close

Enter

Log in using OpenID

980 ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Epsilon Net

embedDownload
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
980
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΑ "ΘΕΛΩ" ΕΝOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ HR
Η δύναμη κάθε επιχείρησης βρίσκεται στο
ανθρώπινο δυναμικό της! Τρεις διευθυντές HR
μιλούν για τους στόχους και τις προτεραιότητές
τους.
#
953
959
965
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΓΟΣΗΜΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ &
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Ν.3863/2010,
Ν.3996/2011 και Ν.4144/2013
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ,
Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:
ΔΕΣΜΕΥΣΗ H’ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,
Οικονομολόγος MSc, Στέλεχος Υπ.
Εργασίας
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, Οικονομολόγος
- Εργασιακός Σύμβουλος
09
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ, Διευθυντής
Εφαρμογών Payroll & HRM της Epsilon
Net, Συμβούλος Εργασιακών Θεμάτων
περιεχόμενα
950
953
#
948
09
ΡΩΤΗΣΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΣΗΜΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Ν.3863/2010, Ν.3996/2011 και
Ν.4144/2013
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Οικονομολόγος MSc, Στέλεχος Υπ.
Εργασίας
959
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος
965
ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
969
ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
973
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
976
HR NEWS
978
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
980
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ H’ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ, Διευθυντής Εφαρμογών Payroll & HRM της Epsilon
Net, Συμβούλος Εργασιακών Θεμάτων
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΗΣ, Εκτελεστικός Διευθυντής ICAP Employment
Solutions
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
Τα "ΘΕΛΩ" ενός Διευθυντή HR
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΡΙΜΤΖΙΑ, Οικονομολόγος
ΡΩΤΗΣΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Επιστημονικη Ομάδα του EPSILON 7
Πρόσθετη εργασία σε εργαζόμενο με μερική
απασχόληση
Εταιρεία Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο
γραφείου με ημερομίσθιο, πενθήμερη, τετράωρη απασχόληση. Θέλει επίσης να τον απασχολεί άλλες 2 ώρες καθημερινά ως πρόσθετη εργασία. Η πρόσθετη αυτή εργασία θα επηρεάσει τον υπολογισμό δώρων/επιδομάτων;
Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από
τη συμφωνηθείσα μερική απασχόληση, ο εργαζόμενος
έχει υποχρέωση να την παράσχει, εφόσον είναι σε θέση να
το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή
πίστη. Ενώ αρχικά, όπως προβλέπει και το άρθρο 659 του
Αστικού Κώδικα, ο εργαζόμενος που παρέχει πρόσθετη
από τη συμφωνημένη εργασία δικαιούταν συμπληρωματικής αμοιβής με προσαύξηση 10% στο καταβαλλόμενο
ωρομίσθιο του μερικώς απασχολούμενου, με τον
Ν.3899/2010 καταργήθηκε αυτή η προσαύξηση. Άρα,
δεν δικαιούται σήμερα καμία προσαύξηση ο εργαζόμενος
για επιπλέον εργασία που θα του ζητήσει ο εργοδότης να
παράσχει, πέραν του συνηθισμένου ωραρίου μερικής
απασχόλησης π.χ. αντί τις 4 ώρες να εργασθεί και την 5η
ή 6η ώρα κάποια μέρα. Να σημειώσουμε όμως πως ο
μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή
εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.
Ασφαλώς υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών (δώρα)
σύμφωνα με τις τακτικές καταβαλλόμενες αποδοχές, δηλαδή υπολογίζεται και η πρόσθετη αυτή εργασία.
---------------------------------------------------------
Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη
εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα
μερική απασχόληση, ο εργαζόμενος
έχει υποχρέωση να την παράσχει
950
Τήρηση Ειδικού βιβλίου υπερωριών
Εάν ένας εργαζόμενος με πενθήμερη απασχόληση, κάποια
εβδομάδα του μήνα εργασθεί εκτάκτως π.χ. 6 ώρες κατά
την 6η ημέρα και λάβει την αντίστοιχη επιπλέον αμοιβή,
θα πρέπει να γραφεί και στο Ειδικό Βιβλίο υπερωριών και
να γίνει αναγγελία εντός του πρώτου 15 ημέρου του επόμενου μήνα στο Σ.ΕΠ.Ε.;
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3846/2010 «Η εργασία,
που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά
παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το
καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%.
Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε
ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις».
Για την έκτακτη απασχόληση προσωπικού κατά την 6η
ημέρα της εβδομάδας, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη η αναγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς δεν
αποτελεί υπερωρία. Εξακολουθεί όμως να είναι παράβαση της εργατικής νομοθεσίας η καταστρατήγηση του
πενθημέρου και επιφέρει τόσο ποινικές όσο και διοικητικές
κυρώσεις από το αρμόδιο Σ.ΕΠ.Ε..
Επίσης για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα δεν
δικαιούται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (Α.Π.
3640/2004) την αμέσως επόμενη εβδομάδα (όπως συμβαίνει με την Κυριακή).
------------------------------------------------------
Δυνατότητα καταβολής μικρότερης αποζημίωσης απόλυσης από τη νόμιμη
Μπορεί υπάλληλος να πάρει μικρότερη αποζημίωση
απόλυσης από τη νόμιμη, εφόσον δεχθεί να υπογράψει
ιδιωτικό συμφωνητικό;
Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στον απολυόμενο μισθωτό θεωρείται ουσιώδης προϋπόθεση για να
θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
Νόμιμη αποζημίωση θεωρείται αυτή που καθορίζεται από
το άρθρο 1 του Ν.2112/1920 και το άρθρο 74 του
Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν με την υποπαρ.
ΙΑ.12 του Ν.4093/2012 και ο εργοδότης δε μπορεί να
καταβάλει μικρότερο ποσό από αυτό που καθορίζουν οι
παραπάνω νόμοι ακόμα και αν έχει τη σύμφωνη γνώμη
του εργαζομένου.
Να σημειώσουμε ότι, απόλυση που έγινε χωρίς να
καταβληθεί συγχρόνως και η οφειλόμενη νόμιμη αποζημίωση είναι άκυρη και ως εκ τούτου ο εργοδότης περιέχεται σε υπερημερία, οπότε και οφείλει πλέον να καταβάλει τις αποδοχές στο μισθωτό του που απολύθηκε άκυρα.
Το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης υπολογίζεται
βάση του τελευταίου συνεχή χρόνου υπηρεσίας ή εργασίας στον εργοδότη που τον απολύει, με εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Βάση υπολογισμού της
οφειλόμενης αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας
σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, εργατών και υπαλλήλων είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα
πριν την απόλυση, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
για όσους έχουν σταθερό μισθό και για όσους έχουν
κυμαινόμενες αποδοχές (μισθό, ποσοστά κ.λπ.) ο μέσος
όρος του τελευταίου διμήνου. Εκτός της αποζημίωσης οι
μισθωτοί δικαιούνται και προσαύξηση με ποσοστό 1/6 στο
σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης, λόγω συνυπολογισμού των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και του επιδόματος αδείας. Εξαίρεση αποτελεί η παρ.
ΙΑ.12/3 του Ν.4093/2012, η οποία για τα έτη προϋπηρεσίας από 17 μέχρι 28 και άνω η οφειλόμενη αποζημίωση
υπαλλήλου υπολογίζεται με τις τακτικές αποδοχές του
τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.000 ευρώ.
------------------------------------------------------
Δυνατότητα αύξησης ημερών ασφάλισης
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απασχολεί εργάτηυπάλληλο βάσει πίνακα προσωπικού (πενθήμερο Δευτέρα – Παρασκευή, 8ωρο). Υπαρχει τρόπος με απασχόληση
είτε τις Κυριακές είτε με υπερωρίες τις ημέρες εργασίας,
έτσι ώστε να αυξηθούν οι ημέρες ασφάλισης στο μήνα
από 25 σε 27 και να είναι νόμιμες και να λαμβάνονται
υπόψη για σύνταξη, βιβλιάριο ασθένειας, ταμείο ανεργίας;
Αμειβόμενοι με μηναίο μισθό
Στους αμειβόμενους με μηναίο μισθό αποκλείεται η
δυνατότητα να αναγνωρισθούν περισσότερες από 25 ημέρες το μήνα. Εξαίρεση υπάρχει μόνο όταν απασχολούνται
εκτός από τις εργάσιμες μέρες και στις αργίες (Κυριακές,
εορτές) χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιήσει ρεπό σε
άλλη εργάσιμη ημέρα και αμείβονται επιπλέον για τις
ημέρες αυτών των αργιών (δηλ. παίρνουν πρόσθετο ημερομίσθιο) οπότε ο αριθμός των ημερών εργασίας προσαυξάνεται και με τις ημέρες αργίας (εγκ. Ι.Κ.Α. 44/1975).
ημέρες. Για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης οι
ασφαλιστικές ημέρες προσαυξάνονται κατά μια των πραγματικών ημερών εργασίας αν η εργασία παρασχέθηκε επί
3 τουλάχιστον ημέρες (τρία 8ωρα) την εβδομάδα αυτή.
Όταν δε, απασχολούνται κατά τις Κυριακές ή Εξαιρέσιμες
εορτές τους αναγνωρίζονται και πλέον 25 ημέρες εργασίας
το μήνα δηλαδή μέχρι 30 και 31 ακόμη. Η υπερωριακή
απασχόληση δεν θεωρείται ως ιδιαίτερη ημέρα εργασίας.
------------------------------------------------------
Μονομερής μείωση μισθού
Εταιρεία παροχής υπηρεσιών (έχει λήξει η κλαδική σύμβαση
εργασίας) έχει κάποιους υπαλλήλους με εκ περιτροπή απασχόληση. Ο μισθός ενός από αυτούς ανέρχεται στα 1.200
ευρώ μικτά (εάν δούλευε πενθήμερο, 8ωρο). Έχει το δικαίωμα η επιχείρηση μονομερώς να μειώσει τον μισθό του
στον αντίστοιχο βασικό της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης;
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4601/304 – 12/3/2012 οι
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή
καταγγελθεί και μέχρι την 14/2/2012 έχει παρέλθει και το
6μηνο παράτασης ισχύος τους έχουν πάψει να παράγουν
έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι
όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα
τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί
ενοχικοί όροι. Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η
«αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μια
και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή»
τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Η Συλλογική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Α.
51/2010) είχε έναρξη ισχύος 1/1/2010 και ίσχυε για ένα
χρόνο, δηλαδή μέχρι 31/12/2010. Από τότε δεν έχει συναφθεί νέα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω οι συμβάσεις αυτές έχουν αντικατασταθεί από ατομικές
συμβάσεις εργασίας και δεν μπορεί ο εργοδότης να μειώσει τις αποδοχές του εργαζομένου μονομερώς. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με σύναψη νέας ατομικής σύμβασης
εργασίας με ελεύθερη συμφωνία των μερών (δηλ. μόνο
με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου) και με αποδοχές
μέχρι τα κατώτατα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα με τη σύμβαση
εργασίας που έχει ο κάθε εργαζόμενος (πλήρης, μερική ή
εκ περιτροπής).
------------------------------------------------------
ΡΩΤΗΣΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ
Εσείς ρωτήσατε | Εμείς απαντήσαμε
Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο
Ο αμειβόμενος πλήρους απασχόλησης με ημερομίσθιο, για κάθε εβδομάδα ασφαλίζεται με 6 ασφαλιστικές
951
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΣΗΜΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Ν.3863/2010, Ν.3996/2011 ΚΑΙ Ν.4144/2013
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Οικονομολόγος MSc, Στέλεχος Υπ. Εργασίας
Περιεχόμενα
1.
2.
3.
4.
Εισαγωγή
Ποιες υπηρεσίες ή εργασίες υπάγονται στον νέο θεσμό
Έναρξη εφαρμογής ασφάλισης με εργόσημο
Τρόποι καταβολής της αμοιβής των περιστασιακά απασχολούμενων
προσώπων
5. Έκδοση και διάθεση εργοσήμου
6. Διαδικασία πληρωμής με εργόσημο
7. Εξαργύρωση εργοσήμου
8 Κλάδοι ασφάλισης
9. Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των προσώπων οι οποίοι
αμείβονται με εργόσημο
10.Παροχές ασθενείας
11.Παροχές συντάξεων
12.Ακύρωση - Επανέκδοση
13.Χορήγηση ημερών ασφάλισης από εργόσημο για ανανέωση άδειας
εργασίας σε αλλοδαπούς
Σελίδες
953
954
954
955
955
955
956
956
956
957
957
958
958
1. Εισαγωγή
Ένας νέος θεσμός καθιερώθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 του
Ν.3863/2010 και του Ν.3996/2011, ο θεσμός του εργοσήμου.
Επέρχεται μια σημαντική μεταβολή με τον θεσμό αυτό στον τρόπο αμοιβής
και απασχόλησης του κατ΄ οίκον απασχολούμενου προσωπικού το οποίο
παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα
σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους
εργοδότες για την ίδια μισθολογική περίοδο η οποία καλύπτεται από την
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Για την αμοιβή και την παρακράτηση εισφορών
των ανωτέρω προσώπων τηρείται υποχρεωτικά η διαδικασία έκδοσης και
εξαργύρωσης της ειδικής επιταγής, του «Εργοσήμου».
Υπόχρεος έκδοσης του Εργοσήμου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το
οποίο δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες των εν λόγω
προσώπων. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του Εργοσήμου, το πρόσωπο δηλαδή το οποίο παρείχε προς τον υπόχρεο έκδοσης την
εργασία ή την υπηρεσία.
Το Εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής, αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό
της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, εν προκειμένω, υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Τα Εργόσημα μπορούν να διατίθενται στον εργοδότη από τις συνεργαζόμενες,
με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Τράπεζες και τα Υποκαταστήματα αυτών,
από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.), τα Υποκαταστήματα των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Κ.Ε.Π. αλλά και άλλους φορείς ή δίκτυα, τα οποία
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ένας νέος θεσμός
καθιερώθηκε με
τις διατάξεις των άρθρων
20 έως 24 του Ν.3863/2010
και του Ν.3996/2011,
ο θεσμός του εργοσήμου
953
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η καταβολή της αμοιβής στον εργαζόμενο για την παρασχεθείσα εργασία πραγματοποιείται με την εξαργύρωση
του Εργοσήμου από τους φορείς διάθεσης, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
2. Ποιες υπηρεσίες ή εργασίες υπάγονται στον
νέο θεσμό
Στη νέα διαδικασία αμοιβής και παρακράτησης εισφορών μέσω Εργοσήμου υπάγονται ενδεικτικά οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:
• Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας
(οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό).
• Οι κηπουρικές εργασίες.
• Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες, οι
οποίες δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.
• Η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων.
• Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.
• Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας
και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε
άτομα με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και
της διευκόλυνσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων
σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, τα
οποία χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.).
• Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).
• Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή
κατάκοιτων ατόμων.
• Η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν.4144/2013 διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που
αμείβονται και ασφαλίζονται με το εργόσημο οι νέες
κατηγορίες είναι:
• Το προσωπικό το οποίο παρέχει εργασίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, το οποίο δεν παρέχει την υπηρεσία αυτή ως
υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος
εταιρείας.
• Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα
διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη.
• Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατοίκων ή σε άλλο χώρο.
• Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών
προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).
954
Προς αποφυγή προβλημάτων διευκρινίζεται ότι οι
προαναφερθείσες εργασίες – υπηρεσίες, εκτός από την
συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε
Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, αφορούν
κάθε εργασία ή υπηρεσία η οποία παρέχεται αποκλειστικά
κατ' οίκον του εργοδότη.
Επίσης διευκρινίζεται ότι, στη κατηγορία μεμονωμένων
μικροεπισκευαστικών εργασιών τα οποία δεν συνιστούν
οικοδομικές εργασίες, λογίζεται κάθε εργασία η οποία
εκτελείται σε κατοικίες.
Τέτοιες εργασίες συνήθως είναι: οι εργασίες επισκευής
υδραυλικών, επισκευής ερμαρίων, ντουλαπιών, επισκευές
κουφωμάτων και γενικά ξυλουργικές, μηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές, σιδηρουργικές εργασίες, καθαρισμοί χώρων κ.λπ. εντός των οικιών.
