οδηγιες -δικαιολογητικα για ταπιλτ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Α Π Ο Χ Ω Ρ Ο Υ Ν Τ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ Τ Ο Υ τ έ ω ς ΤΑΠ.1Δ1
(Υ π α λ λ ή λ ο υ ς m e πρώην I o v i k h c - Λαϊκής Τ ο ά π εζα ο ί
1.
Ε φ ό σ ο ν δ η λ ώ σ ε τ ε α ί τ η σ η π α ρ α ί τ η σ η ς σ τ η ν Δ / ν σ η Α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ Δ υ ν α μ ι κ ο ύ , θα ζ η τ ή σ ε τ ε να
π α ρ α λ ά β ε τ ε από τ η ν Τ ρ ά π ε ζ α : τ ο Σ 5 ( β ε β α ί ω σ η - δ ή λ ω σ η ε ρ γ ο δ ό τ η ) .
Τα υ π ό λ ο ι π α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α τ η ς Τ ρ ά π ε ζ α ς μ α ζ ί μ ε τα μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ α σ α ς
δ ε λ τ ί α , θα σ τ α λ ο ύ ν α π' ε υ θ ε ί α ς από τ η ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ Δ υ ν α μ ι κ ο ύ σ ε μ α ς :
( Τ ο π ι κ ό Υ π ο κ / μ α Α σ φ / ν ω ν τ ων ε ν τ α σ σ ό μ ε ν ω ν Τ α μ ε ί ω ν και Κ λ ά δ ω ν Τ Σ Π - Α Τ Ε , Τ Σ Π - Τ Ε , Τ Α Π Ε Τ Β Α , Τ Α Π Α Ε - Ε Θ Ν Ι Κ Η & Τ Α Π Ι Λ Τ - Δ ρ α γ α τ σ α ν ί ο υ 0 8 , 10 5 59 Α θ ή ν α )
2.
Θα ε κ τ υ π ώ σ ε τ ε α ί τ η σ η γ ια σ ύ ν τ α ξ η λ ό γ ω Γ ή ρ α τ ο ς (ή α ν α π η ρ ί α ς ε ά ν πρόκε ιτ αι για
αναπηρική
σύνταξη)
από το
Inernet
( w w w .i k a ■ ar/a r/in fo p a q es/d o w n ioa d s/home,.cfm
ά ντ λη σ η ε ν τ ύ π ω ν ) . Τ η ν α ί τ η σ η θα α π ο σ τ ε ί λ ε τ ε σ το Τ Α Π Ι Λ Τ ( Δ ρ α γ α τ σ α ν ί ο υ 0 8 ) Κ Α Ι
Ο Χ Ι Σ Τ Α Τ Ο Π Ι Κ Α Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Ι Κ Α ίίαζί με τα α π α ι τ ο ύ μ ε ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά
που α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι
στην εν λόγω αίτηση,
κ αθ ώς και- τα π ρω τ ό τ υ π α έ ν σ η μ ά σα ς.
Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή μ ας Δ / ν σ η : ( Τ ο π ι κ ό Υ π ο κ / μ α Α σ φ / ν ω ν των ε ν τ α σ σ ό μ ε ν ω ν Τ α μ ε ί ω ν και
Κλάδων Τ Σ Π - Α Τ Ε , Τ Σ Π - Τ Ε , Τ Α Π - Ε Τ Β Α , Τ Α Π Α Ε - Ε Θ Ν ΙΚ Η & Τ Α Π Ι Λ Τ ) - Δ ρ α γ α τ σ α ν ίο υ 8 ( 1 ° ς ό ρ ο φ ο ς) 1 0 5 59 Α θ ή ν α .
ΠΡΟΣΟΧΗ/ΜΕ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΑΡΙΘΜ Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.
3.
ΑΙΤΗ ΣΗ Σ
ΓΙΑ
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η ___ Γ Η Ρ Α Τ Ο Σ , ------ ΝΑ
Θα π ά ρε τ ε α ί τ η σ η για σ ύ ν τ α ξ η ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ( Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ ) από Ε υ π ό λ ι δ ο ς 8 - 2 ας ό ρ ο φ ο ς
( Π λ . Κοτζιά, Δ η μ α ρ χ ε ί ο ) τ η λ . 2 1 0 3 2 4 0 7 9 1 . Θα σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε τ ε όλα τα δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά που
(in <yC r τ π τ Γ; θ ο ΰ ν κ c ! θα τα κ α τ α θ έ σ ε τ ε τ η ν ε π ομ έ νη τ ης η μ ε ρ ο μ η ν ί α ς α π ο χ ώ ρ η σ ή ς σας από
την Τ ρ ά πε ζ α, ΘΑ Ε Κ Κ Ρ Ε Μ Ε Ι Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ ΠΟΥ ΟΤ ΑΝ ΤΗΝ Π Α Ρ Α Λ Α Β Ε Τ Ε
ΑΠΟ ΤΗΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Α Σ ΘΑ ΤΗΝ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Τ Ε Γ Ι Α ΝΑ Ε Κ Δ Ο Θ Ε Ι Κ Α Ι Η Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ή Σ Α Σ
ΣΥΝΤΑΞΗ.
