close

Enter

Log in using OpenID

1 / 4 Παλλαδίου Νέα 2013/03/Ιούνιος-Ιούλιος

embedDownload
1/4
Παλλαδίου Νέα 2013/03/Ιούνιος-Ιούλιος
Palladion-News 2013/03/Juni-Juli
«Γονείς και Εκπαιδευτικοί σε Διάλογο»:
2η συνάντηση
„Eltern und Lehrer im Dialog“
2. Treffen
Στο πλαίσιο της σειράς «Γονείς και Εκπαιδευτικοί σε
Διάλογο» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21
Ιουνίου 2013 στους χώρους της Stadtsparkasse,
Ungererstr. 75 η δεύτερη συνάντηση-συζήτηση.
Im
Rahmen
der
Veranstaltungsreihe
„Eltern und Lehrer im
Dialog“ fand am
Freitag, 21. Juni 2013
Στη συνάντηση αυτή η ψυχολόγος Δρ Μαρία
in den Räumen der Stadtsparkasse, Ungererstr. 75 das 2.
Γαβρανίδου ανέπτυξε το θέμα «Διαταραχές
Treffen statt. Referentin des Treffens war die
συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων» και συντόνισε το Psychologin Dr. M. Gavranidou, die das Thema
διάλογο μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών που
„Verhaltensauffälligkeiten
bei
Kindern
und
ακολούθησε.
Jugendlichen“ vortrug und die anschließende Diskussion
Η σειρά «Γονείς και Εκπαιδευτικοί σε Διάλογο» είναι
moderierte.
ένα πρόγραμμα συνεργασίας του Ιδρύματος Παλλάδιον Die Reihe „Eltern und Lehrer im Dialog“ ist ein
με το Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως
Kooperationsprojekt der Stiftung Palladion mit dem
Γερμανίας, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο
Kulturzentrum der Griechisch-Orthodoxen Metropolie in
Μόναχο (Κέντρο Σχολικής Συμβουλευτικής), το Σύλλογο Deutschland, der Erziehungsabteilung des Griechischen
Γονέων Μονάχου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών
Generalkonsulats
(Schulberatungszentrum),
dem
Α/Εκπαίδευσης Βαυαρίας καθώς και την Ακαδημία για
griechischen Elternverband in München, dem
την Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Lehrerverband „Platon“ und der Akademie für
Στελεχών Διοίκησης Ντίλιγκεν και απευθύνεται σε όλους Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen.
τους Έλληνες γονείς της Βαυαρίας και στους
εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων.
Επίσκεψη του Γυμνασίου «Rhabanus-Maurus»
στο St. Ottilien
Besuch des „Rhabanus-Maurus“-Gymnasiums
in St. Ottilien
Την Πέμπτη 20
Ιουνίου 2013
επισκέφτηκαν η
Γενική Πρόξενος
της Ελλάδος στο
Μόναχο
Σ. Γραμματά, ο Σύμβουλος του Βαυαρικού Υπουργείου
Παιδείας Δρ R. Kussl, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης
Χ. Μακρής και η Πρόεδρος του Ιδρύματος Παλλάδιον
Δρ Β. Τριάρχη-Herrmann το ιδιωτικό Γυμνάσιο
Rhabanus-Maurus στο St. Ottilien, όπου
παρακολούθησαν διδασκαλία του μαθήματος των
Αρχαίων Ελληνικών και είχαν συζήτηση με τον
Διευθυντή του Γυμνασίου M. Häußinger, τους
καθηγητές των Αρχαίων Ελληνικών A. Ringmayr και
M. Blaschke και τον Μοναχό Josef Götz.
Am Donnerstag, 20.
Juni 2013 besuchten
die
Generalkonsulin
Griechenlands
Sofia Grammata, der
Ministerialrat
des
Bayerischen
Staatsministeriums
für
Unterricht
und
Kultus
Dr. R. Kussl, der griechische Erziehungsattaché
Ch. Makris und die Vorsitzende der Stiftung Palladion
Dr. V. Triarchi-Herrmann das Private Rhabanus-Maurus
Gymnasium in St. Ottilien. Dort hospitierten sie in einer
Unterrichtsstunde im Fach Altgriechisch und führten
Gespräche mit dem Direktor des Gymnasiums
M. Häußinger, den Lehrkräften für das Fach Altgriechisch
A. Ringmayr und M. Blaschke und dem Br. J. Götz vom
Kloster St. Ottilien.
