124_Eastrunner_ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΕΑΑΠ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΕΑΑΠ Α.Ε.)
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
ΝΠΙΔ [άρθρο 266 Ν.3463/2006]
ΑΦΜ : 090063413 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών
ΑΡΜΑΕ : 70502/004/Β/10/0233
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ραφήνα – Πικέρμι
Αρ. πρωτ.
Διαβάθμιση
ΑΔΑ
Αρμόδιος : Ειρήνη Πολίτου
Τηλέφωνο : 2106039550
e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
:
:
:
:
25-07-2014
122
Αδιαβάθμητο
Δεν απαιτείται
ΠΡΟΣ
k. Σταυρίδη Χρυσόστομο, Site Eastrunner.gr
ΘΕΜΑ
«Απογραφή» ΔΕΑΑΠ Α.Ε. ως ΝΠΙΔ στο ΥΠΕΣ.
Αγαπητέ κύριε Σταυρίδη,
Με αφορμή : (α) την συνέντευξη τύπου του Υπ. Εσωτερικών περί απογραφής των ΝΠΙΔ, (β)
της σχετικής ανάρτησης στο έγκυρο site σας η οποία αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις που
δεν έχουν απογραφεί με την δημοσίευση πίνακα των ΝΠΙΔ που συμπεριλαμβάνεται και η
ΔΕΑΑΠ του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, (δ) σχετικές επιστολές από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αθηνών, το Υπ. Εσωτερικών και το Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθμισης περί
απογραφής των Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα :
1. Οι επιστολές και τα έγγραφα περί απογραφής των ΝΠΙΔ, μνημονεύουν τους δύο
Νόμους 4223/2013 (ΦΕΚ 287Α) και Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85) οι οποίοι αναφέρονται με
σαφήνεια σε Νομικά πρόσωπα που το προσωπικό τους μισθοδοτείται από την
Ενιαία Αρχή Πληρωμών και ανήκουν στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου, στη δε παράγραφο περί κυρώσεων αναφέρεται διακοπή της
χρηματοδότησης και της επιχορήγησης σε περίπτωση μη απογραφής. Όμως, δεν
αναφέρεται σε δημοτικές εταιρίες ειδικού σκοπού του άρθρου 266 του Ν.3453/2006
αλλά γενικώς σε εταιρίες που εφαρμόζουν τον Ν.2190/1920 περί Α.Ε. Όμως η
ΔΕΑΑΠ, δεν λαμβάνει καμία επιχορήγηση και καμία επιδότηση ούτε από το
προϋπολογισμό του Δήμου, ούτε από οποιοδήποτε άλλο κρατικό φορέα. Η ΔΕΑΑΠ
συνεπώς, δεν διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και οι εργαζόμενοί της δεν ανήκουν στο
Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
2. Όπως εμφαίνεται στη τελευταία έκδοση του Μητρώου Υπηρεσιών & Φορέων της
Ελληνικής Διοίκησης, στη σελίδα 13, αναφέρεται σαφώς : «Δεν υπάγονται στο
δημόσιο τομέα οι κάθε είδους επιχειρήσεις των ΟΤΑ». Είναι επίσημη έκδοση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συμμετέχει στην απογραφή !!!
Έδρα
Γραφεία
:
:
Αραφηνιδών Αλών 12 – 19009 Ραφήνα
Λεωφ. Μαραθώνος 34 & Ολυμπιονικών – 19009 Πικέρμι
www.deaap.gr
ΔΕΑΑΠ Α.Ε.
3. Το προσωπικό της ΔΕΑΑΠ Α.Ε. αμείβεται από ίδιους πόρους και έσοδα της Εταιρίας
από τις εκμεταλλεύσεις της. Το προσωπικό της ΔΕΑΑΠ δεν αμείβεται από την Ενιαία
Αρχή Πληρωμών , δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, δεν αμείβεται από δημόσιο
χρήμα και δεν ανήκει νομικά στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού
Δημοσίου.
