Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ψ

Ρέθυμνο, 16-7-2012
Αρ. πρωτ.: 8052
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Α
Μ
ψ
Γ ενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση
.-Διοικητικού
Τμήμα
:Β' Προσωπικού
Ταχ.Δ/νση
.Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο
Πληροφορίες
: Ειρήνη Γολεγού- Μαλά
Τηλέφωνο
:2831-0- 77924
Fax
:2831-0-77921
E-mail
: mala(a)admin.uoc.gr
Προς:
τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Α ο ρ ί σ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Θέμα: Κοινοποίηση πίνακα εκλογέων
Σ ύ μ φ ω ν α με την υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/ 19-9-1988 (ΦΕΚ 684/19-988 τ. Β) Υ π ο υ ρ γ ι κ ή Α π ό φ α σ η και τις ισχύουσες διατάξεις για τη σ υ γ κ ρ ό τ η σ η των
Υπηρεσιακών
Συμβουλίων
Ν.Π.Δ.Δ.,
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88
(ΦΕΚ/562/Β/1990)
υπουργικές
και
όπως
τροποποιήθηκε
(ΦΕΚ/876/Β/1988),
με
Φ.908/63584/Η/7-6-2012
και
λαμβάνοντας
έγγραφο
του
υπ'
αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/16^/30179/3-9-90
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001
αποφάσεις
τις
υπόψη
Υπουργείου
(ΦΕΚ/1246/Β/2001)
το
με
Παιδείας,
αριθμ.
(
πρωτ.
αριθμ.
πρωτ.
ε ι σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ε γ γ ρ ά φ ο υ 6375/11-6-2012) με το οποίο κοινοποιήθηκε το με α ρ ι θ μ .
πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.15/1032/οικ. 13052/6-6-2012
έγγραφο
του
Υπουργείου
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την ε κ λ ο γ ή
των α ι ρ ε τ ώ ν ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν των υπαλλήλων στα Υ.Σ. , και την α π ό φ α σ η της α ρ ι θ μ .
760/12-7-2012
συνεδρίας ' του
τοιχοκολλήθηκαν
στα
Πρυτανικού
καταστήματα
των
Η ρ ά κ λ ε ι ο (κτίριο Διοίκησης - Βιβλιοθήκη) ο ι
των αιρετών εκπροσώπων
στο
Υπηρεσιακό
Συμβούλιο
των
Συμβουλίου,
σας
υπηρεσιακών
μονάδων
ότι
Ρέθυμνο
-
πίνακες εκλογέων για την ανάδειξη
υπαλλήλων
Διοικητικού
γνωρίζουμε
με σύμβαση εργασίας
Προσωπικού
του
Ι.Δ.Α.Χ.
Πανεπιστημίου
Κρήτης.
Σ ύ μ φ ω ν α με την παρ. 3 του άρθρου 2 της π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η ς Υ.Α. , κάθε
ε κ λ ο γ έ α ς μπορεί να ζητήσει με αίτηση του την εγγραφή του στον οικείο πίνακα
( ε φ ό σ ο ν δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ότι δεν περιέχεται
κ α θ ώ ς και τη δ ι ό ρ θ ω σ η
έχει
το όνομα του στον πίνακα ε κ λ ο γ έ ω ν )
κάθε στοιχείου της εγγραφής του, π ο υ
κ α τ α χ ω ρ η θ ε ί στον κατάλογο ή έχει
μεταβληθεί
μετά
κ α τ α λ ό γ ο υ . Μαζί με τις αιτήσεις πρέπει να προσκομίζονται
εσφαλμένα
την
τυχόν
κατάρτιση
του
τα πιστοποιητικά ή τα
έγγραφα
των δημοσίων άρχων
ε φ ό σ ο ν δεν υπάρχουν
Οι
αιτήσεις
στο
που
δικαιολογούν τις ζητούμενες
διορθώσεις,
π ρ ο σ ω π ι κ ό μητρώο του υ π α λ λ ή λ ο υ .
υποβάλλονται
στα
Τμήματα
Β'
Προσωπικού
της
Διεύθυνσης
η
Υ π ο δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς Διοικητικού, μ έ σ α σε α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή π ρ ο θ ε σ μ ί α ε π τ ά (7) η μ ε ρ ώ ν
α π ό την α ν α κ ο ί ν ω σ η του π ί ν α κ α εκλογέων.