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Der
Schulbesuch
fand
im
Rahmen
des
Kooperationsprojekts der Stiftung Palladion mit dem
Impressum: Stiftung Palladion, c/o Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Watzmannring 90, 85748 Garching
Redaktion: Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Christos Marazidis
Kontakt: www.stiftungpalladion.org/E-Mail: [email protected]/Tel.: +49/179/2949720
2/4
Παλλαδίου Νέα 2013/03/Ιούνιος-Ιούλιος
προγράμματος συνεργασίας του Παλλαδίου με το
Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας «Ελλάδα-τότε και τώρα».
Palladion-News 2013/03/Juni-Juli
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus
„Griechenland –damals und heute“ statt.
«Έλληνες και Βαυαροί μαθητές στα ίχνη των Θεών „Griechische und Bayerische Schüler auf der Suche
nach den Göttern Griechenlands“
της Αρχαίας Ελλάδας»
Schülerinnen
Μαθήτριες και
und Schüler des
μαθητές του
griechischen
Ελληνικού Λυκείου
Lyzeums
in
του Μονάχου και
München und
του Βαυαρικού
des
ανθρωπιστικού
Humanistischen
Maximiliansgymnasiums besuchten am Donnerstag, 27.
Γυμνασίου Μαξιμίλιαν επισκέφτηκαν από κοινού την
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 την Έκθεση «Οι αθάνατοι θεοί Juni 2013 gemeinsam, die Ausstellung „Die unsterblichen
Götter Griechenlands“ in den Antikensammlungen.
της Ελλάδας» στο Μουσείο Antikensammlungen.
Βασικός στόχος της εκδήλωσης αυτής, που διοργάνωσε
το Ίδρυμα Παλλάδιον σε συνεργασία με τα δύο Σχολεία
(Δ. Καραμανλή και Fr. Mürter), ήταν να δοθεί στους
Έλληνες και Βαυαρούς μαθητές κατά την αναζήτηση των
δώδεκα θεών των Αρχαίων Ελλήνων η δυνατότητα να
γνωριστούν μεταξύ τους.
Χωρισμένοι σε μικρές, μικτές ομάδες συνεργαστήκαν
πάνω σε ερωτήσεις που είχε ετοιμάσει η Αρχαιολόγος
Μαρία Λιάνου, η οποία είχε και την ευθύνη της όλης
εκδήλωσης. Στη συνέχεια παρουσίαστηκαν τα
αποτελέσματα των εργασιών της κάθε ομάδας,
απαντήθηκαν ερωτήσεις και εκφράστηκαν απόψεις. Στο
τέλος το Παλλάδιον πρόσφερε ένα κέρασμα στους
μαθητές και συνοδούς καθηγητές στο Καφέ της
Γλυπτοθήκης.
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
ης
9 Ελληνο-Βαυαρικής Πολιτιστικής Ημέρας 2013 και
ανήκει στο Πρόγραμμα «Ελλάδα –τότε και τώρα».
Zentrales Ziel der Veranstaltung, die die Stiftung
Palladion in Kooperation mit dem griechischen Lyzeum
in
München
(Dora
Karamanli)
und
dem
Maximiliansgymnasium (Frank Mürter) organisierte und
unter der Leitung der Archäologin Maria Lianou lief, war
es, den bayerischen und griechischen Jugendlichen die
Möglichkeit zu geben, sich bei der Suche nach den 12
Göttern Griechenlands kennenzulernen.
Eingeteilt in kleine gemischte Gruppen bearbeiteten die
bayerischen und griechischen Schülerinnen und Schüler
gemeinsam Fragen, die die Archäologin M. Lianou
vorbereitet hatte. Im Plenum wurden die Ergebnisse der
Gruppenarbeiten vorgestellt, Fragen beantwortet und
Meinungen ausgetauscht. Anschließend lud die Stiftung
Palladion im Café der Glyptothek zu einem Getränk ein.
Die Veranstaltung fand im Rahmen des 9. GriechischBayerischen Kulturtages und des Kooperationsprojekts
„Griechenland-damals und heute“ statt.
