Κατεβάστε το τεύχος - Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
1
σηµείωµαέκδοσης
Συνάδελφοι,
Αισθάνοµαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω
και από το παρόν Σηµείωµα Έκδοσης για την
καθολική συµµετοχή σας στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου µας, που είχε σαν αποτέλεσµα την ανάδειξη ενός ισχυρού και
αντιπροσωπευτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με
αίσθηµα βαθιάς ευθύνης ανέλαβα για δεύτερη
συνεχόµενη θητεία τα καθήκοντα του Προέδρου
του ∆ΣΠ, επικεφαλής της διαρκούς προσπάθειας να αρθούµε ως επαγγελµατικός και επιστηµονικός κλάδος στο ύψος των περιστάσεων
και να αντιδράσουµε µε κάθε πρόσφορο µέτρο
στην επιχειρούµενη υποβάθµιση του δικηγορικού λειτουργήµατος, που µεθοδεύεται µε άλλοθι
την υπακοή στις επιταγές του Μνηµονίου.
Η τριετία που πέρασε µας βρήκε όλους στις
επάλξεις από την πρώτη στιγµή, αφού από την
πρώτη ηµέρα σχεδόν της εκλογής µου ως Προέδρου του ∆ΣΠ το Μάρτη του 2008 ξεκινήσαµε
αποχή λόγω του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου,
ενώ σήµερα, τρία χρόνια µετά, το φορολογικό
νοµοσχέδιο επιχειρεί να µας µετατρέψει σε
εµπορικές επιχειρήσεις, αλλοιώνοντας το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητας του δικηγορικού
λειτουργήµατος. Όµως, η άµεση αντίδραση των
δικηγόρων, την επόµενη κιόλας ηµέρα των αρχαιρεσιών, προεξάρχοντος του ∆ΣΠ, µε πολυήµερη αποχή και έντονες διαβουλεύσεις σε
επίπεδο Ολοµέλειας - Υπουργείου Οικονοµικών/∆ικαιοσύνης, αυτή τη φορά εξανάγκασε
την κυβέρνηση σε αναδίπλωση και έτσι η ρύθµιση του άρθρου 20§7 δεν εντάχθηκε στο
ψηφισθέν νοµοσχέδιο, αλλά µετατέθηκε να
εξεταστεί σε µεταγενέστερο χρόνο και να ρυθµιστεί νοµοθετικά µε υπουργική απόφαση.
Σε µια περίοδο πρωτόγνωρης για τα µεταπολιτευτικά χρόνια, οικονοµικής, πολιτικής και
κοινωνικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουµε,
ο φόβος και η αβεβαιότητα διαµορφώνουν
γνώµες και
συνειδήσεις
στρέφοντας
τις επαγγελµατικές τάξεις σε ένα
επουσιώδες
κυνήγι µαγισσών και
εσωτερικών
αντεγκλήσεων. Όσοι υπηρετούµε τον ύψιστο
θεσµό της ∆ικαιοσύνης έχουµε υποχρέωση να
προασπίσουµε το κύρος της και τη θέση του
δικηγόρου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία
και να µην επιτρέψουµε να µεταλλαχθεί το δικηγορικό λειτούργηµα σε εµπορική επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών. Οφείλουµε να υπερασπιστούµε µε σθένος την εστία µας, το ∆ικηγορικό
Σύλλογο και τους κόπους µας, τα Ασφαλιστικά
Ταµεία µας, γι’ αυτό απαιτείται συνεχής εγρήγορση, µέγιστη δυνατή συσπείρωση και συνεργασία, µακριά από διαχωριστικές κοµµατικές
γραµµές και στείρα, ανεύθυνη συνθηµατολογία.
Τέλος, οφείλουµε απέναντι στους νέους συναδέλφους να εξασφαλίσουµε ένα ασφαλές και
ξεκάθαρο πεδίο άσκησης της δικηγορίας, µε
αξιοπρεπείς αποδοχές, υγιή ανταγωνισµό,
ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και περισσότερη δικηγορική ύλη.
Η στήριξη που µας παρείχατε µε την ψήφο
σας στις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου
µας είναι για εµένα προσωπικά, αλλά και για
ολόκληρο το ∆Σ, το πολυτιµότερο εφόδιο και
το σηµαντικότερο κεφάλαιο προκειµένου να
αγωνιστούµε για τη βελτίωση των συνθηκών
άσκησης της δικηγορίας και την διαφύλαξη του
κύρους του δικηγορικού λειτουργήµατος.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ο Πρόεδρος ∆Σ
Στέλιος Μανουσάκης
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
1
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σηµείωµα έκδοσης
1
Οι αρχαιρεσίες στο ∆ΣΠ της 27/2/2011
Mετεγκατάσταση ΟΚΑΝΑ
8
3
Ζητήµατα εφαρµογής του νέου νόµου για την
επιτάχυνση της ποινικής δίκης (ν. 3904/2010)
ΕΚ∆ΟΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ISSN: 1108-7315
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210-4176.251
http://www.dspeir.gr
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.Π.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
∆ιευθύνεται
από Συντακτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Στέλιος Μανουσάκης
Αναπληρωτής: ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος
Μέλη:
Πεταλάς Κώστας
Αλεξανδροπούλου Άννα
Αβδούλος Ανδρέας
Βαθειά Χριστίνα
Βαραµογιάννη Κατερίνα
Βλάµος Μιχάλης
Γουδής Σταύρος
∆ηλανά Μαρία
Κεφάλας Μόσχος
Καρκούλια ∆ανάη
Λακούτσης Πέτρος
Λυκούρης Ιωάννης
Μούλιος Θεοφάνης
Οικονοµάκης-Αρναούτης ∆ηµήτρης
Πατεστής Γιώργος
Πατρικοπούλου Ελένη
Πιστικός ∆ηµήτριος
Πουλέτσος Θεόδωρος
Προκοπίδης Θεόφιλος
Σαββίδου Όλγα
Τσαγκαράκη Κυριακή
Τσίχλης Βασίλειος
Τσουρούλης Ευάγγελος
Φλωροπούλου Μαίρη
Χλούπης Γιώργος
2
ΕυρωπαRκά & ∆ιεθνή Νοµικά Θέµατα
9
19
22
24
Συνέντευξη του Μάνου Σφακιανάκη
Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, Τµηµατάρχη του
Τµήµατος ∆ίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος της ∆/νσης Ασφάλειας Αττικής
Απολογισµός χρήσεως 01/01/2010 – 31/12/2010
του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου
Αλληλοβοηθείας ∆ικηγόρων Πειραιά
Ο ∆ΣΠ τίµησε την Αντιπρόεδρο
Άννα Αλεξανδροπούλου - Αλευροµύτη
απονέµοντάς της τον τίτλο
της επιτίµου Αντιπρόεδρου του ∆ΣΠ
28
30
Αφιέρωµα: Ιαπωνία
(Σεισµός - Τσουνάµι - Πυρηνική απειλή)
Doupt: A parable
35
36
38
41
44
50
55
57
58
Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας
των νόµων από τα ελληνικά δικαστήρια
Οι εξεγέρσεις στον Αραβικό κόσµο (Maghreb)
Κοµποστοποίηση και σκουπίδια
H τέχνη και η φιλοσοφία της
Στίξεις
47
1821 ή όταν ο λαός ξεχνά
Τι να πούµε τι, τι να τραγουδήσουµε
Περί χαµένων ευκαιριών και ελπίδων
Λέξεις & Φράσεις Παροιµιώδεις
Κ
Γραφικές Τέχνες Ìðïõìðïõëßíáò 19 - ÐåéñáéÜò 185 35, T: 210 41.70.479 - f: 210 41.70.478
Μαρία Καραγιάννη Νοταρά 92 - Πειραιάς 185 35, Τ: 210 41.36.322, e: [email protected]
Χε ιρ ό γ ρ α φα δ ηµ ο σι ευ µ ένα ή µη δ ε ν επ ισ τ ρ έφ ο ντ α ι
Τ α ε ν υ π ό γ ρ α φ α κ ε ί µ ε ν α ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν π ρ ο σ ω π ι κέ ς απ ό ψ ε ι ς
Ε π ι τ ρ έ π ε τ αι η αν αδ η µ ο σ ί ε υ σ η κ ε ι µ έ ν ο υ υ π ό τ ο ν όρ ο ν α α ν α γ ρ α φ ε ί η π η γ ή
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
3
Οι αρχαιρεσίες στο ∆ΣΠ της 27/2/2011
Πρακτικό Αποτελεσµάτων Εκλογών
Στις 27/2/2011 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη Προέδρου και Συµβούλων στα γραφεία του
∆ΣΠ για την περίοδο 2011-2013. Μεγάλη ήταν η συµµετοχή των δικηγόρων που προσήλθαν για να ψηφίσουν τους
εκλεκτούς τους σε 4 κάλπες που είχαν στηθεί στον πρώτο
και δεύτερο όροφο. Κατά τις εκλογές αυτές προσήλθαν
και Εψήφισαν: 1510 δικηγόροι Πειραιά, βρέθηκαν
έγκυρα Ψηφοδέλτια: 1429, Άκυρα Ψηφοδέλτια: 34 και
Λευκά Ψηφοδέλτια: 47. Σύµφωνα µε το πρακτικό αποτελεσµάτων εκλογών που υπεγράφη από τις εφορευτικές
επιτροπές και δηµοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στην είσοδο
των γραφείων έχουµε:
Α) Σειρά επιτυχίας υποψηφίων του Συνδυασµού
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ»
(Συνδυασµός 547)
Ο Υποψήφιος Πρόεδρος Μανουσάκης Στυλιανός
του Ιωάννου έλαβε 821 ψήφους
Οι Υποψήφιοι Σύµβουλοι έλαβαν:
Σταµατογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτου: 319 ψήφους
Κοτσώνης Εµµανουήλ του Ιωάννου: 202 ψήφους
Αναγνώστου Ευάγγελος του Σταµατίου: 194 ψήφους
Σταθακόπουλος ∆ηµήτριος του Οδυσσέα: 173 ψήφους
Αθανασόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου: 173 ψήφους
Καρκούλια ∆ανάη του Ιωάννου: 151 ψήφους
Καραµιζάρης Γεώργιος του Παναγιώτου: 147 ψήφους
Κρητικού Ραχήλ του Εµµανουήλ: 135 ψήφους
Μερσίνης Μιχαήλ του Γεωργίου: 133 ψήφους
∆οροβίτσας Παναγιώτης του Γεωργίου: 128 ψήφους
Στιγµιότυπο από τις εκλογές στο ∆ΣΠ
Γεωργακαράκος Ιωάννης του Γεωργίου: 120 ψήφους
Ανδρουλή Μαργαρίτα του Θεοδώρου: 114 ψήφους
Φαζάκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου: 111 ψήφους
Φακής Στέφανος του ∆ηµητρίου: 110 ψήφους
Πατσάκη ∆ήµητρα του Νικολάου: 104 ψήφους
Χλούπης Γεώργιος του ∆ηµητρίου: 99 ψήφους
Λισµάνης Ραφαήλ του Ιωάννου: 95 ψήφους
Αφεντουλίδης Ματθαίος του Χαραλάµπους: 92 ψήφους
Κατόπιν ισοψηφίας των Αθανασόπουλου Γεωργίου
του Κωνσταντίνου και Σταθακόπουλου ∆ηµητρίου του
Οδυσσέα, που έλαβαν από εκατόν εβδοµήντα τρεις (173)
ψήφους έκαστος, οι Εφορευτικές Επιτροπές διενήργησαν
κλήρωση και κληρώθηκαν ως εξής:
1) Σταθακόπουλος ∆ηµήτριος του Οδυσσέα
2) Αθανασόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Β) Σειρά επιτυχίας υποψηφίων του Συνδυασµού
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
(Συνδυασµός 366)
Ο Υποψήφιος Πρόεδρος Τσουρούλης Ευάγγελος
του Γεωργίου έλαβε 296 ψήφους
Οι Υποψήφιοι Σύµβουλοι έλαβαν:
Γαλανοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου: 146 ψήφους
Ρεσβάνης Κωνσταντίνος του Σταύρου: 146 ψήφους
∆ήµοβιτς Αργύριος του Ευαγγέλου: 137 ψήφους
Φλωροπούλου-Μακρή Μαρία του Γεωργίου: 125 ψήφους
Γκιουλιστάνης Κίµων του ∆ηµητρίου: 102 ψήφους
Σταµόπουλος Θωµάς του Ευθυµίου: 93 ψήφους
Παλευρατζής – Ασόβερ Ανδρέας του Θεόφιλου: 78 ψήφους
Χαµάκου Βασιλική του Γεωργίου: 64 ψήφους
Μιχαηλίδης Γεώργιος του Ιωάννου: 61 ψήφους
Πέππας Θεόδωρος του Ανδρέα: 54 ψήφους
∆ηµαράκη Γεωργία (Τζίνα) του Νικολάου: 50 ψήφους
Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου: 49 ψήφους
Ζώρζου Ισµήνη του Αντωνίου: 49 ψήφους
Κυριακοπούλου Χαρά του Κωνσταντίνου: 47 ψήφους
Ηλιοκαύτου Αναστασία του Αντωνίου: 46 ψήφους
Μπάµπαρης ∆ηµήτριος του Στάµου: 41 ψήφους
Γιαννακάκης Σωτήριος του Κωνσταντίνου: 38 ψήφους
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
3
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
4
Αλεξίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου: 33 ψήφους
Κατόπιν ισοψηφίας των: α) Γαλανοπούλου Μαρίας
του Κωνσταντίνου και Ρεσβάνη Κωνσταντίνου του Σταύρου, που έλαβαν από εκατόν σαράντα έξι (146) ψήφους
έκαστος, β) Αγγελόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου και
Ζώρζου Ισµήνης του Αντωνίου, που έλαβαν από σαράντα
εννέα (49) ψήφους έκαστος, οι Εφορευτικές Επιτροπές
διενήργησαν κλήρωση και κληρώθηκαν ως εξής:
∆) Σειρά επιτυχίας υποψηφίων του Συνδυασµού
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»
(Συνδυασµός 165)
Ο Υποψήφιος Πρόεδρος ∆έγλερης Παναγιώτης (Τάκης)
του Εµµανουήλ έλαβε 70 ψήφους
Οι Υποψήφιοι Σύµβουλοι έλαβαν:
Α.- 1) Γαλανοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
2) Ρεσβάνης Κωνσταντίνος του Σταύρου
Β.- 1) Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου
2) Ζώρζου Ισµήνη του Αντωνίου
Γ) Σειρά επιτυχίας υποψηφίων του Συνδυασµού
«ΜΑΧΟΜΕΝΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΑ»
(Συνδυασµός 172)
Ο Υποψήφιος Πρόεδρος Πολλάλης ∆ηµήτριος του Ηλία
έλαβε 129 ψήφους
Οι Υποψήφιοι Σύµβουλοι έλαβαν:
Κλάππας Ηλίας του Ιωάννη: 103 ψήφους
Μελισσηνός Μιχάλης του Βασιλείου: 86 ψήφους
Ρεκλείτου-Σπετσέρη Ελένη (Νέλλη) του Μιχάλη: 60 ψήφους
Ιωάννου Ηλίας του ∆ηµητρίου: 53 ψήφους
Ανδριοµένου Κυριακή (Κορίνα) του Εµµανουήλ: 45 ψήφους
Ανδρουλάκη – Χάλαρη Μαρία του Ελευθερίου: 44 ψήφους
∆ρακουλόγκωνας Ηλίας του ∆ρακούλη: 40 ψήφους
Κανουµπέτσι Ματθαίος του Έντµοντ: 33 ψήφους
Σηµαντήρης Ευστράτιος του Σπυρίδωνος: 32 ψήφους
Γεωργιάδου Μαρία (Πόπη) του Φωτίου: 30 ψήφους
Γεωργούλια Ιωάννα του Άγγελου: 29 ψήφους
Πάνου ∆ηµήτρης του Νικολάου: 28 ψήφους
Βαρθολόµου Αγγελική του Χρήστου: 27 ψήφους
Μανίκη Ευγενία του Σταύρου: 26 ψήφους
Γούγουλα Βασιλική του ∆ηµητρίου: 26 ψήφους
Μπραβάκος Βασίλειος του Ιωάννη: 25 ψήφους
Βασιλόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου: 24 ψήφους
Ζαµπέλη Βασιλική (Βίκυ) του Ιωάννη: 23 ψήφους
Κατόπιν ισοψηφίας των Γούγουλα Βασιλικής του ∆ηµητρίου και Μανίκη Ευγενίας του Σταύρου, που έλαβαν
από είκοσι έξι (26) ψήφους έκαστος, οι Εφορευτικές Επιτροπές διενήργησαν κλήρωση και κληρώθηκαν ως εξής:
1) Μανίκη Ευγενία του Σταύρου
2) Γούγουλα Βασιλική του ∆ηµητρίου
4
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Βούτας Ιωάννης του Ζαχαρία: 82 ψήφους
Περιβολάρης Πολυχρόνης (Χρόνης) του Γεωργίου: 70 ψήφους
Μάναλης Κώστας του ∆ηµητρίου: 59 ψήφους
Μπιλίρης Νικόλας του Θεοδώρου: 51 ψήφους
Σταµελάκη Αθηνά του Γεωργίου: 45 ψήφους
Υδραίος Μιχαήλ του Νικολάου: 45 ψήφους
Κουστένη Ευσταθία (Εβίτα) του Κων/νου: 42 ψήφους
Κοκλιώτη Σταυρούλα του Σταµατίου: 40 ψήφους
Βασιλειάδης Σωκράτης του Γεωργίου: 40 ψήφους
Μίσιου Αλεξάνδρα του Χρήστου: 38 ψήφους
Καλοµπράτσου Ιωάννα του Αντωνίου: 38 ψήφους
Κατσούλης Βασίλειος του Παύλου: 37 ψήφους
Φλώρου Αιµιλία του Αναστασίου: 32 ψήφους
Μπακλαβαδάκη Αναστασία του Γεωργίου: 32 ψήφους
Καλογριδάκης Ιωάννης του Στυλιανού: 31 ψήφους
Καπούνη Σταυρούλα του Νικολάου: 29 ψήφους
Κανάρη Ευφροσύνη του Εµµανουήλ: 29 ψήφους
Πολυµενάκου Ελένη του Παναγιώτη: 29 ψήφους
Κατόπιν ισοψηφίας των: α) Σταµελάκη Αθηνάς του
Γεωργίου και Υδραίου Μιχαήλ του Νικολάου, που έλαβαν από σαράντα πέντε (45) ψήφους έκαστος, β) Βασιλειάδη Σωκράτη του Γεωργίου και Κοκλιώτη Σταυρούλας
του Σταµατίου, που έλαβαν από σαράντα (40) ψήφους
έκαστος, γ) Καλοµπράτσου Ιωάννας του Αντωνίου και
Μίσιου Αλεξάνδρας του Χρήστου, που έλαβαν από τριάντα (38) ψήφους έκαστη, δ) Μπακλαβαδάκη Αναστασίας
του Γεωργίου και Φλώρου Αιµιλίας του Αναστασίου, που
έλαβαν από τριάντα δύο (32) ψήφους έκαστη και ε) Κανάρη Ευφροσύνης του Εµµανουήλ, Καπούνη Σταυρούλας
του Νικολάου και Πολυµενάκου Ελένης του Παναγιώτη,
που έλαβαν από είκοσι εννέα (29) ψήφους εκάστη, οι
Εφορευτικές Επιτροπές διενήργησαν κλήρωση και κληρώθηκαν ως εξής:
Α.- 1) Σταµελάκη Αθηνά του Γεωργίου
2) Υδραίος Μιχαήλ του Νικολάου
Β.- 1) Κοκλιώτη Σταυρούλα του Σταµατίου
2) Βασιλειάδης Σωκράτης του Γεωργίου
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
Οι δικηγόροι Πειραιώς ψηφίζουν
Γ.- 1) Μίσιου Αλεξάνδρα του Χρήστου
2) Καλοµπράτσου Ιωάννα του Αντωνίου
∆.- 1) Φλώρου Αιµιλία του Αναστασίου
2) Μπακλαβαδάκη Αναστασία του Γεωργίου
Ε.- 1) Καπούνη Σταυρούλα του Νικολάου
2) Κανάρη Ευφροσύνη του Εµµανουήλ
3) Πολυµενάκου Ελένη του Παναγιώτη
Ε) Σειρά επιτυχίας υποψηφίων του Συνδυασµού
«ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»
(Συνδυασµός 89)
Η Υποψήφια Πρόεδρος Γουργαρέα Κων/να του Ευστρατίου έλαβε 67 ψήφους
Οι Υποψήφιοι Σύµβουλοι έλαβαν:
Καρδαράς Ιωάννης του Λεωνίδα: 41 ψήφους
Κοφινά Σοφία του Εµµανουήλ: 39 ψήφους
Τριαντάφυλλος Νικόλαος του Ματθαίου: 34 ψήφους
Μαγκλή Αναστασία του Χαραλάµπους: 34 ψήφους
Σταθάκη Μαρία του Γεωργίου: 32 ψήφους
Βελουδογιάννη Ελένη του Εµµανουήλ: 32 ψήφους
Ευαγγελοπούλου Ελένη του Παναγιώτη: 32 ψήφους
Βανδώρου Αφροδίτη του Χαραλάµπους: 31 ψήφους
Χαρίτος Αριστείδης του Χαραλάµπους: 30 ψήφους
Απέργης Ιάκωβος του Γεωργίου: 30 ψήφους
Αυτιά Παγώνα του ∆ηµητρίου: 30 ψήφους
Μπαζίγου-Σακκαλή Βενετία του Εµµανουήλ: 28 ψήφους
Μελά Σταυρούλα (Βάνα) του Κων/νου: 27 ψήφους
Κυλάκου Αικατερίνη του Κυριακούλη: 24 ψήφους
Φράγκου Μαρία του Ιωάννη: 21 ψήφους
Γλένη Παρασκευή του ∆ηµητρίου: 21 ψήφους
Μανώλης Παναγιώτης του Ιωάννου: 20 ψήφους
Απέργης Σπυρίδων του Παναγιώτη: 20 ψήφους
5
Κατόπιν ισοψηφίας των α) Μαγκλή Αναστασίας του
Χαραλάµπους και Τριαντάφυλλου Νικολάου του Ματθαίου, που έλαβαν από τριάντα τέσσερεις (34) ψήφους
έκαστος, β) Βελουδογιάννη Ελένης του Εµµανουήλ, Ευαγγελοπούλου Ελένης του Παναγιώτη και Σταθάκη Μαρίας του Γεωργίου, που έλαβαν από τριάντα δύο (32)
ψήφους εκάστη, γ) Απέργη Ιακώβου του Γεωργίου, Αυτιά
Παγώνας του ∆ηµητρίου και Χαρίτου Αριστείδη του Χαραλάµπους, που έλαβαν από τριάντα (30) ψήφους έκαστος, δ) Γλένη Παρασκευής του ∆ηµητρίου και Φράγκου
Μαρίας του Ιωάννη, που έλαβαν από (21) ψήφους έκαστος, ε) Απέργη Σπυρίδωνος του Παναγιώτη και Μανώλη
Παναγιώτη του Ιωάννου, που έλαβαν από είκοσι (20) ψήφους έκαστος, οι Εφορευτικές Επιτροπές διενήργησαν
κλήρωση και κληρώθηκαν ως εξής:
Α.- 1) Τριαντάφυλλος Νικόλαος του Ματθαίου
2) Μαγκλή Αναστασία του Χαραλάµπους
Β.- 1) Σταθάκη Μαρία του Γεωργίου
2) Βελουδογιάννη Ελένη του Εµµανουήλ
3) Ευαγγελοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
Γ.- 1) Χαρίτος Αριστείδης του Χαραλάµπους
2) Απέργης Ιάκωβος του Γεωργίου
3) Αυτιά Παγώνα του ∆ηµητρίου
∆.- 1) Φράγκου Μαρία του Ιωάννη
2) Γλένη Παρασκευή του ∆ηµητρίου
Ε.- 1) Μανώλη Παναγιώτης του Ιωάννου
2) Απέργης Σπυρίδων του Παναγιώτη
ΣΤ) Σειρά επιτυχίας υποψηφίων του Συνδυασµού
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»
(Συνδυασµός 90)
Ο Υποψήφιος Πρόεδρος Λιαπάκης Νικόλαος του Αντωνίου έλαβε 63 ψήφους
Οι Υποψήφιοι Σύµβουλοι έλαβαν:
Καρυδάς Κυριάκος του Ελευθερίου: 49 ψήφους
Μυλωνάς Στέφανος του Ευαγγέλου: 45 ψήφους
Σαπουντζάκης Γεώργιος του Παναγιώτη: 42 ψήφους
Χασανάκος ∆ικαίος του Ιωάννου: 41 ψήφους
Πανάγος Θεόδωρος του Σπυρίδωνος: 41 ψήφους
Σκλαβούνου Παναγιώτα του Χρήστου: 38 ψήφους
Ξυλαρδιστός Ιωάννης του Βασιλείου: 35 ψήφους
Αβδούλου-Σταφυλλίδη Κυριακή (Κέλλυ) του Αποστόλου: 35 ψήφους
Κροκίδη Λίνα του Νικολάου: 34 ψήφους
Τσιούνης Πέτρος του Στέφανου: 34 ψήφους
Φιλοξενίδης Κωνσταντίνος του Αθανασίου: 33 ψήφους
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
5
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
6
Μπουρδάκου Αικατερίνη (Μιράντα) του Παναγιώτη: 32 ψήφους
Καπελλάκου Ευαγγελία του Ελευθερίου: 32 ψήφους
Κατερέλου Ιωάννα (Λιάνα) του Αθανασίου: 32 ψήφους
Ζόγκαρη Αγγελική - Έλλη του Μιχαήλ: 31 ψήφους
Βαλλιάνος Γεράσιµος του Θεοδώρου: 30 ψήφους
Αργυρόπουλος Θεόδωρος του Ηλία: 29 ψήφους
Κατόπιν ισοψηφίας των α) Πανάγου Θεόδωρου του
Σπυρίδωνος και Χασανάκου ∆ικαίου του Ιωάννου, που
έλαβαν από σαράντα µία (41) ψήφους έκαστος, β) Αβδούλου-Σταφυλλίδη Κυριακής (Κέλλυς) του Αποστόλου και
Ξυλαρδιστού Ιωάννη του Βασιλείου, που έλαβαν από
τριάντα πέντε (35) ψήφους έκαστος, γ) Τσιούνη Πέτρου
του Στέφανου και Κροκίδη Λίνας του Νικολάου, που έλαβαν από τριάντα τέσσερεις (34) ψήφους έκαστος και δ)
Καπελλάκου Ευαγγελίας του Ελευθερίου, Κατερέλου Ιωάννας (Λιάνας) του Αθανασίου και Μπουρδάκου Αικατερίνης (Μιράντας) του Παναγιώτη, που έλαβαν από
τριάντα δύο (32) ψήφους εκάστη, οι Εφορευτικές Επιτροπές διενήργησαν κλήρωση και κληρώθηκαν ως εξής:
Α.- 1) Χασανάκος ∆ικαίος του Ιωάννου
2) Πανάγος Θεόδωρος του Σπυρίδωνος
Β.- 1) Ξυλαρδιστός Ιωάννης του Βασιλείου
2) Αβδούλου-Σταφυλλίδη Κυριακή (Κέλλυ) του Αποστόλου
Γ.- 1) Κροκίδη Λίνα του Νικολάου
6
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
2) Τσιούνης Πέτρος του Στέφανου
∆.- 1) Μπουρδάκου Αικατερίνη (Μιράντα) του Παναγιώτη
2) Καπελλάκου Ευαγγελία του Ελευθερίου
3) Κατερέλου Ιωάννα (Λιάνα) του Αθανασίου
Πειραιάς, 2 Μαρτίου 2011
Οι Εφορευτικές Επιτροπές
Πρόεδρος: Κων/νος Γκαβέρας,
Αναπλ. Πρόεδρος: Στέλιος Τσολάκος
Μέλη: Χρήστος Ηλιάδης, Ανδρέας Ανδρεωσάτος
Πρόεδρος: ∆ηµήτρης Βακόπουλος
Αναπλ. Πρόεδρος: ∆ηµήτρης Τσάκωνας
Μέλη: Κώστας Φωτεινάτος, Λιάνα Τσάκωνα
Πρόεδρος: Θεόδωρος Ανδρουλής
Αναπλ. Πρόεδρος: Γιώργος Καρατζάς
Μέλη: Αµαλία Τσούπρου, Μιχάλης ∆ιαθεσόπουλος
Πρόεδρος: Πέτρος Ράµφος
Αναπλ. Πρόεδρος: Θεοδόσης Ανδρουλάκης
Μέλη: Ελένη Μπαγιονέτα, Αγγελική Καψοράχη
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
7
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ ∆ΣΠ
Το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΣΠ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 27/2/2011 συγκροτήθηκε
σε σώµα στις 16/3/2011 και προέβη στην ανάδειξη Αντιπροέδρων, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία.
Το Προεδρείο του ∆ΣΠ για την περίοδο 2011-2014 είναι:
Πρόεδρος ∆ΣΠ: Στυλιανός Μανουσάκης
Αντιπρόεδρος: Μανώλης Κοτσώνης
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Τσουρούλης
Γενικός Γραµµατέας: Γιώργος Σταµατογιάννης
Ταµίας: Ευάγγελος Αναγνώστου
Οι σύµβουλοι ∆ΣΠ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΟΥΡΓΑΡΕΑ ΚΩΝ/ΝΑ
∆ΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΒΙΤΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ∆ΑΝΑΗ
ΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΛΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τους ευχόµαστε Καλή Επιτυχία στο έργο τους
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επιθυµώ, εκ µέρους της «Ενωτικής Κίνησης ∆ικηγόρων Πειραιώς»
αλλά και προσωπικά να εκφράσω θερµές ευχαριστίες στο µεγάλο αριθµό
συναδέλφων που µας τίµησαν µε την ψήφο τους στις πρόσφατες εκλογές
του Συλλόγου µας. Ευχαριστώ επίσης και όλους όσους δεν επέλεξαν να
µας ψηφίσουν, επειδή µε την µαζική προσέλευση τους απέδειξαν έµπρακτα το ενδιαφέρον τους για την πορεία του Συλλόγου µας. Εκφράζω την ελπίδα ότι το ίδιο θερµό ενδιαφέρον θα επιδείξουν καθ’ όλη την τριετία, ώστε όλοι µαζί να αγωνισθούµε για την αντιµετώπιση των
σοβαρών προβληµάτων που θίγουν το δικηγορικό λειτούργηµα.
Όσον αφορά τον Συνδυασµό µας, παραµένει ακλόνητη η δέσµευσή µας για συνεχή αγώνα για την προστασία του θεσµικού και επαγγελµατικού ρόλου του ∆ικηγόρου, τον εκσυγχρονισµό του Συλλόγου µας, την
προάσπιση των δικαιωµάτων του πολίτη και την εµπέδωση του Κράτους ∆ικαίου στην πατρίδα µας.
Με εκτίµηση και συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ευάγγελος Τσουρούλης
Επικεφαλής της Ενωτικής Κίνησης ∆ικηγόρων Πειραιά
Μάρτιος 2011
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
7
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
8
Mετεγκατάσταση
ΟΚΑΝΑ
Ο
Από την ενηµέρωση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την
µετεγκατάσταση του ΟΚΑΝΑ. Από αριστερά Θ. ∆ρίτσας, ∆. Καρύδης, Παν.
Μελάς, Βουλευτές Πειραιώς, Στέλιος Μανουσάκης Πρόεδρος ∆ΣΠ, Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Βασίλης Μιχαλολιάκος ∆ήµαρχος Πειραιά, Μελποµένη Μαλλιώρη Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ
Υπουργός Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.Ανδρέας
Λοβέρδος, συνεπής στην
υπόσχεση που είχε
δώσει από τον Οκτώβριο του 2010, επισκέφθηκε σήµερα 18.2.2011,
τα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,
όπου
τον
υποδέχθηκε εκ µέρους
του ∆.Σ, ο Πρόεδρος,
Στέλιος Μανουσάκης,
προκειµένου να ανακοινώσει τις οριστικές θέσεις του Υπουργείου για
την χωροθέτηση της µο-
νάδας του ΟΚΑΝΑ του Πειραιά.
Ο κ. Υπουργός προήδρευσε ευρείας σύσκεψης παρουσία των επικεφαλής της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠε), κ.κ. Χριστίνας Παπανικολάου και Κατερίνας Αποστόλου και της
Προέδρου του ΟΚΑΝΑ, κ. Μελποµένης Μαλλιώρη, ανακοινώνοντας την αποµάκρυνση της µονάδας του ΟΚΑΝΑ από την πόλη του Πειραιά και την µετεγκατάστασή του σε νοσοκοµείο της
Αττικής. Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του παρουσίασαν αναλυτικά τον τρόπο και τον
χρόνο της µεταφοράς της µονάδας µε την απαιτούµενη κοινωνική ευαισθησία και γνώµονα το
κοινωνικό συµφέρον.
Στην συνάντηση αυτή µετείχαν οι Βουλευτές Α Πειραιά,
κ.κ. ∆. Καρύδης, Π. Μελάς, Θ.
∆ρίτσας και Β Πειραιά, ∆.
Λιντζέρης, Ι. Τραγάκης και Α.
Νεράντζης. Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ. Στέφανος Χρήστου, ο ∆ήµαρχος της
πόλης, κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος και ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του ∆ήµου,
Ο Προέδρο του ∆ΣΠ Στέλιος Μανουσάκης υποδέχεται µε
κ. Γιάννης Μίχας.
θερµή χειραψία τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
8
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
9
Ηµερίδα στον ∆ΣΠ
Ζητήµατα εφαρµογής του νέου νόµου
για την επιτάχυνση της ποινικής δίκης
(ν. 3904/2010)
Ο
∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος συνδιοργάνωσαν εκδήλωση-συζήτηση που έλαβε χώρα την
Τετάρτη, 2 Φε-
βρουαρίου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆.Σ.Π., µε θέµα: Ζητήµατα
εφαρµογής του νέου νόµου για την επιτάχυνση της ποινικής δίκης (ν.
3904/2010).
Στην εκδήλωση αναλύθηκε από τους οµιλητές ότι ο νέος Νόµος (ν.3904/2010)
επέφερε εκτός άλλων, σοβαρές δικονοµικές αλλαγές, ορισµένες των οποίων έχουν
δηµιουργήσει ήδη ζητήµατα στην πρακτική εφαρµογή τους.
Μίλησαν οι: κ.κ. Παναγιώτης Μπρακουµάτσος, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Πολυχρόνης Τσιρίδης, ∆.Ν., ∆ικηγόρος Πειραιά και Κουλούρης Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίουα αντί
του κ. Μιχάλη Μαυρή.
Στο βήµα ο κ. Πολυχρόνης Τσιρίδης, ∆Ν δικηγόρος Πειραιά. Από αριστερά ο ΓΓ ∆ΣΠ Γιώργος
Σταµατογιάννης, Νικόλαος Κουλούρης, επίκουρος καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου και ο κ.
Παναγιώτης Μπρακουµάτσος Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
9
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
10
Κοινή επιστολή του ∆ΣΑ και του ∆ΣΠ
σχετικά µε το άρθρο 20 παρ. 7
του σχεδίου νόµου για την
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής κλπ.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθήνα, 2.3.2011
Αρ. Πρωτ. 2412
Προς τον Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Χάρη ΚαστανίδηΥπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Σε συνέχεια του υπ.αριθµ 2401/23.02.2011 εγγράφου
µας, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:
Άρθρο 20§7 του σχεδίου νόµου για την «καταπολέµηση της φοροδιαφυγής» κλπ
Αναφερόµαστε στο άρθρο 20§7 του σχεδίου νόµου
«Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών» και επιθυµούµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στα εξής:
1. Υποχρεωτική έγγραφη συµφωνία για κάθε είδους
δικηγορική αµοιβή
Η καθιέρωση του εγγράφου τύπου ως υποχρεωτικού
όχι µόνον για τις αµοιβές που υπερβαίνουν τις «νόµιµες»,
αλλά για οποιαδήποτε εν γένει συµφωνία µεταξύ δικηγόρου και εντολέα όσον αφορά το ύψος της δικηγορικής
αµοιβής δεν προκύπτει από τον Νόµο για την «Αρχή της
επαγγελµατικής ελευθερίας κλπ.» [ίδετε την αιτιολογική
έκθεση υπό το άρθρο 5§7 και το άρθρο 5§13]. Όµως φαίνεται να επιβάλλεται από τις προτεινόµενες διατάξεις του
νέου φορολογικού νόµου [ίδετε το πρώτο «υποχρεωτικά»
στο άρθρο 20§7(α) εδάφ. α’].
Η επιβολή υποχρεωτικώς έγγραφου τύπου στην συµφωνία περί αµοιβής του δικηγόρου για όλες τις νοµικές
υπηρεσίες (δικαστικές ή εξωδικαστικές) υπερβαίνει το
µέτρο που είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο σκοπός του
νόµου, δηλαδή η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, περιορίζοντας αδικαιολόγητα την επαγγελµατική ελευθερία
του δικηγόρου. Για τον λόγο αυτό δεν φαίνεται να συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25§1 του Συ-
10
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ντάγµατος). Επίσης, από την στιγµή που ο υποχρεωτικός
έγγραφος τύπος για κάθε συµφωνία περί αµοιβής επιβάλλεται µόνον στους δικηγόρους, ενώ αντίθετα οι λοιποί
ελεύθεροι επαγγελµατίες δύνανται να συµφωνούν τις
αµοιβές τους µε οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζεται και
η αρχή της ισότητας (άρθρο 4§1 του Συντάγµατος).
Στην πράξη, η καθολική υποχρέωση για έγγραφο τύπο
σηµατοδοτεί τεράστιο όγκο εργασίας για τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους που θα κληθούν να διαχειριστούν την παραλαβή των κατατιθεµένων στοιχείων όσο και την
είσπραξη και απόδοση των προκαταβλητέων φόρων αλλά,
αντίστοιχα, σηµαντική απώλεια πραγµατικού χρόνου εργασίας των δικηγόρων οι οποίοι θα πρέπει να προσέρχονται στον ∆ικηγορικό Σύλλογο κάθε φορά που
καταρτίζουν συµβάσεις µε εντολέα τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η διατύπωση του άρθρου 20§7 του
νέου φορολογικού νόµου οφείλει να αποσαφηνίζει ότι η
έγγραφη συµφωνία περί δικηγορικής αµοιβής είναι υποχρεωτική µόνον όταν πρόκειται για συµφωνία περί αµοιβής µεγαλύτερης από την «νόµιµη» (ήτοι για δίκες ή
συµβολαιογραφικές πράξεις).
2. Γενική υποχρέωση προκαταβολής φόρου 15%
Η υποχρέωση προκαταβολής φόρου δεν είναι άγνωστη
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Όµως, είτε συνδέεται µε εξαιρετικές πράξεις όπως είναι η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων κεφαλαίου (άρθρο 13§1 και 2
ΚΦΕ) είτε έχει στενό οικονοµικό και χρονικό δεσµό µε
εισόδηµα που έχει ήδη βεβαιωθεί (άρθρο 52 ΚΦΕ).
