Οκτώβριος 2011 - Εφημερίδα ΔΕΚΕΛΕΙΑ

Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ
& ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών
• Φύλλο 31ο • Οκτώβριος 2011
www.dekeleianews.gr
῾Ορατό τό ἐνδεχόμενο τοῦ λουκέτου
Δῆμος ᾿Αχαρνῶν εἶναι μικρογραφία
τοῦ κράτους στά οἰκονομικά προβλήματα. ῞Οπως δήλωσε ὁ ᾿Αντιδήμαρχος Οἰκονομικῶν κ. ᾿Αθανάσιος Φυτᾶς,
τά ἔσοδα ἀπό τά δημοτικά τέλη καί τούς
δημοτικούς φόρους, μόλις καί μετά βίας
φθάνουν γιά τούς μισθούς καί τά λειτουργικά ἔξοδα (ρεῦμα, τηλέφωνα, κ.λ.π.). ῞Ολα τά
ὑπόλοιπα πρέπει νά γίνονται ἀπό τά ὀφειλόμενα ἀπό τήν Κεντρική Διοίκηση. ῞Ομως μέ
τίς περικοπές καί τίς καθυστερήσεις πού
δέχεται ἀπό ἐκεῖ, καταλήγει νά εἶναι ἡ κατάσταση δραματική.
῾Η προηγούμενη Δημαρχιακή ᾿Αρχή ἐνῶ
παρέλαβε τόν Δῆμο μέ 1900 περίπου ἐργαζομένους, θέλοντας νά νοικοκυρέψει τά
῾Ο
Μερική ἄρση
ἀναδάσωσης στήν
Φλόγα Βαρυμπόπης
οἰκονομικά, τούς ἄφησε κοντά στούς 1000.
Μέ αὐτή τήν κρίση ὅμως, πού πρέπει νά μειωθοῦν οἱ δαπάνες, δυστυχῶς εἶναι ἐπιβεβλημένη περαιτέρω μείωση, γιά νά μήν φθάσουμε στό ὄχι ἀπίθανο ἐνδεχόμενο, τήν
στάση πληρωμῶν. Πρέπει δέ νά ἀφήσουμε
πίσω ἀνεπιστρεπτί τή νοοτροπία τῶν ἀπαιτήσεων καί τῶν παραλόγων διεκδικήσεων,
ὅπως αὐτή τῆς 01/04/11 ὅταν ἀπήργησαν οἱ
ἐργαζόμενοι προκαταβολικά γιά νά μή
καθυστερήσει ἡ μισθοδοσία τους (πού τελικά εἶχε ἤδη κατατεθεῖ)!!.
Καί ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι προηγεῖται τό συμφέρον τῶν δημοτῶν, ἀπό ἐκεῖνο τῶν ὅποιων
συντεχνιῶν.
Εξιχνιάστηκαν 16
ληστείες από την
Ασφάλεια Μενιδίου
Σελ.11
Σελ.8
15 ἐργάτες πρασίνου γιά Θρακομακεδόνες,
᾿Ολυμπιακό Χωριό, Βαρυμπόπη
῾Ορίσθηκε τό νέο Διοικητικό
Συμβούλιο τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου Θρακομακεδόνων
Σελ. 1 6
Ακαδημίες «ο Παχατουρίδης»
Σελ. 11
Αἴτημα γιά λεωφορειακή γραμμή
μέ κατάληξη τόν Σ.Σ. Δεκελείας
μοναδική
Τώρα με ΟΡΑ
ΠΡΟΣΦ
να
35€ το μή
τηλ. 210. 24 66 466
Σελ. 4
EIΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΑΚΙ - ΠΕΤΡΑ - ΤΖΑΚΙ
www.paravalos.gr • τηλ. 210 24 61 228
dekeleianews.blogspot.com
2
᾿Από τήν ἔκδοση
Οκτώβριος 2011
᾿Αγαπητοί συμπολίτες,
Μέσα στόν κατακλυσμό τῶν φοροεπιδρομῶν ἀκοῦμε ἀπό
τούς πολιτικούς καί
τά μέσα ἐνημερώσεως
γιά «ἔχοντες καί κατέχοντες» καί φαίνεται
νά ταυτίζουν αὐτές
τίς δύο ἔννοιες. ᾿Αλλά
δέν εἶναι ἔτσι. Οἱ ἔχοντες εἶναι αὐτοί πού
βγάζουν ἰκανό εἰσόδημα καί σωστά τούς
ζητεῖται νά συνεισφέρουν στήν προβληματική κατάσταση τῆς χώρας μας. Οἱ
κατέχοντες ὅμως μπορεῖ νά ἔχουν οἰκονομική δυνατότητα, μπορεῖ καί νά μήν
ἔχουν. ῞Ενα παράδειγμα: Κάποιος μέ
τόν ἱδρώτα τῆς ζωῆς του καί μέ δάνεια
ἔκτισε ἕνα σπιτάκι νά βάλει τήν οἰκογένειά του μέσα καί νά ἀποκτήσει καί ἕνα
φτωχοκατασκευασμένο ἐξοχικό.
Παράλληλα οἱ γονεῖς
του, τοῦ ἄφησαν κληρονομιά ἕνα ἐρείπιο στό
χωριό καί οὔτε λόγος γιά
δυνατότητα ἐπισκευῆς.
Βγαίνοντας τώρα στήν
ἀνεργία, δέν μπορεῖ ὄχι
μόνο νά ἐκπληρώσει τίς
ὑποχρεώσεις του στίς
τράπεζες, ἀλλά οὔτε καί
νά θρέψει τούς ἀνθρώπους του. Αὐτός συγκαταλέγεται ἀπό τήν κυβέρνηση στούς «κατέχοντες»
καί πρέπει νά τόν ἀπομυζήσουν γιά τά τρία σπίτια.
Μήπως μπορεῖ νά πουλήσει κάτι ἀπό αὐτά; Καί ποιός ἀγοράζει;
Τέτοιες περιπτώσεις ὑπάρχουν πολλές
χιλιάδες, πού δυστυχῶς ταυτίζονται μέ
τούς «ἔχοντες».
* * *
Μέ αὐτό τό φύλλο ἡ ἐφημερίδα μας
ἔκλεισε αἰσίως τρία χρόνια. Εὐχαριστοῦμε πολύ καί γιά τά καλά σας λόγια
Ρήσεις καί
ἀποφθέγματα
Παπαδιαμάντης
Ἰδιοκτήτης - ᾿Εκδότης - Διευθυντής
Χάρης Δημοῦτσος
῎Εδρα: Κυριακῆς Λιόση 4
13677 -᾿Ολυμπιακό Χωριό
Τηλ. 210 7785444 693 888 7040
῾Ομοιοτηλέτυπο (fax):
210 2400068
e-mail: [email protected]
Συνδρομές: Δῆμοι-᾿Οργανισμοί Φορεῖς 100 €, Σύλλογοι 80 €,
᾿Ιδιῶτες 30 €, Φοιτητές 15 €
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00
Λογαριασμός Εμπορικής Τραπέζης: 62989220
Τά ἄρθρα ἀπηχοῦν τή γνώμη
τῶν συγγραφέων τους
Εκτύπωση «NEXT NEWS»
ΤΗΛ.: 210.8100790
earshop
ÁêïõóôéêÜ
..
Âáñçêïéáò
´
Ìáñßá Ãñ. Ìïñüãéáííç
ÁÊÏÏÐÑÏÈÅÔÉÓÔÇÓ
Να παύσει η συστηματική
περιφρόνησις της θρησκείας εκ
μέρους των πολιτικών ανδρών,
επιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων και άλλων. Να συμμορφωθεί η ανωτέρα τάξις με τα
έθιμα της χώρας. Να γίνει προστάτις των πατρίων και όχι διώκτρια. Να ασπασθεί και να
εγκολπωθεί τίς εθνικές παραδόσεις. Να μη περιφρονεί ό,τι παλαιόν, ό,τι εγχώριον, ό,τι ελληνικόν. Να μη νοθεύονται τα
οικογενειακά και θρησκευτικά
έθιμα. Να μη μιμώμεθα πότε
τους παπιστάς πότε τους προτεστάντας, να μη χάσκωμεν προς
τα ξένα, να τιμώμεν τα πάτρια.
Ως πότε θα είμεθα αχαρακτήριστοι Γραικύλοι;
ÁíáãíùñéóìÝíï
ÊÝíôñï ÅöáñìïãÞò
Áêïõóôéêþí
..
Âáñçêïßáò
ÄåêôÜ ÏËÁ ôá Ôáìåßá
Ë. Öéëáäåëöåßáò 17 Á÷áñíáß - Ôçë./Fax: 210
..
(¸íáíôé Á÷áñíáéêÜ
´ ÍÝá)
ÄùñåÜí åðßóêåøç êáô’ ïßêïí
24 77 677
καί γιά τίς ὑποδείξεις σας. Τίς ἔχουμε
ἀνάγκη γιατί προσπαθοῦμε νά βελτιωνόμαστε συνεχῶς. Εἶναι σίγουρο ὅτι σέ
αὐτό τό διάστημα ἔχουμε κάνει πολλά
λάθη, ἀλλά μόνο αὐτός πού κοιμᾶται
δέν κάνει λάθη. Μερικοί θά προτιμοῦσαν νά ἔχει κάποια διαφορετική
εἰκόνα, ἀλλά ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι εἶναι
ἀναγκαία καί χρησιμώτατη ἡ ὕπαρξή
της στήν περιοχή μας. Βασική μας ἀρχή
εἶναι ἡ ἀνεξαρτησία, ὥστε νά μποροῦμε
ἀδέσμευτα νά προβάλλουμε τά συμφέροντα τοῦ τόπου μας καί μέ τήν στενή
καί μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια τοῦ ὅρου. ῾Η
σαφής καί συνειδητή ἀπόστασή μας
ἀπό κομματικές ἰδεολογίες μᾶς βοηθᾶ
νά στηλιτεύουμε ἐλεύθερα τά κακῶς
κείμενα, πρᾶγμα πού μερικές φορές
μπορεῖ νά μήν ἀρέσει σέ κάποιους καί
ἄλλες φορές σέ κάποιους ἄλλους.
῾Υπενθυμίζουμε ὅτι ὅλοι οἱ ἀναγνώστες
ἔχουν ἐλεύθερο «βῆμα» νά ἐκφράζουν
τίς ἀπόψεις τους καί οἱ τοπικοί φορεῖς
νά δημοσιοποιοῦν τίς ἀνακοινώσεις καί
τίς δραστηριότητές τους.
Γλωσσικά
Πλειονότης = Τό μεγαλύτερο μέρος πλήθους ἀνθρώπων ἤ πραγμάτων.
Συχνά χρησιμοποιεῖται λανθασμένα
στή θέση της ἡ λέξις πλειοψηφία ἤ
πλειονοψηφία, κάτι πού ὑποδηλώνει
καί ταυτοχρόνως προϋποθέτει προηγηθείσα καταμέτρηση ψήφων, εἰδάλλως δέν ἰσχύει.
῞Εωλος = ᾿Επί τροφῶν πεπαλαιωμένος, μπαγιάτικος καί ἐπί πράξεων
ἀπηρχαιωμένος. Δέν σημαίνει δηλαδή ὅπως χρησιμοποιεῖται συχνά μέ τήν
ἔννοια τοῦ «ἀστήρικτος».
∂ÁÁÚ·Ê›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜.
∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
Αριθμός λογαριασμού
Εμπορικής Τραπέζης 62989220
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης:
890/604937-00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Οκτώβριος 2011
3
Δύο διαφορετικά αἰτήματα
Διαχείρηση Τετραγώνων
ό αἴτημα πού ὑποβάλλαμε γιά τήν λεωφορειακή γραμμή ἀγκαλιάστηκε ἀπό ὅλο τόν κόσμο καί μάλιστα ἀπό τήν δημοτική
᾿Αρχή τό εἶδαν πολύ θετικά. Τά ὀφέλη εἶναι προφανῆ, γι΄ αὐτό καί
ὑπέγραψαν ὅλοι οἱ σύλλογοι τῆς περιοχῆς. ῞Ολοι; Πλήν πέντε.
Αὐτοί οἱ συγκεκριμένοι πέντε ὑπέγραψαν ἕνα ἄλλο αἴτημα.
᾿Εδῶ καί χρόνια ὁ συμπολίτης μας Γιώργος Λουρδῆς κυκλοφορεῖ ἐπιμόνως μία πρόταση γιά τίς ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις. Αὐτή
τήν διανέμει στούς Συλλόγους Γονέων καί τούς ζητάει νά γίνουν
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ τῶν ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων!!! Τώρα ἀπό ποῦ καί
ὡς ποῦ καί χωρίς νά προβλέπεται ἀπό τό καταστατικό τους, εἶναι
ἀπορίας ἄξιο. Παράλληλα ἐνῶ ἦταν μέλος τοῦ Α.Σ.Ο.Χ. «ΦΟΙΒΟΣ»,
πού εἶναι ὁ κατ΄ ἐξοχήν ἁρμόδιος φορέας, δέν τό πῆγε ποτέ πρός
συζήτηση.
Εἶναι λοιπόν σύμπτωση πού οἱ πέντε δέν ὑπέγραψαν, ἤ μήπως
εἶναι αἰτία ἡ ματαιοδοξία τοῦ προσώπου νά χειραγωγεῖ Συλλόγους;
Πολλοί ἀπό αὐτούς μᾶς ἐξέφρασαν προφορικά τήν συμπαράστασή
τους, ἀλλά τελικῶς ἐπικράτησε ἡ γνώμη τοῦ χειραγωγοῦ. Εἶναι
κρίμα γιά τόν φίλο μας, γιατί τόν γνωρίζουμε ἔξι χρόνια καί πιστεύουμε ὅτι ἔχει πράγματι καλές προθέσεις. ῞Ομως ὅπως λέει ἡ παροιμία «ὁ δρόμος προς τήν κόλαση εἶναι στρωμένος μέ καλές προθέσεις», ἔχει καί αὐτός δύο βασικά ἐλαττώματα. Τό ἕνα εἶναι νά ἀρέσκεται σέ ἀντιπαραθέσεις καί εἶναι διασπαστικός ἀντί ἑνωτικός καί
τό δεύτερο ὅτι δέν μπορεῖ νά συγκρατήσει τόν ἑαυτό του καί εἶναι
συχνά ἐπιρρεπής σέ ἀνάρμοστη συμπεριφορά. ᾿Εξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ
δευτέρου ἔχει ζημιωθεῖ πολύ τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό, σέ συναντήσεις
μας μέ διαφόρους φορεῖς, ὅπως γιά παράδειγμα, ἐξ αἰτίας του δέν
πῆρε τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό τήν διαχείριση τῶν ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξ αἰτίας του δέν κατασκεύασε ὁ ΟΕΚ τά στέγαστρα
τῶν μπαλκονιῶν. Καί πάλι κρίμα, γιατί ὅπως ἡ ἀγελάδα γεμίζει τήν
καρδάρα μέ τό γάλα καί στό τέλος ρίχνει μιά κλωτσιά καί τήν χύνει.
ύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοῦ ΟΕΚ, κάθε διαμέρισμα ἔχει
Σ
συνιδιοκτησία στό σύνολο τῆς ἐκτάσεως τοῦ ἀντιστοίχου διακριτοῦ οἰκοδομικοῦ τετραγώνου (Ο.Τ.) καί ἄρα τά διαμερίσματα
Τ
τῶν κτηρίων ἔχουν συνιδιοκτησία μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα, στό σύνολο τῆς ἐκτάσεως τοῦ οἰκοδομικοῦ τετραγώνου.
Ζητούσαμε ἀρχικῶς ἀπό τήν ΟΧΑΕ καί τώρα ἀπό τόν Δῆμο νά
συντηρήσει τήν ζώνη πρασίνου, ἀλλά οὔτε τό κράτος, οὔτε ὁ
ΟΕΚ, οὔτε ὁ Δῆμος πρόκειται νά ἀσχοληθεῖ μέ τίς κοινόχρηστες
ζώνες τῶν τετραγώνων. Γι΄ αὐτές πρέπει νά ἀσχοληθοῦν ἀναγκαστικά οἱ κάτοικοι, ὅπως καί γιά τούς κήπους τῶν κτηρίων,
μερικοί τῶν ὁποίων εἶναι ἐντελῶς καί ἀδικαιολόγητα παραμελημένοι, γιατί τό πλέον ἀπαραίτητο εἶναι ἡ αἴσθηση τοῦ ὡραίου καί
τῆς ὀμορφιᾶς καί ὄχι ἀπαραιτήτως τά χρήματα.
Πρέπει λοιπόν οἱ διαχειριστές τῶν κτηρίων νά συναντηθοῦν
καί νά ὁρίσουν ἕνα διαχειριστικό σχῆμα (ὄχι ὑποχρεωτικά ἀπό
τούς ἴδιους), πού νά ἐπιλαμβάνεται τῶν κοινοχρήστων ζωνῶν
τῶν τετραγώνων. Πιστεύουμε ὅτι 1-3 εὐρώ ἀνά διαμέρισμα μηνιαίως μπορεῖ νά εἶναι ἀρκετό γιά ἀποθεματικό ταμεῖο.
῾Ημερολόγια
υκλοφορήθηκαν τά ἡμερολόγια τοῦ 2012 τοῦ ῾Ι. Ν.
῾Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ.
Λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπετεύχθη καλλίτερη τιμή
ἐκτυπώσεως. ῎Ετσι τιμῶνται 3 € ἕκαστο καί μπορεῖτε νά τά
προμηθευτεῖτε ἀπό τόν Ναό, ἤ ἀπό τίς κυρίες πού περνοῦν
ἀπό τά σπίτια προσφερόμενες ἀφιλοκερδῶς καί τίς ὁποῖες
εὐχαριστοῦμε.
Κ
4
Οκτώβριος 2011
OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Λεωφορειακή σύνδεση Σ.Σ. «Δεκέλειας» - Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ - Θρακομακεδόνων Βαρυμπόπης • Ὁδική σύνδεση Βαρυμπόπης - Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ μέσω γέφυρας
ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Δ. ΑΧΑΡΝΩ Ν
λύση στό κυκλοφοριακό πρόβλημα τοῦ λεκανοπεδίου, σύμφωνα
μέ τούς συγκοινωνιολόγους, εἶναι οἱ
μικρές λεωφορειακές γραμμές πού
συνδέουν τίς οἰκιστικές περιοχές μέ
σταθμούς Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς Σταθερῆς Τροχιᾶς. Στήν περιοχή τῆς Δεκέλειας - ῎Ανω ᾿Αχαρνῶν,
δηλαδή Θρακομακεδόνες, Βαρυμπόπη, ᾿Ολυμπιακό Χωριό καί στούς κοντινούς οἰκισμούς, ὑπάρχει ὁ σταθμός
τοῦ Ο.Σ.Ε. «Δεκέλεια», ἀπό τόν ὁποῖο
σέ 14 λεπτά ὁ ἐπιβάτης φθάνει στήν
Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης) καί ἀπό ἐκεῖ
μέ ἀνταπόκριση τοῦ Μετρό, ὅπου ἐπιθυμεῖ.
῾Ο ΟΑΣΑ διαθέτει πρός τούς Δήμους
λεωφορειακές γραμμές πρός 70.000 €
ἐτησίως. Μιά τέτοια γραμμή μπορεῖ νά
῾Η
συνδέσει ἄμεσα μεταξύ τους τίς
περιοχές αὐτές καί νά συμβάλλει δραστικά και οὐσιαστικά στήν ἑνοποίησή
τους, στήν ἀχανὴ ἔκταση τοῦ δήμου
Ἀχαρνῶν. Αὐτό τό οὐσιαστικό ἔργο
δέν ἔχει ἰδιαίτερα ὑψηλό κόστος καί
πιθανότατα μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ σέ
κάποιο ἀπό τά προγράμματα πού χρηματοδοτεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Γιά τήν γραμμή αὐτή θά πρέπει:
α) Νά γίνει συγχρονισμός μέ τά δρομολόγια τοῦ τραίνου.
β) Νά ζητηθεῖ ἀπό το Ὑπουργείο
Ἄμυνας νά παραχωρηθεῖ ἀπό τό στρατόπεδο «Δεκέλειας», μία λωρίδα πλάτους ἕξι-ἑπτά μέτρων στή νότια πλευρά του, ἀπό τόν Σ.Σ. μέχρι τό
Ὀλυμπιακό Χωριό. Μέχρι νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό μπορεῖ να χρησιμοποιηθεῖ ἡ
ὁδός ᾿Αδριανοῦ.
Καί τό κυριώτερον γ) Νά κατασκευα-
᾿Απαραίτητη ἡ πιστοποίηση
τῶν ἀνελκυστήρων
Β
άσει νόμου οἱ ἀνελκυστῆρες πρέπει νά ἐλέγχονται περιοδικῶς. Οἱ ἐπιθεωρήσεις αὐτές πραγματοποιοῦνται ἀπό ἀνεξάρτητους ἀναγνωρισμένους φορεῖς οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑπεύθυνοι γιά
τήν καλή λειτουργική τους κατάσταση. Τό κόστος ἐλέγχου βαρύνει τούς ἐνοίκους τοῦ κάθε κτηρίου, οἱ ὁποῖοι βεβαίως εἶναι ἐλεύθεροι νά ἐπιλέξουν τόν οἰκονομικότερο φορέα.
Γιά μέχρι 6 στάσεις (σέ αὐτή τήν κατηγορία εἶναι ὅλο τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό) ἡ περιοδικότητα ἐλέγχου εἶναι ἀνά 6 ἔτη. Μέσα
στόν θάλαμο τοῦ ἀνελκυστῆρος σας ὑπάρχει πινακίδα πού ἀναφέρει πότε ἔγινε ὁ ἔλεγχος. ᾿Από ὅσους θαλάμους εἴδαμε ἔγινε τό
2005. ῎Αρα ὁ ἑπόμενος πρέπει νά γίνει μέσα στό 2011.
Τό ΦΕΚ 2604/Β/2008 στό ἄρθρο 13(κυρώσεις) παρ. γ1, ὁρίζει
πρόστιμο μέχρι 1500 € στόν ἰδιοκτήτη ἤ διαχειριστή, πού παραλείπει νά μεριμνήσει γιά τήν πιστοποίηση καί καταχώρηση τού ἀνελκυστῆρος. Τό χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι, μετά τήν παρέλευση τοῦ
ἔτους, σέ περίπτωση ἀτυχήματος, τήν εὐθύνη τήν ἔχει ὁ ἰδιοκτήτης ἤ διαχειριστής.
᾿Αφοῦ ἀπευθυνθήκαμε σέ ὅλες τίς ἐταιρίες, μετά ἀπό πολλές
προσπάθειες, πετύχαμε μοναδική τιμή γιά τούς ἀναγνώστες τῆς
«Δεκέλειας». Εἶναι 120 € τό κτήριο σύν ΦΠΑ.
῾Η ἐταιρία εἶναι ἡ EUROCERT Α.Ε. 210.6253927 – 210.6252495 /
Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως Μεταμόρφωση.
Κατόπιν τῆς ἰδιαίτερης προσφορᾶς, ἐρευνήσαμε μήπως δέν
εἶναι ὑψηλῆς ποιότητος καί διαπιστώσαμε ὅτι εἶναι ἀπό τίς καλλίτερες καί μάλιστα ἑλληνικῶν συμφερόντων.
• Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
• Έκδοση οικοδομικών αδειών
• Τοπογραφικά διαγράμματα
• Κατασκευή - Επίβλεψη
• Επισκευές - Ενισχύσεις
• Αποτυπώσεις κτιρίων
σθεῖ μία γέφυρα πού νά ἑνώνει τό
᾿Ολυμπιακό Χωριό στό σημεῖο τοῦ 6ου
Πυροσβεστικοῦ Σταθμοῦ, μέ τήν ὁδό
Γιασεμιῶν στήν Φλόγα Βαρυμπόπης.
Εἶναι ἀπαράδεκτο, ἐνῶ ἐφάπτονται
δύο περιοχές τοῦ ἰδίου Δήμου, οἱ
κάτοικοι νά διανύουν 6 χιλιόμετρα
ἀντί γιά 100 μέτρα. Αὐτό δέ τό ἔργο
θά εἶναι σύν τοῖς ἄλλοις καί ἀνταποδοτικό, λόγω τῆς οἰκονομίας τῶν καυσίμων. Βεβαίως ἡ λειτουργία τῆς λεωφορειακῆς γραμμῆς μπορεί νά ξεκινήσει ἀμέσως, γιατί ἡ κατασκευή τῆς
γέφυρας μπορεῖ νά πάρει λίγο χρόνο.
Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό -καί ἄς
ληφθεῖ ὑπόψη- ὅτι οἱ δύο αὐτές ὁδικές συντομεύσεις, θά ἀποδειχθοῦν
σωτήριες σέ ἐνδεχόμενο πυρκαϊᾶς
στή Βαρυμπόπη, στά πρώην βασιλικά
κτήματα καί στούς νοτιοανατολικούς
πρόποδες τῆς Πάρνηθας.
Μετά τιμῆς
Χάρης Δημοῦτσος
(᾿Ακολουθοῦν οἱ ὑπογραφές 29 φορέων τῆς περιοχῆς).
ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΑΝΤΕΣ
Διοικητής 6ου Πυροσβεστικοῦ Σταθμοῦ, Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, Σύλλογος Οἰκιστῶν Βαρυμπόπης, ᾿Ολυμπιακό Χωριό - Σύγχρονη
Πρότυπη Πόλη (Μ.Κ.Ο.), Λαογραφική
ἐταιρεία Θρακομακεδόνων «᾿Αριστοτέλης», Κέντρο Νέων ᾿Ολυμπιακοῦ
Χωριοῦ, Σύλλογος Οἰκιστῶν Φλόγας
᾿Εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος Θρακομακεδόνων ὁ «Πάρνης»
᾿Αθλητικός Σύλλογος ᾿Ολυμπιακοῦ
Χωριοῦ «Φοῖβος», Συνεταιρισμός
Νέας Βαρυμπόπης, Σύλλογος Οἰκιστῶν Πανοράματος, Σύλλογος Οἰκιστῶν Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ᾿Εφημερίδα Θρακομακεδόνων «᾿Εν τῆ πόλει»,
᾿Αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος
«᾿Αναγέννηση Θρακομακεδόνων»,
᾿Αθλητικός ῞Ομιλος Θρακομακεδόνων
᾿Αθλητικός ῞Ομιλος γυμναστικῆς
«᾿Ολυμπιάδα
Θρακομακεδόνων»,
Σῶμα ἑλληνικού ὁδηγισμοῦ. Τοπικό
τμῆμα Θρακομακεδόνων, Σύστημα
Προσκόπων Θρακομακεδόνων, Σύλλογος γιά τήν προστασία τῆς φύσης καί
τῶν ἀδέσποτων ζώων «Μέριμνα»,
Σύλλογος γυναικῶν Θρακομακεδόνων
Ε.Σ.Υ.Ν. Παράρτημα Θρακομακεδόνων(᾿Εθνικό Συμβούλιο κατά τῶν Ναρκωτικῶν), Πανελλαδική ᾿Οργάνωση
Γυναικῶν «Παναθηναϊκή»Παράρτημα
Θρακομακεδόνων, Ροταριανός ῞Ομιλος Πάρνηθας, Σύλλογος Γονέων
Λυκείου Θρακομακεδόνων, Σύλλογος
Γονέων Γυμνασίου Θρακομακεδόνων,
Σύλλογος Γονέων Α΄ Δημοτικοῦ Θρακομακεδόνων, Σύλλογος Γονέων Β΄
Δημοτικοῦ Θρακομακεδόνων, Σύλλογος Γονέων Νηπιαγωγείων Θρακομακεδόνων, Σύλλογος Γονέων Β΄ Δημοτικοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ.
STANDARDKLIMA
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΤΖΙΕΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ
ΚΙΝ.: 697 460 1656
- 693 719 1636
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ Β΄ Π.Π.
τακτικός συνεργάτης της μος θα είχε πάρει διαφορετική
τροπή.
Θα είχαμε προλάβει να καταΣτάγκος σε άρθρο του στην
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου 1 κτήσουμε το Λένινγκραντ και
Οκτωβρίου με τίτλο «Η απειλή τη Μόσχα, πριν μας πιάσει το
αποβολής από τη Δύση» αναφέ- ρωσικό ψύχος» (από το βιβλίο
ρει ότι πολλοί ηγέτες της Ευρω- της Riefenstahl). Τα ίδια επανέζώνης βλαστημούν τη στιγμή λαβε και στην Πολιτική του Διαπου η Ελλάδα έγινε μέλος της θήκη που υπαγόρευσε προ του
ΟΝΕ. Οι ηγέτες αυτοί λησμο- θανάτου του στις 30.4.1945.
