close

Enter

Log in using OpenID

73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1)

embedDownload
STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO I PROCJENU NEKRETNINA
ZVONKO BENJAK, DIPL. ING. GRAĐ.
ZABOK, K.Š. Đalskog 2/1; tel. 049/222-290, fax. 049/222-489, GSM 098/251-396; E-mail: [email protected]
Broj elaborata:
Datum:
Studeni
2010.
73-2010.
08.11.2010.
ELABORAT O PROCIJENJENOJ VRIJEDNOSTI
NEKRETNINA
Nekretnina:
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
k.č.br. 2430, 2517, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, k.o.
Gubaševo
Lokacija:
ZABOK, Gubaševo, gospodarska zona
Naručitelj:
RCGO PIŠKORNICA d.o.o.
48000 KOPRIVNICA, Đure Estera 11.
ELABORAT IZRADIO:
U Zaboku,
Sudski vještak
ZVONKO BENJAK, dipl. ing. građ.
08. studenog 2010 godine
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
1
1.
UVOD
Podnositelj zahtjeva:
RCGO PIŠKORNICA d.o.o.
48000 KOPRIVNICA, Đure Estera 11.
Datum očevida:
06.11.2010.
Predmet procjene:
Građevinsko zemljište koje je prema Prostornom planu uređenja Grada
Zaboka (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 08/09) u zoni
površine infrastrukturnih sustava - oznaka Is, namijenjeno za pretovarnu
stanicu.
Elaborat je izrađen u skladu sa pozitivnim zakonskim napucima i normama koje reguliraju
područje izračuna vrijednosti nekretnina, i to osobito :
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96 )
- Uputstvo o načinu utvrđivanja građevinske vrijednosti ekspropriranih objekata (NN br.52/84)
- U.C2.100 - Standard za izračunavanje površina i zapremina zgrada
- Podataka o vrijednosti cijena građenja iz Biltena " Standardna kalkulacija radova " IGH Zagreb
- Podataka općinskih službi o utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta i komunalne
infrastrukture
Nakon svestranog razmatranja predmeta vještačenja, pregleda nekretnine na licu mjesta i
pripadne dokumentacije, daje se sljedeći nalaz i mišljenje.
2.
LOKACIJA I IDENTIFIKACIJA
2.1. Lokacija
Zemljište se prema Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Sl. glasnik Krapinskozagorske županije br. 08/09) nalazi u zoni površine infrastrukturnih sustava - oznaka Is,
namijenjeno za pretovarnu stanicu.
Lokacija je između rijeke Krapine i željezničke pruge Zagreb - Zabok, u području Gubaševa.
Pristup do parcele je preko javno puta, kč.br. 2515, koji je nasipan kamenim materijalom. U
neposrednoj blizini postoji mogućnost priključenja na vodovodnu i elektro mrežu.
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
2
Lokacija
Čvor Mokrice na AC Zagreb - Macelj
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
3
2.2. Identifikacija
Uvidom u izvadke iz zemljišne knjige utvrđuje se da je zemljište koje je predmet procjene je u
vlasništvu više fizičkih osoba, a jedna parcela je javno dobro - put.
Procjena vrijednosti zemljišta će se izvesti prema podacima iz zemljišnih knjiga.
površina
čhv m2
broj
z.k.čest.
z.k.
uložak
2430
1391
livada
1337 4809
ŠČUKANEC - HOPINSKI JANKO
2431
1486
livada
2216 7970
ROŽIĆ ANA
2432
1677
livada
350 1259
GREGUREK ĐURĐICA
2433
1470
livada
1050 3776
KUKOLJA DRAGUTIN
2434
1560
livada
721 2593
BUHIN-FIŠTER MARICA
2435
1561
livada
694 2496
IVEKOVIĆ JAGICA
2436
2437
1242
1676
livada
livada
IVEKOVIĆ STJEPAN
761 2737
342 1230 LOVREK ŠTEFANIJA u 1/2 dijela,
KANCELJAK TEREZIJA u 1/2 dijela
2438
1558
livada
683 2457
TISANIĆ RUŽICA
