ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
ΣΧΕΔΙΟ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:
“Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας ”
Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Προϋπολογισμός: 335.000,00€ (με ΦΠΑ) - 272.357,72 € χωρίς ΦΠΑ
Διάρκεια: 11 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής Διαγωνισμός
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/03/2014
Κωδικός ΟΠΣ: 304216
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 08/01/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 17/01/2014
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 20/01/2014
Ημερομηνίες δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 23/01/2014
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων ..................................................................................................................... 2
Συνοπτικά στοιχεία Έργου ................................................................................................................. 6
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ......................................................................... 7
Συντομογραφίες ............................................................................................................................... 7
Συντομογραφίες γενικά ................................................................................................................ 7
Συντομογραφίες έργου ................................................................................................................. 7
Α1.
Περιβάλλον του Έργου .......................................................................................................... 9
Α1.1
Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου.............................................. 9
Α1.1.1
Α1.1.2
Α1.1.3
Α1.2
Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) ..................................... 13
Α1.2.1
Α1.2.2
Α1.2.3
Α1.2.4
Α2.
Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης ............................................................ 9
Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου ................................................. 12
Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) ....................................................................... 12
Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας ................... 15
Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα ................................................................................ 15
Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών ................................................................... 16
Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ............................................ 18
Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου ...................................... 18
Α2.1
Αντικείμενο του Έργου .................................................................................................... 18
Α2.2
Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη............................................................................. 19
Α2.3
Στόχοι και Έκταση του Έργου ........................................................................................... 21
Α2.4
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου ...................................................................... 21
Α3.
Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου .................................................................. 23
Α3.1
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.................................................................................................. 23
Α3.2
Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος .......................................................................... 24
Α3.2.1
Γενικές αρχές .................................................................................................................................. 24
Α3.3
Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου ...................................................................... 26
Α3.4
Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) ......................... 26
Α3.4.1
Λειτουργική Ενότητα “Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρυματικού
Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων
υπηρεσιών δημιουργίας, απόθεσης, αναζήτησης, και οργάνωσης του περιεχομένου αλλά και υπηρεσιών
πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου” ............................................. 26
Α3.4.2
Λειτουργική Ενότητα “Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας αφενός με την αναδρομική απόθεση ψηφιακού περιεχομένου αλλά και με την
ψηφιοποίηση έντυπων και ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και εισάγονται συνεχώς) στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων. ” ......................................................................... 27
Α3.5
Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών ......................................................................... 30
Α3.6
Διαλειτουργικότητα ........................................................................................................ 30
2
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.7
Πολυκαναλική προσέγγιση ............................................................................................. 31
Α3.8
Ανοιχτά πρότυπα - δεδομένα .......................................................................................... 32
Α3.9
Απαιτήσεις Ασφάλειας .................................................................................................... 33
Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος ................................................................................ 33
Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας ......................................................................................... 34
Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου ................................................................................ 34
Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων ..................................................................................................... 41
Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου .......................................................................... 42
Α4.
Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών .................................................................................. 43
Α4.1
Υπηρεσίες Δοκιμών Ελέγχου ........................................................................................... 43
Α4.2
Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων................................................................................ 43
Α4.3
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης .................................................................................................. 43
Α4.4
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας .................................. 45
Α4.5
Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ..................................................................... 46
Α5.
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου .................................................................. 47
Α5.1
Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης ........................................................ 47
Α5.2
Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου ............................................... 48
Α5.2.1
Α5.2.2
Α5.2.3
Α5.2.4
Α5.2.5
Α5.2.6
Α5.2.7
Α5.3
Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων .................................................................. 48
Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης............................................................................................... 49
Μέλη της ομάδας ανάπτυξης ......................................................................................................... 49
Συντονιστής της ομάδας παραμετροποίησης ................................................................................ 49
Μέλη της ομάδας παραμετροποίησης ........................................................................................... 50
Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης ........................................................................................... 50
Μέλη της ομάδας εκπαίδευσης ..................................................................................................... 50
Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ................................................................... 50
Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και
Έργου 51
Πίνακας Περιεχομένων ............................................................................................................... 53
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ......................................................................... 57
Γενικές Πληροφορίες ...................................................................................................................... 57
Αντικείμενο Διαγωνισμού ........................................................................................................... 57
Προϋπολογισμός Έργου .............................................................................................................. 57
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού .................................................................................. 58
Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης...................................................................................... 59
Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών .................................................................................... 60
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού ...................................................................................... 60
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης ................................................................................. 61
3
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά .......................................................................................... 61
Δικαίωμα Συμμετοχής ................................................................................................................. 61
Αποκλεισμός Συμμετοχής ............................................................................................................ 62
Δικαιολογητικά Συμμετοχής ........................................................................................................ 62
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης .................................................................................................... 66
Οι Έλληνες Πολίτες ............................................................................................................................................ 66
Οι Αλλοδαποί Πολίτες ....................................................................................................................................... 68
Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ......................................................................................................................... 70
Οι συνεταιρισμοί ............................................................................................................................................... 72
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ......................................................................................................................... 74
Οι ενώσεις-κοινοπραξίες ................................................................................................................................... 77
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις........................................................................................... 77
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής .......................................................................................... 78
Α5.4.1
Α5.4.2
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) ............................................................ 78
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ........................................................................................... 78
Εγγύηση Συμμετοχής ................................................................................................................... 81
Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών .................................................................................................. 82
Τρόπος Υποβολής Προσφορών.................................................................................................... 82
Περιεχόμενο Προσφορών ........................................................................................................... 83
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» .................................................................................... 85
Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»................................................................................................... 85
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ............................................................................................ 87
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» ................................................................................. 87
Ισχύς Προσφορών ....................................................................................................................... 88
Εναλλακτικές Προσφορές............................................................................................................ 88
Τιμές Προσφορών - Νόμισμα ...................................................................................................... 88
Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών........................................................................ 90
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού .............................................................................................................................. 90
Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών ................................................................ 90
Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών............................................................................................................... 92
Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών ................................................................................................................ 92
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης............................................................................... 92
Διαμόρφωση συγκριτικής τιμής Προσφοράς .................................................................................................... 95
Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού ........................................................................................................... 96
Απόρριψη Προσφορών ............................................................................................................... 96
Προσφυγές ................................................................................................................................. 97
Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού ............................................................ 99
Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης ................................................................................ 99
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις.............................................................. 99
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις ..................................................................................................100
4
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί..................................................................................................101
Περίοδοι Εγγύησης ....................................................................................................................101
Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα
ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ..........101
Ποινικές Ρήτρες –Έκπτωση Αναδόχου.........................................................................................101
Υποχρεώσεις Αναδόχου .............................................................................................................102
Υπεργολαβίες ............................................................................................................................104
Εμπιστευτικότητα ......................................................................................................................104
Πνευματικά δικαιώματα ............................................................................................................106
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία .................................................................................................106
Πίνακας Περιεχομένων ..............................................................................................................109
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ..............................................................................................110
Α5.5
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ....................................................................................110
Α5.6
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ............................................................112
Α5.7
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής................................................................................114
Α5.8
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας..........................................................................116
Α5.9
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης .........................................................118
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ...........................................................................................120
Πίνακες Συμμόρφωσης ..................................................................................................................121
Α5.10 Προδιαγραφές Συστήματος ............................................................................................121
Α5.11 Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση – Πιλοτική Λειτουργία ..........................................................126
Α5.12 Παραγωγική λειτουργία – Εγγύηση ................................................................................127
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...................................................................................................128
Α5.12.1
Εφαρμογές .................................................................................................................................... 128
Α5.12.2
Υπηρεσίες ..................................................................................................................................... 128
Α5.12.3
Άλλες δαπάνες – Εκπαίδευση - Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας (πιλοτική,
παραγωγική) .................................................................................................................................................... 128
Α5.12.4
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου .......................................................... 128
Σχέδιο Σύμβασης............................................................................................................................129
5
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Συνοπτικά στοιχεία Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί το υποέργο 1 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση» πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». Σκοπός του
προτεινόμενου έργου είναι η «Υλοποίηση Υπηρεσίας Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».
Το παρόν έργο έχει ως κύριο στόχο την :
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (λογιζόμενου ως ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος) καθώς και
ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων υπηρεσιών δημιουργίας, απόθεσης, αναζήτησης, και
οργάνωσης του περιεχομένου αλλα και υπηρεσιών πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού
Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου
Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
αφενός με την αναδρομική απόθεση ψηφιακού περιεχομένου αλλά και με την ψηφιοποίηση
έντυπων και ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και εισάγονται συνεχώς) στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων. Η εν λόγω εμπλουτισμός προϋποθέτει
την δημιουργία σχετικής δομής-υποδομής που δεν υφίσταται σήμερα.
Η απόκτηση αναβαθμισμένου ΟΠΣΒ, με την ένταξη στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας Δράσης –
Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως
Υπηρεσίας.
6
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Συντομογραφίες
Συντομογραφίες γενικά
ΑΑ
ΕΕ
ΕΣΠΑ
ΕΠ
ΨΣ
ISO
HTML
SMS
ΔΕΠ
ΕΕΕΚ
ΕΛΚΕ
ΕΠ ΨΣ
ΕΠΠΕ
ΕΤΕΠ
ΙΚΥ
Π.Σ.
ΟΠΣ
ΥΠΔΒΜΘ
Αναθέτουσα Αρχή
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ψηφιακή Σύγκλιση
International Organization for Standarization
Hyper Text Markup Language
Short Message Service
Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου
δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις,
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς
που αφορούν.
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Πληροφοριακό Σύστημα
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Συντομογραφίες έργου
ΑΑ
ΑΕΙ
ΔΕΠ
ΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ
ΕΛΚΕ
ΕΣ
ΕΤΕΠ
ΕΤΠ
ΛΕ
ΛΣ
ΟΠΣ
ΕΔΔΑΠ
ΠΔΕ
ΠΔΗΔ
Αναθέτουσα Αρχή
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ελεγκτικό Συνέδριο
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
Λειτουργική Ενότητα
Λειτουργικό Σύστημα
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
ΠΕΣ
ΣΔΠΕ
ΣΗΔΕ-ΡΕ
ΤΕΙ
ΦΕΚ
ΠΕΣ
AS
ΒΔ ή DΒ
ECTS
DS
Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου
Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου
Application Server
Βάση Δεδομένων / Data Base
European Credit Transfer and Accumulation System Συνθήκης Bologna, βλέπε
προδιαγραφές
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html
Diploma Supplement Συνθήκης Bologna, βλέπε προδιαγραφές
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.ht
ml
8
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α1.Περιβάλλον του Έργου
Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου
Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι:
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ
ΕΥΔ ΨΣ
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ –ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας
Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
Βλ. παρ. Α2.1.4
http://www.teikoz.gr
ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών
EEEΠ-Επιτροπή Ελέγχου
Ενστάσεων/ενδικοφανών
προσφυγών
ΕΠΠΕ - Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου
http://www.minedu.gov.gr/
Βλ. παρ. Α2.1.4
Βλ. παρ. Α2.1.4
Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης
Το σημερινό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1976, όταν με το Π.Δ. 748/1976
(ΦΕΚ 272/14-10-76, τ. Α΄ ), πρωτοϊδρύεται με την μορφή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως
Κοζάνης (Κ.Α.Τ.Ε.), το οποίο απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Τμήμα
Μηχανολόγων, Τμήμα Μηχανικών Αυτοκινήτων και Τμήμα Στελεχών Βιομηχανικών και Εμπορικών
Επιχειρήσεων.
Το 1977 το Κ.Α.Τ.Ε Κοζάνης μετατρέπεται σε Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως Κοζάνης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε) με το νόμο Ν.576/1977 (ΦΕΚ 102/3-4-77, τ.Α’) και λειτουργεί από
το σπουδαστικό έτος 1977-78 μέχρι το 1983.
Παράλληλα στην Φλώρινα λειτουργεί το Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Φλώρινας, με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και το
Τμήμα Στελεχών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων.
Το 1983 με το Νόμο 1404/1983 καταργούνται τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ιδρύονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) τα οποία ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι αυτοδιοίκητα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Τα τμήματα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας
ενσωματώνονται στο νεοϊδρυθέν Τ.Ε.Ι. Κοζάνης το οποίο οργανώνεται ως εξής:
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), με τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας,
Οχημάτων.
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), με το Τμήμα Λογιστικής.
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τ.Ε.Γ.), με τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, και Ζωικής
Παραγωγής στη Φλώρινα.
9
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Το 1984 ιδρύονται δύο Γενικά Τμήματα, το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών που ανήκει στη Σ.Τ.Ε.Φ.
και το Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής που ανήκει στη Σ.Δ.Ο., ενώ το 1985
προστίθεται στον Σ.Δ.Ο. το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1988 καταργείται το τμήμα Οχημάτων
και στη θέση του ιδρύεται το τμήμα Ορυχείων που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1989/90.
Από το 1996 λειτουργούν δύο νέα Τμήματα, το Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού στη Σ.Τ.Ε.Φ. και το
τμήμα Διεθνούς Εμπορίου με έδρα την Καστοριά. Το 1999 το Τ.Ε.Ι. Κοζάνης μετονομάζεται σε Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας και προστίθενται το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο Παράρτημα
Καστοριάς και το Τμήμα Εμπορίας και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στην Σ.Τ.Ε.Γ. Ταυτόχρονα
μετονομάζεται το τμήμα Ορυχείων σε Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
Το 2000 ιδρύονται δυο νέα τμήματα, το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στη Σ.Τ.Ε.Φ. και το Τμήμα
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών στη Σ.Δ.Ο.
Με τον νόμο 2916/2001 αποσαφηνίζεται το καθεστώς των Τ.Ε.Ι. ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
που λειτουργούν συμπληρωματικά με τα Πανεπιστήμια και συνιστούν τον τεχνολογικό τομέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με την εφαρμογή του νόμου, αναμορφώνονται τα προγράμματα σπουδών
όλων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, η διάρκεια σπουδών καθορίζεται σε τέσσερα έτη
και οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Το 2003 λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην
Εφαρμοσμένη Πληροφορική σε σύμπραξη με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Μακεδονίας. Την ίδια χρονιά
ιδρύεται το Παράρτημα Γρεβενών με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και
Οικονομία ενώ το 2004 αρχίζει να λειτουργεί το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στο Παράρτημα Καστοριάς.
Το Νοέμβριο του 2005 εξαγγέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Παράρτημα των Γρεβενών. Το
Δεκέμβριο του 2005 αρχίζει το δεύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Μηχατρονική το
οποίο λειτουργεί σε σύμπραξη με το Τεχνικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Καταλονίας. Το Μεταπτυχιακό
αυτό ολοκλήρωσε τον κύκλο του το 2009 και από το 2013 θα λειτουργεί αυτόνομα.
Τον Ιούνιο του 2007 εγκρίνεται η δημιουργία Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) με ένα
Τμήμα Μαιευτικής στην Πτολεμαϊδα και ένα Τμήμα Εργοθεραπείας στην Κοζάνη καθώς και η
δημιουργία Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS) και Τμήματος
Επιχείρησης Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Παράρτημα Γρεβενών. Τα νέα Τμήματα
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 εκτός του Τμήματος Εργοθεραπείας.
Τον Αύγουστο του 2009 εγκρίνεται η λειτουργία τρίτου Μεταπτυχιακού Προγράμαματος στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (M.B.A.) σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Τernopil και το 2012
ένα τέταρτο ΜΠΣ με τίτλο Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετιγκ με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.
Σήμερα, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της
χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές
του, τα τρία Παραρτήματα και τα δεκαοκτώ συνολικά Τμήματα. Αποτελεί στόχο επιλογής και πόλο
έλξης για χιλιάδες σπουδαστές κάθε χρόνο, οι οποίοι εναποθέτουν σε αυτό τις ελπίδες και τα όνειρά
τους για ποιοτική εκπαίδευση, μόρφωση και παιδεία.
Το οργανόγραμμα παρατίθεται στη συνέχεια:
10
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Σχήμα 1 : Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Με απόφαση των διοικήσεων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ιδρύθηκε Kεντρική Bιβλιοθήκη, η οποία
είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων και της πολιτικής ανάπτυξης της
βιβλιοθήκης, την οργάνωση και λειτουργία της και θα εποπτεύει και συντονίζει τις διάσπαρτες
μονάδες. Μέχρι σήμερα λειτουργούν τέσσερις μονάδες‐παραρτήματα της Βιβλιοθήκης στις διάφορες
πόλεις όπου εδρεύουν Τμήματα του Ιδρύματος (Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα-Γρεβενά).
Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι η παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, η
στήριξη των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας των μελών του.
Παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
Διοικητικής Υποστήριξης
Προμηθειών, Επεξεργασίας Υλικού
Περιοδικών
Εξυπηρέτησης Χρηστών, Δανεισμός
Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Νέων Τεχνολογιών
Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους :
Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου
υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες
του ΤΕΙ.
11
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Την σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών με βάση τις ανάγκες των χρηστών
της σε όλους τους τομείς του επιστητού.
Τη συνεχή έρευνα και προώθηση των αναγκών των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία
ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή αυτής στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
Τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της
πληροφόρησης, αλλά, και τη σωστή εφαρμογή αυτών των εξελίξεων, για καλύτερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της, με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Την εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων για την εναρμόνιση της λειτουργίας της με
άλλες Βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων, αλλά, και την φροντίδα για
εξασφάλιση του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που θα πλαισιώνει τη Βιβλιοθήκη,
για την στήριξη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν σε συνάρτηση
με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Για την υλοποίηση του παρόντος έργου, η Βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί με το Κέντρο Υποστήριξης
Επικοινωνιών & Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος.
Ο ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) θα έχει την οικονομική διαχείριση του έργου.
Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου
Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου.
Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια
του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου.
Επιτροπή Ελέγχου Ενστάσεων/ενδικοφανών προσφυγών (EEEΠ)
Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών (σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.3886/2010)
θα οριστεί «Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών». Αρμοδιότητα της αποτελεί η
αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών που μπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης
του παρόντος Έργου και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο σχετικά με τις υποβληθείσες προσφυγές.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την
παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα η «Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.
Η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των οργάνων του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.
12
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκαταστήσει, πλήρως εξελληνίσει και
παραμετροποιήσει για τις ανάγκες του Ιδρύματος το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Eprints για την
δημιουργία του Ιδρυματικού του καταθετηρίου. Περιλαμβάνει την συλλογή των πτυχιακών και
μεταπτυχιακών εργασιών των Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και του παραρτήματος
Φλώρινας. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις προδιαγραφές του OAI 2 (Open Archives Initiative) και
επιτυχώς καταχωρημένο στην βάση του από το 2008.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα σχετικά με το καταθετήριό του είναι έλλειψη υποδομής
(παλιός και μικρός σε χωρητικότητα διακομιστής) αλλά και προσωπικού για το ανέβασμα και την
καταχώριση των πτυχιακών. Κρίνεται απαραίτητη η μετεγκατάστασή του σε μεγαλύτερης ισχύος και
χωρητικότητας διακομιστή καθώς και η αναβάθμισή του από την έκδοση 3.0.5 στην πιο πρόσφατη
(3.x.x). Επίσης πρέπει να παραμετροποιηθεί να για περιλάβει και τις υπόλοιπες σχολές του Ιδρύματος
δηλαδή της Καστοριάς και των Γρεβενών.
Πέρα από την αναβάθμιση του, το ιδρυματικό καταθετήριο, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την
εισαγωγή περίπου 800 επιλεγμένων άρθρων/δημοσιεύσεων μελών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 120
Μελέτες με 4 τεκμήρια (μ.ο.) ανά μελέτη - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Παρουσιάσεις, δηλαδή 480 τεκμήρια, 6000 Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και 120 Διατριβές
Μεταπτυχιακών, των οποίων το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί σε portable document format ενώ το
άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς ψηφιακό.
Η συμμετοχή του ιδρύματος στο υποέργο της παροχής ολοκληρωμένου Ο.Π.Σ.Β. είναι αυτονόητη για το
ΤΕΙΔΜ καθώς υφίσταται το ίδιο (λόγω της πολυδιάσπασης του) τις συνέπειες των μικρών ανεξάρτητων
Ο.Π.Σ.Β. Παράλληλα όμως, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική ιδιαιτερότητα του ιδρύματος
(χαμηλότατη διείσδυση σε ψηφιακές υπηρεσίες της περιφέρειας, γεωγραφική και ψηφιακή
απομόνωση, επιβεβλημένη ισχυρή παρουσία σε σχέση με ιδρύματα-υπηρεσίες γειτνιαζόντων
βαλκανικών χωρών) προτείνεται η υλοποίηση μιας σειράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Συνολικά η βιβλιοθήκη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος προσφέρει μία σειρά από επιτόπιες και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες δωρεάν στου χρήστες της, όπως αυτοματοποιημένο κατάλογο Online μέσω
διαδικτύου, και συγκεκριμένα:
1) Βάσεις Δεδομένων
Η πρόσβαση γίνεται μόνο εντός του ιδρύματος (με τις IP διευθύνσεις του ΤΕΙ) στις παρακάτω
συνδρομητικές βάσεις δεδομένων:
Columbia International Affairs Online (CIAO): Εκτεταμένη πηγή για ζητήματα θεωρίας και
έρευνας πάνω στις διεθνείς σχέσεις. Από το 1991 εκδίδει μεγάλη ποικιλία ακαδημαϊκών
κειμένων: επίσημα ντοκουμέντα από ερευνητικά ινστιτούτα πανεπιστημίων, περιστασιακές
σειρές άρθρων από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από μη-κερδοσκοπικούς
οργανισμούς και άλλα ιδρύματα, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, περιοδικές εκδόσεις και
μνημόνια. Όλοι οι τομείς του CIAO ενημερώνονται σε μηνιαία βάση.
Dissertations and thesis Abstract and Index (PQDT A&I): Περιέχει ευρετήρια και επιτομές
πτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Για χρήσιμες πληροφορίες αλλά και εκπαίδευση
σχετικά με την αναζήτηση στην βάση της ProQuest Digital Dissertations, παρακαλώ
ακολουθήστε τον δεσμό ProQuest Digital Dissertations Training Pack στο
www.proquest.co.uk/training
ECONomic LITerature (ECONLIT): Η βάση δεδομένων ECONLIT περιέχει βιβλιογραφικές
αναγραφές και περιλήψεις (abstracts) από το 1969, των πιο φημισμένων διεθνώς οικονομικών
13
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
περιοδικών και συλλογικών εργασιών. Βασίζεται στις περιοδικές εκδόσεις Journal of Economic
Literature (JEL) και Index of Economic Articles της American Economic Association, και Abstracts
of Working Papers in Economics (AWPE Database) του Cambridge University Press.
2) RefWorks - The Web-based bibliographic management solution
Το RefWorks είναι ένα online πρόγραμμα δημιουργίας και διαχείρισης προσωπικής βάσης
βιβλιογραφικών δεδομένων. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα απεριόριστοι χρήστες.
Απαραίτητη είναι η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (sign up for an individual account).
3) Web of Science
Η πρόσβαση στην υπηρεσία Web of Science είναι προϊόν της συνεργασίας της Κοινοπραξίας Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και της σχετικής
συμφωνίας με την ISI - Institute for Scientific Information, παραγωγό εταιρεία της βάσης δεδομένων.
Δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στις τρείς βασικές συλλογές των Βάσεων
Δεδομένων - citation indexes του διεθνούς οργανισμού ISI:
Science Citation Index Expanded 1970 - σήμερα
Social Science Citation Index 1970 - σήμερα
Arts & Humanities Citation Index 1975 – σήμερα
4) Ιδρυματικό Καταθετήριο @νάκτησις
Πρόκειται για το Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που
παρέχει ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (πλήρη
κείμενα και μεταδεδομένα). Καταχωρούνται οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://eprints.teikoz.gr
Το υλικό που μπορεί να αρχειοθετηθεί:
Διατριβή
Άρθρο
Τμήμα βιβλίου
Εικόνα
Βίντεο
5) Θεματικές Πύλες
Πολυθεματική πύλη με ψηφιακές πηγές πληροφόρησης (web resources), σε συγκεκριμένες θεματικές
κατηγορίες:
Περιβάλλον
Εξωελλαδικός Ελληνισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά
Πηγή Πληροφόρησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Οικονομίες των Βαλκανικών Κρατών
Διεθνής Οικονομία
Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Περιλαμβάνει διευθύνσεις στο Internet, ψηφιοποιημένες φωτογραφίες κειμένων και άρθρων από
σάρωση, καθώς και διάφορα κείμενα (κυρίως έγγραφα του Word και του Acrobat Reader).
14
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα
Λειτουργίας
Οργανωτική δομή των ΤΕΙ
Η ακαδημαϊκή οργάνωση των ΤΕΙ δομείται ιεραρχικά σε τέσσερα επίπεδα:
Το Ίδρυμα.
Η Σχολή.
Το Τμήμα.
Ο Τομέας.