4. Από τις 29-08-2013 η Εταιρία έχει αποστείλει προς : (α) την Υπηρεσία Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, (β) την Δ/νση Περιφερειακής ανάπτυξης, τμήμα ανωνύμων
εταιριών αντίγραφα του καταστατικού της Εταιρίας, του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας και του κανονισμού προμηθειών. Έως σήμερα, καμία από τις ανωτέρω
υπηρεσίες δεν μας έχει αποστείλει έγγραφα ή ηλεκτρονικά, καμία παρατήρηση,
σχόλιο ή άρνηση επί των εγγράφων αυτών.
5. Η Εταιρία μέσω του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, αποστέλλει συστηματικά, ανά
τρίμηνο, τα οικονομικά στοιχεία της, τα οποία και εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση
της ΕΕΤΑΑ.
6. Η διοίκηση της Εταιρίας που ανέλαβε στις 07-08-2013, ενεργοποίησε άμεσα την
υποχρέωση της για ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων της στο «Διαύγεια». Στην
διεύθυνση
https://et.diavgeia.gov.gr/f/deaapae
μπορεί
ο
οποιοσδήποτε
ενδιαφερόμενος να δει αναλυτικά στοιχεία για την Εταιρία. Όλα δε τα οικονομικά
στοιχεία έχουν επίσης αποσταλεί από τις 14-02-2014 στην Υπηρεσία Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και έως σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία παρατήρηση, σχόλιο,
ή άρνηση επί των εγγράφων αυτών.
7. Η ΔΕΑΑΠ έχει αποστείλει στοιχεία απογραφής ηλεκτρονικά στην βάση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, από τις 06-06-2014. Μάλιστα, η ΕΛΣΤΑΤ δεν τοποθετεί την
ΔΕΑΑΠ στο πίνακα Δ.Υ.Ε. (Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος) διότι ακριβώς δεν
διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, δεν επιδοτείται από τον δημοτικό προϋπολογισμό.
8. Στις 08-07-2014, με το υπ.αρ. πρωτ. ΔΕΑΑΠ 113, που απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω
του syzefxis mail της Εταιρίας προς τον Δήμο, εκ νέου διευκρινίζεται ότι η ΔΕΑΑΠ δεν
επιδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου και το προσωπικό της δεν αμείβεται
από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο.
9. η Εταιρία έχει αποστείλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία απογραφής από τις 02-09-2013.
Παρατηρήσαμε ότι η εφαρμογή αφορά στοιχεία υπαλλήλων για την ηλεκτρονική
υπηρεσία διαχείρισης στοιχείων μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο (Ενιαία
Αρχή Πληρωμών). Προς τούτο ηλεκτρονικά την ίδια ημερομηνία υποβάλλαμε με το
υπ.αρ. 96080 ηλεκτρονικό αίτημα όπου ζητούσαμε διευκρινήσεις για την απογραφή,
δεδομένου ότι οι υπάλληλοι της Εταιρίας ΔΕΑΑΠ Α.Ε. δεν αμείβονται από την Ενιαία
Σελίδα 2 από 4
ΔΕΑΑΠ Α.Ε.
Αρχή Πληρωμών, ούτε από τη μισθοδοσία του Δήμου. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει
καμία ισχύουσα νομοθεσία, εγκύκλιος, Υπουργική απόφαση ή άλλη διοικητική
πράξη που να ορίζει ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΑΑΠ και των ΝΠΙΔ αυτού του είδους,
θα υπαχθούν ή θα αμείβονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Συνεπώς, τι ακριβώς
να απογράψουμε ; Στην ηλεκτρονική βάση του Δημοσίου, εργαζόμενους που δεν
αμείβονται από το Ελληνικό Δημόσιο; ή που δεν αμείβονται με δημόσιο χρήμα ή
από κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου ; Αυτό το ερώτημα το έχουμε
απευθύνει προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια και το Υπ.
Εσωτερικών σε υπηρεσιακούς παράγοντες και σαφή απάντηση δεν έχουμε λάβει.