Στην περίπτωση του νέου άρθρου 20§7(β), κατά τον χρόνο
της προκαταβολής ο δικηγόρος έχει απλή προσδοκία για
αµοιβή. Με την σύναψη της έγγραφης συµφωνίας το εισόδηµα του δικηγόρου όχι µόνον δεν έχει προκύψει
(αξίωση για αµοιβή) ή πραγµατοποιηθεί (είσπραξη αµοιβής), αλλά δεν έχει ούτε καν «δηµιουργηθεί» αφού η δικηγορική υπηρεσία δεν έχει -κατά κανόνα- αρχίσει να
παρέχεται. Έτσι κατά τον χρόνο της προκαταβολής, ο δικηγόρος δεν έχει την σχετική «φοροδοτική ικανότητα»
(άρθρο 4§5 του Συντάγµατος) για να υποβληθεί σε οικονοµική θυσία. Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις
(π.χ. στις συµφωνίες αµοιβής για δίκη), το εισόδηµα του
δικηγόρου θα αποκτηθεί µετά από 2 ή και 5 χρόνια. Περαιτέρω, µία τέτοια γενική υποχρέωση προκαταβολής
φόρου για εισόδηµα που δεν υπάρχει, δεν φαίνεται συµβατή ούτε µε την αρχή της ισότητας (άρθρο 4§1 του Συντάγµατος), αφού δεν επιβάλλεται σε κανένα άλλο
ελεύθερο επαγγελµατία παρά µόνον στην επαγγελµατική
κατηγορία των δικηγόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, το 20§7(β) αφενός οφείλει να περιορισθεί ρητά στις έγγραφες συµφωνίες για αµοιβές µεγαλύτερες από τις «νόµιµες» (ήτοι αµοιβές για δίκες ή
συµβολαιογραφικές πράξεις) και, αφετέρου, να προβλέπει «προκαταβολή φόρου» υπολογιζόµενη επί του «ποσού
αναφοράς» Μία τέτοια προκαταβολή φόρου θα γίνεται όπως και σήµερα- στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους ακόµη
όταν ο ΚΦΕ δεν προβλέπει παρακράτηση φόρου 20%
(π.χ. ιδιώτες, αλλοδαπές εταιρείες χωρίς εγκατάσταση
στην Ελλάδα).
3. Προκαταβολή φόρου 15% επί της «νόµιµης» αµοιβής. Εκτιµούµε ότι η διάταξη του άρθρου 20§7 θα πρέπει
να προβλέπει ρητώς ότι υπάρχει υποχρέωση προκαταβο-
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
λής φόρου 15% στον ∆ικηγορικό Σύλλογο όταν η δικηγορική αµοιβή είναι η «νόµιµη», χωρίς να υπάρχει έγγραφη
συµφωνία για µεγαλύτερη αµοιβή.
4. Καθήκον εχεµύθειας του δικηγόρου
Βασική και θεµελιώδης υποχρέωση του δικηγόρου
αποτελεί κατά τον Κώδικα ∆ικηγόρων και τον Κώδικα
∆εοντολογίας του ∆ικηγορικού Λειτουργήµατος η τήρηση
εχεµύθειας όσον αφορά την υπόθεση που χειρίζεται. Το
καθήκον εχεµύθειας διασφαλίζει τον ρόλο του δικηγόρου
ως παράγοντα της απονοµής δικαιοσύνης, καθώς και την
προσήκουσα υπεράσπιση των συµφερόντων του εντολέα
του. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε γνωστοποίηση στοιχείων προς τον ∆ικηγορικό Σύλλογο ή την φορολογική
αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20§7(α), (στ) και (ζ) σχετικά
µε την χειριζόµενη υπόθεση πρέπει να έχει περιεχόµενο
κατ’ αρχήν γενικό, και πάντως τέτοιο ώστε να µην παραβιάζεται η εµπιστευτική φύση της σχέσης του δικηγόρου
µε τον εντολέα του και να µην ανακοινώνονται προσωπικά δεδοµένα του εντολέα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΣΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΣΠ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣAΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αλλάζουν οι ώρες
εκδίκασης στις υποθέσεις εκουσίας
δικαιοδοσίας και εκουσίας
Κτηµατολογίου του Πολυµελούς
και Μονοµελούς
Με επείγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε το Τριµελές
Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις
2/3/2011 ορίζονται τα εξής
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 39/20.7.2010 απόφαση συνεδρίασης του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης του
Πρωτοδικείου Πειραιώς, ορίστηκε από 1/10/2010 οι υποθέσεις Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας (Μονοµελούς) του Ναυτικού ∆ικαίου να εκδικάζονται την πρώτη και δεύτερη
Τρίτη ηµέρα κάθε µήνα, ενώ κατά την Τρίτη ηµέρα των
λοιπών εβδοµάδων να εκδικάζονται υποθέσεις Εκουσίας
∆ικαιοδοσίας λοιπών αντικειµένων και συγκεκριµένα
υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων και ακουσίων νοσηλειών των οποίων ο συνολικός αριθµός δεν θα υπερβαίνει
τις εβδοµήντα (70) υποθέσεις σε κάθε δικάσιµο (60 πρωτοείσακτες και 10 από αναβολή ) και καθορίστηκε η ώρα
και ο χρόνος έναρξης των συνεδριάσεων ως ακολούθως:
Α. Του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, για την
εκδίκαση υποθέσεων Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας, την 09.30
π.µ. ώρα, από την 1η Φεβρουαρίου 2011.
Β. Του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, για την
εκδίκαση υποθέσεων Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας λοιπών
αντικειµένων εκτός αυτών του Κτηµατολογίου, την 09.00
π.µ. ώρα, από την 1η Μαρτίου 2011 και
Γ. Του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, για την
εκδίκαση υποθέσεων Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας του Κτηµατολογίου, την 09.00 π.µ. ώρα, από την 1η Φεβρουαρίου
2013.
11
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Σας γνωρίζουµε ότι παρατείνεται η καταβολή των
Ασφαλιστικών Εισφορών του Ταµείου Νοµικών µέχρι την
30 Ιουνίου 2011, του Ταµείου Προνοίας και του Ταµείου
Αλληλοβοηθείας ∆ικηγόρων Πειραιά µέχρι την 31 ΜαEου
2011 και της ετήσιας εισφοράς στον ∆.Σ.Π. µέχρι την 31
Μαρτίου 2011.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΣΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ
ΠΕΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΥΠΑΤΙΑ*
Ο ∆ΣΠ είχε εκδόσει ψήφισµα εκφράζοντας την
έντονη ανησυχία του, και τον βαθύ προβληµατισµό και
αγωνία την απεργία πείνας των τριακοσίων (300) συνανθρώπων µας µεταναστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στο ψήφισµά του αναφέρει Ελληνικός λαός έχει βιώσει, ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, αρκετά
την προσφυγιά, τα αίτια και τα βάσανά της.
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η µετανάστευση αναγκαστική ή όχι αποτελεί συµβατό παράγοντα του κόσµου που
ζούµε, εφόσον καµία πολιτική, διεθνής ή κοινοτική ή κρατική δεν επιθυµεί το τέλος της ή τον περιορισµό της µε
µέτρα αντάξια του ανθρώπινου πολιτισµού (κανένας άνθρωπος χωρίς χαρτιά).
Οι άνθρωποι αυτοί ή οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες, που διέφυγαν από εµπόλεµες ζώνες, δικτατορικά καθεστώτα και συνθήκες άλλες διάφορες, που απειλούν τη
ζωή τους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆.Σ.Π. θεωρεί ότι πρέπει να τους αντιµετωπίσουµε ως µέγιστο θέµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στεκόµαστε αλληλέγγυοι στο δίκαιο
αγώνα των απεργών πείνας, ζητάµε από την πολιτεία να
δροµολογήσει άµεσα λύσεις και µέτρα ανθρώπινης γέφυρας.
Καλούµε την κοινωνία να συνδράµει και να επιδείξει
µε κάθε τρόπο την αλληλεγγύη της στους απεργούς πείνας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Στέλιος Μανουσάκης
Ως γνωστόν οι µετανάστες απεργοί πείνας µετά τις
διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης περί µη απέλασης τους και
διευθέτησης του ζητήµατός τους απεχώρησαν από το µέγαρο Υπατία.
* Βλ. σχόλιο σελ. 36 «∆ιαχρονικοί προβληµατισµοί για
την εφαρµογή του νόµου µε αφορµή την απεργία πείνας των µεταναστών»
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
11
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
12
Προτάσεις ∆ΣΠ για την τροποποίηση
του νοµοσχεδίου για την απελευθέρωση
του ∆ικ. Επαγγέλµατος - Επιστολή
προς τους βουλευτές Α & Β Πειραιώς
Ο ∆ΣΠ απέστειλε επιστολή στους Βουλευτές Α & Β
Πειραιώς σχετικά µε την κατάργηση των υποχρεωτικών
ελάχιστων αµοιβών στις δικηγορικές υπηρεσίες και τις
προτεινόµενες διατάξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η
επιστολή έχει το παρακάτω περιεχόµενο: «Στο νοµοσχέδιο που είναι στα χέρια σας για κοινοβουλευτικό έλεγχο,
θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα ακόλουθα:
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει την κατάργηση των
υποχρεωτικών ελάχιστων αµοιβών. Αποφασίζεται νοµοθετικά κατά κράτος-µέλος και δεν υπάρχει ενιαία νοµοθετική ρύθµιση. Σε εννέα (9) χώρες της Ευρωπα“κής
Ένωσης (Αυστρία, Τσεχία, Γερµανία, Ελλάδα, Λετονία,
Λουξεµβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία) είναι νοµοθετηµένες οι υποχρεωτικές ελάχιστες αµοιβές από την
ίδια την πολιτεία, ενώ σε τρεις (3) χώρες (Κύπρος, Σλοβενία, Ηνωµένο Βασίλειο) οι αµοιβές αυτές προσδιορίζονται µε απόφαση των ∆ικηγορικών Συλλόγων κατά
ρητή εξουσιοδότηση νόµου.
Το µνηµόνιο δεν µιλά για κατάργηση υποχρεωτικών
αµοιβών και για ίδρυση διατοπικών εταιριών, αλλά για
άρση των περιττών περιορισµών στην άσκηση της δικηγορίας. Ο νόµος 3844/2010, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε
στην ελληνική έννοµη τάξη η οδηγία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών, δεν κατατάσσει τις ελάχιστες αµοιβές και τους γεωγραφικούς περιορισµούς στους
περιορισµούς που απαγορεύονται, αλλά σε αυτούς που
πρέπει να αξιολογηθούν (άρθρο 15 της οδηγίας και 16 του
Νόµου) µε βάση την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Συνεκτιµώντας το δηµόσιο χαρακτήρα του λειτουργήµατος του ∆ικηγόρου (πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη) θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, σύµφωνα µε τη
συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, ότι η ελάχιστη
αµοιβή κατοχυρώνει την αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών
στην πρόσβαση της δικαιοσύνης.
Άλλωστε σε αυτά τα πλαίσια έχει κινηθεί και η απάντηση-άρνηση της ελληνικής πολιτείας κατά της αιτιολογηµένης γνώµης της Ευρωπα“κής Επιτροπής για το ίδιο
αντικείµενο, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί στο ∆.Ε.Κ.
προβάλλοντας παράλληλα και τους ισχυρισµούς:
α) προεκτίµηση από τον εντολέα για τα δικαστικά
έξοδα, β) αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού και γ) µε
βάση αυτές επιδίκαση δικαστικών εξόδων και καθορισµού αµοιβής σε νοµική βοήθεια (legal aid).
Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεκτιµήσετε ότι το ελληνικό κράτος χωρίς την ελάχιστη δαπάνη εισέπραττε τεράστια ποσά κάθε µήνα από την παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος 15% επί των ελαχίστων αµοιβών, έσοδα τα
οποία τώρα χάνει αφού καταργείται η σχετική διάταξη,
έχει δε κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι αυτός είναι αντικειµενικός τρόπος φορολόγησης του δικηγόρου.
12
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Β) ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε την κατάργηση των
γεωγραφικών περιορισµών, ουσιαστικά ακυρώνει την
απαγόρευση ίδρυσης υποκαταστήµατος στην ηµεδαπή
που εισάγει το νοµοσχέδιο.
Η θεσµοθέτηση µε το νοµοσχέδιο της ελεύθερης σύστασης µεγάλων διατοπικών δικηγορικών εταιρειών, δηλαδή εταιριών µε µέλη δικηγόρους από όλους τους
∆ικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, σε συνδυασµό µε τη
συνεπαγόµενη δυνατότητα ίδρυσης, από κάθε εταιρεία µε
πανελλαδική διάρθρωση (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κ.α.), δικηγορικής εταιρείας πανελλήνιας εµβέλειας, αλλάζουν το χάρτη της δικηγορίας στην Ελλάδα.
Η εξέλιξη αυτή θα καταστήσει τις µεγάλες δικηγορικές εταιρείες βασική µορφή άσκησης της δικηγορίας, θα
οδηγήσει στην υπαλληλοποίηση µεγάλη µερίδα δικηγόρων και, µάλιστα, µε αµοιβές το ελάχιστο των οποίων δεν
θα εξασφαλίζεται από το νόµο και, επιπλέον, θα προκαλέσει τον αφανισµό των µικρών δικηγορικών γραφείων
και των αυτοαπασχολουµένων δικηγόρων.
Γ) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Όλως επικουρικά σε περίπτωση που παραµείνει υποχρεωτική η έγγραφη συµφωνία, να γίνει αναλογική εφαρµογή του άρθρου 7 παρ. 1β του νοµοσχεδίου που αφορά
τους µηχανικούς, έτσι ώστε ο οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος να έχει αντίστοιχες δυνατότητες µε αυτές του Τ.Ε.Ε.
Τέλος σας κατατίθεται αυτούσιο το κείµενο των προτάσεων του ∆.Σ.Π. επί του προσχεδίου νόµου για την απελευθέρωση του δικηγορικού λειτουργήµατος, όπως
στάλθηκε τόσο στον κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης, όσο και
στην Επιτροπή Βροντάκη:
«Προτάσεις του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά επί
του προσχεδίου νόµου για την απελευθέρωση του δικηγορικού λειτουργήµατος.
α) Το άρθρο 57 εδ.1 του Κ.∆. να επαναδιατυπωθεί ως
εξής:
1. Ο δικηγόρος υποχρεούται να διατηρεί γραφείο
µόνο στην έδρα του Συλλόγου στον οποίο ανήκει.
β) Το άρθρο 92 παρ.1 µετά τη φράση ...άλλης φύσεως
νοµικές εργασίες, να προστεθεί «…και δεν υπολείπεται
από τις οριζόµενες µε τα κατωτέρω νόµιµες αµοιβές ».
γ) Στο άρθρο 92 παρ. 2 σειρά 2η να διαγραφεί η λέξη
«έγκυρης ».
δ)Στο άρθρο 96 παρ. 1 εδ. γγ) να προστεθεί µετά τις
λέξεις οικείο Ταµείο Προνοίας «….ή στους διαδόχους φορείς του…», εφόσον κατά νόµο προβλέπεται τέτοιος
πόρος.
ε) Στο άρθρο 96 παρ. 1 εδ. δ΄ µετά τις λέξεις « ως ποσό
αναφοράς » να προστεθεί η φράση «… νοείται η εκάστοτε
νόµιµη αµοιβή και ….».
στ) Στο άρθρο 96 παρ. 3 στο τέλος µετά τη φράση « ...
µε υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου» να
προστεθεί «… θεωρηµένου του γνήσιου της υπογραφής
του από τον οικείο δικηγορικό Σύλλογο…».
ζ) Στο άρθρο 1 του Π.∆. 81/2005 να απαλειφθούν οι
λέξεις « ή διαφορετικών» και να απαλειφθεί η δεύτερη
παράγραφος του άρθρου αυτού « ως έδρα ….. εγγεγραµµένα µέλη τη εταιρείας».
Να προστεθεί δεύτερη παράγραφος στο άρθρο αυτό
ως ακολούθως:
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
«∆ικηγόρος ή ∆ικηγόροι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών … δικηγόροι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς» (ως η υφισταµένη διάταξη).
Στο ίδιο άρθρο 1 παρ. 2 µετά τη φράση «…να ιδρύει
υποκαταστήµατα» να προστεθεί η λέξη « µόνο».
η) Να προβλεφθεί στον υπό έκδοση φορολογικό νόµο
η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 15% επί της νοµίµου
αµοιβής, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κώδικα ∆ικηγόρων.
θ) Να προβλεφθεί ότι ο δικηγόρος που παρίσταται σε
δικαστήριο εκτός της έδρας του να προκαταβάλει την εισφορά στο ∆ικηγορικό Σύλλογο της έδρας του ∆ικαστηρίου, η δε εισφορά θα υπολογίζεται στη νόµιµη αµοιβή
χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Πειραιάς, 25.1.2011»
Παρακαλούµε για τις έγκαιρες παρατηρήσεις σας
µέχρι την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00».
Κοινή ανακοίνωση ∆ΣΑ – ∆ΣΠ
για το νέο φορολογικό νόµο
«Αιφνιδιαστικά και εν κρυπτώ η κυβέρνηση, που
οµνύει δήθεν στη διαβούλευση και στη διαφάνεια, επιχειρεί να νοµοθετήσει νέα αλλοπρόσαλλα φοροεισπρακτικά µέτρα, άνευ κοινωνικού ανταλλάγµατος, διαλύοντας
κοινωνικές οµάδες και επαγγέλµατα. Είναι σαφές ότι οι
δικηγόροι βρίσκονται υπό διωγµό», τονίζουν στην κοινή
ανακοίνωσή τους ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ο
∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά.«Με την υπαγωγή του
δικηγορικού λειτουργήµατος στο ΦΠΑ», συνεχίζει η ανακοίνωση, «το αντιµετώπισαν ως απλή εµπορική πράξη.
Με την κατάργηση των ελαχίστων αµοιβών βάλλεται η
αξιοπρέπεια µας. Τώρα µας ζητούν να γίνουµε φοροεισπράκτορες του εαυτού µας. ∆εν θα επιτρέψουµε την εξαθλίωση των δικηγόρων που ήδη µαστίζονται εξ αιτίας του
υπερπληθυσµού και της οικονοµικής κρίσης».
«Πάντα, οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, υπεύθυνα και µε
την επιστηµοσύνη που τους διακρίνει, τείνουν χείρα βοηθείας µε σκοπό την εδραίωση του Κράτους ∆ικαίου. Ενόψει του νέου φορολογικού νόµου εγκαίρως υποβάλαµε τις
προτάσεις µας στο πλαίσιο των νέων ρυθµίσεων που επιβάλλει η περίφηµη «απελευθέρωση» του επαγγέλµατος.
Αντ’ αυτών βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε µια πέρα από
κάθε λογική, εκτρωµατική, προτεινόµενη διάταξη στο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Η αντίδρασή µας
ήταν άµεση, αλλά επίσηµη απάντηση από κυβερνητικά
στελέχη ποτέ δεν λάβαµε, αν και ακόµα από το βήµα της
Βουλής διαβεβαίωναν αναληθώς ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν
οι προτάσεις µας. Χωρίς, λοιπόν, καµία ενηµέρωση, συµπτωµατικά, µάθαµε τη νέα τροποποίηση ως προς τη φορολογική µεταχείριση των δικηγόρων.
Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στους λοιπούς ελεύθερους επαγγελµατίες προβλέπεται η ΑΥΤΟπαρακράτηση
φόρου σε κάθε ακαθάριστη αµοιβή της τάξεως του 15%.
Το υπό πτώχευση κράτος µας ζητά να µεταφερθεί τουλάχιστον κατά ένα έτος νωρίτερα η φορολογική υποχρέωση
των δικηγόρων ανεξαρτήτως του πραγµατικού εισοδήµατός τους. Λίαν προσφάτως βιώσαµε τη µη επιστροφή του
ΦΠΑ γιατί να µη συµβεί αυτό και στους παρακρατηθέντες υπερβάλλοντες φόρους;
13
Και ενώ το ζητούµενο είναι η ανάπτυξη στη βαθιά
ύφεση που έχει περιπέσει η χώρα προστίθεται γραφειοκρατία. Με τέτοια µέτρα όχι µόνο δεν πατάσσεται η φοροδιαφυγή, αλλά δηµιουργούνται κίνητρα ενίσχυσής της.
Το υπό ψήφιση µέτρο θα πλήξει κυρίως τους νέους και
ανεξάρτητους, εκτός οργανωµένων γραφείων, δικηγόρους µε χαµηλά εισοδήµατα, επιβαρύνοντάς τους, µάλιστα, µε νέες δαπάνες, (π.χ. de facto υποχρεωτική
συνεργασία µε λογιστικά γραφεία).
Αναρωτιόµαστε ποιοι είναι αυτοί οι σύµβουλοι, οι νοσηροί εγκέφαλοι που εισηγούνται τέτοιες ρυθµίσεις µε
γνώµονα προσωπικές εµπάθειες και πολιτικές και ως πότε
η Κυβέρνηση θα ανέχεται αυτούς που εκτροχιάζουν τον
πολιτική εξυγίανσης και οδηγούν την χώρα σε κοινωνική
αποσάθρωση».
Μόνο µε υπογραφή λογιστή
η αυτοπεραίωση
Υποχρεωτικά από λογιστή θα πρέπει να υπογράφεται
η φορολογική δήλωση των ελεύθερων επαγγελµατιών που
κάνουν αυτοπεραίωση, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών.
Μόνο την υπογραφή λογιστή που θα πρέπει να φέρει
η φορολογική δήλωση επιτηδευµατιών και ελεύθερων
επαγγελµατιών που κάνουν αυτοπεραίωση, ανεξάρτητα
από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, για όλους τους
άλλους µειώνονται τα ποσά πάνω από τα οποία είναι
υποχρεωτική η υπογραφή της δήλωσης από φοροτεχνικό.
Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων για τους εµπόρους µειώνονται από 300.000 σε 100.000 ευρώ και για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες από 150.000 ευρώ σε
50.000 ευρώ.
Αυτά ορίζει η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών, η οποία έχει ως εξής:
-Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελµατιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναφέρονται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του
ν. 2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄) µειώνονται από τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ, αντίστοιχα.
-Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2
και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος καθώς και σε όσους περαιώνουν
τις υποθέσεις τους µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 13
έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος τους από λογιστή φοροτεχνικό,
ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.
-Για την εφαρµογή των πιο πάνω ορίων ακαθαρίστων
εσόδων λαµβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που
πραγµατοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010
και µετά.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο
2010 (οικονοµικό έτος 2011).
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
13
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
14
Ενηµέρωση για την πορεία
των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας
του δικτύου παροχής συνδροµής
στην επιδίωξη για εξωδικαστικό
συµβιβασµό µε τη συµµετοχή
δικηγόρων και Ενώσεων Καταναλωτών
Σας πληροφορούµε ότι υπεγράφη (και δηµοσιεύεται
στο Φ.Ε.Κ. Β µε ηµεροµηνία 09.03.2011) η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την
Υποστήριξη εφαρµογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ.
Α/03.08.2010)/ συνδροµή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συµβιβασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013(σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισµού
(ΕΚ)αριθ.1081/2006)». Η Κ.Υ.Α ρυθµίζει το πλαίσιο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στο
δίκτυο παροχής συνδροµής.
Οι δικηγόροι-µέλη των ∆ικηγορικών Συλλόγων που
συµµετέχουν στη δράση αναλαµβάνουν την υποχρέωση
να συνδράµουν τους υπερχρεωµένους οφειλέτες στη συµπλήρωση της αίτησης εξωδικαστικού συµβιβασµού
προς τους πιστωτές, στη διατύπωση της πρότασης διευθέτησης των οφειλών και στις διαπραγµατεύσεις µε αυτούς και να συντάσσουν το πρακτικό επιτυχίας ή τη
βεβαίωση αποτυχίας του συµβιβασµού. Οι ∆ικηγορικοί
Σύλλογοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν τους δικηγόρους - µέλη τους για τα παραπάνω, να
συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία από αυτούς και
να τα υποβάλουν στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Η κατανοµή των υποθέσεων στους συµµετέχοντες στη δράση
δικηγόρους γίνεται ισοµερώς.
Στους δικηγόρους που συνδράµουν τους οφειλέτες
κατά τα ως άνω καταβάλλεται ως αποζηµίωση το ποσό
των 123 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., το οποίο
προσαυξάνεται κατά το ποσό των 100 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε περίπτωση σύνταξης πρακτικού επιτυχίας του συµβιβασµού.
Για τη συµµετοχή των ∆ικηγόρων στη δράση απαιτείται η υπογραφή σύµβασης µε την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το
Ευρωπα‡κό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), η οποία
είναι ο ∆ικαιούχος του έργου. Οι δικηγόροι που θα υπογράψουν τη σύµβαση δικαιούνται αποζηµίωσης µε την
προσκόµιση πρακτικών επιτυχίας ή βεβαιώσεων αποτυχίας που φέρουν ηµεροµηνία από 28.01.2011 και για
όλο το τρέχον έτος.
Για τη συµµετοχή των δικηγορικών συλλόγων είναι
14
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
απαραίτητη η έγγραφη δήλωση-αποδοχή των όρων της
Κ.Υ.Α., που θα αποσταλεί στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή (email: [email protected], fax: 210
3821241 υπόψη Ν. Παπασουλιώτη) η οποία στη συνέχεια θα τις διαβιβάσει στους εµπλεκόµενους φορείς
(ΕΥΕ/ΕΚΤ, Συνήγορος του Καταναλωτή)
Τις προσεχείς ηµέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή η Κ.Υ.Α., καθώς
και κατάλογος µε τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους που
έχουν ήδη δηλώσει µε επιστολές τους στη Γενική Γραµµατεία ότι επιθυµούν να συµµετέχουν στη δράση.
Επιπλέον, θα αναρτηθεί υπόδειγµα δήλωσης συµµετοχής-αποδοχής των όρων της Κ.Υ.Α., το οποίο καλούνται
να συµπληρώσουν οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι που έχουν
ήδη δηλώσει συµµετοχή, όπως επίσης και οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι που δηλώνουν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον τους να συµµετέχουν.
Ο Γενικός Γραµµατέας
∆ηµήτρης Σπυράκος
Aπόφαση του Ευρωπαwκού δικαστηρίου
.
για τον Σταυρό στα σχολεία 18/3/2011
Η Μείζων Σύνθεση του Ευρωπα“κού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων δηµοσίευσε την Παρασκευή
18.3.2011, µε δέκα πέντε ψήφους υπέρ (µε συγκλίνουσα
γνώµη και του Έλληνα δικαστή) και δύο ψήφους κατά,
στην κρίση ότι η παρουσία του σταυρού στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώµατος των γονέων να µορφώνουν τα τέκνα τους µε βάση τις
θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις κατά το
άρθρο 2 του 1ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπα`κής Σύµβασεως των ∆Ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α).
Στην σχετική δίκη είχε παρέµβει µε επιχειρήµατα υπέρ
της παρουσίας του Τιµίου Σταυρού στις σχολικές αίθουσες, µεταξύ άλλων κρατών, και η Ελληνική Κυβέρνηση.
∆ιαβάστε την απόφαση στα αγγλικά
στο:
http://www.echr.coe.int/echr/resources/hudoc/lautsi_and_ot
hers_v__italy.pdf
Παράταση προθεσµίας υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος
Με υπουργική απόφαση η προθεσµία υποβολής των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους υπόχρεους
του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που λήγει την 1η Μαρτίου 2011, ορίζεται η 4η Απριλίου 2011. Η υποβολή των
δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11)
εργάσιµες ηµέρες ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του
αριθµού φορολογικού µητρώου του φορολογουµένου,
µε αρχή, για το ψηφίο 1 την 4η Απριλίου 2011.
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
15
Αποσύρθηκε η επίµαχη διάταξη για την προκαταβολή
φόρου 15% και χορηγήθηκε νοµοθετική εξουσιοδότηση
στο αρµόδιο Υπουργό, για να εκδώσει αποκλειστικά
για τις δικηγορικές αµοιβές υπουργική απόφαση
Μ
ε διαρκείς επισκέψεις στους αρµόδιους Υπουργούς
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, µε παραστάσεις στη
Βουλή και διάλογο µε βουλευτές όλων των κοµµάτων, σε
συνδυασµό µε την άµεση και δυναµική αποχή από τα καθήκοντά µας, έγιναν πιστεύουµε κατανοητές οι θέσεις
µας και η Κυβέρνηση αντιλήφθηκε το αδιέξοδο και ασύµφορο εν τέλει για την οικονοµία µέτρο που πρότεινε ενώπιον του Κοινοβουλίου. Με υπουργική απόφαση θα
διευθετηθεί τελικά το ζήτηµα της προκαταβολής φόρου
15% στις δικηγορικές αµοιβές, όπως τελικά έγινε αποδεκτό κατά την ψήφιση του νόµου περί πάταξης της φοροδιαφυγής. Εν προκειµένω, η Ολοµέλεια των Προέδρων
των ∆ικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε τετραήµερη
αποχή από τα καθήκοντά µας (17/3 - 22/3/2011) - απόφαση
που επικύρωσε σε έκτακτη συνεδρίασή του το ∆Σ του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών-, διότι αιφνιδίως και σε
αντίθεση µε τα υπεσχηµένα επιχειρήθηκε να παρεισφρήσουν στο φορολογικό νόµο διατάξεις που αντίκεινται στη
φύση του δικηγορικού λειτουργήµατος, επεφύλασσαν διαφορετική µέχρι και «ρατσιστική» µεταχείριση για τους δικηγόρους και παραβίαζαν τη λογική και την ισοπολιτεία.
Με την προταθείσα τροποποίηση που κατατέθηκε στη
Βουλή στον τρόπο προκαταβολής φόρου, ζητούσαν από
τους δικηγόρους να προβαίνουν σε «αυτοπαρακράτηση»
φόρου εισοδήµατος (15%) σε κάθε (ακαθάριστη) αµοιβή
που λαµβάνουν µε την αντίστοιχη υποχρέωση να αποδίδουν ανά δίµηνο στην οικεία Εφορία του, ενισχύοντας τη
γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία του µαχόµενου δικηγόρου. Μετά την υπαγωγή των δικηγορικών υπηρεσιών
στο καθεστώς του ΦΠΑ, ήτοι το δικηγορικό λειτούργηµα
αντιµετωπίζεται ως εµπορία, απαίτησαν όπως µόνο εµείς
από τους ελεύθερους επαγγελµατίες να καταβάλουµε
φόρο τουλάχιστον κατ’ ένα έτος νωρίτερα από το χρόνο
γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης. Θέλησαν να γίνουµε φοροεισπράκτορες του εαυτού µας σε µία φορολογική ύλη που είναι αµφίβολο αν υφίσταται. Γι’ αυτό και
ήταν επιβαλλόµενη η αντίδρασή µας δια της αποχής.
Περαιτέρω η αποξένωση της προκαταβολής φόρου
από τα γραµµάτια που εκδίδονται κατά τις παραστάσεις,
όπως γινόταν µέχρι σήµερα, επί των προεπιλεγµένων
ποσών αναφοράς, όχι µόνο δεν πατάσσει τη φοροδιαφυγή, όπως το νοµοσχέδιο ευαγγελίζεται, αλλά θα δώσει
κίνητρα περαιτέρω φοροδιαφυγής. Μέχρι σήµερα, δια
των γραµµατίων προείσπραξης, ανέξοδα το Κράτος εισέπραττε από τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους (που έχουν την
ευθύνη παρακράτησης και απόδοσης) σηµαντικά ποσά
που ανέρχονταν περί των 50 εκ. ευρώ ετησίως.
Τα µέτρα που προτάθηκαν θα είχαν ακριβώς τ’ αντίθετα αποτελέσµατα απ’ όσα ο τίτλος του νόµου ευαγγελίζεται. Εκτός της ταλαιπωρίας και της νέας επιβάρυνσης
των δικηγόρων σε άµεσο οικονοµικό επίπεδο θα πλήττονται κατεξοχήν οι νέοι δικηγόροι και όσοι τα εισοδήµατά
τους είναι χαµηλά, σε όσους δηλαδή θα προκύπτει κατά
την εκκαθάριση επιστροφή φόρου. Το κράτος µε άλλα
λόγια θα δεσµεύει δυσανάλογα τα χρήµατα όσων δεν καταφέρνουν να συγκεντρώνουν υψηλό εισόδηµα. Να σηµειωθεί ότι η παρακράτηση φόρου 15% αντιστοιχεί
περίπου σε ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα 40.000 ευρώ.
Η τελικώς ψηφισθείσα διάταξη, (άρθρο 20 παρ. 7
υποπαρ. 5α)έχει ως εξής:
«5. α) Επί των δικηγορικών αµοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15% µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 58*. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια υπολογισµού και απόδοσης του φόρου αυτού καθορίζεται µε την απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου ζ) της
παρούσης παραγράφου.»
*Αναφέρεται στο υφιστάµενο άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. (ν.
2238/1994), όπου προβλέπεται παρακράτηση φόρου 20%
από τους ∆ηµόσιο, νπδδ, επιτηδευµατίες και εν γένει
όσων τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ..
Με οµόφωνη απόφασή του (14/3/2011) το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους,
την Τετάρτη (16/3/2011) και την Πέµπτη (17/3/2011), αντιδρώντας στο άρθρου 20 παρ. 7 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου για την « καταπολέµηση της φοροδιαφυγής» κ.λ.π.
που σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στους λοιπούς ελεύθερους επαγγελµατίες προβλέπεται η Αυτοπαρακράτηση
φόρου σε κάθε ακαθάριστη αµοιβή του δικηγόρου της τάξεως του 15%. Εµείς εκτιµούµε ,θέλοντας να συµβάλλουµε όπως και µέχρι σήµερα στην οικονοµία της χώρας
µας, ότι η διάταξη του άρθρου 20 & 7 θα πρέπει να προβλέπει ρητώς ότι θα υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής
φόρου εισοδήµατος 15% µόνον επί των ποσών αναφοράς
από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο και η απόδοσή του.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
15
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
16
Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ µε τη χρήση
ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet
ΠΟΛ. 1026/9-2-2011 - Τύπος, περιεχόµενο,
χρόνος και τρόπος υποβολής της
εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010
- Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για όλους τους υποκειµένους στο φόρο.
- Όροι και προ”ποθέσεις υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε µε το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:
α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,
β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 9 και 11 του άρθρου 38,
γ) των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου 48,
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1141/13.11.2009 (ΦΕΚ
2391 Β΄/30-11-2009)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ
6 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
5. Την µε αριθ. ∆6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονοµικών
∆ηµήτριο
Κουσελά»
(ΦΕΚ
1725Β΄/3.11.2010).
7. Την ανάγκη αλλαγής του εντύπου λόγω µεταβολής
των συντελεστών Φ.Π.Α.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προ”πολογισµού.
Αποφασίζουµε
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόµενο Ορίζουµε τον τύπο και το πε-
16
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ριεχόµενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το έτος
2010 (έντυπο 009/10 – Φ.Π.Α. ΕΚ∆ΟΣΗ 2010, Φ1 TAXIS),
όπως το υπόδειγµα που επισυνάπτεται ως παράρτηµα της
παρούσας.
Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής
1. Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2010 υποβάλλεται: α) Για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική
περίοδος λήγει την 31/12/2010:
i. Μέχρι την 12η Απριλίου 2011 για υποκείµενους, οι
οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν
βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ii. Μέχρι την 23η Μα`ου 2011 για υποκείµενους, οι
οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν
βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το ∆ηµόσιο.
Οι υποκείµενοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν: § τις αρχικές εµπρόθεσµες εκκαθαριστικές δηλώσεις
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
µέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet.§ τις τροποποιητικές
και τις εκπρόθεσµες δηλώσεις στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε
έντυπη µορφή. β) Για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε άλλη ηµεροµηνία εντός του 2010
από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών
ή διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων:
i. Μέχρι την 20η ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του
µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής
παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε
Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία
Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ii. Μέχρι την 20η ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος
του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων
σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Οι υποκείµενοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν: § τις αρχικές εµπρόθεσµες εκκαθαριστικές δηλώσεις
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
µέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet.§ τις τροποποιητικές
και τις εκπρόθεσµες δηλώσεις στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε
έντυπη µορφή.
γ) Για υποκείµενους που επήλθε οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου εντός του 2010:
i. Μέχρι την 20η ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του
µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης οριστικής
παύσης εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής
αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ.
ii. Μέχρι την 20η ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος
του µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής
αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Οι υποκείµενοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν
τις εκκαθαριστικές δηλώσεις στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε
έντυπη µορφή.
2. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. µε ηλεκτρονική µέθοδο µέσω
του ειδικού δικτύου TAXISnet και υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση υποχρεωτικά στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε
έντυπη µορφή οι υποκείµενοι που:
i. Υπάγονται στις διατάξεις περί µετασχηµατισµού, µετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός
του έτους 2010. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet αίρεται η υποχρέωση υποβολής στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή.
ii. Υποβάλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση πριν
την ηµεροµηνία από την οποία παρέχεται η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας.
3. Οι ανωτέρω προθεσµίες, ισχύουν και για τις υπό
ίδρυση επιχειρήσεις.
Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης: α) κατ’ έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου, β) κατά τη διακοπή των
εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου.
Εάν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.,
οι προθεσµίες καθορίζονται από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούσαν κατά τη λήξη της περιόδου για την
οποία έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Εάν δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., οι προθεσµίες καθορίζονται από την επιλογή τους να ακολουθούν τις
προθεσµίες υποβολής των υποκειµένων που τηρούν βιβλία
Β΄ ή Γ΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα, σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση που υποβάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
4. Οι υποκείµενοι έχουν την υποχρέωση την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, να έχουν υποβάλει όλες τις
περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική
δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Άρθρο 3
Υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης σε έντυπη
µορφή στη ∆.Ο.Υ.
1. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη
εργάσιµης ηµέρας οι καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 µεταφέρονται την επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα.
2. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού.
Κατ΄ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει ∆.Ο.Υ. µπορούν στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της
εκκαθαριστικής δήλωσης ηλεκτρονικά να την αποστέλλουν
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε συστηµένη επιστολή. Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική
επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρµόδιας για
την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης ∆.Ο.Υ. ή σε
17
διαταγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
3. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.
Όταν όµως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό
υποβολής και είσπραξης αποτελεί :
α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται µηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και
εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου
και του Ταµία,
β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται
µηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του
εκδότη και του Ταµία.
Άρθρο 4
Υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης µε ηλεκτρονική
µέθοδο µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet
1. Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
έτους 2010 µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet µπορεί να πραγµατοποιηθεί από
21 Φεβρουαρίου 2011.
