UEFA Champions League 2014

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
MasterCard «UEFA Champions League 2014 - Players Escorts»
1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα
(Αμερικής 4) ως μέλος της MASTERCARD Europe Sprl, διοργανώνει το
προωθητικό πρόγραμμα «UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014 – PLAYER
ESCORTS» (εφεξής το «πρόγραμμα»), στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν
οι κάτοχοι όλων των πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών
MasterCard (εξαιρούνται οι μη επαναφορτιζόμενες gift & virtual prepaid) που
έχουν εκδοθεί είτε από την Τράπεζα Πειραιώς είτε από τις τράπεζες ΑΤΕbank,
πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, πρώην δίκτυο CPB στην Ελλάδα
και
Millennium Bank, στις έννομες σχέσεις των οποίων έχει υπεισέλθει η
Τράπεζα Πειραιώς ως ειδική ή καθολική διάδοχος και οι οποίοι θα
πραγματοποιήσουν έστω και μία συναλλαγή αγοράς με την κάρτα τους κατά το
χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 30/9/2014 (εφεξής «διάρκεια
προγράμματος»).
2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλήρωση στην οποία θα αναδειχθούν δέκα πέντε
(15) τυχεροί οι οποίοι θα συνοδεύσουν από ένα παιδί (αγόρι ή κορίτσι) ηλικίας 79 ετών, τα στοιχεία του οποίου θα δηλωθούν από το νικητή μετά τη διεξαγωγή
της κλήρωσης, και θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για έναν εντός έδρας
ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους αναλυτικά κατωτέρω
αναφερόμενους όρους.
3. Οι κάτοχοι των ανωτέρω καρτών, θα κερδίζουν μόνο μία συμμετοχή στην
κλήρωση που θα διεξαχθεί εφόσον κατά τη διάρκεια του προγράμματος
(1/9/2014 - 30/9/2014): α) πραγματοποιήσουν συναλλαγές αγοράς ανεξαρτήτως
ποσού ή αριθμού συναλλαγών με οποιαδήποτε κάρτα MasterCard από τις ως
άνω αναφερόμενες και β) υποβάλλουν στην ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας
www.piraeusbank.gr, ή www.facebook.com/winbankPage δήλωση συμμετοχής
στο πρόγραμμα. Με τη διενέργεια της πρώτης συναλλαγής αγοράς, κατά τη
διάρκεια του προγράμματος, με οποιαδήποτε από τις παραπάνω Κάρτες και την
υποβολή δήλωσης συμμετοχής ενεργοποιείται άμεσα η συμμετοχή του Κατόχου
στην κλήρωση.)
Για την αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει, στην ειδική ένδειξη που
θα τεθεί στις παραπάνω ηλεκτρονικές σελίδες της Τράπεζας, να συμπληρωθούν
από τον Κάτοχο τα ακόλουθα στοιχεία και συγκεκριμένα: α) ο ΑΦΜ του Κατόχου,
β) το τηλέφωνο επικοινωνίας του, γ) η ηλικία του παιδιού (αγόρι ή κορίτσι) που
επιθυμεί ο Κάτοχος να συνοδεύσει στον αγώνα, και δ) το ύψος του παιδιού και το
μέγεθος του υποδήματός του.
Η δήλωση συμμετοχής θα θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί
όλα τα ως άνω αιτούμενα στοιχεία.
4. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, η Τράπεζα θα προσφέρει κατόπιν
κλήρωσης σε δέκα πέντε (15) τυχερούς από ένα διπλό εισιτήριο σε έναν εντός
έδρας αγώνα του Ολυμπιακού στα πλαίσια του UEFA Champions League, στον
οποίον αγώνα ο κάθε τυχερός θα συνοδεύσει το παιδί που ο ίδιος θα υποδείξει
(1 συμμετοχή παιδιού για κάθε τυχερό). Τα συνολικά δεκαπέντε (15) παιδιά που
θα υποδειχθούν εφεξής «Player Escorts», θα συνοδεύσουν κατά την τελετή
έναρξης του παραπάνω αγώνα τους παίκτες των ποδοσφαιρικών ομάδων κατά
την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθως θα παρακολουθήσουν τον
ποδοσφαιρικό αγώνα με τον τυχερό.