Επίσης σ ύ μ φ ω ν α με την παρ. 4 του ά ρ θ ρ ο υ 2 της ίδιας
μπορεί ,
μέσα στην π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η π ρ ο θ ε σ μ ί α ,
για τη δ ι α γ ρ α φ ή κάποιου από τους πίνακες εκλογέων,
στην
ιδιότητα
του
ως
εκλογέα,
αναφέροντας
Υ.Α. , κάθε ε κ λ ο γ έ α ς
να
υποβάλλει ένσταση
για λ ό γ ο υ ς π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι
στην
αίτηση
τους
ειδικούς
και
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ς λ ό γ ο υ ς π ο υ επικαλείται για τη δ ι α γ ρ α φ ή .
Με
ν ε ό τ ε ρ ο έ γ γ ρ α φ ο θα σας ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ μ ε για την π ρ ο θ ε σ μ ί α υ π ο β ο λ ή ς
υποψηφιοτήτων
και ά λ λ ε ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς που
έχουν σ χ έ σ η με την ε κ λ ο γ ι κ ή
διαδικασία.
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή διανομή
-Κ. Πρύτανη
-Αντιπρύτανη Ακ.
Υποθέσεων
-Διεύθυνση Διοικητικού
- Υ π ο δ ι ε ύ θ υ ν σ η Διοικητικού
-Τμήματα Β' Προσωπικού(Ρ-Η)
-Γραμματεία Υ π η ρ ε σ ι α κ ο ύ Συμβουλίου
Με εντολή Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Διοικητικού
—&ρήνη-Ρ β λ ε^ού-Μαλά
Προϊσταμένη
του Τ μ ή μ α τ ο ς Β' Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ
TD-'QirmigjPiGP
0
20 12
ΚΡΗΤΙ
08:49
08
IOYN 2 0 1 2 1 2 : 5 9
PI
Ft
*
i/ (
Yah
V, Σ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
AHMOKPA.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ/Α ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Α/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
POL-KfiHTHS
B) 0 0 1 / C O
7
^ Α ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ Μ Ε ΦΑΞ
Βαθμός Ασφαλείας;
Να διατηρηθεί μέχρι;
, ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 07/06 /2012
Αρ.Πρωτ- βαθμός Προτερ.
635Β4 / Η
ΠΡΟΣ :
1) Ενιαίους Διοικητικούς
Τομείς
35) Γενυχίς Δ/νσεις, Δ/ν<>«ις και
Ανβξάρτητα Τμήματα της Κ.Υ.
Ταχ. Δ/νοπ: Α, Παησνόρέου 37
του
ΊΧ. - Πόλη: 1S180 Μαρούαι
Υπουργείου Παιδείας, Δια ?ίου
Ιίτσσελί άχ: i<yww.minedu.govjr
Μσθηοης και Θρησκευμάτων
e-maiiimgeoi^ousiiP ininedu.gov.gr
3) Γενική Γραμματ^ία Δια Βίου
Πληροφορίας; Μ. Γ^ωργοοση
Μάβηόης (ΠΓΑβ.Μ.)
Τηλέφωνο: 210 344 3 5 9 1
4) Γ ενική Γραμμάρια Ερευνας και
Fax: 210 344 2365
Τεχνολογίας
») Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
6) ΠεριφερΛίακΛ Δ/νσεις
ΠΑΝΗΠ5Γ
-ίΣ!
Α/βμιας και 8/θμιας Κκκ/σης
7) reviKa Αρχεία too Κράτους
Κεντρική Υπηρεσία (K.Y.J
Αριθ. Π ρω».
Ημερομηνία
...11- £-9U>l 9L...
8)Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.)
5)Νομικά
npoowna
Δημοσίου
Δικαίου αρμοδιότητας
Υπουργείου Παι6>£ας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
10) Ανώτατες Εκκλησκ*α^κές
Ακαδημίες: Αθηνών,
Θΐο/νίκης
Βελλας Ιωαννίνων, Κρ^ΤΓ^ς
ΘΕΜΑ; Κοινοποίηση «γγράφου
Παρακαλείσθε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τ ό π ο τ ο υ Προνράμματσς ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://et.dlavgeia.gov.Rr ΤΟ με αριθμ, ττρωτ, ΔΙΔΜ/Φ,37.15/1032/οικ.ΐ3052/&-6-2012
(ΑΔΑ; Β4Λ8Χ-6ΡΓ) έγνραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κα^Ηλίκτρονικής
Διακυβέρνησης, μ« θώμα κΕκλσγίς αιρετών εκπροσώπων τ ω ν υπαλλήλων στα υπηρεσιακά
συμβούλια», για ενημέρωση σας.