2. Σε περίπτωση γενικής αργίας οι καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής όπως ορίζονται στο άρθρο 2 µεταφέρονται κατά µία εργάσιµη ηµέρα και η υποβολή της
εκκαθαριστικής δήλωσης γίνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. Σε περίπτωση τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι
προθεσµίες αυτές µετακυλίονται την επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα και η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης
γίνεται αποκλειστικά στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε έντυπη
µορφή.
3. Εφόσον την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναµία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των
εκκαθαριστικών δηλώσεων µέσω της ηλεκτρονικής µεθόδου, αυτές θα υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι την µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα.
Τεχνική αδυναµία µπορεί να επισυµβεί ενδεικτικά:
i. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ειδικού δικτύου
TAXISnet που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων.
ii. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί κάποια ή κάποιες περιοδικές δηλώσεις από τον υποκείµενο
στο φόρο για τη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η
εκκαθαριστική και ενώ διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος
για τις περιόδους αυτές εµφανίζονται ανεπαρκή στοιχεία
στο σύστηµα ΤΑΧΙΣ σχετικά µε τις υποχρεώσεις του υποκειµένου για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων.
4. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
17
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
18
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστηµα
TAXISnet, µε αυτόµατη απόδοση στον αποστολέα – υποκείµενο µοναδικού αριθµού καταχώρησης της εκκαθαριστικής δήλωσης. Η εµφάνιση στην οθόνη της δήλωσης
συσχετισµένης µε το µοναδικό αριθµό καταχώρησης και
την ηµεροµηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της µέσω του
ειδικού δικτύου TAXISnet αποτελούν για τον υποκείµενο
την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.
Ειδικά στην περίπτωση χρεωστικής εκκαθαριστικής
δήλωσης προκειµένου να θεωρείται η δήλωση αυτή ως υποβληθείσα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωµής στην Τράπεζα µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωµής στην Τράπεζα αποδεικνύεται από σχετική αναφορά που διατίθεται
µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
5. Οι υποκείµενοι που:
i. έχουν υποχρέωση συνυποβολής µε την εκκαθαριστική
δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2010 των ειδικών καταστάσεων των
Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ 2-8-1993 (ΦΕΚ
675 Β΄/ 2-8-1993) και 1013633/8911/ 1807/0014/ ΠΟΛ.1029/
2-2-1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17-2-1995) ή
ii. επιθυµούν την υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης µε
επιφύλαξη, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
µέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet και να αποστείλουν
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τις ειδικές καταστάσεις ή την επιφύλαξη αντίστοιχα, µε συστηµένη επιστολή, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής σύµφωνα µε το άρθρο 2.
Άρθρο 5
Χρόνος υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων που
υποβάλλονται µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για τις
οποίες έχουν καταβληθεί λανθασµένα µικρότερα ποσά του
χρεωστικού υπολοίπου.
1. Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τις οποίες υπέβαλαν οι υποκείµενοι ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και
απορρίφθηκαν λόγω λανθασµένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, µέχρι και την πέµπτη (5η) εργάσιµη
ηµέρα που ακολουθεί την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 2 της παρούσας, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά
οι εξής προ”ποθέσεις:
α) η εκκαθαριστική δήλωση µέσω TAXISnet είχε αρχικά υποβληθεί εµπρόθεσµα,
β) είχε δοθεί εµπρόθεσµα εντολή πληρωµής στην τράπεζα,
γ) υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής στο λογαριασµό του
υπόχρεου την ηµεροµηνία πληρωµής.
2. Ο υποκείµενος υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα
εκκαθαριστική δήλωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία πρέπει
να προκύπτει ότι, έχει τις προ”ποθέσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.
3. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων,
µέσω του TAXISnet, ενηµερώνει τον υποκείµενο και την
αρµόδια ∆ΟΥ, µε ηλεκτρονική µέθοδο για την αρχικά υπο-
18
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
βληθείσα δήλωση, το προς καταβολή ποσό και την οφειλόµενη διαφορά.
Άρθρο 6
Πιστοποίηση των υποκειµένων στο φόρο
Οι υποκείµενοι στο φόρο για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., θα πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τους όρους και τις προ”ποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916Β΄/
9.12.2010).
Η διαδικασία εγγραφής δεν απαιτείται για τους υποκείµενους που ήταν ήδη πιστοποιηµένοι χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρµογή (εισόδηµα, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ.) πριν την
έναρξη ισχύος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή.
Για την περίπτωση της απενεργοποίησης από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων των κωδικών
πρόσβασης στο σύστηµα ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο
6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916Β΄/9.12.2010).
Άρθρο 7
Έλεγχος των ηλεκτρονικά υποβληθεισών εκκαθαριστικών δηλώσεων
Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των
δηλώσεων που παρελήφθησαν µέσω του συστήµατος
TAXISnet και µπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε µηχανογραφικά τοπικά στη ∆.Ο.Υ.
µέσω TAXIS ή χειρόγραφα.
Στην περίπτωση διπλής υποβολής για την ίδια διαχειριστική περίοδο µέσω TAXISnet και µέσω ∆.Ο.Υ. δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη ∆.Ο.Υ., ενώ απορρίπτεται η
υποβληθείσα µέσω TAXISnet.
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις.
Παρέχεται η δυνατότητα στους Προ“σταµένους των
∆.Ο.Υ., να επιτρέπουν στους υποκείµενους που υπάγονται
στην αρµοδιότητά τους, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή
την εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον κατά την κρίση τους
συντρέχει πραγµατική αδυναµία υποβολής της δήλωσης µε
ηλεκτρονικό τρόπο και µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Πραγµατική αδυναµία υποβολής ενδεικτικά, συντρέχει στην περίπτωση υποκειµένων, εγκατεστηµένων σε
αποµακρυσµένες περιοχές και χωρίς εξοικείωση µε τη
χρήση του διαδικτύου.
Άρθρο 9
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Ως παράρτηµα το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης
Φ.Π.Α. (έντυπο 009/10 – Φ.Π.Α. ΕΚ∆ΟΣΗ 2010, Φ1
TAXIS).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
19
CCBE
Ευρωπαwκά & ∆ιεθνή Νοµικά Θέµατα
του Ε. Τσουρούλη
∆ικηγόρου Πειραιώς
Αντιπροέδρου του ∆.Σ.
Επικεφαλής Ελληνικής αντιπροσωπείας CCBE
∆ιαρκής Επιτροπή CCBE και Συνέ - ∆ικηγόροι και ταµειακές µηχανές
δριο Προέδρων ∆.Σ. Ευρώπης
Οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι Σερβίας, Αλβανίας,
Στην ηλιόλουστη αλλά παγωµένη Βιέννη έλαβε
χώρα στις 3-3-2011 η Συνεδρίαση της ∆ιαρκούς Επιτροπής του Συµβουλίου των ∆ικηγορικών Συλλόγων
Ευρώπης (CCBE). Από το σώµα των Ελλήνων ∆ικηγόρων συµµετείχε ο Ε. Τσουρούλης στο Προεδρείο του
CCBE, ενώ τα µέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας
δεν παρέστησαν λόγω των εκλογών στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους.
Τα κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν τους Συνέδρους ήταν: η µίσθωση ή αγορά νέων γραφείων του
CCBE στις Βρυξέλλες, το πρόγραµµα “FIND A
LAWYER”, η εφαρµογή και επίδραση των περί «ξεπλύµατος χρήµατος» Oδηγιών στο δικηγορικό επάγγελµα, θέµατα διαιτησίας, οι «αυθεντικές πράξεις», το
δίκτυο για διασυνοριακές ποινικές υποθέσεις, το επαγγελµατικό απόρρητο και η δεινή κατάσταση των δικηγόρων της Γεωργίας που κρατούνται ή φυλακίζονται
αυθαίρετα µε πράξεις της εξουσίας.
Ο Πρόεδρος του CCBE αναφέρθηκε σε έκθεση του
2ου Αντιπροέδρου Ε. Τσουρούλη σχετικά µε τις πρόσφατες νοµοθετικές τροποποιήσεις για τα δήθεν «κλειστά επαγγέλµατα» και ανακοίνωσε ότι το CCBE
διαµαρτυρήθηκε στην Επίτροπο για θέµατα ∆ικαιοσύνης κ. Reding επειδή οι εν λόγω τροποποιήσεις επιβάλλονται εκβιαστικά βάσει του «Μνηµονίου» και όχι
από φυσιολογικές εξελίξεις που αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες του πολίτη και του δικηγόρου.
Την εποµένη ηµέρα (4-3-2011) έλαβε χώρα το ετήσιο Συνέδριο των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης καθώς και δεξίωση των συνέδρων
στο Προεδρικό Μέγαρο της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας.
FYROM και ορισµένων άλλων Κρατών ζήτησαν την
παρέµβαση του CCBE επειδή τα Υπουργεία Οικονοµικών των χωρών τους προέβαιναν σε νοµοθετική ρύθµιση που θα επέβαλε στους δικηγόρους την
υποχρεωτική χρήση ταµειακών µηχανών στις συναλλαγές τους µε τους εντολείς τους. Κατόπιν αυστηρής
διαµαρτυρίας του CCBE προς τις κυβερνήσεις των παραπάνω Κρατών για αυτήν την απαράδεκτη ρύθµιση
που θίγει τον θεσµικό ρόλο του δικηγόρου, η σχετική
διάταξη αποσύρθηκε.
Ινστιτούτο Ευρωπαwκού ∆ικαίου
Με πρωτοβουλία Ευρωπαίων ακαδηµα“κών και νοµικών (συµπεριλαµβανοµένου του Έλληνα Καθηγητή
κ. Φλογα“τη) ιδρύεται Ινστιτούτο Ευρωπα“κού ∆ικαίου
µε σκοπό την έρευνα σε πανευρωπα“κό επίπεδο σε
όλους τους κλάδους του δικαίου, την παροχή συµβουλών στα όργανα της Ευρωπα“κής Ένωσης κατά την κατάρτιση νοµοθετηµάτων, την παρακολούθηση των
εξελίξεων του δικαίου σε Ευρωπα“κό και εθνικό επίπεδο και την δηµιουργία ενός forum για διάλογο µεταξύ ακαδηµα“κών, δικαστών και δικηγόρων και των
νοµοθετικών οργάνων της Ε.Ε. Μετά από προπαρασκευαστικές συσκέψεις των επί µέρους Επιτροπών στο
Αµβούργο, τη Ρώµη και τη Βιέννη, η ιδρυτική συνεδρία
του Ινστιτούτου θα λάβει χώρα στην Αθήνα (Σούνιο)
στις 15 και 16 Απριλίου 2011, ενώ θα ακολουθήσει µία
πανηγυρική διάσκεψη στο Παρίσι την 1η Ιουνίου 2011.
Ο 2ος Αντιπρόεδρος του CCBE Ε. Τσουρούλης θα εκπροσωπήσει το Σώµα των ∆ικηγόρων της Ευρώπης
στην εν λόγω ιδρυτική συνεδρία του Ινστιτούτου Ευρωπα“κού ∆ικαίου.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
19
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
20
Η Πίτα του ∆ΣΠ
Ο
πως και πέρισυ έτσι και εφέτος ο Σύλλογός µας
έκοψε την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011, την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του, στην αίθουσα Βαρώνου Κίµωνος Ράλλη του Πειρα“κού Συνδέσµου, που
φιλοξένησε την όµορφη γιορτή µας και τους εκλεκτούς
προσκεκληµένους µας.
Την εκδήλωση ευλόγησε εκπρόσωπος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Πειραιά κ.κ. Σεραφείµ, ενώ
έψαλε εορταστικούς ύµνους η Βυζαντινή χορωδία του
Πειρα“κού Συνδέσµου. Τα κάλαντα τραγούδησε η νεοσύστατη παιδική χορωδία του ∆.Σ.Π., υπό τη ∆/νση του
δικηγόρου-µαέστρου ∆ηµήτρη Σταθακόπουλου που
έδωσε ένα τόνο χαράς και
αισιοδοξίας στους παρισταµένους. Τα παιδάκια ντυµένα µε άσπρη φανέλα που
ανέφερε την ταυτότητα της
χορωδίας µας µε σκέρτσο
και µε το χαµόγελό τους
τραγούδησαν για πρώτη
φορά σε κοινό και έφεραν
σε πέρας την αποστολή
τους. Οι γονείς τους συνάδελφοι δικηγόροι ένοιωσαν
χαρούµενοι και συγκινηµέΟ Πρόεδρος του Συλλόγου, νοι για την παρουσία των
κ. Στέλιος Μανουσάκης κα- παιδιών τους και δέχθηκαν
λωσορίζει τους παρισταµένους κατά την κοπή της τα συγχαρητήρια µας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόπίτας του ∆ΣΠ
γου, κ. Στέλιος Μανουσάκης καλωσόρισε τους παρισταµένους, αναφερόµενος,
µεταξύ άλλων, στις αντίξοες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που πλήττουν φυσικά και τον δικηγορικό κλάδο,
επισηµαίνοντας παράλληλα ότι υποχρέωση όλων όσων
κατέχουν ή διεκδικούν θέσεις εκπροσώπησης των δικηγόρων είναι να διατηρήσουν αναλλοίωτο τον πυρήνα
της αξιοπρέπειας του δικηγορικού λειτουργήµατος. Συγκεκριµένα ο Πρόεδρος του Συλλόγου είπε τα ακόλουθα:
«Η έλευση της νέας χρονιάς είναι από µόνη της ένα
χαρµόσυνο γεγονός που είθισται να φέρνει σε όλους µας
έναν τόνο αισιοδοξίας και ανύψωσης του ηθικού. Παρότι, τα γεγονότα που προηγήθηκαν το 2010 ρίχνουν
βαριά τη σκιά τους σε όσα µέλλονται να συµβούν, εµείς
σε πείσµα των καιρών θα προσπαθήσουµε να διατηρήσουµε την αισιοδοξία που µας διακρίνει µέχρι σήµερα.
Οι πρώτες µέρες του χρόνου προσφέρονται συνήθως
για τον απολογισµό των πεπραγµένων του προηγούµενου έτους. Ο απολογισµός αυτό είναι ξεχωριστός για τον
20
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
καθένα µας και εµφορείται από τις προσωπικές εµπειρίες και τις καλές και κακές στιγµές που ζήσαµε το
χρόνο που πέρασε. Για πρώτη φορά όµως στη σύγχρονη
µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας µας βιώνουµε µια
εξαιρετική κατάσταση που διατρέχει πλέον –σαν ένα
αόρατο νήµα- τις ζωές, τα βιώµατα και την καθηµερινότητα όλων µας. Είµαστε πια στην εποχή του Μνηµονίου και της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης. Η εποχή µιας
σπειροειδούς κρίσης όχι µόνο χρηµατοοικονοµικής,
αλλά κυρίως σε επίπεδο αξιών που πλήττει καίρια τον
κοινωνικοπολιτικό ιστό της χώρας µας.
Μέσα σ’ αυτές τις οµολογουµένως αντίξοες συνθήκες –πρωτοφανείς για τους περισσότερους- καλούµαστε να αναλογιστούµε τα λάθη του παρελθόντος, αλλά
και τα δίκαια κεκτηµένα που µε αγώνες κατοχυρώσαµε. Καλούµαστε να προσδιορίσουµε ο καθένας χωριστά και συνολικά ως κλάδος µε προεξάρχουσα
κοινωνική, επιστηµονική και επαγγελµατική θέση στην
ελληνική κοινωνία, το µέλλον της δικηγορίας στα χρόνια
που έρχονται. Οφείλουµε, ως χρέος στις γενιές που µας
διαδέχονται, να αναζητήσουµε την ελπίδα και να διατηρήσουµε αναλλοίωτο τον πυρήνα της αξιοπρέπειας
του δικηγορικού λειτουργήµατος. Αυτή είναι η υποχρέωση που µας βαραίνει πλέον όλους, κυρίως όσοι κατέχουµε ή διεκδικούµε θέσεις εκπροσώπησης των
δικηγόρων, αλλά και τον καθένα από εµάς χωριστά σε
ατοµικό επίπεδο.
Με αυτές τις σκέψεις και ενόψει του ότι το 2011 είναι
έτος αρχαιρεσιών στο Σύλλογό µας θα αντιπαρέλθω τον
απολογισµό των πεπραγµένων του ∆Σ του ∆ΣΠ για το
2010, καθώς είµαι σίγουρος ότι τον επόµενο καιρό θα
ακουστούν πολλά και διάφορες απόψεις. Εξάλλου, το
ότι µέχρι σήµερα έχει σε µεγάλο βαθµό επιτευχθεί η επιδιωκόµενη ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών του
Συλλόγου είναι κάτι που ο δικηγόρος Πειραιά το διαπιστώνει καθηµερινά. Κύριο µέληµά µας αυτή τη στιγµή
είναι ως ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, µε αναβαθµισµένο το ρόλο και την ευθύνη µας µέσα στα συλλογικά
όργανα της ΣΕ και της Ολοµέλειας, να προασπίσουµε
τον πυρήνα της αξιοπρέπειας και της βιωσιµότητας του
επαγγέλµατός µας.
Αύριο, 10/11/2011, συνεδριάζει η ΣΕ –παρουσία του
Υπ.∆.- όπου θα παρουσιαστεί το προσχέδιο της Επιτροπής Βροντάκη για τους δικηγόρους. Έχουµε ευθύς
εξαρχής καταστήσει σαφές ότι για τους δικηγόρους όλης
της Ελλάδας η διατήρηση των ελαχίστων αµοιβών –ως
δίχτυ ασφαλείας τα ασφαλιστικά µας ταµεία και τους
δικηγορικούς συλλόγους- και η απαγόρευση ίδρυσης
υποκατ/των ή δεύτερης έδρας σε άλλο πρωτοδικείο είτε
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
Η παιδική χορωδία του Συλλόγου µας είπε τα κάλαντα.
από νοµικό είτε από φυσικό πρόσωπο, αποτελούν sine
qua non προˆποθέσεις για όλους εµάς. Είναι προφανής
η µεθοδευµένη προσπάθεια κάποιων µέσων ενηµέρωσης και άλλων «υπευθύνων» να παρουσιάσουν το θεσµό
των ελαχίστων αµοιβών ως κρατικό προστατευτισµό
που δήθεν φαλκιδεύει την ελεύθερη αγορά, στο όνοµα
της οποίας µας καλούν σήµερα να ξεπουληθούµε. Αποκρύπτουν εσκεµµένα το γεγονός ότι στη Γερµανία –και
σε άλλα ευρωπα‡κά κράτη- ο θεσµός υφίσταται και τον
σέβονται άπαντες, διότι διαφυλάσσει τον αξιοπρεπή
ανταγωνισµό και αποτρέπει φαινόµενα «ρωµα‡κής
αρένας» στον κλάδο των δικηγόρων. Αυτό εµείς θα το
διαφυλάξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Απευθυνόµενος προς όλους, παρόντες και απόντες, σας λέω ότι συναισθανόµαστε απολύτως το πρόβληµα της χώρας µας και ξέρουµε ότι δεν είµαστε οι
µόνοι θιγόµενοι. Όµως ως κλάδος είµαστε έτοιµοι να
αντιδράσουµε µαχητικά ενάντια στα µέτρα που θα επιχειρήσουν να µειώσουν την αξιοπρέπεια του επαγγέλµατός µας, µε αγώνες και µορφές διεκδίκησης που θα
«πονέσουν» τον κρατικό µηχανισµό. Μέχρι σήµερα συνήθως οι κινητοποιήσεις µας είχαν χαρακτήρα που περισσότερο πλήγωνε εµάς τους ίδιους παρά το κράτος,
από δω και πέρα –αν χρειαστεί- θα ανατάξουµε τις δυνάµεις σε διαφορετικό επίπεδο δράσης.
Η χρονιά θα είναι δύσκολη, αλλά θα αποτελέσει τα
θεµέλια για το µέλλον της δικηγορίας. Από εµάς θα
εξαρτηθεί αν τα θεµέλια θα είναι στέρεα ή σαθρά και
αυτό το βάρος καλούµαστε να αναλάβουµε και στις αρχαιρεσίες του Μαρτίου. Το διακύβευµα είναι κρίσιµο
και η ενότητα των δικηγόρων πιο αναγκαία από ποτέ.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από µέρους του ∆Σ του ∆ΣΠ για τη σηµερινή τιµητική για εµάς
παρουσία σας και να σας ευχηθώ ολόψυχα χρόνια
πολλά µε υγεία και δύναµη».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έκοψε την πίτα και
έδωσε στους παρισταµένους επισήµους και στο ∆Σ το
κοµµάτι τους.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους:
Από την πολιτική ηγεσία: Ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κ. Ιωάννης ∆ιαµαντίδης. Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης
21
Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού και µέλος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής, κ. Γρηγόρης Νιώτης. Οι βουλευτές κ.κ. ∆ηµ. Λιντζέρης, Εµµ. Μπεντενιώτης, ∆ηµ.
Καρύδης, Αν. Νεράντζης και Θεοδ. ∆ρίτσας. Ο ∆ήµαρχος Πειραιά, κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Παναγιώτης
Κουβάτσος. Οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιώς και
Νήσων, κ.κ. Στ. Χρήστου και ∆ηµ. Κατσικάρης. Ο ∆ήµαρχος Κορυδαλλού κ. Σταύρος Κασιµάτης, οι Αντιδήµαρχοι Κερατσινίου κ.κ. Νικ. Οικονοµάκης και ∆ηµ.
Κουλούκης. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Πειραιά, Ζωή
Ρούσσου, Ιωάννα Καλοµπράτσου και Αµαλία-Μελίνα
Φύκια, Κερατσινίου η κ. Άννα-Μαρία ∆ασκαλάκη και
Λαυρεωτικής η κ. Ιωαν. Κουλουβράκη.
Από τον δικαστικό χώρο: ο κ. Ιωάννης Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο κ. Παναγιώτης
Μπρακουµάτσος, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Την ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων εκπροσώπησε το µέλος της, κ. Ιωάννης Παπα“ωάννου. Η κ.
Γρηγορία Μπουφούνου, Πρόεδρος Εφετών, Προ“σταµένη του Εφετείου Πειραιά, η κ. Καλλιόπη Βαρδάκη,
Προ“σταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, η
κ. Αντιγόνη Τζελέπη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Προ“σταµένη του Τριµελούς Συµβουλίου ∆/νσης Πρωτοδικείου Πειραιά, η κ. Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα,
Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆.∆., Πρόεδρος του Τριµελούς
Συµβουλίου ∆/νσης ∆ιοικ. Πρωτοδικείου Πειραιά, οι
Πρόεδροι Εφετών κ.κ. Γρηγ. Λαπατάς, Χαρ. Μπίρµπος, Παρ. Τσαντεκίδου και Χρ. Παρασκευά. Οι εφέτες Αθηνών κ.κ. Μαρ. ∆ηµητροπούλου, Χρ.
Παρασκευά και Ζαµπ. Στράτα. Ο Πρόεδρος Αµίσθων
Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, κ. Χρίστος Χριστόπουλος.
Επίσης από τους φορείς της πόλης παρέστησαν: Ο
∆ιοικητής Τροχαίας Πειραιά, κ. Σπυρ. Λάσκος, ο κ.
Βασ. Κορκίδης, Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., ο Πρόεδρος
του Ε.Β.Ε.Π., κ. Γιώργος Κασιµάτης, ο κ. Νικ. Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών
και Εκδοτών Πειραιά. Από τον Εµπορικό Σύλλογο
Πειραιά, ο Πρόεδρος, κ. Γ. Ζησιµάτος και ο Γεν.
Γραµ./τέας, κ. Π. Πολιτάκης.
Και βέβαια παρόντες πολλοί δικηγόροι και φίλοι
του Συλλόγου.
Άποψη της αίθουσας του Πειραwκού Συνδέσµου κατά την
κοπή της πίτας
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
21
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
22
συνέντευξη
Συνέντευξη του Μάνου Σφακιανάκη
Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, Τµηµατάρχη του Τµήµατος ∆ίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της ∆/νσης Ασφάλειας Αττικής
του Γ. Χλούπη, ∆.Ν
∆ικηγόρου Πειραιά
1) Κε ∆ιευθυντά µε ποιες υποθέσεις ηλεκτρονικού
εγκλήµατος ασχολείται κυρίως η Υπηρεσία σας;
Τ
ο τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος ασχολείται µε 2 µορφές εγκληµάτων:
Α. εγκλήµατα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
(computer crimes) και
Β. εγκλήµατα µέσω διαδικτύου (cyber crimes)
Συγκεκριµένα, παιδική πορνογραφία, εγκλήµατα
περί τα ήθη, απάτες µέσω διαδικτύου, cracking και
hacking, διακίνηση/πειρατεία λογισµικού, απάτες µε
πιστωτικές κάρτες, διακίνηση ναρκωτικών , εγκλήµατα
στα chat rooms, παραβίαση προσωπικών δεδοµένων
και εγκλήµατα κυβερνοεµπορίου είναι µερικές µόνο
από τις µορφές εγκληµάτων που η υπηρεσία µας καλείται σε καθηµερινή βάση να αντιµετωπίσει.
2) Ποια προβλήµατα παρουσιάζονται στην
προσπάθεια καταπολέµησης των εγκληµάτων
αυτών και µε ποιους τρόπους µπορούν να αντιµε τωπιστούν;
∆
εν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα τεχνικής φύσεως,
πλην όµως απαραίτητος κρίνεται ο εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στα διαδικτυακά εγκλήµατα, όπου σας αναφέρω ένα απλό
παράδειγµα, ο νόµος για την Άρση του απορρήτου
έγινε το 1994 και σήµερα έχουµε 2011...
3) Λόγω της ιδιαιτερότητας
εγκλήµατος και κυρίως της
του µακρόθεν πώς µπορείτε
δράστη, Ακούµε συχνά ότι
22
του ηλεκτρονικού
διάπραξής του εκ
και εντοπίζετε το
ακολουθήσατε τα
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
«ηλεκτρονικά ίχνη» τί σηµαίνει αυτό;
Α
νάλογα µε το είδος και την περίπτωση λειτουργούµε διαφορετικά. Με σκοπό την ανεύρεση του
ηλεκτρονικού ίχνους του δράστη προχωρούµε σε ψηφιακή ανάλυση στο χώρο του διαδικτύου εντοπίζοντας
την IP του δράστη και κατόπιν αιτήµατος προς την εισαγγελία, λαµβάνοντας τη σχετική διάταξη-βούλευµα,
ζητούµε από τους παρόχους INTERNET να µας γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του.
4) Έ χετε προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο µε
τις επιτυχίες του Τµήµατος σας, ενώ παρουσιά ζετε προς την κοινωνία το σύγχρονο πρόσωπο
της Ελληνικής Αστυνοµίας, λόγω του ότι για την
αντιµετώπιση του εγκληµατικού αυτού φαινοµέ νου απαιτούνται ηλεκτρονικά µέσα τελευταίας
τεχνολογίας, κατά πόσο η πολιτεία στέκεται
αρωγός στις προσπάθειές σας ώστε να µην ακο λουθείτε, αλλά να προπορεύεστε τεχνολογικά
των δραστών;
Η
πολιτεία, δια µέσω του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., βρίσκεται πάντα στο πλευρό µας ενισχύοντας το έργο µας και
την προσφορά µας στο κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, στο
σηµείο αυτό θα θέλαµε να κάνουµε ειδική µνεία στους
χορηγούς µας, ανθρώπους της ελεύθερης αγοράς (Τραπεζικά ιδρύµατα -εταιρείες) οι οποίοι αναγνωρίζοντας
τη σπουδαιότητα του έργου που προσφέρουµε προχωρούν σε δωρεές και χορηγίες υλικοτεχνικού εξοπλισµού και γι’ αυτό τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα.
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
5) Ποια θεωρείτε τη σηµαντικότερη επιτυχία
του Τµήµατός σας;
Η
υπηρεσία µας έχοντας στενές συνεργασίες µε διεθνείς οργανισµούς και αστυνοµίες ανά τον κόσµο
έχει συµµετάσχει σε διεθνείς αστυνοµικές επιχειρήσεις
για την πάταξη του φαινοµένου της παιδικής πορνογραφίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι storm, purity,
coala, myosis, carousel i-ii, spiderweb, charly και twins.
Πολύ σηµαντικό έργο της υπηρεσίας µας αποτελεί η
αποτροπή από αυτοκτονία - διάσωση, κατά το χρονικό
διάστηµα 2006-2011, 168 συνανθρώπων µας, δηµιουργώντας µια αλυσίδα ζωής µέσα από συντονισµένες
ενέργειες. Ας µην παραλείψουµε όµως στο σηµείο
αυτό και την επιτυχία µας σε υποθέσεις που άπτονται
οικονοµικού ενδιαφέροντος µε χαρακτηριστική την
υπόθεση ηλεκτρονικής υποβολής εικονικών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων δια µέσω της ιστοσελίδας
του Ι.Κ.Α. ,ζηµία αρκετών δεκάδων εκατοµµυρίων
ευρώ.
23
πων µας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση που κινδυνεύει
η ζωή κάποιου, µας ενηµερώνουν άµεσα ειδικότερα σε
αποτροπές αυτοκτονιών.
8) Έχετε κάποιες προτάσεις ή σκέψεις για το
πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί το ηλεκτρονικό
6) Φαντάζοµαι ότι απαιτούνται ιδιαίτερες γνώ σεις η/υ για τα στελέχη της υπηρεσίας σας τις
οποίες δεν παρέχουν οι παραγωγικές σχολές,
πώς εκπαιδεύονται τα στελέχη σας;
έγκληµα εν γένει από την πολιτεία αλλά και από
την κοινωνία και αναφέροµαι στους χρήστες του
διαδικτύου και ειδικότερα το έγκληµα της παι δικής πορνογραφίας;
Τ
αλό είναι οι γονείς να λαµβάνουν κάποια µέτρα
πρόληψης. Η συνεχής και επαρκής πληροφόρηση
σχετικά µε το ποιες ιστοσελίδες χρησιµοποιούν τα παιδιά τους και το περιεχόµενο αυτών, η επίβλεψη του
χώρου όπου βρίσκεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και
η άµεση και στενή επικοινωνία µε το παιδί αποτελούν
µόνο µερικές από τις ενέργειες που θα πρέπει να ανήκουν στην καθηµερινότητα ενός γονιού.
α στελέχη που προέρχονται από παραγωγικές σχολές ακολουθούν µετεκπαίδευση σε τµήµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα
όµως το τµήµα έχει επανδρωθεί µε επιστήµονες ειδικών καθηκόντων από τον Ιούλιο του 2010. Είναι άνθρωποι µε προπτυχιακούς, µεταπτυχιακούς τίτλους
αλλά και µε διδακτορικά στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, οικονοµικών, ψηφιακών πειστηρίων και
ηλεκτρολόγοι µηχανικοί.
7) Είµαι σίγουρος ότι έχετε αντιµετωπίσει πλη θώρα τραγικών και σοκαριστικών περιπτώσεων,
ιδιαίτερα αναφορικά µε τη διακίνηση παιδικού
υλικού πορνογραφίας, τι είναι εκείνο που σας
κρατάει στις επάλξεις και σας δίνει δύναµη;
Τ
ο υλικό παιδικής πορνογραφίας που διακινείται
είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι όµως καθήκον µας
να σαρώνουµε το διαδίκτυο και να βρίσκουµε ανά
πάσα στιγµή όποιον κατέχει και διακινεί τέτοιου περιεχοµένου υλικό, µε σκοπό την εξάλειψη αυτών των
περιπτώσεων. Για το λόγο αυτό έχουµε εφοδιαστεί µε
το πρόγραµµα TLO το οποίο και καλύπτει αυτή ακριβώς την ανάγκη µας. Εκτός από το καθήκον µας και
την κοινωνική συνείδηση, δύναµη να συνεχίζουµε το
έργο µας, µας δίνει και η ανταπόκριση των συνανθρώ-
Κ
9) Θα θέλατε να προθέσετε κάτι γενικότερα ή σε
σχέση µε τους δικηγόρους πιο ειδικά;
Ο
ι νοµικοί θα πρέπει να ενηµερώνονται γύρω από
τις νέες τεχνολογίες καθόσον το παραδοσιακό
έγκληµα έχει µεταλλαχθεί σε ηλεκτρονικό και µάλιστα
σε ποσοστό πάνω από 82%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
οι περισσότερες δικογραφίες που σχηµατίζονται σήµερα για διάφορα αδικήµατα να περιέχουν πράξεις
και όρους νέων τεχνολογιών. Η υπηρεσία µας προτίθεται να διοργανώσει σεµινάρια σε δικηγορικούς συλλόγους µε σκοπό την ενηµέρωση και γνώση πάνω στη
µετάλλαξη της εγκληµατικότητας (παραδοσιακό- ηλεκτρονικό).
-Κε ∆ιευθυντά ευχαριστούµε για την τιµή που µας
κάνατε και για την πολύ σηµαντική σας προσπάθεια .
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
23
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2010 – 31/12/2010
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου που εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 24/09/2009 και συγκροτήθηκε σε σώµα την 28/09/2009 µε την εξής
σύνθεση: Καράντζαλη-Σαββοπούλου Ζωή - Πρόεδρο, Τριαντάφυλλο Νικόλαο - Αντιπρόεδρο, Μάναλη Κωνσταντίνο – Γραµµατέα, Αθανασόπουλο
Γεώργιο - Ταµία, Λιαπάκη Νικόλαο, Μερσίνη Μιχαήλ και ∆ανάη Καρκούλια - Μέλη, προσέρχεται
για να λογοδοτήσει για τα πεπραγµένα από
1/01/2010 - 31/12/2010.
Το Τ.Α.∆.Π. ως καθολικός διάδοχος του Κλάδου Προνοίας του πρώην Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Πειραιώς υπεισήλθε στα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του από 30/09/2008. Η περιουσία
του Ταµείου την 01/01/2010 έχει ως εξής:
369,64 Ε
Ε. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
1.ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
47 στο Πειραιά στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ∆Π, ανήκε στον κλάδο Πρόνοιας του
ΤΠ∆Π ο οποίος µετατράπηκε σε Ν.Π.Ι.∆. µε την
επωνυµία Ταµείο Αλληλοβοηθείας ∆ικηγόρων
Πειραιά , µε την ΚΥΑ Φ.30223/23257/1024/26-92008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2009/29-9-2008 τ Β΄) και εκδόθηκε η µε αριθµ.Β1/40223/24523/4099/30-9-2008
∆ιαπιστωτική πράξη της Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, του οποίου το ΤΑ∆Π
είναι καθολικός διάδοχος.
Η αντικειµενική αξία του ακινήτου αυτού (οικόπεδο και κτίσµατα) µε βάση το µε αριθµ. πρωτ.
40223/24175/900/18-9-2008 έγγραφο της ∆/νσης
Επιθεώρησης (τεχνικό τµήµα) του ΥΑΚΠ είναι
2.927.144,19 Ε. “Το οικόπεδο επιφάνειας 657,27
τ.µ στο οποίο έχει οικοδοµηθεί το ακίνητο έχει
αντικειµενική αξία 1.508.829,60Ε και αποτελεί το
51,54% της συνολικής αξίας. Οι αντικειµενικές
αξίες υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα από
1-3-2007”.
24
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
2. ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΗΝ 01 η/01/2010
Λογαριασµός µε αριθµ. ΚΑ 24/250095870
Υπόλοιπο
9.775.960,12 E
Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 01η/01/2010
Λογαριασµός µε αριθµ. 85731581
Υπόλοιπο
246.302,34 E
Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΝ 01η/01/2010
Λογαριασµός µε αριθµ. 190545421-21
Υπόλοιπο
(µηδέν) 0 E
∆. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΝ 01η/01/2010
395.876 τεµάχια µετοχές ΕΤΕ
Η αποτίµησή τους µε ηµεροµηνία 01-01-2010
είναι επτά εκατοµµύρια εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα
λεπτά (7.165.355,60Ε).
ΣΤ. ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ
37.670,05 Ε
Η. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΝΑΒΑ ΖΑΧΑΡΙΑ
Το Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων Πειραιά κληρονόµησε από τον Ζαχαρία Καναβά µέλος του
πρώην ΤΠ∆Π µε την από 28-4-1993 διαθήκη του η
οποία δηµοσιεύτηκε µε την µε αριθµ. 409/1998
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά στην συνεδρίαση της 15-5-1998 την µερίδα
του στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό ∆ικηγόρων
Πειραιά και τα µερίδια του στις εταιρείες αµοιβαίων κεφαλαίων ∆ΗΛΟΣ και ΕΡΜΗΣ.
Τα αµοιβαία κεφάλαια ΕΡΜΗΣ ήταν µε Νο 1391
µερίδια 40 και µε Νο 8422 µερίδια 40 και συνολικά
αριθµός µεριδίων 80. Αριθµ. Μητρώου 01387/1 και
8418/5.
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:56 PM
Τα αµοιβαία κεφάλαια ∆ΗΛΟΣ ήταν µε
αριθµό τίτλων 1545, 20250, 22151, 22845, 82341,
87964, 90771 και 1047059. Συνολικός αριθµός µεριδίων 365738 εκ των οποίων τα 341.076 έχουν
εκδοθεί και τα 24.662 είναι ά”λοι τίτλοι που δεν
έχουν εκδοθεί. Αριθµ. Μητρώου 001345.
Τόσο η µερίδα του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού ∆ικηγόρων Πειραιά όσο και τα µερίδια της
∆ΗΛΟΣ και ΕΡΜΗΣ κατά 32% ανήκαν στο
κλάδο ασθένειας και ήδη στο Ε.Τ.Α.Α – Τοµέα
Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά και κατά 68% στον
κλάδο Πρόνοιας και ήδη Ταµείο Αλληλοβοηθείας
∆ικηγόρων Πειραιά,καθολικό διάδοχο του Κλάδου Προνοίας του πρώην Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Πειραιώς.
2. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑΛΠΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Το 68% επιδίκου ακινήτου στην οδό Γορτυνίας
45 (πρώην 47) στη Γλυφάδα και της επίδικης µερίδας του Σταύρου Σαλπέα στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό ∆ικηγόρων Πειραιά.
Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα και η ηλεκτρονική
διεύθυνση του Ταµείου µέσα απ΄ την οποία µπορούν να ενηµερώνονται τα µέλη του.
Γίνεται διανοµή του καταστατικού του Ταµείου
σε όλους τους νεοεισερχόµενους δικηγόρους
ασφαλισµένους µε απόδειξη παραλαβής όπως
αυτό ορίζει.
Από την αρχή της λειτουργίας του Ταµείου καταβάλλεται εµπρόθεσµα κάθε υποχρέωση του Ταµείου (φόρος εισοδήµατος 2009, ΦΑΠ 2010,
φόρος προµηθευτών, ΦΜΥ, ΙΚΑ, µισθοδοσία
υπαλλήλων κ.τ.λ.) όπως και το 1/3 των ενσήµων
στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό.
Οι εισφορές των µελών, τα µισθώµατα του κτιρίου και το ποσοστό του 68% των προεισπράξεων
από τον ∆ΣΠ κατατίθενται άµεσα στο λογαριασµό
διαχείρισης του Ταµείου στην Εµπορική Τράπεζα.
