμένων τροφίμων στη σύγχρονη διατροφή, οι μεγάλες πολυεθνικές των τροφίμων, φαρμάκων, γεωργικών και χημικών
προϊόντων δεν είναι ανίκητες.
Ο αγώνας της μαχητικής αυτής ιατρού έχει ήδη αποδώσει καρπούς, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες παγκοσμίως ενημερώνονται, αφυπνίζονται
και παίρνουν θέση ενάντια στα μεγάλα
συμφέροντα που επιβου λεύονται το μέλλον της ανθρωπότητας…
Σίγουρα αξίζει να παρακολουθήσει
κανείς την βιντεοσκοπημένη ομιλία της
αναφορικά με τον Κώδικα Διατροφής
ή Codex Alimentarius στην ηλεκτρονική
διεύθυνση :
SOS: Λάβετε θέση υπογράφοντας
την διαμαρτυρία στο παραπάνω βίντεο
στη θέση www.healthfreedomusa.org
Μαρίνα Γ. Λάσκαρη
Ορθοδοντικός, MSc.
B o s t o n U n i v e r s i t y, U S A
Kόμβος Βαρυμπόπης
Αγ. Σαράντα 20 & Χειμάρρας 15
146 71, Ν. Ερυθραία • τηλ. 210 80 77 455
Κιν.: 6944 358 261
Δέχεται
κατόπιν ραντεβού
9-12 π.μ. - 5-8 μ.μ.
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - BΑΡΥΜΠΟΠΗ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ και λοιπούς
Mάιος 2011
13
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 13ης ΜΑΪΟΥ 2011
Μ
ιʼ αν ξαναγεννιόμουνα πάλι γυναίκα θα ʻθελα να ήμουν. Αναμφίβολα το
θηλυκό στοιχείο είναι ανυπόστατο χωρίς το απόλυτο αρσενικό. Το πεπρωμένο μιας γυναίκας επαναλαμβάνεται. Ίσως είναι που κάπου όλες λίγο-πολύ
μοιάζουμε γιατί είμαστε από τα ίδια υλικά φτιαγμένες. Σαν να είμαι η συνέχεια
μιας αλυσίδας νιώθω πολλές φορές έντονα τις γυναίκες της γενιάς μου να μʼ
ακολουθούν και να με στηρίζουν...
Μαρία Φιλίππου
Συρραφή τριανταπέντε κειμένων γραμμένα και παιγμένα από εννιά γυναίκες για γυναίκες και άντρες. Η ομάδα " Έναρξις" στη πρώτη της συνάντηση
μελετά και εκφράζει με συνειδητότητα, πόνο, αγάπη και αυτοσαρκαστική διάθεση την γυναικεία υπόσταση με γνώμονα και κύριο χαρακτηριστικό την διαφορετικότητα των συναισθημάτων μέσω των εναλλαγών της συγκίνησης και
του γέλιου. Καθρεφτίζει την γυναίκα χωρίς φραγμούς με ειλικρίνεια και εντιμότητα.
Κείμενα: Μαρία Φιλίππου
ΟΜΑΔΑ ΄΄ΕΝΑΡΞΙΣ΄΄
Σκηνοθεσία: Μαρία Φιλίππου
Παίζουν: Αθηνά Αφαλίδου, Ελένη Γιαλαμά, Σταυρούλα Καλαϊτζή,
Δήμητρα Κωνσταντίνου, Φωτεινή Λαμπροπούλου, Χριστίνα Μπατζιοπούλου,
Βάσω Τασοπούλου, Μαργαρίτα Τοκατλίδη και η Μαρία Φιλίππου. Αθωότητα η
Νικολίνα Κανέλλου
"Το Τυχαίο Άγγιγμα"
Πρωτότυπη Μουσική Παναγιώτης Μαρίνος.
Κ
ετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών Βαρυμπόπης συνεκλήθη εκτάκτως σήμερον Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου Οικιστών Βαρυμπόπης προκειμένου να εκφράσει την ικανοποίησή του μετά την χθεσινή(12/5/2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αχαρνών με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼ αριθ. 107/5.4.2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που αφορούσε το θέμα των Αυτοτελών Οικισμών
του Δήμου για λόγους απογραφής, και την οποίαν είχαν προσβάλει 213 κάτοικοι της
περιοχής του Οικισμού Βαρυμπόπης. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.