Η ΠΡΟΪΪΤΑΐνίΕΝΗΤΗΣΔΙΕΥΘΥΜΣΗΪ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
f l t o r d Αντίγραψο
ϋ Τ L-Κύλλθϋ
- Δ/Vση Διοικτιπκού
Τμήματα A ' ^ r . A ' , ^ '
1
ΑΔΑ:
Β4Λ9Χ-6ΡΓ
ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗς
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ Μ Η Μ Α ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 2 1 3 1 3 1 3 2 1 2 , -215, -378, -373, -394
Ka>; 21 3 1 3 1 3 3 8 9
ΘΕΜΑ:
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
]
'
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔίΔΑΔ/Φ.37.15/1032/οικ. 1 3 0 5 2
I
ΠΡΟΣ :
1. Όλα τα Υπουργεία, Γενικές ή
Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού ή
Προσωπικού
2. Όλες
τις
Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού η
Προσωπικού
3 Δ/νση Οργάνωσης &
Λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
Σ τ α δ ί ο υ 27, 10183 Α θ ή ν α
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ι".
Προσωπικού
6. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά
συμβούλια
Έχοντας υπόψη το γεγονός ό τ ι η θ η τ ε ί α των α ι ρ ε τ ώ ν μελών Γων
υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών λ ή γ ε ι την 3 1 1 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ τ ο υ
τρέχοντος έτους, παρακαλούνται οι α ρ μ ό δ ι ε ς Δ / ν σ ε ι ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ή Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ να
μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών γ ι α την ε κ λ ο γ ή νέων
αιρετών εκπροσώπων στα εν λ ό γ ω σ υ μ β ο ύ λ ι α που θα σ υ γ κ ρ ο τ η θ ο ύ ν γ ι α την
χ ρ ο ν ι κ ή περίοδο 1-1-2013 έως 31-12-2014. 0 τρόπος, η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ α ι οι
π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς ε κ λ ο γ ή ς των εν λ ό γ ω εκπροσώπων των υ π α λ λ ή λ ω ν ο ρ ί ζ ο ν τ α ι στην
υπ'
αριθμ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-88
[ΦΕΚ
684/Β/1988)
υπουργική
απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88
(ΦΕΚ/876/Β/1988),
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-90
[ΦΕΚ/562/Β/Ί990]
και
ΔΪΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001
(ΦΕΚ/1246/Β/2001)
υπουργικές
αποφάσεις.
Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ότι μέχρι 30 Ιουνίου θ α πρέπει να έχει ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί τ ο π ρ ώ τ ο
σ τ ά δ ι ο τ η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς , δηλαδή η κ α τ ά ρ τ ι σ η τ ω ν π ι ν ά κ ω ν ε κ λ ο γ έ ω ν .
ΑΔΑ
Β4Λ9Χ-6ΡΓ
Επισημαίνεται ό τ ι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 της παρ. 6 τ ο υ
ν. 3 5 2 8 / 2 0 0 7 (ΦΕΚ 26 Α ' / 9 - 2 - 2 0 0 7 ) , όπως α ν τ ι κ α τ α σ τ ά θ η κ ε με τις δ ι α τ ά ξ ε ι ς του
άρθρου δεύτερου του ν . 3 8 3 9 / 2 0 1 0 (ΦΕΚ 5 1 Α ' / 2 9 - 3 - 2 0 1 0 ) κ α ι ο ι η σ υ ν έ χ ε ι α
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ά ρ θ ρ ο υ ένατου παρ. 9 τ ο υ ν . 4 0 5 7 / 2 0 1 2 (ΦΕΚ
5 4 Α ' / 1 4 - 3 - 2 0 1 2 ) , καθώς κ α ι σύμφωνα με τις δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ π έ μ π τ ο υ παρ.4
τ ο υ ν . 3 8 3 9 / 2 0 1 0 , όπως τ ρ ο π ο π ο ι ή θ η κ ε με τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ ί α τ ο υ παρ. 1 2
του
ν.4057/2012,
οι
αιρετοί
εκπρόσωποι
των
υπαλλήλων
στα
υπηρεσιακά
συμβούλια θ α πρέπει ν α α ν ή κ ο υ ν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ κ α ι να έχουν
τουλάχιστον τ ο βαθμό Γ .