Αποστάλησαν ειδοποιήσεις σε ασφαλισµένους
για παλαιότερες οφειλές και πολλοί συνάδελφοι
ανταποκρίθηκαν.
Συµµετείχαµε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ µε αγορά διακοσίων είκοσι επτά
χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ µετοχών
(227.628) νέων µετοχών της Ε.Τ.Ε. µε προνοµιακή
τιµή αγοράς πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (5,20)
εκάστης, συνολικής αξίας ενός εκατοµµυρίου εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα
πέντε ευρώ και έξι λεπτών (1.183.665,06 Ε). Με
25
καθαρή τιµή 8,041 Ε πουλήθηκαν 147.210 τεµάχια
µετοχών της Ε.Τ.Ε και κατατέθηκε στον ΚΑ
24/250095870 λογαριασµό µας στην Τράπεζα της
Ελλάδος το ποσό των ενός εκατοµµυρίου εκατόν
ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα
τριών ευρώ και ένα λεπτό (1.183.743,01 Ε). Αποτέλεσµα της παραπάνω κίνησης ήταν να προστεθούν στο µετοχικό µας κεφάλαιο 80.418 νέες
µετοχές της ΕΤΕ. Την 31/12/2010 ο συνολικός
αριθµός των µετοχών της ΕΤΕ που κατέχει το Ταµείο είναι 476294 τεµάχια. Η αποτίµησή τους µε
ηµεροµηνία 31-12-2010 είναι δύο εκατοµµύρια
οκτακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες πεντακόσια
εβδοµήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(2.881.578,70 Ε).
Καταρτίσαµε προ”πολογισµό έτους 2011 µε
πρόβλεψη συνόλου εσόδων ενός εκατοµµυρίου
εννιακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ
(1.914.000Ε), συνόλου εξόδων ενός εκατοµµυρίου
οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(1.824.000Ε) και προ”πολογισµένο πλεόνασµα
ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000), τον οποίο ενέκρινε µε την υπ’ αριθµ. 33/21-12-2010 οµόφωνη
απόφασή του το ∆.Σ. του Ταµείου.
Καταρτίσαµε ισολογισµό - απολογισµό έτους
2010. Από τον ισολογισµό του έτους 2010 ο οποίος
εγκρίθηκε από το ∆.Σ. µε την υπ΄αριθµ. 38/24-022011 οµόφωνη απόφασή του προκύπτουν τα παρακάτω οικονοµικά αποτελέσµατα:
Σύνολο εσόδων : 2.268.362,49 Ε
Σύνολο εξόδων : 1.267.928,06 Ε
: 1.000.434,43 Ε
Πλεόνασµα
Είχε προ”πολογισθεί πλεόνασµα έτους 2010
εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(137.500 Ε).
Τελικά το πλεόνασµα από 01/01/2010 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και
σαράντα τριών λεπτών (1.000.434,43 Ε), το οποίο
προκύπτει από τα καθαρά κέρδη της γενικής εκµετάλλευσης και αναλυτικά:
Σύνολο εσόδων : 2.268.362,49 Ε
Σύνολο εξόδων : 1.267.928,06 Ε
: 1.000.434,43 Ε
Πλεόνασµα
Καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως είναι το ποσό
των ευρώ εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων
επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα εννέα
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
25
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
26
λεπτών (999.789,19 Ε), το οποίο προκύπτει από
την αφαίρεση εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων τα
οποία ανέρχονται σε εξακόσια σαράντα πέντε
ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (645,24 Ε) ήτοι:
1.000.434,43 Ε – 645,24 Ε = 999.789,19 Ε από τα
οποία αφαιρείται ο καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 2010 που ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα
δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και
σαράντα δύο λεπτών (72.742,42 Ε) και τελικό πλεόνασµα προς διάθεση είναι το ποσό των εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ και
εβδοµήντα επτά λεπτών (927.046,77 Ε).
Από 01/01/2010 έως 31/12/2010 έχουν καταβληθεί:
α) εφάπαξ βοηθήµατα : 32 1.027.734,37 Ε
β) βοηθήµατα τοκετού : 35
53.553,00 Ε
γ) βοηθήµατα κατασκήνωσης : 25
6.160,88 Ε
δ) για επιστροφή εισφορών : 7
9.810,26 Ε
Από 01/01/2010 έως 31/12/2010 έχουν εγγραφεί πενήντα τρία (53) νέα µέλη και έχουν αποχωρήσει σαράντα τρία (43) για διάφορους λόγους
(συνταξιοδότηση, µετάθεση, διακοπή λόγω αλλαγής επαγγέλµατος, θάνατο κ.λ.π.).Ο αριθµός των
µελών του Ταµείου την 31/12/2010 ανέρχεται σε
1863.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2010
1. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΝ 31η/12/2010
Λογαριασµός µε αριθµ. 190545421-21
Υπόλοιπο
(µηδέν) 0 Ε
∆ . ΤΑΜΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΝ 31η/12/2010
165,10 Ε
Ε. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 31η/12/2010
Το Ταµείο έχει στην κυριότητά του 476.294 µετοχές της Ε.Τ.Ε. µε αποτίµηση την 31/12/2010 δύο
εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα
λεπτά (2.881.578,70 Ε).
ΣΤ.ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΝ 31η/12/2010
30.553,74 Ε
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ∆ΑΝΑΗ
Το κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
47 στο Πειραιά µε αντικειµενική αξία του ακινήτου αυτού (οικόπεδο και κτίσµατα) µε βάση το µε
αριθµ. πρωτ. 40223/24175/900/18-9-2008 έγγραφο
της ∆/νσης Επιθεώρησης (τεχνικό τµήµα) του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι 2.927.144,19Ε.
2. ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΗΝ 31η /12/2010
Λογαριασµός µε αριθµ. ΚΑ 24/250095870
Υπόλοιπο
10.481.089,15 Ε
Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΝ 31η /12/2010
Λογαριασµός µε αριθµ. 85731581
Υπόλοιπο
139.924,87 Ε
26
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
27
Συνάδελφοι που έφυγαν
Πόπη Σαρηγιάννη
Μέλος του ∆Σ του ∆ΣΠ
Την 08/02/2011 έφυγε από κοντά µας η Πόπη Σαρηγιάννη. Όλοι όσοι την γνώριζαν εισέπραξαν την ευγένεια της ψυχής της, γνώρισαν την ευθυκρισία, την ευστροφία, την επιστηµονική της αρτιότητα, την συναδελφικότητα της και την κοινωνικά υπεύθυνη στάση της.
Οι ∆ικηγόροι του Πειραιά την τίµησαν όσο λίγους και την εξέλεξαν πολλές τριετίες ως
σύµβουλο του ∆ικηγορικού Συλλόγου και ως µέλος της Πανευρωπα“κής ένωσης ∆ικηγόρων.
Η Πόπη γέµιζε και φώτιζε οποιοδήποτε χώρο µε την παρουσία της, είχε σπάνιες ευαισθησίες, µοναδικό χιούµορ και χαρισµατικό µυαλό και ζωντάνευε τις συνεδριάσεις του ∆.Σ.
του ∆ικηγορικού Συλλόγου µε τις προτάσεις και της θέσεις της που είχαν πάντα στόχο τις καλύτερες λύσεις στα προβλήµατα του κλάδου και την υπεύθυνη στάση του ∆.Σ.Π. απέναντι στα
µεγάλα προβλήµατα της Κοινωνίας.
Όλη της η πορεία ήταν γεµάτη αγάπη, όνειρα και χαµόγελο, µια προσφορά σε αδύναµους
και ανήµπορους. ∆εν λάτρευε µόνο τους ανθρώπους, αλλά υπήρξε άτοµο µε ιδιαίτερες ευαισθησίες, που αγκάλιαζε και προστάτευε τους ανήµπορους και τα αδέσποτα, τα οποία φρόντιζε και αγαπούσε. Έχοντας ζήσει δύσκολα χρόνια, όταν σε πολύ νέα ηλικία έχασε και τους
δύο γονείς της, έµαθε τη συµπόνια και την έννοια του αγωνίζεσθαι.
Μπροστάρισα σε διεκδικήσεις από τα φοιτητικά της ακόµη χρόνια, µαχητική και µε άποψη,
παθιασµένη µε την δικαιοσύνη, διεκδικούσε σε όλη της τη ζωή το ηθικό και το δίκαιο χωρίς
συµβιβασµούς, ακόµη και αν αυτό την έφερνε σε σύγκρουση µε συµφέροντα και ισχυρούς.
Όλη της η διαδροµή αντανακλούσε τα πιστεύω της και αυτό αποτελεί παράδειγµα για όλους
και ιδιαίτερα για τους νέους δικηγόρους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και το σύνολο των Πειραιωτών ∆ικηγόρων συνόδευσε την Πόπη στο τελευταίο της ταξίδι, τιµώντας και τη δικηγόρο και
τον άνθρωπο για την µακρόχρονη συµβολή και την ενεργή της συµµετοχή στους κοινωνικούς
αγώνες και στην απονοµή µιας πιο ουσιαστικής δικαιοσύνης, θεωρώντας ότι ο άδικος και πρόωρος θάνατός της έκανε την κοινωνία µας φτωχότερη και µάλιστα σε µια χρονική στιγµή που
περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται οι φωνές που αντιστέκονται και αντιπαλεύουν µε ευαισθησία, µε συνέπεια και ήθος τις κάθε λογής πιέσεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται.
Όλοι κερδίσαµε από την παρουσία και τη λάµψη της και πάντα θα τη θυµόµαστε σαν ένα πολύτιµο κοµµάτι της ζωής µας. Καλό της ταξίδι.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
27
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
28
Ο ∆ΣΠ τίµησε την Αντιπρόεδρο
Άννα Αλεξανδροπούλου - Αλευροµύτη
απονέµοντάς της τον τίτλο
της επιτίµου Αντιπρόεδρου του ∆ΣΠ
Ο
∆ικηγορικός σύλλογος Πειραιά τίµησε σε σεµνή τελετή
που έλαβε χώρα στις 1/2/2011 στην αίθουσα εκδηλώσεων του την αντιπρόεδρο του ∆ΣΠ κα Άννα Αλεξανδροπούλου-Αλευροµύτη για την επιστηµονική και συνδικαλιστική προσφορά της στο δικηγορικό σύλλογο κατά την
πολυετή παρουσία της στο ∆Σ του ∆ΣΠ, ως Αντιπροέδρου,
Ταµία και συµβούλου, απονέµοντάς της τον τίτλο της επιτίµου Αντιπροέδρου του ∆ΣΠ.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ κ. Στέλιος
Μανουσάκης που µίλησε µε τα παρακάτω λόγια για την τιµωµένη «Πρέπει να δηλώσω ότι εκείνο που µε εντυπωσίασε
µε την επίτιµο αντιπρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά είναι η ευκολία µε την οποία κατανοούσε τον πυρήνα
των εκάστοτε προβληµάτων που προέκυπταν όταν ασκούσαµε µαζί, εγώ σαν πρόεδρος εκείνη σαν αντιπρόεδρος την
διοίκηση στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.
Επίσης θα σταθώ στη µετριοπάθεια της και στη προσπάθειά της πάντοτε να αµβλύνει τις εκάστοτε αντιθέσεις µε έκπτωση πολλές φορές των προσωπικών της απόψεων, γεγονός
το οποίο βοήθησε σηµαντικά την λειτουργία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε δύσκολες συγκυρίες.
Από αριστερά Γ. Σταµατογιάννης, Ηλ. Κλάππας, Αν. Αλεξανδροπούλου - Αλευροµύτη, Ι. Κλάππας και Μιχ. Μελισσηνός.
Αναγνωρίζω από τη θέση µου ότι η συµβολή της υπήρξε
ουσιαστική, παραγωγική και ότι έδωσε στο θεσµό του αντιπροέδρου κύρος. Αναλογίζοµαι πολλές φορές, αφού απουσιάζει πλέον από την διοίκηση του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά γι’ αυτήν ένα ρόλο και µια παρουσία στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, εξωθεσµική, αλλά εξ' ίσου χρήσιµη
και ουσιαστική. Κα Αντιπρόεδρε θα είσαι κοντά µας στις µελλοντικές µας επιδιώξεις. Σ' ευχαριστούµε».
Εν συνεχεία απένειµε στην αντιπρόεδρο τιµητική πλακέτα και αυτή ανταπέδωσε προσφέροντας στο Σύλλογο λεύκωµα του µουσείου της Ακροπόλεως.
Με ιδιαίτερα θερµά λόγια µίλησαν για την επίτιµο Αντιπρόεδρο και το έργο της στο ∆ΣΠ οι κ.κ.:
Ο Πρώην Πρόεδρος του ∆ΣΠ Βασίλης Βενέτης.
Ο ∆ήµαρχος Πειραιώς Βασίλης Μιχαλολιάκος, η Πρόεδρος Εφετών Προ“σταµένη Εφετείου Πειραιά, Γρηγορία
Μπουφούνου, ο Κώστας Γκαβέρας, ο Ευάγγελος Τσουρού-
28
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η Πρόεδρος Εφετών Προwσταµένη Εφετείου Πειραιά, κ. Γρ.
Μπουφούνου, ενώ µιλάει για την τιµωµένη παρουσία του προεδρίου του ∆ΣΠ.
λης, η Μαρία Γαλανοπούλου, ο ∆ηµήτρης Πιστικός, η Μαίρη
Φλωροπούλου, ο Ηλίας Κλάππας, η Ισµήνη Ζώρζου, η ∆ήµητρα Πατσάκη και ο Ματθαίος Κανουµπέτσι.
Την εκδήλωση έκλεισε καταφανώς συγκινηµένη η τιµωµένη µε τα εξής λόγια: «Φίλες και φίλοι, Να µου επιτραπεί
αυτή η προσφώνηση προς όλους, γιατί όλοι είσθε σήµερα εδώ,
ως φίλοι του Συλλόγου και δικοί µου, καλώς ήλθατε, και συγχωρείστε τη συγκίνηση µου.
Κατ' αρχάς, θάθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Πρόεδρο
και τα µέλη του ∆.Σ., για την σηµερινή βραδιά. Να ευχαριστήσω, από καρδιάς, όλους τους οµιλητές για τη συνεισφορά
τους στη σηµερινή µου συγκίνηση και τη χαρά µου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που µε τιµάτε σήµερα µε την παρουσία
σας.
Κάνοντας µια αναδροµή στη συνδικαλιστική µου πορεία
θυµάµαι πάντα και σταµατάω σ΄ εκείνη την πρώτη φορά. Γι'
αυτό θέλω να ευχαριστήσω πρώτα και κυρίως τον Βασίλη Βενέτη γιατί µε επέλεξε, µε στήριξε και µούδωσε την ευκαιρία
της συµµετοχής µου στο Σύλλογο. Εκείνη την πρώτη φορά
ήµουν η µόνη γυναίκα στο ψηφοδέλτιο του. Για τον Βασίλη
Βενέτη, σίγουρα ήταν υπέρβαση. Η τότε φιλοσοφία του ήταν
ότι οι γυναίκες, όποια προσόντα κι' αν έχουν, δεν είχαν κανένα λόγο να δουλεύουν κι' ακόµη περισσότερο να ασχολούνται µε τα κοινά. Η συµµετοχή µου ήταν και λίγο
απενοχοποίησή του έναντι των γυναικών. Μετά απ' όσα
άκουσα όµως σήµερα από εκείνων µάλλον έχει καταλήξει ότι
η επιλογή του δεν ήταν λάθος. Θέλω να ευχαριστήσω τον
Γιώργο Αποστολίδη και Κώστα Πεταλά για την τότε στήριξή
τους. Τον Γιώργο Σαββόπουλο γιατί εκείνη την πρώτη φορά,
που η εκλογή µου φαινόταν εξαιρετικά δύσκολη, µούδωσε
την ιδέα να στείλω ένα γράµµα στις γυναίκες. Έγραψα ένα
γράµµα χειρόγραφο, το φωτοτύπισα στο φωτοτυπικό του Βασίλη Βενέτη, και τα παιδιά µου µε συµµαθήτριές τους το µοίρασαν. Έξοδα µηδέν. Αυτό ήταν! Οι γυναίκες ήταν ακόµη σε
άµυνα. ∆έχθηκα σωρεία τηλεφωνηµάτων, από γυναίκες δικηγόρους, που µου δήλωσαν συµπαράσταση. Τέλος θέλω να
ευχαριστήσω το φίλο τον Γιάννη τον Ηρειώτη. Ο Γιάννης νεότατος αλλά ήδη εκλεγµένος µια φορά στο Συµβούλιο και οργανωµένος άριστα, µούδωσε καταλόγους συναδέλφων µε
τηλέφωνα και διευθύνσεις, στους οποίους µπορούσα να απευ-
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
28
28
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
θυνθώ. Ο Σύλλογος τότε δεν είχε την δυνατότητα να µας δείνει καταλόγους, όπως σήµερα. Η τύχη, που παίζει διάφορα
παιχνίδια, τόφερε ο Γιάννης κι' εγώ να ισοψηφίσουµε στην
τελευταία εκλόγιµη θέση του συνδυασµού, και θάπρεπε µε
κλήρο να εκλεγεί ο ένας από τους δύο αν ο Βασίλης Βενέτης
δεν εκλεγόταν πρόεδρος. Το θεώρησα άδικο για τον Γιάννη
που µ' είχε βοηθήσει και του δήλωσα ότι θα παραιτηθώ εγώ
υπέρ του. Ο Γιάννης δεν το δέχτηκε και αντιπρότεινε να µοιράσουµε την θητεία. Τελικά εξελέγη ο Βασίλης Βενέτης, κι'
έτσι ήµασταν και οι δύο στο Συµβούλιο. Από τότε είναι κρίµα
που ο Γιάννης δεν ξανασυµµετείχε.
Εγώ παρέµεινα έκτοτε συνεχώς, χωρίς διακοπή και θέλω
να σας διαβεβαιώσω, όπως τόπα και στο Συµβούλιο, όταν παραιτήθηκα, ότι όλα αυτά τα χρόνια ψήφιζα µε αποκλειστικό
γνώµονα τη συνείδησή µου και µόνο κι' ότι θεωρούσα καλλίτερο για τους Συναδέλφους µου και το Σύλλογο. ∆εν επέτρεψα
ποτέ σε κανέναν να µε διαφεντέψει ή να µε χειραγωγήσει, και
µ' όποιες δυνατότητες είχα προσπάθησα να τιµήσω την ψήφο
σας, για να µπορώ σήµερα να σας κοιτάω στα µάτια χωρίς ενοχές.
Έχω αφιερώσει αµέτρητες εργατοώρες µέσα σ' αυτό το κτίριο δουλεύοντας µε το µυαλό µου αλλά και την ψυχή µου, και
µε τον ίδιο ενθουσιασµό της πρώτης ηµέρας, µέχρι σήµερα.
Έζησα συγκρούσεις, θυµούς, και εντάσεις. Όλα όµως ξεχνιόντουσαν όταν µετά το Συµβούλιο κατευνάζαµε το θυµό
µας όλοι µαζί µ' ένα ποτό, στα καφέ της πλατείας τούτης της
πόλης, που σ' αγκαλιάζει µε µια µοναδική τρυφερότητα. Οι
περισσότερες όµως στιγµές µας, ήταν στιγµές περίσκεψης,
συναίνεσης και υπευθυνότητας.
∆εν µετάνοιωσα ποτέ που συµµετείχα στο ∆.Σ., και το λέω
σ' όλους τους νεώτερους. Έρχονται πολύ δύσκολες ώρες.
Ανοίξτε την πόρτα του Συλλόγου, συµµετέχετε, δώστε του δύναµη. Η δύναµη του είναι δύναµη όλων µας. ∆εν βαρέθηκα
ποτέ. Κι' αν παραιτήθηκα είναι γιατί θεώρησα ότι έκλεισα
τον κύκλο. Μπορώ να βοηθήσω µε τις γνώσεις και την εµπειρία µου οποτεδήποτε µε χρειασθούν. Άλλωστε µε τον τίτλο
που µόλις µου απενεµήθηκε θεωρώ ότι διατηρώ εσαεί την αρµοδιότητα να παρεµβαίνω οποτεδήποτε διαπιστώνω ότι θίγονται καθ' οιονδήποτε τρόπο οι ∆ικηγόροι. Είµαι ενεργή και
παρούσα. Επίτιµος δεν σηµαίνει παροπλισµός. Σηµαίνει έκφραση αγάπης και τιµής εκ µέρους των συναδέλφων µου.
Τελειώνοντας θάθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους
µου, όλων των διοικητικών συµβουλίων που συµµετείχα, για
τη συνεργασία. Τους υπαλλήλους του Συλλόγου για τα τόσα
χρόνια κοινής προσπάθειας. Τον Τάκη, τη Βέρα και την Αντιγόνη, την οικογένειά µου, για την κατανόησή τους και για τη
στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.
Πριν κλείσω, θάθελα να πω ότι συγκινήθηκα πολύ, όταν
άκουγα τους οµιλητές, µ' όλες τις υπερβολές που µπορεί νάχει
µια τέτοια βραδυά, όµως ακούγοντας τα νέα παιδιά να λένε
ότι στο πρόσωπο µου βρήκαν µια φτερούγα προστασίας, έναν
άνθρωπο που µπορούσαν να ακουµπήσουν, έννοιωσα, επιτρέψτε µου να το πω, ότι κάτι άξιζε το πέρασµά µου από το
Σύλλογο. Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά».
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους παρά πολλοί προσκεκληµένοι µεταξύ των οποίων: οι κ.κ. ∆ήµαρχος
Πειραιώς Βασίλης Μιχαλολιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Στέφανος Χρήστου, επίτιµοι Πρόεδροι ∆ΣΠ Βασίλης
Βενέτης και Κώστας Πεταλάς, Εισαγγελέας Εφετών Ι. Τζαγκουρνής, Εµ. Ρασιδάκης, Βασ. Πλιώτας, Σωκράτης Κοσµί-
29
Ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ απονέµει τιµητική πλακέτα στην τιµωµένη παρουσία του Γ. Γραµµατέα Γ. Σταµατογιάννη και Αντιπροέδρου Κώστα Ρεσβάνη.
δης τ.Γ.Γ. Υπουργικού Συµβουλίου και πολλοί συνάδελφοι
και φίλοι.
Επιστολές µε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του
∆ΣΠ να τιµήσει την Αντιπρόεδρο κα Άννα Αλεξανδροπούλου –Αλευροµύτη απέστειλαν ο κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων µε
θερµά συγχαρητήρια για την απόφαση του ∆ΣΠ να τιµήσει
την κ. Αλεξανδροπούλου που υπερασπίστηκε µε συνέπεια,
αφοσίωση και αποτελεσµατικότητα και το θεσµικό ρόλο του
συνηγόρου και τα δίκαια αιτήµατα του δικηγορικού σώµατος
όπως αναφέρει στην επιστολή του καθώς και ο κ. Αναστάσιος Νεράτζης, Βουλευτής Πειραιώς για την πρωτοβουλία
του ∆ΣΠ και την απόδοση τιµής στην Αντιπρόεδρο του ∆ΣΠ.
Η ∆ικηγορική επικαιρότητα της οποίας υπήρξε
Πρόεδρος της Συντακτικής της επιτροπής ευχαριστεί
θερµά την επίτιµο Αντιπρόεδρο κ. Άννα ΑλεξανδροΑλεξανδροπούλου-Αλευροµύτη για την έξοχη, δηµιουργική και
πάνω από όλα φιλική διεύθυνση της για την αποτεαποτελεσµατική όσο και καθοριστική πορεία του εντύπου.
Κράτησε επί αρκετά χρόνια την σελίδα ενηµέρωσης
των συναδέλφων «ΑΜ’ ΕΠΟΣ, ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ» και κακατέστησε τον συνάδελφο δικηγόρο κοινωνό,
κοινωνό, στις συσυνεδριάσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε µια εποχή όπου µόνο µε ανακοινώανακοινώσεις τοίχου ο δικηγόρος ελάχιστα ενηµερωνόταν.
Επίσης µετείχε στην εφηµερίδα µας και µε την στήλη
« Είδαµε… ακούσαµε… επισκεφθήκαµε……. προτεί νουµε…» όπου προσωπικές της εµπειρίες σε µου σεία,θέατρα, πολιτιστικά δρώµενα, κυκλοφορία
σηµαντικών βιβλίων, λευκωµάτων κλπ αλληλοδια δέχονταν το ένα το άλλο εξίσου ενδιαφέροντα προπροτρέποντας τους συναδέλφους να τα επισκεφθούν η
να τα διαβάσουν. Επίσης καθιέρωσε για πρώτη
φορά όπου και διατηρείται µέχρι και σήµερα και το
ένθετο µε επιλογές νοµοθετηµάτων των µηνών εκεκδόσεως του περιοδικού ώστε να τίθενται στην διάδιάθεση του δικηγόρου οι επίκαιροι σηµαντικοί νόµοι
και Υπουργικές αποφάσεις. ΄Ετσι µε το πολλαπλό ταταλέντο της και την ακούραστη συµµετοχή της στην
εφηµερίδα µας και τις συχνές συνεδριάσεις της συσυντακτικής επιτροπής υπό την προεδρία της , µε τις
φιλικές της προτροπές και συµβουλές ,µε τις γρή γορες και αποφασιστικές λύσεις των θεµάτων που
παρουσιάζονταν, δηµιούργησε στα µέλη της συντασυντακτικής επιτροπής και συνεργάτες της εφηµερίδας
ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον πολύ δηµιουρδηµιουργικό και ανεπανάληπτο.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
29
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
30
Αφ ι έ ρ ω µ α : Ι α π ω ν ία ( Σ ε ι σµ ός - Τ σο υ ν ά µ ι - Π υ ρ η ν ι κή α π ε ι λή )
« Με αφορµή τον καταστροφικό σεισµό
και το τσουνάµι της Ιαπωνίας,
σκέψεις για την πυρηνική ενέργεια
και τα ευρωπακά εργοστάσια »
Ο
καταστροφικός σεισµός των 9 ρίχτερ που συγκλόνισε την Ιαπωνία στις 11.03.2011 και το φοβερό
τσουνάµι που προκάλεσε ανυπολόγιστες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και κατασκευές, συνοδεύτηκαν από έναν
ακόµα εφιάλτη. Τη διαρροή ραδιενέργειας σε αέρα, έδαφος, υπέδαφος και θάλασσα λόγω της δυσλειτουργίας
των πυρηνικών αντιδραστήρων του εργοστασίου Φουκουσίµα Ντα“τσί.
Η διαρροή αυτή επανέφερε σε όλη την ανθρωπότητα
της ολέθριες µνήµες του Απριλίου 1986 µε την έκρηξη του
Τσερνόµπιλ. Μάλιστα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
κ.Αλέν Ζιπέ, σε οµιλία του στην Ε.Ε εξέφρασε την περίσκεψή του για τον «εξαιρετικά υψηλό πυρηνικό κίνδυνο»
που διατρέχει η Ιαπωνία,
παραπέµποντας σε µια συζήτηση που είχε µε τον Ιάπωνα οµόλογό του στο
περιθώριο της «οµάδας των
οκτώ» (G8) που συνεδρίασε προσφάτως στο Παρίσι. Ο κ. Ζιπέ σηµείωσε
πως και Γάλλος Πρόεδρος
κ.Σαρκοζί έχει εκφράσει
την ευχή να τεθεί η «οµάδα
30
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
των είκοσι» (G20) «στην υπηρεσία της Ιαπωνίας» σ΄ αυτήν
τη δύσκολη συγκυρία, ενώ αναφερόµενος στο πυρηνικό
πρόγραµµα της Γαλλίας αναγνώρισε πως «πρέπει να αναπτύξουµε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας - την αιολική
ενέργεια και τα φωτοβολτα‡κά πάρκα - όµως όλα αυτά
µαζί µπορούν να προσφέρουν µόνο το 20% των αναγκών
µας στις χρονιές που έρχονται». Ως εκ τούτου, παρατήρησε ο κ. Ζιπέ, δυστυχώς «τα 20-30 επόµενα χρόνια δεν
µπορούµε να πούµε ότι θα βγούµε πλήρως από την πυρηνική ενέργεια»!!!
Οι δηλώσεις αυτές , ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όλη την
Ευρώπη (Ε.Ε.), καθώς η Γαλλία είναι στην παγκόσµια
κλίµακα η δεύτερη πυρηνική δύναµη, που καλύπτει (µέσω
της πυρηνικής ενέργειας) το
75-80% των αναγκών της.
Αναλυτικότερα, η σχετική
κατάταξη έχει ως εξής:
ΗΠΑ (104 αντιδραστήρες),
Γαλλία (58 αντιδραστήρες),
Ιαπωνία (55 αντιδραστήρες), Ρωσία (32), Γερµανία
(17), Νότια Κορέα (21), Καναδάς (18), Ουκρανία (15),
Κίνα (13) και Βρετανία
(19). Σύµφωνα µε τις ίδιες
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
πληροφορίες, αυτή τη στιγµή βρίσκονται στο στάδιο της
κατασκευής 62 νέοι αντιδραστήρες ανά τον κόσµο εκ των
οποίων - 27 στην Κίνα, 10 στη Ρωσία, 5 στην Ινδία, 5 στη
Ν. Κορέα και αλλού.
Ως προς την Ευρωπα“κή Ένωση επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πυρηνική ενέργεια καλύπτει το
30% περίπου των ενεργειακών αναγκών της και ότι σε 14
χώρες φιλοξενούνται πυρηνικοί σταθµοί και σε 16 αντιδραστήρες. Αναλυτικότερα: η Γαλλία έχει 19 σταθµούς
και 58 αντιδραστήρες, η Βρετανία 9 σταθµούς και 19 αντιδραστήρες, η Γερµανία έχει 12 σταθµούς και 17 αντιδραστήρες, η Σουηδία διαθέτει 7 σταθµούς και 16
αντιδραστήρες, η Ισπανία έχει 6 σταθµούς και 9 αντιδραστήρες, το Βέλγιο έχει 2 σταθµούς και 7 αντιδραστήρες, η
Φιλανδία 4 αντιδραστήρες, η Ουγγαρία 2 αντιδραστήρες,
η Βουλγαρία 2 αντιδραστήρες, η Λιθουανία 1 αντιδραστήρα, η Ολλανδία 2 αντιδραστήρες, η Ρουµανία 2 αντιδραστήρες, η Σλοβακία 4 αντιδραστήρες, η Τσεχία 6
αντιδραστήρες, η Σλοβενία 1 αντιδραστήρα και η Ελλάδα
1 αντιδραστήρα - στον «∆ηµόκριτο»!!!
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στον περίγυρό µας βρίσκονται, οι 2 βουλγαρικοί αντιδραστήρες του Κοζλοντούι,
31
ενώ έχει δοθεί άδεια για την κατασκευή ενός νέου αντιδραστήρα στη Μπελέν, περιοχή όπου το 1977 καταστροφικός σεισµός σκότωσε 120 ανθρώπους!!!
Εν τω µεταξύ, στη γειτονική Τουρκία, µετά από ρωσοτουρκική συµφωνία κατασκευάζεται ένας πυρηνικός
σταθµός και 4 αντιδραστήρες που θα εγκατασταθούν στα
παράλια της Μ. Ασίας, στην περιοχή Ακουγιού, περίπου
απέναντι από τη Ρόδο.
Στη γειτονική Ιταλία - όπου µε δηµοψήφισµα το 1987
έκλεισαν οι 4 πυρηνικοί σταθµοί της χώρας - ο Σ. Μπερλουσκόνι σχεδίασε να καλύψει το ένα τέταρτο των ενεργειακών αναγκών της χώρας από την πυρηνική ενέργεια
και για τον λόγο αυτό παρουσίασε ένα πυρηνικό πρόγραµµα µε 4 πυρηνικούς σταθµούς, που όµως προηγουµένως θα τεθεί υπό την έγκριση δηµοψηφίσµατος.
Τουλάχιστον στην Ιταλία γίνονται και δηµοψηφίσµατα!!!
Η Σλοβενία και η Ρουµανία έχουν επίσης αντιδραστήρες, ενώ η Πολωνία δήλωσε τις προάλλες πως δεν θα
αναθεωρήσει το πυρηνικό της πρόγραµµα, παρά τα όσα
συνέβησαν στην Ιαπωνία και τα προβλήµατα που προκάλεσε ο σεισµός.
Υπό την λογική αυτή αντιλαµβάνεστε ότι η ανθρωπότητα είναι θύµα της ίδιας της τεχνολογικής προόδου της
και πως εάν ποτέ καταστραφεί, θα καταστραφεί από τα
ίδια τα επιτεύγµατά της, στην προσπάθειά της να µην καταστραφεί!!! οξύµωρον µεν, αλλά αληθινό.
Από την Σύνταξη
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
31
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
32
Α φ ι έ ρ ω µ α : Ι α π ω ν ί α ( Σ ει σ µ ό ς - Τ σ ου νά µ ι - Π υ ρ ην ι κ ή α π ει λ ή )
ΕΚΤΟΣ ΠΑΣΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
του Θεόφιλου Γ. Προκοπίδη
επιτ. ∆ικηγόρου
Η
φράση που άκουσα από κάποιο δελτίο ειδήσεων
και µου έκανε µεγάλη εντύπωση είναι και ο τίτλος
του παρόντος σηµειώµατος. Αναφερόταν στην πρόσφατη,
βιβλικών διαστάσεων, καταστροφή που έγινε στην Ιαπωνία από το σεισµό και το τσουνάµι που είχαν ως συνέπεια τη διαρροή στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της
Φουκουσίµα. Είπαν δηλαδή οι Ιάπωνες επιστήµονες και
τεχνικοί ότι ήταν εκτός πάσης φαντασίας ότι µπορεί να
συνέβαινε τέτοια φυσική καταστροφή που θα έθετε σε
κίνδυνο τους ασφαλείς!! (όπως τους είχαν χαρακτηρίσει
προηγουµένως ) αντιδραστήρες. Και ο µέσος σκεπτόµενος άνθρωπος αναρωτιέται: Είναι δυνατόν, τουλάχιστον
µέσα σε αυτούς τους υπεραναπτυγµένους εγκεφάλους,
που πολλές φορές τους απονέµεται απλόχερα ο τίτλος
του « σοφού» να µη λειτουργεί, υπερέχοντας αυτής του
κοινού νού, η φαντασία, σε συνδυασµό µε τη γνώση αντικειµένου της επιστήµης τους, και να µη γνωρίζουν ότι
µπορεί «κάλλιστα» να επισυµβεί µιας τόσης έκτασης καταστροφή, δεδοµένης της παντοδυναµίας της φύσης, που
θα µπορούσε να προσβάλει τους αντιδραστήρες κι έτσι
να θέσει σε άµεσο κίνδυνο χιλιάδες η εκατοµµύρια ανθρώπινες ζωές; Η απάντηση νοµίζω πως είναι όχι, η φαντασία τους λειτουργεί µια χαρά, γνωρίζουν η
φαντάζονται, όπως θέλεις πέστο, ότι ανά πάσα στιγµή
µπορεί να συµβεί µια τερατωδών διαστάσεων φυσική καταστροφή που, µέσω της διαφυγής της πυρηνικής ενέργειας που θα επακολουθήσει, θα σκορπίσει τον θάνατο η
θα προκαλέσει τις ανεπανόρθωτες και σε βάθος χρόνου
θανατηφόρες σωµατικές βλάβες που θα οδηγήσουν στον
θάνατο ανυπολόγιστο αριθµό θυµάτων, αργά η γρήγορα.
Εκτελώντας εποµένως τις εντολές των κυβερνήσεων τις
οποίες υπηρετούν γίνονται έτσι οι συνένοχοί τους. οι Μεγάλοι Ένοχοι, είναι οι πρώτες, οι ηθικοί αυτουργοί στο
Μέγιστο Έγκληµα εναντίον της ανθρωπότητας. ∆ιότι οι
επιστήµονες γνωρίζουν. Και το χειρότερο αποκρύπτουν.
Και το ακόµα χειρότερο ∆ΕΝ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ. Τί; Να
32
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
υπηρετήσουν τους εντολείς, να γίνουν συνένοχοι στο
έγκληµα. Σε αυτό που προετοιµάζουν εκείνοι που ποσώς
ενδιαφέρονται για το αν τη µία Φουκουσίµα θα ακολουθήσουν άλλες δέκα η εκατό. Οι χώρες τους χρειάζονται τα πυρηνικά εργοστάσια, χρειάζονται ενέργεια!
(π.χ. ηλεκτρική). ∆εν µετράνε οι ανθρώπινες ζωές γι αυτούς, είναι είδος αναλώσιµο, όπως και η ενέργεια εξ
άλλου. ∆υστυχώς όλα τα κινήµατα εναντίον των πυρηνικών δεν κατόρθωσαν να σταµατήσουν το µεγαλύτερο
έγκληµα σε βάρος της ανθρωπότητας. Λίγες µέρες µετά
τον «µικρό» ας τον πούµε, Αρµαγεδδώνα της Ιαπωνίας,
ακούω δήλωση του ηγέτη γειτονικής µας χώρας ότι «τίποτε δεν µπορεί να εµποδίσει την χώρα του να προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων» την ώρα
που «καπνίζουν» ακόµα οι γιαπωνέζικοι αντιδραστήρες!!
Τέτοια παραφροσύνη!! Και αναρωτιέµαι: Θα είναι κι
αυτοί τόσο «ασφαλείς» όσο της Φουκουσίµα; Τι λέµε
τώρα; Θα είναι …ασφαλέστατοι! Αλλά αν «παρ’ ελπίδα»
επέλθει ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΟΛΕΘΡΟΣ, επακόλουθο τροµακτικής φυσικής καταστροφής, τι να κάνουµε; Θα πρόκειται και πάλι για φυσικά φαινόµενα «εκτός πάσης
φαντασίας». Τόσο απλά. Ανατριχιαστικά απλά!.
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
33
Αφιέρωµα: Ιαπωνία (Σε ισµός- Τσου νά µι- Πυ ρην ική α πει λή)
Η τραγωδία δεν έχει φύλο,
χρώµα και απόσταση
Το πυρηνικό «ηθικό δίδαγµα»
της Ιαπωνίας
Πλήγµα για το καρτέλ
της πυρηνικής βιοµηχανίας
Για τη αντιγραφή Πέτρος Λακούτσης
Τ
α προβλήµατα στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας
της Φουκουσίµα στη βορειοανατολική Ιαπωνία
έχουν επιφέρει σοβαρό πλήγµα στην παγκόσµια πυρηνική βιοµηχανία, αυτό το πανίσχυρο καρτέλ περίπου
δέκα µεγάλων κρατικών (ή υπό κρατική καθοδήγηση)
εταιρειών οι οποίες πανηγύριζαν για την διεθνή «αναγέννηση» της ατοµικής ενέργειας.
∆εν είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Οι κίνδυνοι που
αντιµετωπίζουν από φυσικές καταστροφές οι παραθαλάσσιοι αντιδραστήρες σαν της Φουκουσίµα είναι πασίγνωστοι, ιδίως µετά το τσουνάµι στον Ινδικό πριν από έξι
χρόνια, όταν «πνίγηκε» στα νερά το δεύτερο µεγαλύτερο
πυρηνικό εργοστάσιο της Ινδίας, στο Μαντράς.
