εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή
: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Aριθμός Διακήρυξης
: 10/2014
Συνολικός Προϋπολογισμός
: 292.869,2€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (αναλύεται
στο Παράρτημα 1)
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού :
2/12/2014
1.
Το ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ) προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για
την «Προμήθεια Υλικών Αποστείρωσης στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών από την κατακύρωση του διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού (€ 292.869,2€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
2.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2/12/2014, ήτοι ύστερα από προθεσμία 47 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), κατ΄ εφαρμογήν των
παρ. 5 και 6 του άρθρου 59 ΠΔ 60/2007. Η περίληψη της Διακήρυξης αυτής δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο. Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι:
3.
Ημ/νία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
: 14/10/14
Ημ/νία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο
: 29/10/14
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τόπος Υποβολής Προσφορών
: Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΩΚΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών : 1/12/14 & ώρα 15:00
Προσφορές που θα κατατεθούν ή θα περιέλθουν στο ΩΚΚ μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα,
θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και τους δεσμεύουν για χρονικό διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού με δυνατότητα
παράτασης εφ΄όσον ζητηθεί από το ΩΚΚ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10§2 του Παραρτήματος 2 της
Διακήρυξης. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του
Παραρτήματος 2.
4.
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού
: Αίθουσα «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΚΚ
Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού
5.
: 2/12/2014 & ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν :
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά.
1
6.
Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
"ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ"
"ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
"ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"
"ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ"
"ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"
"ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"
"ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ "
"ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ"
Οι παραλαμβάνοντες την Διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΩΚΚ πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό fax και e-mail). Η Διακήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα:
http://www.onasseio.gr/news/default.asp?menuid=01&inc=search
8.
Αιτήματα των ενδιαφερομένων υποψηφίων προμηθευτών για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού θα γίνονται δεκτά μόνο εγγράφως (με επιστολή ή fax) και το αργότερο
μέχρι την 21.11.14. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις των
αρμοδίων του ΩΚΚ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα:
http://www.onasseio.gr/news/default.asp?menuid=01&inc=search καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
9.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, στη δε
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απόστολος Τσουκαλάς
Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
Εκτελών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ω.Κ.Κ.
2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Βλέπε Πίνακα 1.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
[Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις
δημόσιες
συμβάσεις)
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό (ΕΚ) 213/08]
331400 003
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
Βλέπε Πίνακα 1.1
Βλέπε Πίνακα 1.1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5% επί του Προϋπολογισμού της προμήθειας ενός
εκάστου των προς προμήθεια ειδών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2 έτη από την κατακύρωση του διαγωνισμού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
3
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ)
ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΩΚΚ
1
140-00-006
2
150-02-005
3
150-02-013
4
150-02-018
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mx25cm ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΑΙΝΙΑ AUTOCLAVE -ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
5
150-02-022
ΧΑΡΤΙ 80Χ80 cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
6
150-02-031
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
7
150-02-032
ΧΑΡΤΙ 100x100cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
8
150-02-033
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200m x 7,5 cm ΕΠΙΠΕΔΟ
6
130,0 €
9
150-02-034
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200 m x 15 cm ΕΠΙΠΕΔΟ
16
660,0 €
10
150-02-035
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100Χ200cm
41900
1.480,0 €
11
150-02-036
ΧΑΡΤΙ 50x50cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
12000
950,0 €
12
150-02-040
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
13
150-02-059
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 30cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
2
160,0 €
14
150-02-060
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 20cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
16
890,0 €
15
150-02-061
11
320,0 €
16
150-02-064
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200m x 100mm ΕΠΙΠΕΔΟ
ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TRAY
LINER
17
150-02-066
ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
18
150-02-082
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 120X140
19
150-02-083
20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ (40X40 4ply X-RAY)
ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΑΤΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
52000
18.100,0 €
4800
23.780,0 €
14
1.000,0 €
480
820,0 €
10000
3.470,0 €
133
1.920,0 €
14000
7.600,0 €
480
17000
7
14.000,0 €
2.000,0 €
70,0 €
2825
3.250,0 €
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ
20
2.400,0 €
150-02-086
ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100mm X 70mm.
12
700,0 €
21
150-02-087
8
750,0 €
22
150-02-090
ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150mm X 70mm
ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 300mm ή 350mm
X70mm.
2
360,0 €
23
150-02-092
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤOΣ.
240
1.850,0 €
24
150-02-093
3000
1.020,0 €
25
150-02-094
220
1.020,0 €
26
150-02-095
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.
ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
30
2.500,0 €
4
ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΩΚΚ
27
150-02-096
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
28
150-02-097
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150 Χ 200 mm
69600
3.760,0 €
29
150-02-098
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ300cm
36000
2.800,0 €
30
150-02-100
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 205 X 400 mm
47700
6.800,0 €
31
150-03-006
ΤΕΣΤ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (BOWIE-DICK) ΑΤΜΟΥ
660
2.970,0 €
32
150-03-009
ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟ ΓΑΖΑ 8Χ8 XRAY
33
150-03-012
ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ.
34
150-03-013
SPRAY ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
35
150-03-015
36
150-03-018
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ- ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
37
150-03-035
ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
13600
2.230,0 €
38
150-03-036
20000
3.080,0 €
39
150-03-038
900
18.200,0 €
40
150-03-039
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
10
3.400,0 €
41
150-03-040
ΣΕΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
7
2.730,0 €
42
150-03-045
10000
2.370,0 €
43
150-03-048
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
760
7.130,0 €
44
150-03-050
SPRAY ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
24
300,0 €
45
160-06-007
ΓΑΖΑ 5Χ5 ΑΠΛΗ
2650000
17.760,0 €
46
160-06-008
ΓΑΖΑ 10Χ20 XRAY
120000
7.900,0 €
47
160-06-009
ΓΑΖΑ 10Χ10 ΑΠΛΗ
2750000
58.000,0 €
48
160-06-011
ΓΑΖΑ 10Χ10 Χ-RAY
8000
230,0 €
49
160-06-012
ΓΑΖΑ 10Χ20 ΑΠΛΗ 12LY
50000
2.950,0 €
50
170-01-002
ΦΑΚΑΡΟΛΑ Ν.7 25μέτρα
500
1.500,0 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
300
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
420,0 €
19000
350,0 €
3
135,0 €
108
1.030,0 €
4
40,0 €
90
820,0 €
ΣΥΝΟΛΟ
238.105,0 €
ΜΕ ΦΠΑ 23%
292.869,2 €
5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 01. Αναθέτουσα Αρχή
Άρθρο 02. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Άρθρο 03. Προϋπολογισμός Προμήθειας
Άρθρο 04. Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού – Ισχύουσες Διατάξεις
Άρθρο 05. Δημοσίευση Διακήρυξης
Άρθρο 06. Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού & Διευκρινίσεων / Πληροφοριών
Άρθρο 07. Δικαίωμα Συμμετοχής
Άρθρο 08. Υποβολή Προσφορών και Διενέργεια του Διαγωνισμού
Άρθρο 09. Σύνταξης Προσφορών
Άρθρο 10. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Άρθρο 11. Περιεχόμενο Προσφορών
Άρθρο 12. Διενέργεια Διαγωνισμού
Άρθρο 13. Δικαιολογητικά Υποψηφίου Αναδόχου – Αποτελέσματα Διαγωνισμού και Κοινοποίηση – Δικαίωμα
Ματαίωσης / Επανάληψης του Διαγωνισμού
Άρθρο 14. Κατακύρωση Διαγωνισμού – Σύμβαση Προμήθειας
Άρθρο 15. Εγγυήσεις
Άρθρο 16. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Άρθρο 17. Προδικαστικές Προσφυγές
Άρθρο 18. Έκπτωση Αναδόχου
Άρθρο 19. Προκαταβολές
Άρθρο 20. Πληρωμές
Άρθρο 21. Ανωτέρα βία
6
Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (στο εξής ΩΚΚ)
Διεύθυνση
: Λεωφ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα, Ελλάδα
Τηλέφωνο
: +30 – 210 – 9493120
Fax
: +30 – 210 – 9493136
e-mail
: [email protected]
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ (URL)
: WWW.ONASSEIO.GR
Άρθρο 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 1.1. και ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΩΚΚ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την κατακύρωση του
Διαγωνισμού. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
Άρθρο 3. Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών έχει προϋπολογισθεί ως ακολούθως:
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υλικά Αποστείρωσης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(με ΦΠΑ)
238.105,0€
292.869,15€
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εκάστου προς προμήθεια είδους αναγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα 1.1 του
Παραρτήματος 1 της παρούσας.
Άρθρο 4. Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού – Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις κάτωθι διατάξεις, όπως ισχύουν:
α.
της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της,
β.
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2004/18/ΕΚ "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών",
γ.
του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30.09.2010) "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L335)",
δ.
του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 28Α/27.02.1992) “Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”.
ε.
Υ.Α. Υ4α/127426/11, του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Έγκριση αναμόρφωσης
του
εσωτερικού
κανονισμού
λειτουργίας
του
Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου”
(ΦΕΚ
88Β/30.01.2012).
7
Άρθρο 5. Δημοσίευση Διακήρυξης
5.1.
Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.
ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
Β.
δημοσιεύτηκε:
5.2. Η
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 14/10/2014,

στην οικονομική εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

στην εφημερίδα ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ
ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ
ΩΚΚ,
ΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
HTTP://WWW.ONASSEIO.GR/NEWS/DEFAULT.ASP?MENUID=01&INC=SEARCH
Άρθρο 6. Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού- Διευκρινίσεις/ Πληροφορίες
6.1
Το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού παρέχεται μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του ΩΚΚ:
http://www.onasseio.gr/news/default.asp?menuid=01&inc=search
6.2
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού σε έντυπη
μορφή, από το Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, Ελλάδα / τηλ. +30–210–
9493120 / fax: +30–210–9493136, αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Μ. Τρίκουλης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Μαζί με το Τεύχος Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν και ένα CD στο οποίο θα περιέχεται
κατάσταση με τα προς προμήθεια υλικά.
H παραλαβή της Διακήρυξης και του CD γίνεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του, από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, είτε από εταιρεία ταχυμεταφορών
(courier), η οποία θα προσκομίσει την σχετική εντολή. Στην τελευταία περίπτωση το ΩΚΚ δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
6.3.
Το Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ θα διατηρεί ειδικό έντυπο (Κατάσταση Παραληπτών της Διακήρυξης) στο οποίο
θα εγγράφονται (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία
παραλαβής / αποστολής), όσοι παραλάβουν τη Διακήρυξη από το Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ και όσοι
ζητήσουν με σχετική έγγραφη αίτηση το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που απαιτηθεί
η αποστολή σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων. Στην ίδια κατάσταση θα
εγγράφονται και όσοι, αφού λάβουν την διακήρυξη ηλεκτρονικά, αποστείλουν σχετικό έγγραφο αίτημα ένταξής
τους σε αυτήν, προς ενημέρωσή τους σε περίπτωση που απαιτηθεί, ως ανωτέρω (από την ημερομηνία
πρωτοκόλλησης του σχετικού αιτήματός τους και έπειτα).
6.4.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΩΚΚ και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.5
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή fax προς το Τμήμα Προμηθειών)
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης το αργότερο
μέχρι την 21/11/2014. Όλες οι διευκρινίσεις και οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες θα αναρτώνται και
στον δικτυακό τόπο της §7.1 του παρόντος άρθρου, καθ΄όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού.
8
6.6. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του ΩΚΚ.
Άρθρο 7. Δικαίωμα Συμμετοχής
7.1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό
τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα
άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.
7.2.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν επίσης και οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω αναφερόμενων
προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχουν συγκροτηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των μελών τους (εταίρων της
ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους.
Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής / Επικεφαλής της ένωσης / κοινοπραξίας
αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση / κοινοπραξία.
β) Να υποβάλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει
τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές.
Η κοινή προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση /
κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
γ) Να ορίσουν Υπεύθυνο Επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από το
ΩΚΚ προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει
να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την
εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.
δ) Όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
ε) Αν και δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους,
ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, το ΩΚΚ δικαιούται, εφ' όσον το
θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση / κοινοπραξία να
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση / κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να
το πράξει.
στ) Να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.
ζ) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη
εκτέλεση της Σύμβασης.
