close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i

embedDownload
Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 i 8 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", br.
42/03, 28/04, 75/05 i 13/06), člana 6 stav 1 tačka 5 i člana 23 Zakona o finansiranju lokalne
samouprave ("Službeni list RCG", br. 42/03, 44/03 i Službeni list CG", broj 5/08) i člana 32 Statuta
Opštine Andirjevica ("Službeni list RCG- opštinski propisi", br. 21/04 i 42/06), Skupština opštine
Andrijevica na sjednici održanoj 30.juna 2008. godine, donijela je
ODLUKA
o porezu na firmu ili naziv
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/08 od 10.07.2008)
Član 1
Ovom odlukom uvodi se porez na firmu ili naziv (u daljem tekstu: porez) na teritoriji opštine
Andrijevica, utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način utvrđivanja naplate i kontrole plaćanja
poreza.
Član 2
Obveznici poreza su pravna i fizička lica koja su obveznici poreza na dobit, ili poreza na dohodak
fizičkih lica i koja su registrovana za obavljanje djelatnosti.
Lica iz stava 1. ovog člana koja u svom sastavu imaju više poslovnih jedinica, obveznici su poreza
za svaku poslovnu jedinicu koja se nalazi na teritoriji opštine.
Član 3
Porez se plaća u godišnjem iznosu, po firmi odnosno nazivu i to:
- fizička lica, u zavisnosti od zone u kojoj obavljaju djelatnost, ili vrste obavljanja djelatnosti,
- pravna lica, u zavisnosti od ostvarenih prihoda, ili visine aktive, odnosno broja zaposlenih.
Član 4
Fizička lica, odnosno preduzetnici, koji obavljaju djelatnost iz oblasti trgovine, ugostiteljstva,
zanatstva i sl., u zavisnosti od zone obavljanja djelatnosti plaćaju porez i to:
- za zonu 1 100,00 €
- za zonu 2 80,00 €
- za zonu 3 70,00 €
- za zonu van granica DUP-a 50,00 €
Fizička lica koja obavljaju advokatsku djelatnost plaćaju porez u iznosu od 100,00 €.
Fizička lica odnosno preduzetnici koja obavljaju prevozničku djelatnost, plaćaju porez i to:
- za javni prevoz tereta do 10 tona 50,00 €
- za javni prevoz tereta od 10 do 20 tona 70,00 €
- za javni prevoz tereta preko 20 tona 80,00 €
- za javni prevoz putnika taksi vozila 4+1 50,00 €
- za javni prevoz putnika mali autobus do 17 sjedišta 60,00 €
- za javni prevoz putnika autobusi - 80,00 €
Pravna lica koja obavljaju prevozničku djelatnost plaćaju porez po svakom vozilu, zavisno od vrste
vozila po kriterijumu iz prethodnog stava ovog člana.
Član 5
Za deficitarne zanate: obućar, krojač, fotograf, zlatar, sajdžija, kovač, poslastičar, mesar, mašinbravar,
optičar, servis za opravku kompjuterske tehnike, opravka aparata za domaćinstvo i staklorezac porez
na firmu plaća se u visini 50% od cijena utvrđenih u članu 4 stav 1, s tim što se za prve dvije godine
rada oslobađaju plaćanja.
Član 6
Pravna lica u zavisnosti od ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje
porez, plaćaju porez i to:
- za prihod do 18.000 € - 100,00 €
- za prihod od 18.000 € do 35.000 € - 200,00 €
- za prihod od 35.000 € do 50.000 € - 300,00 €
- za prihod od 50.000, do 100.000 € - 400,00 €
- za prihod preko 100.000, € - 500,00 €
Pravna lica u zavisnosti od visine aktive u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez
plaćaju porez i to:
- za aktivu u visini od 100.000 € - 200,00 €
- za aktivu u visini od 100.000 € do 200.000 € - 300,00 €
- za aktivu u visini od 200.000 € do 500.000 € - 400,00 €
- za aktivu u visini preko 500.000€ - 500,00 €
Pravna lica u zavisnosti od broja zaposlenih u godini koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje
plaćaju porez i to:
- do 10 zaposlenih - 200,00 €
- od 10 do 30 zaposlenih - 300,00 €
- od 30 do 50 zaposlenih - 400,00 €
- preko 50 zaposlenih - 500,00 €
Pravna lica koja u svom sastavu imaju više poslovnih jedinica plaćaju porez za svaku od njih,
zavisno od prihoda po kriterijumima iz stava 1 ovog člana.
Pravna lica iz stava 1 ovog člana dužna su opštinskom organu nadležnom za poslove utvrđivanja,
naplate i kontrole javnih prihoda dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha za godinu koja prethodi godini
za koju se utvrđuje porez i poresku prijavu najkasnije do 31. marta tekuće godine.
Član 7
Visina poreske obaveze iz člana 6 utvrđivaće se na osnovu jednog od kriterijuma, u skladu sa
podnesenom poreskom prijavom.
Ukoliko lice iz prethodnog člana ne dostavi podatke o bilansu stanju, bilansu uspjeha i poresku
prijavu, organ nadležan za poslove javnih lokalnih prihoda može izvršiti oporezivanje u maksimalnom
iznosu.
Član 8
Porez ne plaćaju novoosnovana fizička i pravna flica za prvu godinu obavljanja djelatnosti.
Po isteku prve godine obavljanja djelatnosti, porez se utvrđuje shodno vremenu obavljanja
djelatnosti u godini sticanja uslova za utvrđivanje obaveza.
Član 9
Porez ne plaćaju državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javni fondovi,
javne ustanove čiji je osnivač država Crna Gora, ili jedinica lokalne samouprave i političke stranke.
Član 10
Obveznik poreza je dužan promjenu imena ili naziva prijaviti organu lokalne uprave nadležnom za
poslove javnih lokalnih prihoda, kao i sve druge promjene koje utiču na visinu poreza i to u roku od 15
dana od dana nastale promjene, odnosno od dana upisa nadležnog organa.
Član 11
Organ nadležan za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti dužan je odmah obavijestiti po
izdavanju istog, organ nadležan za utvrđivanje poreza.
Član 12
Za utvrđivanje, evidenciju, naplatu i kontrolu poreza nadležan je organ lokalne uprave za poslove
lokalnih javnih prihoda.
Porez se utvrđuje rješenjem organa iz stava 1 ovog člana.
Izjavljena žalba na rješenje iz stava 2 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.
Član 13
Porez utvrđen rješenjem dospijeva za plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja rješenja.
Član 14
Uplata utvrđenog iznosa poreza vrši se na uplatni račun za lokalne javne prihode shodno Naredbi o
načinu uplate javnih prihoda.
Član 15
Poslove kontrole nad primjenom ove odluke vrši ovlašćeni službenik lokalnih javnih prihoda.
U vršenju poslova iz stava 1 ovlašćeni službenik za inspekcijski nadzor lokalnih javnih prihoda ima
obavezu i ovlašćenja utvrđena Zakonom o inspekcijskom nadzoru, Zakona o poreskoj administraciji i
drugim propisima.
Član 16
U pogledu načina utvrđivanja, naplate, rokova plaćanja, obračunavanja kamate, žalbe,
zastarjelosti, kazni i drugih pitanja koja nijesu posebno utvrđena ovom odlukom, shodno će se
primjenjivati odredbe Zakona o poreskoj administraciji.
Član 17
Obaveza plaćanja poreza nastala po ranijim propisima, a koja nije izvršena do dana početka
primjene ove odluke, vršiće se po odredbama tog propisa.
Član 18
Novčanom kaznom od desetostrukog do stostrukog iznosa minimalne zarade u Državi kazniće se
za prekršaj pravno lice:
- ukoliko ne dostavi bilans stanja, bilans uspjeha i poresku prijavu do roka predviđenog članom
6 stav 5 ove odluke,
- ukoliko postupi suprotno odredbama člana 10 ove odluke.
Novčanom kaznom od trostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Državi za prekršaj
iz stava 1 kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.
Član 19
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o porezu na firmu ili naziv ("Službeni list
RCG - opštinski propisi", br. 21/04 i 23/07).
Član 20
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana obavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski
propisi".
Broj: 02-1887/11
Andrijevica, 30.6.2008. godine,
Skupština opštine Andrijevica
Predsjednik,
Milosav Miško Dukić, s.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content