Παρόντες: Φ. Αντωνόπουλος, Τ. Βασιλειάδης, Γ. Χύμης, Ν. Δαβίλας, Μαρία
Λαζάρου, Ν. Μασουρίδης και Β. Στριγγλή.
Ο Πρόεδρος κ. Φ. Αντωνόπουλος ανεφέρθη στο ιστορικό του θέματος και επικεντρώθηκε στην ομιλία του Δημάρχου κ. Σωτήρη Ντούρου, ο οποίος με σημαντικά
επιχειρήματα εισηγήθηκε να τροποποιηθεί η υπʼ αριθ. 107/5.4.2011 του Δημοτικού
Συμβουλίου και να αναγνωρισθεί για λόγους ιστορικούς η περιοχή της Βαρυμπόπης
ως Αυτοτελής Οικισμός για τους σκοπούς της απογραφής, όπως επίσης και το Ολυμπιακό Χωριό και η Δημοτική Κοινότητα των Θρακομακεδόνων, εισήγηση η οποία
εγένετο δεκτή ομόφωνα και απεφασίσθη όπως αναγνωρισθούν ως Αυτοτελείς Οικισμοί η Βαρυμπόπη, το Ολυμπιακό Χωριό, η Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων
και η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και να υπάρξουν τέσσερις (4) Αυτοτελείς Οικισμοί για τους σκοπούς της διεξαγόμενης αυτές τις μέρες απογραφής. Τέλος εισηγείται στο Δ.Σ. του Συλλόγου να ευχαριστήσει εγγράφως τον Δήμαρχο Αχαρνών κ.
Σωτήρη Ντούρο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, για την ληφθείσα δίκαιη απόφασή τους.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου αποφασίζει παμψηφεί:
1. Να ευχαριστήσει εγγράφως τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτήρη Ντούρο για την
εισήγησή του καθώς και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ολόκληρο το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών για την δίκαιη απόφασή τους να αναγνωρίσουν την περιοχή της Βαρυμπόπης ως Αυτοτελή Οικισμό για τους σκοπούς της
διεξαγόμενης απογραφής.
2. Να σταλεί αντίγραφο της απόφασης του Δ.Σ. στον Δήμαρχο κ. Σωτήρη Ντούρο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Ντούρο και σε όλους τους παραστάντας και ψηφίσαντας Δημοτικούς Συμβούλους.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο.
Φ. Αντωνόπουλος
Τ. Βασιλειάδης
Γ. Χύμης
Ν. Δαβίλας
Μ. Λαζάρου
Ν. Μασουρίδης
Β. Δεντάκη-Στριγγλή
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
ΠΑΖΑΡΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ , 12.00 ΠΡΩΙ- 20.00 ΒΡΑΔΥ
ΟΔΟΣ ΚΕΔΡΩΝ 11-ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ
14
Μάιος 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΙΛΕΑ»
ας αποστέλλουμε συνημμένα
τα στοιχεία που υπέβαλε η
ΙΛΕΑ στο Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως Αθηναγόρα, από τα
οποία προκύπτει πέραν πάσης
αμφιβολίας, ότι το εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου
Αχαρνών, αλλά και ότι στη θέση
Λοιμικό Πάρνηθας, στην οποία βρίσκεται το εν λόγω εκκλησάκι,
υπάρχει διακατοχή των Αχαρνών
από το 1847, οπότε με απόφαση
του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε ή
αναίρεση του Δημοσίου κατά των
Μενιδιατών, πολλοί από τους οποίους ήταν αγωνιστές του 1821.
Οι δύο φωτογραφίες προέρχονται από την εσπευσμένη συνάντηση της ΙΛΕΑ, με τον Μητροπολίτη
Αθηναγόρα, το βράδυ της Τρίτης,
10 Μαΐου στο Ολυμπιακό Χωριό.
Στην πρώτη
δείχνουν στον
Μητροπολίτη τον δασικό χάρτη,
Σ
από τον οποίο προκύπτει ότι το
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου,
απ΄όπου αφαιρέθηκε η ομώνυμη η
εικόνα, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών. Η δεύτερη φωτογραφία απεικονίζει την εικόνα του Αγίου Νικο-
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών
ναστάτωση έχει προκαλέσει στις Αχαρνές η πρόθεση του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να περιλάβει τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στη Αμυγδαλέζα στα Κέντρα
Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών.