Ο Γάλλος δημοσιογράφος
νούν ή δεν γνωρίζουν ότι εάν
δεν ήταν η Ελλάδα, θα κυβερ- και πολιτικός Pierre Bourdan, σε
νούσε την Ευρώπη ο Χίτλερ και εκπομπή του στο BBC το 1942
δήλωσε: «Με την πάροδο του
το Ναζιστικό Κόμμα.
Τη σημαντική συμβολή της χρόνου θα φανεί ότι μετά την
μικρής Ελλάδας στη συμμαχική απόφαση της Αγγλίας του 1940
Νίκη στον Β΄ Π.Π., εκτός των ήταν η ανδρεία του ελληνικού
άλλων ιστορικών γεγονότων, λαού, που συνέβαλε περισσότεομολογούν α) ο Στρατάρχης ρο για να σωθεί ο ευρωπαϊκός
Καϊτέλ, Αρχηγός των Ενόπλων πολιτισμός, ο δημιουργημένος
Δυνάμεων της Γερμανίας, β) ο από τον ίδιο αυτό λαό πριν από
Χίτλερ, γ) ο Γάλλος δημοσιο- 2.400 χρόνια. Πρέπει να το σκέγράφος και πολιτικός Pierre πτονται αυτό όταν θα διαμορBourdan και δ) ο Ρ/Σ της φώσουν την Ευρώπη. Κάθε αχαριστία στην Ελλάδα θα ισοδυΜόσχας.
Ο Στρατάρχης Κάϊτελ, ναμούσε με προδοσία προς την
Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμε- Ευρώπη».
Ο Ρ/Σ της Μόσχας το 1942,
ων της Γερμανίας στον Β΄ Π.Π.,
δήλωσε στη Δίκη της Νυρεμ- στην Επέτειο της Εισόδου των
βέργης ότι: «Η αναπάντεχη και Γερμανών στην Αθήνα, μετέδωισχυρή αντίσταση των Ελλήνων σε «Άοπλοι πολεμήσατε πάνοεπιβράδυνε κατά δύο και πλέον πλους και νικήσατε. Μικροί εναζωτικούς μήνες την επίθεση ντίον μεγάλων και υπερισχύσαμας κατά της Ρωσίας. Αν δεν τε. Δεν μπορούσε να γίνει
είχαμε τη μεγάλη αυτή καθυ- αλλιώς, διότι είστε Έλληνες. Οι
στέρηση, άλλη θα ήταν η έκβα- Ρώσοι κερδίσαμε χρόνο για να
ση του πολέμου στο Ανατολικό αμυνθούμε, χάριν στην αντίΜέτωπο και γενικά του Πολέ- σταση σας. Σας ευχαριστούμε».
Οι σημερινοί μας εταίροι
μου και άλλοι θα ήταν σήμερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
κατηγορούμενοι».
Ο Χίτλερ, σε συνομιλία του πρέπει να ξεχνούν ότι σε
στις 30 Μαρτίου 1944, με τη δύσκολους καιρούς η Ελλάδα
γνωστή κινηματογραφίστρια πάντα προσέφερε στην Ευρώπη
φίλη του Leni Riefenstahl, δήλω- και τον υπόλοιπο κόσμο και
σε ότι: «Η επίθεση της Ιταλίας πρέπει να βοηθηθεί να ξεπεράκατά της Ελλάδος υπήρξε κατα- σει με επιτυχία τη σημερινή της
στροφική για την Γερμανία. Αν οικονομική δυσπραγία.
οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί
Νίκος Μάρτης,
στην Ελλάδα και δεν χρειάζοπρώην Υπουργός
νταν τη βοήθεια μας, ο Πόλε-
ΟΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ κ. Άγγελος
Οκτώβριος 2011
9η ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ Ο.Χ
30-10-11 ώρα 17:00, η «Φλόγα της Αγάπης»
Τ ηντηςΚυριακή
9ης Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
θα φτάσει στο
Ολυμπιακό Χωριό και θα παραληφθεί από τους Εθελοντές
Λαμπαδηδρόμους στην Γ΄ είσοδο του Ολυμπιακού Χωριού
Η λαμπαδηδρομία θα διασχίσει την πόλη μας και θα καταλήξει στο χώρο του
Αθλητικού Κέντρου όπου θα ακολουθήσουν εορταστικές
εκδηλώσεις.
Θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς, ο Σύλλογος
Ποντίων «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»,
Ο σύλλογος Θρακών «ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ» και το παιδικό
τμήμα παραδοσιακών χορών
του Ο.Χ. Την προσπάθεια στηρίζουν οι Αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής μας Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ,
Α.Σ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΑ, τα δημοτικά σχολεία μας, το Γυμνάσιο,
το Λύκειο, η δημοτική αρχή. Ο σύλλογος Εθελοντών Αχαρνών- Θρακομακεδόνων.
Ο ΣΚΟΧ καλεί όλους κατοίκους της πόλης να ακολουθήσουν τη Φλόγα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και να παραστούν στην αφή της φλόγας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Η πρόεδρος
Πασχαλίδου Εύα
Ο.Γ.Γραμματέας
Κοντογιώργος Γιώργος
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Κάτοχος πτυχίων αγγλικής γλώσσας και
φιλολογίας και Cambride Proficiency με
τριετή εμπειρία σε φροντιστήριο, παραδίδει
μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά επιπέδων Αʼ
Junior έως Pre-Lower στις περιοχές Θρακομακεδόνων, Ολ. Χωριού, Πανοράματος,
Βαρυμπόπης και Άνω Αχαρνών
Προσιτές τιμές
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ - ΠΑΤΡΟΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΣ Λ. ΣΑΜΠΑΝΗ 6
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΜΟΝΟ 565€
+ ΦΠΑ
• Μονάδα Συναγερμού • Πληκτρολόγιο
Συναγερμού • Ραντάρ Ανίχνευσης Χώρου
(τεμ. 3) • Μαγνητικές Επαφές (τεμ. 10)
• Εξωτερική Σειρήνα • Εσωτερική Σειρήνα
• Τοποθέτηση
Κέντρο Λήψης Σημάτων 11€/μήνα + ΦΠΑ
Βερανζέρου 22 - 104 32 ΑΘΗΝA
Τel - Fax:
Για περισσότερες πληροφορίες στο 210-2476812 - 6974484659
τηλ. 6983442372
Metron Security Service
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
5
211 1827 190
• e-mail: [email protected]
• www.metronsecurity.ge
6
Οκτώβριος 2011
Δώσαμε και το Καστελλόριζο • Φόβοι
και για νέο εθνικό ακρωτηριασμό!
ντί γι' αυτό την Πέμπτη ο
τούρκος αντιπρόεδρος
Μπουλέντ Αρίντς δήλωνε
προκλητικότατα ότι ο έλληνας πρωθυπουργός, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον…
κουμπάρο Ταγίπ Ερντογάν, επί της
ουσίας δικαιολόγησε τις βαρύτατες τουρκικές προκλήσεις εναντίον
της Κύπρου και αποδέχθηκε τον
τουρκικό εκβιασμό, σύμφωνα με
τον οποίο και η Τουρκία έχει δικαίωμα για έρευνες εντός της ΑΟΖ
της Κύπρου! Ότι ο Γ. Παπανδρέου
(γιος του Αντρέα!), απαντώντας
στους ισχυρισμούς του Ερντογάν
ότι η Τουρκία θα κάνει έρευνες μέσα στην ΑΟΖ της Κύπρου και ότι η
κυπριακή κυβέρνηση… προκαλεί
με τις έρευνες που κάνει εντός της
ΑΟΖ της, είπε: «Έχετε δίκιο. Αν κάνουν έρευνες εκείνοι κι εσείς μπορείτε. Αλλά να μην υπάρξει ένταση». Επίσης ο τούρκος αντιπρόεδρος
«κάρφωσε» τον Γιώργο ότι -επί της
ουσίας- συμφώνησε με την πρόταση του «προέδρου» των κατεχομένων Έρογλου για συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου από την
Κυπριακή Δημοκρατία και το «ψευδοκράτος».
Βέβαια μετά τον θόρυβο που
προκλήθηκε ο Μπ. Αρίντς με νέες
δηλώσεις του πήρε εν μέρει πίσω
τα όσα είχε ισχυριστεί, αλλά με
μια… χαλαρή διάψευση που μόνο
διάψευση επί της ουσίας δεν ήταν!
Είπε συγκεκριμένα ότι «δυστυ-
Α
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ» αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ο Γιώργος άναψε πράσινο
φως στην Τουρκία προκειμένου να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας του Καστελλόριζου.
Ουδεμία διάψευση υπήρξε.
χώς ορισμένες απ' τις εκφράσεις
μου προκάλεσαν παρερμηνείες».
Δηλαδή; Απλώς κάποια… παρερμηνεύτηκαν;
Θα πείτε, πιστεύετε όσα ισχυρίζεται ο τούρκος αντιπρόεδρος;
Δεν θέλουμε. Αλλά η μέχρι τώρα στάση της ελληνικής κυβέρνησης έναντι των βαρύτατων τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο,
ενάντια στην απόφαση ενός κυρίαρχου κράτους, της Κύπρου, να
κάνει έρευνες εντός της ΑΟΖ της,
στάση… μέχρι παρεξηγήσεως χλιαρή, μας βάζει σε σκέψεις.
Μας προκαλεί φόβους.
ΑΝ όντως υπάρχει εγκατάλειψη της υφαλοκρηπίδας του Καστελλόριζου, δηλαδή υποταγή σε μια
πάγια τουρκική αξίωση, μάλλον
εκβιασμό…
ΑΝ όντως έτσι ή περίπου έτσι ο
Γιώργος απάντησε στον Ερντογάν,
κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία…
Τότε τα πράγματα είναι πολύ
επικίνδυνα. Και πολύ φοβόμαστε
ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος εθνικού ακρωτηριασμού.
Δηλαδή εγκατάλειψη των πάγιων ελληνικών θέσεων, που εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο, για το
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - OIKΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό επί της λεωφόρου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπό ένταξη
στο σχέδιο πόλεως.
Τιμή ευκαιρίας
Τηλ. 6974389030
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
• ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ
* Λεωφ. Θρακομακεδόνων
& Κορίνθου
* Λ. Καραμανλή 1 3 2
Αχαρναί
Τηλ. 2 1 0 2 4 . 3 2 . 8 11 - 2 1 0 2 4 . 4 7 . 0 7 0
Τηλ. Οικίας: 2 1 0 2 4 . 6 8 . 8 8 9
Κιν. : 6 9 7 3 6 6 2 0 2 2
Αιγαίο, για την ελληνική υφαλοκρηπίδα, για την ελληνική ΑΟΖ, για
τις «γκρίζες ζώνες» που εκβιαστικά αξιώνει η Άγκυρα ήδη απ' την
εποχή της κρίσης των Υμίων (και
από παλιότερα)…
Πολύ φοβόμαστε ότι εν μέσω
μιας δεινής οικονομικής κρίσης οι
θιασώτες του συμβιβασμού, οι εραστές της πολιτικής του κατευνασμού και του «σφάξε με αγά μου
ν' αγιάσω», ευελπιστούν ότι μπορούν να περάσουν τη λογική τους
και να προχωρήσουν σε απεμπόληση των δικαιωμάτων μας και βάναυση προσβολή της εθνικής μας
κυριαρχίας.
Η «λογική» τους είναι ότι ο λαός, υποφέροντας απ' τη φτώχεια,
την ανεργία, τη βάναυση απώλεια
δικαιωμάτων του, δεν θα ενδιαφερ-
θεί για τις εξελίξεις στα εθνικά μας
θέματα και σχετικά εύκολα θα περάσουν εθνικοί συμβιβασμοί.
Δεν είναι όμως έτσι. Και πλανώνται όσοι επενδύουν σε τέτοιες
εκτιμήσεις. Ο λαός μας έχει επιδείξει εθνική συνείδηση, κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Σχέδια εθνικού ακρωτηριασμού
ΔΕΝ θα περάσουν.
Όσο για την κυβέρνηση, στο
χέρι της είναι να διαψεύσει τους
όποιους φόβους, ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε εκχώρηση ελάχιστου έστω τμήματος
εθνικής κυριαρχίας. Αλλά με συγκεκριμένες πράξεις.
Όχι με λόγια ή μισόλογα, ούτε με μυστική διπλωματία.
Οι καιροί είναι κρίσιμοι, αλλά ο
λαός επαγρυπνεί.
Ενοικιάζεται στο Νέο Ηράκλειο (όρια Πεύκης),
οροφοδιαμέρισμα 110 τετραγωνικά,
στον 3ο όροφο, διαμπερές, 2 υπνοδωμάτια
Ανατολικά, 2 μπάνια, τζάκι, σαλοτραπεζαρία
με θέα στην Πάρνηθα, αυτονομία
θέρμανσης, aircondition, μπόϊλερ,
υπόγειο parking, αποθήκη
=
900 €υρώ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Οκτώβριος 2011
7
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
γαπητοί συμπολίτες, από τον
Δεκέμβρη του 2010, λειτουργεί το Κέντρο Νέων
Ολυμπιακού Χωριού. Χρησιμοποιώντας κυρίως τα προγράμματα «Νέα
Γενιά σε Δράση», το Κέντρο Νέων
έχει καταφέρει σε διάστημα μικρότερο του έτους να φιλοξενήσει 5
προγράμματα «Νέα Γενιά σε
Δράση» και να συμμετάσχει σε
περισσότερες από 20 δράσεις σε
όλη την Ευρώπη. Αποτέλεσμα της
δραστηριότητας αυτής είναι πάνω
από 180 νέοι να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις σε θέματα που
τους αφορούν μέσα από μεθόδους
μη-τυπικής εκπαίδευσης.