Πολλά πυρηνικά εργοστάσια βρίσκονται κοντά στις
ακτές, καθώς χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για
την λειτουργία τους. Ωστόσο η κλιµατική αλλαγή, η οποία
οδηγεί στην αύξηση της στάθµης των υδάτων και κάνει
συχνότερες τις θεοµηνίες όπως τυφώνες, πληµµύρες και
τσουνάµι, καθιστούν τους παραθαλάσσιους αντιδραστήρες όλο και πιο ευάλωτους.
Όλες οι γεννήτριες ενέργειας, περιλαµβανοµένων
αυτών των ηλεκτρικών εργοστασίων που δουλεύουν µε
άνθρακα ή φυσικό αέριο, χρειάζονται µεγάλες ποσότητες
νερού. Όµως οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χρειάζονται
ακόµη µεγαλύτερες ποσότητες. Οι αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος, σαν αυτούς της Φουκουσίµα, που χρησιµοποιούν νερό ως βασικό ψυκτικό µέσο, παράγουν
σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό πυρηνικής ενέργειας
στον πλανήτη. Το νερό που αντλούν για την ψύξη επιστρέφεται, καυτό, σε ποτάµια, λίµνες και πέλαγα.
Καθώς οι αντιδραστήρες που κατασκευάζονται στην
ενδοχώρα πιέζουν τροµερά τα αποθέµατα γλυκού νερού
στην περιοχή, και βλάπτουν σοβαρά την χλωρίδα και την
πανίδα, είναι λογικό να προτιµώνται οι ακτές. Στην περίπτωση της Γαλλίας, κατά την διάρκεια του µεγάλου
καύσωνα του 2003, 17 πυρηνικοί αντιδραστήρες χρειάστηκε να µειώσουν ή και να σταµατήσουν εντελώς την
παραγωγή ενέργειας, λόγω της υψηλής θερµοκρασίας
των υδάτων στις παρακείµενες λίµνες και τους ποταµούς. Το θαλασσινό νερό ήταν τόσο ζεστό, που δεν µπορούσε να ψύξει τους αντιδραστήρες.
Παρόµοια προβλήµατα αντιµετώπισαν οι διαχειριστές πυρηνικών αντιδραστήρων στην Γερµανία, την
Ισπανία και τη Γαλλία και κατά τον καύσωνα του 2006.
Προβλήµατα που βέβαια νοµοτελειακά θα αυξάνονται,
όσο θα λιγοστεύουν τα αποθέµατα πόσιµου νερού: έχει
µάλιστα ενδιαφέρον πως η πυρηνική βιοµηχανία της δυτικής Ευρώπης απέσπασε το 2006 ειδικές άδειες για να
µπορεί να απορρίπτει το θερµό νερό που έχει χρησιµοποιηθεί στους αντιδραστήρες σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα, παρά τις επιπτώσεις για τους πληθυσµούς των
ψαριών.
Βέβαια, οι παραθαλάσσιοι αντιδραστήρες δεν επιδεινώνουν την λειψυδρία. Όµως όπως φάνηκε ξεκάθαρα
µε το σεισµό της Ιαπωνίας, αντιµετωπίζουν άλλους, χειρότερους κινδύνους.
Είναι πολύ πιθανό η Φουκουσίµα να πλήξει την γοητεία της πυρηνικής ενέργειας µε τον ίδιο τρόπο που
έπληξε την αξιοπιστία της πυρηνικής βιοµηχανίας το
ατύχηµα στο Θρι Μάιλ Άιλαντ της Πενσιλβανίας, το 1979
και βέβαια το πολύ σοβαρότερο δυστύχηµα στο Τσερνόµπιλ το 1986. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγµα της νέας καταστροφής. Αν κρίνουµε όµως από την Ιστορία, είναι
βέβαιο πως οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας κάποια στιγµή θα επιστρέψουν.
• Αρθρογράφος : O κ.Brahma Chellaney είναι καθηγητής Στρατηγικών Μελετών στο Κέντρο Πολιτικών
Ερευνών στο Νέο ∆ελχί και συγγραφέας πολλών βιβλίων
γιά την γεωπολιτική κατάσταση στην Ασία. Αναδηµοσίευση από το Βηµα Online
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
33
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
34
ΜΕ ΑΦΟΡΜ Η ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,
∆ιαχρονικοί προβληµατισµοί
για την εφαρµογή του νόµου
ον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο απασχόλησε την
Τ
εσωτερική ειδησεογραφία και την κοινή γνώµη
(εκτός φυσικά των εξεγέρσεων στον αραβικό κόσµο και
του σεισµού/ τσουνάµι µε τις συνέπειές τους στην Ιαπωνία), η υπόθεση της απεργίας πείνας των µεταναστών και
φυσικά ανέκυψε εκ νέου το πανάρχαιο και διαχρονικό
δίληµµα των οργανωµένων έννοµων κοινωνιών: Τι προέχει; Η εφαρµογή του νόµου µε όση σκληρότητα αναπόφευκτα τον συνοδεύει, ή η προστασία της ανθρώπινης
ζωής έστω κι αν παραβιάζεται ο νόµος; Πώς πρέπει ν’
αποφασίζει η Πολιτεία όταν έχει αλληλοσυγκρουόµενες
αξίες; Τήρηση των νόµων, ή σεβασµός οικουµενικών
αξιών; Είµαστε πρωτίστως πολίτες ή προεχόντως ανθρωπιστές;
Σαφώς και οι απαντήσεις δεν είναι προφανείς και ειδικώς στο πλαίσιο της δηµοκρατίας, τέτοια διλήµµατα
είναι οδυνηρά αφού δοκιµάζουν τη διανοητική διαύγεια
και την ηθική συγκρότησή της.
Μία διαχρονική αξιακή αναγωγή, µπορεί να γίνει µε
τη δύσκολη θέση του Κρέοντα στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, αναφορικά µε τον προβληµατισµό του για την
εφαρµογή του νόµου, ή την στιγµιαία αναστολή του µε
γνώµονα τα ανθρωπιστικά κριτήρια. Αντικρίζοντας το
πτώµα του Πολυνείκη, ο Κρέων και η Αντιγόνη υπερασπίζονται δύο αντικρουόµενες αξίες, τους «νόµους χθονός» (τους ανθρώπινους νόµους της γής/πόλης) και την
«θεών ένορκον δίκαν» (τη δικαιοσύνη των θεών/το υπερανθρώπινο θε‡κό ήθος). Όπως λέµε οι νοµικοί, οι νόµοι
ρυθµίζουν την έλλογη συµβίωση µιας πολιτείας, αλλά αρκούν; Το εθιµικό/ ηθικό άγραφο αποτελεί πρωτογενή
πηγή και σκιάζει το γραπτό (dura lex sed lex), ο δε νόµος
δεν µπορεί να καθορίζει κατ’ αποκλειστικότητα το πρακτέο, ούτε εξαντλεί το απαγορευµένο. Ούτε όµως η δικαιοσύνη των θεών αρκεί. Αν αρκούσε «δεν θα υπήρχε
“Αντιγόνη” ούτε τραγωδία», επισηµαίνει ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Η τραγωδία προ”ποθέτει την ασάφεια του ανθρώπινου βίου, την ελευθερία της επιλογής!!!
Ο Κρέων γίνεται, παραδόξως, «ά-πολις», στο µέτρο
που παραµένει καθηλωµένος στο «µόνος φρονείν» – η
γνώµη του δεν µαλακώνει από τον λόγο των άλλων
(συµπολιτών), χάνοντας τον ανθρωπισµό της, το βασικό
στοιχείο της κοινωνίας που οργανωµένη αποτελεί την Πολιτεία. Αλλά εξίσου «ά-πολις» γίνεται και η Αντιγόνη,
όταν παραγνωρίζει πως πόλις χωρίς νόµους δεν µπορεί
να υπάρξει στηριγµένη µόνον στο ηθικό/εθιµικό. Ακόµα
κι όταν έχουµε δίκιο, αναφέρει ο Κ.Καστοριάδης, καταλήγουµε να έχουµε άδικο, αν επιµένουµε να έχουµε δίκιο
µόνο εµείς («µόνος φρονείν)!!!
34
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Όταν ακούµε τον λόγο των άλλων («ίσον φρονείν»),
αποφεύγουµε την «ύβριν», συνυφαίνουµε διαφορετικές
φωνές, εµπλουτίζουµε τον κοινό λόγο της πόλεως· αναπτύσσουµε τη φρόνηση, γινόµαστε «υψιπόλιδες» κατά τον
Αριστοτέλη. Για τον χριστιανό ή τον κοσµικό ανθρωπιστή, η φιλαλληλία αποτελεί υπέρτατη αξία. Με βάση
αυτά, η πολιτεία έπρεπε για λόγους διαχρονικά εθιµικούς/ ηθικούς και ανθρωπιστικούς να νοµιµοποιήσει τους
µετανάστες απεργούς πείνας. Ναι, αλλά για να µπορεί
µια πολιτεία να δεχθεί τους µετανάστες µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα, πρέπει να µπορεί να υφίσταται ως τέτοια, δηλ. να µπορεί να προστατεύει συντεταγµένα τον
εαυτό της, ήτοι τους «νόµους χθονός» που τη συγκροτούν
ως κοινότητα και όχι να τους αφήνει να καταλύονται. Συνεπώς, οι αποφάσεις των ηγετών οφείλουν να σέβονται
τους νόµους. Αλλά και η εφαρµογή των νόµων δεν µπορεί
να παραγνωρίζει την ανθρώπινη οδύνη, γιατί τότε δεν θα
ήµασταν τα έλλογα όντα που θέλουµε να είµαστε. Οι
απεργοί πείνας έθεσαν δραµατικά υπόψη µας την εξαθλιωµένη κατάσταση συνανθρώπων που εργάζονται παράνοµα στη χώρα µας. «Άµα δεν έχεις χαρτιά είσαι σαν
ζώο», είπε ένας απεργός σε δηµοσιογράφο. Ο τρόπος του
βίου που, κατ’ αρχήν, έχουµε υιοθετήσει ως πολιτική κοινότητα προασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν δέχεται ν’ αντιµετωπίζεται ο άνθρωπος σαν ζώο. Άρα, κάτι
έπρεπε να γίνει. Τι όµως; Κατά την γνώµη µου, την συνύφανση του «νόµου χθονός» µε τη «θεών ένορκον δίκαν»,
κάτι όµως πολύ δύσκολο, σε καθηµερινή και διαχρονική
επαναλαµβανόµενη βάση ήδη από την αρχαιότητα, η πολιτεία είναι σίγουρο πως θα ξαναβρεθεί και στο µέλλον
ενώπιον ιδίων διληµµάτων. Αν το αντιµετώπιζε εφαρµόζοντας τυφλά τον νόµο, θα έστελνε µεν ισχυρό µήνυµα
στους «επίδοξους λαθροµετανάστες», αλλά θα αδιαφορούσε για τη ζωή των συγκεκριµένων απεργών πείνας.
Αν, αντιθέτως, επέλεγε την παραβίαση του νόµου, όπως
την προέτρεπαν µεταξύ άλλων, τότε θα καθιστούσε την
Ελλάδα ευάλωτη σε κύµατα λαθροµεταναστών. Όταν ενδίδεις, προσελκύεις.
Οι νοµικοί γνωρίζουµε πως ο νόµος είναι σύνθετη κατασκευή, δεν είναι άσπρο - µαύρο. Αν η υπόθεση των
απεργών πείνας µάς δυσκόλεψε να βρούµε κριτήρια αντιµετώπισής της, είναι τόσο γιατί η έννοια του νόµου έχει
χρεοκοπήσει στη συνείδησή µας, όσο και γιατί έχουµε
χάσει την αυτοπεποίθησή µας ως πολιτική κοινότητα.
Ουσιαστικά δεν ξέρουµε (σαν σύνολο) πότε πρέπει να
είµαστε άτεγκτοι, πότε να υποχωρούµε, πώς να συνυφαίνουµε αλληλοσυγκρουόµενες αξίες.
Η σύνταξη
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
35
Doubt: A parable
∆ηµήτριος Αρναούτης - Οικονοµάκης
∆ικηγόρος Πειραιώς,
υποψήφιος διδάκτορας Νοµικής Αθηνών
«
Μ
ια γυναίκα κουτσοµπόλευε µε µια φίλη της για
έναν άνδρα που γνώριζαν ελάχιστα. Ξέρω πως
κανείς από σας δεν έχει κάνει ποτέ κάτι τέτοιο.
Εκείνη τη νύχτα, είχε ένα όνειρο. Ένα µεγάλο χέρι
εµφανίσθηκε από πάνω της και την έδειξε. Ξύπνησε
αµέσως µε µια υπερχειλίζουσα αίσθηση ενοχής. Την
επόµενη µέρα, πήγε στην εξοµολόγηση. Βρήκε τον
γηραιό ιερέα της ενορίας, τον πατέρα Arrorick, και
του είπε όλα τα πιο πάνω. «Είναι το κουτσοµπολιό
αµαρτία;»Ρώτησε τον γέρο άνδρα. «Ήταν το παντο-
δύναµο χέρι του Θεού που έδειχνε εµένα; Θα έπρεπε
να ζητήσω άφεση, πάτερ;» «Ναι.» Απάντησε ο πατέρας Arrorick. «Ναι, αδαή, κακοαναθρεµµένη γυναίκα. Κατηγόρησες ψευδώς τον γείτονά σου.
Έπαιξες γρήγορα και επιπόλαια µε την φήµη του και
θα έπρεπε από καρδιάς να ντρέπεσαι.» Έτσι η γυναίκα είπε πως λυπόταν και ζήτησε συγχώρεση. «Όχι
τόσο γρήγορα», είπε ο Arrorick. «Θέλω να πας σπίτι,
να πάρεις και να βάλεις ένα µαξιλάρι στην οροφή, να
το ανοίξεις µε ένα µαχαίρι και να το επιστρέψεις εδώ
σε µένα.» Έτσι η γυναίκα πήγε σπίτι, πήρε ένα µαξιλάρι από το κρεβάτι της, ένα µαχαίρι από το συρτάρι,
ανέβηκε από την έξοδο κινδύνου στην οροφή της και
µαχαίρωσε το µαξιλάρι. Μετά πήγε πίσω στον γέρο
ιερέα της ενορίας σύµφωνα µε τις οδηγίες του. «Έκοψες το µαξιλάρι µε ένα µαχαίρι;» Είπε. «Ναι, πάτερ.»
«Και ποια ήταν τα αποτελέσµατα;» «Πούπουλα», είπε
αυτή. «Πούπουλα», επανέλαβε ο ιερέας. «Πούπουλα,
παντού, πάτερ.» «Τώρα θέλω να επιστρέψεις σπίτι
σου, και να µαζέψεις ένα-ένα τα πούπουλα που πήρε
ο άνεµος» «Αυτό δεν µπορεί να γίνει», του είπε η γυναίκα.
«∆εν ξέρω πού πήγαν. Ο άνεµος τα σκόρπισε παντού.» «Και αυτό,» αποκρίθηκε ο Πατέρας Arrorick,
«είναι το κουτσοµπολιό.» Με αυτό το κήρυγµα από
τον κεντρικό ήρωα πατέρα Flynn, ξεκινάει το βραβευµένο θεατρικό έργο του 2005,Doubt: A parable
του John Patrick Shanley, ένα αριστοτεχνικά γραµµένο «δοκίµιο» πάνω στα σχετικά όρια ανάµεσα στο
κακό και το καλό, την ηθική και την ανηθικότητα και
το πώς µπορεί εύκολα αυτό που εµφανίζεται ως ενάρετη πράξη και φιλανθρωπία να υποκρύπτει ακολασία, αλλά και εξίσου εύκολα το υποτιθέµενο θύµα ή ο
υποτιθέµενος εχέφρων υπερασπιστής της ηθικής και
του δικαίου να µην είναι παρά ένας κοινός συκοφάντης. Η ιστορία του βιβλίου λαµβάνει χώρα το 1964
σε ένα καθολικό σχολείο στο Bronx της Νέας Υόρκης και περιστρέφεται γύρω από τις αµφιβολίες σχετικά µε τον πατέρα Φλυν και το αν καταχράται τη
θέση του και τον δωδεκάχρονο Donald Muller, τον
πρώτο µαύρο µαθητή του σχολείου. Η αµφιβολία γεννάται στο µυαλό της νεαρής δασκάλας, αδελφής
James, αλλά καλλιεργείται µε εµµονή από την διευθύντρια, αδελφή Aloysius. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, οι συµπάθειες, υποψίες και αµφιβολίες του
αναγνώστη δοκιµάζονται και αλλάζουν διαρκώς.
Είναι ο ιερέας θύµα ή σατανικός; Είναι η αθώα
αδελφή James πεφωτισµένη ή δηλητηριασµένη από
την καθοδήγηση της αδελφής Aloysius; «Πού είναι η
συµπόνια σου;», ρωτάει την µονοµανή διευθύντρια
κατήγορο του ο πατέρας Flynn.
Όσον αφορά την λέξη «παραβολή» στον τίτλο, θα
πρέπει µάλλον να λάβουµε υπόψη πως το έργο γράφτηκε λίγο µετά την 9/11 και λίγο πριν από την «σταυροφορία» των ΗΠΑ ενάντια στο Ιράκ.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
35
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
36
Ο έλεγχος
της συνταγµατικότητας
των νόµων
από τα ελληνικά
δικαστήρια
Εµµανουήλ Αικατερίνη – Βασιλική – Αγγελική
Ασκούµενη ∆ικηγόρος – Πολιτικός Επιστήµων
Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων από τα
δικαστήρια έχει διαµορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται το κράτος δικαίου. Όλα ανεξαιρέτως τα
δικαστήρια έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να
ελέγχουν τη συνταγµατικότητα κάθε νόµου που πρόκειται να εφαρµόσουν. Όταν κρίνουν υπέρ της αντισυνταγµατικότητας διάταξης τυπικού νόµου δεν την ακυρώνουν
αλλά υποχρεούνται να µην την εφαρµόσουν στην συγκεκριµένη περίπτωση. Έτσι δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο
αντιφατικών αποφάσεων ακόµη και µέσα στους κόλπους
του αυτού ανώτατου δικαστηρίου µε συνέπεια την έντονη
ανασφάλεια του δικαίου. Αν ο νόµος επιβάλλει στους πολίτες υποχρεώσεις, η αµφισβήτησή του δηµιουργεί ελπίδες αποφυγής. Αντίθετα, όταν ο νόµος τους παρέχει
δικαιώµατα, η αµφισβήτησή του τους γεµίζει ανησυχίες.
Σύγχυση και αβεβαιότητα προκαλείται ακόµη και στην
κρατική µηχανή.
Σε πολλές χώρες το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται
συγκεντρωτικά µε την ίδρυση συνταγµατικού δικαστηρίου. Κατ’ εξοχήν παράδειγµα τέτοιας χώρας είναι η Γερµανία. Όµως οι Γερµανοί επέλεξαν την ίδρυση
συνταγµατικού δικαστηρίου µετά την ήττα τους στο δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ως εγγύηση της νεογέννητης δηµοκρατίας, αποκλείοντας έτσι µεγάλο αριθµό δικαστών
από τις καίριες κρίσεις συνταγµατικότητας λόγω της χρόνιας έκθεσής τους στη ναζιστική ιδεολογία. Για την Ελλάδα, αντίθετα, το σύστηµα του διάχυτου ελέγχου
αποτελεί καύχηµα του νοµικού πολιτισµού της. Ήδη το
1871 ήταν η πρώτη ευρωπα“κή χώρα που υιοθέτησε τον
έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων και στην πραγµατικότητα είναι βαθιά επηρεασµένη από το πνεύµα
ελευθερίας της επαναστάσεως του 1821 και του απελευθερωτικού αγώνα. Το σύστηµα µας είναι πολύ επιτυχη-
36
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
µένο και δηµοκρατικό. Άλλωστε όταν ένα δικαστήριο
ελέγχει τη συνταγµατικότητα, δεν µπορεί παρά να λαµβάνει υπόψη του τη στάση όλων των άλλων δικαστηρίων
και έτσι ο πολίτης βρίσκει προστασία στα δικαιώµατά του.
Παρά ταύτα, αντιµετωπίζοντας µε ρεαλισµό την αδήριτη ανάγκη για µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, διαπιστώνουµε ότι το σύστηµα διάχυτου ελέγχου της
συνταγµατικότητας των νόµων από τα ελληνικά δικαστήρια έχει υποστεί ρωγµές ήδη µε το Σύνταγµα του 1975 και
συνεχίζοντας µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος το
2001 καθώς και µε τον πρόσφατο νόµο 3900/2010 για τον
εξορθολογισµό των διαδικασιών και την επιτάχυνση της
διοικητικής δίκης.
Η πρώτη ρωγµή στο σύστηµα ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων που επιτρέπει την παρείσφρηση συγκεντρωτικών στοιχείων, γίνεται στο άρθρο 100 του
Συντάγµατος 1975 µε την ίδρυση του Ανώτατου Ειδικού
∆ικαστηρίου (ΑΕ∆). Με το άρθρο αυτό παρέχεται στο
ΑΕ∆ η αρµοδιότητα να άρει τις συγκρούσεις µεταξύ των
ανώτατων δικαστηρίων ως προς τη συνταγµατικότητα τυπικού νόµου και µάλιστα να καταργήσει τις αντισυνταγµατικές διατάξεις του νόµου, παρέχοντας έτσι τη
δυνατότητα να επανέλθει στο ζήτηµα ο Άρειος Πάγος µε
τη διαδικασία της αναψηλαφήσεως. Η νοµολογία καθίσταται µε τον τρόπο αυτό παράγων και ταυτόχρονα προ”πόθεση για τη διατήρηση της ισχύος ενός νόµου.
Η δεύτερη «συγκεντρωτική» ρωγµή πραγµατοποιείται
µε την συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 και την προσθήκη της παραγράφου 5 στο άρθρο 100. Η διάταξη αυτή
επιβάλλει στα τµήµατα των ανώτατων δικαστηρίων την
υποχρέωση όταν κρίνουν διάταξη τυπικού νόµου αντισυνταγµατική να παραπέµπουν το ζήτηµα στην οικεία ολοµέλεια, εκτός αν το ζήτηµα αυτό έχει ήδη κριθεί από την
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
ολοµέλεια ή από το ΑΕ∆. Με την πρόβλεψη αυτή η νοµολογία αναγνωρίζεται ως άµεση πηγή δικαίου γιατί ανάγεται σε προ”πόθεση για την εφαρµογή του κρινοµένου
κανόνα δικαίου από το δικαστήριο. Η ρύθµιση αυτή οδηγεί στην παγίωση της νοµολογίας µε αναπόφευκτη όµως
συνέπεια να στερείται πλέον η ολοµέλεια της δυνατότητας
να µεταβάλλει την άποψη της, καθώς δεν προβλέπεται
καµία σχετική δικονοµική δυνατότητα.
Η τρίτη ρωγµή του συστήµατος διάχυτου ελέγχου
επήλθε όπως προαναφέρθηκε µε τον νόµο 3900/2010
µόλις µερικούς µήνες νωρίτερα. Ο νόµος αυτός στο άρθρο
2 προβλέπει ότι «Κατ' αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου που κρίνει διάταξη τυπικού νόµου αντισυνταγµατική
ή αντίθετη σε άλλη υπερνοµοθετική διάταξη, χωρίς το ζήτηµα αυτό να έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, χωρεί ενώπιον αυτού, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, αίτηση αναιρέσεως,
αν πρόκειται για διαφορά ουσίας, ή έφεση, αν πρόκειται
για ακυρωτική διαφορά». Με τη διάταξη αυτή αφαιρείται
ύλη ελέγχου από τον τακτικό δικαστή και συγκεντρώνεται η σχετική αρµοδιότητα στην ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφόσον όµως δεν έχει ήδη
αποφανθεί επί του αυτού ζητήµατος. Οι κρίσεις αυτές των
διοικητικών δικαστηρίων θα µπορούσαν να ελεγχθούν
µέσω της έφεσης αλλά σκοπός της διάταξης είναι να δηµιουργηθεί ένα σώµα σχετικών αποφάσεων από το Συµβούλιο της Επικρατείας που θα οδηγήσει σε παγίωση της
37
νοµολογίας, ώστε µε την εισαγωγή στοιχείων του συγκεντρωτικού συστήµατος να διορθωθούν οι αδυναµίες του
διάχυτου ελέγχου.
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι παρ' όλη τη διαπίστωση των
αδυναµιών του διάχυτου ελέγχου της συνταγµατικότητας
των νόµων γίνεται προσπάθεια µε ενδιάµεσες λύσεις ώστε
να αποφευχθεί η ίδρυση συνταγµατικού δικαστηρίου στην
Ελλάδα η οποία θα κατέλυε τη δηµοκρατική και ελευθέρια φυσιογνωµία του ελληνικού συστήµατος. Η ίδρυση του
ΑΕ∆ µε τις αρµοδιότητες µε τις οποίες το επιφορτίζει το
Σύνταγµα λειτουργεί απλώς ως διορθωτικός µηχανισµός
που άρει τις πιθανές αµφισβητήσεις µεταξύ των ανώτατων δικαστηρίων ως προς την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα νόµου. Ακόµη, η ενίσχυση του συγκεντρωτισµού
µε την προσθήκη της παραγράφου 5 του άρθρου 100 στην
συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 δεν στάθηκε ικανή
ούτε να αλλοιώσει στην ουσία τους τα βασικά γνωρίσµατα
του συστήµατος διάχυτου ελέγχου της συνταγµατικότητας
των νόµων, ούτε να αποµειώσει το θεσµικό ρόλο του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τα κατώτερα δικαστήρια εξακολουθούν να κηρύσσουν αντισυνταγµατικά κρίσιµα
νοµοθετήµατα ακόµη και στο στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, ενώ και το ίδιο το ΑΕ∆ προκρίνει
την επιλογή του ελέγχου της συνταγµατικότητας των
νόµων κατά το χρόνο παροχής προσωρινής δικαστικής
προστασίας.
Συνεπώς, αυτό που µένει να ιδωθεί είναι το πως θα
λειτουργήσει η νέα αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας στον τοµέα ελέγχου της συνταγµατικότητας των
νόµων και αν θα αποδώσει τα αναµενόµενα, αποµακρύνοντας έτσι την ανάγκη µίας εκ βάθρων αλλοίωσης της
φυσιογνωµίας του ελληνικού συστήµατος ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων προς χάριν της ασφάλειας
του δικαίου.
Πηγές:
1. Κ. Γιαννακόπουλος, Ο διάχυτος και παρεµπίπτων δικαστικός
έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων στην Ελλάδα υπό το
πρίσµα του ευρωπα‡κού κοινοτικού δικαίου, Εφηµ∆∆ – 6, 2009,
σελ. 825 επ.
2. Κ. Μαυριάς, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2002.
3. Α. Παντελής, ∆ικαστήρια και έλεγχος της συνταγµατικότητας,
Εφηµερίδα «Καθηµερινή», 19/02/2006.
4. Γ. Παπαδηµητρίου, Γ. Σωτηρέλης, Το Σύνταγµα της Ελλάδας,
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2001.
5. ΝΟΜΟΣ Βάση Νοµικών Πληροφοριών, www.lawdb.intrasoftnet.com
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
37
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
38
ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
( Maghreb )
Η ελληνική πραγµατικότητα
«ή το µέλλον διαρκεί πολύ»* (Λουί Αλτουσέρ)
του ∆ηµ. Σταθακόπουλου
∆ικηγόρου Πειραιά
∆ρ. κοινωνιολογίας Παντείου πανεπιστηµίου
T
ο παρόν συντάχθηκε µετά τα γεγονότα που
συγκλόνισαν τον βορειοαφρικανικό αραβικό κόσµο (Maghreb), εν µέσω των εξελίξεων στην Αίγυπτο, αλλά και στο
Μπαχρέ“ν, εσχάτως δε στην Λιβύη, και ως
εκ τούτου εάν το διαβάζετε τον Απρίλιο του 2011 ενδεχοµένως νέα γεγονότα να το έχουν προλάβει καθιστώντας το ανεπίκαιρο, όµως πιστεύω πως για την «ιστορία»
πρέπει να κατατεθούν µερικές σκέψεις αναφορικά µε τα
όσα διαδραµατίστηκαν και τον «σπόρο» που έριξαν για
τις νέες προοιωνιζόµενες ανακατατάξεις σε σχέση και µε
την ελληνική πραγµατικότητα.
Απ’ ότι είδαµε, οι αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των αραβικών λαών, µε προεξάρχοντα φυσικά τον αιγυπτιακό,
εκτός των γεωπολιτικών και άλλων σηµάνσεων, φανερώνουν απροσδόκητους κοινωνικούς και ανθρωπολογικούς
τύπους, αλλά και παλιές έννοιες που πλέον παίρνουν νέο
περιεχόµενο και αυτό σε αντιδιαστολή µε τις ελάχιστες
σποραδικές εξεγέρσεις στις δυτικές χώρες, που ερµηνεύονταν ως αναταράξεις γνωστών υποκειµένων, δηλ. των
νέων, των ανέργων, των επισφαλών εργαζόµενων, των
µεταναστών δεύτερης γενιάς, των γενικώς ανένταχτων
και αποκλεισµένων (π.χ γαλλικά µπανλιέ, το πρεκαριάτο
που βρέθηκε στους δρόµους της Αθήνας το ∆εκέµβρη ’08
αλλά και στους δρόµους του Παρισιού, του Λονδίνου και
της Ρώµης την περασµένη χρονιά).
Αν γυρεύαµε τα κοινά στοιχεία των ευρωπα“κών ανα-
38
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ταράξεων, θα εντοπίζαµε, αφενός, την επαναδιεκδίκηση
του φαντασιακού (βλ. Κορνήλιο Καστοριάδη), την αναπλήρωση ενός ελλείµµατος ελευθερίας σε συνθήκες πληθωρισµού πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ψευδο δικαιωµάτων και αφετέρου, τη διεκδίκηση των υλικών
όρων της ελευθερίας, δηλαδή, τα πραγµατικά δικαιώµατα
στην εργασία και στο κοινωνικό κράτος, µε τη διατήρησή
τους σε χαρακώµατα άµυνας, ακόµη και πριν από το ξέσπασµα της σφοδρής οικονοµικής κρίσης. Είναι σαφές
πως σήµερα, η µεσαία τάξη της ∆ύσης πασχίζει να αποτρέψει την υποβάθµιση και τον αφανισµό της, παλεύει να
κρατήσει ζωντανό το κοινωνικό συµβόλαιο, την υπόσχεση
διαρκούς ευηµερίας.
Στην Αίγυπτο (πλ.Ταχρίρ) συναντήθηκαν παρόµοια
και άλλα υποκείµενα, µε παρεµφερή αιτήµατα. Όπως περιέγραφαν οι δηµοσιογράφοι (π.χ ο Ρόµπερτ Φισκ, ανταποκριτής του Independent) την αντικαθεστωτική εξέγερση
πυροδοτούσαν κυρίως τα αναδυόµενα και συµπιεσµένα
µεσοστρώµατα µορφωµένων, νέων κυρίως, ενός έθνους
85 εκατοµµυρίων σε δηµογραφική έκρηξη, µε µέσο όρο
ηλικίας τα τριάντα. Τα πολυπληθή πληβειακά στρώµατα
ακολουθούσαν. Πλάι στους Αδελφούς Μουσουλµάνους
και την Αριστερά, η πιο δυναµική οµάδα είναι ακριβώς
αυτοί οι µορφωµένοι νέοι που ξεκίνησαν το κίνηµα της
6ης Απριλίου: Το «κογκνιταριάτο», οι έχοντες δηλαδή την
γνώση, αλλά όχι τον πλούτο και την εξουσία.
Αν ξεπεράσουµε το αρχικό σοκ της Αιγύπτου - διότι οι
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
αµερικανοί και η ∆ύση έδειξαν να αιφνιδιάστηκαν ολοσχερώς-, κι αν ξεπεράσουµε τη δυσπιστία µας απέναντι
στους νεολογισµούς, το λεγόµενο «κογκνιταριάτο» προστίθεται στο επίσης καινοφανές «πρεκαριάτο», έτσι ώστε
µε νέα εννοιολογικά κοινωνιολογικά εργαλεία να ψηλαφήσουµε τα νέα υποκείµενα. Νέα, αλλά και γνώριµα από
παλιά. Οι νέοι και οι µορφωµένοι πρωτοστατούν πάντα
στους αγώνες για ελευθερία, πολύ περισσότερο αν αντιµετωπίζουν καθεστώτα διεφθαρµένα και τυραννικά. Τα
πληβειακά στρώµατα, και οι κάθε λογής αποκλεισµένοι
ακολουθούν, οµοίως ακολουθούν και τα µεσαιοανώτερα
στρώµατα υπό όρους βέβαια, εφόσον κινδυνεύει η θέση
τους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρωτοστατούν.
Τι κοινό µοιράζονται οι «πρεκάριοι» της βόρειας Μεσογείου µε τους «κογκνιτάριους» της νότιας Μεσογείου;
Τι άλλο, παρά την ίδια φαντασιακή δίψα, τη δίψα για
ελευθερία, τη δίψα για δικαιοσύνη και ισότητα. Η οποία
φαντασιακή δίψα αναζητεί διαρκώς, και βρίσκει, τις υλικές της βάσεις στην αναδιανοµή του πλούτου, στην αναθεώρηση των σχέσεων κυριαρχίας. Η καταναλωτική
φενάκη και η χίµαιρα της µιας ευκαιρίας δεν φαίνεται πια
να πείθουν τους «πρεκάριους», που αντικρίζουν µια
πραγµατικότητα απείρως σκληρότερη και διαφορετική
από τον κόσµο της διαφήµισης αλλά και από τον κόσµο
των γονιών τους. Η έσχατη πενία, η διαφθορά, ο αυταρχισµός, η κοινωνική καθυστέρηση, οι τροµακτικές ανισότητες, οδηγούν τους «κογκνιτάριους» στο σηµείο έκρηξης.
Τα «δίκτυα» της παγκοσµιοποίησης µεταφέρουν εικόνες κλειστού πλούτου και ανοιχτής γνώσης και η γνώση
δεν µπορεί να κρυφτεί σε φορολογικούς παραδείσους,
διαχέεται στη δική της δηµοκρατία, µε ισοπολιτεία και
ισηγορία, αρκεί µια σύνδεση και µια συγκυρία για να µετατραπούν οι φαντασιακές κοινότητες σε κοινωνίες προσώπων, που βάζουν µπροστά τα σώµατά τους, προς έναν
κοινό σκοπό, την κοινωνική χειραφέτηση. Πρόκειται για
τη λανθάνουσα δυνατότητα των παγκοσµιοποιηµένων δικτύων, των ίδιων που επέτρεψαν την αποθηρίωση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αυτού που γέννησε
υπερκέρδη και σφοδρές κρίσεις, εθνικές και διεθνείς.
Από τον πυρήνα της κρίσης ξεπροβάλλουν νέοι τρόποι
αυτοαναγνώρισης, νέα πολιτικά υποκείµενα και µάλιστα
στη λεγόµενη περιφέρεια.
Τι είναι όµως περιφέρεια και τι κέντρο; Μαζί µε τη
θραύση των ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών στε-
39
ρεότυπων, θραύονται πλέον και τα γεωπολιτικά και µακρο“στορικά στερεότυπα. Ο 21ος αιώνας φαίνεται να
εγκυµονεί νέα σηµεία θέασης του κόσµου, οι άνθρωποι
βλέπουν από Νότο προς Βορρά, και εξ Ανατολών προς
∆υσµάς. Το δυτικό και βόρειο βλέµµα δεν είναι πια το
µόνο, το κυρίαρχο. Αυτή η ανατροπή του δυτικού-λευκού
πτολεµα“σµού, µαζί µε την παγκόσµια κοινότητα γνώσης,
µαζί µε τη δίψα ελευθερίας, µαζί µε το διαρκώς επανερχόµενο πρόταγµα ατοµικής και συλλογικής αυτοδιάθεσης
(self determination), είναι το καινοφανές υπόστρωµα του
21ου αιώνα κάτω από τις βαριές στοιβάδες υπαρκτών διαψεύσεων και απειλών.
Οι πληθυσµοί των χωρών ενηλικιώνονται συνήθως µε
κρότο, βίαια, ορµητικά, και συγκρουσιακά. Ήδη, απ’ ότι
φαίνεται, µέσα από διαφορετικές διαδροµές, τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες του πλανήτη βρίσκονται µπροστά σε ιστορικές αλλαγές, πολιτικές, κοινωνικές,
οικονοµικές. Oι κρίσεις οδηγούν στην ενηλικίωση µε τη
διαδικασία του επείγοντος.
Η διαδικασία είναι επώδυνη. Κριτική και αυτοκριτική.
Το πέρασµα στην ενήλικη ζωή δεν είναι ούτε ευχάριστο
ούτε ευφορικό. Συνοδεύεται, συχνά, από ανατροπές δυσβάστακτες και κοπιώδεις. Απαιτεί διαφορετική οργάνωση ζωής και καθηµερινότητας. Προκαλεί αντιδράσεις
και σχίσµατα. Η ενηλικίωση της κοινωνίας δεν µπορεί να
ολοκληρωθεί µε κυβερνήσεις απούσες, αποκοµµένες,
αδιάφορες ή διεφθαρµένες. Με ηγεσίες καιροσκόπων. Η
ενηλικίωση είναι κίνηση διαδραστική. Οι αλλαγές έχουν
πολλά φορτία αδικίας και διαψεύσεων. ∆ιαλύουν στερεότυπα, ξεβολεύουν, προκαλούν εκρήξεις και βία. Η πάλη
δεν είναι έννοια αφηρηµένη ούτε περιορίζεται σε ψυχολογικούς όρους. Η διαδικασία της ενηλικίωσης όµως δεν
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
39
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
40
είναι ήρεµη και καθωσπρέπει. Έχει πολλές παλινδροµήσεις και συχνή καταφυγή στο φαντασιακό. Ένα όµως
είναι σίγουρο, η πορεία ξεκίνησε και δεν έχει επιστροφή.
Στην ελληνική πραγµατικότητα το «δεν πάει άλλο», η
διαχωριστική γραµµή δηλαδή ανάµεσα σ’ ένα χρεοκοπηµένο παρόν και στην προσπάθεια εξυγίανσής του, προ”ποθέτει και τη µετάβαση από την ανήλικη ανευθυνότητα
στην ενήλικη σκέψη και πράξη. Εδώ, οι µετατοπίσεις
οφείλουν να είναι διακριτές, στη στάση και στη συµπεριφορά. Η Ελλάδα είναι λογικά αδύνατο να συντονιστεί
στο ντόµινο των εξεγέρσεων της Τυνησίας, της Αιγύπτου,
της Υεµένης της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν, εσχάτως της
Λιβύης. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν (ακόµα) πεινασµένοι και την όποια (ελάχιστη) κοινωνική αναταραχή
την προκαλεί η απληστία και όχι η πείνα. Όσοι επώδυνα
στερούνται, δεν έχουν «ακόµα» εκδηλωθεί – πώς να τολµήσουν απεργία, εποµένως και διαδήλωση, οι εξαθλιωτικά
χαµηλόµισθοι του ιδιωτικού τοµέα; - Απεργούν και διαδηλώνουν οι προνοµιούχοι ευνοηµένοι των πελατειακών
σχέσεων της κοµµατοκρατίας. «Εξεγείρονται» όσοι µπορούν συντεχνιακά να εκβιάσουν, όχι όµως τους εξουσιαστές της χώρας, αλλά την άφωνη λα“κή µάζα.