η) Σε περίπτωση που ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η
παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο
συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους.
9
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Αρμοδίου για τη λήψη απόφασης οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
θ) Κανείς υποψήφιος και κανείς συμμετέχων σε ένωση / κοινοπραξία, δεν μπορεί να συμμετέχει με
περισσότερες από μια προσφορές. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως
υποψήφιος, είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή μια ένωση / κοινοπραξία), αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
ι)
Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να
συμμετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων
συμμετέχουν είτε η μητρική, είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε
παραπάνω από ένα σχήματα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.
7.3.
Αποκλεισμός Υποψηφίων
7.3.1. Θα αποκλεισθεί από τον Διαγωνισμό διαγωνιζόμενος, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43§1 του
Π.Δ. 60/2007 [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L351 της 29.01.1998),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26.05.1997
(EE C 195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L358 της 31.12.1998),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου,
της
10.06.1991,
για
την
πρόληψη
χρησιμοποίησης
του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE
L166 της 28.06.1991, Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L344 της 28.12.2001).
7.3.2. Θα αποκλεισθεί από το Διαγωνισμό διαγωνιζόμενος σε περίπτωση που (ή, θα αποκλεισθεί ένωση
προσώπων σε περίπτωση που έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας) διαπιστωθεί
ότι:
α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή – αν είναι αλλοδαπός – σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της Χώρας του,
β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης ή – αν είναι αλλοδαπός –
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις της Χώρας του,
γ) έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική
διαγωγή του,
δ) έχει διαπράξει συναφές με το Διαγωνισμό επαγγελματικό παράπτωμα, που είναι δυνατόν να
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το ΩΚΚ,
ε) δεν έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή -αν
είναι αλλοδαπός- σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του,
10
στ) δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις (πληρωμή φόρων & τελών) σύμφωνα με την
Ελληνική νομοθεσία ή – αν είναι αλλοδαπός – σύμφωνα με την νομοθεσία της Χώρας του,
ζ) είναι ένοχος είτε υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται σε εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή του παρόντος Διαγωνισμού, είτε
παράλειψης υποβολής των πληροφοριών αυτών,
η) απασχολεί ή εκμεταλλεύεται, ο ίδιος ή ο κατασκευαστικός οίκος του οποίου προϊόντα προσφέρει
στον Διαγωνισμό, ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 183 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
7.3.3. Θα αποκλεισθεί από το Διαγωνισμό διαγωνιζόμενος σε περίπτωση που (ή, θα αποκλεισθεί ένωση
προσώπων σε περίπτωση που έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας) διαπιστωθεί
ότι:
α) δεν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα
Διακήρυξη,
β) δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα,
γ) δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη, ή / και
παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα Διακήρυξη,
δ) έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του ΥΠΑΑΝ,
ε) έχει απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας
υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές
του υποχρεώσεις,
στ) έχει, ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εξωτερικού, υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις,
ζ) ως ένωση προσώπων, ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου
αυτής, έστω και για ένα μέλος της,
η) ως νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος του δεν προσκομίσει, κατά την υποβολή της προσφοράς, το
κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης,
θ) ως ένωση / κοινοπραξία, δεν προσκομίσει τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών
φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής στον Διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο.
Άρθρο 8. Υποβολή Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού
8.1.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε (α) καταθέτοντάς
την οι ίδιοι, με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους,
προσκομίζοντας
στην
περίπτωση
αυτή
μαζί
με
την
προσφορά
και
βεβαίωση
εκπροσώπησης,
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε (β) αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στο ΩΚΚ με συστημένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα, και μέχρι
την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 1/12/14 και ώρα
15:00 μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών του ΩΚΚ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές θα
παραληφθούν με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν στο ΩΚΚ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, όπως αυτές
ορίζονται στο παρόν άρθρο. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε θα υποβληθούν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομηθούν μεν έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν πριν την ως άνω
καταληκτική προθεσμία στο ΩΚΚ.
Το ΩΚΚ ουδεμία φέρει ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των
φακέλων που τη συνοδεύουν.
11
8.2.
Όλες οι προσφορές που θα περιέλθουν εμπρόθεσμα στο ΩΚΚ με οποιαδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν
θα αποσφραγισθούν αλλά θα πρωτοκολληθούν (στο ειδικό Πρωτόκολλο του Διαγωνισμού) και θα φυλαχθούν
στο Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ για να παραδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.)
προκειμένου να αποσφραγιστούν, την ημέρα και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Μαζί με τις προσφορές,
στην Ε.Δ.Δ. παραδίδεται επίσης και το ειδικό έντυπο του άρθρου 7.2 με τα στοιχεία όσων παρέλαβαν ή τους
απεστάλησαν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, το τεύχος διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Προσφορές που δεν θα πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου δεν θα ληφθούν υπ' όψιν, ενώ
Προσφορές που θα περιέλθουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα στο ΩΚΚ, θα επιστραφούν στους
αποστολείς τους, χωρίς να αποσφραγισθούν.
8.3.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2/12/14 και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα «Στέλιος Παπαδημητρίου»
στον 7ο Όροφο του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, Ελλάδα).
8.4. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο με αυτόν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σε
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση της Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ.
8.5.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της
"πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη" σύμφωνα με το άρθρο 51, §1α) του Π.Δ. 60/2007.
Άρθρο 9. Σύνταξη Προσφορών
9.1.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία
(οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του διαγωνιζόμενου), για το λόγο αυτό:
•
Δεν θα πρέπει να έχουν κενά ή παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Αν
περιέχουν οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Όλες οι τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
Προσφοράς. Κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών, η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα μονογράφει
τις τυχόν διορθώσεις και θα επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών.
Επίσης θα προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και θα τις αναφέρει στο
Πρακτικό Αποσφράγισης, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας
αποσφράγισης.
•
Θα πρέπει να απαντούν με σαφήνεια στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ασαφείς απαντήσεις της μορφής
"ελήφθη υπόψη”, “συμφωνούμε και αποδεχόμεθα” κλπ., δεν θα είναι αποδεκτές και είναι δυνατόν,
κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ, να οδηγήσουν σε απόρριψη των προσφορών.
9.2.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι συντεταγμένες με τον τρόπο τον οποίο ορίζει η Διακήρυξη, προκειμένου να
διευκολυνθεί η συγκριτική τους αξιολόγηση.
9.3.
Οι προσφορές θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
της Ε.Ε. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και
όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα συνταχθούν
στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών
αρχών και δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε ξένο κράτος θα γίνουν δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα
επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostille”,
σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 05.10.61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται
η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είτε
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας θα υπερισχύει η
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια είναι δυνατόν
12
να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή
εκτίμηση της προσφοράς.
Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή
/ και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή / και Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος
Διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την ελληνική γλώσσα που τυχόν απαιτηθούν για
την επικοινωνία συμμετέχοντος ή / και αναδόχου και στελεχών του / τους με το ΩΚΚ, θα βαρύνουν τον
συμμετέχοντα ή / και τον Ανάδοχο.
Άρθρο 10. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
10.1. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμιά
αλλαγή, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του Διαγωνισμού. Προσφορά που θα ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, θα απορριφθεί ως
απαράδεκτη.
10.2. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΩΚΚ, πριν
από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Εάν προκύψει θέμα
παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν αναλογικά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13§3 του Π.Δ.
118/2007.
Στο έγγραφο αίτημα του ΩΚΚ προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη
λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες θα οφείλουν
να απαντήσουν σχετικά εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτούς, σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998 (άρθρο 14, περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα) και σε
περίπτωση που θα αποδεχθούν την αιτούμενη παράταση, θα οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές
Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την προβλεπόμενη παράταση. Η δήλωση παράτασης του
χρόνου ισχύος της προσφοράς θα γίνει δεκτή, αν υποβληθεί με fax μέσα στο ως άνω 10ήμερο διάστημα,
εφόσον όμως στην συνέχεια κατατεθεί στο ΩΚΚ, εντός 5ημέρου από την λήξη της 10ήμερης προθεσμίας,
έγγραφο όμοιο με αυτό που θα έχει αποσταλεί με fax, το οποίο φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του
προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που θα αποδεχθούν την παράταση, οι
προσφορές τους θα ισχύουν και θα τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα
ματαιωθούν, εκτός αν το ΩΚΚ κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος
της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
10.3. Συμμετέχων στον Διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει όλη ή μέρος της προσφοράς του μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται, χωρίς άλλη
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση, καθώς και σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
10.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενα.
Άρθρο 11. Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο ο
οποίος

θα φέρει σήμανση στην οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα (βλ κατωτέρω σχετική ετικέτα σήμανσης):
13
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No : 10/2014
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΩΚΚ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/12/14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ : - επωνυμία,
- διεύθυνση,
- αριθμός τηλεφώνου & fax,
- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
“ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα
στοιχεία του εκπροσώπου της σύμφωνα με τον όρο 8.2 (β) του παρόντος Τεύχους.
θα περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους:


έναν φάκελο με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”,

έναν φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και

έναν φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
11.1. Φάκελος “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”
11.1.1. Σήμανση Φακέλου.
Ο φάκελος υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής θα φέρει την κατωτέρω σήμανση:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No : 10/2014
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΩΚΚ ”
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2/12/14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ : - επωνυμία,
- διεύθυνση
- αριθμός τηλεφώνου & fax,
- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
“ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”
11.1.2. Περιεχόμενο Φακέλου:
Ο φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και
ένα (1) αντίγραφο, το σύνολο των απαιτουμένων δικαιολογητικών συμμετοχής.
Το κάθε αντίτυπο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα αποτελεί χωριστό τόμο-ντοσιέ, με αναλυτικό
πίνακα περιεχομένων και θα περιλαμβάνει, με τη σειρά που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και με
συνεχή αρίθμηση, όλα τα έγγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα. Το
αντίτυπο που θα ορισθεί ως πρωτότυπο θα πρέπει να φέρει, σε κάθε σελίδα του, την ένδειξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και μονογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, θα επικρατεί το περιεχόμενο του πρωτοτύπου.
Αναλυτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι τα εξής:
11.1.2.1. Πίνακας Ελέγχου Περιεχομένων.
14
Aναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) του φακέλου.
11.1.2.2. Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%)
του συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ (βλέπε Πίνακα 1.1. του παρόντος Παραρτήματος),
των ειδών για τα οποία ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλει προσφορά.
11.1.2.3. Υπεύθυνη Δήλωση #1.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και με την
οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
α)
Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους
λόγους του άρθρου 43§1 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι
για:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L351 της 29.01.1998),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26.05.1997 (EE C 195 της 25.6.1997) και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31.12.1998),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας
91/308/EOK
του
Συμβουλίου,
της
10.06.1991,
για
την
πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L166 της 28.6.1991 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE
L344 της 28.12.2001) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε
με το Ν. 3424/2005.
β) Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/07).
γ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης κατά το στάδιο της κατακύρωσης και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του παρόντος
Παραρτήματος.
Την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα των εδαφίων α) και β) της παρούσας παραγράφου θα υποβάλουν:
 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο,
- οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
- ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι συνεταιρισμός, ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού.
 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση προμηθευτών / κοινοπραξία, κάθε μέλος,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
15
Η ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης, να συμπίπτει με την
ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής και με την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς (σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, ως
ημερομηνία υποβολής της για την ικανοποίηση του παρόντος όρου, θεωρείται η
ημερομηνία
κατάθεσης
της
συστημένης
επιστολής
προσφοράς
στην
ταχυδρομική υπηρεσία ή παράδοσής της στην ιδιωτική εταιρεία μεταφορών).
11.1.2.4. Υπεύθυνη Δήλωση #2.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και με την
οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :
α) Δεν τελεί σε πτώχευση (για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη
κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ούτε σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης (για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ή ανάλογη διαδικασία (μόνο για
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
β) Δεν τελεί υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για τα ημεδαπά
νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα), καθώς και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης
του ανωτέρω νομοθετήματος (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες
διαδικασίες (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ) Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη
κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), καθώς και ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση), ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
δ) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την
νομοθεσία της χώρας του (εδάφια ε και στ, άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/07).
