Σύλλογος Φοιτητών Προπτυχιακού Προγράμματος

Σύλλογος Φοιτητών Προπτυχιακού Προγράμματος
«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αθήνα, 27/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου: [039]
ΠΡΟΣ
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέα
Τ.Κ. 26222
Πάτρα
Υπόψη:
1. Προέδρου της Δ.Ε. του ΕΑΠ, κ. Χαρ. Κοκκώση
2. Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας κα Μ. Χατζηνικολάου
3. Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου, κ. Σπ. Τζαμαρία
4. Προϊστάμενου Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Χαρ. Ροδόπουλο
5. Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης, κα Ευαγ. Λυμπεροπούλου
Κοινοποίηση:
1. Γραμματεία Δ.Υ., κα Κων/να Μητροκόντη
2. Γραμματεία Κοσμητείας, κα Δήμ. Ζούπα, κα Χρ. Καραχάλιου
3. Τμήμα Μητρώου Φοιτητών, κ. Διον. Στυλιανέσης, κα Αθ. Αμαξά
4. Γραφείο Υποτροφιών, κα Κων/να Μικέλη, κα Κατ. Θεοδόση
Θέμα: «Αιτήματα Συλλόγου ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.ΦΥΕ »
Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,
Με δεδομένο ότι ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.ΦΥΕ ιδρύθηκε προκειμένου να συμβάλει θετικά στην
βελτίωση της ποιότητας των σπουδών του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»,
σας παραθέτουμε εγγράφως τα αιτήματα του Συλλόγου μας, τα οποία έχουν συζητηθεί κατά
καιρούς με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και στα οποία, αν και έχουμε εισπράξει θετική διάθεση,
δεν έχουμε δει την υλοποίησή τους.
Προκειμένου ο Σύλλογος από μέρους του, να δώσει επίσημα και υπεύθυνα απαντήσεις στους
φοιτητές στα παρακάτω καίρια ζητήματα τα οποία τους ταλανίζουν επί καιρώ, ζητάμε από
τους αρμόδιους την έγγραφη απάντηση - δέσμευσή τους σε αυτά.
Σελίδα 1 από 6
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.syllogosfye.gr,
E-mail: [email protected]
Σύλλογος Φοιτητών Προπτυχιακού Προγράμματος
«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Επειδή βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι η Θ.E. αλλά διαφοροποιείται ο ρόλος της
στο Π.Σ. «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», «σπάζοντας» σε υποενότητες-μαθήματα,
απαιτούμε από το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες,
προκειμένου να καταχωρείται η βαθμολογία για κάθε υποενότητα/μάθημα ξεχωριστά, καθώς
και ο μέσος όρος της Θ.Ε.
Αυτό θα βοηθήσει από τη μία να μας δοθεί επίσημα η μόνιμη κατοχύρωση στις υποενότητεςμαθήματα τα οποία έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς και δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας
νόμος που να δικαιολογεί το γεγονός να τα ξαναδίνουμε, εφόσον η δομή των προγραμμάτων
σπουδών και το σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων, εξασφαλίζει την επιλογή ικανών για
την απόκτηση πτυχίου. Από την άλλη, θα βοηθήσει και όλους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν
σκοπό να απευθυνθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων, αφού
ακαδημαϊκά αυτό που ενδιαφέρει είναι η επίδοση σε συγκεκριμένα μαθήματα.
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Είναι αναγκαίο πλέον να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τους αρμόδιους ώστε να
θεσμοθετηθούν τα εργαστήρια μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι πληρώνουμε για κάτι το οποίο δεν
είναι θεσμικά κατοχυρωμένο.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Όσον αφορά το θέμα των εξετάσεων, ζητούμε να αυξηθούν σε τρεις ανά ακαδημαϊκό έτος,
προκειμένου να ανταποκρίνονται οι εξετάσεις στον όγκο της διδασκόμενης ύλης, η οποία
αντιστοιχεί σε τρία εξαμηνιαία μαθήματα. Συγκεκριμένα προτείνουμε μία εξεταστική στο
μέσον της χρονιάς για την ύλη που θα έχει καλυφθεί έως τότε, μία δεύτερη για το υπόλοιπο της
διδασκόμενης ύλης και μία τρίτη επαναληπτική των δύο προηγούμενων. Θα πρέπει να λάβετε
πολύ σοβαρά υπόψη σας, το κόστος που επωμίζεται κάθε φοιτητής για τις Θ.Ε. και την
ευκαιρία που του δίνεται με μία και μοναδική διπλή συνεχόμενη εξεταστική χωρίς να υπάρχει
ο επαρκής χρόνος επανάληψης ενδιάμεσα.