Ένα Τεχνολογικό Ίδρυμα αποτελείται από μία ή περισσότερες Σχολές και αντίστοιχα μία Σχολή
αποτελείται από έναν αριθμό Τμημάτων. Τα Τμήματα είναι οι βασικές ακαδημαϊκές μονάδες και
αντιστοιχούν σε ένα "γνωστικό αντικείμενο" ή επιστημονικό τομέα. Παρέχουν το αντίστοιχο πτυχίο και
επιπλέον είναι οι μονάδες στις οποίες ανήκουν οι θέσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ). Τα
Τμήματα χωρίζονται σε Τομείς που αντιστοιχούν σε μικρότερα και διακριτά μέρη του ευρύτερου
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Το προσωπικό του Τεχνολογικού Ιδρυμάτων διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις γενικές κατηγορίες: (α)
το διδακτικό προσωπικό, (β) το ειδικό τεχνικό προσωπικό και (γ) το διοικητικό προσωπικό.
Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: (α) το Εκπαιδευτικό Προσωπικό –
ΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές Εφαρμογών), και (β) το
Έκτακτο Ωρομίσθιο και επί συμβάσει Εκπαιδευτικό προσωπικό.
Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) προσφέρει εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για
την υποστήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Τέλος, το Διοικητικό Προσωπικό
αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες
του ΤΕΙ.
Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα
Στο έργο θα συμμετέχουν σύμφωνα με το οργανόγραμμα και τη διοικητική δομή του Ακαδημαϊκού
Ιδρύματος και ανάλογα θα παρέχουν το απαραίτητο υλικό ή θα υποστηρίζουν επί μέρους ενέργειες
απαραίτητες για την εκ μέρους του αναδόχου σωστή υλοποίηση του έργου:
Για το επιστημονικό μέρος του έργου: Οι υπεύθυνοι των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου, παρέχοντας στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση των ενεργειών , όπως
αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο.
Για τη Διαχείριση του έργου: Η διαχείριση της προτεινόμενης Πράξης θα γίνει μέσω του Υπευθύνου της
Πράξης/ Επιστημονικού Υπεύθυνου της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και της Ομάδας Διαχειριστικής
Υποστήριξης της Πράξης. Η Ομάδα αυτή θα απαρτίζεται από 2 άτομα με εμπειρία σε διαχειριστική,
γραμματειακή και διεκπεραιωτική υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων και θα είναι υπεύθυνα για
την επικοινωνία με τη ΕΥΔ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ Προσυμβατικός
Έλεγχος, Ενσωμάτωση σχολίων διαβούλευσης, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ, κλπ).
15
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών
Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα είναι οργανωμένο σε Σχολές και Τμήματα όπως όλα τα Τ.Ε.Ι. Σε κάθε Τμήμα
λειτουργεί γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα φοιτητικά θέματα τα οποία σχετίζονται με
τις σπουδές και τα συγγράμματα. Η ακαδημαϊκή οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής διαμορφώνεται
σήμερα ως εξής:
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
1. Ηλεκτρολογίας
2. Μηχανολογίας
3. Bιομηχανικού Σχεδιασμού
4. Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος
5. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
6. Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
7. Λογιστικής
8. Διοίκησης Επιχειρήσεων
9. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
Σχολή Γεωπονίας (Παράρτημα Φλώρινας)
10. Φυτικής Παραγωγής
11. Ζωϊκής Παραγωγής
12. Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων
Παράρτημα Καστοριάς
13. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου
14. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
15. Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Παράρτημα Γρεβενών
16. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
17. Επιχειρησιακή πληροφορική
18. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Πτολεμαϊδα)
19. Τμήμα Μαιευτικής
Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
16
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ακολουθεί τη δομή του. Κάθε Παράρτημα Βιβλιοθήκης διαθέτει τη δική
του φυσική βιβλιοθήκη που εξυπηρετεί τα επιστημονικά αντικείμενα των Τοπικών Σχολών και
Τμημάτων.
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δ.
http://eprints.teikoz.gr/cgi/oai2
Μακεδονίας
υποστηρίζει
το
OAI
2.0
με
URL
βάσης
το
Οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος προσφέρουν μία σειρά από επιτόπιες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες
δωρεάν στους χρήστες της, όπως αυτοματοποιημένο κατάλογο online μέσω του Διαδικτύου (Internet),
δανεισμό του υλικού της, παραγγελία βιβλιογραφίας, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και οnline
βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για τους χρήστες, ελεύθερη
πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο των οπτικών δίσκων, αναγνωστήριο και προσωπικούς υπολογιστές
για τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών.
Με το προτεινόμενο έργο θα επιδιωχθεί η οριοθέτηση μιας διαδικασίας κατάθεσης, αξιολόγησης,
χαρακτηρισμού, ευρετηρίασης και τεκμηρίωσης των πτυχιακών εργασιών, διδακτορικών και
δημοσιεύσεων τόσο των φοιτητών όσο και των μελών ΔΕΠ και εν συνεχεία διάθεσης του υλικού αυτού
μέσω διαδικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα, υιοθετώντας κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας.
Με το προτεινόμενο έργο επιθυμείται η αναβάθμιση των λειτουργιών διαχείρισης και τεκμηρίωσης
των συλλογών και των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος προκειμένου να
οργανωθούν μεθοδολογικά ώστε να υπάρξει διασύνδεση και διαλειτουργικότητα τους με τη χρήση
νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών όπως και συνεργατικών εργαλείων του
Διαδικτύου, με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της βιβλιοθήκης, της
ερευνητικής δραστηριότητας και της επιστημονικής παραγωγής του Πανεπιστημίου καθώς και του
ψηφιακού αποθέματος που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου. Συγχρόνως, είναι πρωταρχικό
μέλημα του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος να συμμετάσχει και να συμβάλει με το υλικό του στις
συνεργατικές δράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ΑΕΙ και αφορούν τη συγκέντρωση, καταγραφή
και προβολή της ερευνητικής και επιστημονικής παραγωγής στη χώρα, μέσω προηγμένων τεχνολογιών
πληροφορικής.
Το έργο επομένως στοχεύει
Να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του, ενεργοποιώντας όλες τις λειτουργίες του
διαθέσιμου λογισμικού, σε όλες τις βιβλιοθήκες των παραρτημάτων.
Να εμπλουτίσει τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης ενσωματώνοντας ψηφιακό περιεχόμενο,
περιεχόμενο από άλλες πηγές (ελληνικές ή ξένες μέσω διαδικτύου) και να εγκαταστήσει
συνεργατικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα πρότυπα κοινωνικής δικτύωσης (Web
2.0, Web 3.0)
Nα δημιουργήσει νέες πηγές πληροφόρησης από υλικό που ήδη διαθέτει και το οποίο θα
εμπλουτίζεται σταδιακά (Ιδρυματικό Αποθετήριο, Ψηφιακές Συλλογές, Course reserves, κλπ)
Να εξασφαλίσει ενοποιημένη πρόσβαση στο σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών μέσω ενός
λειτουργικού, διαδραστικού Portal
Να εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και επικοινωνία με άλλες συνεργατικές δράσεις που
αναπτύσσονται στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδιαίτερα με την Οριζόντια Δράση
Πανεπιστημίων & ΤΕΙ.
Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό η Βιβλιοθήκη θα καταστεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής διαδικασίας στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και θα συμβάλει ενεργά στην υποστήριξη τόσο του
Ακαδημαϊκού προσωπικού όσο κα κυρίως των σπουδαστών, προσφέροντας πολυδιάστατη και
πολυκάναλη πρόσβαση στη γνώση.
17
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η τεχνολογική υποδομή που διαθέτει η βιβλιοθήκη σήμερα περιλαμβάνει:
Web Server (4)
Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές συνδεδεμένοι σε Δίκτυο (40)
LASER εκτυπωτές (5)
INΚJET εκτυπωτές (2)
Scanners (5)
Από την πλευρά του Αναδόχου, στην ενότητα αυτή εντάσσονται όλες οι δράσεις εγκατάστασης και
ελέγχου των εφαρμογών στο περιβάλλον λειτουργίας, η παροχή εκπαιδεύσεων και μεταφοράς
τεχνογνωσίας, η παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών σε πιλοτικό επίπεδο και τέλος η
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και βελτίωσης της λειτουργίας τους για το διάστημα που ορίζει η
διακήρυξη.
Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Α2.1 Αντικείμενο του Έργου
Το έργο στοχεύει στην :
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (λογιζόμενου ως ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος) καθώς και
ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων υπηρεσιών δημιουργίας, απόθεσης, αναζήτησης, και
οργάνωσης του περιεχομένου αλλά και υπηρεσιών πιστοποιημένου και δικτυωμένου
Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου
Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
αφενός με την αναδρομική απόθεση ψηφιακού περιεχομένου αλλά και με την ψηφιοποίηση
έντυπων και ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και εισάγονται συνεχώς) στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων. O εν λόγω εμπλουτισμός
προϋποθέτει την δημιουργία σχετικής δομής-υποδομής που δεν υφίσταται σήμερα.
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει αναλυτικά το προς ψηφιοποίηση υλικό
Ανάλυση
Αριθμός
τεκμηρίων
800 επιλεγμένα άρθρα
800
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αριθμός Τεκμηρίων – άρθρων/δημοσιεύσεων
μελών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Μελέτες - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παρουσιάσεις
Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και
Διατριβές Μεταπτυχιακών
120 μελέτες με 4 τεκμήρια
(μ.ο.) ανά μελέτη
120 διατριβές, 6000
πτυχιακές εργασίες
480
6120
Πίνακας 1 : Υλικό προς Ψηφιοποίηση
Αξίζει να αναφερθεί ότι από το προτεινόμενο υλικό για τον Εμπλουτισμό του Ιδρυματικού
Αποθετηρίου, το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί ενώ το άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς
ψηφιακό. Για το λόγο αυτό, το υλικό και τα τεκμήρια δύνανται να τροποποιηθούν έτσι ώστε να
καλυφθεί ο αριθμός των συνολικών τεκμηρίων
Η απόκτηση αναβαθμισμένου ΟΠΣΒ, με την ένταξη στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας Δράσης –
Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης
ως Υπηρεσίας. Το εν λόγω υποέργο έχει σαν στόχο τη δημιουργία κεντρικής υποδομής για την
παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (Integrated Library System
18
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
as Service- ILSaS). Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια ενός κεντρικού
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης (Ο.Π.Σ.Β.), το οποίο θα
αντικαταστήσει τα τοπικά Ο.Π.Σ.Β. που διαθέτουν σήμερα οι βιβλιοθήκες των τριάντα (30)
ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο έργο ILSaS και θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη του ILSaS.
(περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ και συγκεκριμένα στο
http://edeil.ntua.gr/anakoinwseis/diagwnismoi/2011/35_2011_MITROU_A_PARARTIMA_TEYX
OUS.pdf)
Δημιουργία Υπηρεσίας Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου – για περιορισμό του ελλείμματος
προσωπικού και Υπηρεσίας Υποστήριξης Τελικών Χρηστών σε έντυπη και πολυμεσική μορφή,
καθώς επίσης και παροχή ασύγχρονης επικοινωνίας, αλλά και επικοινωνίας πραγματικού
χρόνου με τις βιβλιοθήκες (υπηρεσίες πέραν του ιδρυματικού καταθετηρίου)
Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη
Το Έργο θα ενισχύσει την εκπαίδευση, τη διάδοση της πληροφορίας και της γνώσης και θα
εκσυγχρονίσει τις παρεχόμενες από τη βιβλιοθήκη υπηρεσίες. Θα συμβάλει στη συνεργασία με ΑΕΙ –
ΤΕΙ του εσωτερικού και εξωτερικού και θα ενισχυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η παρουσία του Ιδρύματος
με άμεση επίπτωση στην αξιολόγησή του. Η νέα ψηφιακή στρατηγική, που επιλέγεται με την
υλοποίηση του Έργου, αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες με
στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των σπουδαστών και
κατ’ επέκταση της απασχόλησής τους.
19
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Τα αναμενόμενα οφέλη είναι: η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας, η διαχείριση και διάχυση
της γνώσης και της πληροφορίας, η παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών βασισμένων σε
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι σπουδαστές
(προπτυχιακοί‐ μεταπτυχιακοί), το Ίδρυμα, άλλα Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και οι
πολίτες που θα έχουν πρόσβαση στη Βάση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου αντλώντας πληροφορίες στις
οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν πρόσβαση. Το ποσοστό των ωφελούμενων πολιτών οι οποίοι θα
χρησιμοποιήσουν τις δημιουργούμενες υπηρεσίες υπολογίζεται σε 4,2% επί του πληθυσμού της
Δυτικής Μακεδονίας.
Έμμεσα οφέλη προκύπτουν για το Υπουργείο Παιδείας, το Σύνδεσμο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
(ΣΕΑΒ), τη ΜΟΠΑΒ, την Τοπική αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια, καθώς και για Οργανισμούς και
Επιχειρήσεις.
Επιπλέον θα προκύψουν θετικές επιπτώσεις στην Απασχόληση καθώς:
α) Θα αναβαθμισθεί η ποιότητα και το εύρος της εκπαίδευσης που παρέχεται στους φοιτητές, πράγμα
το οποίο θα κάνει ανταγωνιστικούς και ελκυστικούς τους αποφοίτους στην αγορά εργασίας
β) Στο πλαίσιο του έργου τόσο εσωτερικά στο Ίδρυμα όσο και στους φορείς που θα αναλάβουν την
υλοποίηση των δράσεων θα απασχοληθεί προσωπικό.
γ) Η ίδια η τεχνολογία που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο Ίδρυμα θα δώσει επιπρόσθετα
προσόντα στους αποφοίτους του ιδρύματος πράγμα το οποίο θα υποστηρίξει τη θέση τους στην Αγορά
Εργασίας.
Συγκεκριμένα:
Αναβάθμιση Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Οφέλη δράσης
Αναβάθμιση Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Μετεγκατάσταση σε νέο διακομιστή
Παραμετροποίηση και διαμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συνόλου των βιβλιοθηκών
Υπηρεσία Αναζήτησης /Προβολής Ιδρυματικού Αποθετηρίου /Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, ερευνητικών
δημοσιεύσεων
Υπηρεσία myIR (προσωποποιημένες υπηρεσίες)
Βιωσιμότητα δράσης
Το αναβαθμισμένο, όσον αφορά το εύρος και την ποιότητα υπηρεσιών, Ιδρυματικό αποθετήριο
εκτιμάται ότι θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές προδιαγράφονται στο κείμενο
στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και διασφαλίζουν τη δυνατότητα οποιασδήποτε προσθήκης χωρίς
περιορισμούς με βάση τη σημερινή τεχνολογία. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ανοιχτού
κώδικα χωρίς περιορισμούς και με πλήρη διασυνδεσιμότητα με τα υπόλοιπα Ιδρυματικά Καταθετήρια
που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Open Archives Initiative). To
Eprints είναι λογισμικό στο οποίο η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας έχει επαρκή τεχνογνωσία να
το συνεχίσει και μετά το πέρας του έργου.
Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Οφέλη δράσης

Εμπλουτισμός ψηφιακού υλικού
20
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Ολοκληρωμένη λειτουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης

Αυξημένο όφελος συνεργαζόμενων φορέων (απλοί χρήστες, συνεργαζόμενα ιδρύματα)
Βιωσιμότητα δράσης
Το έργο σηματοδοτεί μία νέα μορφή ψηφιακά διαθέσιμου υλικού ευκολότερα προσβάσιμης,
πολλαπλώς και ευρύτατα χρηστικής (αριθμός ωφελούμενων). Τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα
έχουν ή πρόκειται να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τα ιδρυματικά τους καταθετήρια και έχει
προβλεφθεί από την οριζόντια δράση η ενοποίηση στην αναζήτηση των τεκμηρίων τους. Σύμφωνα με
τα παραπάνω η βιωσιμότητα του εν λόγω υποέργου, είναι εξασφαλισμένη.
Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, η υλοποίηση του έργου θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις
στους σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος, καθώς και στην ευρύτερη
Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Η Βιβλιοθήκη θα είναι σε θέση να παρέχει πληρέστερες, ολοκληρωμένες
υπηρεσίες.
Μετρήσιμος Στόχος
Ποσοστό αύξησης χρηστών βιβλιοθήκης λόγω
ολοκλήρωσης των συλλογών και Δημιουργίας
Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Αριθμός ψηφιακών τεκμηρίων που καθίστανται
διαθέσιμα)
Αριθμός εκπαιδευτικών και εφαρμογών
επιστημονικής πληροφόρησης που
καθίστανται διαθέσιμες
Αριθμός επιχειρησιακών διεργασιών του Δικαιούχου
που αυτοματοποιούνται
πλήρως από την έναρξη μέχρι την λήξη τους
Αριθμός εφαρμογών πολλαπλής πρόσβασης στις
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Τιμή
>60%
7400
3
3
3
Πίνακας 2 : Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου
Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η αντιμετώπιση από τον ανάδοχο με συνέπεια μίας
σειράς θεμάτων:
Οι εργασίες για την επέκταση – αναβάθμιση των συστημάτων, πρέπει να υλοποιηθούν –
ενσωματωθούν, χωρίς τη διαταραχή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
Η μετάπτωση στο νέο αναβαθμισμένο σύστημα, αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς στη λύση
και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
Οι πρόσθετες λειτουργικότητες (υποσυστήματα και διασυνδέσεις) που θα αναπτυχθούν θα
πρέπει να συν-λειτουργούν με τις υφιστάμενες σε πλήρως ενιαίο περιβάλλον και να
εξασφαλίζουν την αυτόματη on line μεταξύ τους αλληλοενημέρωση.
21
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Η οποιαδήποτε αλλαγή προταθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο είτε στις υφιστάμενες
λειτουργικότητες του ΟΠΣ, είτε στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών, θα
πρέπει γίνει χωρίς να προκληθεί καμία αναστάτωση και χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον
απασχόληση των χρηστών για εργασίες επανεκπαίδευσης – παραμετροποίησης –
καταχωρήσεων – τεστ ορθής λειτουργίας κλπ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο υποψήφιος
ανάδοχος να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο που θα το πετύχει.
Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας και η μεταφορά τους σε λογισμικό
αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των
αναγκών με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του
πληροφοριακού συστήματος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η
ενδεχόμενη ανάγκη διαφοροποίησης (προσαρμογής) κάθε περιοχής εφαρμογής, κατά τη φάση
της μελέτης εφαρμογής.
Η ευκολία προσαρμογής των χρηστών στο εφαρμοζόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι ένα
σύνηθες πρόβλημα εφαρμογής μηχανογραφικής λύσης σε μεγάλο εργασιακό χώρο και θα
πρέπει να απαιτηθεί η ελάχιστη προσπάθεια από μέρους του χρήστη, ώστε να περιοριστεί το
μεσοδιάστημα προσαρμογής και να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του συστήματος από τους
χρήστες.
Το σύστημα θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χρήστη.
Πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί η διαλειτουργικότητα με τα κεντρικά πληροφορικά συστήματα,
τα οποία είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσονται είτε προβλέπονται και τα οποία
σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (πχ. φοιτητολόγιο).
Η ενημέρωση και εκπαίδευση τεχνικών και χρηστών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος σε όποιο
αντικείμενο ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρόταση του.
Η ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. Κατά την υλοποίηση του έργου
ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη:
 Της έγκαιρης προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού.
 Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή
λειτουργία του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την
τεχνική του πρόταση.
 Της παροχής σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για το λογισμικό αλλά και όποιες επιπλέον
ενέργειες εγκατάστασης και παραμετροποίησης έγιναν επ’ αυτού, το οποίο θα
επικαιροποιείται σε κάθε φάση μεταβολής.
Από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής οι κρίσιμοι παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την
επιτυχή ολοκλήρωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
1
Κρίσιμος Παράγοντας
Επιτυχίας
Τύπος1
Υποστήριξη παραγωγικής
λειτουργίας συστήματος.
Τ
Μειωμένη συμμετοχή των
στελεχών του φορέα στις
φάσεις υλοποίησης του έργου
Δ
Σχετικές Ενέργειες
Αντιμετώπισης
Εκπαίδευση του αρμόδιου
προσωπικού πληροφορικής του
φορέα, ώστε να είναι δυνατή η
συνεχής υποστήριξη της
παραγωγικής λειτουργίας του
συστήματος.
Κατάλληλη προετοιμασία,
προγραμματισμός, επιμερισμός
εργασίας και διαρκής
Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός
22
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
λόγω φόρτου εργασίας
συνεννόηση με τις εσωτερικές
μονάδες του φορέα και του
Αναδόχου
Πίνακας 3 : Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου
Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου
Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Περιγραφή Υπηρεσίας
Απαιτούμενα στοιχεία
(δεδομένα εισόδου)
Αναβαθμισμένο Ιδρυματικό
Αποθετήριο
Ολοκλήρωση της
εισαγωγής του υλικού
με
migration/εμπλουτισμό
και πρωτότυπη πλήρη
καταλογογράφηση σε
format Unimarc
Εμπλουτισμένο Ιδρυματικό
Αποθετήριο του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας
Ψηφιοποιημένο υλικό
Από εργασίες που έχουν
ήδη κατατεθεί σε
έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή. Νέες εργασίες
που εισάγονται απ’
ευθείας στο σύστημα.
Προσωποποιημένη προβολή
των εφαρμογών που θα
αναπτυχθούν και των
δεδομένων τους
Διαμόρφωση κανόνων
πρόσβασης και
υιοθέτηση μεθόδων
που διευκολύνουν την
πρόσβαση στην
πληροφορία
Στοιχεία
αποτελέσματος
(δεδομένα
εξόδου)
Πλήρης
λειτουργία
όλων των
υποσυστημάτων
και ιδιαίτερα
του δανεισμού
και των
στατιστικών
αναφορών, για
όλες τις
βιβλιοθήκες με
υλοποίηση του
κανονισμού
λειτουργίας
τους.
Βάση
Δεδομένων
Ιδρυματικού
Αποθετηρίου
και ευέλικτο
Web Interface
πρόσβασης με
χαρακτηριστικά
Web 2.0
Εξασφάλιση
πολυκαναλικής
πρόσβασης στο
υλικό (έξυπνα
κινητά, PDA),
δυνατότητα
υλοποίησης
προσωπικού
Αποθετηρίου
(MyIR) , κλπ.
Παρατηρήσεις (π.χ.
επίπεδο
«ηλεκτρονικοποίησης»,
επίπεδο Υπηρεσίας
κλπ.)
3
3
3
Πίνακας 4 : Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
23
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος
Το έργο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης προκήρυξης θα συμπληρωθεί με το Portal και το
λογισμικό της βιβλιοθήκης και θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προβολής και
αξιοποίησης του υλικού των βιβλιοθηκών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, του Ιδρυματικού Αποθετηρίου
του και του συστήματος διαχείρισης της ερευνητικής και επιστημονικής παραγωγής του.
Στόχος του παρόντος υποέργου είναι η ανάπτυξη των συστημάτων εφαρμογών για τη συγκέντρωση,
καταγραφή και διαχείριση του πρωτογενούς υλικού, ικανοποιώντας τα πρότυπα διαλειτουργικότητας
που θα επιτρέψουν τη δευτερογενή επεξεργασία του και την προβολή του μέσω του Portal, καθώς και
την εξασφάλιση πρόσβασης στο κοινό με χρήση πολλαπλών μέσων (πολυκαναλική προσέγγιση).
Α3.2.1 Γενικές αρχές
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα και τα επιμέρους
υποσυστήματά του σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν:
1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), κάνοντας χρήση προτύπων που θα
διασφαλίζουν:
o
Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και
υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος καθώς και με άλλες εξωτερικές
εφαρμογές
o
Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε
διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα
o
Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές
στη δομή και αρχιτεκτονική τους.
2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή
εξοπλισμού.
3. Αρχιτεκτονική n-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία
στην επεκτασιμότητα.
4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά
τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο θα
αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους
χρήστες των εφαρμογών του με στόχο την
o
Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των χρηστών
o
Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών
με τις εφαρμογές
5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του
Διαδικτύου (internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα καλύψουν τις
γενικότερες ανάγκες διαχείρισης πληροφορίας.
6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία
διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας
24
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη
δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου.
Θα πρέπει να διασφαλίζονται:
o Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών
o
Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων
o
Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας
o
Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα
συστήματα
7. Χρήση συλλογής εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση
δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:
o
Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.
o
Ενσωμάτωση υποστήριξης βοήθειας και οδηγιών προς τους χρήστες. Μηνύματα λαθών
(error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους
προς αυτούς.
o
Χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων
αναφορών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ad-hoc αναφορών για την άντληση
πληροφοριών ειδικότερου χαρακτήρα.
o
Άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης
(authorization) και ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και δεδομένων
o
Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία αναφορών
τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης
o
Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με προκαθορισμένη
μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά κ.λ.π.).
o
Δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης
εργασιών γραφείου
8. Χρήση της υποδομής PKI (Public Key Infrastructure) προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανισμοί
ασφάλειας.
9. Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής LDAP και SSO (Single Sign On) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος
προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανισμοί πρόσβασης.