Έκθεση Έργων Ελλήνων Ζωγράφων της Βαυαρίας
„Kunstausstellung mit Werken griechischer Maler
Bayerns“
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο και το
Ίδρυμα Παλλάδιον διοργάνωσαν από κοινού στα
ης
πλαίσια της 9 Ελληνο-Βαυαρικής πολιτιστικής ημέρας
Έκθεση Ζωγραφικής με έργα Ελλήνων Ζωγράφων που
Das Griechische Generalkonsulat in München und die
griechische Kulturstiftung Palladion veranstalteten im
Rahmen des 9. Griechisch-Bayerischen Kulturtages eine
Kunstausstellung mit Werken griechischer Maler, die seit
vielen Jahren in Bayern leben und arbeiten.
Impressum: Stiftung Palladion, c/o Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Watzmannring 90, 85748 Garching
Redaktion: Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Christos Marazidis
Kontakt: www.stiftungpalladion.org/E-Mail: [email protected]/Tel.: +49/179/2949720
3/4
Παλλαδίου Νέα 2013/03/Ιούνιος-Ιούλιος
Palladion-News 2013/03/Juni-Juli
ζουν και εργάζονται στη Βαυαρία.
Es wurden Werke der Künstler Arpatzoglou Sofia,
Στην έκθεση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Αρπαντζόγλου Georgiou-Magadakis Nikos, Mavridis Tony, Nilo
Georgios,
OlbrichtΣοφία, Γεωργίου-Μαγκαδάκης Νίκος, Mαυρίδης Τόνης,
Marianou Despina, Sarri D.
Nίλo Γεώργιος, Olbricht-Mαριάνου Δέσποινα, Σαρρή Δ.
Heleni gezeigt.
Ελένη.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 στην κατοικία της Γενικής
Προξένου στο Μόναχο. Για τη ζωή και τα έργα των
καλλιτεχών μίλησε η Πρόεδρος του Münchner
Kunstlerhaus Maja Grassinger.
Die Eröffnungsfeier der
Ausstellung
fand
am
Donnerstag, 11. Juli 2013
in der Residenz der Griechischen Generalkonsulin in
München statt. Im Rahmen dieser Feier würdigte die
Präsidentin des Münchner Künstlerhauses Maja
Grassinger das Leben und die Arbeiten der griechischen
Künstler.
Συμμετοχή του Ιδρύματος Παλλάδιον σε
Γερμανο-Ελληνικό πρόγραμμα Διαλόγου
στην Αθήνα
Teilnahme der Stiftung Palladion am DeutschGriechischen Dialog in Athen
Το Ίδρυμα Παλλάδιον συμμετείχε στο τριήμερο
Ελληνο-Γερμανικό Διάλογο, που πραγματοποίησε το
Ίδρυμα Hanns-Seidel από τις 8 - 10 Ιουλίου 2013
στην Αθήνα. Τη γερμανική αντιπροσωπεία
αποτελούσαν η καθηγήτρια U. Männle, βουλευτής
και αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιδρύματος HannsSeidel, ο Fr. Obermeier, MdB, o A. Radwan, MdL, ο
καθηγητής Δρ L. Altmann, Εταιρεία Νότια-Ανατολική
Ευρώπη, ο L. Mailinger, Ίδρυμα Hanns-Seidel, η Δρ
Β. Τριάρχη, πρόεδρος του Ιδρύματος Παλλάδιον και
ο M.Höffkes, Δημοτικός Σύμβουλος Νυρεμβέργης.
Η αντιπροσωπεία είχε σειρά συναντήσεων και
ανταλλαγή απόψεων με δημοσιογράφους,
πολιτικούς, και διευθυντές Ινστιτούτων και
Υπηρεσιών σχετικά με τη σημερινή πολιτική και
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και την
εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να
προσπεραστεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική
κρίση.
Συγκεκριμένα έγιναν συναντήσεις με τον Υπουργό
Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη, με τον Γενικό Γραμματέα
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Π. Μίχαλο, με τον Γερμανό Πρέβη Β. Ντολτ, την
Die Stiftung Palladion nahm an einem dreitägigen DeutschGriechischen Dialog teil, den die Hanns-Seidel Stiftung vom
8. -10. Juli 2013 in Athen organisierte. Die deutsche
Delegation bestand aus
Prof. U. Männle, MdL, Stv.