A
Ειδικότερα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όπου, παλιότερα, λειτουργούσε, κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, κέντρο κράτησης μεταναστριών,
το Υπουργείο προτίθεται να λειτουργήσει
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Ανηλίκων. Έτσι,
ενώ πληθαίνουν, καθημερινά οι φωνές που
ζητούν τη λήψη μέτρων κατά της παραβατικότητας, η Πολιτεία,
αντί να δώσει λύσεις,
χρησιμοποιεί τις Αχαρνές για να ανακουφίσει άλλες περιοχές και ιδίως το κέντρο της
Αθήνας. Η πρόθεση της Πολιτείας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετη τη δημοτική αρχή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Υπουργείο, για να προλάβει τις αντιδράσεις που προβλέπεται ότι θα υπάρξουν στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, χρησιμοποιεί το "δόλωμα" των αντισταθμιστικών ωφελών.
λάου του εξ Ιωαννίνων.
Σ.Σ. Εἶναι ἕνα πολύ σημαντικό
θέμα αὐτό, ἀλλά δέν μποροῦμε νά
μήν στηλιτεύσουμε τήν ΙΛΕΑ, γιά
τήν ἀκατάλληλη στιγμή πού διάλεξε γιά τήν συνάντηση. Μπορούσαν
νά πᾶνε στά γραφεῖα τῆς Μητρο-
πόλεως τήν ἴδια ἡμέρα τό πρωΐ, ἤ
τήν ἑπομένη νά τό συζητήσουν μέ
ἡσυχία (πρᾶγμα πού ἔγινε μετά
ἀπό ἐννέα ἡμέρες), καί ὄχι νά
χαλάσουν τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ “ΔΙΕΞΟΔΟΣ ”
ο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών του Δήμου Αχαρνών, με χαρά γνωστοποιεί την ολοκλήρωση των δράσεων ενημέρωσηςευαισθητοποίησης που υλοποίησε στα πλαίσια του εορτασμού του Τοπικού
Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής.
Στις 28 και 29 Απριλίου 2011, στην κεντρική πλατεία του Αγ. Βλασίου, τα
στελέχη του Κέντρου υποδέχτηκαν και ενημέρωσαν τους δημότες σχετικά με
τις υπηρεσίες που παρέχει δωρεάν το Κέντρο και μοίρασαν έντυπο ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τις δράσεις του στην ευρύτερη κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους νέους της περιοχής.
Το Σάββατο στις 30 Απριλίου 2011, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου, πραγματοποιήθηκε παράσταση και εργαστήριο Θεάτρου Φόρουμ από
την θεατροπαιδαγωγική ομάδα δρΑΝ. Η παράσταση με τίτλο «Διαφυγές … από
κάθε εξάρτηση» προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη στο κοινό που κλήθηκε να
συμμετέχει ενεργά, όπως και έκανε, στην διαδικασία της δραματοποίησης.
Το βράδυ του Σαββάτου ακολούθησε συναυλία από μουσικοχορευτικά
μαθητικά συγκροτήματα σχολείων του Δήμου Αχαρνών καθώς και το συγκρότημα «SIRIUS».
Ο χώρος της πλατείας ήταν γεμάτος από νέα παιδιά που διασκέδαζαν
στους ρυθμούς της μουσικής χορεύοντας.
Το Κέντρο Πρόληψης «Διέξοδος» ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο Αχαρνών,
κ. Ντούρο Σωτήρη, για την έμπρακτη συμπαράσταση και την οικονομική υποστήριξη της όλης εκδήλωσης, τον κ. Κατσανδρή Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού για την στήριξη και συμμετοχή του στις εκδηλώσεις μας, τον κ. Γκόβα Νίκο, Υπεύθυνο
Πολιτιστικών στο Γραφείο Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και τη Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα δρΑΝ, καθώς και όλους τους συντελεστές που παρείχαν
τις υπηρεσίες τους για την υλοποίηση των δράσεων μας.
Τέλος, να ευχαριστήσουμε τους Υπεύθυνους Καθηγητές των μαθητικών
συγκροτημάτων, καθώς και τους ίδιους τους μαθητές που έδωσαν πραγματικά
τον καλύτερο τους εαυτό πάνω στη σκηνή.
