close

Enter

Log in using OpenID

"Εκπαιδευτικά προγράμματα Διεθνών Οργανισμών"

embedDownload
Universities 4 EU
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
“Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών
Οργανισμών και Πρωτοβουλιών”
Βέρα Δηλάρη
Education expert
[email protected]
Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι
Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας
Millennium Development Goals
MDG’s
(2000-2015)
Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης
Sustainable Development Goals
SDG’s
(2016-2030)
2015
Αφορούν τις αναπτυσσόμενες χώρες
“Achieve universal primary education”
«Καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση»
Αφορούν όλες τις χώρες
“Ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong
learning opportunities for all”
«Ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς και προώθηση ευκαιριών
δια βίου μάθησης για όλους»
ASPnet - UNESCO
– Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
– Ειρήνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα
– Διαπολιτισμικός Διάλογος
– Πολιτιστική Κληρονομιά
– Άυλη Πολιτισμική κληρονομιά
– Παγκόσμια Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη
(Global Citizenship Education)
Προτεινόμενες Δραστηριότητες
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Φωτογραφίες, ένα επίθετο, χάρτης
Έρευνα στο σχολείο
Μελέτη της Σύμβασης
Μνημεία σε κίνδυνο
Χρήση, κατάχρηση
Ερωτηματολόγιο μετά την έρευνα
Διαδραστικός Χάρτης
Λογοτεχνικά κείμενα
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά
Μελέτη της Σύμβασης
Παλιές τεχνικές
Προφορικές παραδόσεις
Δρώμενα
Γιορτές
Θρησκευτικά Πανηγύρια
Χοροί, Τραγούδια
South Eastern Mediterranean Environmental
Project (SEMEP-UNESCO)
‰ Πρόγραμμα περιβαλλοντι-κής εκπαίδευσης
‰ Εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό και
πολι-τισμικό δίκτυο ανάμεσα σε μαθητές
από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και
λύκεια των χωρών της Ανατολικής
Μεσογείου.
‰ Αίγυ-πτος, Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροα-τία,
Κύπρος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή,
Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία.
‰ Συνδυάζει τη διεπιστημονική διδασκαλία
με την ολιστική έρευνα και μά-θηση.
‰ Η ερευνητική μεθοδολογία του
προσεγγίζει αυτή των φυσι-κών επιστημών
και εξασκεί τους μαθητές σε διαδικασίες
επίλυσης προβλήματος και λήψης
απόφα-σης
Democratic Citizenship
Council of Europe
Προγράμματα
‰ Travel Pass to Democracy: Supporting
Teachers in Preparing Students for Active
Citizenship.
‰ Education for citizenship and human
rights education: diversity of approaches
‰ Democracy and Human Rights in school
‰ Teaching controversial issues –
developing effective training for teachers
and school leaders
‰ Teacher training in EDC/HRE – how to
develop the ability of students to assess
information from media and social
networks
‰ Ευρωπαϊκές ημέρες Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
‰ Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας
Εκπαιδευτικό υλικό
– COMPASS και COMPASITO
– Charter for all
– Learning and Living Democracy:
Democratic Governance at schools
– Living Democracy (manuals for
teachers)
Δραστηριότητες
Κατανόηση της σχέσης μεταξύ της εθνικής και της
ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη, με αναφορά στη Χάρτα
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διεθνείς Συμβάσεις
Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις
Ελευθερίες.
Συμβάσεις του ΟΗΕ για
Τις διακρίσεις στην Εκπαίδευση
Την Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά
των Γυναικών
Τα δικαιώματα των μεταναστών και των μελών
των οικογενειών τους
Συμβάσεις του ΟΗΕ για
Τα Πολιτικά Δικαιώματα
Τα Οικονομικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά Δικαιώματα
Τα Δικαιώματα του Παιδιού
Την εξάλειψη όλων των μορφών
φυλετικής διάκρισης
Action Aid
Μαθητικές δράσεις
Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης:
2015 «Η εκπαίδευση στο στόχο
ξανά» (Global Campaign for
Education)
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Στείλε το
Φίλο μου Σχολείο
Κέντρο Ένας κόσμος Άνω-Κάτω
5 εκπαιδευτικοί πρεσβευτές της
εκστρατείας
εκπαιδευτικό υλικό
εκπαιδευτικές ημερίδες
ƒΤροφή για Σκέψη
Κόντρα στο ρεύμα
ƒΤαξίδι στην Πόλη
Αναφέρεται στις κλιματικές αλλαγές και
τη φτώχεια και των επιπτώσεων στη ζωή
των κατοίκων των φτωχότερων χωρών του
κόσμου. Συνοδεύεται από εκπαιδευτικό
πακέτο
Action teens, δίκτυο μαθητών 13-18
χρόνων
ƒΜαθήματα Ειρήνης
Earth Charter
Καταστατικός Χάρτης της Γης
http://Earthcharterhellas.edc.uoc.gr
Τι είναι
‰ Αποτελεί μια διακήρυξη
θεμελιωδών ηθικών αρχών για την
οικοδόμηση μιας δίκαιης,
βιώσιμης και ειρηνικής
παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο
αιώνα
‰ Ένα ήπιο έγγραφο νόμου που
προσφέρει μια ηθική υποδομή για
τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και
της νομοθεσίας της αειφόρου
ανάπτυξης.
Πώς προσεγγίζεται
¾
¾
¾
¾
Εκπαιδευτικό
εργαλείο
για
την
ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου
ανάπτυξης στην εκπαίδευση.
Συμμετοχική έρευνα δράσης
Βιωματική-επικοινωνιακή μάθηση
Διεπιστημονικότητα
Συνεργατικότητα
Τι μπορείτε να κάνετε
‰ Να τον εγκρίνετε
‰ Να ακολουθήσετε τις
κατευθυντήριες γραμμές
‰ Να τον διαδώσετε
Η τάξη χώρος ανάπτυξης κριτικής σκέψης και
δημιουργίας!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
674 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content