4 . Θα π ά ρε τ ε α ί τ η σ η 1 ) γ ι α ε φ ά π α ξ από τ ο ν Κ λ . Π ρ ό ν ο ι α ς τ έ ω ς Τ Α Π Ι Λ Τ Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
κα Μπάγια Μ α ρ ι γ γ έ λ η τ η λ . 2 1 0 5 2 3 2 2 4 7 - 2 1 0 5 2 3 0 5 1 2 - Π α τ η σ ί ω ν 5 4 - 1ος όρ ο φο ς
106 82 Α θ ή ν α .
5 . Θα τ η λ ε φ ω ν ή σ ε τ ε στ ο Τ Α Υ Τ Ε Κ Ω - Κ Λ Α Δ Ο Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ Τ Μ . Μ Η Τ Ρ Ο Υ Α Σ Φ / Ν Ω Ν
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ να π α ρ α λ ά β ε τ ε ένα δ ι π λ ό τ υ π ο για τ η ν κ ρ ά τ η σ η 4 % από τ η ν σ ύ ν τ α ξ ή σα ς, για
να εί στε α σ φ α λ ι σ μ έ ν ο ς / ν η . Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς : κ . Ν τ ϊ ν ο ς Ι ω ά ν ν η ς - Χ α ρ . Τ ρ ι κ ο ύ π η 6 - 8 - 1 0 - 2ο ς
τηλ. 210 3 606 28 3.
ΤΕ ΛΟΣ ΘΑ Π Α Ρ ΑΛ Α ΒΕ Τ Ε ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΠΟ Τ Ο Ι Κ Α ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΕ
( 4 ) Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Α Τ Α Ο Π Ο Ι Α 0 Α ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:
A ) 1 α ν τ ί γ ρ α φ ο για το Ε φ ά π α ξ ( γ ι α να π ά ρ ε τ ε το υ π ό λ ο ι π ο ) θα το σ τ ε ί λ ε τ ε :
Προς Τ Α Υ Τ Ε Κ Ω Π α τ η σ ί ω ν 5 4 - ι όΡ’0«,° <
; - 1 0 6 8 2 Αθήν α
Β) 1 α ν τ ί γ ρ α φ ο για το Ε π ι κ ο υ ρ ι κ ό ( Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ - Ε υ π ό λ ι δ ο ς 8 π λ . Κ ο τ ζ ι ό )
Γ) 1 α ν τ ί γ ρ α φ ο για το Τ α μ ε ί ο Υ γε ί ας , Τ. Α . Α . Π .Τ. Π . Γ . A. Ε . κ ο ς Ν τ ί ν ο ς Ι ω ά ν ν η ς , Χαρ
Τ ρι κ ο ύπ η 6 - 8 - 1 0 , 2 0ς - 1 0 6 79 Α θ ή ν α ( τ η λ . 2 1 0 3 6 0 6 2 8 3 (γι α να σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι η α σ φ ά λ ι σ ή σ α ς)
Δ) 1 α ν τ ί γ ρ α φ ο ει ς χ ε ϊ ρ α ς σ α ς για προσο^πική σ α ς χ ρ ή σ η .
Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων των
εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων
Τ Σ Π -Α Τ Ε -Τ Α Π ΙΛ Τ Τ Σ Π -Ε Τ Ε , Τ Α Π -Ε Τ Β Α ,Τ Α Π Α Ε -Ε Ο Ν ΙΚ Η & Τ Α Π ΙΛ Τ
ΤΜΗΜΑ: ΤΣΠΑΤΕ-ΤΑΠΙΛΤ // Δραγατσανίου 08 - 105 59 Αθήνα
τηλ. 210 3302109 - ΦΑΞ : 210 3302151
Αρμόδια : Ανδρικού
Ράνια
(Υπάλληλος ALPHA BANK - τέως ΤΑΠΙΛΤ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
I K * ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων των
Εντασσόμενων Ταμιίων και Κλάδων
ΤΣΠ-ΑΤΙ, ΤΣΠ-ΕΤΕ,
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ & ΤΑΠΑΕ-ΕβΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΤΑΠΙΛΤ
Δραγατσανίου 8 Ι** όροφος
105 59 Αθήνα
1. Αίτηση για απονομή σύνταξης γήρατος (έντυπο ΙΚΑ Σ1 υπάρχει σε όλα τα καταστήματα του ΙΚ Α )
2.ΑΜΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, ΑΜΚΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΜΚΑ ΤΕΚΝΩΝ .
»
3.
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4.Πιστοποιηπκό οικογενειακής κατάστασης
5.
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας
6.Φωτοαντίγραφο σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου ή σελίδα με στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που
να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ
7.Έντυπο
για παρακράτηση εισφοράς 4% για τον Κλάδο Υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
Τομέας Μητρώου >Ασφάλισης τηλ. 2103380400 2103606283
Χαριλάου Τρικούπτη 6-8-10
2ος Όροφος
10679 Αθήνα
Κύριος Ντίνος Γιάννης
δ.Έντυπο Σ5 (χορηγείται από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τραπέζης)
Θ.Ένσημα ΙΚΑ από 1/6/2004 έως σήμερα και ένσημα ΙΚΑ ή ασφαλιστικά βιβλιάρια άλλου
ασφαλιστικού Ταμείου προ Τραπέζης ( εφόσον υπάρχει απασχόληση πριν τη πρόσληψη στην
Τράπεζα)
10Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης παιδιών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα
11.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος σύνταξης του συζύγου εφόσον ο σύζυγος είναι
συνταξιούχος