Αντίθετα, εργασίες κατ' οίκον οι οποίες συνιστούν κατά
την έννοια του νόμου οικοδομικές εργασίες και εξαιρούνται από την ασφάλιση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,
είναι αυτές για τις οποίες, η παροχή εργασίας υπάγεται
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις ειδικές διατάξεις του ΣΤ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ του Κανονισμού Ασφάλισης του
Ιδρύματος, δηλαδή οι εργασίες οι οποίες εκτελούνται από
εργαζόμενους οι οποίοι ασφαλίζονται ως εργατοτεχνίτες
οικοδόμοι.
Οι εργασίες αυτές, είναι οι περιλαμβανόμενες στη παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ίδιου Κανονισμού και πρόκειται κυρίως για τις εργασίες επαναχρωματισμού κτιρίων,
επισκευής κεραμοσκεπής ή άλλου είδους σκεπής, επισκευής δαπέδων πάσης φύσεως, επισκευής τοιχοποιίας,
επένδυσης με πέτρα ή άλλο υλικό, επισκευής σοβάδων,
πατωμάτων, κατασκευής διαφόρων λιθοδομών, κατασκευή τοιχίων, κ.λπ..
3. Έναρξη εφαρμογής ασφάλισης με εργόσημο
Ο νέος τρόπος καταβολής της αμοιβής και ασφάλισης
των προσώπων οι οποίοι απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στις προαναφερθείσες εργασίες – υπηρεσίες,
θα έχει έναρξη εφαρμογής, ως ακολούθως:
• Για τους κατ' οίκον απασχολούμενους σε έναν εργοδότη οι οποίοι ήδη ασφαλίζονταν από αυτόν με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, η ασφάλισή τους ίσχυε με τις διατάξεις αυτές για χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/2011 (δηλαδή με υποβολή Α.Π.Δ. Γ' και Δ' τριμήνου του 2011). Η εφαρμογή
των διατάξεων για την κατηγορία αυτή άρχισε από
01/01/2012.
• Για τους κατ' οίκον απασχολούμενους σε περισσότερους του ενός εργοδότες, οι οποίοι ασφαλίζονταν με
βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκ), η ασφάλιση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις άρχισε από
01/11/2011. Συνεπώς, για χρονική περίοδο απασχόλη-
4. Τρόποι καταβολής της αμοιβής των περιστασιακά απασχολουμένων προσώπων
Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απασχολουμένων προσώπων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δέχεται τις προαναφερθείσες υπηρεσίες –
εργασίες, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
• Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής,
ή
• Μέσω λογαριασμών τον οποίο τηρούν ο εργοδότης και
ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
• Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
• Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των
άρθρων 1 και 4 παρ. 3 του Ν.3862/2010.
6. Διαδικασία πληρωμής με εργόσημο
Τα Εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον
εργοδότη στους εν λόγω εργαζόμενους, ως αμοιβή για την
παρασχεθείσα εργασία και στην συνέχεια εξοφλούνται
από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν
παρακρατηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Συγκεκριμένα
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης (Τράπεζες
– ΕΛ.ΤΑ.) του Εργοσήμου με τον Α.Μ.Κ.Α. του, δηλώνει
τον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, εν προκειμένω του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., και το είδος της παρεχόμενης
εργασίας (π.χ. οικιακές εργασίες) και καταθέτει το ποσό
του Εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του
εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών.
• Ο φορέας έκδοσης, με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του εργοδότη, συνδέεται με το αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. –
Ε.Μ.Α.Ε.Σ. το οποίο τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε
πραγματικό χρόνο και αφού επιβεβαιώσει τα στοιχεία
του εργοδότη, εκδίδει το Εργόσημο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
σης μέχρι την 31/10/2011 ασφαλίζονταν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, δηλαδή με
την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Με το
έγγραφο της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Α21/
449/3/21-10-2011 εδόθη παράταση της ανωτέρω προθεσμίας από την λήξη της και για δύο (2) ακόμη μήνες.
Έτσι η ασφάλιση της ανωτέρω κατηγορίας συνεχίσθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, μέχρι
την 31/12/2011.
• Για τα λοιπά υπαγόμενα πρόσωπα ο νέος τρόπος αμοιβής και παρακράτησης εισφορών εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 12/09/2011.
Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 (περί νέων
ασφαλισμένων), δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγόμενους στο ανωτέρω καθεστώς.
5. Έκδοση και διάθεση εργοσήμου
Η έκδοση και η εξαργύρωση Εργοσήμου γίνεται από
τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής
(Τράπεζες – ΕΛ.ΤΑ.), οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τις προδιαγραφές και έχουν προσαρμοστεί με τις διαδικασίες έκδοσης, ενημέρωσης και εξαργύρωσης του Εργοσήμου.
Το Εργόσημο εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε δύο αποκόμματα, κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό το οποίο εξασφαλίζει την γνησιότητά του
και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδοσής του.
Το ένα αντίτυπο ή απόκομμα του Εργοσήμου αφορά
τον εργοδότη και το δεύτερο τον εργαζόμενο.
Το Εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και εξαργυρωθεί από
τους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (Τράπεζες ΕΛ.ΤΑ.) αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης των πολιτών (καταστήματα με ταμεία ή άλλα σημεία
εξυπηρέτησης, Α.Τ.Μ., Αυτόματα μηχανήματα πληρωμών, διαδικτυακούς τόπους τα οποία ανήκουν στους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης, κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, κ.λπ..
Επί του αντιτύπου - αποκόμματος για τον εργοδότη
αναγράφονται κατά την έκδοση του Εργοσήμου τα ακόλουθα στοιχεία:
• Ο φορέας έκδοσης του Εργοσήμου.
• Ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή Ο.Γ.Α.).
• Ο μοναδικός αριθμός του Εργοσήμου.
• Ο Α.Μ.Κ.Α. του εργοδότη.
• Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά
αναφέρονται στο Αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. – Ε.Μ.Α.Ε.Σ..
• Το ποσό του Εργοσήμου, το οποίο αποτελεί την αμοιβή
του εργαζομένου.
• Οι ασφαλιστικές εισφορές.
• Η ημερομηνία έκδοσης του Εργοσήμου.
• Η ημερομηνία λήξης του Εργοσήμου.
• Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου του εργαζομένου.
955
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επί του αντιτύπου – αποκόμματος για τον εργαζόμενο
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
• Όλα τα παραπάνω στοιχεία
• Η ημερομηνία πληρωμής.
• Γραμμωτός κώδικας ο οποίος θα λειτουργήσει βοηθητικά κατά την στιγμή εξαργύρωσης του Εργόσημου
(προαιρετικά).
7. Εξαργύρωση εργοσήμου
Ο εργοδότης, όπως προαναφέρθηκε ως αμοιβή για την
παρεχόμενη εργασία, παραδίδει στον εργαζόμενο το Εργόσημο (αντίτυπο για τον εργαζόμενο), αφού συμπληρώσει επί
του αντιτύπου του, τα στοιχεία του εργαζόμενου (Α.Μ.Κ.Α.,
ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής και ο
εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για τον εργοδότη,
επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του Εργοσήμου.
Ο εργαζόμενος απευθύνεται για την εξαργύρωση στον
πιστωτικό φορέα έκδοσης του Εργοσήμου ή και σε άλλο
πιστωτικό φορέα στον οποίο έχει τη δυνατότητα εξαργύρωσης αυτού με τον Α.Μ.Κ.Α. του, εντός του χρονικού
διαστήματος ισχύος του Εργοσήμου.
Ο φορέας εξαργύρωσης ελέγχει με βάση το μοναδικό
αριθμό του Εργοσήμου την γνησιότητα αυτού και την ισχύ
του (μη λήξη, μη είσπραξη κ.λπ.).
Στη συνέχεια, με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του εργαζόμενου
συνδέεται με το Αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. – Ε.Μ.Α.Ε.Σ. και
αφού επιβεβαιώσει τα στοιχεία του εργαζόμενου, καταβάλλει στον εργαζόμενο το καθαρό πληρωτέο ποσό, παρακρατώντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, οι
οποίες πιστώνονται στο λογαριασμό του αρμόδιου φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο τέλος κάθε έτους ο φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και
εργαζόμενο.
Εάν το καθαρό ποσό το οποίο θέλει να εισπράξει ο
εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με συντελεστή 1,25 θα δώσει το ποσό του εργοσήμου το οποίο πρέπει να αγορασθεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: για το καθαρό ποσό 600 ευρώ θα αγορασθεί εργόσημο 750 ευρώ (600*1,25 = 750)
Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3
από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το
1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου. Ως
δικαιολογητικό για την προαναφερθείσα έκπτωση του
φόρου εισοδήματος συνυποβάλλεται με την φορολογική
δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει σταλεί στον εργοδότη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η διάταξη αυτή περί έκπτωσης από το φορολογητέο
εισόδημα έπαψε να ισχύει, επειδή το άρθρο 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργήθηκε με τον
Ν.4024/2011.
956
8. Κλάδοι ασφάλισης
Με το άρθρο 21 του Ν.3863/2010 ορίζεται ότι οι
κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί της αναγραφόμενης τιμής του Εργόσημου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών
Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων και
μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το
ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προσαρμοζόμενο
στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες.
Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς
και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ..
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. γίνεται επιμερισμός του ποσοστού αυτού (20%) ανά κλάδο ασφάλισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντικαθίσταται το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3863/2010, επέρχονται μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από την ασφάλιση με το εργόσημο. Μεταβάλλεται το ποσοστό των
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, του
προσωπικού το οποίο αμείβεται με το εργόσημο, το
οποίο ανέρχεται πλέον σε 25% επί της αναγραφόμενης
τιμής του εργοσήμου. Επίσης το ανωτέρω ποσό επιμερίζεται ανά κλάδο ως ακολούθως:
• 14,45% για τον κλάδο σύνταξης,
• 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
• 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα,
• 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και
• 0,72% για τον τ. Ο.Ε.Κ..
9. Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των προσώπων οι οποίοι αμείβονται με εργόσημο
Σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των
προσώπων τα οποία αμείβονται με εργόσημο, η Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το αρ. πρωτ.
Φ80000/26037/3292/15-12-2011 έγγραφο της διευκρινίζει ότι: τα πρόσωπα της παρ.1 παρ.α΄ του άρθρου 20 του
εν λόγω νόμου, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές
με το εργόσημο δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης
από όσες προκύπτουν από την διαίρεση του ποσού των
εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό
εισφοράς το οποίο αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου
έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να
υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανα μήνα ή τις 360
ημέρες ασφάλισης κατά έτος. Το ποσό το οποίο έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργόσημου
διαιρείται με το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΕΡΓΟΣΗΜΟ 200 ευρώ
Η.Α.Ε. 33,57 (31/12/2011)
33,57*35,40% = 11,88
200*20% = 40 ευρώ εισφορές
40:11,88 = 3,37 ημέρες
3,37*2 = 6 ημέρες
ΠΡΟΣΟΧΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντικαθίσταται το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.3863/2010 και επέρχονται μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από την ασφάλιση
με το εργόσημο. Ειδικότερα:
• Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις
25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ανά έτος.
• Δεν προβλέπεται διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης κατά τον υπολογισμό τους.
• Οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο ανάγονται στον
μήνα εξαργύρωσης του εργόσημου.
• Για την εξεύρεση των ημερών ασφάλισης όπου δικαιώνονται οι αμειβόμενοι με εργόσημο χρησιμοποιείται το
ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου
2011 (το οποίο ανέρχεται σε 33,57 ευρώ).
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την 01/01/2013.
10. Παρόχες ασθενείας
Τα εν λόγω πρόσωπα προκειμένου να τύχουν παροχών
ασθενείας σε είδος θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει
τουλάχιστον 150 ημέρες ασφάλισης, δεδομένου ότι από
την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010
δεν προβλέπεται άλλη αντιμετώπιση ούτε παραπέμπει σε
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντικαθίσταται η παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010, επέρχονται μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από την ασφάλιση
με το εργόσημο. Ειδικότερα, ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης των προσώπων αυτών για την χορήγηση παροχών
ασθενείας σε είδος και σε χρήμα.
Οι αμειβόμενοι με εργόσημο για να τύχουν παροχών
ασθενείας σε είδος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν.
1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 148 του Ν.3655/2008, απαιτείται η συμπλήρωση
100 ημερών ασφάλισης για παροχές σε χρήμα οι διατάξεις
του άρθρου 35 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά
την τροποποίησή τους, ήτοι 120 ημέρες ασφάλισης, και για
την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας οι διατάξεις του
άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους, ήτοι η συμπλήρωση 200 ημερών
ασφάλισης τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν την πιθανή
ημερομηνία τοκετού
Ειδικά για το έτος 2013, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου
75 του Ν.4144/2013, για την χορήγηση παροχών ασθένειας
σε είδος απαιτείται η συμπλήρωση 50 ημερών ασφάλισης
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δεκαπεντάμηνο αφαιρουμένου του ημερολογιακού τριμήνου.
Οι διατάξεις για παροχές ασθένειας σε χρήμα, εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι
από 18/04/2013.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
του Ημερομίσθιου Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.), όπως
ισχύει κάθε φορά δηλαδή Η.Α.Ε.* 35,40%=ποσό το
οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε.. Το αποτέλεσμα
πολλαπλασιάζεται επί 2 και είναι οι ημέρες ασφάλισης
που δικαιούται ο ασφαλισμένος.
11. Παροχές συντάξεων
Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντικαθίσταται το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν.3863/2010, επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.
3 του αρθρου 26 του Ν.2639/1998, οι οποίες αφορούν
στην καταβολή μειωμένων κατά 20% ποσών συντάξεων
και κατωτάτων ορίων στην περίπτωση του οικιακού
προσωπικού το οποίο ασφαλίζεται με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά
περίπτωση χρόνου για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος. Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης
κρίνονται με το καθεστώς το οποίο ισχύει κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Οι διατάξεις για παροχές ασθένειας
σε χρήμα, εφαρμόζονται από την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου,
ήτοι από 18/04/2013
957
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Ακύρωση - επανέκδοση
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης το ποσόν του Εργοσήμου δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των 5 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται
στους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής
του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργόσημο δεν
μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να εξαργυρωθεί από τον ίδιο εντός
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
Μετά τη λήξη ισχύος του, το Εργόσημο ακυρώνεται
αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή ή να
εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Εργοσήμου το
οποίο δεν έχει εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοσή του υποβάλλοντας
σχετικό αίτημα στον φορέα έκδοσης.
13. Χορήγηση ημερών ασφάλισης από εργόσημο για ανανέωση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς
Το τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας του αιτούντος θα χορηγεί
βεβαίωση με τα ένσημα από το εργόσημο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την βεβαίωση είναι:
• Αίτηση.
• Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του αιτούντος
(από φωτοτυπία βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο).
• Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία ζηταει τον
χρόνο ασφάλισης απ’ όπου θα προκύπτει το αιτούμενο
χρονικό διάστημα.
• Εξαργυρωμένο εργόσημο (επικυρωμένα αντίγραφα).
Τονίζεται ότι πριν την έκδοση της βεβαίωσης θα
ελέγχεται ο Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντος ο οποίος πρέπει να
ταυτίζεται με τον Α.Μ.Κ.Α. του εργαζόμενου το οποίο
αναγράφεται πάνω στο εξαργυρωμένο εργόσημο.
Μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη
και εργαζόμενου, του προσωπικού το οποίο αμείβεται
με το εργόσημο, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 25%
επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου
958
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ,
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ
Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος
Περιεχόμενα
1. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και επιδόματος αδείας επί
μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση βάσει του
άρθρου 2, Ν.3846/2010
2. Υπολογισμός ημερών αδείας επί απασχόλησης σε σταθερή βάση με
καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης
3. Άδεια επί διαλείπουσας απασχόλησης
4. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και επιδόματος αδείας επί
μετατροπής της πλήρους σε μερική απασχόληση
5. Καταγγελία συμβάσεως κατά τη διάρκεια επιβολής της εκ
περιτροπής εργασίας
6. Επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους με σύμβαση
εργασίας μερικής απασχόλησης
7. Παροχή πρόσθετης, πρόσκαιρης εργασίας κατά τη διάρκεια
εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης
8. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω
εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
9. Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής
Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας)
10. Κατάθεση Τροποποιητικού πίνακα αποδοχών λόγω εφαρμογής του
συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Σελίδες
959
961
961
962
963
963
964
964
964
964
1. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και επιδόματος
αδείας επί μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση βάσει του άρθρου 2, Ν.3846/2010
Οι υπό καθεστώς
διαλείπουσας και
εκ περιτροπής απασχόλησης
μισθωτοί για κάθε 25 ημέρες
πραγματικής εργασίας
δικαιούνται το 1/12
της άδειας που θα ελάμβαναν
υπό συνθήκες πλήρους
απασχόλησης
Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η εργασία κατά λιγότερες ημέρες την
εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το
έτος ή και συνδυασμός αυτών, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.
Ο υπολογισμός εν προκειμένω των ημερών άδειας ως προς το χρόνο:
• της εκ περιτροπής εργασίας, θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 1 του Ν.1346/1983. Ειδικότερα, στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι σε
περίπτωση διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται
κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας για
κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για
πρώτη φορά, ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την
ημέρα έναρξης της άδειας. Ως μήνας εν προκειμένω λογίζονται 25 ημέρες
απασχόλησης.
959
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• της πλήρους απασχόλησης ο αριθμός των ημερών
αδείας, θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 1 του Ν.3302/2004 (Έγγραφο Υπουργείου
Εργασίας 15205/562/29-8-2012).
Παράδειγμα 1o
Η σχέση εργασίας υπαλλήλου, που προσελήφθη το
2006 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από
1/4/2013 και έως 31/12/2013, μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη εργασία
τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή). Ο μικτός
μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης
ανέρχεται σε 1.150,00 ευρώ.
• Ημέρες αδείας = ;
• Αποδοχές αδείας = ;
• Επίδομα αδείας = ;
Για το τρίμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1 έως
31/3/2013) οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 75 (25 x 3 μήνες = 75).
Για το εννεάμηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης οι
εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 135 (25
x 9μήνες x 3/5= 135).
Σύνολο εργασίμων ημερών = 75+135 =210.
Ημέρες αδείας = (210/300) x 22 = 15,4 (Οι ημέρες
άδειας στρογγυλοποιούνται στις 15).
Αποδοχές αδείας = 15,4x 1,2/25 x 1.150,00 = 850,08
ευρώ.
Επίδομα αδείας = 1.150,00/2 = 575,00 ευρώ (με δεδομένο ότι οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης του υπόψη
εργαζόμενου ανέρχονται σε 210 και συνεπώς υπερβαίνουν κατά πολύ τις μισές εργάσιμες ημέρες του έτους).
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης
επί απολύσεως εργαζόμενου κατά
τη διάρκεια επιβολής του μέτρου της εκ
περιτροπής εργασίας θα γίνει με βάση τις
αποδοχές της πλήρους απασχόλησης
960
Παράδειγμα 2o
Η σχέση εργασίας υπαλλήλου, που προσελήφθη το
2011 με καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας
με πάνω από 25 χρόνια συνολική προϋπηρεσία και με
πλήρη απασχόληση, από 1/2/2013 έως 31/10/2013 μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (έξι ώρες και σαράντα λεπτά εργασία ημερησίως τη
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε
900,00 ευρώ.
• Ημέρες αδείας 2013 = ;
• Αποδοχές αδείας 2013 = ;
• Επίδομα αδείας 2013 = ;
Για το τρίμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1 έως
31/1/2013 και από 1/11 έως 31/12/2013) οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 75 (25 x 3 μήνες = 75).
Για το εννεάμηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης οι
εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 112,50
(25 x 9μήνες x 3/6 = 112,50).
Σύνολο εργασίμων ημερών = 75+112,50 = 187,50.
Ημέρες αδείας = (187,50/300) x 31 = 19,375 (Οι ημέρες
άδειας στρογγυλοποιούνται στις 19).
Αποδοχές αδείας = 19,375/25 x 900,00 = 697,50
ευρώ.
Επίδομα αδείας = 900,00/2 = 450,00 ευρώ (με δεδομένο ότι οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης του υπόψη
εργαζόμενου ανέρχονται σε 187,50 και συνεπώς υπερβαίνουν τις μισές εργάσιμες ημέρες του έτους).
Παράδειγμα 3o
Η σχέση εργασίας εργατοτεχνίτη, που προσελήφθη το
2010 με 15ετή προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση,
από 1/4/2013 και έως 31/12/2013, μετατρέπεται από
πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη
εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή). Το ημερομίσθιό του σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 38,00 ευρώ.
• Ημέρες αδείας = ;
• Αποδοχές αδείας = ;
• Επίδομα αδείας = ;
Για το τρίμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1 έως
31/3/2013) οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 75 (25 x 3 μήνες = 75).
Για το εννεάμηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης οι
εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 180 (25
x 9μήνες x 4/5 = 180).
Σύνολο εργασίμων ημερών = 75+180 =255.
Ημέρες αδείας = (255/300) x 25= 21,25 (Οι ημέρες
άδειας στρογγυλοποιούνται στις 21).
Αποδοχές αδείας = 21,25 x 1,2 x 38,00 = 969,00 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 13 ημερομίσθια = 13 x 38,00 =
494,00 ευρώ.
Ο υπολογισμός εν προκειμένω των ημερών άδειας θα
γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του
Ν.1346/1983 (ο μισθωτός δικαιούται κάθε ημερολογιακό
έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας για
κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η
άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας
του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της
άδειας. Ως μήνας εν προκειμένω λογίζονται 25 ημέρες
απασχόλησης).
Παράδειγμα 1o
Υπάλληλος προσελήφθη το 2011 χωρίς προϋπηρεσία,
με εκ περιτροπής απασχόληση (έξι ώρες και σαράντα
λεπτά εργασία ημερησίως την Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους
απασχόλησης ανέρχεται σε 800,00 ευρώ και η σχέση
εργασίας του παρέμεινε ενεργός έως την 31/12/2013.
• Ημέρες αδείας 2013= ;
• Αποδοχές αδείας 2013= ;
• Επίδομα αδείας = 2013 ;
Αποδοχές εκ περιτροπής απασχόλησης = 800,00 x
3/6 = 400,00 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι αποδοχές των
μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολουμένων δεν
μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των
πλήρως απασχολουμένων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής
απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης.
Ημέρες αδείας = (300 x 3/6) = 150, 26 χ (150/300) = 13
ημέρες.
Αποδοχές αδείας = 13/25 x 800,00 = 416,00 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 2/25 x (Ημέρες εργασίας εβδομαδιαία
/6) x μήνες απασχόλησης x Μηνιαίο Μισθό = (2/25) x
(3/6) x 12 x 800,00 = 384,00 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το
επίδομα αδείας δεν μπορεί να υπερβεί το μισό μισθό ή
τα 13 ημερομίσθια.
Παράδειγμα 2o
Υπάλληλος προσελήφθη στις 21/4/2013 χωρίς προϋπηρεσία, με εκ περιτροπής απασχόληση (οκτώ ώρες
εργασία ημερησίως την Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή).
Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 760,00 ευρώ και η σχέση εργασίας
του παρέμεινε ενεργός έως την 31/12/2013.
• Ημέρες αδείας 2013= ;
• Αποδοχές αδείας 2013= ;
• Επίδομα αδείας = 2013 ;
Αποδοχές εκ περιτροπής απασχόλησης = 760,00 x 3/5
= 456,00 ευρώ.
Ημέρες αδείας = (20/12) x μήνες απασχόλησης x 3/5 =
(20/12) x 8,67 x 3/5 = 8,67 ημέρες άδειας που
στρογγυλοποιούνται σε 9.
Αποδοχές αδείας = 760,00 x (8,67 x 1,2)/25 ευρώ =
316,28 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 2/25 x (Ημέρες εργασίας εβδομαδιαία
/5) x μήνες απασχόλησης x Μηνιαίο Μισθό = (2/25) x
(3/5) x 8,67 x 760,00 = 316,28 ευρώ. Επισημαίνεται ότι
το επίδομα αδείας δεν μπορεί να υπερβεί το μισό μισθό
ή τα 13 ημερομίσθια.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Υπολογισμός ημερών αδείας επί απασχόλησης σε σταθερή βάση με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης
Παράδειγμα 3o
Εργατοτεχνίτης προσελήφθη στις 16/4/2012 χωρίς
προϋπηρεσία, με εκ περιτροπής απασχόληση (έξι ώρες
και σαράντα λεπτά εργασία ημερησίως τη Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή). Το μικτό ημερομίσθιό
του σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε
36,00 ευρώ και η σχέση εργασίας του διεκόπη την
31/7/2013.
• Ημέρες αδείας 2013= ;
• Αποδοχές αδείας 2013= ;
• Επίδομα αδείας = 2013 ;
Ημέρες αδείας = (25/12) x μήνες απασχόλησης x 4/6 =
(25/12) x 7 x 4/6 = 9,72 ημέρες άδειας που στρογγυλοποιούνται σε 10.
Αποδοχές αδείας = 36,00 x 9,72 ευρώ = 349,92 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 2 x (Ημέρες εργασίας εβδομαδιαία /6)
x μήνες απασχόλησης x Ημερομίσθιο = 2 x (4/6) x 7 x
36,00 = 336,00 ευρώ.
3. Άδεια επί διαλείπουσας απασχόλησης
Ως διαλείπουσα απασχόληση νοείται εκείνη η οποία ως
εκ της φύσεως ή των συνθηκών εργασίας ή δυνάμει όρου
ατομικής σύμβασης εργασίας, δεν παρέχεται καθ’ όλες τις
εργάσιμες ημέρες του μηνός, ασχέτως ωρών απασχόλησης, δηλαδή έχει ενδιάμεσες ή περιοδικές διακοπές.
Οι υπό καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης μισθωτοί για κάθε 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης δικαιούνται το 1/12 της άδειας που θα ελάμβαναν υπό
συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
Ημέρες αδείας εργαζόμενου με καθεστώς διαλείπουσας
απασχόλησης με συνολική προϋπηρεσία:
• μικρότερη των 12 ετών = Hμέρες πραγματικής εργασίας
/ 300 x 24,
• συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 12 ετών και
πάντως μικρότερη των 25 ετών = Hμέρες πραγματικής
εργασίας / 300 x 30,
• συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 25 ετών =
Hμέρες πραγματικής εργασίας / 300 x 31.
961
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποδοχές αδείας εργαζόμενου με καθεστώς διαλείπουσας
απασχόλησης με συνολική προϋπηρεσία:
• μικρότερη των 12 ετών = Hμέρες πραγματικής εργασίας
/ 300 x 24 x ημερομ. = 1/ 300 x 24 ημερομ. = 0,08 του
ημερομισθίου,
• συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 12 ετών και
πάντως μικρότερη των 25 ετών = 1/ 300 x 30 ημερομ.
= 0,10 του ημερομισθίου,
• συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 25 ετών = 1/
300 x 31 ημερομ. = 0,1033 του ημερομισθίου.
Επίδομα αδείας εργαζόμενου με καθεστώς διαλείπουσας
απασχόλησης ανεξάρτητα από τη συνολική προϋπηρεσία
του = 0,08 του ημερομισθίου (λαμβάνεται ως δεδομένο
ότι οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης των εργαζόμενων
αυτών δεν υπερβαίνουν τις μισές εργάσιμες ημέρες του
έτους).
Παράδειγμα 1ο
Aπασχόληση εργαζόμενου με συνολική προϋπηρεσία
μικρότερη των 12 ετών, με καθεστώς διαλείπουσας
εργασίας για 16 εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από
1/1/2013 - 31/12/2013 με μη σταθερό ημερήσιο ωράριο και μη σταθερό ημερομίσθιο. Σύνολο αποδοχών
διαστήματος = 640,00 ευρώ.
• Αποδοχές αδείας = ;
• Επίδομα αδείας = ;
Μέσο ημερομίσθιο = 640,00/16 = 40,00 ευρώ.
Αποδοχές αδείας = 16/300 x 24 x 40,00 = 51,20 ευρώ
ή με άλλο τρόπο Αποδοχές αδείας = 0,08 του συνόλου
των αποδοχών = 640,00 x 0,08 = 51,20 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 51,20 ευρώ.
Παράδειγμα 2ο
Aπασχόληση εργαζόμενου με συνολική προϋπηρεσία
μεγαλύτερη των 12 ετών και μικρότερη των 25 ετών, με
καθεστώς διαλείπουσας εργασίας για 12 εργάσιμες
ημέρες για το διάστημα από 1/1/2013 - 31/12/2013 με
σταθερό ημερομίσθιο 35,00. Σύνολο αποδοχών διαστήματος = 420,00 ευρώ.
• Αποδοχές αδείας = ;
• Επίδομα αδείας = ;
Αποδοχές αδείας = 12/300 x 30 x 35,00 = 42,00 ευρώ
ή με άλλο τρόπο.
Αποδοχές αδείας = 0,10 του συνόλου των αποδοχών =
420,00 x 0,10 = 42,00 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 0,08 του συνόλου των αποδοχών =
420,00 x 0,08 = 33,60 ευρώ.
962
4. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και
επιδόματος αδείας επί μετατροπής της πλήρους
σε μερική απασχόληση
Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά την
διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με
έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν τη μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση. Η μετατροπή
αυτή προϋποθέτει έγγραφη συμφωνία των μερών
(εργοδότη και εργαζόμενου) και σε καμία περίπτωση δεν
αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα. Η μετατροπή σύμβασης
εργασίας από πλήρη σε μερική είναι δυνατόν να συντελεσθεί με αίτηση του εργαζόμενου. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι πλήρως απασχολούμενος σε επιχειρήσεις πλέον
των 20 ατόμων, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 2
του Ν.3846/2010, έχει δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση
ενός ημερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει με σχετική
έγγραφη αίτηση τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας του
από πλήρη σε μερική απασχόληση, με δικαίωμα
επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνηση του
εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες. Ο
εργαζόμενος στην αίτησή του αυτή πρέπει να προσδιορίζει
τη διάρκεια της μερικής απασχόλησης και το είδος. Αν ο
εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως εντός μηνός
θεωρείται ότι το αίτημα του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό.
Με αυτή τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν έκτακτες οικογενειακές ανάγκες ή
ανάγκες που προκύπτουν για εκπαιδευτικούς λόγους και
για όσο διάστημα διαρκούν αυτές, διατηρώντας δικαίωμα
επανόδου σε πλήρη απασχόληση.
Παράδειγμα 1ο
Η σχέση εργασίας υπαλλήλου που προσελήφθη το
2012 με 14 χρόνια συνολική προϋπηρεσία, με πλήρη
απασχόληση επί εξαήμερον εβδομαδιαίως, από
1/7/2013 μετατρέπεται με συναίνεση από πλήρους
απασχόλησης σε μερική (5ωρη εργασία τις ημέρες
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη). Ο μικτός μηνιαίος
μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται
σε 800,00 ευρώ και δεν έχει πάρει άδεια το 2013. Η
σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την
31/12/2013.
• Ημέρες αδείας = ;
• Αποδοχές αδείας= ;
• Επίδομα αδείας = ;
Για το εξάμηνο της πλήρους απασχόλησης (από
1/1/2013 έως 30/6/2013):
Εργάσιμες ημέρες = 25 x 6 μήνες = 150.
Για το εξάμηνο της μερικής απασχόλησης (από 1/7/2013
έως 31/12/2013):
Εργάσιμες ημέρες = 25 x 6μήνες x (20/40) = 75.
Σύνολο εργασίμων ημερών = 150 + 75 = 225.
Ημέρες αδείας = (225/300) x 30 = 22,5 ημέρες που
αντιστοιχούν σε ημερήσιο χρόνο έξι ωρών και σαράντα
Παράδειγμα 2ο
Η σχέση εργασίας υπαλλήλου, που προσελήφθη το
2011 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση επί
πενθήμερον εβδομαδιαίως, από 1/4/2013, μετατρέπεται
με συναίνεση από πλήρους απασχόλησης σε μερική
(4ωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη).
Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1.200,00 ευρώ και δεν έχει πάρει
άδεια το 2013. Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την 31/12/2013.
• Ημέρες αδείας = ;
• Αποδοχές αδείας = ;
• Επίδομα αδείας = ;
Για το τρίμηνο πλήρους απασχόλησης:
Εργάσιμες ημέρες = 25 x 3 μήνες = 75.
Για το εννεάμηνο της μερικής απασχόλησης:
Εργάσιμες ημέρες = 25 x 9μήνες x (12/40) = 67,5.
Σύνολο εργασίμων ημερών = 75+67,5 = 142,50.
Ημέρες αδείας = (142,50/300) x 22 = 10,45 οκτάωρα
ήτοι περίπου 84 ώρες άδειας. Άρα, αν του χορηγηθεί η
άδεια στο σύνολό της κατά τη διάρκεια της μερικής
απασχόλησης θα δικαιούται 21 ημέρες άδειας (84 / 4
ώρες = 21 ημέρες).
Αποδοχές αδείας = 1200,00 x (10,45 x 1,2) / 25 =
601,92 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 2 x (6/6) x 3 μήνες x ημερομίσθιο + 2 x
9 μήνες x (12/40) x ημερομίσθιο = 11,4 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης = 11,4 x 1200 x (1/25) = 547,20 ευρώ.
Παράδειγμα 3ο
Η σχέση εργασίας εργατοτεχνίτη που προσελήφθη το
2010 με 14 χρόνια συνολική προϋπηρεσία, με πλήρη
απασχόληση επί εξαήμερον εβδομαδιαίως, από
1/5/2013 μετατρέπεται με τη συναίνεσή του από πλήρης
απασχόληση σε μερική (4ωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο).
Το μικτό ημερομίσθιο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 34,00 ευρώ και δεν έχει πάρει άδεια το
2013. Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την
31/12/2013.
• Ημέρες αδείας = ;
• Αποδοχές αδείας = ;
• Επίδομα αδείας = ;
Για το τετράμηνο της πλήρους απασχόλησης (από
1/1/2013 έως 30/4/2013):
Εργάσιμες ημέρες = 25 x 4 μήνες = 100.
Για το οκτάμηνο της μερικής απασχόλησης (από
1/5/2013 έως 31/12/2013):
Εργάσιμες ημέρες = 25 x 8 μήνες x (24/40) = 120.
Σύνολο εργασίμων ημερών = 100 + 120 = 220.
Ημέρες αδείας = (220/300) x 30 = 22 ημέρες που αντιστοιχούν σε ημερήσιο χρόνο έξι ωρών και σαράντα
λεπτών ήτοι περίπου 146,5 ώρες άδειας.
Αποδοχές αδείας = 22 x 34,00 = 748,00 ευρώ.
Επίδομα αδείας = 13 ημερομίσθια ήτοι 13x 34 = 442,00
ευρώ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
λεπτών ήτοι περίπου 150 ώρες άδειας. Άρα, αν του
χορηγηθεί η άδεια στο σύνολό της κατά τη διάρκεια της
μερικής απασχόλησης θα δικαιούται 30 ημέρες άδειας
(150/5 ώρες = 30 περίπου ημέρες).
Αποδοχές αδείας = (22,5 / 25) x 800,00 = 720,00 ευρώ.
Επίδομα αδείας = ½ του μηνιαίου μισθού = 400,00 ευρώ.
5. Καταγγελία συμβάσεως κατά τη διάρκεια επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας
H επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης ως διευθυντικό δικαίωμα αποτελεί υποκατάστατο της καταγγελίας
της εργασιακής σύμβασης δεδομένου ότι επιβάλλεται ως
μέτρο προληπτικό κατά των απολύσεων («...αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας...»), γι’ αυτό η επιβολή της
αποκλείει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οποία
για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζομένου στην πλήρη απασχόληση (Έγγραφα Υπουργείου
Εργασίας 17899/729/8-11-2010 και 4355/16/3-3-2011).
Ως εκ τούτου ο υπολογισμός της αποζημίωσης σε περίπτωση απολύσεως εργαζόμενου κατά τη διάρκεια επιβολής του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας θα γίνει με
βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
6. Επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε
εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας μερικής
απασχόλησης
Δεν μπορεί να επιβληθεί σύστημα εκ περιτροπής εργασίας μονομερώς από τον εργοδότη, σε εργαζόμενους με
μερική απασχόληση οι οποίοι απασχολούνται λιγότερες
(συγκριτικά με το ημερήσιο συμβατικό ωράριο των έξι
ωρών και σαράντα λεπτών προκειμένου περί εξαημέρου
και των οκτώ ωρών προκειμένου περί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας) ώρες εργασίας ημερησίως καθ’ ότι ένα
τέτοιο σύστημα μπορεί να επιβληθεί, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν.3846/2010, σε εργαζόμενους
με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Άλλωστε εκ
περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά
λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες
εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και
συνδυασμός αυτών, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο
εργασίας, ενώ στη μερική απασχόληση κατά τα
προεκτεθέντα ο εργαζόμενος απασχολείται λιγότερες ώρες
την ημέρα. Πάντως σε περίπτωση αμφισβήτησης, αρμόδια
να κρίνουν είναι τα τακτικά δικαστήρια (Έγγραφο Υπ.
Εργασίας 7679/275/27-4-2011).
963
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Παροχή πρόσθετης, πρόσκαιρης εργασίας
κατά τη διάρκεια εφαρμογής συστήματος εκ
περιτροπής απασχόλησης
Εφόσον παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση, o εργοδότης δύναται να
απασχολήσει τους εργαζόμενούς του στους οποίους έχει
επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, σε εργασία
πέραν της προβλεπομένης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
• οι εργαζόμενοι στους οποίους έχει επιβληθεί το εν
λόγω σύστημα, να συναινέσουν στην παροχή αυτής της
πρόσθετης εργασίας και
• η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει
χώρα κατά συνήθη τρόπο (Έγγραφο Υπ. Εργασίας
304/12/24-1-2012).
8. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής συστήματος εκ
περιτροπής εργασίας
Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που δεν απασχολούνται
κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, για λόγους που
δεν οφείλονται σε αυτούς, δικαιούνται να λάβουν για κάθε
μία από τις ημέρες αυτές το συνήθως καταβαλλόμενο
ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση (άρθρο 2, παρ.3 του
Ν.Δ.3755/1957). Κατά συνέπεια οι ημερομίσθιοι εργατοτεχνίτες στους οποίους έχει επιβληθεί καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης, το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής
αργίας οφείλεται σ’ αυτούς, ακόμη και στην περίπτωση που
η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Σάββατο ή άλλη ημέρα
που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος
της εκ περιτροπής απασχόλησης ως μη εργάσιμος, με
αποτέλεσμα να δικαιούνται εν προκειμένω, ένα επιπλέον
ημερομίσθιο για κάθε εξαιρέσιμη αργία που συμπίπτει με μη
εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής
εργασίας στο διάστημα του υπό εξέταση μηνός με δεδομένο
ότι δεν απασχολούνται κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών
αργιών, για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτούς.
9. Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9
(Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και
Εκ Περιτροπής Εργασίας)
Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8)
ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους, στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Η Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των συμβάσεων αυτών παραμένει η ίδια (εντός 8 ημερολογιακών ημερών). Εφόσον παρέλθει η προθεσμία των
οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών η ηλεκτρονική υποβολή
του εντύπου (Ε9) καθίσταται αδύνατη και η κατάθεση θα
εξακολουθεί να πραγματοποιείται με προσέλευση στην
αρμόδια υπηρεσία του ΣΕ.ΠΕ..
Επισημαίνεται ότι από την 1/7/2013 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπων Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής
Εργασίας), όπως άλλωστε και του Ε10 (Επιχειρησιακή Συλ-
964
λογική Σύμβαση Εργασίας). Τα είδη συμβάσεων μερικής και
εκ περιτροπής απασχόλησης κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής τους κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:
• Πρόσληψη με σύμβαση μερικής απασχόλησης.
• Πρόσληψη με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης.
• Τροποποιητική σύμβαση από πλήρη σε μερική.
• Τροποποιητική σύμβαση από πλήρη σε εκ περιτροπής.
• Τροποποιητική σύμβαση από πλήρη σε εκ περιτροπής
χωρίς σύμφωνη γνώμη.
Οι συμβάσεις αυτές μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης πρέπει να είναι σε Pdf αρχείο και αφού σκαναριστούν αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία που θα
περιλαμβάνουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που θα
υποβάλλονται σαρωμένες στην ηλεκτρονική φόρμα του
εντύπου (Ε9), θα πρέπει να είναι:
α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων,
β) ο τόπος παροχής της εργασίας, η έδρα της επιχείρησης
ή η διεύθυνση του εργοδότη,
γ) ο χρόνος της απασχόλησης, ο τρόπος κατανομής και οι
περίοδοι εργασίας,
δ) ο τρόπος αμοιβής και
ε) οι τυχόν όροι τροποποίησης της σύμβασης,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του διακομιστή με
ιδιαίτερα μεγάλο όγκο δεδομένων.
Στα συμπληρωματικά στοιχεία που συμπληρώνονται
κατά την ηλεκτρονική υποβολή σημαντική είναι η συμπλήρωση της στήλης «Εργοδοτική οργάνωση». Αν ο εργοδότης δεν είναι μέλος καμιάς εργοδοτικής οργάνωσης αναγράφεται στη στήλη αυτή η σχετική αναφορά.
Δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά οι συμβάσεις που μετατρέπουν την απασχόληση από μειωμένη σε πλήρη. Επίσης, δεν κατατίθενται τροποποιητικές συμβάσεις μόνο ως
προς τις αποδοχές (στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται
ηλεκτρονικά τροποποιητικός πίνακας προσωπικού).
Επίσης, στο έντυπο της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει
να δηλώνεται εάν οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής
απασχόλησης είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
10. Κατάθεση Τροποποιητικού πίνακα αποδοχών λόγω εφαρμογής του συστήματος της εκ
περιτροπής εργασίας
Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει εν προκειμένω έναν μόνο
τροποποιητικό πίνακα ο οποίος ως γνωστόν υποβάλλεται
πλέον, από 1/3/2013 και εφεξής, με ηλεκτρονικό τρόπο, το
αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από τη μεταβολή,
που θα ήταν προτιμότερο να χαρακτηριστεί ως τροποποιητικός μισθού και στο πεδίο των παρατηρήσεων να σημειωθεί
ότι η μεταβολή προέρχεται από την τροποποίηση του ωραρίου του εργαζόμενου καθώς και η ημερομηνία μεταβολής.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται, εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση τροποποιητικό
πίνακας, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα (Έγγραφο
Υπουργείου Εργασίας 509/11-6-2013).
ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:
ΔΕΣΜΕΥΣΗ H’ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ
Διευθυντής Εφαρμογών Payroll & HRM της Epsilon Net,
Συμβούλος Εργασιακών Θεμάτων
Μετά το Ν.4046/2012, έχουν εισέλθει στις εργασιακές σχέσεις αρκετές νέες λέξεις όπως «μετενέργεια», «ωρίμανση», «οικειοθελείς παροχές». Έννοιες οι οποίες
σαφέστατα και προϋπήρχαν ωστόσο κανείς δεν είχε ασχοληθεί στο παρελθόν.
Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με τις Οικειοθελείς Παροχές και
όπως αυτές αποκαλούνται κατά περίπτωση, όπως «επίδομα εξ’ ελευθεριότητας», «εταιρική παροχή», «οικειοθελής διαφορά» κ.λπ.. Η συγκεκριμένη έννοια, χρησιμοποιείται από πολλούς εργοδότες ως το μέσο άσκησης του Διευθυντικού Δικαιώματος για μονομερή μείωση μισθών.
Τι σημαίνει Διευθυντικό Δικαίωμα: Είναι η εξουσία του εργοδότη να προσδιορίσει το περιεχόμενο της υποχρεώσεως του μισθωτού για παροχή εργασίας,
καθορίζοντας τους όρους της παροχής, το τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την
εργασιακή σύμβαση. Εχει, δηλαδή, ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης, την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρηση του με βάση
τα κρινόμενα από αυτόν, ως πλέον αποτελεσματικά γι’ αυτή, κριτήρια. Το υπό
το άνω περιεχόμενο δικαίωμα του εργοδότη δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., να ασκείται καταχρηστικά (1/2012 Α.Π.).
Τι σημαίνει Οικειοθελής Παροχή (σε χρήμα): Στην ουσία πρόκειται για χρηματικές παροχές οι οποίες είναι υπερβάλλουσες των νομίμων αποδοχών που
ορίζει η εκάστοτε συλλογική σύμβαση (εθνική, κλαδική, ομοιοεπαγγελματική,
επιχειρησιακή) οι οποίες χορηγούνται από βούληση του εργοδότη χωρίς να
υπάρχει κάποια νομική δέσμευση.
Οι Οικειοθελείς Παροχές, παρότι είχαν πολύ συχνή εφαρμογή κατά το
παρελθόν, σπανίως αποτυπώνονταν γραπτώς στη σύμβαση εργασίας που υπέγραφε ο εργοδότης με τον εργαζόμενο.
Οι οικειοθελείς παροχές
και η επιφύλαξη για μεταβολή,
ανάκληση, τροποποίηση
στο μέλλον πρέπει να
αποτυπώνονται γραπτώς
στη σύμβaση εργασίας
που υπογράφει ο εργοδότης
με τον εργαζόμενο
Με απλά λόγια…
Καλούσε ένας εργοδότης κάποιον υποψήφιο εργαζόμενο και συμφωνούσαν να
λάβει π.χ. αποδοχές (μικτές) 1.500,00 ευρώ. Έστω επομένως ότι η πρόσληψη
αφορούσε ένα Βοηθό Λογιστή, με 5 έτη προϋπηρεσίας, άγαμο, με Πτυχίο Τ.Ε.Ι..
Στον κάτωθι πίνακα, παρατηρούμε πως διαμορφώνεται ο νόμιμος μισθός βάσει της
Σ.Σ.Ε. Λογιστών & Βοηθών Λογιστών των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών
Επιχειρήσεων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αναφερόταν ως Συμφωνηθείς
Μισθός = 1.500 ευρώ και συγχρόνως υπήρχε αναφορά στην Σ.Σ.Ε., που δέσμευε
τον εργαζόμενο, η οποία παρείχε σαφώς και λιγότερες νόμιμες αποδοχές, 1.231,97
ευρώ. Στην ουσία δηλαδή, χορηγούνταν στον εργαζόμενο επιπλέον ποσό 268,03
ευρώ, το οποίο όπως προαναφέραμε αποτελούσε μια σιωπηρή (διότι σπάνια
αναγραφόταν στη σύμβαση) οικειοθελής παροχή του εργοδότη.
Χρόνια
Προϋπηρεσίας
Βασικός Μισθός
4-6
962,48
Επίδομα Πτυχίου Επίδομα Λογιστικής
Νόμιμος Μισθός
Τ.Ε.Ι. 13%
Μηχανής 15%
125,12
144,37
1.231,97
Συμφωνηθείς
Μισθός
1.500,00
965
ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Έρχεται σήμερα ο εργοδότης και ακολουθώντας
«λάθος συμβουλές», θεωρεί ότι επειδή τη συγκεκριμένη
διαφορά νομίμου - συμφωνηθέντος μισθού, την έδινε οικειοθελώς μπορεί και να την ανακαλέσει ή να την
μεταβάλλει μονομερώς ασκώντας Διευθυντικό Δικαίωμα.
Ωστόσο η άσκηση αυτού του δικαιώματος, είναι πολύ
πιθανό να χαρακτηριστεί βλαπτική μεταβολή των όρων
της σύμβασης εις βάρος του εργαζομένου, κάτι που μπορεί να επισύρει ακόμη και τη χρήση δικαιώματος από τον
εργαζόμενο για καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη και να διεκδικήσει τη νόμιμη αποζημίωση. Φυσικά
μπορεί απλά ο εργαζόμενος να μην την αποδεχθεί και να
υποχρεωθεί ο εργοδότης να συνεχίζει να χορηγεί τις
συμφωνηθείσες αποδοχές.
