Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (FAQ)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
1. Ποια είναι η μέγιστη χρονική διάρκεια σπουδών για να αποφοιτήσω από
το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών;
Ο χρόνος σπουδών για τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά την
ψήφιση του νόμου 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195 Α), είναι ίσος με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου, προσαυξημένο κατά 2 έτη ή
4 εξάμηνα. Για το Τμήμα μας ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι 6 έτη ή 12
εξάμηνα.
2. Πόσο διαρκεί κάθε εξεταστική περίοδος;
Οι εξεταστικές περίοδοι του Χειμερινού (Φεβρουάριος) & Εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος) και η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου (εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου) έχουν χρονική διάρκεια τριών (3) εβδομάδων.
Η ακριβής ημερομηνία κάθε εξεταστικής περιόδου αναφέρεται στο εκάστοτε οδηγό σπουδών και ειδικότερα στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
3. Μπορώ να επιλέξω μαθήματα και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου;
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διδάσκονται διατμηματικά μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος.
4. Γιατί να διαλέξω άλλη γλώσσα εκτός των Αγγλικών;
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές δεν κατέχουν τουλάχιστον το πτυχίο F.C. (ή Lower) υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Οι φοιτητές που θα καταθέσουν
στη Γραμματεία του Τμήματος ακριβές αντίγραφο του πτυχίου F.C. (ή
Lower) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία από τις υπόλοιπες ξένες
γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά).
1
5. Τι ρόλο παίζουν οι κατευθύνσεις στο πτυχίο;
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει τρεις κατευθύνσεις, οι
οποίες συγκροτούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία
δύο εξάμηνα. Οι δέσμες αυτές αποτελούν εξειδικεύσεις των μαθημάτων,
που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα. Στο πτυχίο αναγράφεται η κατεύθυνση που ακολούθησε ο κάθε φοιτητής.
6. Παίζουν ρόλο τα ECTS για την απόκτηση του πτυχίου;
Tο σύστημα ECTS θεμελιώνεται σε 3 βασικά στοιχεία: την ενημέρωση
(σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα
των φοιτητών), την αμοιβαία συμφωνία (μεταξύ των ιδρυμάτων-εταίρων
και των φοιτητών) και τη χρήση των πιστωτικών μονάδων ECTS (που δείχνουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή).
7. Πόσες πιστωτικές μονάδες ECTS χρειάζομαι για την αποφοίτηση;
Στα πλαίσια του ECTS, 60 μονάδες ισούνται με το φόρτο εργασίας ενός
ακαδημαϊκού έτους σπουδών, ενώ συνήθως οι 30 μονάδες αντιπροσωπεύουν ένα εξάμηνο. Συνολικά απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες ECTS
για τη λήψη του Πτυχίου. Ο ακριβής αριθμός μονάδων ανά μάθημα αναφέρεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
8. Πώς βλέπω τις βαθμολογίες μου;
Ηλεκτρονικά με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού, εφόσον
έχουν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα της Γραμματείας από τον διδάσκοντα
ή τον υπάλληλο της Γραμματείας.
9. Πώς βλέπω την ύλη των μαθημάτων;
Στον Οδηγό Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στον Πίνακα Ανακοινώσεων ή αν ο Διδάσκων έχει αποστείλει σχετικό e-mail ή στην πλατφόρμα του e-class.
10. Πώς υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου;
2
Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από το μέσο όρο βαθμολογίας όλων των
μαθημάτων εκτός της ξένης γλώσσας. Τα τέσσερα μαθήματα - επίπεδα
κάθε επιλεγόμενης ξένης γλώσσας υπολογίζονται ως ένα μάθημα και αφορά το μέσο όρο βαθμολογίας των τεσσάρων.
11. Μπορώ να αλλάξω το βαθμό μου σε κάποιο μάθημα;
Η αλλαγή βαθμού επιτυχίας σε κάποιο μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί με νέα αξιολόγηση – εξέταση, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος
σπουδών, δηλ. πριν τη λήψη του πτυχίου.
12. Mπορώ να βελτιώσω το βαθμό πτυχίου μου ξαναδίνοντας κάποια μαθήματα;
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών μπορείτε να εξεταστείτε ξανά
για βελτίωση βαθμολογίας. Δικαιούστε επανεξέταση από ένα (1) έως τρία
(3) μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία νέας εξέτασης
στη Γραμματεία του Τμήματος.
13. Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την ορκωμοσία;
Βλέπε: Κεντρική Ιστοσελίδα Τμήματος –> Έγγραφα φοιτητών.
14. Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση γνώσεων πληροφορικής;
Η βεβαίωση επάρκειας γνώσης χειρισμού Η/Υ χορηγείται κατά την αποφοίτηση. Για να χορηγηθεί θα πρέπει να έχετε περάσει τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα, που περιλαμβάνουν εκμάθηση/χρήση κάποιου προγράμματος π.χ. Microsoft Office, SPSS, Minitab, κ.λπ.
15. Ποιες είναι οι ώρες φοιτητών για κάθε καθηγητή;
Υπάρχει ανακοίνωση στο γραφείο κάθε διδάσκοντα.
16. Πώς βρίσκω τα e-mail των Διδασκόντων;
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος – >Προσωπικό – > Λίστα Προσωπικού
3
17. Ποιοι μπορούν να δώσουν κατατακτήριες;
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3185/2013, που ορίζει την διαδικασία κατάταξης
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατατακτήριες εξετάσεις), δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πτυχιούχοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και
οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου
σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του
αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.econ.uth.gr/spoudes.html
18. Πώς μπορώ να συνδεθώ στο δίκτυο του Πανεπιστημίου;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου
μας http://www.noc.uth.gr
19. Πού βρίσκω το καταστατικό του Φοιτητικού συλλόγου;
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον γραμματέα του Φοιτητικού Συλλόγου.
20. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει δίδακτρα;
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει δίδακτρα. Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τις κατευθύνσεις στην ιστοσελίδα http://master.econ.uth.gr/
4