ε) Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή των διατάξεων του παρόντος Διαγωνισμού
ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ, άρθρου 43§2 του Π.Δ.
60/2007).
στ) Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του δημοσίου με βάση αμετάκλητη
απόφαση. Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο
τούτο λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό τούτο
διάστημα.
η) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει το ΩΚΚ (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.Δ.
60/07).
θ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ι)
Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης κατά το στάδιο της κατακύρωσης και
16
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του παρόντος
παραρτήματος.
Την υπεύθυνη δήλωση της παρούσας παραγράφου υποβάλλει, σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Η ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης, να συμπίπτει με την
ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής και με την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς (σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, ως
ημερομηνία υποβολής της για την ικανοποίηση του παρόντος όρου, θεωρείται η
ημερομηνία
κατάθεσης
της
συστημένης
επιστολής
προσφοράς
στην
ταχυδρομική υπηρεσία ή παράδοσής της στην ιδιωτική εταιρεία μεταφορών).
11.1.2.5. Απόφαση Έγκρισης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
11.1.2.6. Παραστατικό Εκπροσώπησης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει με εκπρόσωπο, παραστατικό εκπροσώπησης
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του διαγωνιζόμενου από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
11.1.2.7. Έγγραφη Δήλωση.
Έγγραφη
Δήλωση
του
διαγωνιζόμενου
σχετικά
με
την
χώρα
προέλευσης
των
προσφερόμενων υλικών.
11.1.2.8. Νομιμοποιητικά και λοιπά Έγγραφα
α) Αν ο διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.:
 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της αρμόδιας
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά
την 04.04.2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
του
αρμόδιου
κατά
τόπους
επιμελητηρίου),
στην
οποία
να
αναφέρεται
πότε
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της εταιρείας και ένα αντίγραφο του
ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση υπογεγραμμένο από
τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο αναπληρωτή του.
 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της αρμόδιας
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά
την 04.04.2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου), στην οποία η ως άνω υπηρεσία βεβαιώνει
ότι το τελευταίο ΔΣ που έχει υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που δημοσιεύεται στο
συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και στην οποία βεβαίωση αναφέρεται
ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της
συγκεκριμένης εταιρείας.
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου
(προκειμένου
για
Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του
καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών).
β) Αν ο διαγωνιζόμενος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.:
 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
17
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
(πιστοποιητικό μεταβολών).
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει
νομική κατάσταση του διαγωνιζόμενου. Από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
γ) Αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
11.1.2.9. Εταιρικό Προφίλ.
Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου (επιχειρηματική δομή, οργανόγραμμα, τομείς
δραστηριότητας, προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες, κ.λπ.).
11.1.2.10. Υπεύθυνη Δήλωση #3.
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
11.1.2.11. Απόδειξη της Οικονομικής Επάρκειας.
α) Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των οικονομικών χρήσεων της περιόδου 20102013. Σε περίπτωση που είτε (i) δεν τηρούνται ισολογισμοί, είτε (ii) δεν έχει δημοσιευθεί
ακόμα ισολογισμός για το αμέσως προηγούμενο έτος (2013), υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών για τις κατά περίπτωση, αντίστοιχες, χρονικές περιόδους.
β) τα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ–ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως δημοσιευμένους
ισολογισμούς, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί σε
ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν δημοσιευτεί οι
ισολογισμοί αυτοί.
Αν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης περιόδου, θα υποβάλει τους ισολογισμούς που έχει
συντάξει και δημοσιεύσει κατά το διάστημα αυτό ή υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα αυτό.
11.1.2.12. Απόδειξη των Τεχνικών ή / και Επαγγελματικών Ικανοτήτων
α) Κατάλογο των σημαντικότερων πελατών της τελευταίας τριετίας στους οποίους ο
υποψήφιος έχει προμηθεύσει αγαθά του αυτού ή παρόμοιου τύπου με τα υλικά της
Προκήρυξης, με μνεία της διάρκειας της σχετικής σύμβασης προμήθειας, του πελάτη
(δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα) και του ύψους της προμήθειας (σε ευρώ).
Αν ο διαγωνιζόμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
για χρονικό διάστημα
μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, θα υποβάλει τον κατάλογο πελατών μόνο
για το διάστημα αυτό.
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος (Πίνακας
2.1.):
18
Πίνακας 2.1. Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων
α/α
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.
2.
3.
...
- H στήλη “ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ” συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών : πιστοποιητικό
Δημόσιας Αρχής ή σύμβαση ή υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου
Αναδόχου
11.1.2.13. Άλλα Πιστοποιητικά.
α) (Αν ο διαγωνιζόμενος είναι ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) Πιστοποιητικό του
οικείου
Επιμελητηρίου
(θα
αναφέρεται
ρητά
η
επωνυμία
του
συγκεκριμένου
Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων
που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου
για φυσικά πρόσωπα), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το
αντικείμενο δραστηριότητας ή το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα υποβολής της
προσφοράς του.
β) (Αν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) Πιστοποιητικό της
αρμόδιας Αρχής της Χώρας του
περί εγγραφής του
στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους ομοίως της
χώρας του, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί
προκειμένου για νομικό πρόσωπο ή το ειδικό επάγγελμά του, προκειμένου για φυσικό
πρόσωπο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτά και το αντικείμενο
δραστηριότητας ή το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς
του.
11.1.2.14. Επισημάνσεις
 Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Οι ενώσεις / κοινοπραξίες διαγωνιζομένων θα υποβάλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.
 Πιστοποιητικά Αλλοδαπών
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από
τα παραπάνω πιστοποιητικά / έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού
ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής
αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα
αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις
19
παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την
περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των
επιμέρους δικαιολογητικών.
 Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή
Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
11.2. Φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
11.2.1. Σήμανση Φακέλου.
Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει την κατωτέρω σήμανση:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No : 10/2014
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΩΚΚ ”
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2/12/14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ : - επωνυμία,
- διεύθυνση
- αριθμός τηλεφώνου & fax,
- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
“ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”
Μέσα στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του
διαγωνιζόμενου για τα προσφερόμενα από αυτόν υλικά στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα
οδηγήσει στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.
Ο κάθε φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα
(1) αντίγραφο, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς για τα προσφερόμενα είδη. Το κάθε
αντίτυπο θα αποτελεί χωριστό τόμο-ντοσιέ, με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων-ευρετήριο, και θα
περιλαμβάνει:
α) σε
πλήρη
σειρά
και
(συμπεριλαμβανομένων
με
συνεχή
τεχνικών
αρίθμηση,
φυλλαδίων,
όλα
τα
έγγραφα
φυλλαδίων
της
τεχνικής
προσφοράς
προδιαγραφών–data
sheets,
φωτογραφιών, σχεδίων, υπολογισμών κλπ)., καθώς και
β) ένα (1) μη επανεγγράψιμο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων (CD ή DVD) με την
κατάσταση των υλικών του Διαγωνισμού που περιέχονται στο παραδοθέν σύμφωνα με τον όρο 7.2
του παρόντος Τεύχους CD, συμπληρωμένο στις αντίστοιχες στήλες (κωδικούς υλικού) ώστε να
προκύπτουν με σαφήνεια τα υλικά που προσφέρονται από κάθε υποψήφιο.
Το αντίτυπο που θα ορισθεί ως πρωτότυπο θα πρέπει να φέρει, σε κάθε σελίδα του, την ένδειξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και μονογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, θα επικρατεί το περιεχόμενο του πρωτοτύπου.
Αναλυτικά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει η κάθε ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι τα εξής :
11.2.2.1. Πίνακας Περιεχομένων:
20
Aναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) του Φακέλου,
11.2.2.2. CD με τον κατάλογο των προσφερόμενων υλικών σύμφωνα με τον όρο 11.2.2 παρ. 2 περ. β.
11.2.2.3. Τεχνική Περιγραφή.
Πλήρης αναλυτική “Τεχνική Περιγραφή” των προσφερόμενων υλικών.
11.2.2.4. Υλικό Τεκμηρίωσης.
Τεχνικά φυλλάδια, prospectus κατασκευαστή, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υλικών,
οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service
manuals, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά
και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ο διαγωνιζόμενος που να αποδεικνύει την
συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών
και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την Ε.Δ.Δ.
Αν το υλικό τεκμηρίωσης δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου του να τοποθετηθεί στον
φάκελο της Επιμέρους Τεχνικής Προσφοράς και κατ’ επέκταση στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς
και στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τότε αυτό είναι δυνατόν να συσκευασθεί σε ιδιαίτερο
επιπλέον κλειστό φάκελο με την κατωτέρω σήμανση (“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ”) ο οποίος θα ακολουθεί τον κυρίως Φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No : 10/2014
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΩΚΚ ”
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : __________________________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2/12/14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ : - επωνυμία,
- διεύθυνση
- αριθμός τηλεφώνου & fax,
- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
“ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”
11.2.2.5. Έγγραφη Δήλωση.
Έγγραφη δήλωση, στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει τις επιχειρηματικές μονάδες
(εργοστάσια) στις οποίες έχει/ θα κατασκευασθεί το προσφερόμενο υλικό καθώς και τον
τόπο εγκατάστασης τους. Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος
μερικά ή ολικά σε δικό του εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς το ΩΚΚ ότι, (α) η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι (β) ο
ίδιος έχει αποδεχθεί, έναντι του διαγωνιζόμενου, την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η προμήθεια του αντίστοιχου είδους.
Η εν λόγω έγγραφη δήλωση θα πρέπει να συμφωνεί με το ακόλουθο υπόδειγμα :
21
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Καταγωγή Υλικών (κατά το άρθρο 18§3 του Π.Δ. 118/2007)
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1.
2.
--
11.2.2.6. Πιστοποιητικά Ποιότητος.
α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 (νομίμως επικυρωμένα),
β) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τα προσφερόμενα είδη, ώστε να ικανοποιούνται οι
αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., όπως ισχύουν σήμερα (νομίμως
επικυρωμένα),
γ) Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας : “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων” (ΦΕΚ 32Β/16.01.2004).
Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς θα έχει λήξει, δεν θα γίνουν δεκτά και η αντίστοιχη
προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
11.2.2.7. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτονται από εγγύηση διάρκειας δύο (2)
ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
 Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης πέραν των δύο (2) ετών, το στοιχείο αυτό θα
αξιολογηθεί υπέρ του προσφέροντος, η σχετική δε επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνει με
έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην
Ε.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά
στον παρόντα Διαγωνισμό.
Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί περίοδος εγγύησης μικρότερη των δύο (2) ετών θα
απορριφθεί ως απαράδεκτη.
11.2.2.8. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του
διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα
Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
11.3. Φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
11.3.1. Σήμανση Φακέλου:
Ο φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει την κατωτέρω σήμανση:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No : 10/2014
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΩΚΚ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2/12/14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ : - επωνυμία,
- διεύθυνση
- αριθμός τηλεφώνου & fax,
- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
22
“ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”
11.3.2. Περιεχόμενο Φακέλου.
Μέσα σε κάθε φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς του διαγωνιζόμενου για τα προσφερόμενα υλικά. Ο κάθε φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο,
α) σε πλήρη σειρά και με συνεχή αρίθμηση, όλα τα έγγραφα της οικονομικής προσφοράς, καθώς και
β) ένα (1) μη επανεγγράψιμο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων (CD ή DVD) με το πλήρες
περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή.
Ειδικότερα το CD/DVD θα πρέπει να περιέχει τον κατάλογο υλικών του όρου 7.2 συμπληρωμένο
όπως στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, με μία επί πλέον στήλη όπου θα αναγράφεται η
οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο είδος που προσφέρεται.
Το αντίτυπο που θα ορισθεί ως πρωτότυπο θα πρέπει να φέρει, σε κάθε σελίδα του, την ένδειξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, τη σφραγίδα και την μονογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, θα επικρατεί το περιεχόμενο του
πρωτοτύπου.
Αναλυτικά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει η κάθε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι τα εξής:
11.3.2.1. Πίνακας Περιεχομένων:
Aναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) του Φακέλου.