Οι Δ / ν σ ε ι ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ή Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι να
κοινοποιήσουν
άμεσα
την
παρούσα
εγκύκλιο
στα
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δ ι κ α ί ο υ που ε π ο π τ ε ύ ο υ ν κ α ι να παράσχουν κάθε συνδρομή γ ι α την ε φ α ρ μ ο ν η της.
Η Γενική Γραμματέας
Ενσταθία Mnst γελέ
Εσωτερική διανομή :
- Γ ρ α φ ε ί ο κ. Υ π ο υ ρ γ ο ύ
- Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
- Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών
- Δ/νση Διοικητικού
ΙΔΑΧ
Ονοματεπώνυμο
CODRINGTON CAROLINE του CHRISTOPHER
ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΝΤΣ ΖΙΓΚΡΙΝΤ του ΚΑΡΛΧΑΪΝΤΖ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ - ΞΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΤΖ
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΛΟΥΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΡΔΑΒΑ ΧΕΝΤΡΙΚΑ του ΧΕΡΧΑΡΤ
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΣΗΦ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΒΛΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΑΛΕΡΓΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΑΛΕΡΓΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΟΘΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ιου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΟΥΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΥΜΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΛΤΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Βαθμός
Β
Δ
Δ
Δ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Ε
Γ
Γ
Ε
Δ
Δ
Δ
Ε
Δ
Δ
Δ
Γ
Λ
ΖΛ
Γ
Δ
Ε
Δ
Δ
Δ
Γ
Δ
Δ
Ε
Δ
Δ
Γ
Ε
Γ
Δ
ΚΑΛΥΒΑ
Δ
Μ Α Ρ Ι Α του Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ
Σ Ε Β Α Σ Τ Ο Υ Λ Α του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ε
Κ Α Μ Π Α Ν Η - Λ Υ Ρ Α Ρ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α του Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
Δ
Κ Α Π Ε Λ Λ Α Κ Η Ο Υ Ρ Α Ν Ι Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Λ Α Α Σ Π Α Σ Ι Α του Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ
Δ
ΚΑΡΝΙΑΒΟΥΡΑ ΚΥΒΕΛΗ
ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
ΚΑΤΖΙΛΑΚΗ
του Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
Δ
Μ Α Ρ Ι Α του Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α του
Δ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κ Α Τ Σ Ο Γ Ρ Ι Δ Α Κ Η Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α του
Δ
ΠΑΝΤΕΛΗ
Γ
Κ Α Φ Α Τ Ο Υ Ε Λ Ε Ν Η του Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ
Ε
ΚΕΛΑΪΔΗ
Ε
Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Κ Ε Φ Α Λ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α του
Κ Λ Ε Ι Σ Α Ρ Χ Α Κ Η Σ Μ Ι Χ Α Η Λ του
Σ Τ Υ Λ Ι ΑΝ 0 Υ - Ι Ω Α Ν Ν Η
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Γ
Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Κ Η Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η του Π Ε Τ Ρ Ο Υ
Ε
Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η Ε Ι Ρ Η Ν Η του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
ΚΟΝΤΟΛΕΤΑ
Δ
Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η - Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ι Α του
Ε
ΧΡΗΣΤΟΥ
Δ
Κ Ο Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Ε
Κ Ο Π Α Ν Α Κ Η Β Α Ρ Β Α Ρ Α του Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Δ
Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Α Κ Η Σ Ο Φ Ι Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
Κ Ο Ρ Ν Ι Λ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η του Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ
Δ
ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ
Δ
Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α rou
ΚΟΡΩΝΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Σ Τ Ε Λ Λ Α του Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Κ Ο Σ Μ Α Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κ Ο Υ Β Α Ρ Α Κ Η Σ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ του Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Δ
Γ
Γ
Κ Ο Υ Β Α Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ του Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Γ
Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Α Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
Κ Ο Υ Μ Ο Υ Λ Α Α Ρ Γ Υ Ρ Η του Φ Ω Τ Ι Ο Υ
Ε
Κ Ο Υ Τ Α Λ Α Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α του
Ε
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κ Ο Υ Τ Ο Υ Κ Α Κ Η Σ Ο Φ Ι Α του Ι Ω Α Ν Ν Η
Δ
Κ Ο Υ Τ Σ Ο Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Η Ε Ι Ρ Η Ν Η του Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Υ
Δ
ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Α του
ΙΩΑΝΝΗ
Γ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α Κ Η Σ Μ Ι Χ Α Η Λ του Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Δ
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ε Λ Η Α Ν Τ Ω Ν Ι Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
Λ Α Γ Α Μ Τ Ζ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Γ
Λ Α Γ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ του Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ
Ε
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ
Δ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ Ε Ν Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η του Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Γ
I
Λ Ι Α Δ Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
Λ Ι Α Π Α Κ Η ς Σ Π Υ Ρ Ί Δ Ω Ν Α ς του Ι Ω Α Ν Ν Η
Ε
Λ Ι Ν Α Ρ Δ Α Κ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ του Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Γ
Λ Ι Ο Δ Α Κ Η Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Α του Ι Ω Α Ν Ν Η
Β
Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Τ Α Κ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ του Μ Ι Χ Α Η Λ
Ε
Λ Υ Μ Π Ε Ρ Ά Κ Η ς Π Ε Τ Ρ Ο ς του Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
Γ
ΜΑΚΡΑΚΗ
Δ
Ε Ι Ρ Η Ν Η - Α Ν Δ Ρ Ο Μ Α Χ Η του Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Μ Α Κ Ρ Ι Δ Α Κ Η Ε Ι Ρ Η Ν Η του Μ Ι Χ Α Η Λ
Ε
Μ Α Μ Α Λ Α Κ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ του Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Υ
Γ
Μ Α Μ Α Λ Α Κ Ι Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ του Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Γ
Μ Α Ν Ι Δ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α του Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
Δ
Μ Α Ν Ι Ο Υ Δ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α του Β Α Ρ Δ Η
Δ
Μ Α Ν Ο Υ Ρ Α Μ Α Ρ Ι Ν Α του Μ Α Ν Ο Υ Σ Ο Υ
Γ
Μ Α Ν Ο Υ Σ Α Κ Η Χ Α Ρ Ι Κ Λ Ε Ι Α του Η Λ Ι Α
Δ
ΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δ
του Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
Μ Α Ρ Α Β Ε Γ Ι Α Ε Λ Ε Ν Η του Ι Ω Α Ν Ν Η
Δ
Μ Α Ρ Γ Ε Τ Ο Υ Σ Α Κ Η Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α του Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Γ
Μ Α Ρ Ι Ο Υ Γ Α Ρ Υ Φ Α Λ Ι Α του Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ
Δ
Μ Α Ρ Κ Α Τ Α Τ Ο Υ Ε Λ Ε Ν Η - Φ Α Ν Η του Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ
Δ
Μ Α Ρ Τ Ι Μ Ι Α Ν Α Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α του Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Υ
Δ
Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Κ Η Ε Ι Ρ Η Ν Η του Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ
Δ
Μ Α Σ Τ Ρ Ο Δ Η Μ Ο Υ Ν Ι Κ Η του Λ Ο Υ Κ Α
Δ
Μ Α Τ Α Λ Λ Ι Ω Τ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α του Μ Ι Χ Α Η Λ
Δ
Μ Η Ν Α Δ Α Κ Η Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α του Μ Ι Χ Α Η Λ
Δ
Μ Η Τ Ρ Ο Φ Ά Ν Η ς Ι Ω Α Ν Ν Η ς του Α Θ Α Ν Α ς Ι Ο Υ
Γ
Μ Ι Χ Ε Λ Α Κ Α Κ Η Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Α του Ι Ω Α Ν Ν Η
Β
Μ Ο Α Τ Σ Ο Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ του Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ
Δ
Μ Ο Σ Χ Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Φ Ω Τ Ι Ο Σ του Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ
Δ
Μ Ο Υ Ζ Ο Υ Ρ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α του Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
Δ
Μ Ο Υ Ν Δ Ρ Ι Α Ν Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Ν Α του Μ Α Ρ Κ Ο Υ
Δ
Μ Π Α Ρ Α Δ Α Κ Η Α Θ Η Ν Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Γ
Μ Π Ε Ρ Β Α Ν Α Κ Η Ε Υ Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η του Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Ε
Μ Π Ο Ρ Μ Π Ο Υ Δ Α Κ Η Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Ν Ι Κ Η του Ν Α Π Ο Λ Ε Ο Ν Τ Α
Δ
Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α - Χ Α Ν Ι Ω Τ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α του Ν Α Π Ο Λ Ε Ο Ν Τ Α
Δ
Μ Υ Γ Ι Α Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ
Μ Υ Λ Ω Ν Α Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η του Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Δ
Μ Υ Σ Ι Ρ Λ Η Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η του Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ
Δ
Ν Α Ο Υ Μ Ι Δ Η Ε Ι Ρ Η Ν Η του Ι Ω Α Ν Ν Η
Γ
Ν Ε Μ Π Α Υ Λ Α Κ Η Σ Ο Φ Ι Α του Φ Ω Τ Ι Ο Υ
Δ
Ν Ι Κ Η Τ Α Μ Α Ρ Ι Α του Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Δ