10. Η μισθοδοσία του προσωπικού έχει προσαρμοστεί πλήρως στις διατάξεις όπου
αναφερόταν σαφώς και η νομική μορφή της Εταιρίας. Ειδικότερα, έχουν γίνει
περικοπές στην μισθοδοσία, έχουν καταργηθεί τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και
το επίδομα αδείας.
Παράλληλα η μισθοδοσία του προσωπικού έχει κάποια
ιδιόμορφα χαρακτηριστικά λόγω ακριβώς των βαρδιών (νυκτερινή επαύξηση,
εργασία Κυριακής και αργία) ακολουθώντας τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
Επιθεώρησης Εργασίας, με υπολογισμό με βάση τον ιδιωτικό τομέα, και όχι τη
μισθοδοσία δημοσίου , αφού αυτή η μισθοδοσία καταβάλλεται από ίδια έσοδα της
Εταιρίας.
11. Επίσης, ως ενδεχομένως γνωρίζετε και φαίνεται και από τα δημοσιευμένα
οικονομικά στοιχεία στο Διαύγεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αμείβεται ούτε για
τις συνεδρίες του, ούτε για την προσωπική εργασία που καταβάλλει στην Εταιρία.
Είναι άμισθο, και λειτουργεί απολύτως εθελοντικά.
12. Το επιχείρημα ότι επειδή ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου κατέχει άνω του 50% των
μετοχών της Εταιρίας, κατατάσσει «αυτόματα» την Εταιρία ως Δημόσιο τομέα, είναι
αίολο και αβάσιμο και δεν αναφέρεται σε καμία διάταξη Νόμου για αυτού του
είδους τις δημοτικές επιχειρήσεις και αντίθετο με το μητρώο φορέων και υπηρεσιών
του δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Με βάση τα ανωτέρω, καλούμαστε:
1. να απογραφούμε ως φορέας του δημοσίου, τη στιγμή που δεν είμαστε !
2. να απογράψουμε το προσωπικό μας, στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Δημοσίου, το
οποίο δεν αμείβεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ούτε δημόσιοι υπάλληλοι
είναι!
3. να αποτυπώσουμε οικονομικά στοιχεία, από τα οποία το δημόσιο χρήμα και ο
προϋπολογισμός του Δήμου δεν έχει καμία συμμετοχή !!
Σελίδα 3 από 4
ΔΕΑΑΠ Α.Ε.
Ταυτόχρονα, από όσα έγγραφα, εγκυκλίους και Νόμους γνωρίζουμε δεν υπάρχει
αποτυπωμένη πουθενά αυτή η υποχρέωση, παρά μόνο ως εξαγωγή λογικοφανούς
συμπεράσματος.
Εφόσον βέβαια τεκμηριωθεί με σαφήνεια η υποχρέωση της Εταιρίας και μας αποσταλεί ένα
έγγραφο από αρμόδια αρχή που να μας εντέλει να απογράψουμε προσωπικό στη βάση
δεδομένων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου, χωρίς το προσωπικό αυτό να αμείβεται από αυτή, προφανώς και θα είμαστε
συνεπείς.
Στη σημερινή συνθήκη όμως, όχι μόνο δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση απογραφής για την
ΔΕΑΑΠ ως προς τη νομική της μορφή και τη τυποποίησή της, αλλά είναι εντελώς εκτός
προδιαγραφών της ίδιας της απογραφής.
Μας δημιουργεί δε έκπληξη το γεγονός ότι όλα τα ανωτέρω αληθή και πραγματικά γεγονότα
και στοιχεία δεν είναι κατανοητά από τις αρμόδιες αρχές, αλλά επίσης δεν μας απαντούν
εγγράφως για αυτά.
Η παρούσα εκδίδεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου εκ του καταστατικού της Εταιρίας
και του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας, εκπροσωπώντας την ΔΕΑΑΠ
Α.Ε.
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση περαιτέρω σας είναι αναγκαία.
Για την ΔΕΑΑΠ Α.Ε.
Με εκτίμηση.
Γιάννης Κανάβας
Διευθύνων Σύμβουλος
Σελίδα 4 από 4