11.3.2.2. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως ακριβώς αυτός παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
της Διακήρυξης, συμπληρωμένος σύμφωνα με τα κατωτέρω:
α) Στο τμήμα Π1 του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
H Τιμή Προμήθειας (Tp) των προσφερόμενων υλικών θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
 να δοθεί σε ευρώ (€), αριθμητικά και ολογράφως, με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ,
 να μην υπερβαίνει την προβλεπόμενη στο Παρατηρητήριο Τιμών, τιμή κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
 να περιλαμβάνει τις δαπάνες για:
- την προμήθεια και μεταβίβαση των προσφερόμενων ειδών στο ΩΚΚ λόγω πώλησης
και ελεύθερων παντός βάρους,
- τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ), τέλη, κρατήσεις και τα έξοδα τα οποία
σχετίζονται με το αντικείμενο της προμήθειας.
11.3.3. Επισημάνσεις:
11.3.3.1. Απαγορεύονται αλλαγές στη μορφή και τη δομή του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
και επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίησή του όπως αυτός δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της
Διακήρυξης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τιμών που δίνονται αριθμητικώς και
ολογράφως, θα υπερισχύει η τιμή ολογράφως.
11.3.3.2. Οικονομική προσφορά η οποία:
23
- θα υποβληθεί με αλλοιωμένο ως προς τη δομή ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε
σύγκριση με αυτή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 της Διακήρυξης), ή
- θα υποβληθεί με ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στον οποίο δεν θα
έχει
συμπληρωθεί έστω και ένα πεδίο του ή θα υπάρχουν λάθη στις αριθμητικές πράξεις ή
λογιστικές ασυμφωνίες, ή
- θα θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή παρακράτηση κυριότητας, ή
- θα θέτει όρους ως προς τον τρόπο πληρωμής του τιμήματος,
θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
11.3.3.3. Οικονομική προσφορά για την οποία θα διαπιστωθεί ότι:
- έχει εφαρμοσθεί πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή
της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή
- το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης,
θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
11.3.3.4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του
Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική
περίπτωση η Ε.Δ.Δ. θα δύναται να θεωρήσει ότι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ότι η προσφορά είναι αόριστη
και ανεπίδεκτη εκτίμησης, με συνέπεια να την απορρίψει στο σύνολο της.
11.3.3.5. Αν η τιμή προμήθειας ενός είδους την οποία προσφέρει ένας διαγωνιζόμενος, είναι ιδιαίτερα
χαμηλή, δηλαδή χαμηλότερη από το 75% της αντίστοιχης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή
κατά την άποψη της Ε.Δ.Δ. είναι αναιτιολόγητη, η Ε.Δ.Δ. θα τον καλέσει να την αιτιολογήσει
γραπτώς κατά το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.
Σε περίπτωση που η αιτιολόγηση την οποία θα παράσχει ο διαγωνιζόμενος δεν είναι
επαρκής, η Ε.Δ.Δ. θα απορρίψει την προσφορά του ως απαράδεκτη.
11.3.3.6. Στοιχεία / Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων / πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η δημοσίευση / κοινοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να τα γνωστοποιήσουν αλλά
και να τα δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους) στην Ε.Δ.Δ. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων. Εν τούτοις
σημειώνεται ότι, ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους
διαγωνιζόμενους ως εμπορικά ή τεχνικά ευαίσθητες, το ΩΚΚ θα διατηρεί τη δυνατότητα
αποκάλυψης των πληροφοριών αυτών, αν και όποτε αυτό απαιτηθεί βάσει του νόμου,
απαλλασσομένου από οποιαδήποτε ευθύνη (αποζημίωσης, κ.λπ.) έναντι του διαγωνιζομένου.
Επί πλέον, η παραλαβή από το ΩΚΚ οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου από τους
διαγωνιζόμενους ως “εμπιστευτικού” (ή ισοδύναμου χαρακτηρισμού), δεν θα πρέπει να
εκλαμβάνεται ως de facto αποδοχή του χαρακτηρισμού αυτού από το ΩΚΚ.
Άρθρο 12. Διενέργεια Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ σε τρία στάδια:
12.1. [1° ΣΤΑΔΙΟ]
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
12.1.1 Την ημέρα και την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήματος, η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ σε
δημόσια συνεδρίασή της θα προβεί στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά τη διαδικασία
24
αποσφράγισης θα δικαιούνται να παρίστανται οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αυτοπροσώπως
(εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα) ή δια των νομίμων εκπροσώπων τους, υποχρεούμενων να
προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα) ή (σε
αμφότερες τις περιπτώσεις) δια των ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
υποχρεούμενων να προσκομίσουν σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Οι κατά τις ανωτέρω διατυπώσεις νομίμως παριστάμενοι στη διαδικασία αποσφράγισης δύνανται να
λαμβάνουν γνώση των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
12.1.2. Κατά την ανοικτή διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, η Ε.Δ.Δ.:
α) Θα αριθμήσει, θα μονογράψει και θα αποσφραγίσει τους ενιαίους σφραγισμένους κυρίως φακέλους
των προσφορών.
β) Θα ελέγξει αν σε κάθε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο υπάρχουν οι τρεις (3) επιμέρους
φάκελοι, ήτοι: ένας με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, ένας με την ένδειξη
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και ένας με την ένδειξη: “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τους οποίους θα
αριθμήσει εξωτερικά με τον ίδιο αύξοντα αριθμό (του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου
προσφοράς) και θα τους μονογράψει. Προσφορές οι οποίες δεν θα περικλείουν τους ως άνω τρεις
(3) επιμέρους φακέλους θα αποκλεισθούν από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι
υποβληθέντες επιμέρους φάκελοι θα παραμένουν κλειστοί στο Τμήμα Προμηθειών.
γ) Θα ελέγξει αν ενδεχομένως υπάρχει και ένας ή περισσότεροι επιπλέον φάκελοι που θα ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο και θα φέρουν την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΛΙΚΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου, τους οποίους και θα αριθμήσει
ομοίως και θα μονογράψει.
δ) Θα αποσφραγίσει τους φακέλους με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, θα αριθμήσει
και θα μονογράψει κάθε φύλλο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων συμμετοχής στον
Διαγωνισμό.
ε) Θα παραδώσει προς φύλαξη στο Τμήμα Προμηθειών τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών (με
τα τυχόν παραρτήματά τους) καθώς και εκείνους των Οικονομικών Προσφορών.
στ) Θα συντάξει σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης.
12.1.3. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ., σε κλειστές συνεδριάσεις, θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και
θα αποφασίσει για αυτούς που θα συνεχίσουν στο επόμενο Στάδιο του Διαγωνισμού και για αυτούς που
θα αποκλεισθούν. Η απόφαση αυτή θα τεκμηριωθεί σε σχετικό Πρακτικό (Πρακτικό Ε.Δ.Δ. #1), Το
Πρακτικό αυτό θα αποτελέσει την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. η οποία, μέσω του Γραφείου Προμηθειών, θα
διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ προς έγκριση. Η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού θα
κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών
προσφυγών.
12.1.4 Κατά την διάρκεια του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Ε.Δ.Δ. δύναται – εφ΄όσον το
κρίνει απαραίτητο – να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να παράσχουν, επί
ποινή αποκλεισμού και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών, διευκρινίσεις επί
των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις θα είναι υποχρεωτικές, πλην
όμως δεν θα επιτρέπεται να επιφέρουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη
κατατεθείσας προσφοράς. Δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να διευκρινίσουν έγγραφα και
στοιχεία που θα έχουν ήδη υποβάλει με την προσφορά τους, όμως δεν θα μπορούν να υποβάλουν
έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής υποβάλει.
Εν προκειμένω, ως “διευκρίνιση” νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που
επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια, εγγράφων που θα
25
έχουν ήδη υποβληθεί. Από τις διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τους συμμετέχοντες στον
Διαγωνισμό θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που θα αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό,
οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους, δε θα γίνονται δεκτές και
θα απορρίπτονται.
12.2. [2° ΣΤΑΔΙΟ] ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12.2.1 Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου και μετά από σχετική πρόσκληση όσων διαγωνιζομένων δεν
αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα προβεί, σε ανοικτή συνεδρίαση, στην
αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης θα δικαιούνται να
παρίστανται όσοι εκ των διαγωνιζομένων θα έχουν προσκληθεί, είτε αυτοπροσώπως (εφόσον πρόκειται
για φυσικά πρόσωπα) ή δια των νομίμων εκπροσώπων τους, υποχρεούμενων να προσκομίσουν τα
σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα) ή (σε αμφότερες τις
περιπτώσεις) δια των ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, υποχρεούμενων να
προσκομίσουν σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Οι κατά τις ανωτέρω διατυπώσεις νομίμως παριστάμενοι στη διαδικασία αποσφράγισης δύνανται να
λαμβάνουν γνώση των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
12.2.2. Κατά την ανοικτή διαδικασία αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών, η Ε.Δ.Δ.:
α) Θα αποσφραγίσει τους φακέλους με την ένδειξη: “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, και θα αριθμήσει και θα
μονογράψει κάθε φύλλο της.
β) Θα συντάξει σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης Τεχνικών Προσφορών.
12.2.3. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ., σε κλειστές συνεδριάσεις,
α) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών,
β) Θα καλέσει – εφ΄όσον το κρίνει απαραίτητο – και με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να
παράσχουν, επί ποινή αποκλεισμού και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων
ημερών, διευκρινίσεις επί των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς ή / και να
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις θα είναι
υποχρεωτικές και δεν θα θεωρηθούν ως αντιπροσφορά, πλην όμως δεν θα επιτρέπεται να επιφέρουν
καθ΄οιονδήποτε τρόπο ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη κατατεθείσας προσφοράς. Δηλαδή οι
διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που θα έχουν ήδη υποβάλει με
την προσφορά τους, όμως δεν θα μπορούν να υποβάλουν έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ
αρχής υποβάλει. Εν προκειμένω, ως “διευκρίνιση” νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και
αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και
ακρίβεια, εγγράφων που θα έχουν ήδη υποβληθεί. Από τις διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από
τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που θα αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν αυτοβούλως από τους
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών τους, δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
γ) Θα απορρίψει τις Τεχνικές Προσφορές οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής:
 είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή
 είναι υπό αίρεση, ή
 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και των
παραρτημάτων της, ή
26
 δεν ικανοποιούν τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι ή επί ποινή
αποκλεισμού.
δ) Θα αξιολογήσει τις αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές ανά υλικό λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
 τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της Διακήρυξης,
 τις τεχνικές προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές,
 τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, που είναι:
Κριτήριο
Ποιότητα, τεχνική αξία και αποδοτικότητα των αγαθών με
Συντελεστής
25%
βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
25%
Εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών
25%
Αξιοπιστία Προμηθευτή
25%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
100%
ε) Θα συντάξει σχετικό Πρακτικό [Πρακτικό Ε.Δ.Δ. #2] στο οποίο θα περιλαμβάνεται, για μεν τις
αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές, η συνολική τους βαθμολογία, για δε εκείνες οι οποίες θα έχουν
απορριφθεί, αναλυτικά, οι λόγοι απόρριψης.
12.2.4. Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. #2 θα αποτελέσει την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. η οποία, μέσω του Γραφείου
Προμηθειών, θα διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ για την έκδοση της απόφασης έγκρισης
του Πρακτικού και η οποία απόφαση στην συνέχεια θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με
αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
12.2.5. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων που θα απορριφθούν κατά τη διάρκεια
του 2ου Σταδίου διενέργειας του Διαγωνισμού, δεν θα αποσφραγισθούν αλλά θα επιστραφούν στους
διαγωνιζόμενους μαζί με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
του Σταδίου αυτού.