Στην σκηνή εμφανίστηκαν:
• Το Συγκρότημα Ποντιακής Μουσικής από μαθητές του 2ου ΕΠΑ.Λ Αχαρνών
• Το Συγκρότημα Μοντέρνου Χορού (χιπ-χοπ) «Εφιάλτες» από μαθητές του
4ου Γυμνασίου Αχαρνών
• Το Συγκρότημα Ροκ Μουσικής «Black wide vision» από μαθητές του 2ου,
4ου, 7ου Λυκείου και 2ου Γυμνασίου Αχαρνών
• Συγκρότημα Ροκ Μουσικής «SIRIUS»
Νεοαιλίστικο συγκρότημα από τον Δήμο Αχαρνών
• Το Συγκρότημα παραδοσιακών Κρητικών Χορών από μαθητές του 1ου
ΕΠΑ.Λ Αχαρνών
Θερμά ευχαριστήρια στους «SIRIUS» για το «μέταλ» κλείσιμο της βραδιάς.
Η Επιστημονική Ομάδα
Τ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Μάιος 2011
15
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙΟΥ)
Μελπoμένου & Αχαρνέων Ιππέων – (Πρ. Ηλίας)
Ταχυδρ.Δνση: Σωκράτους 145, 13674 ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλ.- Fax: 210 2467255 – 210 2462733- 6937161994-5-6
e-mail: [email protected]
Αγαπητές Φίλες, αγαπητοί Φίλοι
Με την φιλοδοξία να προσθέσουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια
που κάνει η ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ με τα Παραρτήματά της
σ΄ολη την Ελλάδα και με την συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Λόμπι
Γυναικών, για την άνοδο του πολιτιστικού, πολιτισμικού, μορφωτικού,
οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου των γυναικών. Συνεχίζουμε ως Παράρτημα της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ να Αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την εκπαίδευση και την ευημερία. Για το παιδί, για την γυναίκα, για την οικογένεια. Για ένα κόσμο καλλίτερο.
Σε τοπικό επίπεδο αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την ενημέρωση, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, την
ψυχαγωγία και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, με υπευθυνότητα και ευαισθησία, σε ότι αφορά τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Η συνεργασία και η βοήθειά σας στον αγώνα, που κάνουμε, θα είναι σημαντική για την επιτυχία των στόχων μας.
Με την βοήθεια και της τεχνολογίας (e-mail) προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κάθε φίλο ή φίλη που επιθυμεί να συνδράμει στον
αγώνα μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που αναποκρινόμενοινες στο κάλεσμά μας ενισχύετε την προσπάθειά μας δίνοντας την
γνώμη σας στα θέματα που επεξεργαζόμαστε.
Aν δεν γινόμαστε ενοχλητικές, δεχτείτε τα μηνύματά μας και αν
το θέλετε, συνεχίστε να τα προωθείτε στους δικούς σας φίλους.
Στείλτε μας και σεις ότι θεωρείται χρήσιμο να το προωθήσουμε.
Σας ευχαριστούμε θερμά
Για την Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά
Αθανασία Αυγέρη
“Διάνοιξη βόρειου παραδρόμου Αττικής Οδού”
στερα από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Αχαρνών και του
Αντιδημάρχου Αστικής Ανάπτυξης, κ. Κορνιλάκη, διανοίχθηκε ο
βόρειος παράδρομος της Αττικής Οδού, μεταξύ των Λεωφόρων Φιλαδελφείας και Ιωνίας, στο τμήμα που το οδόστρωμα παρουσίαζε στένωση εξαιτίας της ύπαρξης πυλώνα της ΔΕΗ.
Η παρακείμενη ιδιοκτησία είχε απαλλοτριωθεί τουλάχιστον 3 χρόνια,
χωρίς ωστόσο το έργο να έχει προχωρήσει. Αν και πρόκειται για παρέμβαση μικρής έκτασης, η σημασία της στη λειτουργία του οδικού δικτύου της
περιοχής είναι σημαντική, καθώς η έως σήμερα κατάσταση ήταν αιτία για
αρκετά ατυχήματα αλλά και για παρεμπόδιση της ομαλής κυκλοφορίας.
