close

Enter

Log in using OpenID

10o Διαγώνισμα

embedDownload
ˀ˦ˬ˨ˬˠ˜˞ˆˢ˱˦˧˛˯ˈ˞˱ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯
ˀˇˍˉˍˁˇʿˈʿˑ˃˒ˆ˒ˋː˅ːˁಬˉ˒ˈ˃ˇˍ˒
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄
Θέµα 1ο
Από τις παρακάτω πολλαπλές απαντήσεις να επιλέξετε τη σωστή.
1. Κατά τη γονιδιακή θεραπεία το φυσιολογικό γονίδιο εισέρχεται στα κύτταρα του
κατάλληλου ιστού µε τη βοήθεια :
α. µικροέγχυσης
β. πλασµιδίου ή του βακτηριοφάγου λ
γ. κατάλληλου ιού
δ. βακτηρίου
(Μονάδες 5)
2. Στα υποχρεωτικά αναερόβια µικρόβια ανήκει:
α. το βακτήριο του γένους Clostridium
β. το βακτήρο του γένους Mycobacterium
γ. οι µήκυτες της αρτοβιοµηχανίας
δ. το βακτήριο του γένους Lactobacillus
(Μονάδες 5)
3. Ποια από τις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις προέρχεται από µη
διαχωρισµό;
α. σύνδροµο Cri du chat
β. φαινυλκετονουρία
γ. σύνδροµο Turner
δ. β θαλασσαιµία
(Μονάδες 5)
4. Από γονείς φυσιολογικούς, οι οποίοι έχουν αποκτήσει κόρη που πάσχει
συµπεραίνουµε πως το γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι :
α. αυτοσωµικό επικρατές
β. αυτοσωµικό υπολειπόµενο
γ. φυλοσύνδετο επκρατές
δ. φυλοσύνδετο υπολειπόµενο
5. Ποια από τις παρακάτω διαδικασίες δεν περιλαµβάνει δηµιουργία
ανασυνδυασµένου DNA;
Επικοινωνία όχι μόνο με το λόγο αλλά και με το συναίσθημα
(Μονάδες 5)
91
α. η Γονιδιωµατική βιβλιοθήκη
β. η cDNA βιβλιοθήκη
γ. η γονιδιακή θεραπεία
δ. η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
(Μονάδες 5)
Θέµα 2ο
1. Να περιγραφούν τα γεγονότα που συµβαίνουν κατά την έναρξη της µετάφρασης.
(Μονάδες 8)
2. Πώς επηρεάζεται η διαδικασία της αντιγραφής από το γεγονός πως η DNA
πολυµεράση λειτουργεί µόνο προς καθορισµένη κατεύθυνση;
(Μονάδες 8)
3. Από µετρήσεις βρέθηκε πως ο αριθµός των νουκλεοτιδίων στο DNA του πυρήνα,
στο γαµέτη της Drosophila melanogaster, είναι 17,52 x 108. Από πόσα
νουκλεοσώµατα αποτελείται το DNA στον πυρήνα ενός σωµατικού κυττάρου της
Drosophila στη µεσόφαση πριν την αντιγραφή; Πόσα µόρια ιστονών συµµετέχουν
στη δηµιουργία των παραπάνω νουκλεοσωµάτων; Θεωρούµε πως δεν υπάρχουν
ενδιάµεσα τµήµατα DNA µεταξύ των νουκλεοσωµάτων.
(Μονάδες 9)
Θέµα 3ο
1. Τι γνωρίζετε για το κεντρικό δόγµα της Βιολογίας; Από ποια στάδια πέρασε µέχρι
να καταλήξει στη σηµερινή του µορφή;
(Μονάδες 9)
2. A. Ποιες µεταλλάξεις ονοµάζονται αυτόµατες;
(Μονάδες 3)
B. Ποιοι οι σηµαντικότεροι µεταλλαξογόνοι παράγοντες;
(Μονάδες 5)
3. Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα µονοκλωνικά αντισώµατα ως θεραπευτικά;
(Μονάδες 8)
Θέµα 4ο
∆ίνεται ο παρακάτω ανθρώπινος καρυότυπος.
Α. Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούµε για την παραλαβή κυττάρων, ώστε να
κατασκευάσουµε καρυότυπο εµβρύου; Πότε πραγµατοποιούνται και τι δυνατότητες
µας προσφέρουν;
(Μονάδες 9)
92
ˀ˦ˬ˨ˬˠ˜˞ˆˢ˱˦˧˛˯ˈ˞˱ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯
Β. Αφού αναφέρετε σε ποιο στάδιο του κυτταρικού κύκλου κατασκευάστηκε ο
καρυότυπος, να προσδιορίσετε : τον αριθµό των χρωµοσωµάτων και των µορίων
DNA που διαθέτει κάθε σωµατικό κύτταρο αυτού του οργανισµού στη φάση αυτή.
(Μονάδες 3)
Γ. Από ποιο σύνδροµο πάσχει το άτοµο αυτό;Τι γνωρίζετε γι΄αυτό το σύνδροµο;
(Μονάδες 3)
Δ. Να υποδείξετε ένα πιθανό µηχανισµό που οδήγησε στη γέννηση του παραπάνω
ατόµου.
(Μονάδες 10)
2
1
6
7
4
3
8
9
5
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
Ψ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέµα 1ο
1.γ,
2.α,
3.γ,
4.β,
5.δ
Θέµα 2ο
1. Σελ.36, 37 του σχ. Βιβλίου, (Εναρξη:…µε τη µικρή)
2. Σελ.30 του σχ. Βιβλίου, (Οι DNA πολυµεράσες…θέσεις έναρξης αντιγραφής).
Φροντίδα για την αυτοεκτίμηση και τη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή
93
3. Τα σωµατικά κύτταρα των ανώτερων οργανισµών είναι διπλοειδή, δηλαδή
περιέχουν 2 αντίγραφα του γονιδιώµατος, σε αντίθεση µε τους γαµέτες που είναι
απλοειδή και περιέχουν ένα αντίγραφο του γονιδιώµατος. Αρα ο αριθµός των
νουκλεοτιδίων στο σωµατικό κύτταρο θα είναι διπλάσιος από του γαµέτη. ∆ηλαδή
17,52x108x2=35.04x108 νουκλεοτίδια, ή αλλιώς 17,52x108 ζεύγη βάσεων θα
υπάρχουν στο σωµατικό κύτταρο. Επειδή κάθε νουκλεόσωµα αποτελείται από 146
ζεύγη βάσεων DNAκαι 8 µόρια ιστονών, συµπεραίνουµε ότι στη µεσόφαση πριν
την αντιγραφή θα υπάρχουν: 17,52x108: 146= 12x106 νουκλεοσώµατα και
12x106x8=96x106 ιστόνες.
Θέµα 3ο
1. Σελ.30,31 (Το πρώτο βήµα…..στάδια της ανάπτυξης).
2. A, B, Σελ.92 (Οι µεταλλάξεις που….ευρύτατα).
3. Σελ.119, 120 (Θεραπευτικά ….χηµιοθεραπεία).
Θέµα 4ο
Α. Σελ.99, 100 (Με την αµνιοπαρακέντηση….στη µητέρα).
Β. Ο καρυότυπος κατασκευάζεται κατά τη µετάφαση γιατί τότε τα χρωµοσώµατα
βρίσκονται στο µέγιστο βαθµό συσπείρωσης και είναι εµφανή στο µικροσκόπιο. Ο
αριθµός χρωµοσωµάτων του εµβρύου είναι 47 και ο αριθµός των µορίων DNA 94
σε κάθε σωµατικό του κύτταρο στη µετάφαση, γιατί έχει προηγηθεί η αντιγραφή
στο τέλος της µεσόφασης.
Γ. Το έµβρυο παρουσιάζει το σύνδροµο Klinefelter. Σελ. 97 σχ. Βιβλίου, (Τα άτοµα
µε….εφηβεία).
Δ. Το παιδί αυτό µπορεί να κληρονόµησε από τον πατέρα του ένα φυσιολογικό
γαµέτη, ο οποίος περιείχε 22 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα και ένα φυλετικό
χρωµόσωµα Ψ, ενώ από τη µητέρα του έναν ανώµαλο γαµέτη ο οποίος περιέχει 22
αυτοσωµικά χρωµοσώµατα και 2 φυλετικά χρωµοσώµατα Χ. Το λάθος στη µητέρα
ήταν ο µη διαχωρισµός που συνέβη κατά τη µείωση. Συγκεκριµένα µπορεί να µην
αποχωρίστηκαν σωστά τα οµόλογα χρωµοσώµατα κατά τη µείωση Ι, ή να µην
αποχωρίστηκαν οι αδελφές χρωµατίδες κατά τη µείωση ΙΙ. Από τη γονιµοποίηση
των παραπάνω γαµετών δηµιουργήθηκε το έµβρυο µε σύνδροµο Klinefelter.
Επιµέλεια: Γερολυµάτου Ανδρονίκη
94
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
214 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content