12.3. [3° ΣΤΑΔΙΟ] ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
12.3.1 Μετά την ολοκλήρωση του 2ου Σταδίου και μετά από σχετική πρόσκληση όσων διαγωνιζομένων δεν
αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα προβεί, σε ανοικτή συνεδρίαση, στην
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης θα δικαιούνται να
παρίστανται όσοι εκ των διαγωνιζομένων θα έχουν προσκληθεί, είτε αυτοπροσώπως (εφόσον πρόκειται
για φυσικά πρόσωπα) ή δια των νομίμων εκπροσώπων τους, υποχρεούμενων να προσκομίσουν τα
σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα) ή (σε αμφότερες τις
περιπτώσεις) δια των ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, υποχρεούμενων να
προσκομίσουν σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Οι κατά τις ανωτέρω διατυπώσεις νομίμως παριστάμενοι στη διαδικασία αποσφράγισης δύνανται να
λαμβάνουν γνώση των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
12.3.2. Κατά την ανοικτή διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Ε.Δ.Δ.:
α) Θα αποσφραγίσει τους φακέλους με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, και θα αριθμήσει και
θα μονογράψει κάθε φύλλο των υποβληθέντων με αυτήν εγγράφων.
β) Θα συντάξει σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών.
27
12.3.3. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ., σε κλειστές συνεδριάσεις,
α) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών,
β) Θα απορρίψει τις Οικονομικές Προσφορές οι οποίες -κατά την κρίση της Επιτροπής- δεν θα έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 11.3.
γ) Θα υπολογίσει τη τελική βαθμολογία (Β) κάθε επιμέρους προσφοράς ανά υλικό, σύμφωνα με τη σχέση :
Β = 0,5 x (ΒΤ / ΒΤ,max) + 0,5 x (Kmin/K)
όπου: BT = Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης της αξιολογούμενης προσφοράς.
ΒΤ, max = Μέγιστη Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (μεταξύ του συνόλου των προσφορών).
δ) Θα διαμορφώσει τον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών κατατάσσοντας αυτές κατά
φθίνουσα σειρά, με βάση την τελική τους βαθμολογία.
ε) Θα συντάξει σχετικό Πρακτικό [Πρακτικό Ε.Δ.Δ. #3] στο οποίο θα περιλαμβάνεται, αφενός ο
Συγκριτικός
Πίνακας
Κατάταξης
Προσφορών
με
τις
τελικές
βαθμολογίες
των
αποδεκτών
προσφορών, αφετέρου –αναλυτικά – οι λόγοι απόρριψης των προσφορών οι οποίες θα απορριφθούν
κατά το 3ο Στάδιο διενέργειας του Διαγωνισμού.
12.3.4. Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. #3 θα αποτελέσει την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. η οποία, μέσω του Γραφείου
Προμηθειών, θα διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ προς έγκριση. Η απόφαση έγκρισης του
Πρακτικού θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή
προδικαστικών προσφυγών.
Άρθρο 13. Δικαιολογητικά Υποψήφιου Αναδόχου – Αποτελέσματα Διαγωνισμού & Κοινοποίηση –
Δικαίωμα Ματαίωσης / Επανάληψης του Διαγωνισμού
13.1. Στοιχεία και Δικαιολογητικά (του Άρθρου 11 του παρόντος Παραρτήματος)
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης κατά το άρθρο 13 του παρόντος Παραρτήματος, η Ε.Δ.Δ., με
βάση τον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών του εγκεκριμένου Πρακτικού του 3ου ΣΤΑΔΙΟΥ [Πρακτικό
Ε.Δ.Δ.#3] και πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, θα καλέσει τον πρώτο στην κατάταξη
διαγωνιζόμενο (δηλαδή τον πρώτο υποψήφιο Ανάδοχο) να υποβάλει στο Γραφείο Προμηθειών του ΩΚΚ, μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Νόμο
2672/1998 (ΦΕΚ 290Α) άρθρο 14 (διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο), τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις των εδαφίων 11.1.2.3. και
11.1.2.4. του άρθρου 11, του παρόντος παραρτήματος :
13.1.1. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι Έλληνας πολίτης (φυσικό πρόσωπο):
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
(i) για αδικήματα του άρθρου 43§1 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) ήτοι για
:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L351 της 29.01.1998),
28
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26.05.1997 (EE C 195 της 25.06.1997) και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου (EE L358 της 31.12.1998),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10.06.1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EE L166 της 28.6.1991, Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου,
EE
L344
της
28.12.2001)
η
οποία
ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305),
ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ του άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/07).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα
οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη
προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνυποβάλλει
αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάψει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος
Ανάδοχος ήταν ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (πληρωμή φόρων και τελών)
και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους είχε δηλώσει στην
αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση #2 του άρθρου 11 του παρόντος Παραρτήματος, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος ήταν ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ελληνικού δικαίου (εδάφια ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
(β), (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος
από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
υποψήφιου Αναδόχους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά ή το αντικείμενο δραστηριότητας του κατά
την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο
29
υποψήφιος Ανάδοχος και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί προκειμένου για νομικά
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του προκειμένου για φυσικά πρόσωπα).
13.1.2. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι αλλοδαπός (φυσικό πρόσωπο):
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την
παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (i) του εδαφίου α) της ως άνω παραγράφου 13.1.1. του παρόντος άρθρου.
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας του,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε
πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το
δίκαιο της Χώρας του.
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της Χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του.
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της Χώρας του, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ο
υποψήφιος Ανάδοχος ήταν ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (πληρωμή φόρων
και τελών) και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους είχαν
δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση #2 του άρθρου 11 του παρόντος Παραρτήματος, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος ήταν ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
(εδάφια ε και στ του άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/2007).
ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της Χώρας του από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις
ή καταλόγους της Χώρας του, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των
επαγγελματικών οργανώσεων ή καταλόγων αντίστοιχα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, και με
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτά και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα
διενέργειας του Διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
13.1.3. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 13.1.1. και 13.1.2. του παρόντος άρθρου αντίστοιχα.
Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που
το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία
(Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (i) του εδαφίου α) της ως άνω παραγράφου 13.1.1. του
παρόντος άρθρου.
30
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 13.1. έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από
την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας
είναι εγγεγραμμένη η A.E. που είναι υποψήφια Ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια και 7β.12. του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
εταιρείας που είναι υποψήφια Ανάδοχος.
γ) Aν η υποψήφια Ανάδοχος εταιρεία είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ θα υποβάλει (από την Διεύθυνση Ανάπτυξης /
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας, ενώ
για εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 04.04.2011 από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά
τόπους επιμελητηρίου) και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού στο οποίο θα
αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρησής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και η Γενική
Συνέλευση που το έχει τροποποιήσει.
13.1.4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι Συνεταιρισμός:
α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας προέλευσής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά
την παράγραφο 13.1. ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
Διοικητικού του Συμβουλίου του υποψηφίου Αναδόχου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (i) του εδαφίου α) της ως άνω
παραγράφου 13.1.1. του παρόντος άρθρου.
γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β), γ) και δ) του εδαφίου 13.1.1. του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπό συνεταιρισμό ή εκείνα των περιπτώσεων β), γ) και δ) του εδαφίου
13.1.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισμό, ή τέλος της
περίπτωσης β) του εδαφίου 13.1.3. του παρόντος άρθρου εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό.
13.1.5. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της Ένωσης.
13.2. Διευκρινίσεις:
α) Αν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα
βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά θα μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που θα γίνει ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική
αρχής
ή
συμβολαιογράφου
ή
αρμόδιου
επαγγελματικού
οργανισμού
της
χώρας
του
31
διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυναφθεί στη
βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναφέρει αναλυτικά τα
πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη Χώρα του και
θα δηλώσει ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη
βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το
περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν
ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού
προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση
αρχής της χώρας του υπόχρεου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο της παραγράφου
13.1. του παρόντος άρθρου.
β) Εφ΄όσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου
στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα σχετικά
έγγραφα με την μορφή που ισχύουν κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 13.1.
του παρόντος άρθρου.
13.3. Έλεγχος Δικαιολογητικών Υποψήφιου Αναδόχου:
Η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του σφραγισμένου φακέλου, θα
αποστείλει ανακοίνωση στον υποψήφιο Ανάδοχο, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση θα κοινοποιηθεί και στους λοιπούς
διαγωνιζόμενους των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα έχουν αποσφραγιστεί και θα έχουν γίνει αποδεκτές.
Την καθορισμένη, με την ως άνω ανακοίνωση-πρόσκληση, ημέρα, ώρα και τοποθεσία η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα
αποσφραγίσει τον φάκελο των δικαιολογητικών και θα ελέγξει την πληρότητα και ορθότητά τους,
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του υποψηφίου Αναδόχου, λαμβάνουν γνώση
αυτών (των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), μετά από έγγραφη πρόσκληση της Ε.Δ.Δ. στην οποία ορίζονται
ο τόπος και ο χρόνος πρόσβασης στα έγγραφα αυτά.
Η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο,
την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που θα έχει υποβάλει κατ’ εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος Ανάδοχος είτε δεν θα προσκομίσει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 13.1. ή θα έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις Υπεύθυνες Δηλώσεις #1 και
#2 των εδαφίων 11.1.2.3. και 11.1.2.4., αντίστοιχα, του παρόντος Παραρτήματος,
α) η προσφορά του θα απορριφθεί και θα καταπέσει υπέρ του ΩΚΚ η εγγύηση συμμετοχής του στον
Διαγωνισμό
β) η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα καλέσει τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του εγκεκριμένου πρακτικού του 3ου
ΣΤΑΔΙΟΥ της παραγράφου 12.3. (δηλαδή τον δεύτερο υποψήφιο Ανάδοχο) να υποβάλει στο Γραφείο
Προμηθειών του ΩΚΚ, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13.1. με την εκεί περιγραφείσα διαδικασία.
Στην περίπτωση που και αυτός δεν θα προσκομίσει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά
ή θα έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης συνεχίζεται με τον / τους επόμενο / ους υποψηφίους Αναδόχους.
32
Αν κανείς από τους υποψηφίους Αναδόχους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο
Διαγωνισμός ακυρώνεται.
13.4. Αποτελέσματα του Διαγωνισμού και Κοινοποίησή τους:
Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΩΚΚ, μέσω του Τμήματος Προμηθειών, Πρακτικό [Πρακτικό Ε.Δ.Δ.#4] με το οποίο :
- θα τεκμηριώσει τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 13.3., (με εκτενή αναφορά στις προσφορές που
τυχόν θα έχουν απορριφθεί κατά τη διάρκειά της και τους λόγους απόρριψής μιας εκάστης και συνημμένα
όλα, καθώς και με αναφορά στα στοιχεία του φακέλου της παραγράφου 13.1. του υποψηφίου Αναδόχου στον
οποίο η Ε.Δ.Δ. θα προτείνει να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός), και
- θα εισηγηθεί είτε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στον πρώτο υποψήφιο Ανάδοχο εξ εκείνων του
Συγκριτικού Πίνακα ο οποίος θα έχει καταθέσει έγκαιρα και ορθά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, είτε την
ακύρωση του Διαγωνισμού (περίπτωση κατά την οποία κανείς από τους υποψηφίους Αναδόχους δεν
προσκομίσει έγκαιρα και ορθά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ αφού θα λάβει υπόψη:
- την εισήγηση / γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ και
- τα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του προτεινόμενου υποψήφιου Αναδόχου,
θα αποφασίσει είτε για την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την έγκριση ανάθεσης της προμήθειας είτε για
την ακύρωση του Διαγωνισμού.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ περί κατακύρωσης του Διαγωνισμού στη συνέχεια θα
κοινοποιηθεί με αποδεικτικό παραλαβής στους συμμετέχοντας στην τελική φάση του Διαγωνισμού, με την
έννοια και την διευκρίνιση της πληροφόρησης και όχι της σύναψης σύμβασης, για την τυχόν υποβολή
προδικαστικών προσφυγών. Η προθεσμία του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) αναστέλλει την σύναψη
της σύμβασης.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής προδικαστικών προσφυγών, η διαδικασία της κατακύρωσης
ολοκληρώνεται όπως περιγράφεται κατωτέρω, στο άρθρο 14.
13.5. Δικαίωμα Ματαίωσης / Επανάληψης του Διαγωνισμού:
Η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ με γνωμοδότηση της είναι δυνατόν να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ, μία
εκ των κάτωθι περιπτώσεων:
α) Να αποφασίσει, αζημίως για το ΩΚΚ, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού που
προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις
περιπτώσεις:

παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των
διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.
β) Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης.
γ) Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007.
δ) Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 13.3 του παρόντος παραρτήματος.