Από τη δικαστηριακή νομολογία, για να κάνει χρήση
του Διευθυντικού Δικαιώματος ο εργοδότης ούτως ώστε να
περικόψει μονομερώς τη συγκεκριμένη παροχή, θα πρέπει
να έχει συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη παροχή ως όρο της
αρχικής σύμβασης, όπου φυσικά να αναφέρεται ρητά τόσο
η οικειοθελής παροχή όσο και η επιφύλαξη για μεταβολή,
ανάκληση, τροποποίηση στο μέλλον ούτως ώστε ακόμη κι
αν η οικειοθελής παροχή έχει γίνει επιχειρησιακή συνήθεια,
να μην αποτελεί συμβατική δέσμευση του εργοδότη για
συνέχιση της καταβολής των παροχών αυτών.
Τι είναι επιχειρησιακή συνήθεια:
Η επιχειρησιακή συνήθεια, δηλαδή η πρακτική που έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιο, ομοιόμορφο χειρισμό ορισμένων ζητημάτων που ανάγονται στις σχέσεις
εργοδότη και μισθωτού μέσα στον
χώρο της επιχείρησης δεν αποτελεί από μόνη της πηγή γένεσης
αξιώσεων, αλλά μπορεί ν’ αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας.
Αυτό συμβαίνει, όταν ο εργοδότης, είτε ρητά με ανακοίνωσή του
υπόσχεται στους εργαζομένους
την χορήγηση μελλοντικών παροχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
είτε χωρίς θετική υπόσχεση χορηγεί συνεχώς τέτοιες, οπότε η αποδοχή των παροχών αυτών από
τους εργαζομένους παρέχει την
βάση συμβατικής δέσμευσης και
αφαιρεί από την πράξη τον χαρακτήρα της μονομερούς και, συνεπώς, ανακλητής παροχής. Προϋπόθεση και κύριο αντικείμενο της
επιχειρησιακής συνήθειας είναι οι
οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, δηλαδή οι πέραν του μισθού
παροχές, στις οποίες αυτός προβαίνει προς τους εργαζομένους
χωρίς να έχει νομική δέσμευση. Οι
παροχές αυτές, και αν ακόμη κατα-
966
βάλλονται τακτικά επί ορισμένο
χρονικό διάστημα διατηρούν τον
χαρακτήρα τους ως οικειοθελείς,
αν αυτή είναι η βούληση των μερών και ιδίως αν ο εργοδότης έχει
επιφυλάξει σ’ αυτόν το δικαίωμα
ανάκλησής τους. Στην περίπτωση
αυτή από την δημιουργηθείσα επιχειρησιακή συνήθεια δεν μπορεί ν’
ανακύψει σιωπηρή συμφωνία και
κατ’ επέκταση συμβατική δέσμευση του εργοδότη για συνέχιση της
καταβολής των παροχών αυτών.
Κατά συνέπεια η από τον εργοδότη κατ’ ενάσκηση του πηγάζοντος
από τα άρθρα 648 και 652 Α.Κ.
διευθυντικού δικαιώματός του,
διακοπή ή τροποποίηση μιας τέτοιας παροχής δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των
όρων της εργασιακής σχέσης και
εντεύθεν δεν θεμελιώνει τα εκ του
άρθρου 7 Ν.2112/1920 δικαιώματα
του εργαζομένου ούτε αξίωση για
την συνέχιση της καταβολής μιας
τέτοιας παροχής (258/2012 Α.Π.).
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται
ένα δείγμα κειμένου που θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στην
αρχική ατομική σύμβαση εργασίας
(κατά την πρόσληψη).
Οποιεσδήποτε παροχές προς
τον μισθωτό πέραν του μηνιαίου
μισθού και των λοιπών νόμιμων
αποδοχών του, ανεξάρτητα από τη
φύση τους, τον λόγο και τον τρόπο
καταβολής τους, ακόμη και αν αυτές
επαναλαμβάνονται τακτικά και μακροχρόνια, είναι οικειοθελείς παροχές χορηγούμενες από ελευθεριότητα, και η Εταιρεία δύναται οποτεδήποτε να τις τροποποιεί, μεταβάλλει ή ανακαλεί μονομερώς.
Φυσικά και είναι αυτονόητο ότι
ακόμη κι αν δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος όρος – ρήτρα ανάκλησης
στην αρχική σύμβαση, αν η κατάργηση της συγκεκριμένης παροχής
γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του
εργαζόμενου, τότε σαφέστατα και
δεν τίθεται θέμα βλαπτικής μεταβολής. Ωστόσο για να αποφευχθούν μελλοντικές διενέξεις, προτείνεται, η συγκεκριμένη συμφωνία εργοδότη - εργαζομένου να
αποτυπωθεί και με νέα ατομική
σύμβαση ή έντυπο μεταβολή
όρων σύμβασης εργασίας όπου ο
εργαζόμενος θα υπογράφει ότι
συμφωνεί και όχι ότι απλά έλαβε
γνώση.
Κατά τον τελευταίο χρόνο εμφανίζεται συχνά το
φαινόμενο – κατόπιν λανθασμένων οδηγιών – να αποτυπώνεται η συγκεκριμένη οικειοθελής παροχή στα τελευταία μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα (αποδείξεις πληρωμής), θεωρώντας ο εργοδότης ότι με τη συγκεκριμένη
μεθοδολογία, παρότι δεν υπήρχε όρος στην αρχική
ατομική σύμβαση, έχει το δικαίωμα να περικόψει μονομερώς το ποσό της παροχής. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν αποτελεί και βάσιμο νομικό επιχείρημα σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης με τον εργαζόμενο ιδίως αν η συγκεκριμένη παροχή χορηγείται μακροχρόνια και τακτικά. Αν
όμως η αναγραφή στο εκκαθαριστικό σημείωμα γίνεται
από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης και υπάρχει
παράλληλα και ο όρος δικαιώματος ανάκλησης, αποτελεί
τεκμήριο για μετέπειτα περικοπή ακόμη κι αν ο όρος δεν
είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ατομική σύμβαση.
Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση ή μή, της οικειοθελής
παροχής είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δηλαδή, η συγκεκριμένη πράξη δεν σχετίζεται με το αν η Σ.Σ.Ε. είναι σε ίσχυ ή όχι, είναι
υποχρεωτική ή όχι, είναι ο εργοδότης μέλος του φορέα
που την υπέγραψε ή όχι.
Παράδειγμα: Έστω εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με
την Σ.Σ.Ε. Χειριστών & Βοηθών Χειριστών των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών Επιχειρήσεων της οποίας και
η 3μηνη επέκταση έληξε στις 14/5/2013. Αυτό συνεπάγεται
ότι ο εργοδότης δύναται (και όχι υποχρεούται) να περικόψει
μονομερώς τα ακόλουθα επιδόματα: Επίδομα Γάμου,
Ανθυγιεινής Εργασίας, Ειδικών Συνθηκών, Αρχιχειριστού,
Βαρέων Μηχανημάτων > 100HP, Πίστας και να διατηρήσει
μόνο το Επίδομα Τέκνων και το Επίδομα Προϋπηρεσίας.
Ωστόσο αν δεν υπήρχε στην αρχική ατομική σύμβαση ο
όρος για την ανάκληση της οικειοθελούς παροχής, τότε την
συγκεκριμένη υποχρεούται να συνεχίσει να τη χορηγεί.
Ας δούμε στη συνέχεια πως διαμορφώνεται ο Παλαιός
και ο Νέος Νόμιμος Μισθός ενός τέτοιου εργαζόμενου
(Έγγαμος με 2 παιδιά και με 7 έτη προϋπηρεσίας και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15%) ο οποίος ωστόσο είχε
συμφωνήσει να λαμβάνει μηνιαίως 2.000,00 ευρώ (με
οικειοθελή παροχή).
Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, ο εργοδότης καταργεί (μονομερώς) όσα επιδόματα επιτρέπεται
(Ν.4046/2012), συνεχίζει ωστόσο και χορηγεί την οικειοθελή παροχή (μέχρι να προκύψει συμφωνία με τον εργαζόμενο για κατάργηση ή τροποποίησή της).
ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Το τρικ με τα εκκαθαριστικά σημειώματα
Παλαιός Μισθός (μέχρι 14/5/2013)
Βασικός
Μισθός
Επίδομα
3ετιών
Επίδομα
Γάμου 10%
Επίδομα
Τέκνων
(5% + 5%)
Επίδομα Ανθ.
Εργασίας 15%
Νόμιμος
Μισθός
Οικειοθελής
Παροχή
Συμφωνηθείς
Μισθός
929,74
185,95
192,97
92,97
139,46
1.541,09
458,91
2.000,00
Νέος Μισθός (από 14/5/2013)
Βασικός
Μισθός
Επίδομα
3ετιών
Επίδομα
Γάμου 10%
Επίδομα
Τέκνων
(5% + 5%)
Επίδομα Ανθ.
Εργασίας 15%
Νόμιμος
Μισθός
Οικειοθελής
Παροχή
Συμφωνηθείς
Μισθός
929,74
185,95
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
92,97
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
1.208,66
458,91
1.667,57
967
Β. Υποβολή Καταστάσεων
Προσωπικού
Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές
Κάθε εργοδότης υποχρεούται
όπως μια φορά το χρόνο και κατά το
χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει,
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τμήμα
Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, Πίνακα Προσωπικού (Πρόγραμμα Ωρών Εργασίας).
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι
υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο
των εισφορών που τους βαρύνουν
(εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των
εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).
Προθεσμία καταβολής
Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός
μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία,
της πληρωμής του μισθού πέραν του
μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει
αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή
βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Σύμφωνα με την εγκ. Ι.Κ.Α.
Α20/251/32/18-2-2013 η καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και
εφεξής θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες της παρ. 1 άρθρο
13 του Ν.2972/ 2001 και επομένως ο
υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις
εισφορές στο Ι.Κ.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα.
Η καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών της μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2013 γίνεται μέχρι
30 Σεπτεμβρίου 2013.
(Άρθρο 73 Ν.4144/2013, παρ. 1
άρθρο 13 Ν.2972/2001, Εγκ. Ι.Κ.Α.
Α20/251/32/18-2-2013, Εγκ. Ι.Κ.Α.
Ε109/23-4-2012,Αρ.Πρωτ. Γ99/1/118/
15-06-2012)
Εφόσον η, πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται δια διαδοχικής
εναλλαγής περισσότερων της μιας
ομάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες
ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ΄
έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο).
(Παράγραφοι 1 και 6, Άρθρο 16,
Ν.2874/2000, Αρ. Πρωτ.: 80015/
22-3-2001)
Γ. Υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων
Μισθολογική Περίοδος Ιουλίου Αυγούστου 2013
Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει
από την 1η ημέρα του μήνα που
έπεται του ημερολογιακού μήνα
απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.
1. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες
Οικοδομοτεχνικών Έργων σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μισθολογικής περιόδου Ιουλίου
2013 μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2013.
2. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες
Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω
διαδικτύου μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2013
μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2013
3. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες
Οικοδομοτεχνικών Έργων σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μισθολογικής περιόδου Αυγούστου
2013
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
4. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες
Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω
διαδικτύου μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2013
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
(Άρθρο 15 του Ν.4075/2012, Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Ε41/180/3-5-2012, Εγκ.
Ι.Κ.Α. 14/4-3-2013)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Α. Καταβολή Ασφαλιστικών
Εισφορών
ς
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
13 ιο
20 μβρ
έ
πτ
Σε
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΡΙΜΤΖΙΑ, Οικονομολόγος
969
ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Δ. Υποβολή Α.Π.Δ. Κοινών
Επιχειρήσεων
Μισθολογική Περίοδος Ιουλίου Αυγούστου 2013
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκαν την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν.4111/2013 οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό
που υπάγεται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση
των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής
Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων
εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και προβλέπεται από την
παρ. 1 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α΄
291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου
από την 1η έως την τελευταία ημέρα
του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
1. Για τη Μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2013
2. Για τη Μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
(Άρθρο 14 του Ν.4075/2012, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του
άρθρου 35 του Ν.4111/2013, Εγκ.
Ι.Κ.Α. 14/4-3-2013)
Μισθολογική Περίοδος Ιουνίου Αυγούστου 2013
Η υποβολή των Α.Π.Δ. Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού μέσω διαδικτύου, γίνεται
μέχρι την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου
απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως
του αριθμού μητρώου τους.
1. Για τη μισθολογική περίοδο Ιουνίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2013
2. Για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
(Άρθρο 16, Ν.4075/2012, Εγκ. Ι.Κ.Α.
14/4-3-2013)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ
Α. Αναγγελία Πρόσληψης
Σε περίπτωση πρόσληψης νέου
εργαζομένου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 (αναγγελία
πρόσληψης) και το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού), στον ιστότοπο
https:// eservices.yeka.gr, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης
και πάντως πριν από την ανάληψη
υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι
νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά,
μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και Ε4, εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την
πρόσληψη, αφού προηγουμένως
έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
(παρ. 4 του άρθρου 30 του
Ν.3996/2011, περ. 1 υποπαράγραφος
ΙΑ.13. Ν.4093/2012, Απόφ. Υπ. Εργασίας 5072/25-02-2013)
Β. Αναγγελία Καταγγελίας
Σύμβασης Εργασίας
Ο εργοδότης που καταγγέλλει τη
σύμβαση εργασίας, υποχρεούται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την παράδοση του εγγράφου της καταγγελίας
970
Ε. Υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου
στον απολυόμενο, να υποβάλλει το
έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης
εργασίας αορίστου χρόνου, στον
ιστότοπο https://eservices.yeka.gr. Η
ίδια υποχρέωση ισχύει εκ μέρους του
εργοδότη και στην περίπτωση που
αφορά καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου.
Η επισύναψη του ηλεκτρονικά
σαρωμένου εντύπου με τις υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου ή με
την έκθεση επίδοσης του δικαστικού
επιμελητή είναι υποχρεωτική όταν
υποβάλλεται καταγγελία σύμβασης
εργασίας αορίστου χρόνου (έντυπο
Ε6), ενώ είναι προαιρετική όταν υποβάλλεται αναγγελία οικειοθελούς
αποχώρησης μισθωτού (έντυπο Ε5).
(Άρθρο 9, Ν.3198/1955, παρ. 4 του
άρθρου 30 του Ν.3996/2011,
Απόφ. Υπ. Εργασίας 5072/25-022013)
Ο εργοδότης υποχρεούται να
υποβάλλει το έντυπο Ε5 - Αναγγελία
οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
στον ιστότοπο https://eservices.yeka.gr
εντός οκτώ (8) ημερών σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης
μισθωτού.
Εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει
στον Ο.Α.Ε.Δ. για οποιονδήποτε
λόγο την αποχώρηση του μισθωτού
μέσα στην προθεσμία των οκτώ ημερών ή η αποχώρηση του μισθωτού
δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο του εργοδότη ή
του μισθωτού, τα όργανα του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. προβαίνουν σε καταλογισμό στον εργοδότη εισφορών και
προστίμου (Εγκ. Ι.Κ.Α. 83/2011, Εγκ.
Ι.Κ.Α. 31/2013).
Η επισύναψη του ηλεκτρονικά
σαρωμένου εντύπου με τις υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου ή με
την έκθεση επίδοσης του δικαστικού
επιμελητή είναι υποχρεωτική όταν
υποβάλλεται καταγγελία σύμβασης
εργασίας αορίστου χρόνου (έντυπο
Ε6), ενώ είναι προαιρετική όταν υποβάλλεται αναγγελία οικειοθελούς
αποχώρησης μισθωτού (έντυπο Ε5).
(Άρθρο 6, εδάφιο 1δ, Ν.2972/2001,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
65 του Ν.3996/2011, Απόφ. Υπ.