Στόχος του Προγράμματος
«Νέα Γενιά σε Δράση» είναι να
ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις ανάγκες των νέων που διανύουν την περίοδο της ενηλικίωσης. Συμβάλλει σημαντικά στην
απόκτηση ικανοτήτων τόσο μέσω
της μη τυπικής μάθησης, όσο και
μέσω της προώθησης της ενεργού
συμμετοχής των νέων στην κοινωνία.Υποστηρίζει την καινούργια
πολιτική για νέους στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον
τομέα της Νεολαίας που υιοθετήθηκε το 2009, η οποία σκιαγραφεί
Α
μία δια-τομεακή προσέγγιση σε
ζητήματα νεολαίας, που θέτει ως
στόχο, όχι μόνο την δημιουργία
περισσότερων και ίσων ευκαιριών
για όλους τους νέους τόσο στην
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας (διάσταση απασχολησιμότητας), όσο και στην προώθηση της
ενεργούς δέσμευσης, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης
μεταξύ όλων των νέων (διάσταση
συμμετοχής). Επιπλέον, συνεισφέρει στην υποστήριξη του «Youth on
the Move» πρωτοβουλίας πυλώνα,
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής έως
το 2020 η οποία τοποθετεί τους
νέους στο επίκεντρο της ατζέντας
της Ε.Ε., προκειμένου να δημιουργηθεί μια οικονομία που θα βασίζεται στην γνώση, στην καινοτομία,
στα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης
και δεξιοτήτων, στην ικανότητα
Κτήμα Ηλία Ρούσσου
προσαρμογής και την δημιουργικότητα, την ένταξη στην αγορά
εργασίας και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.Τέλος, το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» επίσης εντάσσεται, στο πλαίσιο των
νέων ευρωπαϊκών δεξιοτήτων που
προβλέπονται από την Συνθήκη
της Λισσαβόνας (άρθρο 165 (2), η
οποία καλεί την Ε.Ε. να ενθαρρύνει την συμμετοχή των νέων στην
δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη.
Στόχοι του προγράμματος:
-προώθηση της ιδιότητας των
νέων ως ενεργών πολιτών γενικά
και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα - ανάπτυξη της αλληλεγγύης
και προαγωγή της ανεκτικότητας
μεταξύ των νέων, ειδικότερα προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινωνική
συνοχή
στην
Ε.Ε.
- ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες - συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστημάτων υποστήριξης για νεανικές
δραστηριότητες και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα
της νεολαίας - προαγωγή της
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον
τομέα της νεολαίας.
Γίνεται σαφές πως τα προγράμματα «Νέα Γενιά σε Δράση» είναι
ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία τελούν υπό την αιγίδα
της Ευρωπαικής Επιτροπής, από
την οποία και χρηματοδοτούνταιστην χώρα μας μέσω του Ινστιτού-
του Νεολαίας www.ify.gr. Οι νέοι
που συμμετέχουν σε αυτά, έρχονται σε επαφή με νέους από όλη
την Ευρώπη, συζητούν και συνθέτουν λύσεις για τα προβλήματα
που τους απασχολούν, γίνονται
ενεργοί πολίτες και αναπτύσσουν
νέες γνώσεις και δεξιότητες. Πολύ
σημαντικό είναι και το γεγονός
πως οι νέοι βελτιώνουν και το επίπεδό τους στα Αγγλικά καθώς τα
περισσότερα προγράμματα γίνονται στην Αγγλική. Όλοι οι νέοι
λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής “Youth Pass”, από την Ευρωπαική Επιτροπή.
Η συμμετοχή ενός νέου σε
αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν χρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαική Επιτροπή, στοιχίζει από 200 εώς και 1000 ευρώ
(μέση τιμή, ανάλογα με την διάρκεια) σύν το κόστος μετακίνησης.
Για την συμμετοχή του στα προγράμματα «Νέα Γενιά σε Δράση»
ένας νέος πληρώνει μόνο το 30%
του εισιτηρίου καθώς το υπόλοιπο
70% , όπως και το 100% της διαμονής και της διατροφής καθʼ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος, επιδοτείται από την ΕΕ.
Το «Κέντρο Νέων Ολυμπιακού
Χωριού» συνεχίζει την προσπάθεια
για προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στους νέους
της πόλης μας, χωρίς να τους επιβαρύνει οικονομικά. Λειτουργεί
επί της Κ. Κεντέρη 11 υπό την αιγίδα του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού. Παραμένουμε
στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε
επεξήγηση και θα χαρούμε να σας
δούμε από κοντά.
Με τιμή,
Αργύρης Χούλιας
email:[email protected] /
τηλ. 6945624110
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο ΝΕΟΥΜΙΒΑΚΙΝ ΠΑΥΛΟΣ του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΜΑΡΙΝΑΣ, που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ είναι κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ, έχει υποβάλει αίτηση για
αλλαγή του επωνύμου του από «ΝΕΟΥΜΙΒΑΚΙΝ» σε
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ».
Καλείται όποιος τυχόν αντιτίθεται στην πιο πάνω αλλαγή,
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλει στο Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Φιλαδελφείας 87 Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την
πιο πάνω αλλαγή.
Γκολέμη 70 Αδάμες - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
τηλ. 6937 444 074
www.ktima-roussou.gr • email: [email protected]
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
8
Οκτώβριος 2011
Εξιχνιάστηκαν 16 ληστείες
από την Ασφάλεια Μενιδίου
πό την Ασφάλεια Μενιδίου
εξιχνιάστηκαν 16 ληστείες
εις βάρος ηλικιωμένων ατόμων, κυρίως στην περιοχή των
Αχαρνών. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πλησίαζαν τους
ηλικιωμένους μεσημβρινές ώρες
με σκοπό να τους εξαπατήσουν
προσποιούμενοι οτι γνωρίζουν
συγγενικό τους πρόσωπο προκειμένου να τους αποσπάσουν σημαντικό χρηματικό ποσό και εάν δεν
κατόρθωναν αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες έκαναν ''μπούκα''
στην οικία τους παραβιάζοντας
πόρτα ή παράθυρο και αφού βιαιοπραγούσαν εις βάρος ηλικιωμένων ανδρών αλλά κυρίως γυναικών οι οποίες διέμεναν μόνες
τους, χτυπώντας τους και βρίζοντας τους και αφού τους απειλούσαν για τη ζωή τους, τους αφαιρούσαν χρήματα, χρυσαφικά
κοσμήματα και άλλα αντικείμενα
αξίας ενώ σε αρκετές των περιπτώσεων τα θύματα κατέληγαν με
βαριά τραύματα στο νοσοκομείο.
Από τις 16 ληστείες οι 14 έλαβαν
χώρα στο Μενίδι, η μια στο Περιστέρι και η άλλη στο Καματερό.
Επίσης από την ίδια υπηρεσία εξιχνιάστηκαν 3 ληστείες, 2 στο
Μενίδι και μία στον Γέρακα, από
άτομα τα οποία παρακολουθούσαν ανυποψίαστους οι οποίοι έκα-
Α
ναν ανάληψη μεγάλου χρηματικού ποσού από ταμεία τραπεζών
και στη συνέχεια αφού τους παρακολουθούσαν κατά τη μετάβαση
τους από την τράπεζα προς την
οικία τους, την κατάλληλη στιγμή
εμφανίζονταν αιφνιδιαστικά στα
θύματα και με χρήση βίας τους
αφαιρούσαν τα χρήματα που
είχαν κάνει ανάληψη νωρίτερα (
10.000, 8.000 και 8.000 ευρώ αντιστοίχως ). Την ίδια περίοδο από
την ασφάλεια Μενιδίου εξιχνιάστηκαν 4 ληστείες τις οποίες διέπρατταν άτομα Ρομά ( 3 άνδρες
29, 21 και 19 ετών ) και οι οποίοι
βιαιοπραγούσαν εις βάρος γυναικών προκειμένου να τους αποσπάσουν τη χρυσή αλυσίδα την οποία
φορούσαν στο λαιμό τους.
Τέλη Σεπτέμβρη ανακαλύφθηκε συμμορία Πακιστανών, από την
ίδια υπηρεσία, η οποία έκανε απαγωγές εις βάρος ομοεθνών τους
και Αφγανών, με το πρόσχημα ότι
θα τους μεταφέρουν στην Ιταλία
με αντάλλαγμα σημαντικό χρηματικό ποσό. Οι δράστες αντ΄ αυτού
χτυπούσαν τα θύματα τα οποία και
κρατούσαν δεμένα σε οικία στο
Μενίδι προκειμένου να παραλάβουν χρήματα από αυτούς για να
τους αφήσουν ελεύθερους.
«Εμείς είμαστε υπαίτιοι
όλων των κακών;»
υχαριστούμε τον κατ'ευφημισμόν κύριο Σηφουνάκη που
έθεσε το θέμα της διακοπής του μισθού μας και ερωτώ
ευθέως, έφθασε η Ελλάδα εδώ επειδή πληρωνόμαστε οι
ιερείς του Ελληνικού Έθνους και κράτους; Εμεις κάναμε φαύλο τον λαό μας
και άρπαγα επιδοτήσεων και ευρωφορεμένων ανέσεων, που μόνον καλό δεν
κάνουν σε όσους έχουν τέτοιο τρόπο διαβιώσεως; Εμείς οι παπάδες μάθαμε τους
ανθρώπους να παρακαλούν και να ζητούν
ρουσφέτια; Εμείς οι ορθόδοξοι κληρικοί
κάναμε τα παιδιά εξαρτημένα απο ουσίες
και τα βλέπουμε να λιώνουν στο πεζοδρόμιο στην Αθήνα κάνοντας δημόσια χρήση και κάποιοι να θυσαυρίζουν απο αυτό το εμπόριο; Εμεις οι κληρικοί φταίμε που αφήσατε
ελεύθερες τις αγορές και γεμίσατε τον κόσμο πλαστικό χρήμα και
νομίζετε τελικά ότι εμείς είμαστε υπαίτιοι όλων των κακών;
Ευχαριστούμε για τις λοιδορίες σας από το στόμα ενος τέτοιου τυχάρπαστου ανδρός. Το σηφωνάκι μας μένει αμπλοκάριστο
και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε σε τόσο χαμηλό επίπεδο!
Οι δε λοιδορίες σας είναι για εμάς έπαινος! Και γιατί δεν τολμάτε να κάνετε το χωρισμό κράτους και εκκλησίας και διακοπή
της μισθοδοσίας του κλήρου; Κάντε το τόλμημα και θα τραβάτε τα
μαλλιά σας...
Ενας αγανακτισμένος και θιγμένος από τις δηλώσεις σας
ορθόδοξος Κληρικός.
παπα-Ιερόθεος Ιωαν. Λουμουσιώτης
Ε
Σ.Σ. Είναι αλήθεια ότι ο γνωστός μεγαλο-ξενοδόχος Δασκαλαντωνάκης, πεθερός του Σηφουνάκη φιγουράρει πρώτος-πρώτος
στην λίστα των φυσικών προσώπων για οφειλές προς το Δημόσιο;
Χρωστάει μόνο... 650 εκ. ευρώ!!!
Οποίο θράσος του γαμπρού!
Πρόσκληση για συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία
εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος
Αγαπητέ συνδημότη, Αγαπητή συνδημότισσα
Δήμος Αχαρνών στο
πλαίσιο των νέων δεδομένων που επέφερε η
εφαρμογή του προγράμματος
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη
περίοδο 2012-2014.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα αποτελέσει το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και οργανωτικής λειτουργίας του Δήμου.
Στη βάση μιας νέας στρατηγικής, με στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, το
Επιχειρησιακό δεν θα επικεντρώνεται μόνο σε έργα και
δράσεις που προγραμματίζουμε, αλλά θα δίνει ιδιαίτερη
σημασία στη βελτίωση της
οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου για τη παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών προς
τους Δημότες.
Ευελπιστούμε μέσα από μια
Ο
νέα λογική στρατηγικού σχεδιασμού στον οποίο θα εντάσσεται κάθε δράση, να αλλάξουμε στο τέλος της Δημοτικής Περιόδου τη σχέση δήμου
- πολίτη εδραιώνοντας συνθήκες
αποτελεσματικότητας,
αξιοπιστίας και ορθολογικής
διαχείρισης των πόρων, δημιουργώντας παράλληλα σχέσεις ισοτιμίας και συνθήκες
διευρυμένης συμμετοχής και
διαρκούς
ελέγχου
των
πεπραγμένων μας.
Είναι πεποίθηση μας, η
μεγάλη αναγκαιότητα, για
ενεργό συμμετοχή όσο περισσότερων κατοίκων αυτής της
πόλης με επισημάνσεις, ιδέες
και προτάσεις για τα μεγάλα
και μικρά ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας.
Γιʼ αυτό σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις σας μέσα
από το έντυπο ερωτηματολόγιο που θέτουμε στη διάθεσή
σας.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας
www.acharnes.gr
Το ερωτηματολόγιο με τις
απαντήσεις σας μπορείτε:
- Να το στείλετε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο
[email protected]
- Να το ταχυδρομήσετε στη
Διεύθυνση:
Δήμος Αχαρνών
Λ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 &
ΜΠΟΣΔΑ Τ.Κ. 13673
Υπόψη: Γραφείο Δημάρχου
με την ένδειξη
«ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»
ή να το παραδώσετε ιδιοχείρως στο Γραφείο Δημάρχου έως και την Πέμπτη 27
Οκτωβρίου 2011.
Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει την θέληση μας για
σχεδιασμό του δικού μας κοινού μέλλοντος μαζί με εσάς
τους ανθρώπους που ζουν
αυτή την πόλη, ως κάτοικοι.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Αχαρνών
Σωτήρης Ντούρος
Αναλαμβάνουμε διανομές εντύπων σε
Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, Διόνυσο,
Ιπποκράτειο Πολιτεία και όμορες περιοχές.
Τηλ. 6946001173
Οκτώβριος 2011
9
ΕΝΑ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ο Σάββατο 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η
εκδρομή της ενορίας Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού στην Ιερά Μονή Μπούρα και στο
προσκύνημα της Αγ. Θεοδώρας στη
Βάστα Αρκαδίας. Το ενδιαφέρον και η
αθρόα συμμετοχή των εκδρομέωνπροσκυνητών ήταν τέτοια που χρειάστηκε και δεύτερο λεωφορείο.
Στον τόπο αυτό, κατά την παράδοση, μαρτύρησε τον 7ο αιώνα η Αγία
Θεοδώρα, με καταγωγή από το κοντινό χωριό Βάστα. Πολλά χρόνια αργότερα, τον 12ο αιώνα, στο σημείο που
μαρτύρησε κτίσθηκε προς τιμήν της
ένα μικρό εκκλησάκι, που διατηρείται
σε άριστη κατάσταση μέχρι σήμερα.