5. Ο καθένας από τους δεκαπέντε (15) τυχερούς της κλήρωσης θα δηλώσει τα
στοιχεία του παιδιού (αγόρι ή κορίτσι, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και
ημερομηνία γέννησης), που πρόκειται να συνοδεύσει κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του αγώνα, στην γενική πρόβα που θα διεξαχθεί στον αγωνιστικό
χώρο μία ημέρα πριν και στην οποία θα είναι απαραίτητη η παρουσία του
παιδιού. Το παιδί που θα υποδείξει ο κάθε «Player Escort» τυχερός θα πρέπει να
έχει ηλικία μεταξύ 7 και 9 ετών (έτος γέννησης: 2005-2007), να έχει ύψος 1.05 –
1.35 μέτρα, να διαθέτει φυσική και πνευματική ικανότητα για τη συμμετοχή στη
συγκεκριμένη ενέργεια και να επικοινωνεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
6. Για τη συμμετοχή του παιδιού είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση των
γονέων/κηδεμόνων, η οποία θα παρασχεθεί εγγράφως ενώπιον υπαλλήλου της
Τράπεζας και σε έντυπο που θα υποδειχθεί από την Τράπεζα. Εάν ο νικητής δεν
είναι γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού, θα πρέπει κατά την ημέρα της πρόβας να
παρίστανται και οι γονείς/κηδεμόνες που θα παρέχουν τη συναίνεσή τους στην
Τράπεζα.
7. Ο τυχερός και ο Player Escort θα πρέπει να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό
χώρο τόσο στη γενική πρόβα που θα διεξαχθεί μια ημέρα πριν από τη διεξαγωγή
του αγώνα, όσο και κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, στην ακριβή ώρα
που θα τους υποδείξει η Τράπεζα. Η Τράπεζα θα διαθέσει σε κάθε παιδί τη στολή
που θα πρέπει να φοράει κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, η οποία και θα
παραμείνει στην κατοχή του παιδιού ως ενθύμιο.
8. Εάν κάποιο από τα παιδιά δεν πληροί ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια του όρου
5 καθώς και στην περίπτωση που δεν εξασφαλισθεί η απαιτούμενη συναίνεση
από τους γονείς/κηδεμόνες, τα εισιτήρια του αγώνα και το δικαίωμα της
συνοδείας των ποδοσφαιριστών, θα προταθούν στους αναπληρωτές τυχερούς
κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
9. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον αγωνιστικό χώρο την ημέρα της πρόβας
και της διεξαγωγής του αγώνα, τυχόν έξοδα διαμονής και λοιπά έξοδα
βαρύνουν αποκλειστικά τους τυχερούς.
10.
Η παράδοση των εισιτηρίων θα γίνει την ημέρα του αγώνα στο γήπεδο, την
ώρα που θα ορισθεί από την Τράπεζα, με την επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας του τυχερού στους εκπροσώπους της Τράπεζας.
11.
Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης του
ποδοσφαιρικού αγώνα ή αλλαγής του τόπου διεξαγωγής του.
12.
Η κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά
στα γραφεία της Τράπεζας (Λ. Συγγρού 163, 171 21, Αθήνα) στις 3/10/2014, ώρα
15:00, παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας, καθώς και Συμβολαιογράφου
μέλους της εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» στους
οποίους έχουν κατατεθεί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.
13.
Η Τράπεζα δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την
ημερομηνία διεξαγωγής της, κατόπιν ενημέρωσης μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο (www.piraeusbank.gr).
14.
Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι δεκαπέντε (15) νικητές του
προγράμματος ενώ θα κληρωθούν και εξήντα (60) αναπληρωματικοί, στους
οποίους
θα διατεθούν, ανάλογα με τη σειρά ανάδειξής τους, τα
εισιτήρια
εφόσον κάποιος τυχερός δεν επιθυμεί μετά την ανάδειξή του να παρακολουθήσει
τον αγώνα ή εφόσον κάποιος νικητής δεν πληροί τους όρους του προγράμματος
ή δεν προσέλθει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής πρόβας. Οι νικητές
θα ειδοποιηθούν από την Τράπεζα τηλεφωνικά είτε στον αριθμό που έχουν
δηλώσει κατά την έκδοση της κάρτας τους, είτε στον αριθμό που έχει δηλωθεί
κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στο διαγωνισμό κατά τα
αναφερόμενα στον όρο 3.
15.