33
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 14. Κατακύρωση Διαγωνισμού – Σύμβαση Προμήθειας
14.1. Κατακύρωση του Διαγωνισμού
Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ και θα ανακοινωθεί με
ανάρτησή της στον ιστότοπο του ΩΚΚ.
Στον υποψήφιο που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος θα αποσταλεί εγγράφως και με αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική
ανακοίνωση της κατακύρωσης – πρόσκληση προς υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας. Η ανακοίνωση αυτή
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τα προς προμήθεια είδη.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της Διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο
Σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη.
ε) Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης.
Με την ανακοίνωση κατακύρωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης
Προμήθειας που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Aν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο η ανακοίνωση θα απευθυνθεί στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα,
αν υπάρχει, άλλως θα του αποσταλεί με fax.
Η ανακοίνωση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο ισχύος των
προσφορών, αν συμφωνεί και ο Ανάδοχος.
14.2. Υπογραφή Σύμβασης:
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω
στοιχεία :
α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος
είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία.
β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το κατακυρωθέν έργο, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10%
της συμβατικής αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι θα έχει κληθεί εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση
μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται:
α) θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της
Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενα,
και
β) θα καταπέσει υπέρ του ΩΚΚ η εγγύηση συμμετοχής,
γ) η Ε.Δ.Δ. θα καλέσει τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του εγκεκριμένου Πρακτικού Ε.Δ.Δ. #3 (του
άρθρου 12.3) και θα εφαρμόσει τη διαδικασία του ανωτέρω άρθρου 15, για την επιλογή νέου Αναδόχου,
δ) το ΩΚΚ
θα δικαιούται να ζητήσει από το έκπτωτο Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε ζημίας που του
προξένησε εξαιτίας της άρνησής του να υπογράψει τη Σύμβαση, ιδίως δε το τυχόν μεγαλύτερο τίμημα που
θα κληθεί να καταβάλει.
34
Η Σύμβαση Προμήθειας θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και θα υπογραφεί και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και συγκεκριμένα αφενός από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΩΚΚ και αφετέρου
από τον ίδιο Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Το κείμενο της Σύμβασης θα υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως η προσφορά, η
Διακήρυξη, τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για όσα σημεία δεν θα ρυθμίζονται με την Σύμβαση Προμήθειας, θα ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις του
Κανονισμού Προμηθειών του ΩΚΚ.
14.3. Αναγγελία Σύμβασης στην Ε.Ε.Ε.Ε.
Το ΩΚΚ θα αποστείλει στην Ε.Ε. την Διακήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης το
αργότερο 48 ημέρες μετά την υπογραφή της, σε τήρηση της υποχρέωσής του για την ex post δημοσιότητα
στην Ε.Ε.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 15. Εγγυήσεις
15.1. Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
15.1.1.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα εκδοθεί υπέρ του διαγωνιζόμενου, για ποσό που θα αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5%, επί του προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, εκάστου είδους για την προμήθεια του οποίου
θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό (βλέπε Πίνακα 2.3.).
Πίνακας 2.3. Εγγυήσεις Συμμετοχής
ΥΛΙΚΟ
ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ (40X40 4ply X-RAY)
ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΑΤΜΟΥ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mx25cm ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΑΙΝΙΑ AUTOCLAVE -ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΧΑΡΤΙ 80Χ80 cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΙ 100x100cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200m x 7,5 cm ΕΠΙΠΕΔΟ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200 m x 15 cm ΕΠΙΠΕΔΟ
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100Χ200cm
ΧΑΡΤΙ 50x50cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 30cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 20cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200m x 100mm ΕΠΙΠΕΔΟ
ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TRAY LINER
ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 120X140
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ
ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100mm X 70mm.
ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150mm X 70mm
ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 300mm ή 350mm
X70mm.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤOΣ.
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.
Προϋπολογισμός
Εγγύηση
Συμμετοχής
18.100,0 €
905,0 €
23.780,0 €
1.000,0 €
1.189,0 €
50,0 €
820,0 €
3.470,0 €
1.920,0 €
7.600,0 €
130,0 €
660,0 €
1.480,0 €
950,0 €
14.000,0 €
160,0 €
890,0 €
320,0 €
2.000,0 €
70,0 €
3.250,0 €
2.400,0 €
700,0 €
750,0 €
41,0 €
173,5 €
96,0 €
380,0 €
6,5 €
33,0 €
74,0 €
47,5 €
700,0 €
8,0 €
44,5 €
16,0 €
100,0 €
3,5 €
162,5 €
120,0 €
35,0 €
37,5 €
360,0 €
1.850,0 €
1.020,0 €
18,0 €
92,5 €
51,0 €
35
ΥΛΙΚΟ
Προϋπολογισμός
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.
ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150 Χ 200 mm
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ300cm
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 205 X 400 mm
ΤΕΣΤ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (BOWIE-DICK) ΑΤΜΟΥ
ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟ ΓΑΖΑ 8Χ8 XRAY
ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ.
SPRAY ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ- ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
ΣΕΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
SPRAY ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΑΖΑ 5Χ5 ΑΠΛΗ
ΓΑΖΑ 10Χ20 XRAY
ΓΑΖΑ 10Χ10 ΑΠΛΗ
ΓΑΖΑ 10Χ10 Χ-RAY
ΓΑΖΑ 10Χ20 ΑΠΛΗ 12LY
ΦΑΚΑΡΟΛΑ Ν.7 25μέτρα
15.1.2.
Εγγύηση
Συμμετοχής
1.020,0 €
51,0 €
2.500,0 €
125,0 €
420,0 €
3.760,0 €
2.800,0 €
6.800,0 €
2.970,0 €
350,0 €
135,0 €
1.030,0 €
40,0 €
21,0 €
188,0 €
140,0 €
340,0 €
148,5 €
17,5 €
6,8 €
51,5 €
2,0 €
820,0 €
2.230,0 €
3.080,0 €
41,0 €
111,5 €
154,0 €
18.200,0 €
910,0 €
3.400,0 €
2.730,0 €
2.370,0 €
170,0 €
136,5 €
118,5 €
7.130,0 €
300,0 €
17.760,0 €
7.900,0 €
58.000,0 €
230,0 €
2.950,0 €
1.500,0 €
356,5 €
15,0 €
888,0 €
395,0 €
2.900,0 €
11,5 €
147,5 €
75,0 €
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει :
α) να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της Διακήρυξης,
β) να κατατεθεί στο ΩΚΚ κατά την υποβολή της προσφοράς,
γ) να ισχύει για χρονική περίοδο η οποία θα υπερβαίνει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς (που
προβλέπεται από τη Διακήρυξη) κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25§7 του
Π.Δ. 118/2007 αναλογικά εφαρμοζόμενα.
15.1.3.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αρνηθεί να
υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, ή να εκπληρώσει
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό,
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενα,
οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΩΚΚ μετά την έκδοση
σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
15.2.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
36
15.2.1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα υποχρεούται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) της συμβατικής αξίας των κατακυρωθέντων υλικών
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
15.2.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης θα πρέπει:
α) να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της Διακήρυξης
β) να κατατεθεί στο ΩΚΚ πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης,
γ) να επιστραφεί μετά την λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους,
δ) να ισχύει μέχρι την επιστροφή της.
15.3. Όργανα που Εκδίδουν Εγγυητικές Επιστολές:
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατώνμελών αυτό το δικαίωμα.
Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα σε κράτος του Ε.Ο.Χ. ή σε Χώρα–μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή σε τρίτη Xώρα
που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης
εγγυήσεων. Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
15.4. Λοιπά στοιχεία
Οι ανωτέρω εγγυήσεις είναι δυνατόν να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων
το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις ενώσεων προσώπων ή
κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας θα ισούται
με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό
συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Άρθρο 16. Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλονται μαζί με την προσφορά γίνονται δεκτές, εφόσον φέρουν την ένδειξη
«Εναλλακτική προσφορά για το υλικό .............» και δεν είναι περισσότερες της μίας για κάθε προσφερόμενο είδος.
Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
Άρθρο 17. Προδικαστικές Προσφυγές
17.1. Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4§6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
που προβλέπουν την άσκηση προσφυγών (ενστάσεων) κατά πράξεων ή παραλείψεων.
Κατά συνέπεια στον παρόντα Διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων.
17.2. Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το
ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. της περίληψης της Διακήρυξης
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν
τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της Διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από το
ΩΚΚ, οπότε η δεκαήμερη προθεσμία τρέχει από την επομένη της ημερομηνίας αυτής- είναι η ημερομηνία λήξης
37
της δεκαήμερης προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου, ήτοι
μέχρι και την 17/11/14. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.
Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται στο ΩΚΚ και αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών
μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των
ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη.
Το ΩΚΚ υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της
προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της
προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής,
μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του
αρμόδιου δικαστηρίου.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση
αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης.
17.3. Συμμετέχων στον Διαγωνισμό, εφόσον δεν ασκήσει εμπρόθεσμα προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4§1 του
Ν. 3886/2010 κατά της Διακήρυξης ή τυχόν τέτοια προσφυγή απορριφθεί, θα θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν θα δύναται, με την προσφορά του ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Επίσης, με την κατάθεση της
προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος θα θεωρείται ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της
προμήθειας, των πηγών προέλευσης των υλικών κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη.
17.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση
προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4§1 αυτού σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού μέχρι την απόφαση
κατακύρωσης.
Άρθρο 18. Έκπτωση Αναδόχου
18.1. Το ΩΚΚ θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για όλη ή μέρος της προμήθειας για τους λόγους
που περιγράφονται στο άρθρο 34§1 και 2, του Π.Δ. 118/2007 αναλογικά εφαρμοζόμενου. Η έκπτωση θα
γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ., οπότε και θα καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ του ΩΚΚ η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης κατά
περίπτωση.
18.2. Οι κυρώσεις που θα επιβληθούν στον έκπτωτο Ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34§5, του Π.Δ.
118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση, εξ αιτίας της οποίας θα έχει κηρυχθεί έκπτωτος,
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΩΚΚ, δεν θα επέλθει η έκπτωση, ούτε θα του επιβληθούν οι
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 19. Προκαταβολές
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Άρθρο 20. Πληρωμές
20.1. Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ, και αφού αφαιρεθούν οι
προβλεπόμενες κρατήσεις με την προσκόμιση του τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής του Αναδόχου και
Πιστοποιητικού Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
38
Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκάστου τιμολογίου εκδίδεται και παραδίδεται στον φορέα εξοφλητική
απόδειξη του Αναδόχου.
20.2. Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον
τρόπο ή χρόνο εξόφλησης του τιμήματος ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει ποινή αποκλεισμού και δε θα
ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ΩΚΚ και δε δημιουργεί καμία υποχρέωση του ΩΚΚ προς τον
διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον διαγωνιζόμενου έναντι του ΩΚΚ.
Άρθρο 21. Ανωτέρα Βία
21.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης θα οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
επικαλούμενη ανωτέρα βία θα αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
 Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του
διαγωνιζόμενου ή του Αναδόχου.
 Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του διαγωνιζόμενου ή του Αναδόχου.
 Θεομηνία (πλημμύρα, σεισμός)
 Πόλεμος
 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών ή / και εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo).
 Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.
21.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει
στην προηγούμενη παράγραφο, θα οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ΩΚΚ τους σχετικούς λόγους και τα
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στο
Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην
ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία,
χάνει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
140-00-006
Γάζα λαπαροτομίας (Διαστάσεων 40χ40 στα 4 ply X-RAY)
*Να είναι προπλυμένη. *Να έχει υψηλή απορροφητικότητα. *Να έχει ως πρώτη ύλη 100% βαμβάκι
χωρίς κόλλα. *Μη αλκαλική, μη όξινη. *Να φέρει φαρδύ ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα (σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές φαρμακοποιίας), υφασμένο, όχι θερμοσυγκολλημένο. *Να φέρει κορδόνι
ασφαλείας. *Να έχει γαζομένες απολήξεις.
150-02-005
Αμπούλες βιολογικού ελέγχου κλιβάνου ατμού
*Με ικανότητα γρήγορης (maximum 3ώρες) και ασφαλούς ανάγνωσης του αποτελέσματος. *Να είναι
κατάλληλες για κύκλους αποστείρωσης 121 °C-134 °C σε κλιβάνους υψηλού κενού. *Να κατατίθεται
πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με ΕΝ ΙSΟ 11138-3-1 επί ποινής απόρριψης και από
ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό. *Να είναι σύμφωνες με ΔΥ8δ/Γ.Π.010.130648. *Να
προσφέρονται 2 επωαστήρες με δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων
αποστείρωσης.
