∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Γ
09-09-09
1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ∆ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773
2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888
3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433
4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος), τηλ: 210-9859810
e-mail: [email protected]
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη
φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση:
1. το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα…
α. δίκλωνο γραµµικό µόριο DNA.
β. δίκλωνο κυκλικό µόριο DNA.
γ. δίκλωνο κυκλικό µόριο RNA
δ. µονόκλωνο κυκλικό µόριο RNA .
Μονάδες 5
2. Σε ένα δίκλωνο µόριο DNA δεν ισχύει πάντα η ισότητα:
α. Α=Τ.
β. Α+Τ=C+G.
γ. G=C.
δ. A+C=T+G.
Μονάδες 5
3.
Τα φυλετικά χρωµοσώµατα του ανθρώπου βρίσκονται:
α. µόνο στα µυϊκά κύτταρα
β. µόνο στα γεννητικά κύτταρα
γ. σε όλα τα κύτταρα
δ. µόνο στα ηπατικά κύτταρα.
Μονάδες 5
4. Eνα φυσιολογικό ανθρώπινο σπερµατοζωάριο περιέχει:
α. 22 ζεύγη αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων και ένα Χ ή ένα Υ
β. 23 χρωµοσώµατα
γ . 22 αυτοσωµικά οµόλογα χρωµοσώµατα και ένα ζεύγος φυλετικών
δ. 22 αυτοσωµικα χρωµοσώµατα και ένα Χ ή ένα Υ
Μονάδες 5
5. Τα νουκλεοσώµατα
α.Αποτελούνται αποκλειστικά από DNA.
β. ∆εν σχηµατίζονται κατά τη µεσόφαση.
γ.Αποτελούνται από DNA που τυλίγεται γύρω από
πρωτεΐνες.
δ.Είναι ορατά µόνο µε το οπτικό µικροσκόπιο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1.Να περιγράψετε το σχηµατισµό µιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας, µε προσανατολισµό 5΄→3΄.
Μονάδες 10
2.Ποια κυτταρικά οργανίδια ονοµάζονται ηµιαυτόνοµα και για ποιο λόγο;
Μονάδες 7
3. Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hersey και Chase ότι το DNA
είναι το γενετικό υλικό;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3ο
1.Ο βάτραχος είναι διπλοειδής οργανισµός µε 26 χρωµοσώµατα. α)Πόσα αυτοσωµικά
χρωµοσώµατα θα υπάρχουν στον κάθε γαµέτη; β) πόσα µόρια DNA θα µετρήσουµε στη µετάφαση
ενός σωµατικού του κυττάρου;
γ) πόσα µόρια DNA θα µετρήσουµε στα αυτοσωµικά χρωµοσώµατα ενός σωµατικού κυττάρου;
δ)πόσα ζεύγη αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων υπάρχουν σε κάθε σωµατικό κύτταρο;
ε)πόσα φυλετικά χρωµοσώµατα υπάρχουν στον κάθε γαµέτη του; στ)πόσα µεταφασικά
χρωµοσώµατα θα µετρήσουµε;
Μονάδες 9
2. Πόσα Χ και πόσα Υ χρωµοσώµατα έχει ένα µυϊκό κύτταρο ανθρώπου στον πυρήνα του;
Πόσα Χ και πόσα Υ χρωµοσώµατα έχει ένας ανθρώπινος γαµέτης;
Μονάδες 8
3.Ποια βήµατα ακολουθούνται για την κατασκευή ενός καρυότυπου;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 4ο
1. Ένα νουκλεϊκό οξύ συνίσταται από 100.000.000 νουκλεοτίδια.
α) Πόσες αζωτούχες βάσεις, πεντόζες και φωσφορικές οµάδες
περιέχει;
β) Πόσους φωσφοδιεστερικούς δεσµούς περιέχει;
γ) Πόσες ελεύθερες φωσφορικές οµάδες διαθέτει;
δ) Αν η κυτοσίνη αποτελεί το 10% των αζωτούχων βάσεων, ποιο είναι το ποσοστό και το πλήθος
των άλλων αζωτούχων βάσεων;
Μονάδες 10
2. Κατά τη χηµική ανάλυση δειγµάτων γενετικού υλικού από διάφορους
οργανισµούς καταγράφηκαν τα κατωτέρω σχετικά µε το πλήθος των
αζωτούχων βάσεων και των φωσφοδιεστερικών δεσµών:
∆ΕΙΓΜΑΤΑ
1ο
Αδενίνη (A)
1500
Γουανίνη (G)
1303
Θυµίνη (T)
1500
Κυτοσίνη (C)
1303
Φωσφοδιεστερι 5606
κοί δεσµοί
2ο
11800
12710
11800
12710
49018
3ο
714
386
714
368
2182
4ο
555
555
554
455
2118
Από πού µπορεί να προέρχονται τα ανωτέρω δείγµατα;
Μονάδες 15
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