Κάτοχοι που έχουν περισσότερες από μία από τις αναφερόμενες στον όρο 1
κάρτες Master Card αποκτούν ένα μόνο δικαίωμα συμμετοχής για όλες τις κάρτες
τους συνολικά. Αγορές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του
προγράμματος από κατόχους πρόσθετα μέλη θεωρούνται ως αγορές του κυρίου
κατόχου.
16.
Στην κλήρωση συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες συναλλαγές αγορών. Έγκυρες
θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του
προγράμματος (1/9/2014–30/9/2014). Κάθε αγορά με άτοκες δόσεις
προσμετράται στο σύνολό της ως μία συναλλαγή κατά την ημερομηνία
πραγματοποίησής της αγοράς, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του προγράμματος. Εξαιρούνται αγορές των οποίων οι άτοκες δόσεις
χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά οι αγορές αυτές
πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξής του, ποσά συναλλαγών τα
οποία αντιλογίζονται (πιστωτικές εγγραφές), τόκοι, έξοδα, συνδρομές,
συναλλαγές μεταφοράς υπολοίπου, πληρωμές, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και
αναλήψεις μετρητών. Ειδικά για τις πιστωτικές κάρτες, στο Πρόγραμμα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι συνεπείς προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους
προς την Τράπεζα Πειραιώς κάτοχοι της κάρτας. Κατά την ημέρα διεξαγωγής της
κλήρωσης, η κάρτα θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην
έχει ζητηθεί η διακοπή της. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής
από οποιαδήποτε αιτία της κάρτας, οι αγορές της συγκεκριμένης περιόδου
προσμετρούνται στις αγορές της νέας κάρτας που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις
ανωτέρω περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις αγορές, οι συναλλαγές που
έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής
της κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του
κατόχου με την Τράπεζα κατά την οποία δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή της
κάρτας, που είχε ως συνέπεια την ακύρωσή της.
17.
Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς, οι
σύζυγοι αυτών και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους (γονείς και τέκνα), καθώς
και οι συνταξιούχοι των παραπάνω εταιριών. Επίσης εξαιρούνται κάτοχοι των
οποίων οι οφειλές προς την Τράπεζα Πειραιώς από τη χρήση των Καρτών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν είναι ενήμερες κατά την ημερομηνία
επεξεργασίας του αρχείου κατά το χρονικό διάστημα 1 – 15 Οκτωβρίου 2014.
18.
Τα ανωτέρω δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν
μεταβιβάζονται. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας του ως άνω αγώνα οι
παραπάνω τυχεροί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή εξαργυρώσουν τα δώρα
τους με οποιοδήποτε τρόπο.
19.
Η αποδοχή του δώρου από το νικητή συνεπάγεται τη συναίνεσή του
προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να χρησιμοποιήσει και
δημοσιεύσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την κλήρωση και την απονομή
του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, μέσω ραδιοφώνου, του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου ή της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας καθώς και να
προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των νικητή (αρχικών ή
αναπληρωματικών), ή των φωτογραφιών και εικονοληψιών που θα γίνουν κατά
τη διάρκεια της γενικής πρόβας ή του αγώνα χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή
άλλη απαίτηση από μέρους τους.
20.
Οι κάτοχοι, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, παρέχουν τη ρητή
και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα, μέσω της
ιδίας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει αυτή (πχ της εταιρίας MasterCard
ή της UEFA), των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων τους με αποκλειστικό
σκοπό τη διενέργεια της κλήρωσης του Προγράμματος και την ανάδειξη των
τυχερών/νικητών.
21.
Αντίστοιχες συναινέσεις θα παρασχεθούν ρητά από τους γονείς/κηδεμόνες
των Player Escorts στο ειδικό έντυπο που θα τους παρασχεθεί από την Τράπεζα
κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
22.
Τόσο οι μετέχοντες στο πρόγραμμα όσο και οι νικητές έχουν δικαίωμα
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997.
23.
Οι όροι του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
στο διαδίκτυο (www.piraeusbank.gr). Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του προγράμματος, καθώς και να
μεταβάλει ή να ματαιώσει το προωθητικό πρόγραμμα εάν απαιτηθεί,
προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο.
24.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην
Τράπεζα για την προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του.
25.
Η συμμετοχή στο προωθητικό πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων συμμετοχής.
26.
Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε
διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω
όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.