Απ’ ότι φαίνεται, στην Ελλάδα αποκλείεται κοινωνική
εξέγερση, γιατί τίποτα πια δεν «κοινωνείται» (Ούτε καν
η απόγνωση). ∆εν υπάρχει ούτε ο ελάχιστος ιστός κοινωνικής συνοχής, το µόνο που συντονίζει απρόσωπες µονάδες πολτώδους µάζας είναι οι συγκλίνουσες απληστίες.
Μοιάζουµε να έχουµε εκπέσει στην έσχατη υποστάθµη
βαρβαρικής εξατοµίκευσης. Κάθε «εγώ» απαιτεί ανεξέλεγκτη αυθαιρεσία και πανκυριότητα – ολοφάνερη στον
τρόπο που οδηγούµε, που παρκάρουµε, που «διαλεγόµαστε», που εκλέγουµε συνδικαλιστικούς ηγέτες, που υπερ-
40
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ψηφίζουµε τυράννους αδιάντροπης φαυλότητας ή εξόφθαλµης νοητικής ανεπάρκειας -. Μοναδικό µέτρο αλήθειας των «αρχών» και «πεποιθήσεών» µας είναι το
εγωτικό συµφέρον, η απληστία, η αυτοκολακεία µε παραισθησιογόνες αυθυποβολές!!!
Το αναπότρεπτο και ακάθεκτα επερχόµενο ιστορικό
τέλος της ελλαδικής κρατικής υπόστασης (µοιραία κατάληψη της οικονοµικής καταστροφής που ήδη βιώνουµε και
της απώλειας εθνικής κυριαρχίας που ουσιαστικά έχει
συνοµολογηθεί) το εγγυώνται η έκλειψη ουσιαστικού προοδευτικού πολιτικού λόγου και η ανυπαρξία «εκκλησιαστικού» άξονα κοινωνικής συνοχής, που θα µπορούσαν
να είναι δύο αντιστυλώµατα των σχέσεων κοινωνίας στην
κατάντια της εγωκεντρικής µας αποθηρίωσης.
Θεσµοί που είναι προορισµένοι να λειτουργούν σαν
φορείς ηγετικής ευθύνης, είναι η Ακαδηµία Αθηνών, η
Σύνοδος των Πανεπιστηµιακών Πρυτάνεων, η ηγεσία του
∆ικαστικού Σώµατος κ.ά. Όµως ούτε που διανοούνται να
ψελλίσουν κριτική αντίρρηση στον ολοκληρωτισµό και
στην αυθαιρεσία της Κοµµατοκρατίας που κατάντησε να
είναι το Κράτος και µάλιστα σε αντιδιαστολή µε την έννοια πατρίδα. Εξ άλλου, το µέγιστο που θα µπορούσε να
ζητήσει κανείς από τους φορείς αυτούς της κοινωνικής
ευθύνης, θα ήταν να δώσουν µάχη για να πάψει η επίσηµη
δολιοφθορά της γλώσσας και της παράδοσης των Ελλήνων (δηλ. της πατρίδας), να στιγµατίσουν και αποµονώσουν όσους διαστρέφουν µεθοδικά την ιστορική
συνείδηση, του Ελληνισµού, να τολµήσουν επώνυµη καταγγελία των πολιτικών που παζαρεύουν παραχωρήσεις
εθνικής κυριαρχίας για να κερδίσουν την αλλοδαπή εύνοια, πλην όµως φευ!!!
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
41
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ
του Mανώλη Εγγλέζου
∆ικηγόρου Πειραιώς
Τ
ο πρόβληµα του αυξανόµενου όγκου σκουπιδιών στις
πόλεις (αλλά και στα χωριά), έχει πάρει επικίνδυνες
διαστάσεις, οι οποίες τείνουν να γίνουν µη αναστρέψιµες.
Επιπλέον, ακόµα κι εκεί που η αποκοµιδή λειτουργεί σε
τακτική βάση, οι χώροι υποδοχής των απορριµµάτων τείνουν προς τον κορεσµό µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται τελικά η τακτική περισυλλογή τους ακόµα κι εκεί που
υπάρχει σωστά οργανωµένος δήµος.
Από την άλλη, οι καλλικράτειοι δήµοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε ανελαστικές δαπάνες και περιορισµένα
έσοδα, πράγµα που οδηγεί στην όξυνση του προβλήµατος
ακόµα κι εκεί που µέχρι τώρα δεν έχει γίνει αντιληπτό.
Έτσι, σε κάθε περίπτωση ήρθε η ώρα που οι πολίτες θα
κληθούν να αντιµετωπίσουν το θέµα σε µιαν εφιαλτική
διάσταση. Πρέπει λοιπόν εκτός από καταγγελτικό λόγο
να αναλάβοµε ο καθένας τις ευθύνες µας.
Ανάµεσα στους στόχους µιας παρέµβασης στο θέµα
θα πρέπει να είναι και η µείωση των παραγόµενων σκουπιδιών σε ατοµικό/οικογενειακό επίπεδο (άλλοι στόχοι
είναι η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριµµάτων).
Εδώ µπορούµε να εστιάσοµε σε µια συγκεκριµένη κατηγορία σκουπιδιών που αφενός δε µπαίνει στους κάδους
ανακύκλωσης, αφετέρου προκαλεί δυσοσµία, εστίες µικροβίων και δυνητικά ασθένειες όσο διαρκεί η έκθεσή της
σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη: τα αποφάγια.
Τα αποφάγια αποτελούν χαρακτηριστικό σκουπίδι
των πόλεων, αφού στα χωριά αξιοποιούνται πλήρως σε
σκυλιά, χοίρους, κότες κλπ. Όµως στις πόλεις καθίστανται εστίες µόλυνσης και συµβάλλουν στη µεγάλη αύξηση
του όγκου των απορριµµάτων. Κι όµως υπάρχει η δυνατότητα να εξαλειφθούν εντελώς ως σκουπίδια µέσω της
κοµποστοποίησης, µειώνοντας το συνολικό όγκο προς
διαχείριση, αφού τα οργανικά απόβλητα αποτελούν το 4060% του συνολικού όγκου σκουπιδιών ενός νοικοκυριού,
µε στοιχειώδη µέσα και πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Η εµπειρία που κατατίθεται εδώ έχει δοκιµαστεί µε
επιτυχία σε οικογενειακό νοικοκυριό στον πολεοδοµικό
ιστό του Πειραιά και έχει οδηγήσει στην αξιοποίηση του
συνόλου των τροφικών υπολειµµάτων, µειώνοντας δραµατικά τον όγκο των παραγοµένων σκουπιδιών σε συνδυασµό µε την ανακύκλωση, ενώ έχει πετύχει
παράπλευρα οφέλη που θα αναλυθούν παρακάτω.
Σκουλήκια
Σε πρώτο στάδιο, ξεκίνησε κοµποστοποίηση σε κάδο
µε σκουλήκια. Πρόκειται για κοµποστοποίηση που αξιοποιεί τα αποφάγια εκτός των ξυνών (αν και άλλοι φίλοι
την εφάρµοσαν και σ’ αυτά µαζί µε άνυδρου ασβέστη που
ουδετεροποιεί το παραγόµενο εδαφοβελτιωτικό), γαλακτοκοµικών, κρεατικών και ψαρικών.
Στις φωτογραφίες φαίνεται ο κάδος, καθώς και οι
«κάτοικοί» του ανάµεσα στα αποφάγια που καλούνται να
καταναλώσουν. Τρώνε το µισό τους βάρος κάθε µέρα, διπλασιάζονται κάθε τρεις µήνες και ο πληθυσµός τους αυτορυθµίζεται ανάλογα µε το πόση τροφή βρίσκουν.
Αρχικά µας πήρε κάποιο χρόνο µέχρι να συνηθίσοµε να
ρίχνουµε τον όγκο που ο τότε µικρός πληθυσµός τους προλάβαινε να καταναλώσει. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η
ισορροπία µεταξύ πληθυσµού και τροφής που τους δίδουµε γιατί η υπερσυσσώρευση τροφής θα φέρει µυγάκια
ξυδιού, τα οποία επίσης εµφανίζονται όταν το ph είναι
όξινο. Για την ουδετεροποίησή του υπάρχει η σκόνη άνυδρου ασβέστη, µικρή ποσότητα του οποίου ρίχνουµε σε
τακτά χρονικά διαστήµατα. Το τσόφλι από το αυγό θεω-
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
41
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
42
ρείται επίσης καλό για αυτή τη δουλειά, όµως παρατηρήσαµε ότι τα σκουλήκια δεν το τρώγανε. Παρέµενε όµως
στο παραγόµενο προιόν και πιθανόν έτσι να συµβάλλει
στην ουδετεροποίηση. Από αυτή τη διαδικασία παράγεται και υγρό λίπασµα, το οποίο εξάγεται από βρυσάκι που
υπάρχει στον κάδο. Τονίζοµε ότι δεν υπάρχει δυσοσµία.
Τα σκουλήκια παρουσιάζουν ευαισθησία στις υψηλές
θερµοκρασίες. Αρχικά τα είχαµε στο µπαλκόνι, αλλά το
καλοκαίρι τα κατεβάσαµε σε υπόγειο όπου και παρέµειναν πια. Όπου και να είναι όµως, το καλοκαίρι ο κάδος
πρέπει να καταβρέχεται µε νερό τις µεσηµεριανές ώρες.
Το αποτέλεσµα είναι να παράγεται εξαιρετικής ποιότητας χώµα, το οποίο χρησιµοποιούµε στις γλάστρες και
ζαρντινιέρες του µπαλκονιού και της ταράτσας σε συνδυασµό µε το αντίστοιχο που παράγεται από τα υπόλοιπα
αποφάγια µε την παρακάτω µέθοδο:
Ενεργοί µικροοργανισµοί
Τα σκουλήκια βοήθησαν σε µείωση του όγκου των
σκουπιδιών, αλλά δεν µπορούσαν να απορροφήσουν τα
ζωικά και ξυνά αποφάγια, τα οποία πετιούνταν µέχρι που
δοκιµάσαµε την κοµποστοποίησή τους µε τους ενεργούς
µικροοργανισµούς στους ειδικούς κάδους γιαυτό το
σκοπό. Για µια επισκόπηση των ευρύτατων εφαρµογών
της τεχνολογίας των ενεργών µικροοργανισµών µπορεί να
επισκεφτεί κάποιος τις σχετικές αναφορές στο διαδίκτυο.
Εδώ θα αναφερθούµε µόνο στην αξιοποίησή τους στην
42
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
κοµποστοποίηση. Η διαδικασία εδώ είναι αναερόβια
(ενώ στα σκουλήκια είναι αερόβια). Προ”πόθεση για
αυτή τη µέθοδο είναι να έχοµε παραγάγει ή προµηθευτεί
το υγρό που θα χρησιµοποιήσοµε σ’ αυτή τη διαδικασία,
µέσα από µια διαδικασία ζύµωσης της βασικής µαγιάς µε
µελάσα επί µια βδοµάδα σε 35-38 βαθµούς (ακούγεται δύσκολο αλλά είναι πολύ απλό, εµείς το κάνουµε µε µιαν
αντίσταση ενυδρείου σε πεντάλιτρο δοχείο).
Το υγρό αυτό στις άλλες εφαρµογές χρησιµοποιείται
αραιωµένο από 1/50 µέχρι 1/1000, εδώ όµως συνιστάται
αραίωσή του 1/2 ή 1/3. Εµείς δεν το αραιώνοµε καθόλου.
Ψεκάζοµε από όλες τις πλευρές τα αποφάγια που θα
µπουν στον κάδο και όταν τα τοποθετούµε εκεί τα πιέζοµε
ώστε να µην υπάρχει αέρας.
Από πάνω έχοµε βάλει µια σακούλα σούπερ µάρκετ
γεµάτη άµµο, ώστε να ασκεί πίεση και να διώχνει τον
αέρα παίρνοντας το σχήµα του περιεχοµένου. Καλό είναι
επίσης να πιέζοµε το περιεχόµενο όταν το τοποθετούµε
µε ένα τούβλο.
Και από δω υπάρχει παραγωγή υγρού λιπάσµατος, το
οποίο ρίχνοµε αραιωµένο 1/50 στις γλάστρες.
Όταν ο κάδος γεµίσει, τον αφήνοµε µια βδοµάδα
κλειστό. Ακολούθως τον αδειάζοµε σε µια µεγάλη ζαρντινιέρα, όπου κάτω έχοµε φροντίσει να υπάρχει ήδη µια
στρώση έτοιµο χώµα (και από προηγούµενη κοµποστοποίηση), και ακολούθως το σκεπάζοµε πάλι µε χώµα. Στη
φωτογραφία κατωτέρω φαίνεται σε τοµή το χώµα που
πριν λίγο καιρό ήταν αποφάγια. Φαίνεται ακόµα και η
στρώση χώµατος έτοιµη να υποδεχτεί τα καινούργια αποφάγια. Πιο κάτω φαίνεται το περιεχόµενο του κάδου που
γέµισε το κενό και στη συνέχεια όπως το σκεπάσαµε µε
χώµα.
Θα παρατηρήσοµε όταν ανοίξοµε τον κάδο µετά την
εβδοµάδα κατά την οποία παραµένει κλειστός, τα αποφάγια έχουν την ίδια µορφή όπως όταν τα πρωτορίξαµε:
Τα λεµόνια, οι πατάτες, ξεχωρίζουν κανονικά µέσα στον
κάδο.
Έχει αλλάξει όµως η σύστασή τους, είναι πια κοµπο-
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
στοποιηµένα, κι αυτό θα φανεί στη δεύτερη φάση της διαδικασίας όπου θα µπουν στο χώµα. Μετά ένα µήνα, η ζαρντινιέρα έχει πλέον κανονικό χώµα, το οποίο είναι
άριστης ποιότητας και το οποίο χρησιµοποιούµε όπου θέλοµε. Όταν ανοίγει ο κάδος ενδέχεται να υπάρχει δυσοσµία. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι έµεινε λίγος
αέρας µέσα στον κάδο, αλλά δεν αποτελεί πρόβληµα,
αφού ούτε µυρίζει µε κλειστό τον κάδο, ούτε όταν σκεπαστεί µε χώµα. Ακόµα, το ότι δεν επιτεύχθηκε πλήρης αναερόβια ζύµωση δεν καθιστά άχρηστο το παραγόµενο
προιόν, απλά δεν είναι έτοιµο για χρήση παρά µόνο αφού
περάσει ο µήνας µέσα στη γλάστρα/ζαρντινιέρα µε το
χώµα.
43
πασµα ήταν για µας µια ευχάριστη παράπλευρη ωφέλεια,
την οποία έχοµε φροντίσει να αξιοποιήσοµε πλήρως: Καταρχάς δεν αγοράζοµε πια χώµα για γλάστρες. Έχοµε αρκετό όχι µόνο για συµπλήρωµα, αλλά για να γεµίζοµε εξ
αρχής γλάστρες, ζαρντινιέρες, τσουβάλια. Οπότε έχοµε
προχωρήσει στην οργάνωση του κήπου µας στο µπαλκόνι,
η οποία βρίσκεται σε αρχικό ακόµα στάδιο. Παλιότερα
είχαµε βάλει αγγούρια και µελιτζάνες σε πειραµατική
βάση. Τώρα έχοµε ξεκινήσει µε πατάτες σε τσουβάλια.
Στα επόµενα σχέδιά µας είναι οι ντοµάτες, µαρούλια και
κάποια δέντρα της ελληνικής φύσης. ∆ε βιαζόµαστε. Πηγαίνοµε µε τους ρυθµούς παραγωγής του χώµατός µας,
ενώ κατά το φύτεµα προσθέτοµε και περλίτη στους υποδοχείς του σε αναλογία 1 µέρος περλίτη προς 2-3 µέρη
χώµα. Η αλήθεια είναι ότι το χώµα µας παράγεται µε γοργούς ρυθµούς, αλλά και πάλι δε γεµίζουν εύκολα τόσο
πολλές µεγάλες γλάστρες, ζαρντινιέρες και βαρέλια,
οπότε κάθε βήµα µας παίρνει το χρόνο του.
Αποτελέσµατα
Βασικό στοιχείο της παράδοσής µας ο κοινοτισµός,
προ”ποθέτει τη συµµετοχή και το ενδιαφέρον του καθενός
µας στα κοινά και την ανάληψη των ευθυνών του απέναντι στο σύνολο. Σήµερα, στην κοινωνία των σκουπιδιών, η
µείωση και αξιοποίησή τους πρέπει να αποτελεί βασικό
µέληµα όλων µας. Τα οργανικά απόβλητα έχουν µια διέξοδο αξιοποίησης κατά 100% µέσω της κοµποστοποίησης.
Αν σταµατήσοµε εκεί έχοµε ήδη κάµει το βήµα που
έπρεπε. Από κει και πέρα, οι αρχές της αυτάρκειας, της
οικονοµίας και της αυτοκατανάλωσης, καθώς και η ανάγκη για περισσότερο πράσινο στα µπαλκόνια και τις ταράτσες, µπορούν να µας κατευθύνουν στην καλλιέργεια
δικών µας προ“όντων και τη δηµιουργία του µικρού µας
κήπου.
Και µετά τι κάνουµε;
Με αυτές τις διαδικασίες έχοµε πετύχει να µην έχοµε
καθόλου αποφάγια στα σκουπίδια µας και να µειώσοµε
πάρα πολύ τον όγκο που καταλήγει στον κάδο απορριµµάτων. Και αυτός ήταν ο στόχος µας. Το να παραχθεί λί-
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
43
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
44
Η Τ έχνη και η Φ ιλοσοφία της
του Πάνου Ζώµα
∆ικηγόρου Πειραιώς
Ο
όρος «τέχνη» θα ήταν σε κάθε περίπτωση δύσκολο να προσδιοριστεί. Όµως, από τη σφαιρική µας κουλτούρα και την εµπειρία περί
καλαισθησίας και έκφρασης, θα µπορούσαµε να
πούµε ότι τέχνη αποτελεί κάθε προ“όν του ωραίου
στο έργο ενός συνειδητοποιηµένου κοινωνού,
όπως αυτός το αντιλαµβάνεται. Σύµφωνα µε τον
Hegel, «η τέχνη δεν έχει άλλη αποστολή, από το να
προσφέρει στην ευαίσθητη αντίληψη, την αλήθεια
έτσι όπως αυτή συλλαµβάνεται από το πνεύµα, το
πραγµατικό στο σύνολό του, συµβιβαζόµενο µε τον
αντικειµενικό και ορατό κόσµο». Γι’ αυτόν, πέντε
είναι τα είδη της τέχνης που ξεχωρίζουν:
η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η µουσική και η ποίηση.
Ένα έργο τέχνης αποτελεί µέσον εµπλουτισµού
της ζωής ενός ανθρώπου, µε το να µπορεί να σταθεί µπροστά σε αυτό, να το ανακαλύψει σε ένα
µουσείο, µια γκαλερί. Η τέχνη µπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να πλησιάσει και να προσπεράσει τη δυστυχία. Το ανθρώπινο δράµα µπορεί να
είναι πολύ πιο εποικοδοµητικό εάν βρίσκεται συγκεντρωµένο σε ένα έργο, κι αυτό διότι πολλά
έργα τέχνης έχουν τη δυνατότητα να συγκινούν και
να συναρπάζουν τον αποδέκτη τους. Σε αυτό το
πλαίσιο ο Flaubert είχε πει πως «ο καλλιτέχνης
πρέπει να είναι µέσα στο έργο του όπως ο Θεός
µέσα στο δηµιούργηµά του, αόρατος και παντοδύναµος ». Και προσθέτει ότι «ένας καλλιτέχνης δεν
δικαιούται να πει τη γνώµη του για τα πράγµατα
44
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
αυτού του κόσµου », εννοώντας έτσι ότι ο δηµιουργός πρέπει να περιορίζεται στο ρόλο του
απλού διαβιβάζοντα εκφραστή µίας ιδεαλιστικής
πραγµατικότητας.
Η τέχνη δεν είναι παρά µία αποµίµηση της φαι-
νοµενικότητας. Στη « ∆ηµοκρατία » ο Πλάτωνας,
υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν είναι παρά ένα αντίγραφο του φαίνεσθαι. Στην ουσία, το αντικείµενο
που αποδεχόµαστε είναι αντίγραφο εν συγκρίσει
µε την ιδέα που αποτελεί το πρώτο µοντέλο. Ο
καλλιτέχνης δηµιουργεί ένα αντίγραφο από αυτό
το αρχικό αντίγραφο. Πρόκειται δηλαδή για ψευδαίσθηση δύο επιπέδων. Όταν για παράδειγµα ο
ξυλουργός φτιάχνει ένα κρεβάτι που έχει στο νου,
αυτό δεν είναι παρά µία αποµίµηση της ιδέας περί
κρεβατιού που εκείνος έχει εκείνη τη στιγµή, ιδέα
που πήρε σαν µοντέλο, σαν νόµο κατασκευής και
υλοποίησης. Κάτι ανάλογο θα συµβαίνει και στο
στάδιο αποπεράτωσης της κατασκευής του κρεβατιού µε τον ελαιοχρωµατισµό του, όπως αυτόν τον
αντιλαµβάνεται ο ξυλουργός. Έτσι, η τέχνη δεν
είναι για τον Πλάτωνα παρά µία αποµίµηση της
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
φύσης. Μας αποµακρύνει από την πραγµατικότητα
πολύ περισσότερο από την ευαίσθητη φαινοµενικότητα… πρόκειται δηλαδή για διπλή αυταπάτη.
«Η τέχνη της αποµίµησης είναι λοιπόν πολύ αποµακρυσµένη από την πραγµατικότητα» [∆ηµοκρατία, Βιβλίο Χ].
Από την άλλη πλευρά, η τέχνη δεν είναι παρά
µία χυδαία αποµίµηση. Στην «Αισθητική», ο Hegel
µας δείχνει ότι η ουσία της αποµίµησης δεν είναι
σε θέση να αποδώσει τη βαθιά φύση της τέχνης, ο
ισχυρισµός ότι η τέχνη αναπαράγει τη φύση
στοιχειθετεί γι’ αυτόν παράλογη και αλαζονική
αντίληψη. Παράλογη, διότι δεν ενδιαφέρεται η
αναπαραγωγή της φύσης που έχουµε στο νου κάθε
φορά που το επιθυµούµε. Κάτι τέτοιο φαίνεται
άχρηστο. Αλαζονική, γιατί δύσκολα ο άνθρωπος
µπορεί να αντιπαρατεθεί στη φύση. Η φύση είναι
τόσο σύνθετη στη σύστασή της και τέλεια στη σφαιρικότητά της που θα ήταν υπερφίαλο να πιστέψουµε ότι µπορούµε να την αναπαράγουµε χωρίς
να χάσουµε τίποτα, χωρίς να καταδικαστούµε στο
να βρεθούµε για πάντα εντεύθεν αυτής.
Επιπλέον, διάφορες τέχνες ξεφεύγουν από το
στάδιο της αποµίµησης… η αρχιτεκτονική και η µη
περιγραφική ποίηση δεν αποµιµούνται ποτέ τη
φύση. Έτσι, πώς θα ήταν δυνατόν να καταστήσουµε την αποµίµηση της φύσης ως γενική αρχή;
Να περιορίσουµε την τέχνη στο να είναι απλά αποµιµητική ; άρα, το να υποστηρίζουµε την άποψη ότι
η τέχνη δεν είναι παρά µόνο αποµίµηση, αποτελεί
χάσιµο ειδικότητας. Σύµφωνα δε µε τον Hegel, «η
αποµίµηση µπορεί να παράγει αριστουργήµατα τεχνικής αλλά ποτέ έργα τέχνης».
Η τέχνη δεν αποτελεί δηλαδή απαύγασµα της
45
πραγµατικότητας, την άχροη αποµίµηση της
φύσης. Ο Hegel προεκτείνει το συλλογισµό του
δείχνοντας πως η τέχνη, υπό µία έννοια, είναι ανώτερη στη φύση έτσι όπως την αντιλαµβανόµαστε
αυτοτελώς, διότι επιτρέπει την καλύτερη εκτίµηση
κάποιων λεπτοµερειών, κάποια ασήµαντα µικροαντικείµενα που πνίγονται και ελαχιστοποιούνται
σε µια σφαιρική αντίληψη της φύσης.
Η τέχνη είναι δηλαδή ανώτερη της φύσης, πολύ
δε περισσότερο όταν επιτρέπει να απαθανατίσουµε διάφορα γεγονότα ή στιγµιαία και εφήµερα
φαινόµενα: ουδετεροποιεί το συναφές µέλλον της
φύσης.
Παράλληλα, έχουµε να κάνουµε µε µια εκδήλωση της επιθυµίας. ∆εν θα µπορούσε δηλαδή το
ωραίο να γίνει αντιληπτό σαν αυτό που επιθυµούµε, που θέλουµε να αποκτήσουµε;
Ο Freud απέδειξε ότι ο καλλιτέχνης διάγει µία
«φανταστική ζωή ξεχειλίζουσα» διότι ενδείχνει
την ανάγκη να εκφράσει τις καταπιεσµένες επιθυµίες του. Το έργο τέχνης του επιτρέπει να ικανοποιήσει εσωτερικές τάσεις του εαυτού του έτσι
ώστε να αντισταθµίσει
µία εσωτερική ανικανοποίηση. Η τέχνη είναι
αντισταθµιστική διότι
αποτελεί αποκατάστατο
στη δηµιουργία ενστίκτων τα οποία πρέπει
να αποκηρύξουµε στην
πραγµατική ζωή.
Η επιθυµία όµως
είναι ξένη στην τέχνη.
Πολύ πριν το Freud, ο
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
45
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
46
Hegel είχε διερωτηθεί για το ποιες είναι οι σχέσεις µεταξύ τέχνης και επιθυµητού. Όταν για παράδειγµα ένας γυµνός, µου αποκαλύπτει τις
σεξουαλικές του επιθυµίες καθώς εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι το έργο αυτό στην αισθητική του διάσταση.
Σύµφωνα µε τον Kant δε, το ωραίο δεν εξαρτάται από το χρήσιµο ή το ενδιαφέρον. Η νεκρή φύση
για παράδειγµα δεν µου δηµιουργεί καµία όρεξη.
Η τέχνη είναι µία µη-ενδιαφέρουσα φιλοσοφική
θεωρία. Επιπλέον, σύµφωνα πάντα µε τον Kant
«ωραίο είναι ό,τι αρέσει διεθνώς και χωρίς ξεχωριστή αντίληψη». Υπάρχει µία συνολικότητα στο
ωραίο διότι η αισθητική σε ένα έργο δεν εξαρτάται από τα υποκειµενικά αισθήµατα της κουλτούρας, της µόδας, κ.ο.κ.
Άλλα πάλι έργα είναι ακατανόητα από το ζωντανό του καλλιτέχνη αλλά µολαταύτα τούτο δεν
αφαιρεί τίποτα από την αισθητική τους αξία. Το να
µην καταλαβαίνει κάποιος µαθηµατικά δεν µειώνει σε τίποτα την αξία αυτών, διότι η οµορφιά τους
έγκειται στην καλλιέργειά τους τόσων αιώνων.
Παρόλα ταύτα, δεν µπορούµε να εγκλείσουµε
το ωραίο σε ένα πλαίσιο και να του αποδώσουµε
ένα συγκεκριµένο χαρακτηρισµό. Η τέχνη δεν περιορίζεται σε τεχνικούς άθλους. Το ωραίο αντα-
ποκρίνεται σε συγκεκριµένη αρµονία που
δηµιουργείται από την ευφυ`α ενός καλλιτέχνη. Ο
Kant καταδικάζει έτσι την χειραφετηµένη τέχνη
(πολιτική ή θρησκευτική χειραφέτηση) και υπερασπίζεται «την τέχνη για την τέχνη». Η µοναδική λεπτότητα ενός έργου τέχνης είναι αισθητική.
Σε τελική ανάλυση, το δηµιουργείν είναι θέµα
έµπνευσης. Στην αρχή της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µπορούµε να πιστέψουµε ότι ο καλλιτέχνης
διέπεται από µία εξωτερική δύναµη: µία δύναµη
υπεράνω κοινών ορίων (όπως στην Αρχαιότητα
όπου οι καλλιτέχνες ήταν εµπνευσµένοι από τους
θεούς) ή µία ποιητική έµπνευση – την πηγή του
καλλιτεχνικού ενθουσιασµού.
Παρεµπιπτόντως, µπορούµε να υποθέσουµε ότι
η έµπνευση δεν είναι παρά µία φιλαρέσκεια καλλιτεχνών, όπως αναφέρει και ο Edgar Poe. Στην
πραγµατικότητα, η καλλιτεχνική δηµιουργία δεν
αποκλείει τη δουλειά ή την εκµάθηση µίας τεχνικής. Σύµφωνα µε τον Alain, «ο υπέρτατος νόµος
της ανθρώπινης ανακάλυψης είναι ότι δεν εφευρίσκουµε τίποτα µε άλλον τρόπον παρά µόνο εργαζόµενοι». Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να
απαρνούµαστε και την ευφυ`α.
«Η τέχνη δεν είναι αντιύπαρξη»
Malraux
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Με τη συµµετοχή 500
παιδιών δικηγόρων έγινε στις
16/2/2011 στην αίθουσα
Αgain Sea του ξενοδοχείου
Metropolitan και ο φετεινός
παιδικός
αποκριάτικος
χορός.
Τη τιµητική της είχε η παιδική χορωδία του ∆ΣΠ υπό τη
διεύθυνση του µαέστρου δικηγόρου ∆ηµήτρη Σταθακόπουλου. Τα παιδιά µας µε
πηγαίο κέφι, χαρά και ενθουΗ παιδική χορωδία του Συλλόγου µας τραγουδάει αποκριάτικα τραγούδια
σιασµό τραγούδησαν παιδικά
υπό την διεύθυνση του µαέστρου ∆ηµ. Σταθακόπουλου.
παραδοσιακά τραγούδια της
αποκριάς και στην κυριολεξία έκλεψαν την παράσταση προκαλώντας το ενδιαφέρον και τον υπολοίπων παιδιών που έτρεξαν να ενταχθούν στην χορωδία η οποία κάνει πρόβες κάθε Παρασκευή 17.00 - 18.00 στην αίθουσα τελετών του ∆ΣΠ. Επίσης το πρόγραµµα
περιλάµβανε και Καραγκιόζη του Καπετανίδη, κλόουν, ταχυδακτυλουργούς και πολλά χάπενιγκς.
46
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
47
Στίξεις
Η ελληνική ιθαγένεια, ο ανθρωπισµός
και η κοινωνική στράτευση του Τάκη Βαρβιτσιώτη
αρακτηριστικό τής ποίησης
του Βαρβιτσιώτη είναι η
Χ
κρυστάλλινη ελληνική ιθαγένεια
που προσδιορίζεται µε βάση τη
γνωστή συνταγή τού Ισοκράτη,
όπως κι αν επιχειρήσουµε να την
ερµηνεύσουµε σήµερα, δηλαδή
ως συµ-µετοχή στην ελληνική
παιδεία. Ο ποιητής αναδεικνύεται κάτοχος του ελληνικού µέτρου και δηµιουργεί το έργο του,
χωρίς κορώνες και φωνασκίες,
του ∆ηµήτρη Πιστικού σεµνά, σχεδόν ανεπαίσθητα,
απολύτως αντιρητορικά και γι’
αυτό, ίσως, δραστικότερα. Πρόκειται για την περίπτωση
ενός Έλληνα ευπατρίδη ποιητή, που η ποίησή του αφήνει
να διαχυθεί ένα άρωµα αρχοντιάς, σύνεσης, γενναιότητας,
ανώτερων αισθηµάτων και ανυπόκριτης ευπροσηγορίας.
Αυτή η ευδιάκριτη (και σπανίως λανθάνουσα) ταυτότητα,
στέκεται αντιµέτωπη στις γοητευτικές σειρήνες τού µοντέρνου κοσµοπολιτισµού που θέλει να αποκαλείται παγκοσµιοποίηση και η οποία προβάλλει και στηρίζει µιαν
ιδιόρρυθµη ισοπέδωση εν ονόµατι της αρχής τού «σεβασµού τής διαφοράς» ή της όποιας επινοηµένης ετερωνυµίας. Το ίδιο αντιµέτωπη στέκεται απέναντι στην ποίηση
πολλών συγχρόνων ποετάστρων που κατάντησαν την ποίησή µας υπόθεση µικροκλικών, όπου στεγάζεται η βαρύγδουπη µετριότητα, η λυρική δυσπεψία, η χυδαιότητα, η
ρητορική ευκολία, η κοινοτοπία και η αγοραία έκφραση.
***
Η ελληνική ταυτότητα του Βαρβιτσιώτη, έρχεται αντιµέτωπη, επίσης, µε κάθε είδους ελαφρόµυαλους ή κουτοπόνηρους ευρωπα“σµούς (διάβαζε αµερικανισµούς) που
εργάζονται άµεσα ή έµµεσα για την αποεθνικοποίηση των
λαών, (κυρίως των ολιγάριθµων π.χ. Ελλήνων ή των διαιρεµένων π.χ. Αράβων), την αποκοπή από τις ρίζες και τον
πολιτισµό τους και την τελική πρόσµειξή τους στον σκοπούµενο πολιτιστικό χυλό που εξυπηρετεί µακροπρόθεσµα
την κρατούσα πολιτικοοικονοµική τάξη πραγµάτων. Τα
τοπία του είναι λουσµένα µέσα στο ελληνικό φως του καλοκαιριού, ιδίως όταν η ποίησή του γίνεται απολλώνια καταφάσκοντας στην αξία τής ζωής, του πολιτισµού και του
σύµπαντος. Βεβαίως, τα ερείπια των ηµερών του, οι πληγές
της ανθρωπότητας και η µοίρα τών αθώων, απαιτούν ροµαντικές και γοτθικές σκηνοθεσίες, σκηνογραφίες και σύµβολα όπως το χιόνι, οι φεγγίτες, οι καθρέφτες, η βροχή και
πολλά άλλα. Όµως, ακόµα κι όταν ο ποιητής ακροβατεί
ανάµεσα στον Παράδεισο και στην Κόλαση της πραγµατικότητας, δε χάνει την ελληνική του ιθαγένεια, παρά την έκδηλη και ουσιαστική ευρωπα“κή του παιδεία και τους
σαφείς οικουµενικούς προσανατολισµούς του. Εννοώ
πάντα µια ιθαγένεια χωρίς ιδιοτέλειες, στείρα ιδεολογήµατα και οξειδωµένες αγκυλώσεις. Παραδείγµατα:
«Χάριτος πλήρωµα δίκαιη ζυγαριά ω ελληνικό καλοκαίρι»
«Πώς να µπορέσει αλήθεια να µιλήσει κανένας για τη λευτεριά, θησαυρό πανάρχαιο κληρονοµηµένον από τους προγόνους µας µαζί µε του Χριστού την πίστη την αγία»
(∆οξαστικό τής Ελευθερίας» 1974).
Σε κάποιο ποίηµα της συλλογής «Όχι πια δάκρυα» 19921993, που αφιερώνεται στη µνήµη τού ελληνολάτρη Φρειδερίκου Χέλντερλιν, ο ποιητής θα µας πει:
«Αξιολάτρευτο γαλάζιο
χρώµα τής θάλασσας και τ’ ουρανού
χρώµα ελληνικό».
***
Αυτή η διαρκής, ασίγαστη και ολοφάνερη ιθαγένεια, τον
παρακινεί ακόµα και στις τελευταίες συλλογές του να τη
διατυπώσει και να την υπογραµµίσει µε τόνους λυρικούς.
Στη συλλογή «Μετατροπίες», ο ποιητής συνθέτοντας το
δικό του µετασολωµικό «εθνικό ύµνο» θα αναφωνήσει:
«Μικρή µου πατρίδα αγαπηµένη
η καρδιά σου βρίσκεται
στα κάτασπρα νησιά σου
στις πανάρχαιες αδαµάντινες µνήµες σου
στων τάφων σου τη σιωπή
στα ιερά κόκκαλα των ηρώων σου…»
***
Η βάση του, λοιπόν, παραµένει πάντοτε ο ελληνικός πολιτισµός όπως αυτός διαµορφώθηκε από το ρωµα“κό και το
χριστιανικό πολιτισµό και όπως διασώθηκε στη δυτική πολιτιστική σκέψη. Έτσι η παγκόσµια πολιτεία τού ποιητή
µας, ορίζεται από κωδικοποιηµένες στους αιώνες οικουµενικές πολιτιστικές και ανθρωπιστικές συντεταγµένες. Το
πρώιµο σοσιαλιστικό και αντιφασιστικό παρελθόν του, στηρίζεται ακριβώς σ’ αυτά τα διαχρονικά πολιτιστικά του θεµέλια. Είναι η περίοδος που ο ποιητής κοιτάζει από τους
φεγγίτες του και προσπαθεί να συλλάβει, να ερµηνεύσει
και να αλλάξει τον κόσµο. Φοιτητής τής Νοµικής, ο Βαρβιτσιώτης, προσχωρεί στη Σοσιαλιστική Πρωτοπορία από συµπάθεια στο γαλλικό σοσιαλιστικό κίνηµα και στον ηγέτη
του Λεόν Μπλουµ. Τα παραπάνω τον οδηγούν περαιτέρω
σε εκδηλώσεις υπέρ τής δηµοκρατικής Ισπανίας (Ισπανικός εµφύλιος) και κατά τού φασισµού. Εµφορούµενος από
αυτές τις ιδέες, συµµετέχει σε εκδήλωση αντιφασιστική
στην αίθουσα τελετών τού Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
όπου προσφωνεί τον Γάλλο συγγραφέα Ζυλ Ροµαίν. Σ’
εκείνους που ξεχνούν (αθέλητα ή θεληµένα, από ακρισία,
αµέλεια ή ιδιοτέλεια) τα συγκεκριµένα δεδοµένα και θέλουν τον ποιητή καθαρά µεταφυσικό, δηλαδή αποστειρωµένο και εξωπραγµατικό, αντιπαρατίθεται το ισχυρό ζωικό,
δηλαδή το χο“κό στοιχείο του, που αποτελεί τη διαλεκτική
σύνθεση πολλών δίπολων αντιθέτων όπως, ο ύπνος και η
εγρήγορση, η φτώχεια και ο πλούτος, η ασχήµια και η οµορφιά, η αδικία και η δικαιοσύνη, η βαρβαρότητα και η ανθρωπιά. Η πραγµατικά ουράνια και υπερκόσµια ενατένισή
του δεν αποτελεί κάποιο συνήθη, ασφαλή και ανώδυνο
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
47
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
48
τρόπο διαφυγής από την πραγµατικότητα και την ευθύνη
αλλά είναι αποτέλεσµα της πίστης στον οικουµενικό άνθρωπο και της αφοσίωσης στις αξίες του, που συχνά ποδοπατιούνται από τις προσωρινές, εγκόσµιες και
εξουσιαστικές σκοπιµότητες. Είναι επιπλέον πίστη στη
φύση και ευγνωµοσύνη στα δώρα της. Λίγοι ποιητές µας,
µίλησαν τόσο και µε πραγµατικά ειλικρινές ρίγος για τη
φύση και την οικολογία. Επίσης, η φτώχεια, ο πόλεµος, οι
οικολογικές καταστροφές, ο θάνατος, η αδικία, είναι θέµατα και αφορµές για να γράψει ένα ποίηµα για τους εργάτες και τη φτώχεια τους.