Ύ
᾿Από τήν συγκέντρωση πολιτῶν
στούς Θρακομακεδόνες, οἱ ὁποῖοι δήλωσαν στόν Δήμαρχο
καί τούς δημοτικούς
συμβούλους τήν
ἔντονη ἀντίθεσή
τους στά σχέδια τοῦ
῾Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ.
Το ποδόσφαιρο κάποτε... Ποδοσφαιρική ομάδα "Πόντος":
Απαγχονίστηκαν, για να τιμήσουν τη φανέλα τους
τα όνειρα μου έρχεται συχνά η μακρινή φωνή της μάνας τρελής στους
έρημους δρόμους και με ρωτάει με παράπονο αν κλαίνε ακόμα τα ματοπήγαδα.
Με ρωτάει για κάποιους πραγματικούς ήρωες του ποδοσφαίρου. Ήταν παιδιά της γης του Πόντου. Δεν έπαιξαν πότε
σε μεγάλες οργανώσεις. Δε λατρεύτηκαν
ποτέ ως θεοί από το αφιονισμένο πλήθος,
δεν είδαν ποτέ τους οπαδούς να γεμίζουν
πλατείες και να κλείνουν δρόμους για να
εκδηλώσουν την εθνική υπερηφάνεια
τους (τι χυδαίες που φαίνονται, ορισμένες φορές, οι λέξεις).
Οι ήρωες (αν ακόμα έχουν, νόημα οι
λέξεις) της ομάδας «Πόντος» ήταν
...καθηγητές, μαθητές και απόφοιτοι του
κολεγίου Ανατολία της Μερζιφούντας.
Οι μαθητές αποφάσισαν να τιμήσουν
τη φανέλα τους και γι αυτό, παρά την τρομοκρατία και τις απειλές των Κεμαλικών,
αγωνίστηκαν με εμφάνιση που θυμίζει τη
γαλανόλευκη (άσπρες και γαλάζιες ρίγες)
και στη μέση το γράμμα Π. Αυτό θα αποτελέσει τη βασική κατηγορία των Κεμαλικών, οι οποίοι θα οδηγήσουν τους Έλληνες αθλητές στο «δικαστήριο» με την
κατηγορία της εσχάτης προδοσίας (12
Φεβρουαρίου 1921) και τον Ιούνιο του
ίδιου χρόνου θα απαγχονιστούν στην
Αμάσεια. Η μάνα τρελή στους έρημους
τους δρόμους με ρωτάει απεγνωσμένα αν
μιλάνε για αυτούς τους ήρωες του ποδοσφαίρου και της πατρίδας στις δεκάδες
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.
Σ
Μήπως αναφέρουν ένα μονόστηλο οι
δεκάδες αθλητικές εφημερίδες ή τους
μνημονεύουν όλα εκείνα τα τέρατα της
μνήμης, που θυμούνται ακόμα και το δευτερόλεπτο που σημειώθηκε κάποιο γκολ,
σε κάποιον αγώνα, πριν τριάντα χρόνια
(ήταν, βλέπετε, πολύ σοβαρό γεγονός για
τη μετέπειτα ζωή τους). Μήπως κάποια
κινηματογραφική ταινία; κάποιο βιβλίο; ή
έστω κάποιο τραγουδάκι τους αναφέρει;
Κατεβάζω ντροπιασμένος το κεφάλι
μου. Μου λέει και μου ξαναλέει τα ονόματα, μήπως και τα έχω ακούσει σε κάποια
ιαχή των φιλάθλων.
- Γ. Θεοχαρίδης, Χ. Γεωργίου, Α.
Συμεών, Α. Παυλίδης, Σ. Ανανιάδης
Κατεβάζω ακόμα πιο ντροπιασμένος
το κεφάλι. Τότε εκείνη ανεβάζει το τόνο
της φωνής της και ωρύεται: «Τι ηρωικότερο έχει να επιδείξει το Ελληνικό και το
παγκόσμιο ποδόσφαιρο απʼ αυτούς τους
ήρωες; Καλά οι ξένοι, αλλά τι θα πείραζε,
όλες τις ελληνικές ομάδες, να αγωνιστούν για μία μόνο αγωνιστική, με ένα
περιβραχιόνιο με το γράμμα Π»; Κατεβάζω και άλλο το κεφάλι μου.