Εκεί ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία
να θαυμάσει, εκτός απʼ το πανέμορφο
φυσικό τοπίο, και άλλα αξιοθαύμαστα.
Τ
Το εκκλησάκι, για σχεδόν εννιακόσια χρόνια στέκει αγέρωχο, ενώ τα
θεμέλιά του διαπερνά ένα ορμητικό
ρεύμα. Στη στέγη του έχουν φυτρώσει 17 πουρνάρια με ύψος έως και 18
μέτρα. Το επίσης παράξενο είναι ότι
τα πανύψηλα αυτά δένδρα βρίσκονται
κυριολεκτικά στο αέρα, αφού δεν
έχουν καθόλου ρίζες. Αυτό έδειξαν
και οι έρευνες με ακτίνες Χ που έγιναν στους τοίχους. Εξ άλλου αν υπήρχαν, θα έπρεπε φυσιολογικά να τους
είχαν θρυμματίσει, κάτι που δεν συμβαίνει. Πολιτικοί μηχανικοί και άλλοι
ειδικοί που ασχολήθηκαν, αδυνατούν
να εξηγήσουν πως η διαστάσεων 6,50
Χ 2,50 μέτρα στέγη αντέχει το βάρος
περίπου 10 τόνων αλλά και τις επιπλέον δυνάμεις που ασκούνται απʼ τους
δυνατούς ανέμους της περιοχής και
την καταπονούν ιδιαίτερα. Πολλοί
μιλούν για θαύμα. Όμως τα θαύματα
και η παραδοχή τους ή όχι είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Όσοι
δεν έχουν επισκεφθεί την περιοχή,
έχουν την ευκαιρία σε αυτό το προ-
σκύνημα να θαυμάσουν το φαινόμενο
και να δώσουν τη δική τους προσωπική εξήγηση.
Παύλος Γεωργίου
Μαρίνα Γ. Λάσκαρη
Ορθοδοντικός, MSc.
B o s t o n U n i v e r s i t y, U S A
Kόμβος Βαρυμπόπης
Αγ. Σαράντα 20 & Χειμάρρας 15
146 71, Ν. Ερυθραία • τηλ. 210 80 77 455
Κιν.: 6944 358 261
Δέχεται
κατόπιν ραντεβού
9-12 π.μ. - 5-8 μ.μ.
10
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Οκτώβριος 2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
EΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Χαίρετε,
Eίμαι δημότης Μενιδίου εδώ και 21
χρόνια, σε μία περιοχή πού λέγεται
ΠΑΝΟΡΑΜΑ...
Βλέπω πως ασχολούνται μέ Θρακομακεδόνες, Ολυμπιακό Χωριό, Κέντρο Μενιδίου και Βαρυμπόμπη.
Εγώ τόσα χρόνια λοιπόν, πληρώνω τα
δημοτικά τέλη αλλά στην περιοχή μου δεν
είδα ποτέ τίποτα να φτιάχνεται. Σίγουρα θα
μου πείτε ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές
του Μενιδίου που δεν ακούγονται και γνωρίζω καλά ότι ο Δήμος είναι χρεωμένος
τόσο, που ούτε αυτούς που εργάζονται γι'
αυτόν δε μπορεί νά πληρώσει.
Βαρέθηκα όμως η περιοχή μου να βρίσκεται στο περιθώριο. Το Μενίδι ούτε και
ξέρει γιατί μας έχει... Εχουμε μπεί στο σχέδιο εδώ και χρόνια και οι δρόμοι μας είναι
ακόμα με χώμα, άμετρητες λακούβες,
κοτρώνες απο το βουνό όταν βρέχει, χωρίς
πεζοδρόμια, έχουμε δημοτικό σχολείο με
τροχοβίλλες, και τα παιδιά μας το χειμώνα
ζεσταίνονται με air condition (που ξέρουμε
πόσο ανθυγιεινό είναι).
Για Νηπιαγωγείο μας στέλνουν κάτω
απ` την Καραμανλή (και πρός Θεού μην
τολμήσει κάποιο παιδάκι να γραφτεί σε
Νηπιαγωγείο των Θρακομακεδόνων ή της
Μπόσχιζας). Γυμνάσιο -Λύκειο αναγκαστικά πάνε Θρακομακεδόνες. Μια πλατεία για
να παίζουν τα παιδιά μας δεν έχουμε και
γεικά οι ελλείψεις μας είναι μεγάλες.
Με όλα αυτά θέλω να καταλήξω στο
γεγονός οτι με κούρασαν τα λόγια, αγαπάω
την περιοχή μου και θέλω το καλύτερο
γι'αυτή!
Ας έρθει επιτέλους ένας αντιπρόσωπος του Δήμου να μιλήσουμε μαζί του, να
μας ακούσει και να κάνει επιτέλους πράξη
αυτά που θα μας υποσχεθεί, γιατί από
λόγια άλλο τίποτα...
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
μια αγανακτισμένη δημότης Αχαρνών
– κάτοικος Πανοράματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαογραφικής
Εταιρείας των Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
σας καλεί στα “ Ρ Α Κ Ο Κ Α Ζ Α Ν Ε Μ Α Τ Α”
(αναπαράσταση παραγωγής τσίπουρου), που διοργανώνουμε το
μεσημέρι της Κυριακής 6 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.30 μ.μ. στο
σπίτι μας Καβάλας 41 (πίσω από την Αγία Τριάδα
Θρακομακεδόνων). Αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι
με χορό και Ελληνικό φαγοπότι.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΖΗΣΙΜΟΥ
«Ολοκληρώθηκαν στους Θρακομακεδόνες
οι εκδηλώσεις για το ποδήλατο»
ην Κυριακή 25/9 έκλεισε στους Θρακομακεδόνες
ο κύκλος των τετραήμερων εκδηλώσεων για το
ποδήλατο και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας. Πολλοί κάτοικοι των Θρακομακεδόνων με τα παιδιά τους βρέθηκαν στην πλατεία της
πόλης για βόλτα με τα ποδήλατα στις πράσινες γειτονιές της πόλης. Για τους μικρούς μας φίλους οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων όπου απόλαυσαν την κα Ιωάννα Κυρίτση σε
παραμύθια και διασκεδαστικά παιχνίδια και έμαθαν από
την κα Χρύσα Βρεττού μέσα από παιχνίδια για την ανακύκλωση. Το Σάββατο 24/09 δημοτικοί σύμβουλοι οριοθέτησαν συμβολικά τον πρώτο ποδηλατόδρομο της
πόλης στην οδό Παγκάλου.
Το απόγευμα του Σαββάτου ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιώσιμης
Κινητικότητας κ. Βλαστός, παρουσίασε τις προτάσεις
και τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις του σχετικά
με τους τρόπους μετακίνησης στην πόλη.
Συγκεκριμένα τόνισε: «Δυστυχώς διαπιστώνω ότι η
πτώχευση της Χώρας υπήρχε πολύ πριν και βρισκόταν
στο μυαλό μας. Έχουμε κάνει το αυτοκίνητο απαραίτητο εργαλείο, το έχουμε βάλει στο σαλόνι του σπιτιού
μας, στις πλατείες μας. Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και αυτό θέλει πόλεμο…»
Τ
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος σε παρέμβασή του
δήλωσε: «Δυστυχώς υπάρχει συντήρηση στο μυαλό
των ανθρώπων. Κρίνουν κάθε πρωτοβουλία με βάση το
ατομικό τους συμφέρον. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σε
αρκετές πόλεις της χώρας μας έχουν γίνει έργα με απίστευτες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε την διάθεση να
συγκρουστούμε με τα όποια ιδιωτικά συμφέροντα και
να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη μορφή αυτής της
πόλης. Ο καθηγητής κος Βλαστός μας έδωσε και
λύσεις που δεν απαιτούν αρκετά χρήματα. Θα τις υιοθετήσουμε, είναι σίγουρο.
Κλείνοντας την παρέμβαση του ο Δήμαρχος αναρωτήθηκε πού ήταν στις εκδηλώσεις όλοι εκείνοι που
ενδιαφέρονται για το ποδήλατο, καθώς πέρα από εύκολες κριτικές και ευχολόγια είναι αποτελεσματικότερη η
πράξη και η συμμετοχή.
Την Παρασκευή 24/9 είχε πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση στην περιοχή της Λαθέας, σε έναν χώρο όπου
προβλέπεται να γίνει σχολείο και αθλητικός χώρος. Η
συμμετοχή των κατοίκων ήταν πολύ δυναμική και η
κίνηση αυτή έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τα
φυτά και τα δένδρα τα πρόσφερε ΔΩΡΕΑΝ ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Φυτωριούχων Αχαρνών, ενώ σημαντική
ήταν και η εθελοντική βοήθεια του συλλόγου «ΦΙΛΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ».
4η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ια την ιστορία. Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
εορτάστηκε για πρώτη φορά το 1931 σʼ ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για
τα υπό εξαφάνιση ζώα. Από τότε ο εορτασμός της
ημέρας διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη
του ζωικού βασιλείου. Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε
ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, επειδή συμπίπτει με
τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της
Ασίζης, που έχει ανακηρυχτεί από την Καθολική
Εκκλησία, ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
Ως Σύλλογος «ΜΕΡΙΜΝΑ» για την προστασία της
φύσης και των αδέσποτων ζώων που δραστηριοποιείται στους Θρακομακεδόνες από το έτος 2003, γιορτάσαμε και φέτος την 4η Οκτωβρίου, ημέρα κατά την
οποία γιορτάζουν όλα τα ταλαιπωρημένα και μη ζώα
του πλανήτη μας. Στην Ελλάδα ειδικά, γιορτάζουν
όσα ελάφια, αλεπούδες, αρκούδες κ.ά. έχουν καταφέρει να επιζήσουν από τις φωτιές, τους κυνηγούς,
όσα σκυλιά και γατιά έχουν γλυτώσει από την κακοποίηση, τη φόλα, το κρέμασμα, το θάνατο από όπλο
και όσα περιστέρια και άλλα πουλιά έχουν γλιτώσει
από τους δηλητηριασμένους σπόρους.
Γιορτάζουν επίσης τα ζώα που μας προσφέρουν
καθημερινά το κρέας τους για την τροφή μας, φεύγοντας απʼ αυτή τη ζωή με «αξιοπρεπή τρόπο».
Γ
Γιορτάζουν τα ζώα των τσίρκο, που υπάρχουν για
την ψυχαγωγία του ανθρώπου και τέλος γιορτάζουν
και τα κάθε λογής ζώα που επάνω τους πειραματίζονται οι άνθρωποι χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου!!
Για όσους ανθρώπους δεν γνωρίζουν, αλλά
ενδιαφέρονται να μάθουν καθώς και για όσους
έχουν ξεχάσει, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν Νόμοι,
τόσο Ευρωπαϊκοί όσο και του Ελληνικού κράτους, οι
οποίοι διακηρύσσουν και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων.
Συνοψίζοντας το νόημα μερικών άρθρων των ως
άνω νόμων, παραθέτω τα ακόλουθα :
• Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη
ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.
• Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε
ζώου.
• Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δε
μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα
είδη του ζωικού βασιλείου.
• Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και
προστασίας από τον άνθρωπο.
• Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε
κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.
• Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα,
ιατρικός ή επιστημονικός κλπ αντιτίθεται προς τα
δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί σωματικό ή
ψυχικό πόνο.
• Η έκθεση ζώου και τα θεάματα (τσίρκο κλπ) που
χρησιμοποιούν ζώα, συνιστούν καταστρατήγηση της
αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή τους.
• Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές – θύματα τα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν
σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων
οφείλουν να προβάλλονται.
• Οι κυβερνήσεις πρέπει να συμβάλλουν στη λειτουργία οργανισμών προστασίας και προάσπισης των
ζώων.
• Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του
ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να
μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση
πόνου και αγωνίας.
Τους ζωόφιλους ενημερώνει καθημερινά, από
Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19:55 στο ΣΚΑΪ 100,3
με το «Παρά Τρίχα Σε Δύο Λεπτά», η Κατερίνα Κουρούκλη.
Επίσης το βιβλίο του Peter Singer «Η Απελευθέρωση των ζώων» Εκδόσεις Αντιγόνη Κέντρο Πληροφόρησης, καλό θα ήταν να διαβάζεται από τους
ανθρώπους, ως ελάχιστος σεβασμός στα ζώα του
πλανήτη μας και την 4η Οκτωβρίου να τη θυμόμαστε
και να την τιμούμε καθʼ όλη τη διάρκεια του έτους!!!
Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Μέριμνα»
Έυη Οικονομίδου
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ
Οκτώβριος 2011
11
Μερική άρση αναδάσωσης στην περιοχή Φλόγα Βαρυμπόπης
ημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αρ. φύλλου
Δ
186 τεύχος Δ τις 16/6/2011, η μερική ανάκληση της αριθ.
1695/29.4.1999 (ΦΕΚ 403/Δʼ/10-6-99) απόφασης του Γ.Γ.Π. Αττικής
«Περί κήρυξης αναδασώσεως εκτάσεων 355,384 στρεμμάτων στις
θέσεις «Πάτημος - Δήμογλη - Ψωρίλα - Φλόγα - ΕΔΕΣ του Δήμου
Αχαρνών του Νομού Αττικής αιτία πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 57,0951 στρ. στη θέση «Ψωρίλα» Βαρυμπόπης του
Δήμου Αχαρνών. Ύστερα από την ανωτέρω δημοσίευση και σε
συνδυασμό με μερικές ανακλήσης της απόφασης 1695/29.4.99 που
έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 879/Δʼ/2-10-2006 και αφορά έκταση
0,200 στρ. όπως επ΄σης και την δημοσίευση στο ΦΕΚ 929/Δʼ/19-102006 και αφορά επίσης άρση αναδάσωσης έκτασης 11,300 στρ., η
συνολική έκταση της περιοχής ΦΛΟΓΑ ΒΑΡΥMΠΟΠΗΣ που
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ έχει χαρακτηριστεί αγροτική είναι 175,702,946 τ.μ. ή
ποσοστό 68,93%. Εκκρεμεί προσφυγή στο Σ.Τ.Ε. για έκταση
32.601,58 τ.μ. ποσοστό 12,7%. Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό περίπου 11% της ανωτέρω έκτασης η Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Δασικών Αμφισβητήσεων το είχε χαρακτηρίσει Αγροτικό
και ύστερα από προσφηγή του Δ/ντου Δασών Ανατολικής Αττικής
η Δευτεροβάθμια Επιτροπή το χαρακτήρισε Δασικό. και έτσι
τετράγωνα της ίδιας μορφολογίας εδάφους, το ένα να χαρακτηρίζει Αγροτικό και το άλλο Δασικό. Επίσης εκκρεμεί προσφυγή στη
Πρωτοβάθμια Επιτροπή έκτασης 46,595 στρ. ή ποσοστό 18,28%
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
«Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας»
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος και ο βουλευτής της
ΤηνΠεριφέρειας
Αττικής και πρόεδρος της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής κ. Ντίνος Βρεττός, επισκέφθηκαν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Μπεγλίτη. Την συνάντηση αυτή ρύθμισε ο κ. Ντίνος Βρεττός,
ο όποιος έχει αρκετές φορές θέσει το θέμα της αξιοποίησης στρατοπέδων εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών.