«Οι φτωχοί εργάτες
µε το τρύπιο πανωφόρι
της δυστυχίας τους» («Nusch Eluard» 1946).
Οι χιλιάδες βασανισµένοι, τα κρεµατόρια, οι εκτελέσεις
και τόσα άλλα είναι πλήρως οικειοποιηµένοι τόποι και οι
θεάσεις τους δε νοθεύονται από δογµατισµούς και θεολογίες οποιασδήποτε έξυπνης και βολικής µαταιότητας.
Απλά, όλα µαζί, δηµιουργούν τις απαραίτητες προ”ποθέσεις για τη δηµιουργία τού οράµατος ενός καλύτερου κόσµου, πράγµα συµβατό άλλωστε µε όλες τις φιλοσοφίες,
πολιτικές θεωρίες και θρησκείες τού κόσµου.
***
Η κοινωνική διάσταση της ποίησης του Βαρβιτσιώτη νοµίζω πως δεν έχει επαρκώς τονισθεί από την κριτική, αν
εξαιρέσουµε ίσως κάποιες οξυδερκείς νύξεις τού Στέλιου
Γεράνη και του ∆ηµητρίου Τσάκωνα. Αιτίες τού κριτικού
κενού, είναι, αφενός µεν µια βολική, αποπροσανατολιστική, αποκοιµιστική, στείρα θα έλεγα, κριτική τακτική και
αφετέρου µια αµήχανη εν πολλοίς, αντιφατική και άγονη
αντιρρητική κριτική αντίληψη. Η µία επιθυµεί τον ποιητή
µεταφυσικό, δηλαδή απόµαχο, αποτραβηγµένο και αµέτοχο, η άλλη τον θέλει περισσότερο φυσικό, µαχητικό,
στρατευµένο δηλαδή ενταγµένο πολιτικο“δεολογικά. Και
οι δύο απόψεις, εξετάζουν την ποίησή του υπό το βάρος και
το άγχος συγκεκριµένων ιδεολογηµάτων και προκαταλήψεων της «∆εξιάς» και της «Αριστεράς», που ρίζωσαν
βαθιά, άκριτα πάντως, στη µεταπολεµική νεοελληνική µας
συνείδηση. Ανάµεσα σ’ αυτές τις βασικές τάσεις τής κριτικής κινούνται και πολλές άλλες που ακολουθούν από συνήθεια πεπατηµένες οδούς ή απλώς ανοηταίνουν. Όπως
και να ’χει το πράγµα, η κοινωνική διάσταση της ποίησής
του είναι αναµφίβολη σε όποιον διαθέτει καθαρή κριτική
µατιά. ∆εν αναφέροµαι, φυσικά, σε επιµέρους περιόδους
τής δηµιουργίας του επειδή θεωρώ το έργο του ως ενιαίο
σώµα.
***
Η νεανική, όπως είπαµε, ένταξή του στο σοσιαλιστικό
χώρο, καθορίζει τη µετέπειτα κοινωνική όρασή του και
οδηγεί σε δρόµους ανοιχτούς προς ένα ανθρωπινότερο και
δικαιότερο κόσµο. Συχνά ο ποιητής αφήνει να διαφανεί το
κοινωνικό του πιστεύω και οι συναφείς κοσµοαντιλήψεις
του. Σε αντίθεση µε πολλούς «στρατευµένους» ο Βαρβιτσιώτης πολύ µίλησε για το ψωµί και την αδικία και ποτέ η
µατιά του δε χάθηκε στα µεταφυσικά νεφελώµατα. Η µεταφυσική, εξάλλου, ως παράλληλη και τρίτη φάση τής πορείας του, είναι, νοµίζω, η εκδηλωµένη επίκτητη απελπισία
του, αποτέλεσµα της αδυναµίας του να δικαιολογήσει τις
αντιφάσεις των κοσµοσυστηµάτων, να αποκρυπτογραφήσει τον κόσµο και να τον εντάξει στην ιστορική του νοµοτέλεια. Σε πολλά σηµεία, οι φτωχοί, αποσπούν την
48
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
προσοχή, τη συστράτευση και τη συµπόνια του ποιητή.
Οπωσδήποτε, ο σοσιαλισµός τού Βαρβιτσιώτη είναι ζήτηµα
πολύπλοκο που έχει πολλές διαστάσεις και δεν µπορεί
τώρα να αναλυθεί. Αρκεί, εδώ, να πω ότι ενώ είναι αρκετά
εµφανής στα πρώτα του έργα σιγά-σιγά παραχωρεί τη θέση
του, χωρίς ωστόσο να χάνεται, σε µιαν αόριστη χριστιανική
εκδοχή του, αφού κάποτε παραδεχθεί µε τρόπο αµετάκλητο
πως:
«έχουν ξοφλήσει όλες οι επαναστάσεις
∆εν έµεινε πια τίποτα να χαρούµε»
(«Φαέθων» 1992, ποιήµατα γραµµένα την περίοδο 1983-1984).
Η διαπίστωση αυτή µοιάζει να αντιφάσκει µε τα προηγούµενα. Ο προσεκτικός, όµως, µελετητής µπορεί να παρακολουθήσει την πνευµατική πορεία ενός δηµιουργού και
να καταλάβει τις αντιθέσεις, ανόδους και πτώσεις του, υπό
το πρίσµα τής σύνολης ενότητας. ∆εν έχει σηµασία άλλωστε
η έπαλξη από την οποία καθένας πολεµά αλλά ο σκοπός.
Συνάδοντας µε τις θέσεις που επιχειρώ να διατυπώσω (και
τις οποίες σε συζητήσεις µας υιοθετούσε ανεπιφύλλακτα),
ο ποιητής έγραψε, σε κρίσιµες εποχές, τους στίχους που
ακολουθούν, ασυνήθιστους κάπως στην «αστράτευτη»
(εθνικοπαρµένη ή όχι) νεοτερική µας ποίηση:
«Γιατί να υποφέρουµε;
Φέρτε ψωµί για τα πεινασµένα παιδιά
Φέρτε φωτιά για τους φτωχούς»
(«Χριστουγεννιάτικη καντάτα σε τέσσερες φωνές» 1967).
Μου προκαλεί εντύπωση η έντονη παρήχηση του φι. Πιο
νωρίς ο ποιητής είχε γράψει µε την ίδια κοινωνική ευθυκρισία και τόλµη:
«Μας νοιάζει η αλήθεια
το ψωµί.
Και δεν ξεχνώ µήτε τα δέντρα µε τους καρπούς των
µήτε και τον ιδρώτα εκείνων που τα πότισαν
για να ψηλώσουν» («Εωθινή ελεγεία» 1947).
«Πλούσια γη για όλους τους ανθρώπους…
Κι ύστερα πέστε µου αν αξίζει να κατοικούµε ακόµα
στα σπίτια των πατέρων µας
όπου το κάθε κοµµάτι χρυσάφι ζυγίζεται µε αίµα
όπου οι πηγές µες στους κήπους έχουν γίνει φαντάσµατα
να κάνουµε συναλλαγές µ’ εµπόρους µέσα σε πέτρινες πολιτείες
όπου ο πλούσιος κλέβει το κάρβουνο του φτωχού…»
(«Ωκεανίδες», 1963-1965)
«Σταυρώνουν πάντα τους αθώους οι δυνατοί
Ρεύουν στης ένδειας την αυλόπορτα οι φτωχοί»
(«Ταπεινός αίνος προς την Παρθένο Μαρία» 1971
***
«Ανάµεσα από τις σταυρωµένες ανοίξεις
ανάβει πάντα για νεκρούς και ζωντανούς
ο δαυλός τής δικαιοσύνης»
«Να ξαναφτιάξουν έναν κόσµο καλύτερο
από την αρχή»
«Να ξαναχτίσουµε ένα σπίτι
να µας χωράει όλους µαζί»
«Μάθαµε τον έρωτα και το θάνατο…
µοιράζοντας κόκκινα γαρύφαλλα»
(«∆έκα ποιήµατα της οργής και του χρέους», 1972-1973,
αφιερωµένα στον Γιάννη Ρίτσο).
Τέλος, σ’ ένα από τα καλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα, νοµίζω, ποιήµατα του Βαρβιτσιώτη, µε τίτλο «Ο χορός
του κυρ Βοριά» από τη συλλογή «Καλειδοσκόπιο» 19721976, (όπου αφοµοιώνεται επαρκώς το γνωστό οµώνυµο
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
δηµοτικό τραγούδι, κι όπου ο διαβασµένος αναγνώστης
φέρνει στη µνήµη του και κάποιο ξεχασµένο Πεντζίκη), οι
κοινωνικές και µεταφυσικές ανησυχίες συµπλέκονται. Το
ποίηµα, διακειµενικά, παραπέµπει έµµεσα στον Οδυσσέα
Ελύτη και είναι γεµάτο κοινωνικά µηνύµατα Αποσπώ στίχους:
«Το άγιο πασχίζω σ’ όλους να µοιράσω το ψωµί...
Να χορέψω να χορέψω σ’ όλο το ντουνιά
Με τους λοστρόµους τα ναυτόπουλα την αργατιά…
Γιατί στον κόσµο τούτο -ανέµου ρόδα που γυρνάΜπορεί να ζήσει µόνο και ν’ αντέξει ο π’ αγαπά…
Να µην σαπίζει το σιτάρι ατόφιο µες στη γη
Κι ούτε η αγάπη απ’ τους ανθρώπους να λησµονηθεί».
***
Η κοινωνική µατιά τού Βαρβιτσιώτη θα συνεχίσει να περιγράφει ρεαλιστικά µε τον τρόπο του τα πράγµατα του κόσµου, ακόµα και σε συλλογές όπου ήδη έχει περάσει σε
άλλες θεάσεις και αντιλήψεις. Έτσι, στα 1985, όταν δηµοσιεύει τη συλλογή «Fragmenta ή Η βλάστηση των ορυκτών»,
η οποία περιέχει ποιήµατα που γράφτηκαν την περίοδο
1977-1979 και προτού διαπιστώσει την αποτυχία των επαναστάσεων, εξακολουθεί να γράφει στίχους που αναφέρονται καλυµµένα στην κοινωνική αδικία και ανισότητα:
«Καµιά φορά το κάρβουνο
µας ξαφνιάζει µε την αγνότητά του
γειτονεύει µε τη µεγάλη φτώχεια
λάµπει σαν ήλιος µέσα στις φριχτές παράγκες
ή σαν ένα στεφάνι από πυρποληµένα αγκάθια».
***
Οπωσδήποτε, ο Βαρβιτσιώτης, όπως το πλείστον των λυρικών ποιητών, δεν είναι κοµµένος από τη στόφα του κλασικού επαναστάτη ποιητή. Οι επαναστάσεις των
διαφορετικής «κοσµοσυγκρασίας» γνήσιων ποιητών
(ακόµα και των καλούµενων αστών, µεταφυσικών ή αστράτευτων) είναι βαθύτερες, προετοιµάζουν, διαµορφώνουν ή
διατηρούν συνειδήσεις. Ένα ποίηµα κι ένας εµπνευσµένος
στίχος, µπορούν να αποτελούν µια σηµαντική επαναστατική
πράξη όπως µια µάχη ή ένα συλλαλητήριο. Ας θυµηθούν οι
αναγνώστες το «Θούριο» του «επαναστάτη» Ρήγα Φερραίου, τις οργίλες ωδές τού «στρατευµένου» καρµπονάρου
Ανδρέα Κάλβου ή τα επαναστατικά ποιήµατα του «απόλεµου» κόντε ∆ιονυσίου Σολωµού για να καταλάβουν τι
εννοώ και γιατί συχνά αντικρούω, αντιπαρατάσσοµαι ή
υποπτεύοµαι αυτούς που θεωρούν την ποίηση ανώφελη κι
ανίκανη να αλλάξει τον κόσµο. Θα µε καταλάβουν καλύτερα εάν θυµηθούν πως οι λογής φασισµοί και δικτατορίες
φιµώνουν αδιακρίτως τους ελευθερόφρονες ποιητές και
εάν αναρωτηθούν γιατί απαγορεύουν τα έργα τους, τους
στέλνουν στην εξορία ή γιατί, επιτέλους, οι λαοί τούς θυµούνται σε δύσκολες εποχές. Θα ήθελα, επίσης, να προσθέσω ότι δεν είναι ασυµβίβαστες οι ιδιότητες του ποιητή
ανθρωπιστή, του ποιητή επαναστάτη (µε όποια έννοια) και
του ποιητή µεταφυσικού. Πάντως, ο Βαρβιτσιώτης, επιδεικνύει µε τιµή τον τίτλο τού σοσιαλιστή, αναφέροντας στα
βιογραφικά του την ένταξη στο στρατόπεδό του. Ο ίδιος
θα δηλώσει: «… εξακολουθώ να συµπαθώ την ιδεολογία τού
δηµοκρατικού σοσιαλισµού (σκανδιναβικού τύπου) που
µαζί µε τον χριστιανισµό αποτελούν ένα ιδεώδες και αδιαίρετο τρίπτυχο, αφού ο χριστιανισµός είναι η πιο αυθεντική
πηγή των δηµοκρατικών και σοσιαλιστικών αντιλήψεων»
και «∆εν βλέπω λοιπόν πια τον σοσιαλισµό σαν µια απλή άρ-
49
νηση του καπιταλισµού µέσα σε µια ψυχρή διαλεκτική ιστορική διαδικασία, αλλά σαν ένα βαθύτερο ανθρωπιστικό αίσθηµα, σαν µια εσχατολογική ιδέα που κατάγεται από τις
αρχαίες ουτοπίες και προβάλλει σαν όραµα ενός ευτυχισµένου µέλλοντος» (Τάκης Βαρβιτσιώτης: «Η επιδίωξη µιας
υπέρβασης του πραγµατικού είναι πάντοτε αναγκαία» περιοδικό «∆ιαβάζω» τεύχος Μαρτίου 1985).
Οι συνοµιλίες του Βαρβιτσιώτη µε ποιητές όπως ο Ρεµπώ,
ο Λόρκα, ο Ελυάρ και ο Ρίτσος σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο των ποιηµάτων θα πρέπει να µας οδηγούν σωστά σε
µια ποίηση σαφώς στρατευµένη σε πανανθρώπινα και οικουµενικής διάστασης, ιδανικά. Από τα πρώτα του ποιήµατα ο Βαρβιτσιώτης επάνω από «των ηµερών τα ερείπια»
δηλώνει ήδη: «Έχω απαυδήσει να συλλέγω θανάτους» ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα στον εξουθενωµένο και αποπνικτικό Μίλτο Σαχτούρη να γράψει τους γνωστούς στίχους
«∆εν έχω γράψει ποιήµατα / µόνο σταυρούς / σε µνήµατα /
καρφώνω», («Τα φάσµατα ή η χαρά στον άλλο κόσµο»,
Αθήνα 1958) και ιδίως στους αθεράπευτα πεισιθάνατους
της µεταπολεµικής ποίησής µας («ηττηµένους» ή «αήττητους») που κλαίνε πάντοτε άδαρτοι αλλά στο τέλος βγαίνουν κερδισµένοι µε κάποια αναγνώριση ή µε κάποιο
κρατικό βραβείο ή αριστείο. Στη συλλογή του «Φύλλα
ύπνου» (1941-1944) ο ποιητής απαυδησµένος από εγκόσµιες πληγές θα αναφωνήσει:
«Οι άνθρωποι πια δε γνωρίζουν τη µουσική
τα δέντρα εξαφανίστηκαν
έµεινε µόνο ο ουρανός».
Η πίστη του, εξάλλου, στο µέλλον µιας αναγεννηµένης Ευρώπης που θα εκφράζει τον ελληνορωµα“κό και χριστιανικό πολιτισµό, είναι βαθιά και ειλικρινής. Σ’ αυτή τη
µελλούµενη αναγέννηση, που θα συντελεστεί µε τη γεφύρωση των διαφορών των λαών και των πολιτισµών τους, οι
ποιητές έχουν την αρµοδιότητα να αναλάβουν αυτόν το
σπουδαίο ρόλο. ∆ιορατικός, προφητικός αλλά και ευχέτης
ο Βαρβιτσιώτης, σε οµιλία του, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη συνάντηση συγγραφέων τής Ευρώπης στο Λουξεµβούργο το Νοέµβρη του 1991, υποστήριξε ότι: «Η Ευρώπη
δεν µπορεί να είναι µόνο µια αγορά διακίνησης κεφαλαίων,
αλλά πρέπει να είναι και µια κοιτίδα πολιτισµού». Ποιος
έντιµος, ελεύθερος και καλλιεργηµένος άνθρωπος θα µπορούσε, σήµερα, να διαφωνήσει µαζί του;
Σηµείωση:
Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος
1916. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και
διορίστηκε δικηγόρος το 1940. Άσκησε επιλεκτικά την δικηγορία από την οποία συνταξιοδοτήθηκε. Αφοσιωµένος, ολόψυχα,
στην ποίηση, εξέδωσε αρκετές ποιητικές συλλογές, έγραψε δοκίµια και µετέφρασε πολλούς ξένους ποιητές. Έλαβε πολλές ελληνικές και διεθνείς διακρίσεις και βραβεία µε αποκορύφωµα την
απονοµή τού βραβείου Χέρντερ. Έσβησε τα ξηµερώµατα της 1ης
Φλεβάρη τού 2011, σε ηλικία 95 ετών, διατηρώντας µέχρι το τέλος
την πνευµατική διαύγεια και δηµιουργικότητά του. Είχα την
τιµή, τα τελευταία χρόνια, να διατηρώ µαζί του φιλία και να
είµαι αποδέκτης πολλών σκέψεών του. Το παραπάνω κείµενο,
είναι αφιερωµένο στη µνήµη του. Ο ίδιος το γνώριζε, το επιδοκίµαζε και ανυποµονούσε να το δηµοσιεύσω.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
49
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
50
ή όταν
ο λαός
ξεχνά
Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται
εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευµένοι
µε Τυρρηνούς, και µε Λατίνους, κι’ άλλους ξένους.
Το µόνο που τους έµενε προγονικό
ήταν µια ελληνική γιορτή, µε τελετές ωραίες,
µε λύρες και µε αυλούς, µε αγώνας και στεφάνους.
Κ‘ είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιµα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόµατα να ξαναλένε,
που µόλις πια τα καταλάµβαναν ολίγοι.
Και πάντα µελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.
Γιατί θυµούνταν που κι’ αυτοί ήσαν ΈλληνεςΙταλιώται έναν καιρό κι’ αυτοί
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να οµιλούν βαρβαρικά
βγαλµένοι -ω συµφορά!- απ’ τον ελληνισµό.
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
αυτοκρατορίας και καθηµερινός βίος, εκδ. Αρσενίδης»,
ο Χαλίλ Ιναλτζίκ στο βιβλίο του: «Οθωµανική Αυτοκρατορία», αλλά και πολλοί άλλοι ειδικοί επιστήµονες
σε διάφορους τοµείς, περιγράφουν αναλυτικώς το περιβάλλον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (περίπου
1280–1922). Οι Οθωµανοί κουβαλούσαν ένα µικτό Αλτα“κό (µογγολικό) και αραβοπερσικό παρελθόν που
Ζ
ούµε σε συνθήκες διαρκούς «προσβολής» της
καθηµερινότητάς µας, των σχέσεών µας µε το κράτος, µε την κοινωνία και το κύτταρό της την οικογένεια, την ίδια µας τη ζωή. Ο κόσµος µας ανατρέπεται
και µαζί µ’ αυτόν προσπαθείται η «αναµόρφωση» της
Ιστορία µας, του πολιτισµού µας, των θυµήσεών µας
(των όποιων καλών ή κακών, σηµειωτέον δε ότι οι έλληνες διαχρονικά ουδέποτε εγκληµάτησαν κατά της ανθρωπότητας ή του παγκόσµιου περιβάλλοντος, όπως
άλλοι λαοί, αντιθέτως έβλαψαν µόνο τον εαυτό τους και
το στενό περιβάλλον τους!!)
Έτσι οψίµως, γίνεται προσπάθεια αναµορφώσεώς
µας στα πρότυπα του «πολιτικώς ορθού» και φυσικά ο
αρχικός πυλώνας που χρειάζεται αναµόρφωση είναι η
πρώτη πολιτική σηµατοδότησή µας στο σύγχρονο
κόσµο, που είναι το 1821, µε το νεόκοπο ισχυρισµό ότι
τίποτα δεν έγινε το 1821 όπως το ξέρουµε. Είναι όµως
έτσι τα πράγµατα;
Ο Σπ. Βρυώνης, στο βιβλίο του: «η παρακµή του µεσαιωνικού ελληνισµού και η διαδικασία εξισλαµισµού
της Μ. Ασίας, ΜΙΕΤ», ο Νεοκλής Σαρρής στο έργο του:
«Οσµανική πραγµατικότητα – δοµές της οθωµανικής
50
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
1838. Το δ/γµα του Όθωνα
για τον πρώτο επίσηµο εορτασµό της 25ης Μαρτίου 1821
µπολιάστηκε και από το Βυζάντιο (π.χ πολεµικές τακτικές µογγόλων, γλώσσα τουρκο/αραβο/περσική µε
ενίοτε λέξεις ελληνικές {π.χ temel,/θεµέλιο, kilit/ κλειδί
και πάµπολλες άλλες}, διοίκηση περσικού και κεντροασιατικού τύπου, λόγια µουσική από Άραβες, Πέρσες
και Βυζαντινούς {σχετ. Παχυµέρης}), δεν ίδρυσαν νέες
πόλεις, απλά άλωναν τις υπάρχουσες και µετά τις ισλαµοποιούσαν, µετέτρεπαν τις εκκλησίες σε τζαµιά, χρησιµοποιούσαν τους ντόπιους µαστόρους διατηρώντας
την βυζαντινή παράδοση της ανατολής προς το ανεικονικό ισλαµικότερο, ενώ έστω και εάν εξισλάµισαν µε το
καλό ή µε το άγριο τους πληθυσµούς, οι πληθυσµοί
αυτοί διατήρησαν τα ήθη και τα έθιµά τους που έλκουν
την καταγωγή τους από την αρχαιότητα και το βυζάντιο, φυσικά προσαρµοσµένα σε ισλαµικό πλέον περι-
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
βάλλον. Οι κατεκτηµένοι λαοί εφόσον εξισλαµίζονταν
εξοµοιώνονταν, οι υπόλοιποι ήταν “kafir, putperest,
mecusι/άπιστοι/ειδωλολάτρες/πυρολάτρες”, ρυπαρά
γένη (millet), έπρεπε να φορούν ρούχα ταπεινά και καθόλου πράσινα (ιερό χρώµα του ισλάµ), πλήρωναν περισσότερους φόρους και λόγω της ένδειας που είχαν
περιπέσει και της αµορφωσιάς, έκαναν συνέχεια κινήµατα (µέχρι το 1821 περίπου 70, π.χ Ιωαν. Τσερνοτάµπεη στη βόρεια Πελοπόννησο το 1571), ενώ δεν
υπολείποντο αυτών και οι µουσουλµάνοι ιεροσπουδαστές , οι τζελαλήδες, ή αργότερα ο Πασβάνογλου και ο
Αλή Πασάς. ∆ηµόσια εκπαίδευση δεν υπήρχε, ούτε
σχολικό πρόγραµµα και ύλη. Όποιος µάθαινε γράµµατα τα µάθαινε όπως τύχει και όποτε τύχει, σε
ασυνέχεια, µε βασικούς δασκάλους καλόγερους (ή
δερβίσηδες οι µουσουλµάνοι), οι οποίοι συνήθως πληρώνονταν σε είδος, γι΄ αυτό ούτε το 10% του πληθυσµού (µουσουλµάνοι και χριστιανοί) ήταν µορφωµένοι.
Τα ιεροσπουδαστήρια που αποφοιτούσαν οι οθωµανοί
Ulema ή τα χριστιανικά σχολειά ήταν λίγα. Ο Θεόφιλος Κορυδαλλέας στη µεγάλη του γένους Σχολή είναι
ζήτηµα εάν «έβγαλε» 4 µαθητές σε όλη τη θητεία του.
Όποιος χριστιανός γινόταν λόγιος το κατάφερνε στην
Εσπερία και όχι στην αυτοκρατορία.
Σχολείο σαν κτήριο (πριν ελαχίστων εξαιρέσεων
που είναι γνωστές και καταγεγραµµένες, π.χ Σοπωτό
Καλαβρύτων) βασικά δεν υπήρχε, το δε δικαίωµα να
µάθεις γράµµατα (και όχι εθνική συνείδηση), ήταν
προνόµιο, δηλαδή ανακλητό δικαίωµα, άρα όποτε
ήθελε ο τοπάρχης το ανακαλούσε και έπαυε επί µακρόν «το σχολειό», τα δε παιδιά, αν είχαν το κουράγιο
να πάνε, -επειδή το πρω‡ δούλευαν µε τους γονείς για να
παράξουν το προ‡όν του φόρου (kuluk i- resmi)-,
πήγαιναν νύχτα και παρανόµως, παρά την απαγόρευση
του τοπάρχη, όσοι δε ήξεραν 5 κολλυβογράµµατα
(ψιλά/λίγα), δεν το πολύ έλεγαν ότι ξέρουν γιατί δηµιουργούσαν την µήνη των δυναστών τους (τάχα ότι ήταν
οι εξυπνάκηδες) και συχνά κινδύνευε η ζωή τους,
γι’ αυτό τα γράµµατα (σχολειό) που ξέρανε τα κρατάγανε κρυφά, µόνον για ιδία χρήση και για να διαβάζουν στους γεροντότερους 2-3 αράδες της Αγίας
Γραφής, έτσι για να µην ξεχνούν την πίστη και την
γλώσσα τους δηλαδή τον συνδετικό τους κρίκο στην
έννοια πατρίδα!!!
Το παιδοµάζωµα (devirme), ήταν µακρά παράδοση
των αυτοκρατοριών και το είχαν οι Ρωµαίοι µε τους
(juniors), οι Βυζαντινοί µε τους «νεωτέρους» και τα
«τουρκόπουλα», οι Σελτζούκοι µε τους gulam και
τέλος, οι οθωµανοί µε τους yenicari (νέος στρατός). ∆εν
ήταν ευχάριστο γεγονός και ο πόνος του αποχωρισµού
51
καταγράφεται αδιάψευστα στα δηµοτικά τραγούδια.
Οι χριστιανοί σ(ι)παχήδες (ιππότες) και αργότερα οι
αρµατολοί, είχαν µη µόνιµες και µη κληρονοµικές
εξουσίες «πολιτοφυλακής», στηριζόµενοι σε λογικές
κεντροασιατικές (timar) ή και ιταλικές (armatori), ενώ
οι Κλέφτες ακολουθούσαν την παράδοση των βυζαντινών «απελατών». Μουσουλµάνοι «Κλέφτες» στα βουνά
της Μ. Ασίας ήταν συνήθως οι «ζ刵πέκηδες».
Μικτοί γάµοι από έρωτα κ.λ.π πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν είναι καταγεγραµµένοι. Οι όποιοι γάµοι
γίνονταν ήταν µε την βία (υπάρχουν πάµπολλες απο-
Χειρόγραφο του Θεοδ. Κολοκοτρώνη (Πιστοποιητικό)
φάσεις καδήδων που το τεκµηριώνουν) και αφού επέρχετο εξισλαµισµός της νύφης. Εάν ηρνείτο έχανε την
επικοινωνία µε το/τα τέκνα της, τα οποία λογίζονταν
οθωµανοί/τούρκοι. Έλληνας να πάρει µουσουλµάνα
ήταν αδύνατον εκτός και εξισλαµιζόταν, συν ότι µέχρι
τότε κινδύνευαν και οι δύο από λιθοβολισµό. Πολλά
δηµοτικά τραγούδια καταγράφουν το ανίερο ενός τέτοιου γάµου. Σε κάθε περίπτωση η όποια επιµειξία, δεν
έδωσε µογγολικά χαρακτηριστικά στους Μ. Ασιατικούς, Βαλκανικούς και Ελληνικούς πληθυσµούς, αλλά
αντιθέτως αλλοίωσε τα µογγολικά χαρακτηριστικά των
Τούρκων, γενόµενοι φυσιογνωµικά, αλλά και γονιδιακά µέσω των γενιτσάρων και των παιδιών των
όποιων επιµειξιών περισσότερο ντόπιοι (Βαλκάνιοι,
Μικρασιάτες). Πρώτος και καλύτερος γόνος τέτοιων
επιµειξιών ήταν ο εκάστοτε σουλτάνος!!!
Γνωρίζουµε ότι ήδη από την βυζαντινή εποχή, οι
Σελτζούκοι αρέσκονταν στην κοσµική βυζαντινή µουσική (Παχυµέρης). Ήδη από τον 16ο αιώνα κάποιος
ανώνυµος παπάς έγραφε µουσική για τον σουλτάνο και
έπαιζε στο παλάτι, ενώ ο Ζαχαριάς Χα“νεντέ, ο Άγγελος Ταµπουρί, ο ∆ηµήτριος Καντεµίρ είναι οι «Μότσαρτ» της κλασικής οθωµανικής µουσικής. Τον 17ο
αιώνα, ο οθωµανικός πολιτισµός (µουσική, τέχνες, αρχιτεκτονική, πλακάκια ιζνίκ, µινιατούρες κ.λ.π) αυτο-
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
51
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
52
προσδιορίζεται ξεφεύγοντας από τις µογγολο/αραβο/
περσικές και ενίοτε βυζαντινές καταβολές του. Τεράστιο ρόλο σ’ αυτό έπαιξε το γεγονός ότι σταµάτησαν οι
επεκτατικοί πόλεµοι, εξοικονοµήθηκαν χρήµατα για
τον πολιτισµό (lale devri/περίοδος της τουλίπας) και
επετράπη στους «άπιστους» ρωµηούς, αρµένιους και
εβραίους να πάρουν την ανάπτυξη των τεχνών στα
χέρια τους, ακόµα και την υψηλή/λεπτή «κουζινική
τέχνη» του παλατιού. Όλος ο οθωµανικός πολιτισµός
στηρίζεται στη συµβολή «των απίστων» (βλ. σχετ.
Bulent Aksoy, Bogazici Univeritesi/ The contribution of
multinationality in ottoman empire) και παρότι λέγεται
και θεωρείται οθωµανικός, εν τούτοις παραµένει
βαθιά ελληνο/βαλκανο/Μ. Ασιατικός. Είναι σαν να
λέµε ότι οι γαλλόφωνες όπερες του Ιταλού Βέρντι είναι
γαλλικές, ή ότι οι επί κατοχής πίνακες του Τσαρούχη
είναι γερµανικοί!!! Ε, όχι, δεν είναι!!!
Η επί βυζαντίου έλευση Σλάβων και στη συνέχεια
Αρβανιτών, πέραν της ανακατανοµής των πληθυσµών
στον ελλαδικό χώρο, δεν έφερε αλλοιώσεις, αφού οι
«φάρες» αυτές ήταν βαθιά ενδογαµικές, όταν δε µέσω
χριστιανισµού ελληνοφώνησαν, ή τέλος πάντων ήταν
δίγλωσσοι ή και πρακτικά πολύγλωσσοι, αυτοβούλως
ελληνοποιήθηκαν, χωρίς κάποιος να τους το επιβάλει,
αν και το εύκολο θα ήταν να εξισλαµισθούν και να
«τουρκέψουν», πράγµα όµως που βασικά δεν έγινε,
πληρώνοντας το τίµηµα του «υποδούλου» και µάλιστα
ως «πείσµονες Έλληνες».
Εν κατακλείδι, ναι επί οθωµανικής πολυεθνικής αυτοκρατορίας (λόγω ανάγκης και επεκτατισµού και όχι
λόγω ανθρωπίνων δικαιωµάτων ισότητας) συνυπήρξαν
αναγκαστικά δύο κόσµοι: Οι εξουσιαστές (οθωµανοί)
και οι εξουσιαζόµενοι (millet), δηλ. σε σχέση αφέντη –
υποτακτικού και επ’ ουδενί επί ίσοις όροις, έστω και
µε τα τότε δεδοµένα (για ν’ αποφύγουµε τον ιστορικό
αναχρονισµό κρίνοντας µε σηµερινά κριτήρια), µε καθηµερινό κίνδυνο απώλειας της ζωής και µάλιστα αυθαίρετα. Αν δεχθούµε αρµονική συνύπαρξη, είναι σαν
να λέµε ότι κατά κάποιον τρόπο επειδή επί γερµανικής κατοχής υπήρχε κατοχικό κράτος και υπηρεσίες
ήµασταν καλά!!! Προφανώς δεν ήµασταν!!! Γι’ αυτό οι
άνθρωποι διαχρονικά εξεγείρονται κατά των δυναστών τους, για να θυµηθούµε και τον Ρήγα.
Ελληνική συνείδηση και διαχρονία της από την αρχαιότητα µέσω βυζαντίου στο νεώτερο ελληνισµό
υπήρχε πάντα και αδιάσπαστα. Το καταµαρτυρούν τα
ήθη και τα έθιµα, τα τραγούδια και ο λα“κός πολιτισµός, η πίστη σε κάποιες αξίες, για κάποιους η
γλώσσα, που έστω και εάν δεν ήταν ακριβώς ίδια τα
στοιχεία αυτά διατηρήθηκαν ή και αυξήθηκαν στις
άκρες του ελληνισµού, αφού µέσα τους ποτίζονταν από
52
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
την ίδια παράδοση (βλ. σχετ.: Samuel Bod Bovy,Eleni
Glykatzi/ Arveler κ.λ.π).
Για τον λόγο αυτό η Επανάσταση (επανάσταση,
δηλ. ανα-σήκωµα) δεν αποτελεί γένεση ενός έθνους,
αλλά τον επαναπροσδιορισµό του µετά από 400 περίπου χρόνια «κοιµήσεως/λήθαργου ». Ναι είναι η γένεση
του 1ου δυτικού τύπου νέο-ελληνικού κράτους, αλλά όχι
η γένεση ενός έθνους !!! Το έθνος των Ελλήνων υπήρχε
και θα υπάρχει έστω και χωρίς Κράτος. ∆ιότι στα 400
περίπου χρόνια σκλαβιάς δεν είχαµε κράτος, είχαµε
όµως πατρίδα (δηλ. τον τόπο που γεννηθήκαµε, τα ήθη
και τα έθιµά µας ,την γλώσσα, την πίστη, τον θεσµό της
αντασφαλιστικής κοινοτικής βοήθειας, τις παιδικές µας
µνήµες όπως λέει ο Σεφέρης), γι΄ αυτό και επιζήσαµε.
Σήµερα όµως που έχουµε «Κράτος» κινδυνεύουµε να
χάσουµε την «Πατρίδα» και γι’ αυτό, για πρώτη φορά
ίσως κινδυνεύουµε πραγµατικά. Αν οι έννοιες «Πατρίδα και Κράτος» συνάδουν, έχει καλώς, άλλως και
σε περίπτωση δυσαρµονίας µεταξύ των δύο εννοιών/προτύπων, πρέπει να επιλέξουµε «Πατρίδα»,
διότι «Κράτος» (γραφειοκρατική οργάνωση) ξαναφτιάχνουµε, Πατρίδα όχι!!!
Επίθεση όµως δέχονται και τα γεγονότα των απαρχών της Επανάστασης στον ελλαδικό χώρο (αφού στον
οικουµενικό ελληνισµό, στη Μολδοβλαχία είχε προηγηθεί, ήδη από τον Φεβρουάριο του 1821) και ειδικώς µε
Απόγονοι αγωνιστή του 21 σε φωτογραφία του 1916
µια εµφανή προσπάθεια αµφισβήτησης της Αγίας Λαύρας, ή της έναρξης της Επανάστασης κ.λ.π. Ας δούµε εν
συντοµία και αυτό το γεγονός:
Οι Οθωµανοί της Πελοποννήσου, γνωρίζοντας τις
συνωµοτικές ενέργειες των Ελλήνων, την σύναξη της
Βοστίτσας (Αιγίου) στα τέλη Ιανουαρίου 1821, το κίνηµα του Υψηλάντη στην Μολδοβλαχία (Φεβρουάριος
1821) και µε δεδοµένη την έλλειψη στρατευµάτων τους
από την Πελοπόννησο λόγω Αλή Πασά, θορυβηµένοι
κάλεσαν τις κεφαλές των Ελλήνων στην Τριπολιτσά για
να τις εγκλωβίσουν ούτως ώστε οι Ελληνες χωρίς αρ-
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
χηγούς να µην «στασιάσουν». Μεταξύ των κληθέντων
ήταν και ο Π.Π. Γερµανός. Στο δρόµο Πάτρα – Καλάβρυτα – Μαζέ“κα – Λεβίδι - Τριπολιτσά προσποιήθηκε
αδιαθεσία (υπάρχει ολόκληρη γνωστή ιστορία γι’ αυτό
πολυδηµοσιευµένη) για να µην εγκλωβιστεί στην Τριπολιτσά και έµεινε για ηµέρες στη µονή Αγ. Λαύρας (
θ’/ 9η Μαρτίου έως και την ιη’/18η Μαρτίου 1821 µε κάτι
πισωγυρίσµατα προς Μαζέ‡κα). Εκεί βρέθηκε η ευκαιρία να ξανασυζητήσει µε τον Ζα`µη, τον Φωτήλα,
τον Πετιµεζά, τον Λόντο, τον Χαραλάµπη, όσα είχαν
ξαναπεί για επανάσταση τον Ιανουάριο στη Βοστίτσα,
πίστεύοντας ότι το ίδιο έκανε στη Μάνη και στην Καλαµάτα ο Κολοκοτρώνης, ο Πετρόµπεης, ο Παπαφλέσας και αυτό χωρίς να έχουν κινητά τηλέφωνα να
συντονιστούν!!! Εν τω µεταξύ από τις 14 – 17 Μαρτίου
1821, στα Καλαβρυτοχώρια (Κλουκίνες, Αγρίδι, Σοπωτό, γεφύρι αµπήµπαγα, φροξυλιά, χελονωσπηλιά)
πρωτοπαλίκαρα χτυπούσαν Οθωµανούς και συνεργάτες τους φοροεισπράκτορες υλοποιώντας προεπαναστατικά χτυπήµατα.
Στις 17 Μαρτίου 1821, ανήµερα της εορτής του
αγίου Αλεξίου, του οποίου η Κάρα βρίσκεται στην Αγ.
Λαύρα και πανηγυρίζει η µονή, τελέσθηκε δοξολογία
µε όλες τις «Καλαβρυτινές Κεφαλές», τον Π.Π Γερµανό
και τον Κερνίκης Προκόπιο, παρουσία πλήθους κόσµου προσκυνητών που δεν ήξεραν τι τους περίµενε.