Κάθε 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της
γενοκτονίας των Ποντίων, θα ξανάρθει η
μάνα τρελή στους έρημους τους δρόμους και με τον αλαφροΐσκιωτο τρόπο της
θα με ξαναρωτήσει: «γιατί κλαιν τα ματοπήγαδα;» και ακόμα δεν έχω βρει απάντηση.
Μήπως κανένας από σας γνωρίζει;
16
Mάιος 2011
ΦΟΙΒΟΣ 2007-2011
Αθλητικό Πανόραμα στο Ολυμπιακό Χωριό από 18/6/2011 έως 25/6/2011
Το Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιακού Χωριού «ΦΟΙΒΟΣ» διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις στο Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού. Οι δραστηριότητες των ακαδημιών μας θα περιλαμβάνουν τουρνουά Ποδοσφαίρου, Βόλεϊ,
Μπάσκετ, ημερίδα κλασσικού αθλητισμού (στίβος), συναρπαστικές μονομαχίες
στο τέννις και επίδειξη τεχνικής Ταεκβοντό από τους μικρούς μας αθλητές.
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το απόγευμα του Σαββάτου 25/6/2011, με
τις απονομές και τις βραβεύσεις των αθλητών. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα.
8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 2011
Μ
ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 8 Μαΐου
2011, ο 8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου, που διοργάνωσε ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αχαρνών αφού οι συμμετοχές ξεπέρασαν τα 900 άτομα. Ανάμεσα
τους οι αθλητές και αθλήτριες του «ΦΟΙΒΟΥ» που και φέτος
εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους. Συγκεκριμένα κατέκτησαν τα 16 από τα 30 μετάλλια.
Οι νικητές των 8 κατηγοριών ήταν οι εξής:
1) Α΄- Β΄ Δημοτικού (2003-2004) Αγόρια: 1ος – Ντάμπασης
Δημήτρης, 2ος – Ιωαννίδης Ηλίας, 3ος – Μπαλούκας Γιώργος.
Α΄ - Β΄ Δημοτικού (2003-2004) Κορίτσια: 1η – Κανδαράκη
Ανδριάννα, 2η - Φλώρου – Δημητριάδου Άννα, 3η Δρόσου
Αθηνά.
2) Γ΄- Δ΄ Δημοτικού (2001-2002) Αγόρια: 1ος – Κωνσταντι-
νίδης Κώστας, 2ος - Δημούτσος Αντρίκος, 3ος – Λέτρος Αθανάσιος
Γ΄- Δ΄ Δημοτικού (2001-2002) Κορίτσια: 1η – Μυτιλινάκη
Ελένη, 2η – Γάκη Μαρία, 3η - Σπύρου Λουίζα.
3) Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού (1999-2000) Αγόρια: 1ος – Σοάρες
Νίκος, 2ος - Κχαν Αβραάμ, 3ος – Δήμος Στάθης.
Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού (1999-2000) Κορίτσια: 1η – Ούτσικα
Ευριδίκη, 2η – Κωστοπούλου Αγγελική, 3η – Πουρσανίδου
Μαρία.
4) Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου (1996-1997-1998) Αγόρια: 1ος –
Μυτιλινάκης Λευτέρης, 2ος – Δημούτσος Γιάννης, 3ος – Σούλης Λευτέρης.
Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου (1996-1997-1998) Κορίτσια: 1η – Σπανούδη Ηρώ, 2η – Μαργαρίτη Τατιάνα, 3η – Βυσσίνη Μαρία –
Ασπασία.
5) Α΄- Β΄- Γ΄ Λυκείου (1993-1994-1995) Αγόρια: 1ος – Ντού-
ρος Γεώργιος, 2ος – Ματζιάρ Ματθαίος, 3ος – Καρράς Βάιος.
Α΄- Β΄- Γ΄ Λυκείου (1993-1994-1995) Κορίτσια: 1η – Παναγιωτοπούλου Ιουλία – Ελένη, 2η -Σπανούδη Σταυρούλα, 3η –
Σκέκρη Δανάη.
6) ΑΝΔΡΕΣ (1966-1992): 1ος – Ταννούς Αμπντάλλα, 2ος –
Filnaut Stan, 3ος – Γιαννούλας Θωμάς,
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1996-1992): 1η – Καρατζή Ευαγγελία, 2η –
Μαρτίνου Αικατερίνη, 3η - Μήτση Χρυσάνθη.
7) ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ έως 1965 (άνδρες): 1ος – Γεώργος Παναγιώτης, 2ος – Καννελόπουλος Δημήτρης, 3ος – Ραχιώτης
Κωνσταντίνος.
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ έως 1965 (γυναίκες): 1η – Μιχοπούλου
Άλλα, 2η – Ντούβα Μαρία, 3η – Μονογιού Βασιλική.
8) Α.Μ.Ε.Α.: 1ος – Τσιρογιάννης Θεοφάνης, 2ος – Καρακασίδης Μιχάλης, 3ος – Αχτζής Ευάγγελος.
ην Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 14.30
(ώρα που δεν αθλείται κανείς) εισήλθε βαρέως τύπου Γερανοφόρο Όχημα μάρκας ΜΑΝ στον
αγωνιστικό χώρο του Σταδίου Ολυμπιακού Χωριού για εργασίες της Cosmote στον νοτιοανατολικό
πυλώνα παραβιάζοντας την νοτιοδυτική θύρα και
προξενώντας μεγάλη φθορά στο ταρτάν του Σταδίου και αφήνοντας κατάλοιπα λαδιού μηχανής με
αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των αθλητών (φωτό). Μόλις ενημερωθήκαμε από τους γείτονες καλέσαμε την αστυνομία η οποία οδήγησε τα μέλη του συνεργείου στο
αστυνομικό τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού με τη
διαδικασία του αυτοφώρου για τις ζημιές ενώ
μέλος του Δ.Σ του ΦΟΙΒΟΥ ο κ. Βασίλης Δοβλέτογλου είναι μάρτυρας στο δικαστήριο που θα γίνει.
Επίσης ενημερώσαμε τους αρμοδίους ώστε να
πράξουν τα δέοντα.
ΤΟ Δ.Σ
ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ
Τ
ΑΥΛΑΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 8ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011
Μ
ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον Αθλητικό Οργανισμό του
Δήμου Αχαρνών την Κυριακή 22 Μαϊου το οποίο έλαβε χώρα στο
DEKELEIA SPORTS CLUB, ιδιοκτησίας του κ. Χρήστου Αλεπού, το 8ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5χ5 των Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μαθητών, δασκάλων και γονέων, οι οποίοι παρακολούθησαν τα ταλέντα της πόλης μας «τους μικρούς ποδοσφαιριστές μας», που αγωνίστηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Στο τέλος της διοργάνωσης μετάλλια πήραν όλες οι ομάδες που έφτασαν στον τελικό.
Αποτελέσματα:
Ο Μικρός Τελικός πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σχολείων 7ο – 25ο με
σκορ 1-3 και ο Μεγάλος Τελικός μεταξύ των σχολείων 4ο – 15ο με σκορ 5-1.
Πρώτος σκόρερ τουρνουά αναδείχθηκε ο Χοτζάι Αρμάντο.
Η τελική κατάταξη των Δημοτικών Σχολείων είναι η εξής:
1η θέση 4ο Δημοτικό.
2η θέση 15ο.
3η θέση 25ο.
4η θέση 7ο
ε επιτυχία διεξήχθη για τέταρτη συνεχή χρονιά το « 4ο Τουρνουά
Τζούντο Αχαρνών», το Σάββατο 5 Μαρτίου 2011, στο Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο Αχαρνών «Ολυμπιονίκης Μπάμπης Χολίδης».
Συμμετείχαν 14 Σύλλογοι από την Ελλάδα και την Γεωργία με
συνολικά 200 αθλητές-αθλήτριες. Οι αγώνες έγιναν σε πολύ καλό
κλίμα και οι αθλητές διακρίθηκαν για το ήθος και την αγωνιστικότητα
τους.
Ο Σύλλογος με τις περισσότερες νίκες ήταν ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών (Ε.Ο.Σ), με 140 πόντους και 21 χρυσά μετάλλια,
δεύτερος ο Ολύμπιος Γ.Σ. Πετρούπολης με 54 πόντους και 7 χρυσά
μετάλλια και τρίτος ο Α.Ε. Πετρούπολης με 49 πόντους και 5 χρυσά
μετάλλια.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Δ.Α ευχαριστεί
και συγχαίρει τους αθλητές και τον προπονητή, για την συμμετοχή
τους στο τουρνουά.
Μ