Ν Ι Κ Ο Λ Α Κ Α Κ Η Σ Ο Φ Ι Α του Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ
Γ
Ν Ι Κ Ο Λ Α Κ Α Κ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ του Ι Ω Α Ν Ν Η
Ε
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δ
Ν Ο Υ Κ Α Κ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ του Μ Υ Ρ Ω Ν Α
Δ
ΝΤΑΝΑΛΑΚΗ
Δ
Γ Α Λ Α Τ Ε Ι Α του
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ του
ΜΙΧΑΗΛ
Γ
Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Η Ο Λ Υ Μ Π Ι Α του Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
Π Α Λ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ του
ΒΛΑΣΙΟΥ
Π Α Ν Α Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Σ Ο Φ Ι Α του Ι Ω Α Ν Ν Η
Δ
Γ
Γ
Π Α Ν Α Γ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α του Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η
Ε
Π Α Ν Τ Α Ρ Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Α του Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Δ
Π Α Ν Τ Ε Λ Α Κ Η Ν Ι Κ Η του Ι Ω Α Ν Ν Η
Δ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ
του
Γ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Π Α Π Α Δ Α Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α του Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Δ
Χ Α Ρ Ι Κ Λ Ε Ι Α του Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ
Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ του Μ Ι Χ Α Η Λ
Γ
Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ του Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Δ
Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ του Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Ε
Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ του Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Δ
Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ του Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ
Γ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η του Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ
Δ
Π Α Π Α Δ Ο Υ Λ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η του
Δ
Π Α Π Α Σ Α Β Β Α Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Π Α Ρ Τ Α Λ Η Μ Α Ρ Ι Α του Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ
Ε
Δ
Π Α Τ Ρ Α Μ Α Ν Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ του Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
Ε
ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ
Δ
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α του Ι Ω Α Ν Ν Η
Π Α Υ Λ Ι Δ Α Κ Η Σ Η Λ Ι Α Σ του Ι Ω Σ Η Φ
Γ
ΠΑΧΑΚΗ
Δ
Μ Α Ρ Ι Α του Μ Υ Ρ Ω Ν Α
Π Ε Ρ Α Κ Ι Ε Λ Ε Ν Η του Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ - Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Υ
Δ
ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΙΤΤΙΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΡΕΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΡΟΖΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΟΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΣΑΔΜΑΝ ΣΟΡΕ του ΝΑΣΕΡ ΓΚΟΛΙ
ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΛΔΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΛΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΑΜΑΤΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΠΟΥΝΑ-ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΟΡΕΣΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΣΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΧΡΥΣΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΚΟΥΝΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΕΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΘΗ ΙΑΣΜΗ του ΒΡΕΤΤΟΥ
ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ EDELTRAUD-ΜΑΡΙΑτου ΚΑΡΛ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΤΑΣΣΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΑΝΤΑΡΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΖΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΩΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΤΟΥΡΛΟΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δ
Γ
Δ
Δ
Ε
Δ
Ε
Δ
Γ
Δ
Ε
Ε
Δ
Δ
Δ
Γ
Δ
Γ
Δ
Ε
Γ
Γ
Δ
Γ
Ε
Δ
Δ
Γ
Δ
Δ
Γ
Γ
Δ
Ε
Β
Δ
Γ
Λ
Ux
Δ
Ε
Δ
Β
Δ
Ε
Ε
Δ
Δ
Δ
Γ
Δ
Ε
Ε
Δ
Δ
Δ
ΤΡΙΓΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ττου ΜΥΡΩΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΑΛΙΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΦΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΦΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΟΥΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ - ΜΗΝΑΣ του ΦΑΙΔΩΝΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΗΝΑ
ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Γ
Δ
Δ
Γ
Δ
Δ
Γ
Δ
Δ
Γ
Δ