Vorsitzende der Hanns-SeidelStiftung, Fr. Obermeier, MdB,
A. Radwan, MdL, Prof. Dr.Lothar
Altmann, SüdeuropaGesellschaft, L. Mailinger,
Hanns-Seidel-Stiftung, Dr. V. Triarchi-Herrmann, Stiftung
Palladion und M. Höffkes, Stadtrat in Nürnberg.
Die Delegation traf sich mit dem griechischen Innenminister
J. Michelakis, dem Generalsekretär für Internationale
Wirtschaftsbeziehungen und Entwicklung P. Michalos, dem
deutschen Botschafter W. Dold, der Leiterin des EU-Task
Force Büros in Griechenland G. Lalis, dem Generalsekretär
des Verbandes griechischer Banken Prof. Dr. Chr. Gortsos,
dem Journalisten der Zeitung Kathimerine P. Galiatsatos,
dem Prof. Th. Veremis, dem Vorsitzenden des Konstantinos
Karamanlis Instituts K. Tassoulas, der Geschäftsführerin des
Konstantinos Karamanlis Instituts M. Pyrgioti, dem
Abgeordneten der Nea Dimokratia E. Stylianidis, der
Ombudsfrau K. Spanou, dem Abgeordneten der ND
Impressum: Stiftung Palladion, c/o Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Watzmannring 90, 85748 Garching
Redaktion: Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Christos Marazidis
Kontakt: www.stiftungpalladion.org/E-Mail: [email protected]/Tel.: +49/179/2949720
4/4
Παλλαδίου Νέα 2013/03/Ιούνιος-Ιούλιος
Γ. Λάλη, Δ/τρια του Γραφείου της ΕΕ Task Force
στην Ελλάδα, τον καθηγητή και Γενικό Γραμματέα
του Συλλόγου των Ελληνικών Τραπεζών Χρ.
Γκόρτζο, τον καθηγήτη και Δ/ντή της ΕΛΙΑΜΕΠ
Θ. Βερέμη, τον βουλευτή της ΝΔ και πρώην Υπουργό
Ε. Στυλλιανίδη, το δημοσιογράφο Π. Γκαλιατσάτο,
τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής Κ.
Τασούλας, την Δ/τρια του Ινστιτούτου Κ.
Καραμανλής Μ. Πυργιώτη, την Δ/ντρια του
Γραφείου του Συνήγορου του Πολίτη Δρ Κ. Σπανού,
τον βουλευτή και Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής
ομάδας για την ελληνογερμανική φιλία Χρ. Κέλλα
και τον βουλευτή της ΝΔ Γ. Γεωργαντά.
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέματα «Τα
αίτια και τα διδάγματα της ελληνικής
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» και
«Δυνατότητες αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων
στην Ευρώπη», που συνδιοργάνωσε το Ινστιτούτο
Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Ίδρυμα HannsSeidel, συμμετείχαν τα μέλη της γερμανικής
αντιπροσωπείας και Έλληνες βουλευτές,
επιστήμονες και δημοσιογράφοι.
Palladion-News 2013/03/Juni-Juli
G. Georgantas und dem Abgeordneten der ND Chr. Kellas.
Im Mittelpunkt der Gespräche standen Themen zur
politischen und wirtschaftlichen Lage Griechenlands, wie
„Bankenunion, Privatisierungsprogramm und
Wirtschaftsentwicklungen“ und „Die Einschätzung der
aktuellen politischen Entwicklungen in Griechenland“.
An der Roundtabell-Diskussion, die das Konstantinos
Karamanlis Institut zusammen mit der Hanns-Seidel-Stiftung
organisierte, nahmen griechische und deutsche Vertreter der
Politik, der Presse und der Wissenschaft teil.
Diskussionsthemen waren: „Ursachen und Lehren aus der
griechischen Finanz- und Wirtschaftskrise“ und „Wege zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa“.
Impressum: Stiftung Palladion, c/o Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Watzmannring 90, 85748 Garching
Redaktion: Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, Christos Marazidis
Kontakt: www.stiftungpalladion.org/E-Mail: [email protected]/Tel.: +49/179/2949720
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
460 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content