Εκεί πρέπει να έγινε αυτό που λέµε «ορκωµοσία», της
οποίας οι λεπτοµέρειες είναι περισσότερο προφορικές
. Στη συνέχεια όλοι έφυγαν για τους τόπους τους γνωρίζοντας πως δεν υπήρχε σηµείο πισωγυρίσµατος. Ή
θα ελευθερώνονταν ή θα πέθαιναν. Ο Π.Π.Γερµανός
αναφέρει στ’ αποµνηµονεύµατά του, σελ. 25-30 των εκδόσεων ∆ΡΟΜΕΥΣ 1996, και ειδικά στη σελ. 28 στιχ.
22 : “..όθεν µερισθέντες ανεχώρησαν εκ της Λαύρας, ο
µεν Π.Π. ο Κερνίκης και Ανδρέας Ζαήµης δια τα Νεζερά, ο δε Ασηµάκης Ζαήµης και Φωτήλας δια την Κερπινήν, ο δε Σωτήριος Χαραλάµπης και Σωτήριος
Θεοχαρόπουλος δια Ζαρούχλαν..”.
Έτσι ο Π.Π. Γερµανός βρέθηκε από τις 18 Μαρτίου
στα Νεζερά Πατρών. Τις ίδιες ηµέρες (17.03.1821) κινούσε και ο Πετρόµπεης από την Μάνη να συναντήσει
τον Κολοκοτρώνη προ της Καλαµάτας. Στις 21 Μαρτίου 1821 οι Καλαβρυτινοί χτύπησαν την φρουρά του
βοεβόδα Καλαβρύτων Αρναούτογλου και ελευθέρωσαν τα Καλάβρυτα έχοντας µπα“ράκι το παραπέτασµα
της ωραίας πύλης του ναού του Αγ. Αλεξίου, το γνωστό «λάβαρο». Το πιστοποιούν τα πιστοποιητικά των
αγωνιστών του 1821 µε καταγωγή από τα Καλαβρυτοχώρια (αρχείο αγωνιστών 1821, εθνικής βιβλιοθήκης)
και οι προφορικές παραδόσεις και τα τραγούδια (π.χ
«..στη µέση στα Καλάβρυτα», ή το « ..κρυφά το λέει κι’
53
ο ‘γούµενος από την αγ. Λαύρα») αλλά κυρίως χ.φ αγωνιστών όπως του φιλικού εκ Τσορωτά Ιωαν. Τσερνοτόπουλου στα κυτία (κουτιά) Νο 140, α.α 01954,
52/03722, 105/06833, 30/01045 του αρχείου αγωνιστών
1821 όπου αναφέρονται ονόµατα αγωνιστών όπως Θ.
Μπουλιαρίτης, ∆ρούγκας Γεώργιος, Κωστόπουλος
Σπυρίδων , µε πιστοποιητικά που αναφέρουν ότι έλαβαν µέρος στη µάχη των Καλαβρύτων ( 21.03.1821 ) και
προηγουµένως στα “γεγονότα“ (17.03.1821 ) της Λαύρας !! Στις 22 Μαρτίου απελευθερώθηκε η Καλαµάτα
και στις 25 Μαρτίου 1821 (που είναι µια ηµεροµηνία
που είχε οριστεί για την επανάσταση, µαζί µε τις εναλλακτικές του Αγ. Γεωργίου 23 Απριλίου και της 29ης
ΜαWου, αλλά τους πρόλαβαν τα γεγονότα κι’ έγινε νωρίτερα), επεδόθη δήλωσις (declaration) στα προξενεία
των ξένων δυνάµεων στην Πάτρα και στην Καλαµάτα
αναφέροντας ότι το έθνος των Ελλήνων ήταν σε επανάσταση και όχι στάση. Αυτές τις δηλώσεις έλαβε και
ο Κοραής και τις δηµοσίευσε στο Παρίσι εφηµερίδα
Le Constitutionnel στις 6 Ιουνίου 1821, εκεί αναφέρεται και η αγ. Λαύρα.
Τα παραπάνω γεγονότα, µε την συµβολική συγκέντρωσή τους το 1838 (διάταγµα Όθωνα) σε µία ηµεροµηνία (25η Μαρτίου/Ευαγγελισµού, συµβολισµός,
Πιστοποιητικό (χ.φ.) του Φιλικού Ιωάννη Τσερνοτόπουλου
θέληµα θεού να σκλαβωθούµε, θέληµα θεού να ελευθερωθούµε), ουδέποτε αµφισβητήθηκαν από τους ζώντες
Αγωνιστές του 1821, τουναντίον τα συµφώνησαν και
είπαν: «Οι Καλαβρυτινοί πρώτοι, µεταξύ ίσων, εκεί
στην Άγια Λαύρα». Αν η Αγ. Λαύρα ήταν «µύθος» δε
θα το συνοµολογούσαν ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας,, ενώ αν ήταν απλά µια εµµονή της εκκλησίας
για να έχει µερίδιο στη δόξα τότε γιατί να µην ήταν
συµβολικά οποιοδήποτε άλλο µοναστήρι ή εκκλησία
της Πελοποννήσου; Όχι όµως, ήταν ειδική αναφορά.
Εκεί στην Άγια Λαύρα, πιστοποιώντας τα γεγονότα της
17ης Μαρτίου 1821. Το λένε τα τραγούδια, οι αδιαµφισβήτητοι καταγραφείς των γεγονότων όπως έλεγε και
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
53
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
54
ο Κολοκοτρώνης, το λένε οι προφορικές παραδόσεις
εκατοντάδων «µυθοπλαστών/sic» προπαππούδων µας.
Μα δεν το λέει ξεκάθαρα ο Π.Π. Γερµανός στα αποµνηµονεύµατά του, λένε οι κακόπιστοι. Μα πως να το
πει; καταρχάς η πράξη του δεν θεωρείτο (ούτε και από
τον ίδιο) ακόµα ως «συµβολική/ιερή/εθνική», όταν
έγραφε τα αποµνηµονεύµατά του το 1826, εν µέσω
«φωτιάς και τσεκουριού» του Ιµπραήµ. Εξάλλου ίσως
φοβόταν πως αν τα αποµνηµονεύµατά του µετά πλήρων λεπτοµερειών έπεφταν στα χέρια του Ιµπραήµ, θα
ήταν σαν να υπέγραφε την θανατική του καταδίκη ως
ένας εκ των πρωτεργατών της Επανάστασης. Ο Π.Π.
Γερµανός πέθανε εν µέσω λεηλασιών του Ιµπραήµ και
δεν πρόλαβε να ανασυντάξει λεπτοµερώς τα αποµνηµονεύµατά του.
∆ ε ν
υπάρχει
έθνος (κράτος)
στον
κόσµο που
να µην έχει
τους «µύθους
και
τους
ήρωές του».
Η αµερικανική επανάσταση δεν
ήταν µόνον η
4η Ιουλίου
Το λάβαρο
(ούτε ο Ουάσιγκτον ήταν άγιος), ούτε η Γαλλική µόνον η 14η Ιουλίου (και φυσικά οι επαναστάτες δεν ήταν άγιοι/
ήρωες). Όµως αυτές οι ηµεροµηνίες είναι συµβολικά
συγκεντρωτικές των επιµέρους πάµπολλων γεγονότων.
Αυτό συνέβη και µε τη δική µας 25η Μαρτίου 1821. Ε
και λοιπόν; σε τι στερεί αυτός ο συµβολισµός την αλήθεια; ή σε τι βλάπτει η ροµαντική ιστορία του Πούκεβιλ ή ο συµβολικός πίνακας του λαβάρου και της
ορκωµοσίας του Βρυζάκη; λες και υπήρχαν φωτογραφικές µηχανές τότε να απαθανατίσουν την στιγµή.
Έλεος!!!
Ποια από τις δύο οµάδες ερευνητών έχει δίκιο;
Αυτή που µας «αναµορφώνει», ή η «παραδοσιακή»;
Νοµίζουµε αυτή που ερµηνεύει τις πηγές αντικειµενικά
και χωρίς προηλειµµένες αποφάσεις. Αυτή που δεν
κάνει ιστορικούς αναχρονισµούς, αυτή που στο τέλος
τέλος συνάδει µε το συµφέρον του κάθε λαού και τη
διαχρονική παρουσία του στο χωροχρονικό συνεχές,
διότι έτσι στηρίζει το µόρφωµα έθνος/κράτος στη σύγχρονη γεωπολιτική του οντότητα, δίδοντάς του αυτο-
54
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
σεβασµό που αντανακλά και στις τρίτες χώρες (συµµάχους, συνοµιλητές, αλλά και ανταγωνιστές) για να
µπορεί ισχυρό να λειτουργήσει για το συµφέρον των
πολιτών του και όχι υπηκόων του (υπό + ακούω). ∆εν
αποδοµούµε µόνοι µας και από µέσα αυτό που µε κόπο
οι πρόγονοι και εµείς στηρίξαµε, διότι όπως καλά ξέρουµε από την ιστορία (οι αυτοκρατορίες ή/ και τα
κράτη) πέφτουν από «µέσα». Ο εξωτερικός εχθρός,
απλώς σε βρίσκει «αυτοτραυµατισµένο» και σε «αποτελειώνει». Η άλλη πλευρά θεωρεί ότι στ’ όνοµα της
αλήθειας (ποιάς απ’ όλες άραγε;) αποδοµείς τα πάντα
για να είσαι political correct!!!
Η ιστορία είναι αντικειµενική και η ερµηνεία της
υποκειµενική. Η ιστορία πρέπει ν’ αντιµετωπίζεται ως
ενιαίο σύνολο και όχι ν’ αποµονώνονται µόνον στιγµές
της (εκτός και ενδιαφέρει τον ερευνητή αυτό καθ’ αυτό
το γεγονός), άλλως µπορεί να βγουν στρεβλά συµπεράσµατα. Οι όψιµες, αλλά καθόλου καινοφανείς ερµηνείες δεν προσδίδουν απολύτως τίποτα στην παιδεία
µας, παρά µόνον σύγχυση και διχόνοια (το εθνικό µας
σπορ). Η αληθινή παιδεία ας αναζητηθεί στις επιστολές του ∆. Σολωµού προς το ∆ικαστή Τερτσέτη, ή στο
λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα προς τους νέους, η
δε σχολική «παιδαγωγική ιστορία» επ’ ουδενί µπορεί
να ταυτιστεί µε την απόλυτη αλήθεια (που αφορά εν
πρώτοις τη διαρκή επιστηµονική έρευνα), διότι πως θα
εξηγήσεις σ’ ένα παιδί τον αθυρόστοµο τραχύ χαρακτήρα του Καρα“σκάκη και ταυτόχρονα τον «καθαγιασµένο» αγώνα του, όταν το παιδί ζει ακόµα στον κόσµο
του απόλυτα καλού (ναι/µπράβο) και κακού (µη κακό
), χωρίς να µπορεί να διακρίνει τις ενδιάµεσες αποχρώσεις και το «συναµφότερον». Αυτά θα έρθουν µε
την εµπειρία της ζωής, συν τω χρόνω. Όλα τα άλλα
µόνο σύγχυση και απόρριψη του δηµιουργούν και τελικώς αποκόβεται από τον ιστό. Αποκόβεται από την
παράδοσή του, πελαγοδροµεί χωρίς στήριγµα και τα
παιδιά χρειάζονται στηρίγµατα και σηµεία αναφοράς.
Θέλουν πρότυπα, αν δε δεν τους δώσουµε θα τ’ αναζητήσουν αλλού και ίσως είναι προς ζηµία τους.
“…Απόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου Έθνους
των Ελλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισµένων και
ευνοµουµένων λαών της Ευρώπης και θεαταί των
καλών, τα οποία ούτοι υπό την αδιάρρηκτον των
νόµων αιγίδα απολαµβάνουσιν, ήτο αδύνατον πλέον
να υποφέρωµεν µέχρις αναλγησίας και ευηθείας την
σκληράν του Oθωµανικού Kράτους µάστιγα…”
Α’ εθνοσυνέλευση
Του ∆ηµ. Σταθακόπουλου
∆ικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, ∆ρα κοινωνιολογίας της
ιστορίας και του πολιτισµού – µουσικολόγου, επιστηµονικού
συµβούλου του «Οµίλου απογόνων αγωνιστών του 1821»,
www.apogonoi1821.gr
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
55
Τί να πούµε
τί, τί να
τραγουδήσουµε
του Σταύρου Γουδή
ταν Απρίλης και ήδη είχε αρχίσει να µυρίζη
Ή
Περήφανη, Αιώνια, Ελεύθερη και Μεγάλη µας Ελλάδα!
άνοιξι. ΄Εβλεπες τις νερατζιές ν΄ ανθίζουν στις
Μην το πολυτραβάω όµως και σας κουράζω. ΄Άλλη είναι
δενδροστοιχίες κι΄ αυτές µε την σειρά τους να σου τρυ-
η ιστορία µας. Είχε, λοιπόν, φθάσει το Σάββατο του Λα-
πούν την µύτη απ΄ την ευωδιά! Οι σκάλες, οι αυλές και τα
ζάρου. Ο γράφων ήτο τότε φοιτητής της Νοµικής, πάσα
πεζοδρόµια των µονοκατοικιών της γειτονιάς µας είχαν
δε η λοιπή παρέα ανήκε εις το δυναµικόν των Γυµνασίων.
µόλις ασβεστωθή, καθ΄ όσον πλησίαζε το Πάσχα. Τότε
∆εν θα πρέπη να παραλείψω να σας ειπώ πως εκείνους
που ήταν χαράς Ευαγγέλιο για τον Ελληνισµό τούτη η
τους χρόνους είχα συστήσει µιά µεικτή χορωδία από νε-
γιορτή, που το µήνυµά της ήταν η αναγέννησι των πάντων
αρούς και νεαρές της γειτονιάς (είκοσι πέντε τον αριθ-
µές στην µαγεία της φύσης. Τότε που ζούσαµε όλοι
µόν), που τους είχα διδάξει τον Κανόνα του Μεγ.
όµορφα κι΄ ειρηνικά µε τα όσα διέθετε ο καθένας – πολλά
Σαββάτου και τις τρεις Στάσεις της Μεγ. Παρασκευής υπό
ή λίγα άσχετα, χωρίς ευτυχώς να γνωρίζουµε το παραµι-
τον πολυφωνικόν ψαλτικόν τρόπον του Σακελλαρίδη και
κρό για τα «γκόλντεν µπόυς» κι’ όλες αυτές τις απάτες που
η οποία επί πολλά έτη προσέφερε εις τους ευλαβείς ενο-
κατάντησαν επαίτες τον περήφανο τούτο τόπο κι’ όλους
ρίτας της Αγίας Μαρίνης µιά µουσική πανδαισία. Ποτέ
εµάς, χωρίς να σκεπάζη τις ψυχές και τα χείλη αυτή η τρα-
δεν θα ξεχάσω την αγάπη που µας έδενε και που έµεινε
γική σιωπή φόβου, αβεβαιότητας και πανικού που µας
ανέπαφη στην φθορά του χρόνου, έστω κι’ αν η χορωδία
έφεραν οι ετερόκλητοι «… σοφοί» και «… σωτήρες» του
έπαψε εδώ και χρόνια να υπάρχη… Τα σχολεία µόλις
∆ΝΤ µετά των ΤΡΟwκανών, υπό τον κίνδυνο να σου ξα-
είχαν κλείσει κι’ είπαµε µε τους φίλους αυτούς, πριν µας
νάρθη θρασύτατα– αλλά µε … «δηµοκρατική» πλέον
πιάσει η νηστεία της Μεγαλοβδοµάδας να ξεδώσουµε. Κι’
χροιά – νέα κατοχή υπό το ∆΄ ράιχ, κάνοντας τα κόκκαλα
έτσι το Λαζαροσάββατο το βράδυ…
των ελεύθερων Ελλήνων αγωνιστών της κατοχής και της
∆εν θυµάµαι µετά από τόσα χρόνια πού βρισκόταν το
Αντίστασης, όπως του πατέρα µου, του καπετάν Θανάση
ταβερνάκι που είχαµε επισκεφθή. Να ΄ταν στα Καµίνια,
Γουδή και του πεθερού µου, του Αλέκου Ανδρονικάκη και
να ΄ταν στην Παλιά Κοκκινιά; Εκείνο που θυµάµαι είναι
τόσων άλλων πού ‘δωσαν το αίµα τους και την ζωή τους
πως είχαµε λιανίσει κάποια εξαιρετικά µπιφτέκια µαζί µε
για την Λευτεριά αλλά κι’ αυτά του Κολοκοτρώνη, του
χόρτα και είχαµε καταναλώσει ικανές ποσότητες βαρελί-
Καρα“σκάκη, του Μέγα Αλέξανδρου, του Περικλή και του
σιου οίνου, άλλες – τις αρχικές- κατόπιν δοθείσης παραγ-
Λεωνίδα να τρίζουν από την «καπασιτά» των επιγόνων
γελίας,
τους να καταστρέψουν σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα,
παρευρισκοµένων θαµώνων του µαγαζίου. Σηµειωτέον
ότι παλεύαµε χρόνια να χτίσουµε και να στηρίξουµε: Την
ότι µεθ’ ηµών είχαµε δυό-τρεις κιθάρες κι΄από νωρίς εί-
άλλες
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
συνεπεία
κερασµάτων
υπό
των
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
55
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
56
χαµε πιάσει το τραγούδι, µε την συµµετοχή σύµπαντος του
των… Τω ποιήσαντι θαυµάσια µεγάλα µόνω. Αλληλού“α.
καλλιφώνου παρευρισκοµένου ακροατηρίου. ΄Αντε κι΄ ένα
΄Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού … Τέλειωσε όµως και
κιλό στα παιδιά, παρήγγελαν στον κάπελα … κι΄ άντε στην
το κοινωνικό, µα δεν είχαµε ακόµη φθάσει. Χωρίς δι-
υγειά σας … πείτε µας κι΄ αυτό το τραγούδι ρε παιδιά και
σταγµό προχωρήσαµε και στον Κανόνα: «Κύµατι θαλάσ-
πήγε λέγοντας (και πίνοντας)! Πέρασαν οι ώρες κι΄ εί-
σης τον κρύψαντα πάλαι διώκτην τύραννον… ΄Ηπλωσας
χαµε διασκεδάσει µέσ’ απ’ τα βάθη της ψυχής µας, ηµείς
τας παλάµας και ήνωσας τα το πριν διεστώτα … ¨ον των
τε και οι συνδαιτηµόνες. Πρέπει να ήταν ιδιαίτερα προκεχωρηµένη η ώρα, όταν κάποιος έρριψε την ιδέα της
αποχωρήσεως. Τω όντι καληνυχτίσαµε, ευχηθήκαµε Καλό
Πάσχα εις πάντας και κινήσαµε τον δρόµο της επιστροφής διά των ποδών, µιας και τα σπίτια µας δεν απήχαν
πέραν του ηµιώρου διά ποδαρο δρόµου από το ταβερνείον
56
θαυµάτων των καινών…» µετά δε ταύτα υπεισήλθαµε και
εις την 2αν αλλά και 3ην Στάσιν: «΄Αξιον εστί µεγαλύνειν σε
τον Ζωοδότην … ΄Εφριξεν η γη» αλλά και «Αι γενεαί νυν
πάσαι ύµνων τη ταφή Σου… ΄Ω γλυκύ µου έαρ… Καθελών
του ξύλου»… ∆εν µπορώ µε λόγια να σας περιγράψω την
οµορφιά και την µαγεία εκείνων των στιγµών υπό τους
τρίφωνους ήχους των ψαλµών τη συνοδεία των κιθάρων
(υπό κανονικάς πάντα συνθήκας). Αναχωρήσαντες όµως
(«αινείτε τον Κύριον εν χορδαίς και οργάνω» γαρ).
διεπιστώσαµε αύθις ότι δεν µας έφθασαν τα όσα άσµατα
΄Εχουν περάσει χρόνια πολλά κι΄ ακόµα τα θυµάµαι, σαν
είχαµε ήδη ειπεί αλλά θέλαµε να συνεχίσωµεν άδοντες.
σήµερα. Ούτε βέβαια θα ξεχάσω τους φιλήσυχους κατοί-
Στην στιγµή οι κιθάρες εξήλθαν των θηκών, όπου είχαν
κους, που κανονικά έπαιρναν τον ύπνο του δικαίου εκεί-
τοποθετηθή ευλαβώς διά την µεταφοράν κι΄ αρχίσαµε να
νες τις πρώτες ώρες προ του όρθρου της Κυριακής των
παίζουµε βαδίζοντες προς τας οικίας µας. Πλην όµως το
Βα`ων κι΄ έβγαιναν στις φρεσκοασβεστωµένες σκάλες των
ρεπερτόριό µας (ίσως τότε δεν ήτο και τόσο µεγάλο) µετά
εισόδων των µε τα νυχτικά και τις εµβάδες τους για να
από ώρες τραγουδιού είχε εξαντληθή! Και τώρα, τί άλλο
ιδούν τί συνέβαινε. Ούτε θα ξεχάσω την συµπαθέστατη
θα πούµε, βρε παιδιά;...
γριούλα που ξεµύτισε απ’ το χαµηλό σπιτάκι τυλιγµένη βε-
Κάποιος τό ΄ριξε. Πιάστε ένα «µι µινόρε»! Κι΄ αρχί-
βιασµένα στο πανωφόρι της κι’ αφού κατ’ επανάλειψιν
σαµε µες στην ηρεµία της νύχτας, ξηµερώνοντας η Κυ-
σταυροκοπήθηκε ρώτησε αν είχε κάνει λάθος στον υπο-
ριακή των Βα“ων να ψάλωµε τη συνοδεία των κιθάρων
λογισµό των ηµερών της Μεγαλοβδοµάδος …
µας το «Κοινωνικόν». «Εξοµολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγα-
Φίλοι Χριστιανοί
θός. Αλληλού“α… Τω στερεώσαντι την γην επί των υδά-
ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ …
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
57
Περί χαµένων
ευκαιριών
και ελπίδων
του Μιχάλη Βλάµου
Ι. Προ ηµερών σε σοβαρή Αθηνα“κή εφηµερίδα
δηµοσιεύθηκε γράµµα του κ. Ίωνος Βορρέ µε θέµα
«Το φευγαλέο όραµα ενός σπάνιου Ναυτικού Μουσείου». Εκεί µεταξύ άλλων αναφέρεται η κατά την 25η
Μαρτίου 1921 «τιµητική!!!» ανατίναξη και βύθιση στα
στενά της Σαλαµίνος του θρυλικού «Άρη» του υδραίου
Α. Τσαµαδού κατά τις εκδηλώσεις της 100ετηρίδος
από το 1821. Χαρακτηρίζει δε τούτο «θλιβερό εορτασµό, αν όχι δολοφονία και πράξη που αποτελεί...
µαύρη κηλίδα στην ιστορία και στη συνείδηση του
Ναυτικού µας».
Την 26 Απριλίου 1825 ο θρυλικός «΄Αρης» µόνος
διέσπασε τον αποκλεισµό του Ναυαρίνου από τον
Τουρκοαιγυπτιακό στόλο του Ιµπραήµ και πολεµώντας και πλέοντας ανάµεσα στα θεώρατα Τρίκροτα
κ.λ.π. κατώρθωσε να διαφύγει στο ανοικτό πέλαγος. Ο
Ίων Βορρές θεωρεί την ανέλκυση και αποκατάσταση
του Άρη δαπανηρή µεν αλλ’ απολύτως εφικτή και την
είχε εισηγηθεί στον προηγούµενο Πρόεδρο του ∆Σ του
Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος Αντιναύαρχος Κων. Παραδέλλη-Πα`ζη, ο οποίος προθύµως είχε ενηµερώσει
σχετικά και το Γ.Ε.Ν, το οποίοι όµως δεν ανταποκρίθηκε.
Για την υλοποίηση δε της όλης επιχειρήσεως ο Ίων
Βορρές προσέφερε τότε ένα µικρό συµβολικό ποσό για
το ξεκίνηµα ενός πανελλήνιου εράνου, πρωτοβουλία
που επικροτήθηκε θερµά από πολλούς εφοπλιστάς. Η
πρόταση, αν και δεν είχε συνέχεια, δεν παύει να χαρακτηρίζεται από µένα ευκαιρία.
ΙΙ. Την προπερασµένη Κυριακή έγινε στην Αρχαία
Αγορά των Αθηνών συγκέντρωση πολιτών µε αίτηµα
τη µη κατάχωση του Βωµού των δώδεκα Θεών από τις
γραµµές του ΗΣΑΠ. Η ίδια δε εφηµερίδα έγραψε ότι
θα έπρεπε να είχε προηγηθεί το ενδιαφέρον του
Κ.Α.Σ. και να µη περιέλθει το θέµα στις ενέργειες ορισµένων δωδεκαθε“στών.
Φίλος µου φιλάρχαιος θεώρησε τα έργα του ΗΣΑΠ
ευκαιρία για την προβολή του βωµού που εθεωρείτο,
το κέντρο της αρχαίας πόλεως, και ονειρεύετο είτε την
µετατόπιση είτε την υπογειοποίηση της σιδηροδροµικής γραµµής για την ανάδειξη του βωµού και την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. Η ανάδειξη του
Βωµού είναι µεν για µένα ευκταία, πλην όµως, υπό τις
παρούσες συνθήκες την θεωρώ ανέφικτη.
ΙΙΙ . Από των σελίδων της ∆ικ. Επικαιρότητος και η
ταπεινότης µου είχε προτείνει την διενέργεια περαιτέρω ερεύνης στο χώρο ανευρέσεως των χάλκινων
αγαλµάτων του Πειραιώς το 1959, διασταύρωση Λεωφ.
Γεωργίου Α’ και Φίλωνος, µε την χρησιµοποίηση µάλιστα ειδικών µηχανηµάτων διερευνήσεως του καθηγητού Γεωφυσικής του Πανεπιστηµίου Πατρών
Σταύρου Παπαµαρινόπουλου, χωρίς µέχρι τώρα να
έχει δοθεί συνέχεια.
IV . Μια αποτυχούσα ευκαιρία, µη αναστρέψιµη
νοµίζω, υπήρξε η προ πολλών ετών προσπάθεια διασώσεως απ’ την ανοικοδόµηση της ακροπόλεως των
αρχαίων Θηβών, της Καδµείας, η οποία αποτελούσε
τον µεγαλύτερο σε έκταση, και σηµασία πιστεύω, προ“στορικό χώρο της Ελλάδος. ∆υστυχώς εκτός ελαχίστων
σηµείων, η Καδµεία έχει γεµίσει πολυκατοικίες.
V . Μια άλλη χαµένη ευκαιρία υπήρξε η προσπάθεια διασώσεως και αποκαλύψεως του ∆ηµοσίου Σήµατος των Αθηνών που αρχίζει από τον Κεραµεικό και
καταλήγει στην Ακαδηµία Πλάτωνος. Εκεί ήταν ο
τάφος του Περικλέους, Κλεισθένους κλπ. ως και πολλών πεσόντων εν πολέµω.
Η προσπάθεια αποκαλύψεως εναυάγησε και έτσι
ετάφη ένας αρχαιολογικός χώρος, ένας ιερός χώρος
που να µας θυµίζει διάσηµους άνδρες των Αθηνών και
γιατί όχι και µια λεωφόρος µήκους ενός χιλιοµέτρου
και πλάτους 30 µ. περίπου σε µια υποβαθµισµένη περιοχή των Αθηνών.
Όλα τα ανωτέρω θεωρούνται από διαφόρους
µεγαλοµανή ιδεολογήµατα και φαντασιώσεις αρχαιολατρών σαν τον γράφοντα και άλλους που τα αποδέχονται.
Όµως τα θεωρώ αναγκαία για την ανάκτηση της
χαµένης αξιοπρεπείας µας ως Ελλήνων.
Και τελειώνω µε την ευχή του Ίωνος Βορρέ «∆εν
µας αποµένει πλέον τίποτε άλλο παρά να αναµείνουµε
µε ελπίδα και εγκαρτέρηση τις σχετικές πρωτοβουλίες
και αποφάσεις των Ολυµπίων Θεών.»
Και δια την αντιγραφή
Μ.Γ.Β.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
57
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:57 PM
58
generate some agony and melancholy. This phenomenon is
charateristic of our epoch. But, to my thesis we have the
dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis
from chaos and catastrophe.
In parallel a panethnic unhypocritical economic synergy
and harmonization in a democratic climate is basic.
I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my
eucharistia to your Kyrie to the eugenic and generous
American Ethnos and to the organizers and protagonists of
this Amphictyony and the gastronomic symposiα»
Η 2 η οµιλία του 1959 έχει ως εξής:
Ο
Ξενοφών Ευθ. Ζολώτας (1904-2004) ήταν οικονοµολόγος και ακαδηµα“κός. ∆ιετέλεσε διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος και πρωθυπουργός. Έµεινε στην
Ιστορία (εκτός των άλλων) και για τις περίφηµες οµιλίες
του στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ) το 1957 και
το 1959, µε τις οποίες κατέδειξε την εννοιολογική και λεξιλογική παρουσία της ελληνικής γλώσσας στον χώρο των
ευρωπα“κών γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής.
Στη στήλη «λέξεις και φράσεις παροιµιώδεις» παρουσιάζουµε τις δύο (2) αυτές οµιλίες του στο ∆ΝΤ (άραγε οι
σηµερινοί συνοµιλούντες µε το ∆ΝΤ τις γνωρίζουν;), που
έµειναν στην ιστορία,αφού µε «αγγλικά», ουσιαστικά µίλησε στην «παγκόσµια Ελληνική γλώσσα»:
Η 1 η οµιλία του 1957 έχει ως εξής:
«Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic
Thesaurus and the Oecumenical Trapeza for the orthodoxy of
their axioms, methods and policies, although there is an
episode of cacophony of the Trapeza with Hellas.
With enthusiasm we dialogue and synagonize at the
synods of our didymous Organizations in which
polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and
syntherized.
Our critical problems such as the numismatic plethora
58
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
«Kyrie, It is Zeus’ anathema on our epoch for the dynamism
of our economies and the heresy of our economic methods
and policies that we should agonise between the Scylla of
numismatic plethora and the Charybdis of economic
anaemia.
It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my
diagnosis would be that politicians are rather
cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize
numismatic plethora, energize it through their tactics and
practices.
Our policies should be based more on economic and less
on political criteria.
Our gnomon has to be a metron between economic,
strategic and philanthropic scopes. Political magic has always
been antieconomic.
In an epoch characterised by monopolies, oligopolies,
menopsonies, monopolistic antagonism and polymorphous
inelasticities, our policies have to be more orthological. But
this should not be metamorphosed into plethorophobia which
is endemic among academic economists.
Numismatic symmetry should not hyperantagonize
economic acme.
A greater harmonization between the practices of the
economic and numismatic archons is basic.
Parallel to this, we have to synchronize and harmonize
more and more our economic and numismatic policies
panethnically.
These scopes are more practical now, when the
prognostics of the political and economic barometer are
halcyonic.
The history of our didymous organisations in this sphere
has been didactic and their gnostic practices will always be a
tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical
economics. The genesis of the programmed organisations will
dynamize these policies. Therefore, I sympathise, although
without criticism on one or two themes, with the aposties and
the hierarchy of our organisations in their zeal to programme
orthodox economic and numismatic policies.
I apologize for having tyrannized you with my hellenic
phraseology. In my epilogue, I emphasize my eulogy to the
philoxenous autochthons of this cosmopolitan metropolis and
my encomium to you, Kyrie, and the stenographers».
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:58 PM
59
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ
Σε συνεργασία µε την Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών “ΝΟΜΟΣ”
Επιµέλεια: Ελένης ∆αµαλίδου
∆ικηγόρου Πειραιά
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
1) Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 22037/01-10-2010
(ΦΕΚ 1629Β 11-10-2010) των Υπουργών Εσωτ., Αποκ. &
Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης-Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης-∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων-Προστασίας του Πολίτη. Καθορισµός του τύπου ειδικής
βεβαίωσης του που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών
για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο.
2) Υπουργ. Απόφαση Αριθ. 1143/20-10-2010 (ΦΕΚ 1673Β 2110-2010) του Υπουργού Οικονοµικών. ∆ιαδικασίες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3888/2010 περί
περαίωσης εκκρεµών εκλεγµένων υποθέσεων.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
3) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113 (ΦΕΚ Α
194/22-11-2010). Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.
4) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114 (ΦΕΚ Α
195/22-11-2010 ). Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του
πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ.
5) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (ΦΕΚ Α 200/30-11-2010).
Αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων ∆ικηγόρων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπα“κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005,
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
***
6) Αποφάσεις ( ΦΕΚ Β 1743/05-11-2010 )
Κύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Πληρωµάτων
Μεσογειακών-Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων έτους
2010…
Κύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων έτους 2010...
7) Υπουργική Απόφ. Αριθ. 1156/15-11-2010 (ΦΕΚ Β
1795/16-11-2010) του Υπουργού Οικονοµικών. Περαίωση
ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων βάσει των διατάξεων
των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010, καθώς και των υποθέσεων εκκρεµών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις
υποθέσεις αυτές.
8) Υπουργ. Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών/16-112010 (ΦΕΚ 1811Β 18-11-2010). Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
οικοπέδου δήµου ή κοινότητας, έτους 2010, για τις περιοχές
όπου δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα, αποκλειστικά για τον προσδιορισµό του φόρου ακίνητης περιουσίας
φυσικών προσώπων.
9) Κοινή Υπουργ. Απόφαση Αριθ. 11130/2730/04-11-2010
(ΦΕΚ 1818Β 19-11-2010) των Υπουργών Οικον.-∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. «Κύρωση
και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου».
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
10) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3893 (ΦΕΚ Α’ 203/02-12-2010)
Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού Συνδιάσκεψης της Χάγης όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή ∆ιπλωµατική Σύνοδο της 30ης Ιουνίου 2005.
11) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3894 (ΦΕΚ Α 204/02-12-2010)
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων.
12) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896 (ΦΕΚ Α 207/08-12-2010)
Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης-Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπα“κού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.
13) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3897 (ΦΕΚ Α 208/10-12-2010)
Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και εποπτείας.
14) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211/16-12-2010)
∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.
15) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3899 (ΦΕΚ Α 212/17-12-2010)
Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας.
16) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3900 (ΦΕΚ Α 213/17-12-2010)
Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.
17) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3901 (ΦΕΚ Α 215/23-12-2010)
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας.
18) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3902 (ΦΕΚ Α 216/23-12-2010)
Κύρωση Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρα-
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος
59
EFHMERIDA MARTIOS 2011 1.qxp:Layout 1
3/29/11
1:58 PM
60
τίας και του FRONTEX.
19) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3903 (ΦΕΚ Α 217/23-12-2010)
Κύρωση της Συµφωνίας Προσχώρησης στο Ευρωπα“κό
Κοινό Ταµείο ∆υτικών Βαλκανίων, των Γενικών Όρων του
Ευρωπα“κού Κοινού Ταµείου ∆υτικών Βαλκανίων και των
Όρων αναφοράς της Ενιαίας Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης του Επενδυτικού Πλαισίου ∆υτικών Βαλκανίων.
20) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3904 (ΦΕΚ Α 218/23-12-2010)
Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής
δικαιοσύνης (τροποποίηση ΠΚ, ΚΠ∆ και Κ.Οργ.∆., Πολεοδ.
∆ιατ., κ.λ.π.).
21) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3906 (ΦΕΚ Α 220/23-12-2010)
Κύρωση του Κρατικού Προ”πολογισµού και των προ”πολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011.
***
22) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 127 (ΦΕΚ Α
214/20-12-2010). Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων.
23) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 128 (ΦΕΚ Α
221/23-12-2010). Ρύθµιση θεµάτων αστυνοµικού προσωπικού.
24) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 134 ( ΦΕΚ Α
227/27-12-2010 ). Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας ΟΤΑ.
***
25) ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 37 της 29.12.2010 ( ΦΕΚ Α 246/31-12-2010 )
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. « Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα ».
***
26) Υπουργ. Απόφαση Αριθ. 199284/707/14-12-2010 (ΦΕΚ
2159Β 31-12-2010) του Υφυπουργού Περιβαλ., Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. ∆ιαδικασία κύρωσης των ∆ασικών
Χαρτών (άρθρο 21 παρ.1 Ν. 3889/2010 )
27) Υπουργ. Απόφαση Αριθ. 125679/28-12-2010
(
ΦΕΚ 2096Β 31-12-2010 ) του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ρύθµιση οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων.
28) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘ. 44428/13803 (ΦΕΚ Β 2011/27-12-2010 ). Μεταφορά
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/-στριών από το
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στους νέους Καλλικρατικούς ∆ήµους.
29) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘ. 2/91001/0023/Α (ΦΕΚ Β 2241/31-12-2010).
Κανονισµός Λειτουργίας των Βασικών ∆ιαπραγµατευτών
Αγοράς.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
30) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3907 (ΦΕΚ Α 7/26-01-2011)
Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας.
60
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
***
31) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ( ΦΕΚ
Α 1/04-01-2011 ). Αναστολή των πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές.
***
32) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 ( ΦΕΚ Α
6/24-01-2011 ). Τροποποίηση του π.δ. 12/1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εµπορικών
πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπα“κών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας
που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς.
***
33) Υπουργ. Απόφαση Αριθ. ΠΟΛ 1019/28-01-2011
(ΦΕΚ 78Β 31-01-2011) του Υφυπουργού Οικονοµικών. Έκδοση Συµπληρωµατικών Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων επί
υποθέσεων που υπήχθησαν στη ρύθµιση του Κεφαλαίου Α
του Ν.3888/2010 περί περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων.
***
34) Απόφαση Αριθ. Ζ1-1398 ( ΦΕΚ Β 1/03-01-2011 )
Καθορισµός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και
σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την
παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.3869/2010.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
35) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3908 (ΦΕΚ Α 8/01-02-2011)
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.
36) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3910 (ΦΕΚ Α 11/08-02-2011)
Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις.
37) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3911 (ΦΕΚ Α 12/08-02-2011)
Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις.
***
38) Απόφαση (ΦΕΚ Β 114/07-02-2011)
Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
39) Απόφαση Αριθ. 3525/1.3/01/2011 (ΦΕΚ Β 128/ 09-022011 ). Κύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Πλοιάρχων
Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων 501-3000 κ.ο.χ. ή 801-4500
ΤDW.
40) Απόφαση Aριθ. 3525.1.4/01/2011 (ΦΕΚ Β 127/ 09-022011). Κύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Πληρωµάτων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων, έτους 2010.
41) Αποφάσεις ( ΦΕΚ Β 123/09-02-2011).
Κύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, Πλοιάρχων
Φορτηγών Πλοίων από 4500 TDW και άνω.
Κύρωση της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους
όρους αµοιβής και εργασίας των Πληρωµάτων Ρυµουλκών
Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων.
Κύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Πληρωµάτων
Φορτηγών Πλοίων από 4500 TDW και άνω.
Κύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Πληρωµάτων Πορθµείων Εσωτερικού έτους 2010.
108 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος