Όροι Συμμετοχής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς διοργανώνει διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών της
Τράπεζας Πειραιώς, της πρώην ΑΤΕbank, της πρώην Τράπεζας Κύπρου, της πρώην Ελληνικής Τράπεζας, της πρώην Τράπεζας
CPB και της πρώην Millennium Bank Α.Ε, εφόσον : α) είναι ενήλικες, β) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και γ) είναι μόνιμοι
κάτοικοι Ελλάδος. ● Εξαιρούνται από το διαγωνισμό όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας
με την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου Πειραιώς ● Για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό, oι κάτοχοι των ανωτέρω καρτών θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία (1) συναλλαγή (αγορά),
ανεξαρτήτως ποσού, με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κάρτες, σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές Visa ή/και
MasterCard, κατά το χρονικό διάστημα από 15/06/2014 έως και 31/08/2014 και η συναλλαγή να έχει εκκαθαριστεί και καταγραφεί
στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και τις 04/09/2014. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με εταιρικές κάρτες
εξαιρούνται και δεν προσμετρούνται ως συμμετοχές στο διαγωνισμό. ● Οι κάτοχοι θα κερδίζουν μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση
για κάθε αγορά που πραγματοποιούν με κάθε κάρτα τους χωριστά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Κάθε επόμενη αγορά που
πραγματοποιείται, αποτελεί και μια νέα συμμετοχή στην κλήρωση. Ο κάτοχος μίας ή και περισσοτέρων εκ των ανωτέρω καρτών θα
μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει από 15/06/2014 έως και 31/08/2014, χωρίς περιορισμό
συμμετοχών. Κάτοχοι περισσοτέρων της μίας καρτών λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό με κάθε κάρτα τους χωριστά. ● Δεν
θεωρούνται συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην κλήρωση, οι συναλλαγές που αφορούν πληρωμές, αναλήψεις
μετρητών, συνδρομή, τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα καθώς και συναλλαγές που αμφισβητήθηκαν από τον
κάτοχο. Επίσης δεν θεωρούνται συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στο διαγωνισμό τυχόν μεταφορές υπολοίπου
που θα πραγματοποιηθούν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος. ● Καμία συμμετοχή εκτός των προαναφερόμενων
χρονικών ορίων διάρκειας του διαγωνισμού δεν θα γίνει δεκτή. ● Στις περιπτώσεις των πρόσθετων καρτών, στην κλήρωση θα
συμμετέχει μόνο ο κάτοχος της κύριας κάρτας και όχι ο κάτοχος της πρόσθετης. Οι συναλλαγές (αγορές) που θα
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με τις πρόσθετες κάρτες θα συνυπολογίζονται στις αγορές και θα
προσμετρούνται στις συμμετοχές του κατόχου της κύριας κάρτας. ● Για να μπορούν οι κάτοχοι να συμμετέχουν στην κλήρωση θα
πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τακτοποιούν κανονικά το λογαριασμό τους (πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης
μηνιαίας καταβολής) και να μην παρουσιάζουν καθυστέρηση πληρωμών πάνω από 30 ημέρες κατά την ημέρα διεξαγωγής της
κλήρωσης. Επίσης, κατά την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης, η κάρτα θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί –υπό την
επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται για την ακύρωση λόγω απώλειας ή κλοπής- και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για
οποιοδήποτε λόγο. ● Αγορές που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία συναλλαγή
αγοράς, εφόσον η αρχική συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, δηλαδή από 15/06/2014 έως και
31/08/2014, εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι την 04/09/2014. ● Στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν πενήντα (50) νικητές και είκοσι (20) αναπληρωματικοί
(επιλαχόντες). Οι νικητές θα κερδίσουν την αξία των αγορών που πραγματοποίησαν το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα με την
κάρτα που κληρώθηκε, με μέγιστο ποσό επιστροφής τα χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά νικητή. ● Τα χρηματικά ποσά που θα επιστραφούν
στους νικητές θα πιστωθούν στο λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται η πιστωτική κάρτα που κληρώθηκε. Τυχόν φόροι επί των
χρηματικών επάθλων θα βαρύνουν την Τράπεζα. ● Στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές που θα προκύψουν από την
κλήρωση αρνηθεί το δώρο ή αποκλειστεί από το διαγωνισμό λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του στην παρούσα
κλήρωση ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση ή, τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας της
Τράπεζας Πειραιώς να επικοινωνήσει μαζί του εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τη θέση του θα
καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά κλήρωσής του. ● Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από
οποιαδήποτε αιτία της κάρτας, οι αγορές που είχαν πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη κάρτα προσμετρούνται στις αγορές της
νέας πιστωτικής κάρτας που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις αγορές, οι
συναλλαγές που έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας και οι οποίες
διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή
και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η κάρτα. ● Κάθε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στην κλήρωση σύμφωνα με τα
ανωτέρω δύναται να κερδίσει μόνο μία (1) φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών του. ● Η ηλεκτρονική κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/9/2014 στις 16:00 στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς (σήμερα στη Λεωφ. Συγγρού 173, Ν.
Σμύρνη) παρουσία μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» καθώς και εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς. ● Οι όροι του διαγωνισμού έχουν
υποβληθεί στο συμβολαιογράφο της Τράπεζας κο Στέφανο Βασιλάκη, που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄
αρ. 21. ● Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. ● Οι νικητές θα
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα μετά την κλήρωση στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα. ● Κάθε
νικητής αποδέχεται τη χρήση της εικόνας με την αναγραφή του ονοματεπωνύμου του από την Τράπεζα για λόγους διαφημιστικούς
και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό παρέχει την ανεπιφύλακτη προς τούτο συναίνεσή του. ● Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν
να λάβουν μέρος στην κλήρωση, μπορούν να το δηλώνουν στην Τράπεζα μέχρι και τις 31/8/2014 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών, στο τηλ. 18 28 38.
● Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την κλήρωση, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή και να
μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του διαγωνισμού οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. ● Η αποδοχή των
όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση και την παραλαβή των
δώρων. Η συμμετοχή των συναλλασσόμενων στο διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής
τους σε αυτόν.