Διαθέσιμο αρχείο - Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
ΕΛΕΥΣΙΝΑ , ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΕΡΓΟΥ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Οι εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την «χαμηλότερη
τιμή»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων και (60.000,00 €)ευρώ,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014 με την παράδοση των
αποτελεσμάτων (σε Ηλεκτρονική μορφή) στο τέλος εκάστου μηνός, και θα επιβλέπεται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
Μέχρι και την 31-12-2013 στις 14:00μ.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Κατάθεση: 07-01-2014 και ώρα 11:00.
Ταχυδρομικά: 03-01- 2014 και ώρα 14:00.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας , Κτίριο Διοίκησης,
Κανελλοπούλου 6 Λιμάνι Ελευσίνας , Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ:
27-12- 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
27-12-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
07-01-2014 και ώρα 12:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1.1
Προϋπολογισμός του Έργου.
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των
εβδομήντα τριών χιλιάδων και οχτακοσίων ευρώ ( 73.800,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ποσοστού 23% (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών).
1.1.2 Αναθέτουσα Αρχή.
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΎΛΟΥ 6 ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ταχ. Κωδ.: 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ταχ. Θυρ.: -----------Τηλ. Γραμματείας: 210-5543755
Fax: 210-5548351
E-mail: [email protected]
Πληροφορίες: κ. Αναστασία Τόσκα
1.1.3 Νομικό Πλαίσιο.
* Ο Ν.2932/01(ΦΕΚ 145/Α/01) «ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - σύσταση
γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής – μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες
εταιρίες και άλλες διατάξεις»
•Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-062000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
• Το Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
•
Ο Ν.2522/97(ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665
Ε.Ο.Κ»
•Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
•
Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις.'' Όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ.141Α/17-8-2010)
περί « Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ευθύνης»
•
Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ( Ο.Λ.Ε.
Α.Ε.) –Φ.Ε.Κ. 14361/21-12-2007.
•
Η υπ΄αρίθμ. 35130/739/11-8-2010 Υπουργική απόφαση –Φ.Ε.Κ. 1291Β/11-8-2010 .
•
Ο Ν.3669/18-06-2008 (ΦΕΚ116/Α/2008) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
•Το Π.Δ. 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες»
•Οι όροι της μελέτης Τεχνικών προδιαγραφών.
1.1.4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών.
Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ. 7
α,β/231/23-12-2013 απόφαση του Δ.Σ Ο.Λ.Ε. Α.Ε., προκηρύσσει Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό Παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο:
«YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ
ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ».
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη,
το αργότερο μέχρι την 07- 01- 2014 και ώρα 11:00 στα Γραφεία Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας στην Ελευσίνα .
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
1.1.5 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού.
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών
και μέσα στο ωράριο εργασίας της ΟΛΕ ΑΕ μέχρι την 30-12-2013 και ώρα 14:00, και η παραλαβή της
γίνεται αυτοπροσώπως .
1.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την 31-12- 2013 και
ώρα 14:00. Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήματος MONO σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, μέχρι και την 30-12- 2013 και ώρα
14:00.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!
2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ενδεικτικές εργασίες για την Γραμματειακή υποστήριξη και παρακολούθηση της ροής Υγρών και
Στερεών Αποβλήτων για την πληρέστερη λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
1)
του.
Αλληλογραφία με Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας
2)
Έκδοση εντολών απόπλου και ενημέρωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας για μη
οφειλή δικαιωμάτων και τελών υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μετά από συνεννόηση με την Οικονομική
Υπηρεσία του Οργανισμού.
3)
Παραλαβή και Αρχειοθέτηση αιτήσεων ελλιμενισμού ,παροπλισμού, διέλευσης
Πλοίων και
Σκαφών στον θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και προώθηση αυτών στα αρμόδια
δικαιοδοτικά όργανα για λήψη αποφάσεων.
4)
Έλεγχος : α) διακίνησης υγρών και στερεών φορτίων από σημεία της χερσαίας ζώνης που
ανήκουν στην δικαιοδοσία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. β) επιβατών και οχημάτων που χρησιμοποιούν την
Πορθμειακή Γραμμή , προώθηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην οικονομική υπηρεσία του
Οργανισμού για κατά περίπτωση χρέωση των υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. δικαιωμάτων και τελών.
5)
Συγκέντρωση στοιχείων σαν τερματικός σταθμός χύδην φορτίων , μετά από αυτοψία, για την
τήρηση των μέτρων ISO 9001-2001.
6)
Έλεγχος και αρχειοθέτηση τιμολογίων τελών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
7)
Υποχρέωση ενημέρωσης από τις ανάδοχες εταιρείες όλης της δραστηριότητας σε θαλάσσιους και
χερσαίους χώρους , στη ζώνη ευθύνης του οργανισμού, για παράδοση υγρών και στερεών αποβλήτων
παραγομένων από πλοία.