Με την ραγδαία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση των αστικών κέντρων, πολλά στρατόπεδα είχαν εγκλωβιστεί στον αστικό ιστό των πόλεων, αποτελώντας μεγάλα αστικά κενά που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με χρήσεις ασύμβατες με το σκοπό, τη
λειτουργία και τις ανάγκες τους.
Ο Δήμαρχος τόνισε: «Ο Δήμος Αχαρνών, πέρα από κάθε έννοια στρατηγικού
σχεδιασμού για την ανάπτυξη της πόλης σε μακροπρόθεσμη βάση, έχει αποτελέσει
τόπο χωροθέτησης πληθώρας υπερτοπικών χρήσεων και διέλευσης υπερτοπικών
δικτύων».
Ιδιαίτερη σημασία έχει για το Δήμο Αχαρνών η αξιοποίηση των στρατοπέδων
στα πλαίσια ευρύτερου προγράμματος αστικής αναζωογόνησης, από το οποίο θα
προκύψουν μοναδικές ευκαιρίες για: ανάδειξη των στρατοπέδων ως ιδιαίτερων
τόπων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου και γενικότερη ανασύνταξη του αστικού τοπίου με στόχο την αναπλήρωση των σημερινών ελλείψεων που παρατηρούνται στο Δήμο Αχαρνών.
Ο Υπουργός τόνισε ότι είναι ήδη ενημερωμένος και από τον κ. Ντίνο Βρεττό
και ότι θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Αθανάσιος
Φυτάς και ο αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης κος Παναγιώτης Κορνιλάκης.
ρίστηκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων. Πρόεδρος ο
Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος και αντιπρόεδροι Α και Β οι Λαμπρινός Πλατυπόδης και Κυριακή
Μαύρου. Το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
Κωνσταντίνο Ρούσα, Αθανάσιο Μπράτιμο, Ουρανία Θεοδωροπούλου, Δήμητρα Παπαστρατηγάκη,
Σπυρίδωνα Σταματιάδη, Παρασκευή Γκιολή, Αναστασία Παπουτσόγλου, Μαρία Μίχα, Χριστίνα Στίλιου και
Νίκο Μακρή.
Ως αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι: Iωάννης
Μίχας, Αγγέλα Ξηνταβελόνη, Ηρακλής Γεωργιάδης,
Ιωάννης Μάχιος, Ολυμπία Δραγούνη, Ελευθέριος
Ελευθεριάδης, Παρασκευούλα Σιούλα, Στυλιανή Κόη,
Ελένη Καμπόλη, Αγγελική Λούκη, Γιάννης Κασσαβός
και Δέσποινα Κάιλα.
Η θητεία τους ισχύει μέχρι την λήξη της παρούσης
δημοτικής περιόδου. 70.000 ευρώ η φετινή επιχορήγηση αντί για 150.000 ευρώ που ήταν η εισήγηση.
Ο
12
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οκτώβριος 2011
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
ο τελευταίο διάστημα, ως επακόλουθο της
αυξανόμενης φτώχειας που οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση, τα πολυϊατρεία των
Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα δέχονται ένα
δραματικά αυξανόμενο αριθμό ασθενών. Χιλιάδες άποροι άνθρωποι, χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας (μετανάστες και δυστυχώς Έλληνες πολίτες πλέον) συνωθούνται για δωρεάν
πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα
τα δωρεάν φάρμακα να εξαντλούνται.
Κάνουμε έκκληση για μία ακόμα φορά, στην
ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών για το απολύτως αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό.
Πιο συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε ΑΜΕΣΩΣ:
1) Αντιβιοτικά
2) Αντιπυρετικά
3) Αντιβηχικά δισκία
4) Αντιδιαβητικά δισκία
5) Φάρμακα για το στομάχι
6) Δερματολογικές αλοιφές
Πολυϊατρεία :
Αθήνα , Σαπφούς 12 , Πλατεία Κουμουνδούρου, τηλ. 210 3213150
Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 65 , τηλ.
2310 566641, Χανιά Μπόνιαλη 12, τηλ. 28210
23110.
- ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
- ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ) ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΙΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΑ)
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.
- ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΗΝ
Τ
ΤΑΙΝΙΑ (ΚΟΥΠΟΝΙ) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΠΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ.
- ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΛΙΓΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ -ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΠΦΟΥΣ 12
ΑΘΗΝΑ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ Η ΜΑΖΙ ΜΟΥ. ΤΗΛ 6937132999.
Ο Βλ. Πούτιν υπεραμύνεται της
ρωσικής γλώσσας: "Εθνική προσβολή
η υπερβολική χρήση ξένων λέξεων"
πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ
Πούτιν κατηγόρησε τους Ρώσους που
κάνουν υπερβολική χρήση ξένων λέξεων
στον προφορικό τους λόγο για «έλλειψη
αυτοπεποίθησης». «Χρειαζόμαστε χρόνο
για να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε
μια
σπουδαία
χώρα, ένα σπουδαίο έθνος και
έχουμε
έναν
σπουδαίο πολιτισμό.
Έχουμε
πολλά για τα
οποία πρέπει να
είμαστε υπερήφανοι», είπε ο Πούτιν κατά
τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους
της Ρωσικής Ένωσης Βιβλίου.
Ωστόσο, προσέθεσε ότι νιώθει προσβεβλημένος κάθε φορά που κάποιος Ρώσος
χρησιμοποιεί μια ξένη λέξη στη θέση της
αντίστοιχης ρωσικής.
Ο
–€––£“¡
˜•˜£
ĭȊȈǿȀǾȂǹĬǾȂǹȉǿȀǹȋǾȂǼǿǹ
īȊȂȃǹȈǿȅ‡ȁȊȀǼǿȅ
„¾Í¾Á»ÄƾËËÅԄ¾Ë¾ÄÆÎÑÅÔ
—¾ÒÅÄÅѹԙÖÐÆȹԄÑÖÕÆ̽ÕÌԄ¾ËÂÍÆÐÑÅʺÌք¾ÑÏÎË
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΛΙΣΤΑ. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΛΟΓΩ
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.
- ΣΕ ΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.
ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Accupron 20 mg, Accuretic, Aerolin inhaler, Amoxil, Aprovel, arcoxia, Atorvastatin 20, Augmentin,
Berovent inhaler, Brufen, Ceclor, Celebrex, Ciproxin, Co Aprovel, Co Diovan, Daflon, daonil, Depakine,
Chrono, depon, diamicron, Diovan, efexor, Eucreas,
Flixotide inhaler, Glucophage, Klaricid, Laprazol,
Legofer, lipitor, Lobivon, Lopresor 100mg, Meloxicam, Mesulid, Nexium, Normell, Norocin, Norvasc,
Nozinan, olartan, olmetec, Omacor, Omeprazol, omnic tocas, Pancoran, Plavix (Clopidogrel), ponstan,
Pradif tocas, Salospir 100mg, Seractil, seretide diskus,
seropram, Seroquel 100 , 200, 300, 400 mg, Simvastatin 20mga, singulair 5+ 10 mg, solosa, Symbicort,
Tenormin κυριως 100mg, Triatec, voltaren (Ολα
εκτος ενεσιμο), Xozal, Zantac, Zinadol, Zirtek, Zodin,
Zyprexa.
Επ ιδεσμικό υλικό και γάζες
Ινσουλίνες όλων των ειδών, κυρίως Lantus
Όλα τα αντιβηχικά σιρόπια και χάπια Όλες τις
κρέμες και αλοιφές.
Σύριγγες ινσουλίνης και γάζες fucidin
˜ÂѾÍÑÖÕƾȻÐÑÅ˖¾ÑÏÆȹ™ÖÐÆȹ
5ÅÉ
—ÑÌÆÈÌԁϾÈÌʾÈÂÁ»ËÓË
Για π ερισσότερες π ληροφορίες:
Κανάκης Νικήτας,
Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου
Τηλ:, 2103213150
[email protected] gr
Μαθήματα μουσικῆς
᾿Εξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ προσφορά τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου Θρακομακεδόνων, γιά ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα φιλαρμονικῆς,
χορωδίας καί ὀρχήστρας καί πρός τούς νέους τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ.
Τηλ. 2102431865 - 6945150059
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Οκτώβριος 2011
13
«Διατροφή και Υγεία»
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι
τριήμερες εκδηλώσεις στις 7-8 και 9 Οκτώβρη 2011 στην αίθουσα του Δημαρχείου
Αχαρνών, με θέμα «Διατροφή και Υγεία» που διοργάνωσε το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής, σε συνεργασία με το Παράρτημα Αχαρνών της ΕΓΕ και με συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής και του Λαογραφικού Μουσείου
Βαρνάβα.
Πάνω από 1000 επισκέπτες πέρασαν και τις τρεις
μέρες των εκδηλώσεων. Την Παρασκευή το πρωί
7/10, η κ. Ελένη Κουή και η κ. Μαρία Πετρογιάννη,
Διαιτολόγοι –Διατροφολόγοι από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής στα πλαίσια του προγράμματος
«Σκέφτομαι και τρώω», ενημέρωσαν 200 περίπου
παιδιά των μεγάλων τάξεων των 7ου, 12ου και 28ου
Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας, για την αξία της
ισορροπημένης διατροφής αλλά και της άσκησης.
Παρών ήταν και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διατροφής Διαιτολόγος Διατροφολόγος κ. Χ. Γεωργακάκης. Την Κυριακή σε μια κατάμεστη αίθουσα παρά την έντονη βροχή – οι ομιλητές κράτησαν το
ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.
Ο Δρ Νίκος Κατσαρός πρώην Πρόεδρος ΕΦΕΤ
αναφέρθηκε στην Μεσογειακή Διατροφή και στα
πλεονεκτήματά της για την υγεία μας. Μίλησε για
οικολογικά ατυχήματα που επηρεάζουν την τροφική
αλυσίδα και έχουν αρνητική επίπτωση, αλλά και για
τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, δηλ. εισαγωγή
με ανθρώπινη παρέμβαση γονιδίων ζώων στα φυτά,
όπως γονίδια σκορπιού στη ντομάτα, σκόρου στην
πατάτα, γονίδια ανθρώπου σε ψάρια, ψαριού σε φράουλα κ.α. που δεν γνωρίζουμε ακόμη το εύρος των
επιπτώσεων τους, σίγουρα όμως όταν βιάζεται η
φύση οι επιπτώσεις είναι ολέθριες. Μίλησε για τα
πρόσθετα και τα βελτιωτικά στα τρόφιμα που αθροι-
Μ
στικά έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Υπολογίζεται ότι καταναλώνουμε από
4-7 κιλά πρόσθετων το χρόνο. Συμβουλή στους καταναλωτές: περιορίστε τα συσκευασμένα τρόφιμα,
προτιμάτε φρέσκα προϊόντα, φρούτα και λαχανικά
εποχής και βιολογικά προϊόντα που δεν πρέπει να
περιέχουν πρόσθετα, είναι όμως ακριβότερα.
Η κ. Ελένη Μπόρση Ιατρός Διατροφολόγος μίλησε για τα συμπληρώματα διατροφής και για τη χρησιμότητά τους σε υγιείς αλλά και σε καρκινοπαθείς,
εφόσον πάντα συνιστώνται από ειδικούς.
Ο κ. Ιωσήφ Αλεξανδρίδης Διαιτολόγος Διατροφολ αναφέρθηκε στη σχέση της διατροφής με τον
καρκίνο.
«Η διατροφή είναι υπεύθυνη για περίπου το 30%
των καρκίνων στις αναπτυγμένες χώρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών προκαλούνται στο γαστρεντερικό σύστημα και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και
του τρόπου ζωής.
Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παχυσαρκίας στην Ευρώπη τόσο σε ενήλικους όσο και σε
παιδιά. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου όπως του μαστού και του
παχέος εντέρου.
Η πρόληψη μέσω της αλλαγής των διατροφικών
μας συνηθειών και του τρόπου ζωής είναι η πιο αποδοτική στρατηγική στην πρόληψη του καρκίνου. Μια
διατροφή που περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά,
όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ελαιόλαδο και
ροφήματα που περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες,
παράλληλα με μια συστηματική φυσική δραστηριότητα, μπορεί να δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας
κατά πολλών μορφών καρκίνων. Αντιθέτως, η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος και ζωικών
λιπαρών καθώς και ο καθιστικός τρόπος ζωής, αυξά-
νουν τον κίνδυνο πρόκλησης διαφόρων μορφών
καρκίνου»
Ο π. Αναστάσιος Σαργέντης μίλησε για τη
νηστεία και τα ευεργετήματά της. Νηστεία σημαίνει
να απέχει κάποιος από την τροφή, αλλά παράλληλα
να ασκεί την πνευματικότητά του με πράξεις θρησκευτικές. «Η νηστεία της Σαρακοστής ρίχνει την
κακή χοληστερίνη το ίδιο αποτελεσματικά με τα
φάρμακα, ενώ μειώνει το σωματικό βάρος και καταπολεμά την κατάθλιψη». Αυτό δείχνει μελέτη του
Πανεπιστημίου Κρήτης ( Καθηγητής Αντώνης Καφάτος)η οποία δημοσιεύθηκε σε ξένο περιοδικό. Κατά
τη νηστεία απέχουμε από τις ζωικές τροφές, τρώμε
με μέτρο. Σίγουρα δεν θεωρείται νηστεία η κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων από τα νηστήσιμα
τρόφιμα. Ένα τραπέζι πλούσιο σε γαρίδες, καλαμαράκια, χταπόδια, παστίτσιο και γλυκά από σόγια δεν
εξυπηρετεί το σκοπό της νηστείας, είναι υποκρισία.
