Αύξηση αποδόσεων και καλύτερη ποιότητα µε διαφυλλικές λιπάνσεις

Αύξηση αποδόσεων και
καλύτερη ποιότητα µε
διαφυλλικές λιπάνσεις σε
σιτάρι, καλαµπόκι, βαµβάκι,
τριφύλλι
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Προϊόντα που χρησιµοποιούνται:
MIX-FYT WET-HORIZON 4
+
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
MIX-FYT
Πλήρης διαφυλλικό µε Άζωτο και όλα τα
ιχνοστοιχεία σε χηλική µορφή
Επίσης περιέχει ελεύθερα αµινοξέα 25%
Οργανικός Πρωτεϊνικός
Παράγοντας……………. 18%
Άζωτο……………..…… 6%
Ψευδάργυρος… 0,5%
Μαγνήσιο……………… 2,5%
Μαγγάνιο…….. 0,5%
Ασβέστιο………………. 2%
Βόριο………… 0,3%
Σίδηρος………………… 0,7%
Χαλκός……….. 0,3%
Περιέχει όλα τα ιχνοστοιχεία στις σωστές αναλογίες.
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
WET-HORIZON 4
Άριστος συνδυασµός Αζώτου-Φωσφόρου-Καλίου
Επίσης περιέχει ελεύθερα αµινοξέα 25%
Οργανικός Πρωτεϊνικός
Παράγοντας………………. 18%
Άζωτο……………………... 15%
Φώσφορος………………… 10%
Κάλιο……………………...
7%
Περιέχει τα τρία απαραίτητα µακροστοιχεία
(Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο) στη σωστή αναλογία.
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Τρόπος εφαρµογής σε κάθε
καλλιέργεια
• Σιτάρι: 2 λίτρα ΜΙΧ-FYT + 2 λίτρα WET-HORIZON 4
στα 10 στρέµµατα (η εφαρµογή µπορεί να γίνει και µε
ζιζανιοκτόνα).
1 ψεκασµός στο τέλος του αδελφώµατος
• Καλαµπόκι: 2 λίτρα ΜΙΧ-FYT + 2 λίτρα WET-HORIZON 4
στα 10 στρέµµατα.
2 ψεκασµοί: Ο 1ος όταν το καλαµπόκι έχει ύψος 10-15
εκατοστά και ο 2ος ύστερα από 10-15 ηµέρες
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Τρόπος εφαρµογής σε κάθε
καλλιέργεια
• Τριφύλλι: 2 λίτρα ΜΙΧ-FYT + 2 λίτρα WET-HORIZON 4
στα 10 στρέµµατα µετά από κάθε κόψιµο.
• Βαµβάκι: 2 λίτρα ΜΙΧ-FYT + 2 λίτρα WET-HORIZON 4
στα 10 στρέµµατα.
2 ψεκασµοί: Ο 1ος στα χτένια και ο 2ος στην ανθοφορία
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Οι συνηθισµένες λιπάνσεις:
• Παρέχουν στα φυτά συνήθως N, P, K
• Γίνονται νωρίτερα από την περίοδο που τις έχει ανάγκη το
φυτό µεγάλες απώλειες λόγω έκπλυσης, απονιτροποίησης,
εξαέρωσης
Η προτεινόµενη λίπανση:
• Παρέχει στα φυτά N, P, K, Μg, Ca, B, Zn, Mn, Cu και
αµινοξέα
• Γίνεται ακριβώς την περίοδο που το φυτό έχει µεγάλη ανάγκη
• Τα θρεπτικά στοιχεία και τα αµινοξέα προσλαµβάνονται
άµεσα χωρίς απώλειες
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Τι είναι τα αµινοξέα
Τα αµινοξέα είναι δοµικά συστατικά των Πρωτεϊνών.
Κάθε πρωτεΐνη είναι σαν µια αλυσίδα από πολλά αµινοξέα
ενωµένα µεταξύ τους.