10. Πιστοποίηση χρήστη μία και μόνο φορά (Single Sign On): Οι χρήστες των εφαρμογών εξυπηρέτησης
φοιτητών και διδασκόντων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες δικτυακές
πύλες και τις εφαρμογές τους (σύμφωνα με τα δικαιώματά τους) περνώντας από τη διαδικασία
πιστοποίησης μία και μοναδική φορά μέχρι την οριστική έξοδό τους. Κατά συνέπεια οι εφαρμογές
εξυπηρέτησης φοιτητών και διδασκόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτουν την διαδικασία
αυθεντικοποίησης σε εξωτερικές υπάρχουσες υποδομές του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. (Pubcookie
και Shibboleth).
11. Υποστήριξη υποδομής CAS.
25
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου
Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του έργου αναλύονται
λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ – Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης.
Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργικές ενότητες.
Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα “Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του
Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς
και ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων υπηρεσιών δημιουργίας, απόθεσης,
αναζήτησης, και οργάνωσης του περιεχομένου αλλά και υπηρεσιών
πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου”
Λόγω των εκτεταμένων αλλαγών στον κώδικα και στην δομή του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη
για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του, αλλά και για λόγους αξιοπιστίας και ασφαλείας, η
επανεγκατάσταση στον διακομιστή που θα προμηθευτεί η βιβλιοθήκη και η εκ νέου τοποθέτηση των
υπαρχόντων τεκμηρίων. Επίσης κρίνεται απαραίτητος ο πλήρης εξελληνισμός του Front-End και του
Back-End, λόγω της μεγάλης διαφοράς των αρχείων γλώσσας από την έκδοση 3.0.5 στην παρούσα.
Πρέπει επίσης να παραμετροποιηθεί το πρόγραμμα για να περιλάβει και τις υπόλοιπες σχολές του
Ιδρύματος, δηλαδή της Καστοριάς και των Γρεβενών.
Περιγραφή της δράσης
Εγκατάσταση LAMP σε λειτουργικό Ubuntu Server 10.04 LTS και πλήρης
παραμετροποίηση για διαχείριση του λειτουργικού και διαχείριση ασφαλείας (PhpMyadmin,
fail2ban, ssh, rkhunter, ssl, mail, κλπ). H εγκατάσταση θα γίνει στον διακομιστή που θα προμηθευτεί
η βιβλιοθήκη από το Υποέργο 3. Η εγκατάσταση θα γίνει με virtualization για την καλύτερη
εκμετάλλευση του διακομιστή.
Εγκατάσταση του λογισμικού Eprints της τρέχουσας έκδοσης (3.x.x) και πλήρης
παραμετροποίηση (interface, λογότυπα, meta-data κλπ) και έλεγχος μέσω των OAI2 validation tests
(OAI PMH-Tools).
Προθήκη νέων υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσία myIR με προσωποποιημένες υπηρεσίες όπως οι
αναζητήσεις μου όπου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δει τις αναζητήσεις που
πραγματοποίησε τις τελευταίες 30 ημέρες, τα καλάθια μου όπου ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει
συγκεκριμένες συλλογές αντικειμένων και να αποθηκεύει χρήσιμες εγγραφές για να τις
προσπελάσει αργότερα ή να τις μοιραστεί με άλλους, οι ειδοποιήσεις μου όπου ο χρήστης θα έχει
τη δυνατότητα να εγγραφεί σε μία έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα του αποστέλλονται με
email, κτλ ).
Διεύρυνση κατηγοριών ώστε να συμπεριλάβουν τεκμήρια Καστοριάς Γρεβενών Φλώρινας
Μετάπτωση υπαρχόντων τεκμηρίων από τις 4 βιβλιοθήκες (περίπου 1650 τεκμήρια).
Αποτελέσματα δράσης
Το ιδρυματικό αποθετήριο θα είναι πλήρως διαλειτουργικό (με δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα
παρόμοια συστήματα, συγκομιδής μεταδεδομένων-metadata harvesting) και με αναβαθμισμένες
λειτουργικές δυνατότητες:
26
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Υπηρεσία Αναζήτησης / Προβολής
Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης Ερευνητικών Δημοσιεύσεων, Μεταπτυχιακών και
Διπλωματικών Εργασιών
Υπηρεσία myIR (προσωποποιημένες υπηρεσίες και εργαλεία Ιδρυματικού Αποθετηρίου)
Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα “Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου
/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αφενός με την αναδρομική
απόθεση ψηφιακού περιεχομένου αλλά και με την ψηφιοποίηση έντυπων και
ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και εισάγονται συνεχώς) στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων. ”
Περιγραφή παρούσας κατάστασης
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκαταστήσει, πλήρως εξελληνίσει και
παραμετροποιήσει για τις ανάγκες του Ιδρύματος το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Eprints για την
δημιουργία του Ιδρυματικού του καταθετηρίου. Περιλαμβάνει την συλλογή των πτυχιακών και
μεταπτυχιακών εργασιών των Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και του
παραρτήματος Φλώρινας. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις προδιαγραφές του OAI 2 (Open
Archives Initiative) και επιτυχώς καταχωρημένο στην βάση του από το 2008. Θα πρέπει όμως να
εμπλουτιστεί με την εισαγωγή περίπου 2.000 ψηφιακών τεκμηρίων (κυρίως των τελευταίων ετών)
αλλά και με το προϊόν της ψηφιοποίηση περίπου άλλων 4.000 επιλεγμένων τεκμηρίων και την
μετατροπή τους σε portable document format. Επίσης θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την εισαγωγή
περίπου 800 επιλεγμένων άρθρων/δημοσιεύσεων μελών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 120
Μελέτες με 4 τεκμήρια (μ.ο.) ανά μελέτη - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας - Παρουσιάσεις, δηλαδή 480 τεκμήρια, και 120 Διατριβές Μεταπτυχιακών φοιτητών.
Περιγραφή προτεινόμενης δράσης
Πέρα από την αναβάθμιση του, το ιδρυματικό καταθετήριο, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την
εισαγωγή περίπου 800 επιλεγμένων άρθρων/δημοσιεύσεων μελών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
120 Μελέτες με 4 τεκμήρια (μ.ο.) ανά μελέτη - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας - Παρουσιάσεις, δηλαδή 480 τεκμήρια, 6000 Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και
120 Διατριβές Μεταπτυχιακών, των οποίων το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί σε portable
document format ενώ το άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς ψηφιακό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ανάλυση
Αριθμός τεκμηρίων
Αριθμός Τεκμηρίων – άρθρων/δημοσιεύσεων
800 επιλεγμένα άρθρα
800
μελών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Μελέτες - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών 120 μελέτες με 4 τεκμήρια
480
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παρουσιάσεις
(μ.ο.) ανά μελέτη
Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και
120 διατριβές, 6000
6120
Διατριβές Μεταπτυχιακών
πτυχιακές εργασίες
Αξίζει να αναφερθεί ότι από το προτεινόμενο υλικό για τον Εμπλουτισμό του Ιδρυματικού
Αποθετηρίου, το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί ενώ το άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς
ψηφιακό. Για το λόγο αυτό, το υλικό και τα τεκμήρια δύνανται να τροποποιηθούν έτσι ώστε να
καλυφθεί ο αριθμός των συνολικών τεκμηρίων.
27
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
 Ανάκτηση τεκμηρίων και μεταδεδομένων από άλλες πηγές (π.χ. ΕΚΤ σε συνεργασία με άλλα
ιδρύματα/φορείς και την οριζόντια δραση του Σ.Ε.Α.Β.)
 Ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών και των κατάλληλων διεπαφών για έναρξη της υπηρεσίας
κατάθεσης από τους ίδιους τους χρήστες (αυταρχειοθέτηση)
 Εκπαίδευση στην πλατφόρμα λογισμικού, τόσο των μελών της Βιβλιοθήκης, όσο και των μελών
του Ιδρύματος για τον τρόπο αυταρχειοθέτησης
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες του λογισμικού και του υλικού (hardware), που
θα είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί ώστε να διασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης του
υλικού:

υπερκείμενος σαρωτής

σύστημα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για επίπεδο αποτέλεσμα

despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες)

καθαρισμός εντύπου από σκουρότητα, κιτρίνισμα κλπ.

deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας)

cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά περιθώρια κλπ.)

υψηλές αναλύσεις σάρωσης

δυνατότητα ψηφιοποίησης τεκμηρίων διαφόρων μεγεθών.
 Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου
ολικής ή μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού.
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη ψηφιοποίηση κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό. Ο
τρόπος επεξεργασίας πρέπει να αναλυθεί ρητά από τον Ανάδοχο, για την αποφυγή φθορών και
καταστροφών.
Για τις εργασίες ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό, ο οποίος μετά
τη χρήση του θα παραμείνει στην κυριότητά του. Ο αριθμός των σαρωτών και του λοιπού
εξοπλισμού (εξυπηρετητές (servers), σταθμοί εργασίας για τη διαχείριση των σαρωτών, σταθμοί
εργασίας για την επεξεργασία εικόνας και τεκμηρίωσης, συσκευές αποθήκευσης κ.α.) που θα
χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης θα καθορισθεί από τον Ανάδοχο του
έργου. Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράφουν
επακριβώς τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού όσο και ο συνολικός προγραμματισμός
των εργασιών ψηφιοποίησης με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Τύποι Αρχείων ψηφιακών αντιγράφων
Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα θα βασίζονται σε
πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και με ευρεία αποδοχή π.χ. PDF,
JPEG κλπ. Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να δημιουργούνται άλλες δυο
εκδοχές του: μια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο και μια εικόνα σε σμίκρυνση
για προεπισκόπηση. Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να αποθηκεύεται σε μορφή PDF, οι
εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο σε JPEG ή PNG και οι σμικρύνσεις σε
JPEG ή PNG, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων όπου είναι απαραίτητοι, όπως στην
περίπτωση συνοδευτικών αρχείων (όπως DWG, DXF κλπ για σχέδια για παράδειγμα). Η σάρωση,
εφόσον η μορφή και το μέγεθος του ψηφιοποιούμενου τεκμηρίου το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται
ταυτόχρονα για την αριστερή και δεξιά σελίδα ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. Η ανάλυση που θα
28
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
χρησιμοποιηθεί κατά την ψηφιοποίηση θα είναι τουλάχιστον 300 dpi Το βάθος χρώματος θα είναι
τουλάχιστον 24 bit. Το προϊόν της ψηφιοποίησης θα είναι αρχείο PDF. Οι διαστάσεις του ψηφιακού
υποκατάστατου που θα προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) με αυτές
του τεκμηρίου. Στη συνέχεια θα προκύψουν και αντίγραφα με διαφορετικές αναλύσεις και
διαστάσεις. Διευκρινίζεται ότι οι προδιαγραφές που δίνονται είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Στις
προσφορές τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν μεγαλύτερη ανάλυση ή βάθος
χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη λύση θα είναι συμβατή με το χρονοδιάγραμμα
και τον προϋπολογισμό του έργου. Τα προϊόντα ψηφιοποίησης θα πρέπει να υφίστανται την
ελάχιστη δυνατή καταπόνηση από τον Ανάδοχο προς την κατεύθυνση αφενός της ελάχιστης
δυνατής φθοράς, αφετέρου δε της επίτευξης μέγιστης δυνατής ομοιότητας με το πρωτότυπο
τεκμήριο. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει:
• Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση ταυτόχρονης σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός
ανοικτού εντύπου ή βιβλίου.
• Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν ακριβέστερα στο πρωτότυπο.
• Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο.
• Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται.
• Περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν το λογισμικό που θα
χρησιμοποιήσουν για την επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων των τεκμηρίων και να
προδιαγράψουν λεπτομερώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Το κύριο προϊόν της διαδικασίας
ψηφιοποίησης θα είναι τα ψηφιακά υποκατάστατα σε υψηλή ανάλυση. Μετά από τη δημιουργία
τους από τον σαρωτή και την επεξεργασία τους θα αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου PDF με
διάσταση, ανάλυση και βάθος χρώματος ίδιο με αυτό που έγινε η ψηφιοποίηση. Είναι δυνατόν
προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο να χρησιμοποιηθεί κάποιος μη
απωλεστικός (lossless) αλγόριθμος συμπίεσης (π.χ. LZW), ο οποίος να υποστηρίζεται από ευρέως
διαδεδομένες εφαρμογές. Από τα ψηφιακά υποκατάστατα θα δημιουργηθούν επίσης ψηφιακά
αντίγραφα με χαμηλότερες αναλύσεις και σε διαφορετικού τύπου αρχεία. Συγκεκριμένα θα
δημιουργηθούν:
• αρχεία προβολής μέσω διαδικτύου (τύπου PDF, ανάλυσης 150 dpi, βάθους χρώματος 24 bit,
διάστασης ίσης με το πρωτότυπο).
• αρχεία προεπισκόπησης (τύπου JPEG, ανάλυσης 72 dpi, βάθους χρώματος 24 bit, μεγέθους 200
pixels στη μέγιστη διάσταση).
Αποτελέσματα δράσης
Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η σημαντική αύξηση του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου
χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση, κάτι που άλλωστε αποτελεί βασική προτεραιότητα της εν
λόγω πρότασης, στο σύνολό της. Οι συλλογές θα περιλαμβάνουν τις περιγραφές, τα τεκμήρια, τα
αρχεία που υλοποιούν τις πολιτικές πρόσβασης και όποια άλλα επιπρόσθετα στοιχεία κριθούν
απαραίτητα.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης, θα δημιουργηθεί ψηφιακό
περιεχόμενο το οποίο θα αριθμεί σε πάνω από 7.400 διακριτά τεκμήρια και πάνω από 600.000
σελίδες, επί πλέον του υλικού που θα ανακτηθεί από άλλες πηγές
Υπηρεσία θεματικής αναζήτησης στο πλήρες ψηφιακό περιεχόμενο, με τη χρήση εργαλείων
σημασιολογικής αναζήτησης-semantic search tools.
29
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών
Το ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό των Βιβλιοθηκών θα εξασφαλίζουν:
Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης που θα καθιστούν άμεσα εκμεταλλεύσιμες τις
υπηρεσίες web services που θα χρησιμοποιούνται από τους επιλεγμένους συνεργαζόμενους
φορείς, αλλά και από άλλους στο μέλλον.
Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα επεξεργασία βιβλιοθηκονομικού υλικού AACR2 rev.,
Dewey, Unimarc και ISO 2709.
Συμβατότητα με το πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core στη γενική του έκφραση για το
Ιδρυματικό Αποθετήριο και το MyIR
Συμβατότητα, κατά το δυνατόν, με τη δομή και το περιεχόμενο του προτύπου CERIF
για την εφαρμογή CRIS
Τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο συστήματα και υπηρεσίες θα πρέπει να εκτείνουν τη χρήση των
ανοικτών προτύπων και προς την πολυκαναλική κατεύθυνση. Ως εκ τούτου θα προάγεται η
δυνατότητα της εκμετάλλευσης των δεδομένων και των προσφερόμενων υπηρεσιών του συστήματος
σε χρήστες που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές (κινητά, PDAs, κ.λπ.) παρέχοντας δυνατότητες
αναζήτησης μέσω Web. Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζoυν την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών
που καλύπτουν τις ανάγκες κοινωνικής δικτύωσης όπως αυτές ορίζονται από το πρότυπο Web 2.0.
Τέλος θα μπορούν να τροφοδοτούν με δεδομένα άλλες εφαρμογές παρέχοντας δεδομένα σε πρότυπο
XML (εξαγωγή δεδομένων σε ανοιχτό σχήμα (XML), που εξασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία με
άλλες βάσεις δεδομένων).
Α3.6 Διαλειτουργικότητα
Η Διαλειτουργικότητα στην προτεινόμενη πράξη διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: την
επιχειρησιακή και την τεχνολογική. Η τεχνολογική διαλειτουργικότητα απαιτεί τον προκαθορισμό για
τα εξής:
Μορφή πληροφοριών για ανταλλαγή
Τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών
Τρόπο πρόσβασης πληροφοριών
Τρόπος αναζήτησης πληροφοριών
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του
Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΠΔ&ΗΣ)
Κατά συνέπεια θα αναπτυχθούν υπηρεσίες και εφαρμογές με σκοπό την διασφάλιση της διασύνδεσης
όχι μόνο των υποσυστημάτων μεταξύ τους, αλλά και του συνόλου του Συστήματος με Συστήματα
τρίτων.
Διεπαφές Διαλειτουργικότητας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης (ενδεικτικά) είναι:
 Dublin
Core:
15
Dublin
Core
Metadata
Element
http://www.dublincore.org/documents/dces/, OAI-PMH: Dubin Core, oai_dc
Set
 Encoded Archival Description (EAD) : πρότυπο για την υποβοήθηση ανεύρεσης
κωδικοποιημένων αρχείων (EAD). Πιθανώς να περιορίζονται μόνο σε πληροφορίες σχετικά με
τη συλλογή στο σύνολό της και σημαντικότερα στοιχεία της μόνο των υψηλών επιπέδων,
http://www.loc.gov/ead/
 Eprints schema: σχήμα για την περιγραφή των ψηφιακών τεκμηρίων.
30
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
 OAI-PMH Guidelines eprints schema: προδιαγραφές του Open Archives Intitiative για την
περιγραφή των ψηφιακών τεκμηρίων
 UDDI/WSDL : προδιαγραφές Universal Description Discovery and Integration για την περιγραφή
υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, http://www.uddi.org/
 MARC21 : χρησιμοποιούνται σε καταλόγους βιβλιοθηκών για να περιγράψουν ολόκληρες
συλλογές σε ένα ενιαίο αρχείο, http://www.loc.gov/marc/, OAI-PMH Guidelines: oai_marc
 OAI-PMH Guidelines: branding , metadata που περιέχουν πληροφορίες για το Ίδρυμα
Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποσυστημάτων θα πρέπει να είναι οριζόντια, όπως αυτή
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
Πληροφορίες
που
ανταλλάσσονται
Στοιχεία χρηστών με αντίστοιχα
Μονάδα Διαχείρισης που να λειτουργεί οριζόντια για όλα τα
δικαιώματα πρόσβασης αλλά και
υποσυστήματα και να μπορεί να διασυνδεθεί με τον LDAP server
επίπεδο διαβάθμισης του κάθε
του φορέα
χρήστη
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρυματικού
Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς Στοιχεία χρηστών με αντίστοιχα
και ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων υπηρεσιών δημιουργίας, δικαιώματα πρόσβασης αλλά και
απόθεσης, αναζήτησης, και οργάνωσης του περιεχομένου αλλά επίπεδο διαβάθμισης του κάθε
και υπηρεσιών πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού χρήστη
Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου
Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αφενός με την αναδρομική απόθεση Στοιχεία χρηστών με αντίστοιχα
ψηφιακού περιεχομένου αλλά και με την ψηφιοποίηση έντυπων δικαιώματα πρόσβασης αλλά και
και ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και εισάγονται επίπεδο διαβάθμισης του κάθε
συνεχώς) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των χρήστη
Παραρτημάτων.
(Υπο)συστήματα/Υπηρεσίες που οφείλουν να διαλειτουργούν
Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση
Πολυκαναλικά μέσα που θα προσφέρονται:
Web περιβάλλον
Real time streaming, Social Networks Integration
Email
Υπηρεσία
Τρόποι
Αλληλεπίδρασης
Πληροφόρηση μέσω διαδικτύου
Web Brower, email
Τερματικό
Πρόσβασης
PC /
Laptop/οθόνη
αφής/έξυπνα
κινητά/PDA
Πίνακας 5 : Μέσα Πρόσβασης (κανάλια) ανά παρεχόμενη υπηρεσία
31
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.8 Ανοιχτά πρότυπα - δεδομένα
Το έργο κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για ευκολότερη
και αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων μεταξύ τους αλλα και των συστημάτων και
των ανθρώπων. Η βασικότερη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία προς την κατεύθυνση υλοποίησης
κατανεμημένων εφαρμογών τύπου Service Oriented Architecture (SOA), είναι τα WEB Services.
Οι προτεινόμενες εφαρμογές θα αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας πολλαπλά Web Services από
διαφορετικές πηγές, τα οποία ολοκληρώνονται και λειτουργούν με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από το
πως ή που έχουν υλοποιηθεί, αλλά και από το που είναι φυσικά εγκατεστημένα και λειτουργούν. Τα
Web Services έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Κάνουν διαθέσιμη χρήσιμη λειτουργικότητα σε χρήστες και εφαρμογές με τη χρήση ενός
συγκεκριμένου πρωτοκόλλου (SOAP)
2. Παρέχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο για την περιγραφή των διεπαφών τους με τέτοια
λεπτομέρεια ώστε να επιτρέψουν στις εφαρμογές πελάτη να τα χρησιμοποιήσουν (WSDL
Document)
Περιλαμβάνουν μηχανισμούς καταχώρησης σε γνωστές πηγές, ώστε οι πιθανοί χρήστες να μπορούν
εύκολα να τα εντοπίσουν και να τα χρησιμοποιήσουν (UDDI).
Το παρόν έργο, λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση
ανοικτών προτύπων. Γνωρίζουμε ότι, λογισμικό και δεδομένα δεν πρέπει να αποτελούν απομονωμένες
νησίδες πληροφοριών, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους με τα υπόλοιπα
συστήματα του φορέα. Η συνεργασία αυτή πολλαπλασιάζει τα οφέλη που αποκομίζονται από κάθε
ένα πληροφοριακό σύστημα ξεχωριστά και επιτρέπει την ανάπτυξη μορφών εξυπηρέτησης του πολίτη
που ήταν ανέφικτες πρωτύτερα. Ο στόχος μας είναι εφικτός μέσω της χρήσης κοινά αποδεκτών
προτύπων που προδιαγράφουν τις τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
αναλυτικότερα στις αρχές που υιοθετούμε, τις τεχνικές λεπτομέρειές τους και τα οφέλη που
προκύπτουν για την παρούσα πράξη.
Μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των ανοικτών προτύπων, αποτελεί
η χρήση «Ανοικτής» αρχιτεκτονικής συστημάτων, ως εκ τούτου τα προσφερόμενα συστήματα θα
πρέπει να έχουν επιλεγεί και σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα ακόλουθα:
Τα επιμέρους συστατικά τους (λογισμικό και υλικό) είναι εναλλάξιμα, δηλαδή υπό τις
κατάλληλες συνθήκες μπορούν αντικατασταθούν από νέα τυποποιημένα συστήματα ή
συστήματα που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό.
Τα δεδομένα και προσφερόμενες λειτουργίες τους έχουν τη δυνατότητα της πολλαπλής
αξιοποίησης και κατά συνέπεια διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται
με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες του φορέα.
Οι προσφερόμενες λειτουργίες έχουν τη δυνατότητα να δέχονται δεδομένα και από άλλους
«ομοειδείς» φορείς, πράγμα που αυξάνει σημαντικά τη διαλειτουργικότητα. Στα πλαίσια της
παρούσης πράξης, προτείνουμε τη χρήση ανοικτών προτύπων που αποτρέπουν τη δημιουργία
τεχνολογικών στεγανών. Τα πρότυπα που έχουμε επιλέξει για κάθε ένα από τα συστατικά
στοιχεία της πληροφοριακού συστήματος είναι:
Η αρχιτεκτονική του λογισμικού που θα υποστηρίζει το Ιδρυματικό Αποθετήριο θα πρέπει να είναι
αρθρωτή (modular), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ομαλής επέκτασης των λειτουργιών και υπηρεσιών
που προσφέρουν προς τους χρήστες, χωρίς τη διαταραχή λειτουργίας τους. Η δυνατότητα
επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών λειτουργικών συστημάτων
και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων θεωρείται επίσης απαραίτητη.
32
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να υλοποιείται από ένα σύγχρονο Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης
Βάσεως Δεδομένων συμβατό με τη γλώσσα SQL και με ενσωματωμένα όλα τα στοιχεία λογισμικού για
αυξημένη διαλειτουργικότητα (πλήρης υποστήριξη XML). Ακολουθεί πίνακας με περιγραφή προτύπων
και χρήση τους στο πλαίσιο του Έργου.
Περιγραφή προτύπου
Υποστήριξη πρωτοκόλλων OAI‐PMH, Z39.50,
LDAP
Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και τα
στοιχεία που θα καταχωρηθούν θα πρέπει να
ικανοποιούν τα αντίστοιχα κατά περίπτωση
πρότυπα:
Βιβλιογραφικής επεξεργασίας: Unimarc, Unimarc
Authorities, AACR2, Dewey
Tεκμηρίωσης: Dublin Core Qualified Dublin Core,
METS
Tεκμηρίωσης ερευνητικών δραστηριοτήτων:
CERIF
Ανταλλαγής Δεδομένων : ISO 2709, MODS, XML
Σημασία/Χρήση στο πλαίσιο του Έργου
Εξασφάλιση ομαλής ένταξης στο δικτυακό
περιβάλλον του Ιδρύματος, επικοινωνίας με
ομοειδείς εφαρμογές , πιστοποίηση χρηστών
Εξασφάλιση μεταφερτότητας Δεδομένων,
επικοινωνίας με άλλα συστήματα και
εφαρμογές, ανταλλαγές δεδομένων, μαζικής
τροφοδοσίας δεδομένων, κλπ
Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας
Για το σχεδιασμό του έργου ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις
ακόλουθες δράσεις για:
• Την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών
• Την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών
Την προστασία των εμπεριεχόμενων δεδομένων αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό
τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει
να λάβει υπόψη του:
• Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Προστασία Πνευματικών Δεδομένων)
• Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο ασφάλειας των ΤΠΕ (best practices)
• Τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού
Α3.10
Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος
Τα συστήματα και οι εφαρμογές που θα παραδοθούν και θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα πρέπει
να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και χρηστικότητα, με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
• Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται
• Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών
• Φιλικότητα στη χρήσης και διαθεσιμότητα των χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης, όπως
προσδιορίζονται από το πρότυπο Web 2.0.