150-02-013
Ρολλό αποστείρωσης 25cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
2
*Από ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m χωρίς ινίδια. *Έγχρωμο μαλακό διαφανές φίλμ πολλαπλών
στρώσεων, με δείκτες ατμού τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα στο εσωτερικό της πρόσθιας χάρτινης
επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας, στη γραμμή συγκόλλησης. *Να έχουν πολλαπλή
θερμοσυγκόλληση ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. *Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με ΕΝ 868-3 και 5, ISO 11607.01 και 02.
150-02-018
Ταινία Autoclave- Εξωτερικός χημικός δείκτης
*Μεγάλη ικανότητα κόλλησης. *Έντονη αλλαγή του χημικού δείκτη, φάρδους 3/4, 19mm. *Να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης στη συσκευασία. *Να είναι σε ατομική συσκευασία. *Να είναι
σύμφωνο με ISO 111-40.
150-02-022
Xαρτί αποστείρωσης διαστάσεων 80χ80
*Να είναι μαλακό χαρτί από επεξεργασμένη κυτταρίνη ενισχυμένο με ίνες latex για μεγαλύτερη
αντοχή. *Να έχει υψηλή αντοχή, μεγάλη αδιαβροχότητα. * Να είναι χωρίς ινίδια, μαλακό, απαλλαγμένο
σορβιτόλης. *Να έχει δυνατότητα 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης. *Να έχει συμπεριφορά
υφάσματος. *Να έχει μειωμένη μηχανική μνήμη. *Να ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 868-2 και τα ISO
11607.01 και 02.
150-02-031
Δείκτης ατμού χημικός εσωτερικός
*Με άμεση και αξιόπιστη αλλαγή της χημικής ουσίας σε συγκεκριμένη παράμετρο αποστείρωσης (121
°C-134 °C) κύκλους ατμού. *Με μόνιμη χρωματική αναφορά. *Μη τοξικός. *Να φέρει διακεκομένη
γραμμή στη μέση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται ο μισός. *Να είναι σε μορφή
χάρτινης λωρίδας. *Να αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης στη συσκευασία. *Να είναι
σύμφωνο με ΕΝ 867-1. *Να είναι Class D. *Να είναι σύμφωνο ΔΥ 8δ/Γ.Π.010.130648.
150-02-032
Xαρτί αποστείρωσης διαστάσεων 100χ100
*Να είναι μαλακό χαρτί από επεξεργασμένη κυτταρίνη ενισχυμένο με ίνες latex για μεγαλύτερη
αντοχή. *Να έχει υψηλή αντοχή, μεγάλη αδιαβροχότητα. * Να είναι χωρίς ινίδια, μαλακό, απαλλαγμένο
σορβιτόλης. *Να έχει δυνατότητα 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης. *Να έχει συμπεριφορά
υφάσματος. *Να έχει μειωμένη μηχανική μνήμη. *Να ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 868-2 και τα ISO
11607.01 και 02.
150-02-033
Ρολλό αποστείρωσης 7,5cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
*Από ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2 χωρίς ινίδια. *Έγχρωμο μαλακό διαφανές φίλμ πολλαπλών
στρώσεων, με δείκτες ατμού τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα στο εσωτερικό της πρόσθιας χάρτινης
επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας, στη γραμμή συγκόλησης. *Να έχουν πολλαπλή
θερμοσυγκόλληση ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. *Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με ΕΝ 868-3 και 5, ISO 11607.01 και 02.
40
150-02-034
Ρολλό αποστείρωσης 15cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
*Από ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2 χωρίς ινίδια. *Έγχρωμο μαλακό διαφανές φιλμ πολλαπλών
στρώσεων, με δείκτες ατμού τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα στο εσωτερικό της πρόσθιας χάρτινης
επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας, στη γραμμή συγκόλλησης. *Να έχουν πολλαπλή
θερμοσυγκόλληση ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. *Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με ΕΝ 868-3 και 5, ISO 11607.01 και 02.
150-02-035
Θήκες αποστείρωσης διαστάσεων 100χ200cm
2.
*Να είναι επίπεδες. *Με ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m *Να φέρουν έγχρωμο μαλακό διαφανές φιλμ
πολλαπλών στρώσεων. * Με δείκτες ατμού τυπωμένους ανά τακτά διαστήματα στο εσωτερικό μέρος
της πρόσθιας χάρτινης επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας. *Να είναι κατά το ένα μέρος κλειστές
και κατά το άλλο θερμοσυγκολλούμενες. *Να είναι σύμφωνες με ΕΝ 868-3 και 5 και ISO 11607.01 και
02.
150-02-036
Xαρτί αποστείρωσης διαστάσεων 50χ50
*Να είναι μαλακό χαρτί από επεξεργασμένη κυτταρίνη ενισχυμένο με ίνες latex για μεγαλύτερη
αντοχή. *Να έχει υψηλή αντοχή, μεγάλη αδιαβροχότητα. * Να είναι χωρίς ινίδια, μαλακό, απαλλαγμένο
σορβιτόλης. *Να έχει δυνατότητα 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης. *Να έχει συμπεριφορά
υφάσματος. *Να έχει μειωμένη μηχανική μνήμη. *Να ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 868-2 και τα ISO
11607.01 και 02.
150-02-040
Προστατευτικές Θήκες Εργαλείων
*Με οπές για καλή διείσδυση του ατμού και ταυτόχρονη προστασία ειαίσθητων χειρουργικών
εργαλείων. *Με μικρή ποσότητα λιπαντικής ουσίας συμβατή με τη διαδικασία αποστείρωσης με ατμό.
*Να είναι ευρείας γκάμας για να καλύπτεται όλο το φάσμα των εργαλείων.
150-02-059
Ρολλό αποστείρωσης 30cm x 200m
ΕΠΙΠΕΔΟ
*Από ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2 χωρίς ινίδια. *Έγχρωμο μαλακό διαφανές φίλμ πολλαπλών
στρώσεων, με δείκτες ατμού τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα στο εσωτερικό της πρόσθιας χάρτινης
επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας, στη γραμμή συγκόλλησης. *Να έχουν πολλαπλή
θερμοσυγκόλληση ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. *Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με ΕΝ 868-3 και 5, ISO 11607.01 και 02.
150-02-060
Ρολλό αποστείρωσης 20cm x 200m ΕΠΙΠΕΔΟ
*Από ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2 χωρίς ινίδια. *Έγχρωμο μαλακό διαφανές φίλμ πολλαπλών
στρώσεων, με δείκτες ατμού τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα στο εσωτερικό της πρόσθιας χάρτινης
επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας, στη γραμμή συγκόλησης. *Να έχουν πολλαπλή
θερμοσυγκόλληση ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. *Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με ΕΝ 868-3 και 5, ISO 11607.01 και 02.
150-02-061
Ρολλό αποστείρωσης 100cm x 200m
ΕΠΙΠΕΔΟ
*Από ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2 χωρίς ινίδια. *Έγχρωμο μαλακό διαφανές φίλμ πολλαπλών
στρώσεων, με δείκτες ατμού τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα στο εσωτερικό της πρόσθιας χάρτινης
επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας, στη γραμμή συγκόλλησης. *Να έχουν πολλαπλή
θερμοσυγκόλληση ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. *Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με ΕΝ 868-3 και 5, ISO 11607.01 και 02.
16
150-02-064
Χαρτί επίστρωσης δίσκων εργαλείων TRAY-LINER
*Διαστάσεις 34χ25cm. *Να είναι λευκό. *Από 100% καθαρή κυτταρίνη. *Υψηλής απορροφητικότητας
και αντοχής για επίστρωση χειρουργικών σετ. *Να φέρει πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού
οίκου.
17
150-02-066
Λάδι συντήρησης εργαλείων
*Να είναι συμβατό με τη διαδικασία αποστείρωσης με ατμό. *Να φέρει σήμανση CE. *Να αναγράφεται
η ημερομηνία λήξης στη συσκευασία. *Να αναγράφεται η ποσότητα κάθε συσκευασίας.
9
10
11
12
13
14
15
41
18
150-02-082
19
150-02-083
20
150-02-086
21
22
23
24
25
Χαρτί αποστείρωσης Non-Woven 120x140
*Να είναι πολύ ανθεκτικό, απαλό και με συμπεριφορά υφάσματος. *Να είναι πάνω από 70gr/m².
*Χωρίς μηχανική μνήμη. *Να είναι απόλυτα αδιαπέραστο (πλήρη αδιαβροχότητα). *Να έχει συνθετικές
και κυτταρινούχες ίνες. *Να είναι κατάλληλο για μεγάλα σετ. *Να έχει δυνατότητα 6μηνης διατήρησης
της αποστείρωσης. *Να είναι σύμφωνο με ΕΝ 868-2 και ISO 11607.01 και 02.
Χημικός Δείκτης ατμού ολοκληρωμένος
*Να είναι class 5, ισοδύναμος του βιολογικού δείκτη. *Να είναι σε μορφή ταμπλέτας με μετακινούμενη
μελάνη σε παράθυρο με χρωματικό διαχωρισμό έγκυρης και αποτυχημένης αποστείρωσης για
προγράμματα 118 °C-138 °C. *Να είναι απαλλαγμένος από μόλυβδο, βαρέα μέταλλα και latex. *Να
είναι σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από ηλιακό φως και υγρασία. *Να κατατίθεται
πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με ΕΝ ISO 11140-1 και από ανεξάρτητο κοινοποιημένο
οργανισμό. *Να είναι είδος σύμφωνο με ΔΥ8δ/Γ.Π.014130648.
Ρολό για κλίβανο πλάσματος 100mmx70mm
*Να είναι ειδικό για κλίβανο STERRAD. *Με δείκτες STERRAD τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα
εκτός της περιοχής εργασίας. *Να φέρει 2 όψεις εκ των οποίων η μία να είναι από διαφανές φιλμ
υψηλής ποιότητας και η άλλη από ειδικό χαρτί (καθαρό πολυεστέρα και πολυαιθυλένιο). *Να φέρει
πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου για κλίβανο STERRAD και σήμανση CE. *Να είναι σύμφωνο
με ΕΝ 868-1,-5 και -9 και ISO 11607.01. Να έχουν πάχος στεγανότητας 6mm τουλάχιστον και να
παρέχουν άριστη αντίσταση διείσδυσης βακτηριδίων. *Να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας
του προσφερόμενου υλικού, ότι πληρεί τις συνθήκες αποστείρωσης. *Να είναι ανθεκτικά.
150-02-087
Ρολό για κλίβανο πλάσματος 150mmx70mm
*Να είναι ειδικό για κλίβανο STERRAD. *Με δείκτες STERRAD τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα
εκτός της περιοχής εργασίας. *Να φέρει 2 όψεις εκ των οποίων η μία να είναι από διαφανές φιλμ
υψηλής ποιότητας και η άλλη από ειδικό χαρτί (καθαρό πολυεστέρα και πολυαιθυλένιο). *Να φέρει
πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου για κλίβανο STERRAD και σήμανση CE. *Να είναι σύμφωνο
με ΕΝ 868-1,-5 και -9 και ISO 11607.01. Να έχουν πάχος στεγανότητας 6mm τουλάχιστιον και να
παρέχουν άριστη αντίσταση διείσδυσης βακτηριδίων. *Να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας
του προσφερόμενου υλικού, ότι πληρεί τις συνθήκες αποστείρωσης. *Να είναι ανθεκτικά.
150-02-090
Ρολό για κλίβανο πλάσματος 300 ή 350mmx70mm
*Να είναι ειδικό για κλίβανο STERRAD. *Με δείκτες STERRAD τυπωμένους σε πυκνά διαστήματα
εκτός της περιοχής εργασίας. *Να φέρει 2 όψεις εκ των οποίων η μία να είναι από διαφανές φιλμ
υψηλής ποιότητας και η άλλη από ειδικό χαρτί (καθαρό πολυεστέρα και πολυαιθυλένιο). *Να φέρει
πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου για κλίβανο STERRAD και σήμανση CE. *Να είναι σύμφωνο
με ΕΝ 868-1,-5 και -9 και ISO 11607.01. Να έχουν πάχος στεγανότητας 6mm τουλάχιστιον και να
παρέχουν άριστη αντίσταση διείσδυσης βακτηριδίων. *Να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας
του προσφερόμενου υλικού, ότι πληρεί τις συνθήκες αποστείρωσης. *Να είναι ανθεκτικά.
