Παρουσίαση 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +
Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία
Ενημερωτική Εκδήλωση
Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2014
Αναστασία Φιλίνη
Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +
Το Πρόγραμμα Erasmus +, είναι το νέο ενοποιημένο Πρόγραμμα της Ε.Ε. για τους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Κύριος στόχος του νέου Προγράμματος είναι, η βελτίωση των δεξιοτήτων, της
απασχολησιμότητας , καθώς και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ
-Η βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και
των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και η προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης
και την αγορά εργασίας, η κοινωνική ένταξη και η αλληλεγγύη, ο διαπολιτισμικός διάλογος, και αυτό μέσω των
αυξημένων ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας των νέων και μέσω της ενδυνάμωσης των συνδέσμων μεταξύ
του τομέα της νεολαίας και της αγοράς εργασίας.
-Η ενδυνάμωση του youth work
-H ενίσχυση της πολιτικής μεταρρύθμισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και η υποστήριξη για
την ανάπτυξη της γνώσης και της πολιτικής για τους νέους, καθώς και η αναγνώριση της μη τυπικής και της
άτυπης μάθησης κυρίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής.
-Η ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων για νέους και του ρόλου αυτών που δουλεύουν με
νέους (youth workers), και των οργανώσεων νέων, με σκοπό την υποστήριξη των δομών για νέους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ευεξίας των νέων, κυρίως μέσα από σχέδια που
πραγματεύονται την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
-Προώθηση των υγιών συμπεριφορών, κυρίως μέσα από τις πρακτικές των εξωτερικών δραστηριοτήτων
και του αθλητισμού, σαν μέσο προώθησης ενός υγιούς τρόπου ζωής, καθώς και της ενίσχυσης της
κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής των νέων στην κοινωνία
-Αύξηση της επίγνωσης της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη
-Ανάπτυξη των βασικών και των οριζόντιων δεξιοτήτων , όπως η επιχειρηματικότητα , οι ψηφιακές
δεξιότητες και η πολυγλωσσία, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και επικεντρωμένες στην μάθηση
παιδαγωγικές προσεγγίσεις
-Προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT), αναφορικά με τις
μεθόδους μη τυπικής μάθησης και των δραστηριοτήτων ενασχόλησης με νέους (youth work)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
-Μείωση των δεικτών της νεανικής ανεργίας: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αφορά εργασίας και
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της εργασιακής κινητικότητας
-Αποτελεσματική διαδικασία job matching: Ενίσχυση των επαγγελματικών προφίλ των νέων σύμφωνα με
τις δεξιότητες τους μέσω των δραστηριοτήτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης
-Ενεργός συμμετοχή: Προώθηση της εμπλοκής των νέων στα κοινά, δίνοντας τη δυνατότητα της ομαδικής
προσπάθειας προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ενίσχυση του σημαντικού ρόλου που μπορούν να
διαδραματίσουν οι νέοι, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-Αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των προσόντων
-Διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των σχεδίων
-Ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, έγγραφα και σε μέσα ενημέρωσης που παράγονται στο
πλαίσιο του Erasmus+
-Διεθνής διάσταση
-Πολυγλωσσία
-Συμμετοχή και κοινωνική ένταξη
-Προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμμετέχοντες:
-Νέοι 13-30 ετών, youth workers, οργανώσεις ενεργές στον τομέα της νεολαίας
Συμμετέχουσες οργανώσεις:
-Οποιαδήποτε οργάνωση ενεργή στον τομέα της νεολαίας καθώς και άτυπες ομάδες νέων
Συμμετέχουσες χώρες:
Χώρες του Προγράμματος
-Τα 28 Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.
-Οι Π.Γ.Δ.Μ, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία
Χώρες Εταίροι
- Χώρες της Ανατολικής Σύμπραξης, Χώρες της Μεσογείου, Δυτικά Βαλκάνια και η Ρωσία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων – Σχέδια κινητικότητας για νέους
-Ανταλλαγές νέων
-Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
-Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν για νέους (youth workers)
Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
-Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς κατάρτισης, εκπαίδευσης και νεολαιας
Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για την αναδιαμόρφωση πολιτικής
- Δομημένος διάλογος: Συναντήσεις νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων για τον τομέα της
νεολαίας
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Αναμενόμενος αντίκτυπος σχεδίων:
-Βελτιωμένη μαθησιακή απόδοση
-Δυνατότητες απασχολησιμότητας και βελτίωση των προοπτικών καριέρας και απόκτηση
βελτιωμένων δεξιοτήτων που να συνδέονται με το επαγγελματικό προφίλ τους
-Αύξηση του πνεύματος πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας
-Αύξηση της αυτό- εκτίμησης και της αυτό- βελτίωσης
-Βελτίωση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
-Ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία
-Αφύπνιση για την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και της αξίας της Ε.Ε.
-Αυξημένη δυνατότητα προκειμένου να απευθύνονται στις ανάγκες των μη προνομιούχων ομάδων
-Αύξηση κινήτρων και ικανοποίηση για την καθημερινή δουλειά τους
-Μεγαλύτερη κατανόηση και υποστηρικτικότητα για την κοινωνική, γλωσσική και πολιτιστική
διαφορετικότητα
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Αναμενόμενος αντίκτυπος σχεδίων:
-Ενδυνάμωση της ποιότητας και της συνάφειας της μαθησιακής προσφοράς στον τομέα του youth work, μέσω της
ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων και διάχυση των καλών πρακτικών
-Πρόβλεψη και αξιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων των νέων, ιδιαίτερα του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και των
γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων
-Αύξηση της συνάφειας των σχεδίων με την αγορά εργασίας και ενίσχυση των συνδέσμων μεταξύ του τομέα της νεολαίας
και του εργασιακού περιβάλλοντος
-Προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης προκειμένου για την ανάπτυξη της ενεργούς συμμετοχής, της
απασχολησιμότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας τις μαθησιακές δυνατότητες των ατόμων
σύμφωνα με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη
-Προώθηση της δομημένης δια-περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας. Ενισχύοντας τη δέσμευση των τοπικών και
περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ποιοτική ανάπτυξη των τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Αναμενόμενος αντίκτυπος σχεδίων:
-Υποστήριξη του Διαρθρωμένου Διαλόγου μεταξύ των νέων και ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στη
δημοκρατική ζωή
-Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ νέων και Αρχών που ασκούν
πολιτική με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων, των δομών και των διαδικασιών
- Υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής κοινωνικών δικτύων και μη κυβερνητικών οργανισμών στην υλοποίηση
πολιτικής
-Υποστήριξη της ανταλλαγής καλών πρακτικών, διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ
υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και δικαιούχων μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Χωρών Εταίρων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143, Αθήνα
Τηλ. 213 13 14 459
E-mail: [email protected]