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η σηµασία των αµινοξέων
• Ταχύτατη και άµεση θρέψη
Ανόργανη θρέψη: Ανόργανο Ν Οργανικό Ν Αµινοξέα
Προτεινόµενη θρέψη: Άµεσα χρησιµοποιήσιµα Αµινοξέα
• Αύξηση της δράσης των ενζύµων
π.χ. αυξάνεται η δράση της NAD-τρασανµινάσης η οποία καθορίζει
όλο τον µεταβολισµό των υδρογονανθράκων
• Ενίσχυση της φωτοσύνθεσης
Ειδικά σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (χαµηλές θερµοκρασίες),
τα αµινοξέα βοηθούν τα φυτά να ξεπεράσουν γρήγορα επιβραδύνσεις
στην ανάπτυξή τους
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η σηµασία των ιχνοστοιχείων
• Κάθε στοιχείο έχει καθορισµένη σηµασία για το φυτό.
Ο Ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τον σχηµατισµό της
αυξίνης, ενώ συµµετέχει και σε ενζυµικά συστήµατα που
λαµβάνουν µέρος στη µεταφορά ηλεκτρονίων στη σύνθεση και
αποικοδόµηση πρωτεϊνών.
Το Aσβέστιο είναι συστατικό όλων των κυτταρικών τοιχωµάτων.
Το Μαγνήσιο είναι συστατικό της χλωροφύλλης.
Το Βόριο παίζει ρόλο κυρίως στη διαίρεση των κυττάρων.
Ο Σίδηρος είναι υπεύθυνος για την σύνθεση της χλωροφύλλης και
εµπλέκεται στη δέσµευση του αζώτου και στην φωτοσύνθεση.
Ο Χαλκός αποτελεί συστατικό µερικών ενζύµων όπως της
πλαστοκυανίνης και της φαινολάσης.
• Ο ρόλος του κάθε στοιχείου δεν µπορεί να αντικατασταθεί από άλλο
στοιχείο
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η πρότασή µας
Σιτάρι
• Βασική λίπανση:
Όπως εφαρµόζεται
• Επιφανειακή λίπανση:
1 ψεκασµός (µαζί και µε ζιζανιοκτόνα) στο τέλος του αδελφώµατος
20 λίτρα
+
+
20 λίτρα
100 στρέµµατα
100 στρέµµατα
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η πρότασή µας
Καλαµπόκι
• Βασική λίπανση:
Όπως εφαρµόζεται
• Επιφανειακή λίπανση:
2 Ψεκασµοί: Ο 1ος όταν το καλαµπόκι έχει ύψος 10-15 εκατοστά και
ο 2ος ύστερα από 10-15 ηµέρες.
20 λίτρα
+
+
20 λίτρα
100 στρέµµατα
100 στρέµµατα
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η πρότασή µας
Τριφύλλι
• Βασική λίπανση:
Όπως εφαρµόζεται
• Επιφανειακή λίπανση:
Μετά από κάθε κόψιµο
20 λίτρα
+
+
20 λίτρα
100 στρέµµατα
100 στρέµµατα
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η πρότασή µας
Βαµβάκι
• Βασική λίπανση:
Όπως εφαρµόζεται
• Επιφανειακή λίπανση:
2 ψεκασµοί. Ο 1ος στα χτένια και ο 2ος στην ανθοφορία
20 λίτρα
+
+
20 λίτρα
100 στρέµµατα
100 στρέµµατα
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η πρότασή µας για τη Βιολογική Γεωργία
(Σιτάρι, Καλαµπόκι, Τριφύλλι, Βαµβάκι)
Επιφανειακή λίπανση µε
2 λίτρα BIOMIX-FYT στα 10 στρέµµατα.
Πιστοποιηµένο στη
βιολογική γεωργία
από τον Γαλλικό φορέα:
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Συσκευασίες
•
•
•
•
1 λίτρου
5 λίτρων
10 λίτρων
20 λίτρων
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