Εργασίας 5072/25-02-2013)
Δ. Συμπληρωματική υποβολή
Πίνακα Προσωπικού
Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού με το έντυπο Ε4 - Πίνακας
Προσωπικού, στον ιστότοπο https://
eservices.yeka.gr, ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή την
οργάνωση του χρόνου εργασίας την
ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από την ημέρα
αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου
ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
και β) για μεταβολή των αποδοχών των
εργαζομένων εντός 15 ημερών.
Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα
προσωπικού όταν η επιχείρηση ή
εκμετάλλευση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο (Απόφ.Υπ.Εργασίας 5072/
25-02-2013).
Σε περίπτωση κατά την οποία
κάποιο έντυπο δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά λόγω αδυναμίας
συμπλήρωσης υποχρεωτικού πεδίου
(π.χ. έλλειψη Α.Φ.Μ. εργαζομένου),
θα ακολουθείται η διαδικασία της
κατάθεσης με προσέλευση στην
αρμόδια Υπηρεσία, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
(παρ. 4 του άρθρου 30 του
Ν.3996/2011, Απόφ.Υπ. Εργασίας
5072/25-02-2013)
Προθεσμία υποβολής Δήλωσης:
Α. Η "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" υποβάλλεται εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
από την επόμενη της μεταβολής στις
εξής περιπτώσεις:
• οριστική διακοπή εργασιών επιχείρησης ή παραρτήματός της,
• μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος εργοδότη,
• αλλαγή των υπευθύνων, των
στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
• αλλαγή επωνυμίας,
• αλλαγή νομικής μορφής.
(Άρθρο 9, Ν.3232/2004 και εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 54/2004)
Ε. Γνωστοποίηση Μερικής
Απασχόλησης
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ
εργοδότη και εργαζομένου για «Μερική Απασχόληση» επιβάλλεται να
γνωστοποιηθεί μέσα σε προθεσμία
οκτώ (8) ημερών από την κατάρτισή
της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά το
Έντυπο Ε9 - Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας στον ιστότοπο
https://eservices.yeka.gr.
Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.
Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 - Σύμβαση Εργασίας Μερικής
Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής
Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική
από την 1/7/2013.
(Άρθρο 2, Ν.3846/2010, Απόφ. Υπ.
Εργασίας 5072/25-02-2013, Εγκύκλιος
Ι.Κ.Α. 83/14-11-2011)
ΣΤ. Υποχρέωση Γνωστοποίησης Μεταβολών στο Ι.Κ.Α.
(Εργοδότες Κοινών Υποχρεώσεων)
Οι απογεγραμμένοι στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εργοδότες, υποχρεούνται
να γνωστοποιούν σ΄ αυτό μεταβολές
των στοιχείων τους, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Γ. Αναγγελία Οικειοθελούς
Αποχώρησης
Β. Η "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" υποβάλλεται άμεσα (με την έναρξη της απασχόλησης)
στις εξής περιπτώσεις:
• έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη,
• επαναλειτουργία της επιχείρησης,
που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα
ή σε παράρτημα του εργοδότη.
(Άρθρο 9, Ν.3232/2004 και εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 54/2004)
Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη
εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες
ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).
971
ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Παραβάσεις εργοδοτών Κοινών
Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών
Έργων που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από
11/4/2012 δεν θα επιφέρουν κυρώσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο που
έλαβαν χώρα.
Καταργείται μεν η επιβολή κυρώσεων, πλην όμως η αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών, να γνωστοποιούν εγγράφως στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τις βασικές μεταβολές των
στοιχείων τους (σχετ. εγκ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. 54/2004, παρ. 4.1) παραμένει προκειμένου να εξασφαλισθεί
η διαρκής επικαιροποίηση και ενημέρωση των τηρουμένων στο Μητρώο
Εργοδοτών στοιχείων, ώστε να μη
δημιουργούνται προβλήματα στις
συναλλαγές με το Ίδρυμα (π.χ. χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής
ενημερότητας) (Εγκ. Ι.Κ.Α. 39/2012).
Ζ. Εργατικό Ατύχημα
Υποχρεώσεις εργοδότη:
Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει τα θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα άμεσα (άρθρο 8 Π.Δ.
17/1993) στις αρμόδιες τεχνικές ή
υγειονομικές επιθεωρήσεις εργασίας
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισμού στον
οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, ταυτόχρονα ενημερώνει το Αστυνομικό
Τμήμα της περιοχής της επιχείρησης
και οφείλει να τηρεί αμετάβλητα όλα
τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών
του ατυχήματος.
972
Όλα τα υπόλοιπα ατυχήματα (μη
θανατηφόρα ή σοβαρά) αναγγέλλονται στην Υγειονομική Επιθεώρηση
Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. εντός 24 ωρών.
Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό
βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να
αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή
του ατυχήματος και να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών.
Προθεσμίες Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος στο Ι.Κ.Α.
Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος πρέπει να γίνεται μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που
θα συμβεί.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο
συμβεβλημένο ή μη συνέπεια ατυχήματος, πρέπει η αναγγελία του ατυχήματος να γίνει μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την έξοδό του
από το Νοσοκομείο με περιγραφή
και των εξωτερικών στοιχείων του
ατυχήματος, σύμφωνα με το άρθρο
22 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. και την εγκ.
Ι.Κ.Α. 55/2003.
Στον υπολογισμό των παραπάνω
προθεσμιών δεν υπολογίζονται οι
Κυριακές και οι επίσημα καθιερωμένες αργίες.
Δίνεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης του ατυχήματος στο
αρμόδιο όργανο (Διευθυντής του
υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.) όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που παρεμποδίζουν την έγκαιρη δήλωση, ανεξάρτητοι από τη θέληση των προσώπων που δήλωσαν το ατύχημα.
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία δεν παρατείνεται πέρα από (60)
ημέρες από το ατύχημα, εκτός εάν
αυτό προκάλεσε το θάνατο του
ασφαλισμένου, οπότε η προθεσμία
για την αναγγελία με σκοπό την
απόκτηση σύνταξης μπορεί να
παραταθεί μέχρι δύο χρόνια.
Στην περίπτωση, που το ατύχημα
είχε ως συνέπεια την απόλυτη αναπηρία του ασφαλισμένου, η προθεσμία για την αναγγελία με σκοπό την
απόκτηση δικαιώματος σε σύνταξη
μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα
χρόνο από το ατύχημα.
Η. Απογραφή στο Μητρώο
Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.
Κάθε εργοδότης που απασχολεί
πρόσωπο ή πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής
πολιτικής (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. κ.λπ.)
των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή
συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.,
υποχρεούται να απογράφεται στο
Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού.
Θ. Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου
Προσωπικού
Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί σε θεωρημένο από το Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ. έντυπο, τους προσλαμβανομένους μισθωτούς του, αμέσως
μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί
αναλάβουν εργασία (παράγραφο 1
του άρθρου 2 του Ν.2556/1997).
Για την έκδοση του Ειδικού Βιβλίου απαιτείται μόνο η υποβολή
αίτησης απογραφής.
Σε περίπτωση που κατά τον
έλεγχο διαπιστωθούν παρατυπίες
στην καταχώρηση των εργαζομένων
στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. (χρήση μπλάνκο,
ετεροχρονισμένες καταχωρήσεις, παράλειψη καταχώρησης εργαζομένων
στο Ε.Β.Κ.Ν.Π., καταχώρηση δύο
εργαζομένων στην ίδια σειρά) θα
επακολουθήσει σύνταξη προστίμου
500,00 ευρώ για κάθε παράβαση
(Εγκ. Ι.Κ.Α. 95/2004).
Σ
την ενότητα αυτή παρουσιάζονται σε περίληψη τα σημαντικότερα
στοιχεία των Νόμων και των Αποφάσεων και Εγκυκλίων που
εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύτηκαν στα
προηγούμενα τεύχη e-magazine. Τα κείμενα που παρατίθενται παρακάτω
είναι ενδεικτικά και για την ολοκληρωμένη μελέτη των σχετικών
εγγράφων προτείνουμε την ανάγνωση από τα αντίστοιχα τεύχη του
e-magazine ή την On line Τράπεζα.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Επιστημονική Ομάδα EPSILON 7
Aρ.Πρωτ.17235/509 / 11-06-2013
Παροχή πληροφοριών σχετικά με μη μισθολογικούς όρους Σ.Σ.Ε.
Σύμφωνα με τις μεταβολές στο εργασιακό καθεστώς των μισθωτών και των επιχειρήσεων, και σχετικά με τους μη μισθολογικούς όρους (π.χ. ωράριο, άδειες κ.λπ.) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές κ.λπ.) αποσαφηνίστηκε ότι οι μη μισθολογικοί όροι των Σ.Σ.Ε. που έχουν λήξει και έχει παρέλθει και η
παράταση ισχύος τους μπορούν να μεταβληθούν με νέα Σ.Σ.Ε. καθώς και με ατομική
σύμβαση εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.
E-MAGAZINE T. 25
Aρ.Πρωτ.οικ.21309/1059 / 28-06-2013
Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.
Καθιερώνεται ειδική εισφορά σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών
και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως
επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά
όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λπ.) για όλους τους μισθοδοτούμενους
υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι
ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). Ως υπόχρεοι για
την καταβολή της ως άνω ειδικής εισφοράς θεωρούνται και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες
αναδρομικά από 1-1-2011.
E-MAGAZINE T. 25
Αρ.Πρωτ.B1/18079/2048 / 23-04-2013
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - Κοινοποίηση
άρθρων 116 και 117 N.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82)
Διευκρινίστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», οι
οποίες ρυθμίζουν θέματα οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και τις ώρες
οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
E-MAGAZINE T. 26
973
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ι.Κ.Α.
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 37 / 20-06-2013
Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Κοινοποιούνται οι διατάξεις σχετικά με την ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών
εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Ειδικότερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην
ανωτέρω ρύθμιση, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος ρύθμισης των
καθυστερούμενων οφειλών με την «Πάγια» ρύθμιση οφειλών ή την ρύθμιση της «Νέας
Αρχής» και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται απώλεια της ρύθμισης. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι παύουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 27 του Α.Ν.1846/1951 για ασφαλιστικές υπέρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από
1/1/2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα
ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (0,50% από 8/5/2013), συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8,50%),
υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2013.
E-MAGAZINE T. 25
Αρ.Πρωτ.Α21/449/50 / 25-06-2013
Δυνατότητα καταβολής εισφορών των απασχολούμενων κατ΄ οίκον του εργοδότη με δελτία
παροχής υπηρεσιών για περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/2011
Δίνεται η δυνατότητα στην κατ΄ οίκον απασχόληση σε δύο ή περισσότερους εργοδότες
με δελτία παροχής υπηρεσιών να καταβάλλονται οι εισφορές για την περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/2011.
Οι εισφορές θα αφορούν περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/2011 και θα καταβάλλονται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Καταληκτική προθεσμία για την καταβολή
ορίζεται η 30/8/2013. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές εισφορές από τα
Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και θα ισχύει πλέον η ασφάλιση με εργόσημο.
Ταυτόχρονα θα γίνεται και ακύρωση των δελτίων παροχής υπηρεσιών.
E-MAGAZINE T. 25
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 43 / 11-07-2013
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με τη διαδικασία έκδοσης και
εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».
Τροποποιήσεις - Νέες κατηγορίες - Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας
Δίνονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του θεσμού «Εργόσημο», που
καθιερώθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 4144/2013.
Κοινοποιούνται οι διατάξεις με τις οποίες επέρχονται σημαντικές αλλαγές τόσο ως προς
το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, όσο και ως
προς τον χρόνο μέσα στον οποίο αυτές ανάγονται. Επιπλέον προστίθενται νέες κατηγορίες
αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων μέσω «Εργοσήμου».
974
E-MAGAZINE T. 28
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 31 / 05-06-2013
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο
επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της
Α.Ε. με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον Ο.Α.Ε.Ε. από 11/4/2012 μέχρι 17/4/2013
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται, από 18/4/2013 και εφεξής, τα μέλη
του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
E-MAGAZINE T. 26
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Ε.
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 32 / 25-06-2013
Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή»
Ορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης των
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
πλην NAT. Επέρχονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την τμηματική εξόφληση των
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Αναλύονται όλα τα θέματα σχετικά με τη ρύθμιση
«Νέα Αρχή», όπως οι δικαιούχοι υπαγωγής, οι οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στην
ρύθμιση, οι προϋποθέσεις υπαγωγής, οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία εξόφλησης, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κ.λπ..
E-MAGAZINE T. 25
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 33 / 10-07-2013
Πάγια Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών
Παρέχονται οι διευκρινήσεις για την εφαρμογή της νέας «Πάγιας» ρύθμισης των οφειλόμενων
ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην NAT.
E-MAGAZINE T. 27
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Γ.Α.
Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 2/11-03-2013
• Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων Ο.Γ.Α. των εργατών γης,
• Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον Ο.Γ.Α.,
• Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013
Ρυθμίζεται η ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων Ο.Γ.Α. των εργατών γης καθώς και η
ημερομηνία έναρξης πλήρους εφαρμογής του εργοσήμου για τον Ο.Γ.Α.. Παρέχονται
συμπληρωματικές οδηγίες για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών των εργατών γης, τη χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων
υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών διαμονής
των εργατών γης - υπηκόων τρίτων χωρών.
E-MAGAZINE T. 27
975
HR NEWS
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
H προσωρινή απασχόληση
Θεόδωρος
ΤΟΛΛΗΣ,
Εκτελεστικός
Διευθυντής ICAP
Employment
Solutions
Η λύση είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Μεταξύ αυτών των νέων μορφών
απασχόλησης ξεχωρίζει η Προσωρινή Απασχόληση. Η διείσδυση στην αγορά εργασίας
στην Ελλάδα ανέρχεται μεταξύ 0,1-0,2% ενώ ο μέσος όρος στις 27 χώρες της Ε.Ε. είναι
1,6%. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα αποδεκτές στην Ελλάδα σε
αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στις 27 χώρες της Ε.Ε. κυρίως για θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Επίσης η αξιοποίησή τους γίνεται ευκαιριακά με μοναδικό κριτήριο το
χαμηλό κόστος και όχι μέσω μιας στρατηγικής αναδιοργάνωσης της επιχείρησης με σκοπό
την ευελιξία και τον συνεχή έλεγχο του κόστους.
Την υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης επιλέγουν όλο και συχνότερα εταιρείες
από όλους τους κλάδους, ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριοποίησης, λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Αποτελεί πολύ διαδεδομένη λύση διεθνώς για την κάλυψη έργων
προκαθορισμένης διάρκειας, όπως προώθηση νέων προϊόντων, έργα αναβάθμισης τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και ορισμένων πάγιων αναγκών.
Στο εξωτερικό η χρήση της Προσωρινής Απασχόλησης εμφανίζεται ιδιαίτερα
αναπτυγμένη, αφού υπάρχει η τάση οι επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν την προσοχή τους
στην ενασχόληση με αυτό που στα αγγλικά αποκαλείται core business (κύρια δραστηριότητα) και οι περιφερειακές εργασίες ανατίθενται, πλέον, σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Η τάση για εξωτερική ανάθεση διαχείρισης προσωπικού αυξάνεται
σημαντικά χρόνο με το χρόνο και στη χώρα μας.
Η διείσδυση στην
αγορά εργασίας
στην Ελλάδα
ανέρχεται μεταξύ
0,1-0,2%
ενώ ο μέσος όρος
στις 27 χώρες της
Ε.Ε. είναι 1,6%
976
Μεγάλοι πολυεθνικοί οργανισμοί αξιοποιούν κατά κόρον την υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης για έργα προκαθορισμένης διάρκειας με μοναδικό σκοπό την
ταχύτητα στελέχωσης των έργων, την άμεση αποτελεσματικότητα, την ευελιξία των
ομάδων εργασίας καθώς και τον περιορισμό του κόστους. Η προσωρινή απασχόληση
είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια εμφάνισης αυξημένων εποχιακών αναγκών ή απουσίας
προσωπικού λόγω άδειας εγκυμοσύνης, ασθένειας, ατυχήματος ή και δοκιμαστικής περιόδου για πρωτο-διοριζόμενους. Για παράδειγμα, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν
περιορισμό στο headcount των εργαζομένων τους, επιλέγουν τη λύση της διάθεσης
προσωπικού από εξωτερικό συνεργάτη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Το πιο προφανές πλεονέκτημα για μια επιχείρηση είναι η μείωση του κόστους και
μάλιστα σε εποχή που για πολλές επιχειρήσεις αυτό είναι και το μόνο ζητούμενο. Πολλές
φορές δεν συνυπολογίζεται από τις εταιρείες το «έμμεσο» κόστος που σχετίζεται με τη
διαχείριση προσωπικού.