Η Μουσική Ομάδα του Καλλιτεχνικού Καφενείου
Αχαρνέων η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση,
έκλεισε την εκδήλωση με μουσική και τραγούδια
που τραγουδήθηκαν από όλους και ανέβασαν τη διάθεση. Στη μουσική ομάδα συμμετείχαν τα παιδιά:
Γιώτα Δημητρακοπούλου, Δόμνα Καραγιάννη,
Γαβριέλλα Μυλωνά, Δημήτρης Καραγιάννης, Αργύρης Δρόκαλος, Χρήστος Νέζης, Χρήστος Δημητράκης, Πέτρος Ζέρβας, Ηρώ Μολινδρή και Σταμάτης
Παρασκευάς.
Στην είσοδο της αίθουσας η Εταιρεία Nestle πρόσφερε καφέ και οι σπουδαστές του τμήματος μαγείρων του ΙΕΚ Δομή μαγείρεψαν, ετοίμασαν και πρόσφεραν εδέσματα στους καλεσμένους. Επίσης όλοι
είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την έκθεση κεντητού ψωμιού από το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου και
το Διαδραστικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα και
τις τρεις μέρες.
«20 χρόνια μετά, η πράξη εφαρμογής της Αγίας Άννας οδεύει προς κύρωση»
20 χρόνια πριν, το 1991, η περιοχή της Αγίας Άννας εντάχθηκε στο
σχέδιο. Από τότε έως σήμερα η
μελέτη πράξης εφαρμογής παρέμενε σε μελετητικά γραφεία και κολλούσε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
Μετά από καθημερινή πίεση,
τόσο του Δημάρχου όσο και του
Αντιδημάρχου Αστικής Ανάπτυξης
κ. Π. Κορνιλάκη σε συνεργασία με
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
για ολοκλήρωσή της, με ικανοποίηση ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες
στην ανωτέρω περιοχή ότι παραδόθηκε η μελέτη πράξης εφαρμογής.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα
θα πραγματοποιηθεί η τελευταία
ανάρτηση της πράξης εφαρμογής
και η μελέτη θα σταλεί για υπογραφή στον Περιφερειάρχη.
Ένα μείζον θέμα για την περιοχή
της Αγίας Άννας, έστω και μετά την
παρέλευση τόσων ετών οδεύει στην
τελική λύση του.
Η Δημοτική Αρχή, διαβεβαιώνει
τους δημότες αυτού του τόπου ότι
συντονισμένα και μεθοδικά εργάζεται για την επίλυση χρονιζόντων
προβλημάτων παρά τις αντιξοότητες αυτής της εποχής.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ»
ΕΓΕ Αχαρνών και ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση σας προσκαλούν να συμμετάσχετε
στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν την Τετάρτη 2
Νοεμβρίου 2011, ώρα 18:00 με θέμα: «Οστεοπόρωση, η σιωπηλή
επιδημία», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την οστεοπόρωση, την
πρόληψη, την διατροφή και πολλά άλλα.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη: την πραγματοποίηση δωρεάν μετρήσεων οστικής πυκνότητας, και τη διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2/11/2011
ώρες 9:00 έως 14:00 στο Δημαρχείο Αχαρνών. Οι μετρήσεις
οστικής πυκνότητας θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 210 2440455, κα Ουρανία Αναγνωστάκη.
πό την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η εγκατάσταση για το δωρεάν ασύρματο internet (WiFi) του Δήμου
Αχαρνών.
Η δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο παρέχεται
ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους χρήστες φορητών υπολογιστών ή ακόμα και κινητών τηλεφώνων που έχουν την δυνατότητα σύνδεσης WiFi.
Η τοποθέτηση των κεραιών ΟΜΝΙ αρχικά θα γίνει στα εξής σημεία:
1. Κεντρική πλατεία των Αχαρνών ( Ιερός ναός Αγ. Βλασίου)
2. Πλατεία Καράβου
3. Ολυμπιακό Χωριό (Κεντέρη 11)
4. Ιερός ναός Αγίου Κων/νου & Ελένης (Λυκότρυπα)
5. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
6. Προφήτης Ηλίας (Σύλλογος Κρητών)
7. Δημαρχείο
Ο Δήμαρχος Αχαρνών τόνισε: «Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει
στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου, ενώ είναι μια υποδομή που μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον για την κάλυψη μεγαλύτερου γεωγραφικού χώρου στο Δήμο Αχαρνών.»
Η
Α
14
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Οκτώβριος 2011
«Θετική η ανταπόκριση
του κόσμου στην «Ποδηλατάδα»
ην Πέμπτη 22/09 πραγματοποιήθηκε η έναρξη των 4ήμερων εκδηλώσεων για το ποδήλατο με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς
αυτοκίνητο», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαίμαχων Αθλητών
(Π.Ε.Π.Α.)
Θετική η ανταπόκριση του κόσμου στην «ποδηλατάδα», παρά τον
άσχημο καιρό, οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από το Δημαρχείο και με την
συνοδεία της δημοτικής αστυνομίας περιηγηθήκαν στους δρόμους της
πόλης.
Μετά τη λήξη της «ποδηλατάδας» πραγματοποιήθηκε κλήρωση για
τέσσερα ποδήλατα, τα οποία πρόσφεραν το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ». Οι νικητές για τα τέσσερα ποδήλατα ήταν οι
εξής:
Θωμάς Κίτσος
Βασιλική Μανδηλαρά
Κοσμίδης Θεόδωρος
Γομάτος Θανάσης
Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι
ξεχωριστή για κάθε πόλη. Είναι ξεχωριστή γιατί μπορεί να αποτελέσει
αφετηρία για όλους μας να πάψουμε ή τουλάχιστον να περιορίσουμε
την χρήση του αυτοκίνητου.
Συνέχισε λέγοντας «Ο κος Θάνος Βλαστός καθηγητής του Εθνικού
Μετσοβειου Πολυτεχνείου είχε κάποτε δηλώσει ότι ΄΄Αν ζούσαμε στην
Ελβετία ο ποδηλατοδρόμος θα κόστιζε ελάχιστα θα σχεδιάζαμε απλώς
μια λευκή γραμμή και όλοι θα τον σέβονταν.ʼʼ Έχει απόλυτο δίκιο ο κος
Βλαστός εμείς πρέπει να ξοδέψουμε αρκετά χρήματα σε μελέτες και
καλύτερη παιδεία προκειμένου αυτήν την λευκή γραμμή να έχουμε την
βούληση να την σεβαστούμε. Το ποδήλατο είναι «στοίχημα πολιτισμού»
Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών
για το ποδήλατο τοποθέτησε σε διάφορα σημεία του Δήμου δέκα
θέσεις σταθμεύσης ποδηλάτων:
Δημαρχείο (3 θέσεις), Κ.Ε.Π., Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, Ι.Κ.Α.,
ΚΕΠ, Εφορία, 2ο Δημοτικό Σχολείο και πλατεία Θρακομακεδόνων.
Ευχαριστούμε πολύ το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» για την προσφορά των ποδηλάτων. Καθώς και την Τροχαία, την δημοτική αστυνομία
και την Π.ΕΠ.Α. που συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή του ποδηλατικού
γύρου.
Τ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δήμος Αχαρνών προσκαλεί όσους ιδιοκτήτες διαθέτουν αδόμητους χώρους (οικόπεδα) στο Κεντρικό Μενίδι, να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για τη μίσθωση του ακινήτου τους, με σκοπό αυτό
να χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Αχαρνών για δημιουργία θέσεων
στάθμευσης.
Οι προς μίσθωση αδόμητοι χώροι (οικόπεδα) θα πρέπει:
α) να βρίσκονται στο Κεντρικό Μενίδι, πλησίον της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου και ειδικότερα μεταξύ των οδών: Κωνσταντινουπόλεως - Κοραή – Φίλιππου Δέδε – Σαλαμίνος – Παπαφλέσσα – Ναυαρίνου
– Παύλου Μελά – Δημητρίου Δέδε – Δημοκρίτου – Βίκτωρος Ουγκώ –
Ηρακλείτου - Κωνσταντινουπόλεως,
β) να είναι τουλάχιστον 400τ.μ.
Επιθυμητά δεδομένα τα οποία θα αποτελέσουν και κριτήρια της
τελικής επιλογής είναι η εγγύτητα στην κεντρική πλατεία, η προσβασιμότητα, η έκταση του οικοπέδου και η δέσμευση του ιδιοκτήτη για
ενοικίαση από το Δήμο για τουλάχιστον 4 χρόνια. Ο αριθμός των ιδιοκτησιών που τελικά θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί από την κατανομή στο
χώρο και από τις προκύπτουσες θέσεις στάθμευσης.
Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να διαθέσουν ακίνητο για το σκοπό
αυτό, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντος τους στο
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου (κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, 07:30 – 15:00, κ.κ. Μαρία Αλεξοπούλου
και Κων/να Βρεττού, τηλ. 210.2072.469 & 368), στέλνοντας τις προσφορές τους με τους τίτλους ιδιοκτησίας και το τοπογραφικό διάγραμμα
του οικοπέδου, σε διάστημα 20 ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως
της παρούσης.
Ο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
Ένα ξύλινο γλυπτό, σύμβολο της σχέσης
ανάμεσα στις Αχαρνές και την Πάρνηθα
➢ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ην προαιώνια σχέση των Αχαρνών με την Πάρνηθα,
θα αναδείξει, με αφορμή τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Αχαρνών (ΙΛΕΑ), που θα πραγματοποιηθούν την
Κυριακή 16 Οκτωβρίου, ένα ξύλινο γλυπτό, που ολοκληρώνεται ήδη, με σκοπό να τοποθετηθεί μπροστά από το Μουσείο. Πρόκειται για μια εικαστική σύνθεση που απεικονίζει,
σε φυσικό μέγεθος, τρεις μορφές που έχουν άμεση σχέση
με το βουνό και που, η κάθε μια της, κρύβει έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Ο Πάνας συμβολίζει την πλούσια φύση
της Πάρνηθας, η Νύμφη την ομορφιά της και το θηλυκό
ελάφι την αναγέννησή , που πρέπει να γίνει, μετά την
καταστροφική φωτιά του 1999. Ιδιαίτερο συμβολισμό κρύβει και το υλικό, αφού το έργο σμιλεύθηκε πάνω σε έναν
καμένο κορμό της Πάρνηθας, που χρονολογείται από τον
18ο αιώνα.
Ο γλύπτης Σπύρος Ντασιώτης κατάφερε μέσα σε λίγες
μέρες να δημιουργήσει ένα σπουδαίο έργο, που πέρα από
τους συμβολισμούς, διαθέτει αξιοσημείωτη πλαστικότητα
και εκφραστικότητα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σμιλεύοντας το ξύλο, μέσα στην Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου
και κυρίως των νέων, που περνούν τα απογεύματά τους
στα café ή στα σκαλάκια του Αγίου Βλασίου. Επικοινωνιακός και πρόθυμος για κουβέντα, ο καλλιτέχνης μιλάει μαζί
τους για την εικαστική του παρέμβαση, το υλικό και τις
μορφές, αλλά και για το πλούσιο έργο του. Η ιδέα της
δημιουργίας του γλυπτού έχει συνδεθεί, άμεσα, με τα
εγκαίνια του Μουσείου, το οποίο, μέσα από τα εκθέματά
του, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη της σχέσης
των Αχαρνέων με το πανέμορφο βουνό της Αττικής γης.
Μέσα από μια σπάνια, για τα ελληνικά δεδομένα, και ανοιχτόμυαλη συνεργασία, η ΙΛΕΑ και το Δασαρχείο Πάρνηθας κατάφεραν, με την καθοριστική συμβολή του Σπύρου
Ντασιώτη, να δώσουν περιεχόμενο στη ρήση ότι η Τέχνη
δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά απευθύνεται στην κοινωνία
αναδεικνύοντας ιδέες και αξίες. Λίγο είναι;
Τ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Οκτώβριος 2011
15
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε
στις 14-9-2011, στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης, προγραμματισμένη συνάντηση με την
Υφυπουργό κα Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Η συνάντηση έγινε κατόπιν αιτήσεως
του Δ.Σ. για να συζητηθούν κυρίως , τα
θέματα παιδείας που αφορούν τα σχολεία
της Πρ/θμιας και Δευ/θμιας εκπαίδευσης
της Ανατολικής Αττικής, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που εμφανίστηκαν
στο χώρο της παιδείας με την έναρξη
αυτής της σχολικής χρονιάς.
Ο Πρόεδρος εξέθεσε τα ζητήματα που
αναφέρει η Ομοσπονδία στο υπόμνημα που
κατέθεσε και αφορούν κυρίως:
• Ελλείψεις διδακτικού προσωπικού σε
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Ανατολικής Αττικής
• Κτηριακό
α. Προμήθεια αιθουσών
β. Μελέτες-Δημοπρατήσεις-Κατασκευές
σχολικών κτηρίων
Η
γ. Ιδρύσεις νέων Σχολείων
• Ελλείψεις βιβλίων
• Χρηματοδότηση Σχολείων
Η κα Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι όλα
τα δημοτικά θα λειτουργούν κανονικά και
με τις ειδικότητες το αργότερο μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου.
Για το εκρηκτικό πρόβλημα του κτηριακού στην Ανατολική Αττική η ενημέρωση
ήταν διεξοδική σε ότι αφορά την προμή-
θεια αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την για κάλυψη των εκτάκτων αναγκών, αλλά και για τα έργα που
υλοποιούνται ή χρηματοδοτούνται στους
δήμους της Ανατολικής Αττικής (Αχαρνών,
Ωρωπού, Κρωπίας, Διονύσου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Λαυρεωτικής, Μαρκοπ.