8)
Έλεγχος παράδοσης υγρών και στερεών αποβλήτων τηρουμένων όλων των υποχρεώσεων από
τους χρήστες προς τους αναδόχους σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
9)
Κατηγοριοποίηση πλοίων σε έκτακτα και τακτικά βάσει του αριθμού των προσεγγίσεων στο
λιμάνι για την απόδοση τελών σύμφωνα με την κατηγορία, την χωρητικότητα και την ιδιότητα κάθε
πλοίου.
10)
Υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων από τακτικά πλοία
προσορμίσεις για την ανάλογη καταβολή τελών.
σύμφωνα με τις μηνιαίες
11) Καθημερινός έλεγχος σε όλους τους χώρους εντός και εκτός Κεντρικού Λιμένα για την παράδοση
και την τήρηση των κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ( MARPOL 1998).
12)
Έλεγχος για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών που αφορούν την παράδοση των
υγρών και στερεών αποβλήτων συμβατικών ή μη – επικινδύνων , σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί ή θα υπογραφούν με τις ανάδοχες εταιρείες.
13)
Καθημερινός έλεγχος για παράδοση στερεών αποβλήτων παραγομένων από πλοία ανά
κατηγορία π.χ. Λειτουργικά , οικιακά, κλπ.
14)
Έλεγχος για παράδοση αποβλήτων ( υγρών &
δραστηριοποιούνται σε χώρους δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
στερεών ) από επιχειρήσεις που
Οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται στην έδρα και στο χώρο ευθύνης του Ο.Λ.Ε Α.Ε όλες τις εργάσιμες
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και στο ωράριο λειτουργίας του Οργανισμού και ο ανάδοχος
υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!
3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
3.1.1Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
(χωρίς τον Φ.Π.Α.), ήτοι ποσόν τρεις χιλιάδες ευρώ(3.000,00 )€., κατατίθεται δε υπό μορφή
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
Τραπέζης .
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
3.1.2 Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
•
διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .
•
δεν έχουν οφειλές προς Δημόσιους Οργανισμούς και Ασφαλιστικά Ταμεία, γεγονός που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α και Ο.Α.Ε.Ε) και
φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•
Διαθέτουν προϋπηρεσία ανάλογη των ως άνω περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών
επαρκώς αποδεδειγμένη με προσκόμιση υλοποιημένης σύμβασης ή βεβαίωση εργοδότη.
•
Διαθέτουν προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ατόμων πλήρους απασχόλησης που αποδεικνύεται
με την προσκόμιση ετήσιου πίνακα προσωπικού .
Δεκτοί στο διαγωνισμό δεν θα γίνουν ανάδοχοι για τους οποίους :
1.
Υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα μεταξύ αυτών και του Ο.Λ.Ε Α.Ε κατά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
2.
Υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή αυτών προς τον Ο.Λ.Ε Α.Ε κατά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
3.
Είχαν συνάψει σύμβαση με τον οργανισμό (Ο.Λ.Ε Α.Ε) η οποία δεν ολοκληρώθηκε για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .
Για τα παραπάνω απαιτείται βεβαίωση από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας.
3.1.3 Δικαιολογητικά.
Με την κατάθεση της προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, τα δικαιολογητικά και έγγραφα συμμετοχής
που αναφέρονται στα άρθρα 3.1.1 και 3.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!
4.1 ΥΠΟΒΟΛΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
4.1.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα .
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
4.1.2. Περιεχόμενο προσφορών.
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο και μονογραμμένο φάκελο.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής του υποψηφίου, καθώς και ανεξάρτητο, σφραγισμένο και μονογραμμένο
Φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
Συγκεκριμένα:
Α. Στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή τα νομιμοποιητικά στοιχεία
και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στη παράγραφο 3.1.1. και 3.1.2 .
Β. ««Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!
5.1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
5.1.1. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών
1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών,
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 07-01- 2014 και ώρα 12:00
στα Γραφεία της Ο.Λ.Ε Α.Ε.
2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή αριθμούνται και σε κάθε φάκελο
σημειώνεται ο αριθμός, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
4. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων
προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) κατόπιν αιτήσεως και υπό την προϋπόθεση
τεκμηρίωσης ειδικού εννόμου συμφέροντος από τον αιτούντα συνδιαγωνιζόμενο. Η εξέταση των
προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ο.Λ.Ε Α.Ε. και χωρίς να επιτρέπεται η
φωτοαντιγραφή.
5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.
6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε
υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, θέτοντας ως όριο
στις παρεχόμενες διευκρινίσεις τη μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
7. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που
θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
8. Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα και
μονογραμμένα στις άκρες την οικονομική προσφορά .
5.1.2.Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού.
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της «χαμηλότερης τιμής», σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.
2. Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της
κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε διάστημα
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης
Για την υπογραφή της σύμβασης .
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