ICAP Employment Solutions – Who is Who
Η ICAP Group είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού με 45 στελέχη και
έσοδα της τάξεως των 28 εκατ. ευρώ. Ο τομέας του Ανθρώπινου Δυναμικού κατέχει ξεχωριστή θέση, τόσο
λόγω της μακρόχρονης παρουσίας του αλλά και λόγω των στρατηγικών συνεργασιών και αποκλειστικών
αντιπροσωπεύσεων κορυφαίων διεθνών εταιρειών που έχουν επιτευχθεί. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
και τα εργαλεία που παρέχονται από 8 διεθνείς εταιρείες που η ICAP αντιπροσωπεύει, δραστηριοποιείται με
επιτυχία και αναπτύσσεται ραγδαία σε 6 χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
Ξεχωριστό ρόλο στις υπηρεσίες αυτές έχουν οι υπηρεσίες Απασχόλησης και Outsourcing οι οποίες
εμπορικά φέρουν τον διακριτικό τίτλο ICAP Employment Solutions.
Οι λύσεις της ICAP Employment Solutions
Η ICAP Employment Solutions δραστηριοποιείται με
επιτυχία από το 1999 (αρχικά ως Action Plan Α.Ε.) και με
τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα που τη διακρίνει,
προσθέτει αξία με τις υπηρεσίες της, εξασφαλίζοντας επιτυχημένες συνεργασίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.
Με περισσότερους από 1.700 εργαζομένους που
απασχολούνται σε εγκαταστάσεις πελατών μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες Υπηρεσίες στην επιλογή, διάθεση
και διαχείριση εξειδικευμένου προσωπικού, για εργασίες
συνεχούς και προκαθορισμένου χρόνου. Με τον τρόπο
αυτό παρέχουμε πλήρη ευελιξία στους πελάτες μας, με
σταθερό εργοδοτικό/μισθοδοτικό κόστος πλήρως εναρμονισμένο στις ανάγκες τους με ταυτόχρονη υποχρέωση από
μέρους μας κάλυψης έκτακτων αναγκών (π.χ. αντικατάσταση εργαζόμενου).
Επίσης με τις υπηρεσίες Outsourcing, αναλαμβάνουμε
τη διεκπεραίωση υποστηρικτικών, κυρίως λειτουργιών
εταιρειών όπως τη Διαχείριση μισθοδοσίας (Payroll Outsourcing Management), την Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση /
ψηφιοποίηση εγγράφων (Document Scanning & Management), την Εισαγωγή και τον Έλεγχο Δεδομένων (data
entry), τη Διαχείριση βιογραφικών και την επιλογή
υποψηφίων για έργα μεγάλου όγκου σε συνδυασμό με τη
διάθεση του προσωπικού στην εταιρεία (Recruitment
Process Outsourcing) καθώς και την προώθηση πωλήσεων.
Διεθνείς συνεργασίες
Η ICAP Employment Solutions έχει συνάψει συνεργασίες με τις εταιρείες NorthgateArinso και Coupa.
H Northgate Arinso, με έδρα τη Μ. Βρετανία, εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων HR προς εται-
HR NEWS
HR news
ρείες όλων των μεγεθών, μεταξύ των οποίων πολλές από
τις επιχειρήσεις του Fortune 500 καθώς και πολλοί δημόσιοι οργανισμοί. Η Northgate Arinso βοηθάει τα στελέχη
HR να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών και τεχνολογίας με στόχο την υποστήριξη λειτουργιών-κλειδιά όπως η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Μισθοδοσία, οι Παροχές, οι Προσλήψεις, η Εκπαίδευση αλλά και η Διαχείριση Ταλέντων. Η
ICAP Employment Solutions μέσα από τη συνεργασία
αυτή, υποστηρίζει τους διεθνείς πελάτες της Northgate
Arinso βοηθώντας τα στελέχη HR να βελτιστοποιήσουν τις
υπηρεσίες μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών και
τεχνολογίας με στόχο την υποστήριξη λειτουργιών κλειδιά.
Επιπλέον, η ICAP Employment Solutions, στα πλαίσια
των Υπηρεσιών Business Process Outsourcing, συνεργάζεται από τον Ιανουάριο του 2013 με την Coupa, με έδρα
τη Silicon Valley στην Καλιφόρνια, με την προσδοκία να
μεταφέρει στις αγορές της Ευρώπης εφαρμογές Cloud για
τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας από την Προμήθεια
έως και την Πληρωμή (Procure to Pay).
Πιο συγκεκριμένα, με βασική αρχή την παροχή
πραγματικής και μετρήσιμης αξίας στους πελάτες της, συμβάλλει ώστε να πετύχουν σημαντική μείωση κόστους σε
εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Το μέσο είναι μία εύκολη στη
χρήση διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία μπορεί να διευρυνθεί γρήγορα για να καλύψει τη διεθνή δραστηριοποίηση μίας εταιρείας. Η πλατφόρμα αυτή – μία τέλεια επέκταση σε υφιστάμενο σύστημα ERP – έχει τη δυναμική να
συμπεριλάβει εκατομμύρια προϊοντικούς καταλόγους και
να προσφέρει αυτοματοποίηση μεταξύ επιλογής προϊόντος και ελέγχου κόστους. Οι λύσεις αυτές προσφέρουν
60% βελτίωση της παραγωγικότητας ενώ μειώνουν τις
μέρες επεξεργασίας τιμολογίων από 5 σε 2 κατά μέσο όρο
(έρευνα Coupa, Μάρτιος 2012).
977
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
Σε αυτήν την στήλη παρουσιάζονται εταιρείες οι οποίες επιδεικνύουν θεαματική πρόοδο
σε διαφόρους τομείς, ενώ συγχρόνως η επένδυσή τους στην ενδυνάμωση και
βελτιστοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία του
αναπτυξιακού τους πλάνου. Στην κορυφή της προς αξιολόγηση λίστας για όλα τα
προαναφερόμενα, βρίσκεται δικαιωματικά η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η οποία,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με ολοένα αυξανόμενη παρουσία σε κάθε γωνιά της Β.
Ελλάδος, έχει κατορθώσει να αποσπάσει εντυπωσιακές τιμητικές διακρίσεις και βραβεύσεις
σε Πανελλήνιο αλλά και για πρώτη φορά σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα
διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και εργασιακού περιβάλλοντος.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1976
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
244 καταστήματα
εκ των οποίων τα 37
δημιουργήθηκαν κατά το
διάστημα 2011-2012
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
800 νέες θέσεις την
τελευταία 2ετία &
150 νέες θέσεις επιπλέον
μέσα στο 2013
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
«The 25 Best Large
Workplaces in Europe 2013»
«European Business Awards
2012-13»
«Βραβείο Επιχείρησης της
Χρονιάς», διάκριση
εξαιρετικής επιχειρηματικής
απόδοσης «Ruban d’
Honneur»
«Great Place to Work
Institute Hellas»
978
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. είναι μια εταιρεία που απέδειξε ότι μπορεί να
αποδώσει αποτελέσματα ακόμα και υπό συνθήκες πίεσης. Συνεχίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξη και το επενδυτικό της έργο παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κάνει πράξη το σλόγκαν της «οικονομικά και ελληνικά», το οποίο λανσαρίστηκε προ εικοσαετίας και συνεχίζει να χαρακτηρίζει κάθε δραστηριότητα της
επιχείρησης.
Μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, που στηρίζει την ελληνική παραγωγή και οικονομία και φροντίζει να προσφέρει όλα τα αγαθά σε προσιτές τιμές, ενώ συνάμα
προφυλάσσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της καθώς δεν προέβη σε μειώσεις προσωπικού ή μισθών, αντιθέτως κατά το διάστημα 2011-2012 δημιούργησε 37 νέα
καταστήματα και συνολικά 765 νέες θέσεις εργασίας.
Η εταιρεία ξεχώρισε πρόσφατα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μέσω της διάκρισής
της ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην
Ελλάδα, σύμφωνα με το Great Place to Work Institute Hellas.
Η ιδιαιτερότητα του μοντέλου αξιολόγησης της προαναφερθείσας βράβευσης,
είναι ότι οι απαντήσεις των εργαζόμενων έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα (τα 2/3)
στην τελική βαθμολογία. Αυτό, στην περίπτωση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.,
έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού πρόκειται για μια εταιρεία με μεγάλη διασπορά των
εργαζόμενών της σε 244 καταστήματα, κεντρικές αποθήκες και γραφεία διοίκησης.
Διακρίθηκε, επίσης, ανάμεσα στις 25 πρώτες εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη στην κατηγορία «The 25 Best Large Workplaces in
Europe 2013» - «Οι Μεγάλου Μεγέθους Εταιρείες με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ευρώπη». Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη
έρευνα αξιολόγησης εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Επιπροσθέτως, η ομάδα που απαρτίζει το Τμήμα HR & Payroll απέσπασε «Αριστείο Μηχανογραφικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» για τις επιδόσεις της
στην ορθή και στοχευμένη χρήση της πλατφόρμας Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού
Pylon HRM από την εταιρεία Epsilon Net, που αποδόθηκε σε ειδική ημερίδα.
Ακόμη, βρέθηκε στις 10 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης στα European Business Awards.
Πρόκειται για την μοναδική ελληνική επιχείρηση που προκρίθηκε στην τελική
φάση των «European Business Awards 2012-13» στην κατηγορία που διαγωνίστηκε (Τhe Infosys Business of the Year Award (κ.ε. €150m+), Βραβείο Επιχείρησης
της Χρονιάς και έλαβε τη διάκριση εξαιρετικής επιχειρηματικής απόδοσης «Ruban
d’ Honneur».
Στην τελική φάση είχαν περάσει οι 100 κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης από
28 κράτη- μέλη. Η επιλογή έγινε με βάση τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα,
τη δυναμική ανάπτυξη, τις καινοτόμες στρατηγικές και την επιχειρηματική ηθική.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. προσφέρει ένα κλίμα
ασφάλειας στους εργαζόμενούς της. Δημιούργησε 800
νέες θέσεις εργασίας την τελευταία 2ετία, ενώ για το 2013
προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον 150 νέων θέσεων
εργασίας.
Η εταιρεία πραγματοποιεί μια αξιοθαύμαστη πορεία
στο χώρο του λιανικού εμπορίου από το 1976, ενώ σήμερα βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αλυσίδες της
Ελλάδας. Συναγωνίζεται πολυεθνικές και καταφέρνει να
σταθεί επάξια δίπλα τους, ακολουθώντας σταθερά τα βήματα του ιδρυτή της κ. Διαμαντή Μασούτη και την πορεία
που ο ίδιος χάραξε. Η επιχείρηση διατηρείται στο προσκήνιο πάντα με θετική παρουσία αποτελώντας μια από τις
πλέον υγιώς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. έθεσε πολύ νωρίς την
ανάγκη ενός ελληνοκεντρικού μοντέλου ανάπτυξης. Για
τον συνειδητοποιημένο αγοραστή άλλων ευρωπαϊκών
χωρών – επιχειρηματία, επενδυτή ή απλό καταναλωτή– είναι δεδομένη η κατά προτεραιότητα στήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας του. Μια αντίστοιχη καταναλωτική και επενδυτική συμπεριφορά καθίσταται πλέον
το ίδιο εύλογη για την ελληνική επιχείρηση και για τον
Έλληνα καταναλωτή.
Η εταιρεία προβάλλει και υποστηρίζει ως πρώτη, συνειδητή επιλογή τα προϊόντα της ελληνικής παραγωγής, ιδιαίτερα της τοπικής αγροτικής και μεταποιητικής κάθε περιοχής όπου διατηρεί καταστήματα, δηλώνοντας έμπρακτα τη
θέση της για τον χαρακτήρα της ανάπτυξης που υποστηρίζει. Υπό αυτού του πρίσματος, η έννοια “ανάπτυξη”, δεν
χαρακτηρίζει κατ’ ανάγκη το σύνολο του κλάδου, αλλά ειδικά την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε..
Στο πλαίσιο αυτής της πρότυπης στρατηγικής ανάπτυξης, βασικό στόχο αποτελεί το κάθε κατάστημα να λειτουργεί σαν τοπική επιχείρηση, να προσβλέπουν με πραγματική ικανοποίηση στην επιχείρηση οι τοπικοί παραγωγοί
και οι ντόπιοι καταναλωτές.
Επιπλέον, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανήκει στις μοναδικές εκείνες ελληνικές εμπορικές εταιρείες που δημιούργησαν πριν 17 χρόνια ξεχωριστό τμήμα μάρκετινγκ
στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό, αποκτώντας
από τους πρώτους συστηματική επικοινωνιακή στρατηγική.
Συνεχίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξη
και το επενδυτικό της έργο παρά τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία, κάνει πράξη το
σλόγκαν της «οικονομικά και ελληνικά»,
το οποίο λανσαρίστηκε προ εικοσαετίας
και συνεχίζει να χαρακτηρίζει κάθε
δραστηριότητά της επιχείρησης
Το 2003 η επιχείρηση εγκαινίασε έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες της, τη «Γραμμή Καταναλωτή»,
δίνοντάς τους την ευκαιρία της άμεσης πρόσβασης στην
πιο υπεύθυνη ενημέρωση. Με λίγα λόγια, η Διαμαντής
Μασούτης Α.Ε. δομεί αδιάκοπα την εικόνα της πάνω στον
άξονα του «Οικονομικά και ελληνικά».
«Γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη, χωρίς στρατηγική κατεύθυνση και σταθερότητα βούλησης, χάνει τη δυναμική της
όταν προκύψουν δυσκολίες», δήλωσε χαρακτηριστικά σε
πρόσφατη συνέντευξη του ο Πρόεδρος της εταιρείας,
Ιωάννης Μασούτης.
Η διοίκηση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. δε λησμονεί
να ευχαριστεί εμπράκτως τους εργαζομένους της για τη
συμβολή τους σε όλες τις διακρίσεις, ενώ σύμφωνα με
όσα δήλωσε ο Διευθυντής Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων
της εταιρείας, Θωμάς Χρήστου, «η εταιρεία θα συνεχίσει τη
διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση και περαιτέρω
ανάπτυξη του πολύ καλού εργασιακού κλίματος, όπως
διαρκής είναι και η αφοσίωση, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός και η αγάπη των εργαζόμενων προς αυτήν».
979
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΡΙΜΤΖΙΑ | Οικονομολογος
Τα "ΘΕΛΩ" ενός
Διευθυντή HR
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού περιλαμβάνει την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποίηση και προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο
με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας
των επιχειρήσεων.
Η
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια πληθώρα σύνθετων ζητημάτων, δεδομένου
ότι η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική αστάθεια και οι τρέχουσες ανταγωνιστικές πιέσεις δημιουργούν ένα σύνολο αλλαγών, προκλήσεων και ευκαιριών.
Σε αυτό το ανταγωνιστικό και ασταθές περιβάλλον οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά.
ΑΥΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
HR Manager του ομίλου
Swarovski Hellas
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
της Βιομηχανίας χάρτου και
απορρυπαντικών Ευρωχαρτική Α.Ε.Β.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων
της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
Οι άνθρωποι θεωρούνται πλέον το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και αντιμετωπίζονται περισσότερο ως οι βασικοί πόροι για κέρδος και επιτυχία παρά ως κόστος. Η
αναγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριου συντελεστή μπορεί όχι μόνο
να βοηθήσει στην επιτυχία, αλλά να πρωτοστατήσει με νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση της κρίσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η διαχείρισή του είναι επιτυχής. Η επιχείρηση, μέσω των πολιτικών της, πρέπει να συνδέσει τα σχέδια και τις δράσεις της με την
οργάνωση του εργατικού δυναμικού της.