Μεσογαίας, Παλλήνης, Ραφήνας, Γέρακα,
Λαυρίου, Καπανδριτίου), από τον ΟΣΚ ΑΕ
(πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
Όσον αφορά τις ελλείψεις στα βιβλία
διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο έχει οργανώσει όλες εκείνες τις υποστηρικτικές
ενέργειες και το υλικό που χρειάζεται,
ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς
την επιβάρυνση των οικογενειών και ότι
έχει ξεκινήσει διαδικασίες για τον έλεγχο
της υπόθεσης την άμεση απόδοση ευθυνών. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κατέθεσε το
υπόμνημα στην Υφυπουργό με τις θέσεις
και τα αιτήματά του και αποφασίστηκε από
κοινού, νέα συνάντηση σε ένα μήνα για
την εξέταση της προόδου των θεμάτων
που συζητήθηκαν.
Άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, με την τελετή
εγκαινίων, το Λαογραφικό Μουσείο των Αχαρνών
ι Αχαρνές άφησαν, το απόγευμα της Κυριακής 16 Οκτωβρίου, πίσω
το σεισμό του 99, που κόστισε ζωές και περιουσίες, με τον πιο
πανηγυρικό τρόπο: Εγκαινιάζοντας το Μουσείο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Αχαρνών (ΙΛΕΑ), που είχε πληγεί από το σεισμό του
99 και είχε αναστείλει τη λειτουργία του. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια, για
να αποκατασταθεί το κτίριο του παλιού Δημαρχείου, το οποίο παραχώρησε στην ΙΛΕΑ ο Δήμος Αχαρνών για να στεγάσει το Μουσείο, επί
δημαρχίας του νυν Βουλευτή Αττικής, Ντίνου Βρεττού και δύο χρόνια
για να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο μουσειακό χώρο. «Μιλάμε πλέον
για ένα ψηφιακό και διαδραστικό μουσείο, το οποίο ξεναγεί τον επισκέπτη στα εκθέματα με τη βοήθεια επτά οθονών, συνδεδεμένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή», τόνισε, στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος
του ΔΣ της ΙΛΕΑ, Γιώργος Φυτάς, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφέρει
ότι η ΙΛΕΑ διαθέτει πλούτο εκθεμάτων στις αποθήκες, αλλά και στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της. «Συνεχίζουμε την ψηφιοποίηση των
αντικειμένων, με στόχο να την έχουμε ολοκληρώσει σύντομα», υπογράμμισε ο Γιώργος Φυτάς, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε όλους τους
συντελεστές της προσπάθειας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον πρώην
Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λεωνίδα Κουρή, έκλεισε την ομιλία του απευθύνοντας έκκληση στο επιστημονικό δυναμικό της πόλης να βοηθήσει,
Ο
εθελοντικά, στη λειτουργία του Μουσείου. «Χρειαζόμαστε τους αρχαιολόγους, τους ιστορικούς, τους συντηρητές έργων τέχνης, τους καλλιτέχνες και κάθε άλλο συμπολίτη που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση,
να συμβάλει για τη λειτουργία του Μουσείου, το οποίο πρέπει να είναι
ανά πάσα στιγμή επισκέψιμο για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους
νέους, τόνισε ο Γιώργος Φυτάς, ο οποίος ανανέωσε το ραντεβού με
τους πολίτες των Αχαρνών για την προσεχή Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στο
Δημαρχείο Αχαρνών όπου αρχίζει το τετραήμερο 10ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας της Αττικής. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Αχαρνών συνεχάρη τους συντελεστές της προσπάθειας και
τόνισε ότι ο Δήμος Αχαρνών θα κάνει το Μουσείο σημείο αναφοράς σε
όλα τα πολιτιστικά γεγονότα που θα διοργανώνει, από δω και στο εξής.
Σεμνός, όπως πάντα, ο Λεωνίδας Κουρής, που από τη θέση του Νομάρχη ήταν ο βασικός συντελεστής της επαναλειτουργίας του Μουσείου
και ευχαρίστησε το Νομαρχιακό Συμβούλιο, τις υπηρεσίες της Νομαρχίας και τις διοικήσεις του Δήμου Αχαρνών και της ΙΛΕΑ, πριν κόψει
τιμής ένεκεν την κορδέλα εγκαινίων του νέου Μουσείου. Αξίζει να
αναφερθεί ότι δεκάδες πολιτών περίμεναν υπομονετικά, επί αρκετή
ώρα για να δουν το Μουσείο, αφού, για λόγους ασφαλείας δεν ήταν
δυνατό να εισέλθουν, ταυτόχρονα, όλοι οι παρευρεθέντες.
16
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Οκτώβριος 2011
Μεγάλη Επιτυχία των κοριτσιών μας
ρεις αθλήτριες μας του στίβου, πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Γυμναστικές Aκαδημίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι αθλήτριες είναι:
Τ
Σαββοπούλου Τζωρτζίνα:
Ακαδημία Αθηνών.
Διονυσάτου Χαρούλα:
δημία Αθηνών.
Γυμναστική
Γυμναστική Ακα-
Μαρτίνου Κατερίνα: Γυμναστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.
Συγχαρητήρια στα κορίτσια,
στους
γονείς και τον προπονητή τους. Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Αρκετοί ενήλικες φέτος εκδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους στον «ΦΟΙΒΟ» για το άθλημα του Τάεκβοντο. Όσοι ενήλικες λοιπόν
ενδιαφέρεστε για το Τάεκβοντο μπορείτε να
απευθυνθείτε στα γραφεία του ΦΟΙΒΟΥ
καθημερινά 5.00 – 9.00 το απόγευμα. Δηλώστε συμμετοχή σύντομα ώστε να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενηλίκων
για να ξεκινήσει το τμήμα.. Τηλ. Επικοινωνίας 210 24 67 447.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο.Χ. «ΦΟΙΒΟΣ»
ημοσιεύθηκε στο τελευταίο
φύλλο της εφημερίδας «Ο
ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ» ολοσέλιδη επιστολή του κ.
Γ. Λουρδή την οποία ο ίδιος τιτλοφορεί «Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΑΠΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ». Επειδή στη
συγκεκριμένη περίπτωση εμπλέκει
το σωματείο μας, κρίνουμε σκόπιμο
να δώσουμε συνοπτικά τις θέσεις
μας σʼ ότι μας αφορά στο συγκεκριμένο κείμενο:
Οι λόγοι για τους οποίους απεβλήθη (σχεδόν ομόφωνα) στη Γενική Συνέλευση της 27.2.2011 από το
σωματείο μας ο κ. Λουρδής, του έγιναν γνωστοί, στην οποία Γ.Σ. ο ίδιος
ήταν μάλιστα παρών και εξέφρασε
τις σχετικές απόψεις του. Είναι ακατανόητο τόσους μήνες μετά, να
επανέρχεται δημοσιεύοντας ένα
κείμενο στο οποίο εμπλέκει το
σωματείο μας – που επιδιώκει καθαρά αθλητικούς σκοπούς –με άλλους
φορείς και όργανα. Θεωρεί υποχρέωσή μας να σχολιάζουμε δημοσιεύματα που αναφέρονται είτε στη
Μονή Βατοπεδίου, είτε στον π. Πρόεδρο της Ο.Χ.Α.Ε., είτε σε Μ.Κ.Ο.,
είτε να τοποθετούμαστε στις όποιες
καταχωρήσεις γίνονται ή δε γίνονται στον τύπο για άλλα σωματεία…
Είναι προφανές ότι ο κ. Λουρδής, περιδινούμενος στον στρόβιλο
των δικών του εμμονών, δεν αντιλή-
Δ
φθηκε ποτέ τους σκοπούς του
σωματείου μας και δεν επεδίωξε
ποτέ την πραγματοποίησή τους.
Το σωματείο μας, μέσα στα 5
χρόνια λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί με το έργο του τόσο στη
συνείδηση των συμπολιτών μας που
το στηρίζουν καθημερινά όσο και με
την παρουσία του στις αθλητικές
διοργανώσεις που συμμετέχει. Στο
πλαίσιο του Ολυμπιακού πνεύματος,
της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης έχει φιλοξενήσει, με τον εθελοντισμό των μελών του, αθλητικές
εκδηλώσεις
του Διαδημοτικού
αθλητισμού, των Αθλητικών Ενώσεων αλλά και Τελικούς Πανελλήνιας
εμβέλειας των Αθλητικών Ομοσπονδιών και χαίρει της αναγνώρισης
της επιτυχίας του έργου του, από
τους επίσημους φορείς, στην οργάνωση και προαγωγή του Αθλητισμού.
Παρά ταύτα, ετέθησαν κάποια
ερωτήματα στην επίμαχη επιστολή,
τα οποία αν και απαντήθηκαν άμεσα
στον συντάκτη της, είναι προφανές
ότι δεν έγιναν κατανοητά με αποτέλεσμα να τα δημοσιεύει με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την αρνητική
εικόνα του σωματείου μας. Προς
άρση λοιπόν των αμφιβολιών, οι
απαντήσεις μας είναι οι εξής:
Η πρόταση του «ΦΟΙΒΟΥ» σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις
(αποδεικνυόμενη και εγγράφως),
έχει υποβληθεί στα αρμόδια όργανα.
Οι οποιεσδήποτε αθλητικές
διοργανώσεις που πραγματοποιούν
οι οικείες ομοσπονδίες αθλημάτων
στα στάδια των οποίων έχουμε τη
χρήση, ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ και δεν
λαμβάνεται κανένα οικονομικό
αντάλλαγμα γιʼ αυτές. Διευκρινιστικά η νομική μας μορφή είναι αυτή
του αθλητικού μη κερδοσκοπικού
σωματείου και όχι ιδιωτικού κερδοσκοπικού φορέα.
Δεν αποκλείστηκε ποτέ κανείς
από το σωματείο μας και δεν αποκρούστηκε καμία κοινωνική προσφορά. Επιθυμία μας είναι να συμμετέχουν όσο περισσότεροι μπορούν και να βοηθήσουν στην προσπάθειά μας και στους σκοπούς του
σωματείου μας.
Κύριο μέλημά μας είναι να εξασφαλίζουμε πάντα την ασφάλεια
των αθλητών μας στις αθλητικές
εγκαταστάσεις, που μέχρι σήμερα
το επιτυγχάνουμε με τη συνεχή
παρουσία των υπευθύνων των τμημάτων σʼ αυτές καθώς και με τον
κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης έχουμε αιτηθεί επανειλημμένα, αλλά είναι γενικά αντιληπτό ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
να επιτευχθεί.
Το αν θα ήταν μετά βεβαιότητας
υπόλογος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, ενώπιον της
Ελληνικής Δικαιοσύνης ο κ. Λουρδής, του απαντάμε ότι με το δεδομένο ότι τα αδικήματα δεν διώκονται αυτεπάγγελτα, εξαρτάται από
τη βούληση και την ανοχή που δείχνουν οι παθόντες. Δεν μπορεί
όμως να εξασφαλισθεί η καθʼ οιονδήποτε τρόπο ισόβια ανοχή τους,
όταν μάλιστα με το επίμαχό του
δημοσίευμα, τους συνδέει με «κατʼ
εργολαβία» συκοφάντες σε βάρος
του !!!
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι
αν ο κ. Λουρδής θεώρησε ότι αδικείται από την απόφαση της Γ.Σ. του
σωματείου μας περί αποβολής του,
μπορούσε να την προσβάλλει στα
αρμόδια δικαστήρια. Σήμερα (7
μήνες μετά!) προσκρούει σε κάθε
έννοια λογικής το να δημοσιεύει
ανεπίκαιρες επιστολές που παράγουν αρνητικά αποτελέσματα.
Τέλος λυπούμαστε για λογαριασμό
του Συλλόγου των Κατοίκων του
Ολυμπιακού Χωριού που στην εφημερίδα του έδωσε το λόγο «αμερόληπτα» μόνο στον κ. Λουρδή για να
εξωτερικεύσει τις εμμονές του.
Ολυμπιακό Χωριό, 12/10/2011
Ἐπιτέλους Στέγαστρα Στάσεων !! Δεκαπέντε κηπουροί στήν Δεκέλεια
῞Ο
Τ
ό Δημοτικό Συμβούλιο στή
Συνεδρίαση τῆς 6ης ᾿Οκτωβρίου, ἐνέκρινε τήν διάθεση χώρου γιά
τήν τοποθέτηση ἑκατόν δεκαέξι
(116) στεγάστρων στάσεων ἀναμονῆς ἐπιβατῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν, μέ ἐνσωματωμένα σέ αὐτά
διαφημιστικά πλαίσια. ᾿Εξ αὐτῶν τά
32 προορίζονται γιά τό ᾿Ολυμπιακό
Χωριό καί τά 26 γιά τούς Θρακομακεδόνες. Εἰδικά γιὰ το Ολυμπιακό
Χωριό πρόκειται γιά τήν προώθηση
ἑνός χρονίζοντος αἰτήματος τῶν
κατοίκων του καί ἐπιμόνων προσπαθειῶν συμπολίτη μας (ὁ ὁποῖος δέν
ἤθελε μέ κανέναν τρόπο νά ἀναφέρουμε τό ὄνομά του) .
Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τόν
Ἀναπληρωτή Ἀντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ἀναγνωστόπουλο καθώς καί
τόν κ. Χρῆστο ᾿Αναγνωστόπουλο,
εἰδικό σύμβουλο τοῦ Δημάρχου,
γιά τό ἐνδιαφέρον καί τή μέριμνα
πού ἐπέδειξαν.
πως μᾶς πληροφόρησε ὁ ᾿Αντιδήμαρχος
Βασίλης Λαζάρου, ἀπό τούς
40 κηπουρούς πού διαθέτει
ὁ Δῆμος, οἱ 15 θά διατεθοῦν
γιά τούς Θρακομακεδόνες,
τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό (ζώνη
πρασίνου) καί τήν Βαρυμπόπη.
Βεβαίως οἱ ἐκκρεμότητες σέ αὐτές τίς περιοχές
εἶναι πολύ μεγάλες καί τό
προσωπικό λίγο, ἀλλά ἔστω
καί ἔτσι, σιγά-σιγά ὅταν
κάποια στιγμή ἔλθουν σέ
λογαριασμό, τότε ἡ συντήρηση θά γίνεται πολύ εὐκολώτερα.
Στίς ἀρχές Νοεμβρίου τό
τμῆμα αὐτό θά ἐγκατασταθεῖ στούς Θρακομακεδόνες
καί ἐπί κεφαλῆς του θά εἶναι
ἡ γεωπόνος Σμαρώ Καρακάση.