prokiriksi_eklogon_ds_gnpellas.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ. ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ
Τηλέφωνο
FAX
Ε-mail
Έδεσσα 02.01.2014
Αρ. Πρ. ΓΔ/87
ΠΡΟΣ
Όπως πίνακας αποδεκτών
:Τέρμα Εγνατίας
:58200
:23810 25247
:23810 23465
:[email protected]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας
Έχοντας υπόψη :
1.
Την αριθ. Υ4α/οικ.123906/31-12-12 κοινή Υπουργική απόφαση « Ενοποιημένος Οργανισμός
του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας. ΦΕΚ
3510/Β΄/2012.>>
2.
Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
3.
Την αριθ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16-3-2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, περί διαδικασίας εκλογής αιρετών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των
Νοσοκομείων, που δημοσιεύτηκε στο αριθ.421/27-3-2007/τ.ΥΟΔΔ ΦΕΚ.
4.
Τις Διατάξεις του Ν. 4052/2012.
5.
Το ότι η θητεία των αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Γ.Ν.Έδεσσας και Γ.Ν.Γιαννιτσών (νυν Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας) λήγει στις
27/1/20012 (ΦΕΚ 32/27-1-2012/Τ.ΥΟΔΔ), αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4118/2013 έληξε ύστερα από το διορισμό του νέου Διοικητή Ηλία Τσιαμήτρου (ΦΕΚ
624/13-12-2013).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
΄Ότι, στις 3.1.2014 αναρτώνται οι πίνακες εκλογέων του Νοσοκομείου Έδεσσας,
Νοσοκομείου Γιαννιτσών των Κέντρων Υγείας Αριδαίας, Σκύδρας, Άρνισσας και Κρύας
Βρύσης, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ και ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών, για τη διεξαγωγή εκλογών
ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Πέλλας,Ιατρών ΕΣΥ
και Ειδικευομένων καθώς και λοιπού πλήν Ιατρών προσωπικού ως εξής:
1
 Α.Από τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους ειδικευόμενους που υπηρετούν στο Νοσοκομείο
Πέλλας (Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών).
 Β.Από τους λοιπούς εργαζόμενους (πλην ιατρών) όλων των κλάδων που υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας που υπηρετούν στο Νοσοκομείο Πέλλας
(Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών). Δεν συμμετέχουν όσοι
έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.
Η θητεία του Συμβουλίου αρχίζει από της συγκροτήσεώς του και για δύο έτη, όπως
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.
2.
3.
Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του στον οικείο πίνακα καθώς
και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί
στον κατάλογο ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του καταλόγου στην αρμόδια υπηρεσία
του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας), έως 13.01.2014.
Μέσα στην ίδια προθεσμία καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλεγεί μπορεί να υποβάλει
στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) ένσταση για τη διαγραφή
κάποιου από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του ως
εκλογέα.
Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) εξετάζει τις τυχόν αιτήσεις και
ενστάσεις άμεσα, επιφέρει τυχόν μεταβολές και οριστικοποιούνται οι πίνακες εκλογέων στις
16.01.2014.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
Τη Δευτέρα 13/1/2014 και ώρα 12.30’ στην αίθουσα συνελεύσεων (σοφίτα) του Νοσοκομείου
Έδεσσας σε συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων
των ιατρών και του λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού
Νοσοκομείου Πέλλας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η 2η συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την Τετάρτη 15/1/2014
και ώρα 12.30’
Σε περίπτωση μη απαρτίας η 3η συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την Παρασκευή
17/1/2014 και ώρα 10.00 ΄
2.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι):
Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών παίρνουν μέρος:α)όλοι
οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο β)όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν
στο Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών).
Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού ,πλην των ιατρών,
προσωπικού παίρνουν μέρος α)οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Νοσοκομείο Πέλλας
(Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών). β)δεν συμμετέχουν όσοι
έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.
Τα καταστήματα ψηφοφορίας θα προσδιοριστούν με Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Πέλλας.
3 . Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός αναπληρωματικών μελών τα οποία
αναγράφονται σε πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Με φροντίδα του προϊσταμένου της
αρμόδιας Υπηρεσίας ειδοποιούνται αυθημερόν για το διορισμό τους τα τακτικά και τα τρία
πρώτα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
2
4.
5.
6.
7.
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική.
Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος.
Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής
συνεπάγεται υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του
υπαλληλικού κώδικα.
Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο
ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα
γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών.
Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της υπηρεσίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ.
1.
2.
Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές ως μεμονωμένος.
Οι υποψηφιότητες είναι μεμονωμένες και υποβάλονται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με
αίτησή του που παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή αποστέλλεται σ΄ αυτές από
13.01.2014 μέχρι και 16.01.2014. Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,
η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1.
2.
3.
4.
Μέχρι 17.01.2014 συντάσσονται προσωρινοί πίνακες από την αρμόδια υπηρεσία του
Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας), αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων
στο Διοικητικό συμβούλιο, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα.
Οι πίνακες αναρτώνται (πίνακα ανακοινώσεων και site του νοσοκομείου) την ίδια ημέρα.
Αντίγραφο των πινάκων αποστέλλεται αυθημερόν από τον προϊστάμενο της αρμόδιας
υπηρεσίας του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες όπου
υπηρετούν υπάλληλοι που έχουν συμπεριληφθεί στο πίνακα εκλογέων.
Eως 21.01.2014, καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει
στην αρμόδια υπηρεσία ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον
υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, τελώντας σε κατάσταση αυτοδίκαιης
αργίας. Η ένσταση παραδίδεται ή αποστέλλεται.
Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή από τις 21.01.2014 έως τις
23.01.2014. Ενστάσεις που δεν θα έχουν περιέλθει στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο
μέχρι τις 21.01.2014 το πρωί (έναρξη ωραρίου Υπηρεσιών) δεν εξετάζονται.
Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία εφόσον δεν
υποβληθούν ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων
μέχρι τις 23.01.2014 το μεσημέρι. Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει τον οριστικό πίνακα
στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) η οποία τον ανακοινώνει.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1.
2.
Η ψηφοφορία για όσους ψηφίζουν αυτοπροσώπως διαρκεί μία ημέρα μόνο-Δευτέρα03.02.2014, από την 7 πρωινή μέχρι και την 3 μμ.
Ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Η αρμόδια
υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) με εγκύκλιο του Διοικητή, που
αποστέλλεται σε όλες τις υπηρεσίες δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη
ημέρα ψηφοφορίας γνωστοποιεί την ημερομηνία ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστημα
3
3.
της ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων, μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς,
όπως αναφέρονται στον οριστικό πίνακα των υποψηφίων.
Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) μεριμνά για την προετοιμασία
του καταστήματος ψηφοφορίας, τον εφοδιασμό με τα αναγκαία εκλογικά είδη και για την ορθή
και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Όλο το προσωπικό του Γ.Ν.Πέλλας
2.Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ
4