2439
2517
1673
POP.I
livada
put
350 1259
238 856
TISANIĆ RUŽICA
JAVNO DOBRO U OPĆOJ
UPOTREBI
oznaka zemljišta
vlasnik
Prema Uvjerenju Krapinsko Zagorske Županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša Zabok KLASA: 350-05/10-01/681; URBROJ: 2140/01-07-05-10-2 od 26.10.2010.
zemljište oznaka k.č.br. 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439 i 2517, sve
k.o. Gubaševo nalazi se u zoni površine infrastrukturnih sustava (u Planu oznaka Is), a
namijenjeno je za pretovarnu stanicu (u planu oznaka Ps).
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
4
3.
TEHNIČKI OPIS NEKRETNINA
3.1. Priključci
Zemljište je neizgrađeno te nisu izvedeni priključci na komunalno - energetsku infrastrukturu.
vodovod kanalizacijatoplovod telefon
el. struja plin
-
nije izveden
nema
nema
nije izveden
nije izveden
nije izveden
3.2. Nekretnina - - građevinsko zemljište
Zemljište je neograđeno, u naravi livada. Zemljište se nalazi u gospodarskoj zoni grada Zaboka,
između pruge Zagreb - Zabok i rijeke Krapine.
4.
PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
4.1. Vrijednost zemljišta
Procjenjuje se parcele:
Cijena za lokaciju – zonu iznosi :
50 €/čhv
2.zona
površina
čhv m2
broj
z.k.čest.
z.k. uložak
oznaka zemljišta
2430
1391
livada
1337 4809
2431
1486
livada
2216 7970
2432
1677
livada
350 1259
2433
1470
livada
1050 3776
2434
1560
livada
721 2593
2435
1561
livada
694 2496
2436
2437
1242
1676
livada
livada
761 2737
342 1230
2438
1558
livada
683 2457
2439
2517
1673
POP.I
livada
put
350 1259
238 856
SVEUKUPNO:
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
8742 31442
5
Jedinična vrijednost
EUR/čhv
vrijednost
zemljišta EUR
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
66.850,00
110.800,00
17.500,00
52.500,00
36.050,00
34.700,00
38.050,00
17.100,00
50,00
50,00
50,00
34.150,00
17.500,00
11.900,00
437.100,00
4.2. Priključci
Priključci nisu izvedeni.
Vrijednost priključka :
VP
=
0,00 €
REKAPITULACIJA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
1.
2.
3.
4.
5.
Zemljište
Priključci
Komunalni doprinos
Projektna dokumentacija i nadzor
SV SVEUKUPNO:
€
€
€
€
€
437.100,00
0,00
0,00
0,00
437.100,00
TRŽIŠNA VRIJEDNOST
Tržišna vrijednost odgovara sadašnjoj vrijednosti korigiranoj za faktor tržišta koji
odgovara stanju na tržištu ovakovih nekretnina.
TV
=
437.100,00 €
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
x
6
1 =
437.100,00
€
6.
MIŠLJENJE - ZAKLJUČAK
Nakon provedenog izračuna vrijednosti nekretnina: GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
k.č.br. 2430, 2517, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, k.o.
Gubaševo
na adresi:
ZABOK, Gubaševo, gospodarska zona
predloženih od : RCGO PIŠKORNICA d.o.o.
48000 KOPRIVNICA, Đure Estera 11.
utvrđuje se da:
- Tržišna vrijednost (TV) iznosi:
V=
437.100,00
V=
3.208.314,00
U Zaboku,
€
1€
=
7,34 kn
KN
ELABORAT IZRADIO:
Sudski vještak
ZVONKO BENJAK, dipl. ing. građ.
08. studenog 2010 godine.
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
7
P R I L O Z I
1. Kopija katastarskog plana 1:2880
2. Izvadak iz zemljišne knjige
3. Posjedovni listovi
4. Uvjerenje KZŽ
5. Fotodokumentacija
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
8
3. FOTOGRAFIJE
73-2010 RCGO PISKORNICA doo , zemljiste (1).xls
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
891 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content