• Τεκμηρίωση των συστημάτων σε επίπεδο εφαρμογής.
33
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.11
Απαιτήσεις Προσβασιμότητας
Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα του W3C WAI (AA,) για την πρόσβαση
ΑμεΑ.
Α3.12
Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 11 (έντεκα) μήνες. Η περίοδος πιλοτικής καθώς και παραγωγικής
λειτουργίας του συνολικού συστήματος προσδιορίζεται στον 1 μήνα (για την κάθε μία ξεχωριστά),
κατά ελάχιστον, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.
Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, εκτός της παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού
συστήματος είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο
συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από τους 11 μήνες.
Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των ελάχιστων διακριτών φάσεων υλοποίησης
με στόχο την παράδοση ενός καλώς ορισμένου λειτουργικού αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών
του χρονοδιαγράμματος, ως ελάχιστη απαίτηση που η ΑΑ θα αναμένει να έχουν παραδοθεί τα
ελάχιστα προδιαγραφόμενα παραδοτέα.
Στην περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες με τα κατ’ ελάχιστον ζητούμενα παραδοτέα και με τα
αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσης τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες
οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις χρονικές απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου που θα ακολουθηθεί.
α/α
Τίτλος Φάσης
1
Συγκέντρωση Περιεχομένου, επιλογή υλικού προς
ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και καταλογογράφηση
Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων λογισμικών
για την υλοποίηση των εφαρμογών
Βασική εκπαίδευση και επίδειξη δυνατοτήτων,
παραμετροποίηση
Ψηφιοποίηση υλικού Ιδρυματικού Αποθετηρίου και
τεκμηρίωση
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Πιλοτική και Δοκιμαστική Παραγωγική λειτουργία των
συστημάτων. Προσαρμογές. Τεκμηρίωση συστημάτων
2
3
4
5
6
Φάση No
1
Τίτλος
Μήνας
Έναρξης
1
Μήνας
Λήξης
4
1
3
2
5
3
8
8
8
10
11
Συγκέντρωση περιεχομένου, επιλογή
υλικού προς ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και καταλογογράφηση
4
Μήνας Έναρξης
1
Μήνας Λήξης
Στόχοι
Στόχος 1: Επιλογή, Συλλογή και Επικαιροποίηση Περιεχομένου που θα δοθεί στον ανάδοχο για
ψηφιοποίηση
Στόχος 2: Επιλογή υλικού για συμπλήρωση του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης
Περιγραφή Υλοποίησης
34
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκαταστήσει, πλήρως εξελληνίσει και
παραμετροποιήσει για τις ανάγκες του Ιδρύματος το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Eprints για την
δημιουργία του Ιδρυματικού του καταθετηρίου. Περιλαμβάνει την συλλογή των πτυχιακών και
μεταπτυχιακών εργασιών των Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και του παραρτήματος
Φλώρινας. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις προδιαγραφές του OAI 2 (Open Archives Initiative) και
επιτυχώς καταχωρημένο στην βάση του από το 2008. Θα πρέπει όμως να εμπλουτιστεί με την
εισαγωγή περίπου 2.000 ψηφιακών τεκμηρίων (κυρίως των τελευταίων ετών) αλλά και με το προϊόν
της ψηφιοποίηση περίπου άλλων 4.000 επιλεγμένων τεκμηρίων και την μετατροπή τους σε portable
document format. Επίσης θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την εισαγωγή περίπου 800 επιλεγμένων
άρθρων/δημοσιεύσεων μελών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 120 Μελέτες με 4 τεκμήρια (μ.ο.) ανά
μελέτη - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Παρουσιάσεις, δηλαδή 480
τεκμήρια, και 120 Διατριβές Μεταπτυχιακών φοιτητών.
Πέρα από την αναβάθμιση του, το ιδρυματικό καταθετήριο, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την
εισαγωγή περίπου 800 επιλεγμένων άρθρων/δημοσιεύσεων μελών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 120
Μελέτες με 4 τεκμήρια (μ.ο.) ανά μελέτη - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Παρουσιάσεις, δηλαδή 480 τεκμήρια, 6000 Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και 120 Διατριβές
Μεταπτυχιακών, των οποίων το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί σε portable document format ενώ το
άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς ψηφιακό.
Παραδοτέα
Π1: Υλικό σε έντυπη μορφή που θα ψηφιοποιηθεί και θα εισαχθεί στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Π2: Υλικό σε ψηφιακή μορφή ή από άλλες πηγές που θα ενταχθεί στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Π3: Εγγραφές βιβλιοθήκης για conversion, εμπλουτισμό ή πρωτότυπη επεξεργασία
Φάση No
2
Τίτλος
Προμήθεια και Εγκατάσταση των
απαραίτητων λογισμικών για την
υλοποίηση των εφαρμογών
3
Μήνας Έναρξης
1
Μήνας Λήξης
Στόχοι
Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:
Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιδρυματικού
Αποθετηρίου
Εγκατάσταση LAMP σε λειτουργικό Ubuntu Server 10.04 LTS και πλήρης παραμετροποίηση
για διαχείριση του λειτουργικού και διαχείριση ασφαλείας (PhpMyadmin, fail2ban, ssh, rkhunter, ssl,
mail, κλπ). H εγκατάσταση θα γίνει στον διακομιστή που θα προμηθευτεί η βιβλιοθήκη από το Υποέργο
4. Η εγκατάσταση θα γίνει με virtualization για την καλύτερη εκμετάλλευση του διακομιστή.
Εγκατάσταση του λογισμικού Eprints της τρέχουσας έκδοσης (3.x.x) και πλήρης
παραμετροποίηση (interface, λογότυπα, meta-data κλπ) και έλεγχος μέσω των OAI2 validation tests
(OAI PMH-Tools).
Προθήκη νέων υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσία myIR με προσωποποιημένες υπηρεσίες, κ.λπ).
Διεύρυνση κατηγοριών ώστε να συμπεριλάβουν τεκμήρια Καστοριάς Γρεβενών Φλώρινας
Μετάπτωση υπαρχόντων τεκμηρίων από τις 4 βιβλιοθήκες (περίπου 1650 τεκμήρια).
Περιγραφή Υλοποίησης
Λόγω των εκτεταμένων αλλαγών στον κώδικα και στην δομή του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη
για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του, αλλά και για λόγους αξιοπιστίας και ασφαλείας, η
επανεγκατάσταση στον διακομιστή που θα προμηθευτεί η βιβλιοθήκη και η εκ νέου τοποθέτηση των
υπαρχόντων τεκμηρίων. Επίσης κρίνεται απαραίτητος ο πλήρης εξελληνισμός του Front-End και του
Back-End, λόγω της μεγάλης διαφοράς των αρχείων γλώσσας από την έκδοση 3.0.5 στην παρούσα.
35
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Πρέπει επίσης να παραμετροποιηθεί το πρόγραμμα για να περιλάβει και τις υπόλοιπες σχολές του
Ιδρύματος, δηλαδή της Καστοριάς και των Γρεβενών.
Εγκατάσταση LAMP σε λειτουργικό Ubuntu Server 10.04 LTS και πλήρης
παραμετροποίηση για διαχείριση του λειτουργικού και διαχείριση ασφαλείας (PhpMyadmin,
fail2ban, ssh, rkhunter, ssl, mail, κλπ). H εγκατάσταση θα γίνει στον διακομιστή που θα προμηθευτεί η
βιβλιοθήκη από το Υποέργο 3. Η εγκατάσταση θα γίνει με virtualization για την καλύτερη
εκμετάλλευση του διακομιστή.
Εγκατάσταση του λογισμικού Eprints της τρέχουσας έκδοσης (3.x.x) και πλήρης
παραμετροποίηση (interface, λογότυπα, meta-data κλπ) και έλεγχος μέσω των OAI2 validation tests
(OAI PMH-Tools).
Προθήκη νέων υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσία myIR με προσωποποιημένες υπηρεσίες όπως οι
αναζητήσεις μου όπου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δει τις αναζητήσεις που πραγματοποίησε
τις τελευταίες 30 ημέρες, τα καλάθια μου όπου ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες συλλογές
αντικειμένων και να αποθηκεύει χρήσιμες εγγραφές για να τις προσπελάσει αργότερα ή να τις
μοιραστεί με άλλους, οι ειδοποιήσεις μου όπου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε μία
έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα του αποστέλλονται με email, κτλ ).
Διεύρυνση κατηγοριών ώστε να συμπεριλάβουν τεκμήρια Καστοριάς Γρεβενών Φλώρινας
Μετάπτωση υπαρχόντων τεκμηρίων από τις 4 βιβλιοθήκες (περίπου 1650 τεκμήρια).
Τα βασικά κριτήρια και πρότυπα που πρέπει να καλύπτουν τα συστήματα αυτά είναι τα εξής:
Χρήση ώριμων και δοκιμασμένων τεχνολογιών, με εφαρμογή υπαρχόντων best
practices,
Χρήση Βάσης Δεδομένων, προστατευμένης από τυχαίες ή και κακόβουλες αλλοιώσεις των
δεδομένων, τόσο εσωτερικά όσο και από το διαδίκτυο
Ανεξαρτησία από συγκεκριμένα συστήματα (υλικό ή και λογισμικό), επεκτασιμότητα,
μεταφερσιμότητα σε διαφορετικές πλατφόρμες,
Εύκολη χρήση από τους κοινούς χρήστες,
Δυνατότητα παραμετροποίησης σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των
εφαρμογών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ,
Ελληνική διεπαφή χρήστη, και πλήρης υποστήριξη του UTF8, υλοποίηση ελληνικής αλφαβήτου
με πλήρη χειρισμό τονούμενων και μη χαρακτήρων στο στάδιο της καταγραφής, ευρετηρίασης και
αναζήτησης.
Τεκμηριωμένη υποστήριξη προτύπων (Dublin Core, Marc, διάταξη CERIF, XML)
Yλοποίηση προτύπων διαλειτουργικότητας και ανοιχτής επικοινωνίας (OAI‐PMH, API’s) καθώς και
προτύπων κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0, Wiki’s, SMS, mobile access, κλπ
Παραδοτέα
Π4: Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Ψηφιακού Αποθετηρίου
Π5: Προμήθεια συστήματος
Π6: Εγκατάσταση των Λογισμικών και έλεγχος λειτουργίας στο περιβάλλον του
Φάση No
3
Τίτλος
Μήνας Έναρξης
2
Μήνας Λήξης
Στόχοι
Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:
Βασική εκπαίδευση στου χρήστες και διαχειριστές
Επίδειξη λειτουργίας των δυνατοτήτων του συστήματος
Παραμετροποίηση συστήματος.
Βασική Εκπαίδευση και Επίδειξη
δυνατοτήτων λογισμικού.
Παραμετροποίηση εφαρμογών
5
36
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Περιγραφή Υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια της παραμετροποίησης των εφαρμογών θα γίνει και η πρωταρχική εκπαίδευση των
διαχειριστών των εφαρμογών μέσω επίδειξης των δυνατοτήτων των συστημάτων ώστε να
εξοικειωθούν με τα νέα συστήματα. Η ουσιαστική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της Φάσης 5.
Οι εφαρμογές θα παραμετροποιηθούν και θα συνενωθούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον με κοινή
διαχείριση και έλεγχο (administration unit)
Παραδοτέα
Π7: Παραμετροποιημένη εφαρμογή διαχείρισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Π8: Βασική Εκπαίδευση – τεκμηριωτικό υλικό.
Φάση No
4
Τίτλος
Ψηφιοποίηση υλικού Ιδρυματικού
Αποθετηρίου και Τεκμηρίωση
8
Μήνας Έναρξης
3
Μήνας Λήξης
Στόχοι
Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:
Ανάκτηση εγγραφών από αδόκιμες βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές και μετατροπή σε
βιβλιογραφικό Format Unimarc
Εισαγωγή των εγγραφών στο σύστημα αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης
Διόρθωση και εμπλουτισμός των εγγραφών
Καταλογογράφηση υλικού που δεν έχει εισαχθεί στο σύστημα
Ψηφιοποίηση 800 επιλεγμένων άρθρων
120 μελετών με 4 τεκμήρια (μ.ο) ανά μελέτη (480 τεκμήρια)
120 διατριβές και
6000 πτυχιακές εργασίες
Περιγραφή Υλοποίησης
Από το προτεινόμενο υλικό για τον Εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, το 70% περίπου θα
ψηφιοποιηθεί ενώ το άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς ψηφιακό. Για το λόγο αυτό, το υλικό και τα
τεκμήρια δύνανται να τροποποιηθούν έτσι ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των συνολικών τεκμηρίων.
 Ανάκτηση τεκμηρίων και μεταδεδομένων από άλλες πηγές (π.χ. ΕΚΤ σε συνεργασία με άλλα
ιδρύματα/φορείς και την οριζόντια δραση του Σ.Ε.Α.Β.)
 Ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών και των κατάλληλων διεπαφών για έναρξη της υπηρεσίας
κατάθεσης από τους ίδιους τους χρήστες (αυταρχειοθέτηση)
 Εκπαίδευση στην πλατφόρμα λογισμικού, τόσο των μελών της Βιβλιοθήκης, όσο και των μελών
του Ιδρύματος για τον τρόπο αυταρχειοθέτησης
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες του λογισμικού και του υλικού (hardware), που θα
είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί ώστε να διασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης του
υλικού:
 υπερκείμενος σαρωτής
 σύστημα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για επίπεδο αποτέλεσμα
 despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες)
 καθαρισμός εντύπου από σκουρότητα, κιτρίνισμα κλπ.
 deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας)
 cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά περιθώρια κλπ.)
 υψηλές αναλύσεις σάρωσης
 δυνατότητα ψηφιοποίησης τεκμηρίων διαφόρων μεγεθών.
 Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή
μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού.
37
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη ψηφιοποίηση κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό. Ο
τρόπος επεξεργασίας πρέπει να αναλυθεί ρητά από τον Ανάδοχο, για την αποφυγή φθορών και
καταστροφών.
Για τις εργασίες ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό, ο οποίος μετά τη
χρήση του θα παραμείνει στην κυριότητά του. Ο αριθμός των σαρωτών και του λοιπού εξοπλισμού
(εξυπηρετητές (servers), σταθμοί εργασίας για τη διαχείριση των σαρωτών, σταθμοί εργασίας για την
επεξεργασία εικόνας και τεκμηρίωσης, συσκευές αποθήκευσης κ.α.) που θα χρησιμοποιηθεί στη
διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης θα καθορισθεί από τον Ανάδοχο του έργου. Στην προσφορά
που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράφουν επακριβώς τόσο τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού όσο και ο συνολικός προγραμματισμός των εργασιών ψηφιοποίησης
με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Τύποι Αρχείων ψηφιακών αντιγράφων
Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα θα βασίζονται σε
πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και με ευρεία αποδοχή π.χ. PDF, JPEG
κλπ. Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να δημιουργούνται άλλες δυο εκδοχές
του: μια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο και μια εικόνα σε σμίκρυνση για
προεπισκόπηση. Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να αποθηκεύεται σε μορφή PDF, οι εικόνες
που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο σε JPEG ή PNG και οι σμικρύνσεις σε JPEG ή PNG,
χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων όπου είναι απαραίτητοι, όπως στην περίπτωση
συνοδευτικών αρχείων (όπως DWG, DXF κλπ για σχέδια για παράδειγμα). Η σάρωση, εφόσον η μορφή
και το μέγεθος του ψηφιοποιούμενου τεκμηρίου το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα για την
αριστερή και δεξιά σελίδα ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. Η ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί κατά
την ψηφιοποίηση θα είναι τουλάχιστον 300 dpi Το βάθος χρώματος θα είναι τουλάχιστον 24 bit. Το
προϊόν της ψηφιοποίησης θα είναι αρχείο PDF. Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα
προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) με αυτές του τεκμηρίου. Στη συνέχεια
θα προκύψουν και αντίγραφα με διαφορετικές αναλύσεις και διαστάσεις. Διευκρινίζεται ότι οι
προδιαγραφές που δίνονται είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Στις προσφορές τους οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν μεγαλύτερη ανάλυση ή βάθος χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι η
προτεινόμενη λύση θα είναι συμβατή με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου. Τα
προϊόντα ψηφιοποίησης θα πρέπει να υφίστανται την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση από τον Ανάδοχο
προς την κατεύθυνση αφενός της ελάχιστης δυνατής φθοράς, αφετέρου δε της επίτευξης μέγιστης
δυνατής ομοιότητας με το πρωτότυπο τεκμήριο. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει:
• Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση ταυτόχρονης σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός
ανοικτού εντύπου ή βιβλίου.
• Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν ακριβέστερα στο πρωτότυπο.
• Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο.
• Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται.
• Περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν το λογισμικό που θα
χρησιμοποιήσουν για την επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων των τεκμηρίων και να προδιαγράψουν
λεπτομερώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Το κύριο προϊόν της διαδικασίας ψηφιοποίησης θα είναι
τα ψηφιακά υποκατάστατα σε υψηλή ανάλυση. Μετά από τη δημιουργία τους από τον σαρωτή και την
επεξεργασία τους θα αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου PDF με διάσταση, ανάλυση και βάθος χρώματος
ίδιο με αυτό που έγινε η ψηφιοποίηση. Είναι δυνατόν προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες σε
αποθηκευτικό χώρο να χρησιμοποιηθεί κάποιος μη απωλεστικός (lossless) αλγόριθμος συμπίεσης (π.χ.
LZW), ο οποίος να υποστηρίζεται από ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές. Από τα ψηφιακά
υποκατάστατα θα δημιουργηθούν επίσης ψηφιακά αντίγραφα με χαμηλότερες αναλύσεις και σε
διαφορετικού τύπου αρχεία. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν:
• αρχεία προβολής μέσω διαδικτύου (τύπου PDF, ανάλυσης 150 dpi, βάθους χρώματος 24 bit,
38
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
διάστασης ίσης με το πρωτότυπο).
• αρχεία προεπισκόπησης (τύπου JPEG, ανάλυσης 72 dpi, βάθους χρώματος 24 bit, μεγέθους 200
pixels στη μέγιστη διάσταση).
Παραδοτέα
Π9: Ολοκληρωμένες, σωστές εγγραφές καταλογογράφησης προερχόμενες από άλλα συστήματα
Π10: Πλήρεις, καταλογογραφημένες, ταξινομημένες και με θεματικό χαρακτηρισμό πρωτότυπες
εγγραφές
Π11: Ψηφιοποιημένο υλικό
Φάση No
5
Τίτλος
Εκπαίδευση
Μήνας Έναρξης
8
Μήνας Λήξης
10
Στόχοι
Η εκπαίδευση του προσωπικού
Εκπαίδευση Διαχειριστών: Κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη συνέχεια την
εποπτεία του συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην
εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade training).
Εκπαίδευση χρηστών: Κατάρτιση των χρηστών του συστήματος
Περιγραφή Υλοποίησης
Για την επίτευξη των στόχων επαρκούς εκπαίδευσης και διασφάλισης καλής λειτουργίας του
συστήματος από τα στελέχη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και της μέγιστης αποδοτικότητας της χρήσης
του, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
1.
Κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος
Αφορά στην κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική
λειτουργία του νέου συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην
εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade training).
2.
Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών
Αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του συστήματος. Οι προτεινόμενες
υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιγράφονται στο Πλάνο Εκπαίδευσης, αρχικό σχέδιο του οποίου θα
περιλαμβάνεται στην πρόταση του Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο
του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Οι απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να είναι οι εξής:
Εκπαιδευόμενοι
Διαχειριστές συστήματος (5 εκπαιδευόμενοι)
Χρήστες συστήματος (30 εκπαιδευόμενοι)
Ώρες κατάρτισης
18
38
Εκπαίδευση Διαχειριστών (Αdministrators) του Συστήματος
Η συγκεκριμένη ολιγομελής ομάδα (περίπου 5 άτομα) θα ενταχθεί στους μηχανισμούς
παρακολούθησης της υλοποίησης του κυρίως έργου του ΟΠΣ, ώστε να αποκτά την απαραίτητη
εξοικείωση με τα νέα συστήματα. Παράλληλα όμως θα λάβει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, ώστε
να έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση για να:
αναλάβει σταδιακά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος (διαχείριση, συντήρηση κλπ).
έχει τη δυνατότητα της περαιτέρω εσωτερικής εξέλιξης των λειτουργιών του (customization,
development)
υποστηρίζει το υπόλοιπο προσωπικό στη χρήση των νέων συστημάτων, μετά τη λήξη του έργου
του Αναδόχου.
λειτουργήσει ως το βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό των υπόλοιπων χρηστών (cascade
training).
39
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Μέλη της ομάδας θα παρακολουθήσουν κατά περίπτωση κύκλους μαθημάτων σε σχέση με:
τη διαχείριση και παραμετροποίηση των εφαρμογών
τη χρήση, διαχείριση και παραμετροποίηση του διαχειριστή αναφορών
Καθέναν από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς κύκλους θα πρέπει να παρακολουθούν επιλεγμένα
στελέχη της ομάδας, αναλόγως του ρόλου που θα αναλάβουν κατά την παραγωγική λειτουργία. Θα
γίνει όμως μέριμνα επαρκούς διάχυσης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της
υποστήριξης ανεξαρτήτως συγκεκριμένων φυσικών προσώπων.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος αντικειμένου έτσι ώστε ο
εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα διαχείρισης του όλου συστήματος.
Παραδοτέα
Π12: Εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά
Π13: Πρόγραμμα εκπαίδευσης
Π14: Εκπαιδευτικό υλικό
Φάση No
6
Τίτλος
Πιλοτική και Δοκιμαστική
Παραγωγική λειτουργία των
συστημάτων. Προσαρμογές.
Τεκμηρίωση συστημάτων
11
Μήνας Έναρξης
8
Μήνας Λήξης
Στόχοι
Η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών κάτω από πραγματικές συνθήκες
λειτουργίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Περιγραφή Υλοποίησης
Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται να
παραδώσει το σύστημα στο σύνολό του άριστα ελεγμένο. Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο
Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων
πληροφορικής, σε επίπεδο ολοκληρωμένων συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του
ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το Σύστημα σε
Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Με το
πέρας του μηνός το σύστημα αυτόματα θα περιέλθει σε φάση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
υπό πραγματικές συνθήκες μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.
Η πιλοτική Λειτουργία του ΟΠΣ αναφέρεται στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος
και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί:
για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτοντας
το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών.
καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος.
χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του συστήματος.
Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος, έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
Επίλυση προβλημάτων,
Διόρθωση / Διαχείριση λαθών,
Υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων
από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ.)
Υποστήριξη help-desk
Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης.
Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι να
40
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
ελεγχθούν διεξοδικά:
Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού συστήματος,
Η ολοκλήρωση των υλοποιημένων υποσυστημάτων,
Οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning).
Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί
ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει
άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το
πέρας της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική εκμετάλλευση
(production).
Επιπλέον, προβλήματα των δεδομένων που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την πιλοτική
λειτουργία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Αν δεν αντιμετωπιστούν πλήρως τα προβλήματα που θα
ανακύψουν κατά την πιλοτική λειτουργία, το διάστημα του ενός μήνα δύναται να παραταθεί για έναν
ακόμη μήνα ώστε το σύστημα να περάσει σε φάση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την οριστική παραλαβή. Η εσωτερική κατανομή – κατά τη διάρκεια της
παρούσης φάσης - των χρονικών ορίων της Πιλοτικής και Παραγωγικής λειτουργίας είναι ευθύνη του
Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της παρούσας φάσης
να παραδώσει ένα πλήρως λειτουργικό ΠΣ στα αναφερόμενα χρονικά όρια το οποίο να έχει υποβληθεί
τόσο σε κατάσταση πιλοτικής όσο και παραγωγικής λειτουργίας οι οποίες θα τεκμηριώνονται και από
τις αντίστοιχες αναφορές.
Παραδοτέα
Π15: Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους
Π16: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης
Π17: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals)
Π18: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators Manuals)
Α3.13
Πίνακας Παραδοτέων
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα παραδοτέα του έργου
συμπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
τεκμηρίωσης του έργου από πλευράς Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Επίσης θα πρέπει να δοθεί στα πλαίσια
της προσφοράς του ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων (outline) για κάθε παραδοτέο.
Α/Α
Παραδοτέου
1
2
3
Τίτλος Παραδοτέου
Π1: Υλικό σε έντυπη μορφή που θα
ψηφιοποιηθεί και θα εισαχθεί στο Ψηφιακό
Αποθετήριο
Π2: Υλικό σε ψηφιακή μορφή ή από άλλες πηγές
που θα ενταχθεί στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Π3: Εγγραφές βιβλιοθήκης για conversion,
εμπλουτισμό ή πρωτότυπη επεξεργασία
Τύπος
Παραδοτέου2
Μήνας
Παράδοσης3
4
ΥΛ
ΥΛ
Υ
4
4
2
Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ
(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)
3
Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του
Έργου
41
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Π4: Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης
Ψηφιακού Αποθετηρίου
Π5: Προμήθεια συστήματος
Π6: Εγκατάσταση των Λογισμικών και έλεγχος
λειτουργίας στο περιβάλλον του
Π7: Παραμετροποιημένη εφαρμογή διαχείρισης
Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Π8: Βασική Εκπαίδευση – τεκμηριωτικό υλικό.
Π9: Ολοκληρωμένες, σωστές εγγραφές
καταλογογράφησης προερχόμενες από άλλα
συστήματα
Π10: Πλήρεις, καταλογογραφημένες,
ταξινομημένες και με θεματικό χαρακτηρισμό
πρωτότυπες εγγραφές
Π11: Ψηφιοποιημένο υλικό
Π12: Εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά
Π13: Πρόγραμμα εκπαίδευσης
Π14: Εκπαιδευτικό υλικό
Π15: Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων
και επίλυσης τους
Π16: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια τεχνικής
τεκμηρίωσης
Π17: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες
λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals)
Π18: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες
υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators
Manuals)
3
Λ
Λ
3
5
Υ
Υ
5
Υ/ΥΛ
5
Υ
8
Υ
8
ΥΛ
Μ
Μ
Μ
8
10
10
10
Μ
11
Μ
11
Μ
11
Μ
11
Πίνακας 6 : Πίνακας Παραδοτέων Έργου
Α3.14
Α/Α
1
2
3
4
4
Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου
Τίτλος Οροσήμου
Υπογραφή σύμβασης
Ολοκλήρωση 1ης Φάσης: Συγκέντρωση
Περιεχομένου, επιλογή υλικού προς
ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και
καταλογογράφηση
Ολοκλήρωση 2ης Φάσης: Προμήθεια και
εγκατάσταση των απαραίτητων
λογισμικών για την υλοποίηση των
εφαρμογών
Ολοκλήρωση 3ης Φάσης: Βασική
εκπαίδευση και επίδειξη δυνατοτήτων,
παραμετροποίηση
Μέθοδος μέτρησης της
επίτευξης
Υπογραφή σύμβασης
Παραλαβή 1ης φάσης
% επί του συνολικού
κόστους/ αμοιβής4
Παραλαβή 2ης φάσης
15%
20%
Παραλαβή 3ης φάσης
εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή
42
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
5
6
7
Ολοκλήρωση 4ης Φάσης: Ψηφιοποίηση
υλικού Ιδρυματικού Αποθετηρίου και
τεκμηρίωση
Ολοκλήρωση 5ης Φάσης: Υπηρεσίες
εκπαίδευσης
Ολοκλήρωση 6ης Φάσης: Πιλοτική
λειτουργία των συστημάτων.
Προσαρμογές. Τεκμηρίωση συστημάτων
Παραλαβή 4ης φάσης
30%
Παραλαβή 5ης φάσης
Παραλαβή 6ης φάσης
35%
Πίνακας 7 : Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης
Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών
Α4.1 Υπηρεσίες Δοκιμών Ελέγχου
Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται να
παραδώσει το σύστημα στο σύνολό του άριστα ελεγμένο. Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο
Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων
πληροφορικής, σε επίπεδο ολοκληρωμένων συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του
ελέγχου.
Α4.2 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων
O Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει πλήρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες εισαγωγής – μεταφοράς
και μετάπτωσης Δεδομένων, προκειμένου το Σύστημα να περιέλθει σε κατάσταση Παραγωγικής
Λειτουργίας.
Τα δεδομένα του υπάρχοντος συστήματος θα πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή να μεταφερθούν στο
νέο σύστημα. Την πλήρη ευθύνη αποκωδικοποίησης των δεδομένων των υπαρχουσών εφαρμογών την
έχει ο Ανάδοχος.
Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα παραδώσει στον προμηθευτή όλες τις επιμέρους βάσεις δεδομένων και τη
διαθέσιμη τεκμηρίωση (όπου υπάρχει) για τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. Ο μετασχηματισμός, η
εξαγωγή των δεδομένων από την υπάρχουσα βάση δεδομένων ή άλλες τροποποιήσεις καθώς και η
εισαγωγή των δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων θα γίνει αποκλειστικά από τον προμηθευτή. Οι
τυχόν ελλείψεις που θα παρουσιασθούν σε σύγκριση με τα απαιτούμενα από το νέο λογισμικό
δεδομένα, θα πρέπει να αναφερθούν εγκαίρως σε σχετική τεχνική αναφορά του προμηθευτή προς το
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Να σημειωθεί ότι η ποιότητα των υπαρχόντων δεδομένων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της
διαφορετικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών, να μην είναι αποδεκτή λόγω ελλείψεων (π.χ. πεδία
που δεν συμπληρώνονται ποτέ), πολλαπλών καταχωρήσεων ή ύπαρξη διαφορετικών κωδικών για την
περιγραφή των ίδιων στοιχείων. Ασυμβατότητες μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε στοιχεία όπως
ημερομηνίες, διευθύνσεις, μονάδες μέτρησης, κλπ.) οι οποίες πρέπει επίσης να εξαλειφθούν.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί και στην μετάβαση των παλαιών ΑΓΜ στα νέα ΑΓΜ.
Η διαδικασία της μετάπτωσης δεδομένων θα γίνει τμηματικά (ανά Τμήμα/ Σχολή) σύμφωνα με το
συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα έργου.
Α4.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι:
43
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του Ακαδημαϊκού
Ιδρύματος, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και
περαιτέρω εξέλιξη του ΟΠΣ.
η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες του νέου πληροφοριακού συστήματος,
ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία.
η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του ΟΠΣ και
τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία.
Για την επίτευξη των στόχων επαρκούς εκπαίδευσης και διασφάλισης καλής λειτουργίας του
συστήματος από τα στελέχη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και της μέγιστης αποδοτικότητας της χρήσης
του, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
1. Κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος
Αφορά στην κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική
λειτουργία του νέου συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην
εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade training).
2. Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών
Αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του συστήματος. Οι προτεινόμενες
υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιγράφονται στο Πλάνο Εκπαίδευσης, αρχικό σχέδιο του οποίου θα
περιλαμβάνεται στην πρόταση του Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο
του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Οι απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να είναι οι εξής:
Εκπαιδευόμενοι
Διαχειριστές συστήματος (5 εκπαιδευόμενοι)
Χρήστες συστήματος (30 εκπαιδευόμενοι)
Ώρες κατάρτισης
18
38
Εκπαίδευση Διαχειριστών (Αdministrators) του Συστήματος
Η συγκεκριμένη ολιγομελής ομάδα (περίπου 5 άτομα) θα ενταχθεί στους μηχανισμούς
παρακολούθησης της υλοποίησης του κυρίως έργου του ΟΠΣ, ώστε να αποκτά την απαραίτητη
εξοικείωση με τα νέα συστήματα. Παράλληλα όμως θα λάβει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, ώστε
να έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση για να:
- αναλάβει σταδιακά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος (διαχείριση,
συντήρηση κλπ).
- έχει τη δυνατότητα της περαιτέρω εσωτερικής εξέλιξης των λειτουργιών του
(customization, development)
- υποστηρίζει το υπόλοιπο προσωπικό στη χρήση των νέων συστημάτων, μετά τη λήξη
του έργου του Αναδόχου.
- λειτουργήσει ως το βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό των υπόλοιπων χρηστών (cascade
training).
Μέλη της ομάδας θα παρακολουθήσουν κατά περίπτωση κύκλους μαθημάτων σε σχέση με:
- τη διαχείριση και παραμετροποίηση των εφαρμογών
- τη χρήση, διαχείριση και παραμετροποίηση του διαχειριστή αναφορών
Καθέναν από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς κύκλους θα πρέπει να παρακολουθούν επιλεγμένα
στελέχη της ομάδας, αναλόγως του ρόλου που θα αναλάβουν κατά την παραγωγική λειτουργία. Θα
γίνει όμως μέριμνα επαρκούς διάχυσης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της
υποστήριξης ανεξαρτήτως συγκεκριμένων φυσικών προσώπων.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος αντικειμένου έτσι ώστε ο
εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα διαχείρισης του όλου συστήματος.
44
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α4.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το Σύστημα σε
Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Με το
πέρας του μηνός το σύστημα αυτόματα θα περιέλθει σε φάση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
υπό πραγματικές συνθήκες μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.
Η πιλοτική Λειτουργία του ΟΠΣ αναφέρεται στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος
και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί:
για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτοντας
το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών.
καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος.
χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του συστήματος.
Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος, έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
Επίλυση προβλημάτων,
Διόρθωση / Διαχείριση λαθών,
Υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων
από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρμογών,
κλπ.)
Υποστήριξη help-desk
Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης.
Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι να
ελεγχθούν διεξοδικά:
Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού συστήματος,
Η ολοκλήρωση των υλοποιημένων υποσυστημάτων,
Οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning).
Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί
ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει
άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το
πέρας της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική εκμετάλλευση
(production).
Επιπλέον, προβλήματα των δεδομένων που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την πιλοτική
λειτουργία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Αν δεν αντιμετωπιστούν πλήρως τα προβλήματα που θα
ανακύψουν κατά την πιλοτική λειτουργία, το διάστημα του ενός μήνα δύναται να παραταθεί για έναν
ακόμη μήνα ώστε το σύστημα να περάσει σε φάση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας για
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την οριστική παραλαβή. Η εσωτερική κατανομή – κατά τη διάρκεια της
παρούσης φάσης - των χρονικών ορίων της Πιλοτικής και Παραγωγικής λειτουργίας είναι ευθύνη του
Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της παρούσας φάσης
να παραδώσει ένα πλήρως λειτουργικό ΠΣ στα αναφερόμενα χρονικά όρια το οποίο να έχει υποβληθεί
τόσο σε κατάσταση πιλοτικής όσο και παραγωγικής λειτουργίας οι οποίες θα τεκμηριώνονται και από
τις αντίστοιχες αναφορές.
45
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»
Η Περίοδος Εγγύησης έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική διάρκεια ένα (1) έτος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή δωρεάν. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος
υποχρεούται για τα παρακάτω:
Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Ο χρόνος
αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το μέγιστο 1 (μία) εργάσιμη ημέρα από τη
στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (μέσω τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση είναι
δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web)
είτε με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης των
εφαρμογών.
Πρόσβαση του προσωπικού των Γραμματειών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο Γραφείο
Υποστήριξης (HelpDesk) του Αναδόχου μέσω τηλεφώνου, email, fax, ή web.
Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του προσφερόμενου
λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) όταν αυτές είναι εμπορικά διαθέσιμες από
τον Ανάδοχο
Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις
τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο από τον
Ανάδοχο
Το προσωπικό του γραφείου υποστήριξης (helpdesk) θα αποτελείται από στελέχη του
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του
οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά
διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου
Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες μεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε
εργάσιμης μέρας. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που
αναφέρονται από το προσωπικό του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Κάθε περιστατικό
πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον
η εξής πληροφορία: Υπηρεσία, είδος λογισμικού & εξοπλισμού, περιγραφή βλάβης,
ώρα αναγγελίας. Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους
παρακάτω τρόπους: (i) Τηλέφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) ειδική web εφαρμογή, από
την οποία θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον, ο χρόνος έναρξης και λήξης του
προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο υπεύθυνος για
κάθε ενέργεια.
o Ο εξοπλισμός και η τυχόν Web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη
λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Αναδόχου.
o Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία
παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης.
Ορισμοί προσυμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών αποκατάστασης προβλημάτων ευθύνης Αναδόχου:
 Εργάσιμες Μέρες (ΕΜ): Οι καθημερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ημέρες της εβδομάδας,
εκτός Αργιών. Ως μη Εργάσιμες Μέρες (μΕΜ) ορίζονται το Σάββατο και η Κυριακή, καθώς και οι
Αργίες.
 Εργάσιμες Ώρες (ΕΩ): Οι ώρες από 09:00 έως 17:00 των Εργάσιμων Ημερών. Ως μη Εργάσιμες
Ώρες (μΕΩ) ορίζονται οι από 00:00 έως 09:00 και οι από 17:00 έως 24:00 ώρες των εργάσιμων
ημερών, και το σύνολο των ωρών των μη εργάσιμων ημερών.
 Χρόνος Ανάληψης Ευθύνης (ΧΑΕ) ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη γνωστοποίηση του
προβλήματος στον Ανάδοχο μέχρι την αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης του. Μετά το πέρας
46
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
του ΧΑΕ για κάθε περίπτωση προβλήματος, ο χρόνος θεωρείται ότι προσμετρείται στο Χρόνο
Αποκατάστασης Προβλήματος (ΧΑΠ), όπως αυτός ορίζεται παρακάτω.
 Χρόνος αποκατάστασης προβλήματος (ΧΑΠ): ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την
αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης από τον Ανάδοχο, του προβλήματος που του
γνωστοποιήθηκε, μέχρι την αποκατάστασή του. Συνολικός Ετήσιος Χρόνος Αποκατάστασης
Προβλημάτων (ΣΕΧΑΠ) ορίζεται ο συνολικός ΧΑΠ σε ετήσια βάση.
 Μέγιστος Ετήσιος Χρόνος Αποκατάστασης Προβλημάτων (ΜΕΧΑΠ) ονομάζεται ο μέγιστος
αποδεκτός ΣΕΧΑΠ και ορίζεται σε: εκατόν είκοσι (120) ώρες ετησίως.
 Ρήτρες. Σε περίπτωση που ο ΣΕΧΑΠ είναι μεγαλύτερος του ΜΕΧΑΠ, τότε για κάθε ώρα
υπέρβασης του ΜΕΧΑΠ, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,0020% επί του
συμβατικού τιμήματος.
Α5.Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος:
Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο,
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν
από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και
Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει,
υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική
προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και
πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του
έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που κα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ.
τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο
συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που
πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο
σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την
ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Η
περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το
έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως
αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να
τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.
Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά τις
διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης
εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την
υποστήριξη των διαδικασιών αυτών, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κτλ.
Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες,
όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου.
Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν
από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική
προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.
47
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα
απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα
παραδοτέα του έργου.
Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του τη δομή, τη σύνθεση και την
οργάνωση της ομάδας έργου, για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το
αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των μελών της ομάδας έργου στο έργο.
Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία:
Την οργάνωση της ομάδας έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των
υποομάδων εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών
το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε μέλους της Ομάδας Έργου σε Ανθρωπομήνες (Α/Μ).
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει ομάδα για το έργο, η οποία θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από :
Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και θα έχει τη συνολική
ευθύνη επικοινωνίας με το Φορέα Υλοποίησης, συντονισμού των εργασιών και διευθέτησης
των ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου.
Τον Συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης
Τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης
Το Συντονιστή της ομάδας παραμετροποίησης
Τα μέλη της ομάδας παραμετροποίησης
Το Συντονιστή της ομάδας Εκπαίδευσης
Τα μέλη της ομάδας εκπαίδευσης.
Ο Ανάδοχος στην Προσφορά του κα πρέπει να συμπεριλάβει τα εξής:
Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα Διαχειριστή Έργου (project manager) και Συντονιστή
των εμπειρογνωμόνων (Team Leader). Αυτός θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. Ο
Συντονιστής των εμπειρογνωμόνων θα έχει την ευθύνη της συνεχούς, επί καθημερινής βάσης
παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού μέσα στα όρια που
καθορίζονται στους παρόντες όρους εντολής. Ευθύνη του Συντονιστή είναι να διασφαλίσει ότι το έργο
θα δώσει τα αναμενόμενα προϊόντα, στο αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας μέσα στα προκαθορισμένα
χρονικά και οικονομικά όρια. Ο Συντονιστής θα είναι επίσης υπεύθυνος, να διασφαλίσει ότι, το έργο
θα αποδώσει το αποτέλεσμα εκείνο που θα κάνει εφικτούς τους στόχους και τα αναμενόμενα
επιχειρησιακά οφέλη.
Καθήκοντα που θα εκτελεί:
Συγκεκριμένα ο Συντονιστής θα έχει τις πιο κάτω ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες:
- Διοργάνωση και συντονισμός του όλου ανθρώπινου δυναμικού που θα εμπλακεί στην
υλοποίηση του Έργου.
- Διαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων του όλου έργου.
- Διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων.
- Επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
έργου.
- Συμμετοχή, εάν χρειαστεί, σε συνεδριάσεις της Καθοδηγητικής Επιτροπής.
- Διεύθυνση της ετοιμασίας των διαφόρων προϊόντων του έργου
- Προγραμματισμός και έλεγχος του έργου.
48
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
-
Κατανομή εργασιών και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας όπως αυτός καθορίζεται
από την Καθοδηγητική Επιτροπή.
Ετοιμασία του Εγγράφου Έναρξης Έργου (Project Initiation Document).
Ετοιμασία των πλάνων για τα στάδια και τις απρόοπτες καταστάσεις του έργου, σε συνεργασία
με τα μέλη της ομάδας έργου και τους υπεύθυνους ποιοτικού ελέγχου.
Ετοιμασία πλάνου για χειρισμό απρόοπτων καταστάσεων (contingency plan) και χειρισμός των
διαφόρων θεμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία του έργου (επιχειρησιακά και/ή
τεχνικά – business and project risks).
Ευθύνη της προόδου και της διαχείρισης των πόρων του έργου (resources) και εκτέλεση
διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζονται.
Διαχείριση αλλαγών και διαχείριση εκδόσεων (configuration management).
Διασφάλιση, σε συνεργασία με την Καθοδηγητική Επιτροπή και/ή τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους της σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, της ποιοτικής εφαρμογής του έργου στην
ολότητά του.
Ετοιμασία της Τελικής Έκθεσης.
Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνονται αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή
του έργου.
Α5.2.2 Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης
Ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας ανάπτυξης. Θα παρέχει
υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου.
Καθήκοντα που θα εκτελεί:
Λεπτομερής καταγραφή απαιτήσεων πελάτη
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος
Παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στην ομάδα ανάπτυξης (προγραμματιστές)
Συμβολή στην ετοιμασία των σεναρίων ελέγχου αποδοχής
Ανάλυση και Σχεδιασμός της διαδικασίας μεταφοράς και επεξεργασία δεδομένων και στην
μεταφορά τους στο νέο σύστημα
Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται για την υλοποίηση του νέου συστήματος.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη της στρατηγικής υλοποίησης.
Α5.2.3 Μέλη της ομάδας ανάπτυξης
Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα παρέχουν υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των έργου.
Καθήκοντα που θα εκτελούν:
Ανάπτυξη πιθανών νέων χαρακτηριστικών που θα προκύψουν κατά τη φάση της ανάλυσης
απαιτήσεων
Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ανάπτυξη στρατηγικής καταγραφής των πηγών δεδομένων.
Ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων.
Παροχή μεθοδολογικής βοήθειας στην τεκμηρίωση (documentation) της λύσης.
Παροχή τεχνικής βοήθειας στη διατύπωση των τεχνολογικών αναγκών και της στρατηγικής
υλοποίησης.
Α5.2.4 Συντονιστής της ομάδας παραμετροποίησης
Ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας παραμετροποίησης του
συστήματος. Θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου.
Καθήκοντα που θα εκτελεί:
49
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Συμμετοχή στην καταγραφή απαιτήσεων πελάτη
Συμμετοχή στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστήματος
Παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στην ομάδα παραμετροποίησης
Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται για την υλοποίηση του νέου συστήματος.
Α5.2.5 Μέλη της ομάδας παραμετροποίησης
Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα παρέχουν υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των έργου.
Καθήκοντα που θα εκτελούν:
Παραμετροποίηση των εφαρμογών
Α5.2.6 Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης
Ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας εκπαίδευσης του
συστήματος. Θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου.
Καθήκοντα που θα εκτελεί:
Συμμετοχή στην εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών
Α5.2.7 Μέλη της ομάδας εκπαίδευσης
Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα παρέχουν υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των έργου.
Καθήκοντα που θα εκτελούν:
Εκπαίδευση χρηστών
Εκπαίδευση διαχειριστών
Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και
παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες
έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες
Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του
Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:
η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου
η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε
μηνιαία βάση.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά
Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του
χρονοδιαγράμματος του Έργου.
Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις
εάν κριθεί απαραίτητο.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα
τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ.
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, θα πρέπει να
συμπεριλάβει στην προσφορά του την εν λόγω διαδικασία με τα έντυπά της, ή σε περίπτωση χρήσης
λογισμικού, να γίνει σχετική αναφορά. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στα πλαίσια υλοποίησης της
Μελέτης Εφαρμογής ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ).
50
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας
συστημάτων και Έργου
Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και
εκπληρώνει τους σκοπούς για τους όποιους δημιουργήθηκε, ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει
στη διενέργεια ελέγχων για την ορθή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.
Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ και να
εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε επίπεδο ολοκληρωμένων
συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Η μεθοδολογία που κα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δεν κα διαφέρει από αυτή που παρουσιάσει στην
προσφορά του, και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
τον προγραμματισμό του ελέγχου
την διεκπεραίωση του ελέγχου
την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται
υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.
Σχετικά με το σύνολο των ενδιάμεσων παραδοτέων, όπως αυτά θα περιγραφούν στην σχετική
σύμβαση η ΕΠΠΕ οφείλει να διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός δώδεκα (12)
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του κάθε ενδιάμεσου παραδοτέου τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να
το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών
από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά συνέπεια
επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης
του Έργου. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ,
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση και σε
οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους
της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στον Φορέα δώδεκα (12)
ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του
Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του Ακαδημαϊκού
Ιδρύματος, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του
Αναδόχου ως έκπτωτου.
Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα
Νομική Υπηρεσία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης &
Έρευνας
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Κανάβας Γεώργιος
Χαριτούδη Γεωργία
51
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
`
ΣΧΕΔΙΟ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:
“Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας ”
Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Προϋπολογισμός: 335.000,00€ (με ΦΠΑ) - 272.357,72 € χωρίς ΦΠΑ
Διάρκεια: 11 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής Διαγωνισμός
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/03/2014
Κωδικός ΟΠΣ: 304216
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 08/01/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 17/01/2014
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 20/01/2014
Ημερομηνίες δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 23/01/2014
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων ..................................................................................................................... 2
Συνοπτικά στοιχεία Έργου ................................................................................................................. 6
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ......................................................................... 7
Συντομογραφίες ............................................................................................................................... 7
Συντομογραφίες γενικά ................................................................................................................ 7
Συντομογραφίες έργου ................................................................................................................. 7
Α1.
Περιβάλλον του Έργου .......................................................................................................... 9
Α1.1
Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου.............................................. 9
Α1.1.1
Α1.1.2
Α1.1.3
Α1.2
Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) ..................................... 13
Α1.2.1
Α1.2.2
Α1.2.3
Α1.2.4
Α2.
Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης ............................................................ 9
Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου ................................................. 12
Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) ....................................................................... 12
Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας ................... 15
Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα ................................................................................ 15
Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών ................................................................... 16
Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ............................................ 18
Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου ...................................... 18
Α2.1
Αντικείμενο του Έργου .................................................................................................... 18
Α2.2
Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη............................................................................. 19
Α2.3
Στόχοι και Έκταση του Έργου ........................................................................................... 21
Α2.4
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου ...................................................................... 21
Α3.
Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου .................................................................. 23
Α3.1
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.................................................................................................. 23
Α3.2
Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος .......................................................................... 24
Α3.2.1
Γενικές αρχές .................................................................................................................................. 24
Α3.3
Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου ...................................................................... 26
Α3.4
Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) ......................... 26
Α3.4.1
Λειτουργική Ενότητα “Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρυματικού
Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων
υπηρεσιών δημιουργίας, απόθεσης, αναζήτησης, και οργάνωσης του περιεχομένου αλλά και υπηρεσιών
πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου” ............................................. 26
Α3.4.2
Λειτουργική Ενότητα “Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας αφενός με την αναδρομική απόθεση ψηφιακού περιεχομένου αλλά και με την
ψηφιοποίηση έντυπων και ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και εισάγονται συνεχώς) στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων. ” ......................................................................... 27
Α3.5
Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών ......................................................................... 30
Α3.6
Διαλειτουργικότητα ........................................................................................................ 30
Α3.7
Πολυκαναλική προσέγγιση ............................................................................................. 31
Σελίδα 53 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α3.8
Ανοιχτά πρότυπα - δεδομένα .......................................................................................... 32
Α3.9
Απαιτήσεις Ασφάλειας .................................................................................................... 33
Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος ................................................................................ 33
Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας ......................................................................................... 34
Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου ................................................................................ 34
Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων ..................................................................................................... 41
Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου .......................................................................... 42
Α4.
Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών .................................................................................. 43
Α4.1
Υπηρεσίες Δοκιμών Ελέγχου ........................................................................................... 43
Α4.2
Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων................................................................................ 43
Α4.3
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης .................................................................................................. 43
Α4.4
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας .................................. 45
Α4.5
Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ..................................................................... 46
Α5.
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου .................................................................. 47
Α5.1
Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης ........................................................ 47
Α5.2
Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου ............................................... 48
Α5.2.1
Α5.2.2
Α5.2.3
Α5.2.4
Α5.2.5
Α5.2.6
Α5.2.7
Α5.3
Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων .................................................................. 48
Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης............................................................................................... 49
Μέλη της ομάδας ανάπτυξης ......................................................................................................... 49
Συντονιστής της ομάδας παραμετροποίησης ................................................................................ 49
Μέλη της ομάδας παραμετροποίησης ........................................................................................... 50
Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης ........................................................................................... 50
Μέλη της ομάδας εκπαίδευσης ..................................................................................................... 50
Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ................................................................... 50
Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και
Έργου 51
Πίνακας Περιεχομένων ............................................................................................................... 53
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ......................................................................... 57
Γενικές Πληροφορίες ...................................................................................................................... 57
Αντικείμενο Διαγωνισμού ........................................................................................................... 57
Προϋπολογισμός Έργου .............................................................................................................. 57
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού .................................................................................. 58
Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης...................................................................................... 59
Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών .................................................................................... 60
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού ...................................................................................... 60
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης ................................................................................. 61
Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά .......................................................................................... 61
Δικαίωμα Συμμετοχής ................................................................................................................. 61
Σελίδα 54 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Αποκλεισμός Συμμετοχής ............................................................................................................ 62
Δικαιολογητικά Συμμετοχής ........................................................................................................ 62
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης .................................................................................................... 66
Οι Έλληνες Πολίτες ............................................................................................................................................ 66
Οι Αλλοδαποί Πολίτες ....................................................................................................................................... 68
Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ......................................................................................................................... 70
Οι συνεταιρισμοί ............................................................................................................................................... 72
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ......................................................................................................................... 74
Οι ενώσεις-κοινοπραξίες ................................................................................................................................... 77
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις........................................................................................... 77
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής .......................................................................................... 78
Α5.4.1
Α5.4.2
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) ............................................................ 78
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ........................................................................................... 78
Εγγύηση Συμμετοχής ................................................................................................................... 81
Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών .................................................................................................. 82
Τρόπος Υποβολής Προσφορών.................................................................................................... 82
Περιεχόμενο Προσφορών ........................................................................................................... 83
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» .................................................................................... 85
Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»................................................................................................... 85
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ............................................................................................ 87
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» ................................................................................. 87
Ισχύς Προσφορών ....................................................................................................................... 88
Εναλλακτικές Προσφορές............................................................................................................ 88
Τιμές Προσφορών - Νόμισμα ...................................................................................................... 88
Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών........................................................................ 90
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού .............................................................................................................................. 90
Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών ................................................................ 90
Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών............................................................................................................... 92
Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών ................................................................................................................ 92
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης............................................................................... 92
Διαμόρφωση συγκριτικής τιμής Προσφοράς .................................................................................................... 95
Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού ........................................................................................................... 96
Απόρριψη Προσφορών ............................................................................................................... 96
Προσφυγές ................................................................................................................................. 97
Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού ............................................................ 99
Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης ................................................................................ 99
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις.............................................................. 99
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις ..................................................................................................100
Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί..................................................................................................101
Περίοδοι Εγγύησης ....................................................................................................................101
Σελίδα 55 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα
ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ..........101
Ποινικές Ρήτρες –Έκπτωση Αναδόχου.........................................................................................101
Υποχρεώσεις Αναδόχου .............................................................................................................102
Υπεργολαβίες ............................................................................................................................104
Εμπιστευτικότητα ......................................................................................................................104
Πνευματικά δικαιώματα ............................................................................................................106
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία .................................................................................................106
Πίνακας Περιεχομένων ..............................................................................................................109
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ..............................................................................................110
Α5.5
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ....................................................................................110
Α5.6
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ............................................................112
Α5.7
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής................................................................................114
Α5.8
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας..........................................................................116
Α5.9
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης .........................................................118
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ...........................................................................................120
Πίνακες Συμμόρφωσης ..................................................................................................................121
Α5.10 Προδιαγραφές Συστήματος ............................................................................................121
Α5.11 Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση – Πιλοτική Λειτουργία ..........................................................126
Α5.12 Παραγωγική λειτουργία – Εγγύηση ................................................................................127
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...................................................................................................128
Α5.12.1
Εφαρμογές .................................................................................................................................... 128
Α5.12.2
Υπηρεσίες ..................................................................................................................................... 128
Α5.12.3
Άλλες δαπάνες – Εκπαίδευση - Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας (πιλοτική,
παραγωγική) .................................................................................................................................................... 128
Α5.12.4
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου .......................................................... 128
Σχέδιο Σύμβασης............................................................................................................................129
Σελίδα 56 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικές Πληροφορίες
Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό.
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α΄
Μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 304216
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
Προϋπολογισμός Έργου
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους).
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό
Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2011ΣE34580038.
Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Τριάντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ,
335. 000,00 € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 272.357,72 € - ΦΠΑ (23 %): € 62.642,27).
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
-
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Κοίλα Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
-
Τηλέφωνο: 00 30 24610 68282
-
Fax: 00 30 24610 39765
-
E-mail: [email protected]
-
Πληροφορίες: Προϊσταμένη Ειδικού Λογαριασμού κ. Άννα Τσιανάκα
Σελίδα 57 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Απόφασης Διενέργειάς
του.
1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 - «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.
4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ 195/06-09-2011 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν.
1797/88.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής) του Ν. 1892/90
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.2198/94 (αρθ. 24) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/22-394)
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών
Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄
και 2 παρ. 12.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3783/2009 «Ταυτοποίηση των
κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις
9. Τις διατάξεις του Ν.2842/00 περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ καθώς και της
Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ-288 και Ζ-412 περί εφαρμογής του
10. Ν.3021/02 (ΦΕΚ143/Α/19-06-2002) περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο 4 αυτού
11. Τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α), περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
12. Τον 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007) όπως
τροποποήθηκε με τον Ν3801/2009 (ΦΕΚ 163/4.9.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»
13. το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν3840/2010 (ΦΕΚ 53/31-3-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007 – 2013 και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του Ν. 3783/2009, «Ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών εξοπλισμού και
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με
την Υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις", ως
ισχύει,
15. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
– Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007».
16. Τις διατάξεις του Ν. 3917/11, «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε
επεξεργασία, σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
Σελίδα 58 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις»
Τις διατάξεις του Ν.3979/2011(138 Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις».
Το Π.Δ 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ) «όπως εν προκειμένου και
σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύει αναλογικά ή συμπληρωματικά και όπου
στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του»
Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005.
την ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β’/1996)
Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β540/27.3.2008, αρ. Πρωτ.
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ΄αριθ. Πρωτ, 43804/ΕΥΘΥ
2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθ. Πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ
1088/Β/2010)
Την με αριθμ. πρωτ. 151/951/ΨΣ9302/Α2/18-04-2011 απόφαση ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό MIS 304216, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση».
Την με αριθμ. πρωτ. 154.802/ΨΣ4727-Α2/23-09-2011 τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό MIS 304216, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση».
την Αρ. 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του επιτοκίου
των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
Την με αριθμ. 10/25-8-2011 (Θέμα 3ο) απόφαση του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με
την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού, στα πλαίσια της
Πράξης «Β2-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στον Αξονα Προτεραιότητας «02 –
ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», για το υποέργο 1 «Π.Σ.
Φοιτητολογίου», με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Ν. Ασημόπουλο.
Την με αριθμ. 5/5-4-2012 (Θέμα 10ο) απόφαση του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με την
οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά το στάδιο της δημόσια
διαβούλευσης του σχεδίου διακήρυξης και ενσωματώθηκαν στο παρόν σχέδιο διακήρυξης.
Την με αριθμ.πρωτ. 152.061/ΨΣ3238-Β της 20-09-2013 απόφαση προέγκρισης διενέργειας του
διαγωνισμού της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:
1.
Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 8/01/2014 (TEDpublication 8159-2014 (2014-01-10))
Σελίδα 59 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
2.
Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις
10/01/2014 (ΦΕΚ ΔΔΣ 11/2014, της 17/01/2014)
3.
Στον ελληνικό τύπο (εφημερίδες ΕΞΠΡΕΣ Αθήνας, ΚΕΡΔΟΣ Αθήνας, ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
Κοζάνης, ΘΑΡΡΟΣ Κοζάνης) στις 20/01/2014 όπου και δημοσιεύθηκε στις 23/01/2014
Καταχωρήθηκε
επίσης
και
στο
διαδίκτυο
στη
διεύθυνση
http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=182&lang=el
στις 20/01/2014 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στο Νομαρχιακό τύπο (εβδομαδιαίο και ημερήσιο) βαρύνουν τον ανάδοχο,
σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ 163/04-09-09 τ. Α’ ) και θα πληρωθούν μετά την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον οικονομικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας, στη δε επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 28/02/2014 και ώρα 14.00 στην έδρα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100, Κοζάνη.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης
50100, Κοζάνη, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό
αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην
Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του
Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=182&lang=el και
σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή
της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία
Σελίδα 60 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο
όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των
στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία)
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι
και την 17/02/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη
Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
Προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100, Κοζάνη. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: [email protected] χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να
απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και
γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε
ηλεκτρονική
μορφή
στο
διαδικτυακό
τόπο
της
Αναθέτουσας
Αρχής
http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=182&lang=el
Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και
νομικών προσώπων, που:
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που
έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε.
Σελίδα 61 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 0 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και
0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Αποκλεισμός Συμμετοχής
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 0 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα
Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-11-1998, σελ.1)
β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου
γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
ε)
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της
Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός
σχήματα διαγωνιζόμενων.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο
«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση
(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά
Σελίδα 62 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
Ανάδοχο
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει
τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 0 Εγγύηση Συμμετοχής
ΝΑΙ
2.
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: ότι μέχρι την ημέρα
υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο
ταχυδρομείο :
Α:
1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του
από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης
(ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της
κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο
οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό
επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό
επάγγελμα τους).
5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη
σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα
επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Ν3614/2007.
6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον
πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον
ΝΑΙ
Σελίδα 63 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου
νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή
της κατάθεσής σης στο ταχυδρομείο:
- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι:
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη,
κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Β:
1.
2.
Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.
Γ:
1.
3.
Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της
Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής
του διαγωνισμού.
Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο
οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού
Σελίδα 64 από 147
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
προσώπου,
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,
στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή
Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής
Προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα
τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον
να καταθέσει:
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του
για τη συμμετοχή του Μέλους:
στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
στο Διαγωνισμό
3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας όπου:
να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή
σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και
τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
(leader),
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο
την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου
να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης
προσκομίζεται)
κοινός
εκπρόσωπος
της
Ένωσης/
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας
4.
Σελίδα 65 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
4
4.1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αρχής.
Βούληση της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προστασία της επένδυσης της από κάθε άποψη.
Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του
Φακέλου Δικαιολογητικών) υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των κάτωθι:
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα (source code) των εφαρμογών
λογισμικού που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, τον οποίο μπορεί
να διαχειρίζεται (όχι να τον εκμεταλλεύεται εμπορικά).
2. Τη δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στην τήρηση απεριόριστου αριθμού
αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη συμπεριλάβει στην προσφορά του, κόστος για την απόκτηση
αδειών χρήσης λογισμικού (λειτουργικών συστημάτων, προσφερόμενων υποσυστημάτων
λογισμικού) και εξοπλισμού, καθότι στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης τα
ανωτέρω δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής».
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»,
συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή),
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1.
2.
3.
4.
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
Σελίδα 66 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο
43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
Σελίδα 67 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
10.
11.
12.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον
ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος
εκπρόσωπός του
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
1.
2.
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική η
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο
43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.
Σελίδα 68 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος
στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής του και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή
του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
Σελίδα 69 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
10.
11.
12.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού,
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον
ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος
εκπρόσωπός του.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α
6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.
Σελίδα 70 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα
της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο
43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται
σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.
Σελίδα 71 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον
ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος
εκπρόσωπός του.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι συνεταιρισμοί
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Σελίδα 72 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
λειτουργεί νόμιμα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται
σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
Σελίδα 73 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος
στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον ο
υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος
εκπρόσωπός του.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
7
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
7
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.
Σελίδα 74 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή
διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για
τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Σελίδα 75 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας
του. ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρα Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος
στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή
του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού,
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που
ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.
Σελίδα 76 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
14.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο
υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος
εκπρόσωπός του.
ΝΑΙ
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
Οι ενώσεις-κοινοπραξίες
Α/Α
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με
την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα φέρουν ημερομηνία εντός των
τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και δεν
απαιτείται νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια
τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη
θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σελίδα 77 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα
σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο
Διαγωνισμό:
Α5.4.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity)
1.
1.1
Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100%
του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α του υπό ανάθεση Έργου για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α του
Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη
2008, 2009, 2010, 2011 και 2012), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση
του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών.
Α5.4.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1.
1.1
1.2
1.3
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να
αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :
διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής,
ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης
λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και
επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης της
λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων
διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με
αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με
αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα
στοιχεία τεκμηρίωσης:
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,
- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης
- προϊόντα και υπηρεσίες
- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί
με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω
Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.
Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο
Σελίδα 78 από 147
Επωνυμία Υπεργολάβου
Ημερομηνία
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο
2.
2.1
Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των εργασιών που
αναλαμβάνει ο υπεργολάβος στο πλαίσιο του έργου, καθώς και ποσοτικά στοιχεία συμμετοχής του, αλλά
σε καμία περίπτωση οικονομικά στοιχεία.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε Αντίστοιχο
Έργο.
Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων
υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους,
μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής
πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, κατά τα τελευταία 5 έτη, ένα (1) έργο
αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο.
Συγκεκριμένα, ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής ορίζεται η υλοποίηση έργων Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων που να διαθέτουν λειτουργία αποθετηρίου σε τουλάχιστον 1 φορέα του
Δημοσίου ή/και του Ιδιωτικού Τομέα.
Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση των
αντίστοιχων Έργων, τα οποία, προσέθεσαν την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση
δηλ. με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το
αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α
3.
Δήλωση
Συνεργασίας
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ (από –
έως)
ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΥΑ
ΦΑΣΗ
ΣΥΝΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισμός)
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημ/νία
Όπου:
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς
αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας
Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ
o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί
από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε αντιστοιχία με το αντικείμενο του υπό
ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να
παρουσιάζεται αναλυτικά.
Αποδεδειγμένες εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν για όσες ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει αντίστοιχες
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την
εκάστοτε αναθέτουσα αρχή.
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο
Υποψήφιος Ανάδοχος.
Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις
απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
Συγκεκριμένα λόγω της πολυπλοκότητας του έργου απαιτείται κατ’ ελάχιστον να συμμετέχουν στελέχη με
τις παρακάτω δεξιότητες:
- Ο Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακό
Σελίδα 79 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
3.1
δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε θετικές επιστήμες ή πολυτεχνικές σχολές, πολύ καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πενταετή τουλάχιστο πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση
επαγγέλματος και αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα
(1) έργο
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που να διαθέτει λειτουργία αποθετηρίου κατά
την τελευταία πενταετία.
- Ο Συντονιστής της Ομάδας Ανάπτυξης να έχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών
επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής) και αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που να διαθέτει λειτουργία αποθετηρίου κατά την
τελευταία πενταετία.
- Ο Συντονιστής της Ομάδας Παραμετροποίησης Λογισμικού να έχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
(πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής) και να διαθέτει 5ετή τουλάχιστο
επαγγελματική εμπειρία στην παραμετροποίηση έργων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων και αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων που να διαθέτει λειτουργία αποθετηρίου κατά την τελευταία
πενταετία.
- Ο Συντονιστής της Ομάδας Εκπαίδευσης να έχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα και να έχει 3ετή
τουλάχιστο επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση συστημάτων στο σχεδιασμό και υλοποίηση
έργων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που να διαθέτουν λειτουργία αποθετηρίου.
Τέλος το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από μόνιμα στελέχη του
υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%).
Μόνιμα στελέχη θεωρούνται οι υπάλληλοι, άλλα και τα στελέχη που συνδέονται με σχέση εργασίας ή
αποτελούν θεσμικά διευθυντικά στελέχη και δύνανται να αμείβονται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με την
υφιστάμενη νομοθεσία (πχ. Πρόεδροι ΔΣ, Δ/νοντες Σύμβουλοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης
συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης
Πίνακας των μονίμων στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α
3.2
3.3
Εταιρία (σε
περίπτωση Ένωσης
Κοινοπραξίας)
Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου
Ρόλος στην Ομάδα
Έργου - Θέση στο
σχήμα υλοποίησης
Ανθρωπομήνες
Ποσοστό
συμμετοχής*
(%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)
Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Επωνυμία
Ονοματεπώνυμο
Ρόλος στην Ομάδα
Ποσοστό
ΑΑ Εταιρείας
Μέλους Ομάδας
Έργου – Θέση στο
Ανθρωπομήνες συμμετοχής*()
Υπεργολάβου
Έργου
σχήμα υλοποίησης
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)
Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Ρόλος στην
Ποσοστό
Ομάδα Έργου –
συμμετοχής*
Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου
Ανθρωπομήνες
Θέση στο σχήμα
(%)
υλοποίησης
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)
Σελίδα 80 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
3.4
*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών
προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3)
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης.
Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από το
οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου
στην ομάδα Έργου που προτείνεται.
Συνοδευτικά έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων του Υπευθύνου του έργου, του Συμβούλου, του Συντονιστή της Ομάδας Ανάπτυξης, και
του Συντονιστή της Ομάδας Εκπαίδευσης, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η εξειδικευμένη τους γνώση
ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου και αναδεικνύεται η σχετική αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητά τους σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο έργο. Ως συνοδευτικά έγγραφα νοούνται:
• Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα αρκεί να προσκομιστεί ο τίτλος
σπουδών, εάν έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
• Αποδεικτικά εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται με έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας ή άλλα επίσημα έγγραφα) στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων των στελεχών που συνδέονται με το έργο και προκύπτει σαφώς η
εξειδικευμένη τους γνώση και εμπειρία ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω
στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο
στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην
ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα
με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση /
Κοινοπραξία,
- Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά και όχι αναγκαστικά
από κάθε μέλος της ξεχωριστά.
Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για
το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με το
άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση
της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους.
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Εγγύηση Συμμετοχής
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ
(€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα
Ευρώ, (€ 16.750,00)
Σελίδα 81 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος
της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που
έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό
δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το
υπόδειγμα.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να
υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 0, ή να
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή
του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της
Αναθέτουσα Αρχής.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά
τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με
την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους
Αναδόχους μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της
προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή σε
περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.
6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών
Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η
υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε
καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα
της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή
τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο 0 της παρούσας Διακήρυξης
ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το
πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.
Σελίδα 82 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται
στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους,
δηλαδή:
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία
και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 0. Τα
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που
ζητούνται.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 0
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 0
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των
Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο,
- ένα (1) αντίγραφο,
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων,
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε
CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς.
Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει διαστάσεις οι
οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 80 εκ.
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο,
- ένα (1) αντίγραφο,
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD),
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
Σελίδα 83 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 3/03/2014
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού
και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών
της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Τα αντίγραφα και φωτοαντίγραφα που περιλαμβάνονται στα αντίτυπα δύναται να μην είναι
επικυρωμένα.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ.
Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε
να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των
πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή
η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Σελίδα 84 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο
που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να
περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου
ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα
οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους:
0 Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,
0 Εγγύηση Συμμετοχής.
Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα
παρακάτω σε σειρά:
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ :
1.
Συνολική Προσέγγιση και Κατανόηση του Αντικειμένου του Έργου
1.1
Προσέγγιση του Περιβάλλοντος του Έργου
Α1
1.2
Αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων και σκοπιμότητας του Έργου
Α2
2.
Τεχνολογική Προσέγγιση Υλοποίησης
2.1
Αρχιτεκτονική Συστήματος
2.2
Τεχνική Λύση
2.3
Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών
3.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
3.1
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης – Τεκμηρίωσης - Μετάπτωσης
3.2
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Α4.3, C3.2
3.3
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Α4.4, C3.2
3.4
Υπηρεσίες Εγγύησης
Α4.5, C3.3
Α3.1, Α3.2, Α3.3
Α3.4, C3.1
Σελίδα 85 από 147
Α3.5, Α3.6, Α3.7,
Α3.8, Α3.9, Α3.10,
Α3.11
Α3.4.1, Α3.4.2, Α4.1,
Α4.2, , C3.1, C3.2
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
4.
Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης
4.1
Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
4.2
Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
4.3
Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργου
Α3.12, Α3.13, Α3.14
Α5.1, Α5.3, Α5.4
Α5.2
5
Πίνακες Συμμόρφωσης
C3
6
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές
Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της
Προσφοράς.
C4
Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:
-
τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.)
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και
στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης
Σελίδα 86 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
/
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
–
ΠΙΝΑΚΑΣ
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που
υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές
συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης
της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της
απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το
οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης
και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων
Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο
ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη
συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά
την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον
πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να
περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4).
Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον
κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς.
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του
υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 0 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
Σελίδα 87 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν
από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της
ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
-
απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια
Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί
ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο
στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς
προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
Τιμές Προσφορών - Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε
Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ
αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους
αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο
είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού
Σελίδα 88 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή,
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η
τιμή μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.3).
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Σελίδα 89 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού
Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, 50100, Κοζάνη), παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε
φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο.
2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα
οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.
3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική πληρότητα
και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να
ελέγξει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων
συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση.
4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του περιεχομένου
των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο
τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους
υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει
γίνει αποδεκτή.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών
επαναφέρονται στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές έγιναν
αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. Οι Φάκελοι Τεχνικών
Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται
από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά
φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).
7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται
να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών
Σελίδα 90 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει
αποδεκτή.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την
αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή
Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως
επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία
του κατά φύλλο.
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση,
συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού,
από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος
Ανάδοχος.
Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε κλειστές
συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση
μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν,
μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η
εξέταση των Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ. 2 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, χωρίς απομάκρυνσή τους από στο χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης,
αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχής σε δύο
(2) όμοια αντίτυπα.
Σημείωση:
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των
Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:
το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα,
οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο
Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη
παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση.
Σελίδα 91 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής
- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
- Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο Λόγο (Λ) της Τιμής της
προσφοράς (συγκριτικής) προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της.
Λ=
Συγκριτική Τιμή
Σταθμισμένη Βαθμολογία
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών
Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα.
Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως
αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β4.1.4.
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:
- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές
[απαράβατοι όροι],
- αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές
απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές
απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία,
και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών
όλων των κριτηρίων.
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
1.
Συνολική Προσέγγιση και Κατανόηση του Αντικειμένου του Έργου
(10%)
1.1
Προσέγγιση του Περιβάλλοντος του Έργου
(5%)
1.2
Αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων και σκοπιμότητας του Έργου
(5%)
2.
Τεχνολογική Προσέγγιση Υλοποίησης
(40%)
Σελίδα 92 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
2.1
Αρχιτεκτονική Συστήματος
(15%)
2.2
Τεχνική Λύση
(15%)
2.3
Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών
(10%)
3.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
(25%)
3.1
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης – Τεκμηρίωσης - Μετάπτωσης
(10%)
3.2
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
(5%)
3.3
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
(5%)
3.4
Υπηρεσίες Εγγύησης
(5%)
4.
Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης
(25%)
4.1
Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
(10%)
4.2
Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
(10%)
4.3
Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργου
(5%)
ΣΥΝΟΛΟ
Σελίδα 93 από 147
100%
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Σε σχέση με τον Πίνακα «Κριτήρια Αξιολόγησης» αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ομάδα Κριτηρίων 1: Συνολική Προσέγγιση και Κατανόηση του Αντικειμένου του Έργου
Προσέγγιση του Περιβάλλοντος του Έργου
Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα της περιγραφής του φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο, το
περιβάλλον του, τις δραστηριότητες του, τον τρόπο λειτουργίας του αλλά και της υφιστάμενης
κατάστασης – επιχειρησιακής και τεχνολογικής - σε σχέση με τις ανάγκες του έργου.
Αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων και σκοπιμότητας του Έργου
Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση του αντικειμένου του έργου, τον επιθυμητών στόχων επίτευξης
διαμέσου της υλοποίησης του και των προσδοκώμενων ωφελειών αλλά και στην αναλυτική και
τεκμηριωμένη περιγραφή των κινδύνων που αντιμετωπίζει.