Ζητάμε ακόμα άμεσα, να οριστεί επίσημα τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης των γραπτών
για λόγους διαφάνειας ως προς τους Σ.Ε.Π. Στο ίδιο πνεύμα, ζητάμε να αναρτώνται πλήρη
στατιστικά στοιχεία επιτυχίας/αποτυχίας των αποτελεσμάτων επιτυχόντων/αποτυχόντων των
εξετάσεων ανά Θ.Ε.
Σελίδα 2 από 6
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.syllogosfye.gr,
E-mail: [email protected]
Σύλλογος Φοιτητών Προπτυχιακού Προγράμματος
«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η αποστολή του Ε.Α.Π., όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του Ιδρυτικού
Νόμου, είναι η εξ αποστάσεως παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με την ανάπτυξη και
αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας.
Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία συγγραφής βιβλίων με προδιαγραφές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και το μεγάλο και καινοτόμο έργο που αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται από τους
αρμόδιους για την παραγωγή Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού (Ε.Δ.Υ.), το οποίο έχει
αποδειχθεί απαραίτητο ως προς την καλύτερη κατανόηση της ύλης.
Η πολυετής όμως λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν δικαιολογεί τη μέχρι σήμερα εμφάνιση
των ίδιων προβλημάτων ως προς το εκπαιδευτικό υλικό και τη μέθοδο διδασκαλίας, ούτε την
υστέρησή του σε μεθόδους υποστήριξης των φοιτητών εξ αποστάσεως, που λειτουργούν πλέον
και σε ορισμένα συμβατικά Πανεπιστήμια.
Συγκεκριμένα:
•
•
•
αρκετοί τόμοι που έχουν συγγραφεί για το Ε.Α.Π. δεν βοηθούν τους φοιτητές που
εκπαιδεύονται από απόσταση, είτε γιατί απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι ήδη
γνώστες του αντικείμενου που περιγράφουν, είτε γιατί η θεωρία και οι ασκήσεις που
περιέχουν δεν προετοιμάζουν τους φοιτητές κατάλληλα για εκείνες των γραπτών
εργασιών και των τελικών εξετάσεων. Τα τεράστια παροράματα που συχνά τα
συνοδεύουν, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
σε ορισμένες Θ.Ε. το E.Δ.Υ. δεν επαρκεί στην επεξήγηση δυσνόητων σημείων της
ύλης, πρόβλημα που γίνεται εμφανέστερο σε ιδιαίτερα φορτωμένες και δύσκολες Θ.Ε.
οι Ο.Σ.Σ. συχνά υστερούν των προσδοκιών τους. Παρατηρείται δε, η αδυναμία
ανταπόκρισης ενός μεγάλου ποσοστού φοιτητών σε δύο κυρίως Θ.Ε. ΦΥΕ 14 και ΦΥΕ
34 οι οποίες χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής από μέρους και των διδασκόντων αλλά και
του εκπαιδευτικού και εναλλακτικού διδακτικού υλικού.
Αν και όλα αυτά επισημαίνονται από τους φοιτητές κατά τη διαδικασία τις αξιολόγησης, που
διενεργείται κάθε χρόνο από τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, δεν
βελτιώνονται. Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αξιολογήσεις μας δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν κάποιους φοιτητές στην απαίτηση για εύκολες σπουδές και
κάποιους στην αναζήτηση φροντιστηριακής υποστήριξης. Η μεγάλη δε μάζα των φοιτητών
εγκαταλείπει το πρόγραμμα απογοητευμένη. Επειδή όμως, σε καμία περίπτωση δεν
αποσκοπούμε να ρίξουμε το επίπεδο των σπουδών μας και επειδή ενώ στο άρθρο 5,
παράγραφος 6α αναφέρεται ότι: «Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του
απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν τις
ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος τις εξ’
Σελίδα 3 από 6
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.syllogosfye.gr,
E-mail: [email protected]
Σύλλογος Φοιτητών Προπτυχιακού Προγράμματος
«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
αποστάσεως εκπαίδευσης» και με βάση την αξία που έχει κοστολογηθεί η
Θ.Ε., διαπιστώνουμε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υστερούν των προσδοκιών μας.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε:
•
•
•
•
•
να επανεκδοθούν οι τόμοι που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
να ενσωματωθούν τα παροράματα στους τόμους που συνοδεύουν (σε συγκεκριμένες
Θ.Ε. π.χ. ΦΥΕ 30 ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθος που πρέπει να έχουν)
να ολοκληρωθεί το Ε.Δ.Υ. για όλες τις Θ.Ε. και να προβείτε στην αντικατάσταση
αυτών που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής
οι Ο.Σ.Σ. να γίνουν αποτελεσματικότερες, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε Θ.Ε. και
τα καθήκοντα των Σ.Ε.Π. συγκεκριμένα. Η δε παρακολούθησή τους από τους
υπεύθυνους να είναι έγκαιρη, ώστε να προλαμβάνονται τα προβλήματα που καλούνται
οι φοιτητές να περιγράψουν στο τέλος της ακαδημαϊκή χρονιάς, όταν είναι πλέον αργά.
να λειτουργήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά οι τηλεδιασκέψεις/εικονικές τάξεις,
τουλάχιστον δυο φορές εβδομαδιαίως για τους φοιτητές που το επιθυμούν, έτσι ώστε
οι Σ.Ε.Π. να μας παρέχουν συνεχή υποστήριξη στο δύσκολο έργο που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πιστεύουμε ότι το Ε.Α.Π. ιδρύθηκε για να υπηρετήσει την ανοιχτή και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση με καινοτόμα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) τα οποία δε θα παράγουν μία
επιπλέον μηχανή πτυχίων, οδηγώντας και άλλους πτυχιούχους στην ανεργία.
Για το λόγο αυτό, κρίνουμε απαραίτητες κάποιες αλλαγές στο Π.Σ. «Σπουδές στις Φυσικές
Επιστήμες», οι οποίες πιστεύουμε ότι θα δώσουν ένα επιπλέον κύρος στο Πανεπιστήμιό μας,
δημιουργώντας ένα Π.Σ. που δεν υπάρχει σε άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας και προσελκύοντας με
αυτόν τον τρόπο περισσότερους φοιτητές. Συγκεκριμένα προτείνουμε και θέλουμε:
• τη δημιουργία ενός προπαρασκευαστικού έτους σπουδών με αντικείμενα τη φυσική, τη
χημεία και τα μαθηματικά, για τους φοιτητές οι οποίοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο προπτυχιακό τμήμα, όπως αυτό
προτείνεται και λειτουργεί επιτυχώς στο πρώτο και μεγαλύτερο εξ αποστάσεως
Πανεπιστήμιο της Αγγλίας
• τη δημιουργία των αντίστοιχων κατευθύνσεων-κλάδων των Φυσικών Επιστημών,
δίνοντας κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις στο 3ο και 4ο έτος σπουδών σε τεχνολογίες αιχμής.
Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα δίνεται η ευκαιρία σε όσους φοιτητές έχουν σκοπό
να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακά ή/και διδακτορικά προγράμματα σπουδών,
να
συμβάλλουν στην έρευνα.
Σελίδα 4 από 6
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.syllogosfye.gr,
E-mail: [email protected]
Σύλλογος Φοιτητών Προπτυχιακού Προγράμματος
«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
• τη δημιουργία μίας Θ.Ε. στο 4ο έτος, που να αντιστοιχεί σε διπλωματική εργασία
ωφελώντας άμεσα και πάλι τους φοιτητές που έχουν ως σκοπό να συνεχίσουν ως
μεταπτυχιακοί ή/και διδακτορικοί.
• τη λειτουργία της επιλεγόμενης Θ.Ε. του 4ου έτους «Πλανήτης Γη», ένα από τα
χαρακτηριστικά μαθήματα της σχολής Φυσικών Επιστημών. Θα θέλαμε να μάθουμε τι
εξυπηρετεί η ύπαρξη της συγκεκριμένης ενότητας στο Π.Σ. από την στιγμή που δεν
διδάσκεται. Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να
προσληφθούν καθηγητές με τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Π.Σ. ΤΟΥ ΕΑΠ
Κρίνουμε απαραίτητο ένα ποσοστό αποφοίτων ή/και επί πτυχίω φοιτητών με μία Θ.Ε., να
έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μεταπτυχιακά Π.Σ. του Ε.Α.Π. χωρίς να μπαίνουν στη
διαδικασία της κλήρωσης.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Ζητάμε να μεριμνήσετε ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των φοιτητών στους οποίους χορηγείται
υποτροφία βάσει των οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων και απαιτούμε
από το Τμήμα Υποτροφιών κατά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, να αναγράφει
τη βάση των μορίων για λόγους διαφάνειας.
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Θεωρούμε μείζονος σημασίας ζήτημα την έλλειψη Πρυτανείας. Ζητάμε να λήξει επιτέλους η
μεταβατική κατάσταση της Δ.Ε. και να αυτοδιοικηθεί το Ίδρυμα από τακτικό και
αποκλειστικό ακαδημαϊκό προσωπικό.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Επειδή το εν λόγω Π.Σ. απαιτεί την παρουσία μας στην Πάτρα για την εκπόνηση των
εργαστηρίων, κρίνουμε απαραίτητο να παραχωρηθούν φοιτητικές εστίες στον ιδιόκτητο χώρο
του Πανεπιστημίου στην Περιβόλα, προκειμένου να διευκολυνθούμε και εμείς οικονομικά,
αλλά και μεταπτυχιακοί ή/και διδακτορικοί φοιτητές των οποίων η φυσική παρουσία κρίνεται
επίσης απαραίτητη.
Σελίδα 5 από 6
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.syllogosfye.gr,
E-mail: [email protected]
Σύλλογος Φοιτητών Προπτυχιακού Προγράμματος
«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΚΟΣΤΟΣ Θ.Ε.
Ως προς την οικονομική μας επιβάρυνση, υπενθυμίζουμε το αίτημα της πλειονότητας των
φοιτητών του Ε.Α.Π., για αισθητή μείωση των διδάκτρων και την καταβολή αυτών σε δόσεις,
οι οποίες όμως να απέχουν επαρκώς χρονικά μεταξύ τους.
ΖΗΤΗΜΑ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ
Επειδή από τα αιτήματα δεν εξαιρείται κάποιος φοιτητής, παρακαλούμε να ληφθεί άμεσα
μέριμνα ώστε όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις που διενεργούνται οι Ο.Σ.Σ. και οι Εξετάσεις
να είναι πλήρως προσβάσιμες σε Α.Μ.Ε.Α. (πχ. ο χώρος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αμαρουσίου,
κατόπιν παραπόνων, κρίνεται δυσλειτουργικός).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω να μας ενημερώσετε εγγράφως για το
• ποια από τα παραπάνω θέματα είναι υλοποιήσιμα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
• ποια από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί και πόσο απέχει η ολοκλήρωσή τους
• ποιες ενέργειες θα μεθοδεύσετε για την πραγματοποίηση των υπολοίπων
Για τον ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.ΦΥΕ
H Πρόεδρος
H Γραμματέας
Σιδηροπούλου Ουρανία
Μήτση Μαρία
Σελίδα 6 από 6
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.syllogosfye.gr,
E-mail: [email protected]