Συνεπώς, η δύναμη κάθε επιχείρησης βρίσκεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό της! Έτσι, ο διευθυντής HR μιας επιχείρησης θεωρείται πλέον, ένας βασικός παράγοντας της εξέλιξης της
επιχείρησης.
Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του τμήματος HR, η κα Δήμητρα Κοντρογιάννη,
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Βιομηχανίας χάρτου και απορρυπαντικών Ευρωχαρτική Α.Ε.Β.Ε., σημειώνει «Το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού που είναι διαθέσιμα σήμερα στην αγορά παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για την
αυτοματοποίηση και τη διαχείριση των Ανθρώπινων πόρων.
Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που μας προσφέρει το πολυσχηματικό
λογισμικό μισθοδοσίας που έχουμε επιλέξει εμείς στην επιχείρησή μας πρωτίστως εξασφαλίσαμε την άρτια και αξιόπιστη σωστή εκτέλεση της μισθοδοσίας, καθώς και όλων των
απαραίτητων πληροφοριών για την έκδοσή της και την άρτια επικοινωνία μεταξύ των
εμπλεκόμενων τμημάτων. Οι πληροφορίες διοχετεύονται άμεσα στους εμπλεκόμενους,
ολοκληρωμένες με σαφήνεια και έγκαιρα.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε την αυτοματοποίηση αρκετών διαδικασιών, ενισχύσαμε
την εταιρική ευθύνη και κυρίως καταφέραμε να αλλάξουμε «προβληματικές νοοτροπίες»
ετών».
Οι δυνατότητες που προσφέρει
η τεχνολογία και η ορθή χρήση
τους είναι το κλειδί της επιτυχίας
ενός οργανωμένου τμήματος HR
ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
980
Το Τμήμα HR της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., εξηγεί ο κος Θωμάς
Χρήστου, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, διαχειρίζεται θέματα που
αφορούν στις ανάγκες 6.000 και πλέον εργαζόμενων. Διαφορετικές
συμβάσεις, ωράρια και είδος εργασίας, μισθολογικές ανάγκες του προσωπικού σε συνδυασμό με τις διάφορες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις προς
δημόσιους φορείς δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο εργασιών. Επιπλέον, οι
συνεχείς αλλαγές στην εργατική νομοθεσία αποτελούν κάποιους από τους
καθημερινούς γρίφους που καλείται να «λύσει» το δυναμικό του τμήματος
για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Οι ανάγκες για ένα «custom made» πρόγραμμα HRM το
οποίο μάλιστα θα περιελάμβανε όλες τις ενότητες που
διαχειρίζεται ένα σύγχρονο τμήμα HR (μισθοδοσία, ωρομέτρηση, εκπαίδευση & αξιολόγηση προσωπικού, διαχείριση βιογραφικών) και θα παρείχε αυτοματοποιημένες
διαδικασίες ήταν όχι μόνο κάτι ζητούμενο, αλλά κυρίως
απαραίτητο. Standards όπως άμεση έκδοση και υπολογισμός μισθοδοσίας, μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών,
αποτελεσματική διαχείριση της αξιολόγησης και εκπαίδευσης προσωπικού, υποστήριξη των διαφόρων τμημάτων
της εταιρείας με διαφορετικές εκτυπώσεις και στατιστικά
στοιχεία, ήταν οι παράμετροι που λάβαμε υπόψη μας για
την ανάπτυξη της ιδανικής πλατφόρμας.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Οι συνεχείς αλλαγές στην εργατική νομοθεσία αποτελούν κάποιους
από τους καθημερινούς γρίφους που καλείται να «λύσει»
το δυναμικό του τμήματος για την ορθή, σύννομη
και αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων
διαχειρίζονται συστηματικά και να φροντίζουν να την
αναπτύσσουν.
Να παρέχονται όλα τα απαιτούμενα «εργαλεία» για την
επιτυχία.
Ο σχεδιασμός και η θέσπιση συστήματος κινήτρων και
αντικινήτρων με νόημα και συνέπειες για την καριέρα των
εργαζομένων είναι ένας τρόπος βελτίωσης».
Η κα Αυγή Αποστολάτου, HR Manager του ομίλου
Swarovski Hellas, λέει «Η Swarovski Ελλάς υποστηρίζεται
από τη Swarovski σε ομιλικό επίπεδο με μια σειρά συστημάτων για την διαδικασία People Review και Πλάνων Διαδοχής της εταιρείας, καθώς και για την καταχώρηση στοιχείων και παρακολούθηση του κύκλου ζωής των εργαζομένων ξεκινώντας από την πρόσληψη έως και την αποχώρησή τους, όταν αυτή συμβαίνει. Σημαντική συμβολή στην
οργάνωση των διαδικασιών έχει και εσωτερικός διαδικτυακός ιστότοπος στον οποίο είναι εφικτή η ανάρτηση
Οργανωτικών Δομών και άλλων σχετικών με το HR πληροφοριών, όπως και η παρακολούθηση πορείας έργων».
Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει τη συνοχή
της εργασιακής ομάδας, τη συνεργασία, την επικοινωνία,
την επίτευξη στόχων της και την παραγωγικότητα του
Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλει να ορίσει αυτούς τους
τρόπους που θα Βελτιώσουν το Εργασιακό κλίμα, εξηγεί η
κα Δήμητρα Κοντρογιάννη. Και προσθέτει: «Η βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του
τρόπου που διοικούν το Ανθρώπινο Δυναμικό τους.
Προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τη συνοχή της
εργασιακής ομάδας του τμήματος ΗR, τη συνεργασία, την
επικοινωνία, την επίτευξη στόχων της και την παραγωγικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της, οφείλει να ορίσει
αυτούς τους τρόπους που θα Βελτιώσουν το Εργασιακό
κλίμα. Η προσπάθεια για την ανάδειξή τους πρέπει να είναι
καθημερινή και συνεχής.
Τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν αναμφισβήτητα να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης καθώς καθημερινά
καλούνται να δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
Θα πρέπει να εξετάζουν κάθε καινοτόμα πρόταση, να την
Στη συνέχεια η κα Αυγή Αποστολάτου αναφέρει τις
δράσεις – καινοτομίες που θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για
την βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων που
απαρτίζουν ένα τμήμα HR. Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητα εργαλεία που αφορούν στη διαχείριση των βιογραφικών υποψηφίων. Επίσης, ψυχομετρικά και άλλα εργαλεία
που υποστηρίζουν τα στελέχη HR να παίρνουν καλύτερες
αποφάσεις αναφορικά με την επιλογή αλλά και την ανάπτυξη των ανθρώπων. Η καθημερινότητα ενός τμήματος
HR μπορεί να βελτιωθεί μακράν με τη χρήση της τεχνολογίας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προσέλκυση και επιλογή ανθρώπων (π.χ. συνέντευξη μέσω
Skype, κ.λπ.), αλλά ακόμη περισσότερο σε θέματα αυτο-
981
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
διαχείρισης των εργαζομένων μειώνοντας έτσι το χρόνο
που αφιερώνεται σε απάντηση αιτημάτων, ερωτήσεων,
αποριών καθημερινής ρουτίνας.
Είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος του τμήματος HR να
νιώθει τη σιγουριά πως όλα τα αρχεία είναι σωστά ταξινομημένα και μπορεί να έχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση,
τονίζει ο κος Θωμάς Χρήστου. Πρέπει να νιώθει τη σιγουριά μιας εφαρμογής που μπορεί να προσφέρει με ασφάλεια άμεση εύρεση και γρήγορη επεξεργασία. Επίσης,
πρέπει να έχει πάντα χρόνο για την επιμόρφωσή του σε
θέματα όπως η εργατική νομοθεσία και η παρακολούθηση όλων των εξελίξεων στο εργατικό πλαίσιο. Ακόμη, η
παροχή στατιστικών στοιχείων, οι δείκτες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σχετικά γραφήματα-παρουσιάσεις θα διευκόλυναν, καθώς είναι στοιχεία που
ζητούνται τακτικά από τις διάφορες διευθύνσεις της εταιρείας.
Σχετικά με την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας στην
επικοινωνία των εργαζομένων με το τμήμα HR, ο κος
Θωμάς Χρήστου λέει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η
τεχνολογία και η ορθή χρήση τους είναι το κλειδί της
επιτυχίας ενός οργανωμένου τμήματος HR. Ιδιαίτερα σε
μια εταιρεία σαν τη δική μας με μεγάλη διασπορά (244
982
καταστήματα), η τεχνολογία και κάθε είδους εργαλείο που
ενισχύει τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της
επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζόμενους αποτελούν
προτεραιότητά μας.
Τα δύο τελευταία έτη, λόγω των συγκυριών που βιώνουν, όλοι οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού καλούνται να αντιμετωπίσουν μια τεράστια πρόκληση, λέει η κα
Δήμητρα Κοντρογιάννη.
Για το πώς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία στην
επικοινωνία των εργαζομένων με το τμήμα HR σημειώνει ότι
καταρχάς θα πρέπει να πείσουν τις Διοικήσεις ότι δεν είναι η
«θέση τους» πολυτέλεια και κυρίως να λειτουργήσουν και
να προσαρμοστούν με τη νέα τάξη πραγμάτων που
προβλέπουν ελαχιστοποίηση των Ανθρώπινων Πόρων.
Ο σχεδιασμός και η θέσπιση
συστήματος κινήτρων και
αντικινήτρων με νόημα και συνέπειες
για την καριέρα των εργαζομένων
είναι ένας τρόπος βελτίωσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΥΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους νέες μεθόδους επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και να αναπτύξουν κλίμα απολύτου εμπιστοσύνης σε
ότι αφορά τον ορισμό νέων διαδικασιών που θα ελαχιστοποιήσουν την γραφειοκρατία όχι όμως εις βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών τους.
Ένα σωστά δομημένο σχεδιαστικά λογισμικό (HRMS) μπορεί να αποτελέσει το βασικό όπλο για τη μείωση της γραφειοκρατίας, πρωτίστως γιατί μειώνει τις λειτουργικές δαπάνες μέσω της αυτοματοποίησης βασικών διαδικασιών
HR και σε δεύτερη φάση γιατί δίνει ολοκληρωμένες λύσεις
σε θέματα διαχείρισης.
Προσαρμόζοντάς το, η κάθε επιχείρηση στις ανάγκες της,
η καθημερινότητα των στελεχών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται σαφώς ευκολότερη και πιο ποιοτική. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού για πιο δημιουργικές πτυχές της εργασίας τους.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η καθημερινότητα ενός τμήματος HR μπορεί
να βελτιωθεί μακράν με τη χρήση της τεχνολογίας
και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την
προσέλκυση και επιλογή ανθρώπων
διαμορφωμένο κλίμα που επικρατεί στον εργασιακό τομέα.
Το κυριότερο όμως που θα ήθελα, είναι να μου εμπνέει
εμπιστοσύνη, να με κάνει να δρω προνοητικά, να είμαι
ενεργοποιημένη και παραγωγική, δημιουργώντας ένα
εργασιακό κλίμα που στηρίζεται στη διαφάνεια, την ειλικρίνεια την αντικειμενικότητα, με ανεπτυγμένο το αίσθημα
δικαίου και με ίσες ευκαιρίες για όλους.
Πάνω στο ίδιο θέμα η κα Αυγή Αποστολάτου δίνει την
απάντησή της με δύο λέξεις: intranet και σύστημα αυτοδιαχείρισης.
Ερωτώμενοι αν ήταν στη θέση ενός απλού εργαζόμενου
ποια θα ήταν τα «θέλω» τους από την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, ο καθένας δίνει την δική του απάντηση.
Ο κος Θωμάς Χρήστου αναφέρει ότι όλοι μας έχουμε
περάσει από τη θέση του απλού εργαζόμενου και τα
«θέλω» μας ήταν τα ίδια.
Η ξεκάθαρη ενημέρωση και άμεση εξυπηρέτηση από το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η δημιουργία
και διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος
εργασίας ήταν πάντα το ιδανικό που επιζητούσαμε σε ένα
εργασιακό χώρο και αυτό που επιδιώκουμε ως τμήμα HR.
Θα ήθελα να είχα όποια πληροφορία χρειάζομαι, τη
στιγμή που τη ζητάω. Θα ήθελα να μου παρεχόταν συμβουλευτική (σε όποιον τομέα) που έχει νόημα, πρακτική
εφαρμογή και την καταλαβαίνω, λέει η κα Αυγή Αποστολάτου.
Ένα σωστά δομημένο σχεδιαστικά
λογισμικό (HRMS) μπορεί να
αποτελέσει το βασικό όπλο για τη
μείωση της γραφειοκρατίας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Θα επιθυμούσα να μου διατυπωθεί με σαφήνεια ο
επαναπροσδιορισμός των πρακτικών στην διαχείριση και
διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, λέει η κα Δήμητρα
Κοντρογιάννη. Να βρει τον τρόπο να κατανοήσω την κατεύθυνση και τους στόχους της Επιχείρησης (εταιρική κουλτούρα), όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με το νέο
983
NEO
ΣΩΜΑΤΕΙΟ * ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1922
ΠΑΝΑΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16 - 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 36.20.274 - 210.36.36.326
FAX: 210.36.26.610
EMAIL: [email protected]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αγαπητά Μέλη,
O Σύνδεσμος, με την πολυετή ιστορία του προσφοράς στην υποστήριξη των συμφερόντων των
μελών του, δεν θα μπορούσε να μένει απαθής στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Μέλη του
από την πτώση των πωλήσεων, τα προβλήματα ρευστότητας και το δυσχερές φορολογικό και
πολιτικοοικονομικό περιβάλλον.
Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων αποτελεί ένα επί πλέον σοβαρό
πρόβλημα η δυσχέρεια της επίλυσης των διαφορών εξαιτίας αφενός μεν της πολύχρονης
καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης, αφετέρου δε των υψηλών εξόδων που συνεπάγεται
ένας δικαστικός αγώνας.
Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος έχει συμβάλει στην προώθηση του πρωτοποριακού θεσμού της
Διαμεσολάβησης, που είναι μια εξωδικαστική διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας τα μέρη επιλύουν
τις διαφορές τους με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου προσώπου, του Διαμεσολαβητή,
ακόμη και στη διάρκεια μιας ημέρας και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Ο Σύνδεσμος, αξιοποιώντας την προνομιακή του σχέση με το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης
και Διαιτησίας και τα στελέχη αυτού, ήλθε σε συμφωνία με τη Διοίκηση του Κέντρου και
προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα Υποστήριξης των Μελών στην Εξωδικαστική Επίλυση των Διαφορών
τους, που περιλαμβάνει:
δωρεάν παροχή συμβουλών από εξειδικευμένο στέλεχος του Κέντρου ειδικά για την
καταλληλότητα της Διαμεσολάβησης σε υποθέσεις που απασχολούν τα Μέλη,
δωρεάν παρακολούθηση ενημερωτικών Σεμιναρίων για τη Διαμεσολάβηση ειδικά για τα
στελέχη των επιχειρήσεων – Μελών του Συνδέσμου,
δωρεάν συμμετοχή στην Ανοικτή Ημερίδα (“open day”) ενημέρωσης για τη Διαμεσολάβηση
που απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης, δικηγόρους, λογιστές ή/και
διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών καθώς και διευθυντές προσωπικού και
προνομιακές τιμές για τη χρήση της Διαμεσολάβησης σε επίλυση διαφορών (είτε εκκρεμών σε
Δικαστήρια, είτε όχι) με τη με τη βοήθεια διαπιστευμένων σε βρετανικούς οργανισμούς
Διαμεσολαβητών του Κέντρου.
Ειδικά για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο προσφέρεται σε δέκα (10)
ενδιαφερόμενους – Μέλη του Συνδέσμου δωρεάν παροχή
διαμεσολαβητικών υπηρεσιών για την επίλυση των διαφορών τους.
Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω δήλωση ενδιαφέροντος.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος*
Επωνυμία .......................................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου .......................................................................................................
Ιδιότητα ..........................................................................................................................................
Δ/νση εταιρείας ...............................................................................................................................
Τηλ. ....................................Fax ...................................... e-mail ....................................................
*Να σταλεί με φαξ στον αριθμό 210 3626610 ή με e-mail [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
4 711 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content