Ομάδα Κριτηρίων 2: Τεχνολογική Προσέγγιση Υλοποίησης
Αρχιτεκτονική Συστήματος
Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων για την αρχιτεκτονική καθώς και τα
τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης. Θα αξιολογηθούν οι πλατφόρμες ανάπτυξης και τα
έτοιμα πακέτα που θα προσφερθούν.
Τεχνική Λύση
Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών για το λογισμικό εφαρμογών που
απαιτούνται. Θα αξιολογηθεί ο βαθμός πληρότητας του έτοιμου πακέτου που θα προσφερθεί και θα
εξεταστεί κατά πόσο η λύση ενσωματώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες
που περιγράφονται στη διακήρυξη.
Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών
Θα αξιολογηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης της λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις του
έργου καθώς και των οριζόντιων υπηρεσιών που θα προσφερθούν. Θα αξιολογηθεί ο βαθμός
επάρκειας της προσφερόμενης τεχνικής λύσης και τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, σε ότι
αφορά κυρίως στις υπηρεσίες ολοκλήρωσης με τις υφιστάμενες υποδομές και διεργασίες και στη
διασφάλιση της διαλειτουργίας με τα κεντρικά συστήματα (σύστημα κεντρικών στατιστικών, Εύδοξος)
Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών ασφάλειας, πολυκαναλικής διάθεσης,
ανοικτών δεδομένων, ευχρηστίας και προσβασιμότητας.
Ομάδα Κριτηρίων 3: Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης – Τεκμηρίωσης – Μετάπτωσης
Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταληλλότητα, διακριτότητα,
διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον κύκλο ζωής του έργου, σε ότι αφορά
τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και μετάπτωσης των δεδομένων.
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διακριτότητα,
διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον κύκλο ζωής του έργου, σε ότι αφορά
την εκπαίδευση.
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διακριτότητα,
διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον κύκλο ζωής του έργου, σε ότι αφορά
την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία.
Υπηρεσίες Εγγύησης
Σελίδα 94 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διακριτότητα,
διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον χρόνο εγγύησης του έργου, σε ότι
αφορά την υποστήριξη και τήρηση επιπέδου υπηρεσιών.
Ομάδα Κριτηρίων 4 : Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
Εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και η διάρθρωσή του
εξυπηρετεί τους στόχους του έργου σε συνέπεια ή μη με τη προτεινόμενη μεθοδολογία. Οι
μεθοδολογίες θα πρέπει να παρουσιάζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα εκτελεστούν και να τις
αντιστοιχούν σε διακριτές φάσεις.
Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης και η προσαρμογή της στις
τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα των
μεθοδολογιών που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος. Εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για
τον σχεδιασμό των νέων διαδικασιών και την ανάπτυξη του νέου συστήματος θα πρέπει να
περιγραφούν αναλυτικά και θα αξιολογηθούν.
Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργου
Θα αξιολογηθεί το σχήμα διοίκησης (και όχι τα on-off κριτήρια εμπειρίας) και οργάνωσης έργου
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα αυτού καθώς και ως συνέπεια του αριθμού των
εμπλεκόμενων για την υλοποίηση του (π.χ. ομάδες εργασίας, ομάδες χρηστών, φορέας λειτουργίας,
τελικός δικαιούχος, κλπ.).
Διαμόρφωση συγκριτικής τιμής Προσφοράς
Η συγκριτική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών
και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά. Για την
οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.
Σελίδα 95 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των
Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο
Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. 0), προκειμένου αυτά να
ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο.
Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα
τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν
όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.
Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον
Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά
και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την
επιστολή της πρόσκλησης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων
υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως
ανωτέρω.
Απόρριψη Προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες
από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 0.
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 0.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της
παρ. Β2.6
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Διακήρυξης.
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη
ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης
λύσης.
10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών/προϊόντων.
Σελίδα 96 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
12. Στην περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
ιδιαίτερα χαμηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις. Η εξακρίβωση της
σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου
αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας υλοποίησης ή/και στις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή/και στις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων ή/και στην πρωτοτυπία των
προτεινομένων προμηθειών. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή
αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ.
60 του 2007.
13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν
ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο
μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων
Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές.
15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές
και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές.
16. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
17. Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από
11 μήνες ή περίοδο παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος μικρότερη του ενός (1)
μηνός ή περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος μικρότερη του ενός (1) μηνός.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν
λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Προσφυγές
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση του παρόντος
διαγωνισμού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα
ειδικότερα κατωτέρω, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της
αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας
της, μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. Ειδικώς η
απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ.
59/2007 (ΦΕΚ 63 Α΄) ή, κατά περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και
αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του
άρθρου 5 του παρόντος.
Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. της περίληψης
της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν
τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής
από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε η δεκαήμερος προθεσμία τρέχει από την επομένη της ημερομηνίας
Σελίδα 97 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
αυτής - είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης
του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου, ήτοι μέχρι και τις 10/02/2014. Προδικαστικές προσφυγές εκτός
των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του
αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων
κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε
ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την
ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους
ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον
αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η
παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε
περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει
προσφυγή άλλου προσώπου.
Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η
αναθέτουσα αρχή πάντως, δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά
την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν
λόγω αίτησης.
H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν από την, αρχική ή μετ’αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.
Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η
παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής
προσφυγής καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, με την
απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση
στην αρχή.
Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ούτε
μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του
διαγωνισμού στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη.
Σε διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 3886/2010 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να
περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο όπως
τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά
Σελίδα 98 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται σύμφωνα με τα
ανωτέρω.
Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εσωτερικού δικαίου σχετικού με
τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Ιδίως, δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση
όρου που περιέχεται στη διακήρυξη, στα τεύχη δημοπράτησης ή σε άλλο έγγραφο σχετικό με τη
διαδικασία του διαγωνισμού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές
προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξιολόγησης
προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται
αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και
στους λοιπούς συμμετέχοντες.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας, ιδίως:
(i)
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις
1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της
Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για
θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση
που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα
Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα.
Σελίδα 99 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί
για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει
υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά
κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά
κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή.
6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2).
7. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων
υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την παρέλευση της
προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου
ένδικου βοηθήματος ή σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός
τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή..
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται
καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και
μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. Σχετικά εφαρμόζεται η παρ.15
του άρθρου 25 του Ν,3614/2007, όπως προστέθηκε με την παρ 1α του άρθρου 4 του Ν.4156/2013
9. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου
λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/
εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και
αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να
τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
H πληρωμή θα γίνεται όπως περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα:
ης
α) Ποσοστό δέκα πέντε (15%) του συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση της 1 φάσης.
ης
β) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση της 2 φάσης.
ης
γ) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση της 4 φάσης και
πριν την έναρξη της πιλοτικής περιόδου.
δ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συνόλου του Έργου.
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Β΄ 15-092011), ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής
Σελίδα 100 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
αξίας εκτός Φ.Π.Α της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης
παρακρατείται από το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και
θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Περίοδοι Εγγύησης
Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα
ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό
(2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον
προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται.
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Ποινικές Ρήτρες –Έκπτωση Αναδόχου
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:
 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά
είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του
εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή
την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα
Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία
εξοπλισμού/ λογισμικού.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή
Σελίδα 101 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης
που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου
ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία
που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των
ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά στα μέλη της
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές
ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα,
εφόσον διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του παραληφθέντος έργου.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών θα
υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα
Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου
τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις
εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται
με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του
Έργου.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
Σελίδα 102 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου,
δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα
Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα,
μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να
αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα
Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά
με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση
τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου
ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων
που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους
όρους.
Σελίδα 103 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύμβαση.
16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται
από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται
κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει
επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την
υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες
εκδόσεις.
17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από
τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων
εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων
σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης).
18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια
υλοποίησης του Έργου.
Υπεργολαβίες
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται
από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους
συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να
δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο
του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος
κρίθηκε κατάλληλος.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
Υπεργολάβου, για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε (Β.2).
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον
πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
Σελίδα 104 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας).
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς
τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας
ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει
πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και
αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά.
Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το
νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για
τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα
συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της
Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα
Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων
και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις
υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι
εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά
δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική
λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή,
στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν,
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η
δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω
υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου
στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην
Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε
τυχόν περαιτέρω ζημίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη
διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο».
Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του
Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σελίδα 105 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς
παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o
πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς
παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα
εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα Αρχή και
του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν
βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας)
κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη
τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν
κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον
Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή και στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για
διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και
θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων
της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω
ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής,
αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.
Στην περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της αναθέτουσας αρχής από τρίτο για
οπουδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα του λογισμικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει μετά
την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση, άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την
αναθέτουσα αρχή βάση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Κοζάνης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα
Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Έρευνας
Σελίδα 106 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Νομική Υπηρεσία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Κανάβας Γεώργιος
Χαριτούδη Γεωργία
Σελίδα 107 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
ΣΧΕΔΙΟ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:
“Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας ”
Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Προϋπολογισμός: 335.000,00€ (με ΦΠΑ) - 272.357,72 € χωρίς ΦΠΑ
Διάρκεια: 11 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής Διαγωνισμός
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/03/2014
Κωδικός ΟΠΣ: 304216
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 08/01/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 17/01/2014
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 20/01/2014
Ημερομηνίες δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 23/01/2014
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων __________________________________________________ 109
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ _________________________________________________ 110
C1.
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών __________________________________ 110
C1.1
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ____________________________________ 110
C1.2
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης _______________________ 112
C1.3
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής _________________________________ 114
C1.4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ______________________________ 116
C1.5
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης _____________________ 118
C2.
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος _________________________________ 120
C3.
Πίνακες Συμμόρφωσης _____________________________________________ 121
C3.1
Προδιαγραφές Συστήματος ________________________________________ 121
C3.2
Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση – Πιλοτική Λειτουργία _____________________ 126
C3.3
Παραγωγική λειτουργία – Εγγύηση _________________________________ 127
C4.
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς _____________________________________ 128
C4.1.1
Εφαρμογές ________________________________________________________ 128
C4.1.2
Υπηρεσίες _________________________________________________________ 128
C4.1.3
Άλλες δαπάνες – Εκπαίδευση - Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας
(πιλοτική, παραγωγική) ________________________________________________________ 128
C4.1.4
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου __________________ 128
C5.
Σχέδιο Σύμβασης __________________________________________________ 129
Σελίδα 109 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α5.5 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας
(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Σελίδα 110 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 111 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α5.6 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σελίδα 112 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά
μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 113 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α5.7 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με
αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του
έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το
συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)
..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο
καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της
προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή
Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων
του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
εγγύησή μας.
Σελίδα 114 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 115 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α5.8 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας
……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σελίδα 116 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 117 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α5.9 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των
υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά
................................... συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό
……… Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη
διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σελίδα 118 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 119 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ημερομηνία
Γέννησης:
__ /__ / ____
Τόπος Γέννησης:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Διεύθυνση Κατοικίας:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος
Τίτλος Πτυχίου
Ειδικότητα
Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα
διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
8
Έργο (ή Θέση)
Εργοδότης
Ρόλος και Καθήκοντα
στο Έργο (ή Θέση)
Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος (από – έως)
ΑΜ
9
__ /__ / _____ /__ / ___
__ /__ / _____ /__ / ___
__ /__ / _____ /__ / ___
8
Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα
ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου
απασχόλησης στο έργο.
9
Σελίδα 120 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
Α5.10 Προδιαγραφές Συστήματος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Αναβάθμιση Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Μετεγκατάσταση σε νέο διακομιστή
Παραμετροποίηση και διαμόρφωση σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του συνόλου των βιβλιοθηκών
Υπηρεσία
Αναζήτησης
/Προβολής
Ιδρυματικού
Αποθετηρίου /Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης μεταπτυχιακών και
διπλωματικών εργασιών, ερευνητικών δημοσιεύσεων
Υλοποίηση
υπηρεσίας
myIR
(προσωποποιημένες
υπηρεσίες)
Ολοκληρωμένο σύστημα που θα επιτρέπει την
καταχώρηση, αποθήκευση και δημοσίευση των τεκμηρίων
του Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Εγκατάσταση LAMP σε λειτουργικό Ubuntu Server 12. 04
LTS και πλήρης παραμετροποίηση για διαχείριση του
λειτουργικού και διαχείριση ασφαλείας (PhpMyadmin,
fail2ban, ssh, rkhunter, ssl, mail, κλπ). H εγκατάσταση θα
γίνει στον διακομιστή που θα προμηθευτεί η βιβλιοθήκη
από το Υποέργο 3. Η εγκατάσταση θα γίνει με virtualization
για την καλύτερη εκμετάλλευση του διακομιστή.
Εγκατάσταση του λογισμικού Eprints της τρέχουσας
έκδοσης (3.3.x) και πλήρης παραμετροποίηση (interface,
λογότυπα, meta-data κλπ) και έλεγχος μέσω των OAI2
validation tests (OAI PMH-Tools).
Διεύρυνση κατηγοριών ώστε να συμπεριλάβουν τεκμήρια
Καστοριάς Γρεβενών Φλώρινας
Μετάπτωση υπαρχόντων τεκμηρίων από τις 4 βιβλιοθήκες
(περίπου 1650 τεκμήρια).
Tο ιδρυματικό αποθετήριο θα είναι πλήρως διαλειτουργικό
(με δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα παρόμοια
συστήματα,
συγκομιδής
μεταδεδομένων-metadata
harvesting) και με αναβαθμισμένες λειτουργικές
δυνατότητες:
Υπηρεσία Αναζήτησης / Προβολής
Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης Ερευνητικών
Δημοσιεύσεων, Μεταπτυχιακών και Διπλωματικών
Εργασιών
Υπηρεσία myIR (προσωποποιημένες υπηρεσίες και
εργαλεία Ιδρυματικού Αποθετηρίου)
Διασφαλίζει οριζόντια και κάθετη επικοινωνία και
υποστηρίζει διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας
Κάνει χρήση ώριμων και δοκιμασμένων τεχνολογιών, με
υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών, όπου έχουν καθιερωθεί
Δυνατότητα
παραμετροποίησης,
προκειμένου
να
καλυφθούν οι ανάγκες του Αποθετηρίου του Ιδρύματος
Τεκμηριωμένα συστήματα ασφάλειας δεδομένων
Σελίδα 121 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
17.
Διασύνδεση των αρχείων που αφορούν πρόσωπα
(Διδάσκοντες / Φοιτητές) με το Φοιτητολόγιο (εφαρμογή EUniversity). Διασύνδεση με την υπηρεσία καταλόγου
(LDAP) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος για εισαγωγή νέων
εγγραφών, ενημέρωση στοιχείων και ιδιότητας. Επιπλέον
μηχανισμοί προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικά
στα στοιχεία που αφορούν την φοιτητική μέριμνα
Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής SSO (Single Sign
On) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος
προκειμένου να
υλοποιηθούν μηχανισμοί πρόσβασης.
Δυνατότητα δημιουργίας ειδικά σχεδιασμένης πρώτης
σελίδας του περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη με το
Αποθετήριο
Δυνατότητα, προαιρετικά, ανάπτυξης ειδικής φόρμας
εισαγωγής εγγραφής ανάλογα με το τεκμήριο (κατηγορίες
μεταδεδομένων που προσαρμόζονται στον τύπο του
τεκμηρίου)
Δυνατότητα ανάπτυξης προσωποποιημένων υπηρεσιών.
Π.χ. Ειδοποίηση μέσω e‐mail για την προσθήκη νέας
εγγραφής στη συλλογή, αποθήκευση ιστορικού
αναζητήσεων χρήστη.
Πλήρης υποστήριξη του πρωτοκόλλου ΟΑΙ‐PMH.
Ειδικότερα:
Επικοινωνεί με άλλα Ιδρυματικά Αποθετήρια, για
συγκομιδή εγγραφών μέσω του πρωτοκόλλου OAI‐PMH.
Διαθέτει σε άλλα Ιδρυματικά Αποθετήρια εγγραφές μέσω
του πρωτοκόλλου OAIPMH.
Είναι ανοικτού κώδικα και διατίθεται χωρίς περιορισμό
αδειών ή με συνδρομή, ή με χρέωση καθ’ οιονδήποτε άλλο
τρόπο
Υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα στην Ελλάδα και
διεθνώς.
Υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα και τους
ελληνικούς χαρακτήρες
Υποστηρίζει κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF‐8
Λειτουργεί μέσω ανεξάρτητης πλατφόρμας λογισμικού,
καθιστώντας το ανεξάρτητο από το περιβάλλον που
εγκαταστάθηκε
Μπορεί να εγκατασταθεί σε λειτουργικό σύστημα ανοικτού
κώδικα
Χρησιμοποιεί λογισμικά ανοικτής πρόσβασης για τη
Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων και του Εξυπηρετητή
Παγκόσμιου Ιστού ή Εφαρμογών (Web Server ή Application
Server).
Επιτρέπει την καταχώρηση των εργασιών από τους χρήστες
και απομακρυσμένα, χωρίς να απαιτείται η παραλαβή
κωδικών από την Βιβλιοθήκη.
Παρέχει τον τελικό έλεγχο για την επεξεργασία και
αποδοχή
της
υποβολής
μιας
εγγραφής
σε
εξουσιοδοτημένο
προσωπικό
της
Βιβλιοθήκης
μεταδεδομένων Dublin Core, ως προς την
διάταξη των μεταδεδομένων που χαρακτηρίζουν μία
ψηφιακή εγγραφή
Δέχεται μαζική εισαγωγή εγγραφών σύμφωνα με
διαδεδομένους τύπους αρχείων (διατάξεις που προβλέπει
το Λογισμικό η με διατάξεις του SWORD )
Εκτελεί αυτόματα τις διαδικασίες ευρετηρίασης
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Σελίδα 122 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
35.
36.
Λειτουργίες περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη
Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι webbased. Δεν θα
πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού (client) για
να χρησιμοποιήσει ο χρήστης την εφαρμογή
Το
σύστημα
παρέχει
δυνατότητα
αλφαβητικού
ξεφυλλίσματος (browsing) των εγγραφών μίας συλλογής
Διαθέτει αναζήτηση (Απλή και Σύνθετη) σε όλο το
περιεχόμενο του Αποθετηρίου αλλά και σε συγκεκριμένες
υποκατηγορίες του, π.χ. στις πτυχιακές εργασίες ενός
Τμήματος
Δυνατότητα πλοήγησης σε όλο το περιεχόμενο του
Αποθετηρίου αλλά και ανά υποκατηγορία με βάση τον
Τίτλο, το όνομα του Συγγραφέα και την Ημερομηνία
Δημοσίευσης
Εξασφαλίζει αναζήτηση στο πλήρες κείμενο του ψηφιακού
τεκμηρίου (δηλαδή στο ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας
π.χ. pdf)
Το σύστημα είναι multilingual. Παρέχει δυνατότητα
επιλογής γλώσσας στο περιβάλλον διεπαφής, τουλάχιστον
μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών (για τους ξενόγλωσσους
χρήστες).
Το σύστημα υποστηρίζει faceted search. Δίνει τη
δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίου, χρησιμοποιώντας
φασέτες τουλάχιστον για τον συγγραφέα, τα θέματα, την
ημερομηνία έκδοσης/κατάθεσης/διεξαγωγής (ανάλογα με
την φόρμα μεταδεδομένων)
Δυνατότητα εξερεύνησης ενός συνόλου εγγραφών από ένα
συγκεκριμένο ευρετήριο, με δημιουργία φίλτρων που
παρέχουν και προτεινόμενες λέξεις‐ κλειδιά.
Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω e‐mail για νέες εγγραφές.
Δυνατότητα εξαγωγής εγγραφών για αποθήκευση στον
προσωπικό υπολογιστή του χρήστη (διαμόρφωση
προσωπικού αποθετηρίου MyIR).
Διαμόρφωση φόρμας εισαγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες
της εφαρμογής, με οδηγίες βοήθειας για την συμπλήρωση
Δυνατότητα ανεβάσματος ψηφιακών αρχείων από τις
ακόλουθες
κατηγορίες:
Αρχείο
κειμένου,
Φωτογραφίες,Διαγράμματα, Εικόνες, Αρχεία Ήχου, Αρχεία
Video
Δυνατότητα έκδοσης ορισμένων αναφορών με εγγραφές
που απαντούν σε συγκεκριμένα κριτήρια (προαιρετικό
χαρακτηριστικό)
Βήμα επιλογής παραχώρησης άδειας χρήσης, που
παρέχεται από το Ίδρυμα
Ενσωμάτωση βήματος επιλογής άδειας από τα Creative
Commons.
Λειτουργίες Περιβάλλοντος Διαχειριστή
Το σύστημα επιτρέπει στο διαχειριστή την οργάνωση της
ροής εργασίας (work flow) μέχρι της τελικής υποβολής του
τεκμηρίου στο αποθετήριο (παραμετροποίηση)
Παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης μιας φόρμας σε
οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας χωρίς να απαιτείται
αναδιοργάνωση του συνόλου της Β. Δεδομένων
Ο διαχειριστής προσδιορίζει τα σημεία ελέγχου μιας
υποβολής πριν την οριστική ένταξη στο αποθετήριο
Το σύστημα επιτρέπει την ενημέρωση του υποβάλλοντος
την εργασία, μέσω e‐mail, σε περίπτωση που κατά τον
έλεγχο εντοπίσθηκαν ελλείψεις
ΝΑΙ
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Σελίδα 123 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
56.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου μπορεί να είναι αποδοχή,
απόρριψη και επιστροφή για διόρθωση. (Τα δεδομένα
μέχρι τελικής υποβολής και έγκρισης του τεκμηρίου,
μπορούν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα.)
57.
Δυνατότητα επεξεργασίας της εγγραφής πριν αλλά και
μετά την υποβολή της.
58.
Επεξεργασία προτύπου μεταδεδομένων (metadata
schema)
59.
Το σύστημα παρέχει στο διαχειριστή δυνατότητες:
Εμφάνισης χαρακτηριστικών του συστήματος.
Εμφάνιση δραστηριότητας χρηστών.
Επεξεργασία χρηστών και δικαιωμάτων.
Προβολή στατιστικών χρήσης ανά τεκμήριο.
Εισαγωγή μεταδεδομένων
60.
Δυνατότητες Ανάπτυξης του Λογισμικού
61.
Δυνατότητα επιλογής της εμφάνισης της πρώτης σελίδας
υποδοχής και του τρόπυ παρουσίασης των αποτελεσμάτων
από έτοιμα Themes ή δημιουργίας ειδικά σχεδιασμένης
πρώτης σελίδας και του περιβάλλοντος διεπαφής του
χρήστη με το Αποθετήριο
62.
Δυνατότητα δημιουργία πολλών διαφορετικών συλλογών
και ανάπτυξης ειδικής ροής υποβολής εγγραφής για κάθε
συλλογή του αποθετηρίου
63.
Δυνατότητα, προαιρετικά, ανάπτυξης ειδικής φόρμας
εισαγωγής εγγραφής ανάλογα με το τεκμήριο (κατηγορίες
μεταδεδομένων που προσαρμόζονται στον τύπο του
τεκμηρίου)
64.
Δυνατότητα ανάπτυξης προσωποποιημένων υπηρεσιών.
Π.χ. Ειδοποίηση μέσω e‐mail για την προσθήκη νέας
εγγραφής στη συλλογή, αποθήκευση ιστορικού
αναζητήσεων χρήστη
65.
Αντίστοιχα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ΣΔΒΔ
(Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων) Ανοικτού Κώδικα
(MySQL,PostgreSQL, κλπ) αλλά και εμπορικό λογισμικό
(SQL, Oracle, κλπ)
66.
Έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με εξυπηρετητή
εφαρμογών (application server) Ανοικτού Κώδικα (π.χ.
Tomcat)
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
67.
Ψηφιοποίηση:
Ψηφιοποίηση 800 επιλεγμένων άρθρων
120 μελετών με 4 τεκμήρια (μ.ο) ανά μελέτη (480
τεκμήρια)
120 διατριβές και 6000 πτυχιακές εργασίες
68.
Η ψηφιοποίηση θα γίνει με επίπεδο σαρωτή ή book
scanner χωρίς να χρησιμοποιηθεί feeder
69.
Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα των
πρωτότυπων τεκμηρίων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους,
το είδος χαρτιού, το χρωματισμό τους, διπλές όψεις,
βιβλιοδεσίες κλπ
70.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ελάχιστες
δυνατότητες του λογισμικού και του υλικού (hardware),
που θα πρέπειι να χρησιμοποιηθεί ώστε να διασφαλισθεί η
υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης του υλικού:
‐ υπερκείμενος σαρωτής
‐ σύστημα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για
επίπεδο αποτέλεσμα
Σελίδα 124 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
‐ despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες)
‐ καθαρισμός εντύπου από σκουρότητα, κιτρίνισμα κλπ.
‐ deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας)
‐ cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά
περιθώρια κλπ.)
‐ υψηλές αναλύσεις σάρωσης ‐ δυνατότητα ψηφιοποίησης
τεκμηρίων διαφόρων μεγεθών.
‐ Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με
σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής
απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού.
Να δοθεί ακριβής περιγραφή τόσο των τεχνικών
χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί,
όσο και ο συνολικός προγραμματισμός των εργασιών
ψηφιοποίησης με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να αποθηκεύεται
σε μορφή PDF, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση
από το διαδίκτυο σε JPEG ή PNG και οι σμικρύνσεις σε JPEG
ή PNG, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων
όπου είναι απαραίτητοι όπως στην περίπτωση
συνοδευτικών αρχείων (όπως DWG, DXF κλπ για σχέδια για
παράδειγμα).
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του αποτελέσματος
της ψηφιοποίησης θα είναι:
Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση Ταυτόχρονης
σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός ανοικτού
εντύπου ή βιβλίου.
Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν
ακριβέστερα στο πρωτότυπο. Αποκοπή των
περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο.
Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται.
Περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη
βιβλιοδεσία.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσδιορίσουν το
λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουν για την επεξεργασία
των ψηφιακών ανατύπων των τεκμηρίων και να
προδιαγράψουν
λεπτομερώς
τα
τεχνικά
του
χαρακτηριστικά.
Από τα ψηφιακά υποκατάστατα θα δημιουργηθούν
ψηφιακά αντίγραφα με χαμηλότερες αναλύσεις.
Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν:
αρχεία προβολής μέσω διαδικτύου (τύπου PDF,
ανάλυσης 150 dpi, βάθους χρώματος 24 bit,
διάστασης ίσης με το πρωτότυπο).
αρχεία προεπισκόπησης (τύπου JPEG, ανάλυσης 72
dpi, βάθους χρώματος 24 bit, μεγέθους 200 pixels στη
μέγιστη διάσταση).
Τεκμηρίωση όλων των τεκμηρίων
Η τεκμηρίωση θα γίνει σύμφωνα με ανοικτά και ευρέως
χρησιμοποιούμεναπρότυπα μεταδεδομένων, όπως Dublin
Core, EAD, MARC, σε συνδυασμό με τολογισμικό
διαχείρισης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου που έχει
προσφερθεί και την παραμετροποίηση που έχει
οριστικοποιηθεί από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Παραμετροποίηση λογισμικού Διαχείρισης Ιδρυματικού
Αποθετηρίου
Θα δημιουργηθούν αρχεία χρηστών για κάθε Τμηματική
Βιβλιοθήκη και υπηρεσία αυτόματης ενημέρωσης των
αρχείων αυτών από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατ’
Σελίδα 125 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
80.
81.
82.
83.
84.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
έτος.
Θα υλοποιηθεί υπηρεσία αυτόματης ενημέρωσης των
χρηστών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με
την κατάσταση του ατομικού λογαριασμού τους
Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει κατάλληλη παραμετροποίηση
του Λογισμικού Διαχείρισης Αποθετηρίου ώστε να
παρέχεται η ευχέρεια στους χρήστες του να εισάγουν
μόνοι τους τις εργασίες τους. Αυτό θα γίνει με τη σχεδίαση
ειδικών φορμών για κάθε περίπτωση απόθεσης (εργασία,
μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική εργασία, δημοσίευση,
κλπ)
Στα πλαίσια της παραμετροποίησης θα διαμορφωθεί η
δομή του format που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. Dublin Core)
τόσο ως προς τα βασικά πεδία όσο και αυτά που επιθυμεί
η βιβλιοθήκη (τοπικά) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα με εθνικά και διεθνή αποθετήρια και τα
δεδομένα που θα καταχωρηθούν να είναι διαθέσιμα σε
OAI‐PMH, τόσο σε επίπεδο αποστολής (send) όσο και
λήψης (receive)
Θα γίνει κατάλληλη παραμετροποίηση ώστε να
διευκολύνεται η απόθεση χωρίς σφάλματα, ιδιαίτερα για
τις πληροφορίες εκείνες που συνιστούν κριτήρια
αναζήτησης (σημασιολογικά κριτήρια). Αυτό θα επιτευχθεί
μέσω διαμόρφωσης καταλόγων επιλογής (π.χ. καθηγητές
και εποπτεύοντες καθηγητές ανά Τμήμα)
Θα διερευνηθεί και θα υλοποιηθεί ο βέλτιστος τρόπος
ανάκτησης εγγραφών από τους χρήστες, τόσο της
βιβλιοθήκης όσο και του Ιδρυματικού Αποθετηρίου,
προκειμένου να διαμορφώνουν προσωπικά αποθετήρια
(MyIR) ή βιβλιογραφίες (π.χ. εξαγωγή σε ειδικευμένο
λογισμικό όπως EndNote, RefWorks, Zotero, κλπ)
Τόσο στο επίπεδο της επικοινωνίας, όσο και στην
εμφάνιση των δεδομένων θα ληφθεί υπόψη η εξασφάλιση
πρόσβασης σε ΑμΕΑ, στο βαθμό που το επιτρέπουν το ήδη
υπάρχον λογισμικό καθώς και αυτό που θα προσφερθεί
στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Α5.11 Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση – Πιλοτική Λειτουργία
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Εκπαίδευση
1.
Η λύση που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί
κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις της παραγράφου «Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης»
2.
Να περιγραφεί η μεθοδολογία και να δοθεί το
χρονοδιάγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκπαίδευση.
3.
Να δοθεί πίνακας στον οποίον θα αναφέρονται αναλυτικά
όλες οι προσφερόμενες κατά αντικείμενο και προϊόν
εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η διδακτέα ύλη.
4.
Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλους
χώρους που θα εξασφαλίσει η Αναθέτουσα Αρχή εντός του
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος
5.
Διαχειριστές συστήματος (5 εκπαιδευόμενοι)
6.
Χρήστες (30 εκπαιδευόμενοι)
Σελίδα 126 από 147
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥18 ώρες
≥38 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τεκμηρίωση
7.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αναλυτική
τεκμηρίωση του λογισμικού και του φυσικού σχεδιασμού
του συστήματος σε ένα (1) τουλάχιστον αντίτυπο και σε
ηλεκτρονική μορφή.
8.
Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη εγχειρίδια χρήσης και
διαχείρισης των υποσυστημάτων και των εφαρμογών, σε
ένα (1) αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια
χρήσης και διαχείρισης των εφαρμογών (οδηγοί χρήσης &
διαχείρισης) που θα αναπτυχθούν θα είναι στην Ελληνική
Γλώσσα. Τα τεύχη θα είναι καταρτισμένα ανάλογα με τις
απαιτήσεις των κατηγοριών των χρηστών και των
διαχειριστών.
9.
Στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και της περιόδου
παραγωγικής λειτουργίας θα διατίθενται αντίτυπα όλων
των μεταβολών ή τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων των
εγχειριδίων χωρίς πρόσθετο κόστος.
10.
Τα εγχειρίδια χρήσης των υποσυστημάτων και το αναλυτικό
εγχειρίδιο σχετικά με τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων όλων
των δεδομένων του συστήματος καθώς και με τον τρόπο
αποκατάστασης τους θα δοθούν και σε ψηφιακή μορφή.
Ειδικότερα οι οδηγοί χρήσης που θα παραχθούν θα πρέπει
να είναι προσβάσιμοι και μέσα από το περιβάλλον Web
Browser.
Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας
11.
Χρονικό διάστημα πιλοτικής λειτουργίας σύμφωνα με την
αντίστοιχη παράγρραφο
12.
Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις αλλαγών (change
requests) των χρηστών βάσει προτύπου φόρμας και
διαδικασίας που θα κοινοποιήσει στην ΕΠΠΕ ένα (1) μήνα
πριν την προγραμματιζόμενη έναρξη της πιλοτικής
λειτουργίας.
13.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του σταδίου πιλοτικής λειτουργίας
αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος
και την ένταξή του σε παραγωγική λειτουργία.
14.
Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής λειτουργίας θα λειτουργεί
ταυτόχρονα και το παλαιό σύστημα, ώστε σε περίπτωση
προβλημάτων να υπάρξει η δυνατότητα επιστροφής σε
αυτό
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Α5.12 Παραγωγική λειτουργία – Εγγύηση
A/A
1.
2.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Χρονική περίοδος Εγγύησης για ένα (1) έτος από την
Οριστική Παραλαβή. Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
της αντίστοιχης παραγράφου.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης του
συστήματος και υποστήριξης των χρηστών, σύμφωνα με τα
όσα αναγράφονται στην Α4.5. Ο Ανάδοχος καλείται να
παρουσιάσει πλάνο προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Σελίδα 127 από 147
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Α5.12.1 Εφαρμογές
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανθρωπομήνες
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ [€]
ΜΕ ΦΠΑ
[€]
1
2
...
ΣΥΝΟΛΟ
Α5.12.2 Υπηρεσίες
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]
ΜΕ ΦΠΑ [€]
1
ΣΥΝΟΛΟ
Α5.12.3 Άλλες δαπάνες – Εκπαίδευση - Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης
Λειτουργίας (πιλοτική, παραγωγική)
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανθρωπομήνες
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]
ΜΕ ΦΠΑ
[€]
1
2
ΣΥΝΟΛΟ:
Α5.12.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Εφαρμογές (C4.1)
2
Υπηρεσίες (C4.2)
Άλλες δαπάνες – Εκπαίδευση - Υπηρεσίες
Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας (πιλοτική –
παραγωγική) (C4.3)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
3
Σελίδα 128 από 147
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σχέδιο Σύμβασης
Στη _________________ σήμερα την ……………………. ημέρα ………………., μεταξύ αφενός του
__________________________________που
εδρεύει
στην
__________________,
___________________που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
_____________________________και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως
«η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου _____________________που εδρεύει __________________, οδός
__________________,
ΤΚ
_________,
νομίμως
εκπροσωπούμενη
______________________και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο
Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα
Αρχή με την υπ αριθμόν ________ διακήρυξη (αριθμός πρωτοκόλλου ________) («η
Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την Αριθμ. Πρωτ. EE …………………..
απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του
έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας» σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.
Προκαταρκτικές Διατάξεις
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο
παρόν άρθρο.
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή
ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών,
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: Η « Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίόυ στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» με αντικείμενο
όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Διοίκησης & Παραλαβής Έργου: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης
από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργο»
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την
επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν
να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη
Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη
εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σελίδα 129 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη
για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.
Εμπιστευτική Πληροφορία: σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε πληροφορία /
δεδομένο, σε οποιαδήποτε μορφή, διαμορφωμένη ή μη, που παρέχεται από το ένα μέλος
στο άλλο και το οποίο κρίνεται εμπιστευτικό από το μέλος που το παρέχει και αναφέρεται
ως αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες
που αφορούν πελάτες, τιμολόγηση προϊόντων, οικονομικά στοιχεία, τεχνικές της εμπορίαςπροώθησης προϊόντων, τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
λογισμικού υπολογιστών, προγραμμάτων, αλγορίθμων, πηγαίου κώδικα, πρωτοκόλλων
ελέγχου και εν εκκρεμότητα εφαρμογές αποκλειστικής εκμετάλλευσης), και αφορούν τρόπο
κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων των συμβαλλομένων, κάθε μη
δημοσιοποιημένη, ανταγωνιστική ή τεχνικά πολύτιμη πληροφορία, κτλ. Εμπίπτουν εδώ και
οι προφορικές αποκαλύψεις εμπιστευτικών πληροφοριών.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο στοχεύει στην :
Αναβάθμιση
των
παρεχόμενων
υπηρεσιών
του
Ιδρυματικού
Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (λογιζόμενου ως ενιαίου
ολοκληρωμένου συστήματος) καθώς και ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων
υπηρεσιών δημιουργίας, απόθεσης, αναζήτησης, και οργάνωσης του περιεχομένου
αλλά και υπηρεσιών πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Καταθετηρίου/
Αποθετηρίου
Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας αφενός με την αναδρομική απόθεση ψηφιακού περιεχομένου αλλά
και με την ψηφιοποίηση έντυπων και ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και
εισάγονται συνεχώς) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των
Παραρτημάτων. O εν λόγω εμπλουτισμός προϋποθέτει την δημιουργία σχετικής
δομής-υποδομής που δεν υφίσταται σήμερα.
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει αναλυτικά το προς ψηφιοποίηση υλικό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αριθμός Τεκμηρίων –
άρθρων/δημοσιεύσεων μελών του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας
Μελέτες - Εργασίες - Συλλογικά Έργα
Μελών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Παρουσιάσεις
Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και
Διατριβές Μεταπτυχιακών
Ανάλυση
Αριθμός
τεκμηρίων
800 επιλεγμένα άρθρα
800
120 μελέτες με 4
τεκμήρια (μ.ο.) ανά
μελέτη
120 διατριβές, 6000
πτυχιακές εργασίες
480
6120
Πίνακας 8 : Υλικό προς Ψηφιοποίηση
Αξίζει να αναφερθεί ότι από το προτεινόμενο υλικό για τον Εμπλουτισμό του
Ιδρυματικού Αποθετηρίου, το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί ενώ το άλλο 30% θα
είναι υλικό πρωτογενώς ψηφιακό. Για το λόγο αυτό, το υλικό και τα τεκμήρια
δύνανται να τροποποιηθούν έτσι ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των συνολικών
τεκμηρίων
Η απόκτηση αναβαθμισμένου ΟΠΣΒ, με την ένταξη στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας
Δράσης – Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου
Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας
Σελίδα 130 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Δημιουργία Υπηρεσίας Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου – για περιορισμό του
ελλείμματος προσωπικού και Υπηρεσίας Υποστήριξης Τελικών Χρηστών σε έντυπη
και πολυμεσική μορφή, καθώς επίσης και παροχή ασύγχρονης επικοινωνίας, αλλά
και επικοινωνίας πραγματικού χρόνου με τις βιβλιοθήκες (υπηρεσίες πέραν του
ιδρυματικού καταθετηρίου)
3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και
όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.
4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε
άλλου εγγράφου.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου
στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.
5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα,
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή
τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
<Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής >
Για τον Ανάδοχο:
<Στοιχεία Αναδόχου>
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση,
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι
γραπτή.
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ EΡΓΟΥ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.
Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του
υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.
Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της
άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της
ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων.
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα
πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της ΕΠΠΕ.
Παρ’ όλα αυτά:
Σελίδα 131 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου
Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή
και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών
του
β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων
του εκπροσώπου της.
Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΠΕ χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται σε
ειδικό βιβλίο.
7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου
που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα
Λειτουργίας).
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς
τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας
Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να
μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του
έγκριση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα
Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά
στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον
Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι
εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για
τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα
συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη
της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο
Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων
και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου
καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία
αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν
αφορούν το Έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση
και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει
στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από την
Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και
ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και
οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας,
Σελίδα 132 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της
αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη,
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που
έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο
νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση
αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους
που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση
της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από
τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους
συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος
ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου
υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση
για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση
της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που,
κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
Έργου, για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε
(Β.2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση
της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Σελίδα 133 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση
της Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά
ο Ανάδοχος.
10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
10.1 Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με
το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και
δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας,
που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός
και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
10.2 Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της
Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για
την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
10.3 Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους
μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή και στον Φορέα
Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι οποίοι θα είναι πλέον οι
αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν
από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή
προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει,
την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής,
αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε
περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.
10.4 Στην περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της αναθέτουσας αρχής από
τρίτο για οπουδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα του λογισμικού, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση, άλλως θα
προσεπικληθεί νομίμως από την αναθέτουσα αρχή βάση των σχετικών διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι την
Ημερομηνία Εκκίνησης, τους συμμετέχοντες στην ΕΠΠΕ.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
12. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ΕΠΠΕ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη,
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο
αίτημα του Αναδόχου.
Σελίδα 134 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την
οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
13. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους
υλοποίησης του Έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων
ημερών και ωρών. Αντίστοιχα η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο
πρόσβαση σε υπάρχουσες εφαρμογές εφόσον αυτές έχουν συνάφεια με το έργο.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως
τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
14. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
19. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του
Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν
αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη
Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του
Έργου.
20. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
22. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της
Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
23. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες
και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
Σελίδα 135 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά
το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες
τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με
άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης,
ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε
πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους
ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα
τρίτα αυτά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή
Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής
του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη
φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του
Σελίδα 136 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
32. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
33. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ
των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται
στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται
από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
34. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με
αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε
ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον
αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.
35. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες
προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα
2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/
παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/
ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης).
36. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα
πλαίσια υλοποίησης του Έργου.
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει την Ομάδα Έργου που έχει
προσδιορίσει στην Προσφορά του. Αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου γίνεται
κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αναδόχου προς την ΕΠΠΕ και γραπτής σύμφωνης
γνωμοδότησης της ΕΠΠΕ.
16. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος
κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. Πιο
συγκεκριμένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
……………………. ποσού ………………………… €.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά ένα (1) μήνα και επιστρέφεται μετά την οριστική
παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συμβαλλομένους.
Σελίδα 137 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Λειτουργίας. Σχετικά εφαρμόζεται η παρ.15 του άρθρου 25 του Ν,3614/2007, όπως
προστέθηκε με την παρ 1α του άρθρου 4 του Ν.4156/2013
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του
Έργου, πριν από την επιστροφή σ’ αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκειμένου να
επιστραφεί αυτή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας για την καλή
λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος του Τεύχους Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5%
του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο
από την Περίοδο Εγγύησης κατά ένα (1) μήνα και η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της
Περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους..
Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω
ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα
για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο
οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα
περιγράφονται.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10)
Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος
δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία
που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων
που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
Πρόγραμμα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις
18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ................. ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
...............
..............
Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ.
Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ
Σελίδα 138 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το
αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.
19. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου,
οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, εφόσον του ζητηθεί, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συντάξει εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου,
τις οποίες υποβάλλει στην ΕΠΠΕ.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές εκθέσεις
για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του
προγράμματος εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τις προμήθειες,
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της
Σύμβασης, και επιτρέπει στην ΕΠΠΕ να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο
και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους.
20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
και διαρκεί ................. Ημέρες.
Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρθηκε στο Άρθρο 18 της Σύμβασης απεικονίζει την
προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων
άρθρων.
21. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος
του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα 30
(τριάντα) Ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΠΕ μέσω της Αναθέτουσας Αρχής θα
ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της
Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχής ευθύνης του ή για
λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα
μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη
και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή
του.
Η ΕΠΠΕ εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία
αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε
με αναδρομική ισχύ.
Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι
δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που
ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την
αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα
επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η ΕΠΠΕ κρίνει ότι, με την
ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των
Σελίδα 139 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.
22. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Σελίδα 140 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:
a. ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που
καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική
Προσφορά του Αναδόχου
b. ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη
περίπτωση.
2. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί
μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από
τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας
Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης
μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/
λογισμικού.Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα
της Αναθέτουσα Αρχή
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει
οποιαδήποτε αποζημίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται
στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς
μεταθέσεις.Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους
επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη
ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο
χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την
επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
6. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα
στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι
ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών,
αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά στα
μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την
κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το
αναλογούν συμβατικό τίμημα, εφόσον διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και
αποτελεσματικότητα του παραληφθέντος έργου.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα προβλεπόμενα ανωτέρω
πρόστιμα, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που
υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την
ημερομηνία παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερημερίας
Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών: στην περίπτωση
διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή
Παραλαβής & Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου διαβιβάζει εγγράφως στον
Σελίδα 141 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας
παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να
συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και
συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία
επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο
χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό
χρόνο του Έργου. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από
την σχετική Επιτροπή, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη
Σύμβαση.
Όταν η παράδοση ενδιάμεσης φάσης ή του συνόλου του έργου δεν γίνεται μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή την παράταση που μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου
26 του Π.Δ. 118/2007 και μετά απο σχετική έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, η Αναθέτουσα Αρχή
έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου
34 του Π.Δ. 118/2007.
Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 και με τις
συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.
Παραδοτέα και Υπηρεσίες
9. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της
Σύμβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη,
με τα οριζόμενα στη παρούσα Σύμβαση και στην Προσφορά του Αναδόχου.
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της
Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην ΕΠΠΕ. Στην αίτηση θα
αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με
τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.
10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού
εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη
Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή
σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές,
λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
Η περίοδος της εγγύησης έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική
διάρκεια ........... . Στο διάστημα αυτό, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο Ανάδοχος
εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους
Διακήρυξης και της Προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την
Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής του
παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και
με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο
αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν
έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή
του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό
Σελίδα 142 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα
χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του
ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα παρακάτω:
Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Ο
χρόνος αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το μέγιστο 15
(δεκαπέντε) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (μέσω
τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη
οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε με επί τόπου
επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης των
εφαρμογών.
Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του
προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) όταν αυτές είναι
εμπορικά διαθέσιμες από τον Ανάδοχο
Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών
αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος, όταν αυτό
είναι διαθέσιμο από τον Ανάδοχο.
Το προσωπικό του γραφείου υποστήριξης (helpdesk) θα αποτελείται από στελέχη του
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία
του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά
διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου
Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες μεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε
εργάσιμης μέρας. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που
αναφέρονται από το προσωπικό του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας. Κάθε περιστατικό πρέπει να
λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής
πληροφορία: Υπηρεσία, είδος λογισμικού & εξοπλισμού, περιγραφή βλάβης, ώρα
αναγγελίας.
Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω
τρόπους: (i) Τηλέφωνο, (ii)Email, (iii) Fax, (iv) ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα
καταγράφονται κατ’ ελάχιστο, ο χρόνος έναρξης και λήξης του προβλήματος, η
περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.
2. Ο εξοπλισμός και η τυχόν Web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη
λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Αναδόχου.
3. Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία
παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με το helpdesk του Αναδόχου είναι τα εξής: tel, fax, email,
web………………………………………………………………………………
Πληρωμές
11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του
Έργου έξοδα, όπως:
Σελίδα 143 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση
β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου
γ) οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις για τον εκτελωνισμό του
εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο
στους χώρους εγκατάστασής του.
δ) οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του κλπ,
καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν.
ε) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
στ) πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου, που όφειλε ο
Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της προσφοράς.
Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή
αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια,
παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που
πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου,
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της
έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.
12. ΤΙΜΗΜΑ
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό
των ....................., συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.
Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής βαρύνουν τον Ανάδοχο.
13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει όπως περιγράφεται στον παρακάτω
Πίνακα:
Σελίδα 144 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ης
α) Ποσοστό δέκα πέντε (15%) του συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση της 1 φάσης.
ης
β) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση της 2
φάσης.
ης
γ) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση της 4
φάσης και πριν την έναρξη της πιλοτικής περιόδου.
δ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204
τ.Β΄ 15-09-2011), ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται
επί της συνολικής αξίας εκτός Φ.Π.Α της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας κατά την
πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
Οι πληρωμές θα γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον έχει προηγηθεί η αντίστοιχη
καταβολή της χρηματοδότησης του έργου.
Παράδοση Και Παραλαβή
14. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή του λογισμικού και των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα
γίνεται από την ΕΠΠΕ εντός δέκα ημερών από την έγγραφή ειδοποίηση του Αναδόχου.
Μελέτες, αναφορές, τεκμηριωτικό υλικό, κλπ. σχετικά με το έργο παραδίδονται σε 5 (πέντε)
έντυπα αντίγραφα καθώς και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word).
Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά σε ερωτήματα
της ΕΠΠΕ και να παρέχει διευκρινήσεις επί των παραδοτέων του έργου για διάστημα
τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύμβασης, η Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) διαβιβάζει εγγράφως
στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας
παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να
συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και
συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία
περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει
το συνολικό χρόνο του Έργου.
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ,
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.
Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύμβασης
15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠΠΕ.
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές
Σελίδα 145 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή
εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει
όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, λογισμικό, υλικά ή άλλα αγαθά
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα
με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων
και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
που δεν έχει ακόμα πληρώσει.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί
στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
16. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή
τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 20 της
Σύμβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον προμηθευτή για
κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.
17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σελίδα 146 από 147
ΑΔΑ: ΒΙΨ646914Β-Α0Γ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο TEI Δυτικής Μακεδονίας»
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Επίλυση Διαφορών
18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της
ΕΠΠΕ και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, αφού προηγουμένως
δεν επιλυθεί με προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Κοζάνης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
Η Σύμβαση κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.
Για θέματα, που δε ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του
Προσφορά και η Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων
διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται
νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα
2 (δύο) κατατέθηκαν στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και 2 (δύο) παρέλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα
Νομική Υπηρεσία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης
& Έρευνας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Κανάβας Γεώργιος
Χαριτούδη Γεωργία
Σελίδα 147 από 147