150-02-092
Βιολογικός Δείκτης για Κλίβανο Πλάσματος
*Να διαθέτουν τον Bacillus Sterothermophilus σε πληθυσμό >1,8 εκατομ. *Να είναι κατάλληλος για
κλίβανο STERRAD *Να φέρει πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου για κλίβανο STERRAD. *Να
φέρει χημικό δείκτη στην amp για επιβεβαίωση του αποτελέσματος. *Να έχουν πιστοποίηση
καταλληλότητας CE και να είναι σύμφωνο με ΔΥ8δ/Γ.Π.010.130648. *Να κατατεθεί πιστοποιητικό
καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού ότι πληρεί τις συνθήκες αποστείρωσης.
150-02-093
Χημικός Δείκτης για Κλίβανο Πλάσματος
*Να είναι σε ταινίες. *Να μην είναι τοξικός. *Να παρέχει ασφαλή ένδειξη για τη σωστή διαδικασία
αποστείρωσης. *Να φέρει πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου για κλίβανο STERRAD. *Να είναι
σύμφωνος με ΕΝ ISO 11140 και 1 και ΔΥ8δ/Γ.Π.010.130648. *Κάθε πακέτο να συνοδεύεται από
τεχνικές οδηγίες. *Να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού ότι πληροί
τις συνθήκες αποστείρωσης.
150-02-094
Ενισχυτής Αποστείρωσης για Κλίβανο Πλάσματος
*Κατάλληλος για σύνδεση σε εργαλεία με αυλούς ή διάμετρο 1mm-3mm. *Να συνοδεύεται από τον
αντίστοιχο προσαρμογέα για την απελευθέρωση H2O2 σε κάθε θύρα του εργαλείου. *Να φέρει
πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου για κλίβανο STERRAD. *Να περιέχουν H2O2 σε πυκνότητα
≈58%. *Να έχουν πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνο με ΔΥ8δ/Γ.Π.010.130648.
42
26
150-02-095
Κασέτες αποστείρωσης για Κλίβανο Πλάσματος
*Να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας ότι πληρεί τις συνθήκες αποστείρωσης. *Να είναι
πιστοποιημένες για χρήση σε κλίβανο STERRAD. *Η κάθε κασέτα να είναι ένα ασφαλές κλειστό
κύκλωμα με εξωτερικό χημικό δείκτη. *Να φέρει ένδειξη για τυχόν διαρροή. *Να διοχετεύει μια
προκαθορισμένη ποσότητα H2O2 ανά κύκλο αποστείρωσης. *Να είναι ασφαλές για τον χρήστη. *Να
φέρει σήμανση CE και να είναι σύμφωνο ΔΥ8δ/Γ.Π.010.130648.
27
150-02-096
Προσαρμογέας Ενισχυτής για Κλίβανο Πλάσματος
*Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις. *Να φέρουν πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου για
κλίβανο STERRAD. *Να είναι συμβατός με τους ενισχυτές αποστείρωσης.
150-02-097
Θήκες αποστείρωσης διαστάσεων 150x200cm
*Να είναι επίπεδες. *Με ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2. *Να φέρουν έγχρωμο μαλακό διαφανές φιλμ
πολλαπλών στρώσεων. * Με δείκτες ατμού τυπωμένους ανά τακτά διαστήματα στο εσωτερικό μέρος
της πρόσθιας χάρτινης επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας. *Να είναι κατά το ένα μέρος κλειστές
και κατά το άλλο θερμοσυγκολλούμενες. *Να είναι σύμφωνες με ΕΝ 868-3 και 5 και ISO 11607.01 και
02.
150-02-98
Θήκες αποστείρωσης διαστάσεων 150x300cm
*Να είναι επίπεδες. *Με ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2. *Να φέρουν έγχρωμο μαλακό διαφανές φιλμ
πολλαπλών στρώσεων. * Με δείκτες ατμού τυπωμένους ανά τακτά διαστήματα στο εσωτερικό μέρος
της πρόσθιας χάρτινης επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας. *Να είναι κατά το ένα μέρος κλειστές
και κατά το άλλο θερμοσυγκολλούμενες. *Να είναι σύμφωνες με ΕΝ 868-3 και 5 και ISO 11607.01 και
02.
150-02-100
Θήκες αποστείρωσης διαστάσεων 205x400cm
*Να είναι επίπεδες. *Με ανθεκτικό χαρτί βάρους 70gr/m2. *Να φέρουν έγχρωμο μαλακό διαφανές φιλμ
πολλαπλών στρώσεων. * Με δείκτες ατμού τυπωμένους ανά τακτά διαστήματα στο εσωτερικό μέρος
της πρόσθιας χάρτινης επιφάνειας εκτός της περιοχής εργασίας. *Να είναι κατά το ένα μέρος κλειστές
και κατά το άλλο θερμοσυγκολλούμενες. *Να είναι σύμφωνες με ΕΝ 868-3 και 5 και ISO 11607.01 και
02.
150-03-006
Τεστ Κλιβάνου Ατμού (Bowie-Dick)
*Να είναι έτοιμο προσυναρμολογημένο πακέτο. *Να είναι κατάλληλο για κλίβανο ατμού. *Να είναι
απαλλαγμένο από μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα. *Να είναι εύκολο στη χρήση. *Να φέρει χημικό
δείκτη στην εξωτερική επιφάνεια του πακέτου. *Να είναι σύμφωνο με ΔΥ8δ/Γ.Π. 014130648 και να
κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ISO 11140-1 και 4 επί ποινή απόρριψης. *Να αποτελείται
από ένα φύλλο δείκτη που να φέρει χημική μελάνη και να βρίσκεται στο μέσο μιας πορώδους
στοιβάδας χάρτινων φύλλων (τουλάχιστον 300). *Να φέρει φύλλο οδηγιών στα ελληνικά. *Να έχει
θέσεις καταγραφής για αρχειοθέτηση.
32
150-03-009
Τολύπια από γάζα μεγέθους 8χ8cm ακτινοσκιερα
*Να είναι από 100% βαμβάκι υψηλής απορροφητικότητας. *Να είναι από γάζα καθαρή από κάθε
χημική ουσία με διπλωμένες απολήξεις χωρίς ξέφτια *Να είναι ακτινοσκιερά. * Με φαρδύ υφασμένο
ακτινοσκιερό νήμα.
33
150-03-012
Χαρτί Καταγραφής Κλιβάνου Ατμού
*Να αποτελείται από μια ημιαναλώσιμη συσκευασία και ειδικούς χημικούς δείκτες μη τοξικούς, με
εμφανή μεταβολή χρώματος.
150-03-013
Spray Εργαλείων
*Να φέρει σήμανση CE και άδεια Γ.Χ.Κ. *Να μην αφήνει κατάλοιπα. *Να είναι ελαφρύ, υδατοδιαλυτό.
*Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη των εργαλείων. *Να είναι τοξικολογικά ασφαλές. *Να είναι
συμβατό με τη διαδικασία αποστείρωσης με ατμό.
150-03-015
Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων
*Να αφαιρεί σκουριά και αποχρωματισμούς. *Να φέρει έγκριση Γ.Χ.Κ. Και σήμανση CE. *Να είναι
υπερσυμπυκνωμένο και να δίδεται η σύστασή του. *Να είναι χωρητικότητας 1lt. *Να κατατεθεί
φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά.
28
29
30
31
34
35
43
36
150-03-018
Υγρό στεγνωτικό-γυαλιστικό χειρουργικών εργαλείων
*Κατάλληλο για τα αυτόματα πλυντήρια του νοσοκομείου (Gettinge). *Με τασιενεργά και
γαλακτωματοποιητές. *Να μειώνει το χρόνο και τη θερμοκρασία στεγνώματος. *Να είναι τοξικολογικά
ελεγμένο σύμφωνα με ISO EN 10993 (να κατατεθεί σύμφωνη με αυτό μελέτη που να το αποδεικνύει).
*Να φέρει CE και άδεια Γ.Χ.Κ. *Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα
Ελληνικά. *Να δοθεί κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος αλλά και κόστος διαλύματος μετά την
προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.
37
150-03-025
Φίλτρα κυτίων αποστείρωσης
*Να είναι κατάλληλα για κυτία AESCULAP. *Να είναι μιας χρήσης. *Να φέρουν δείκτη αποστείρωσης.
*Να είναι διαμέτρου 190mm.
150-03-036
Ασφαλείες κυτίων αποστείρωσης
*Να είναι λογχοειδείς. *Να είναι από πλαστικό ιατρικής ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ 867-2. *Να μην
σπάνε κατά το κλείσιμο. *Να είναι κατάλληλες για κυτία AESCULAP. *Να κατατεθεί ξενόγλωσσο και
ελληνικό φυλλάδιο.
150-03-038
Υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων με εμβάπτιση
*Χωρίς αλδεϋδες και άλατα αμμωνίου. *Βακτηριοκτόνο. *Μυκητοκτόνο και ιοκτόνο σε 15'. *Να είναι
κατάλληλο για συνεχόμενη πολύωρη εμβάπτιση (τουλάχιστον 24h), χαμηλού αερισμού. *Να φέρει
σήμανση CE και άδεια Γ.Χ.Κ. *Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα
ελληνικά. *Να δοθεί το κόστος του προϊόντος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.
40
150-03-039
Χημικός Δείκτης Ελέγχου Πλύσης Χειρουργικών Εργαλείων
*Να αποτελείται από α)Μεταλλική θήκη ανθεκτική στη διάβρωση και τριβή που το σχήμα της να
επιτρέπει τον έλεγχο όλων των κατευθύνσεων β)Να φέρει στην επιφάνειά του μη τοξική φόρμουλα που
να "μιμείται" το οργανικό φορτίο των εργαλείων. Να αποτελείται από μείγμα πρωτεϊνων,
πολυσακχαριτών. *Να ελέγχει την ποιότητα του καθαρισμού, σύμφωνα με το ISO/EN 15883, BS 2745.
*Να είναι σύμφωνο με την ΔΥ8δ/Γ.Π.014130648.
41
150-03-040
Σετ Ελέγχου Φορτίου Κλιβάνου Ατμού
*Να αποτελείται από: α)Μια σπειροειδή ημι-αναλώσιμη συσκευή β)Ειδικούς χημικούς δείκτες ατμού, μη
τοξικούς με απότομη μεταβολή χρώματος, με εκτυπωμένο το χρώμα αλλαγής.
42
150-03-045
Ετικέτες Κυτίων Αποστείρωσης
*Να φέρουν δείκτη αποστείρωσης. *Να είναι διαστάσεων 18χ60mm. *Να είναι κατάλληλες για
containers AESCULAP. *Να αναφερθεί η ποσότητα της κάθε συσκευασίας.
150-03-048
Υγρό απορρυπαντικό αλκαλικό χειρουργικών εργαλείων
*Κατάλληλο για αυτόματα πλυντήρια Gettinge. *Αλκαλικής σύστασης με PH>10, με προσθήκη
ενζύμων και τασιενεργών. *Μη καυστικό για το δέρμα και επιβλαβές για το χρήστη. *Φιλικό για το
περιβάλλον. *Συμβατό με τα εργαλεία (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας επί ποινή
απόρριψης). *Να είναι δραστικό έναντι prions. *Δυνατότητα ελέγχου υπολειμματικότητας βάσει ΕΝ
15883-1. *Σήμανση CE και έγκριση Γ. Χ. Κ. *Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή
μετάφραση στα Ελληνικά. *Να κατατεθούν τα ζητούμενα πιστοποιητικά. *Να είναι σύμφωνο με
ΔΥ8δ/Γ.Π.014130648.
44
150-03-050
Spray Εργαλείων
*Λιπαντικό χωρίς να αφήνει υπολείμματα. *Συμβατό με τη διαδικασία αποστείρωσης με ατμό. *Να μην
είναι τοξικό(να κατατεθεί τοξικολογική μελέτη). *Να φέρει σήμανση CE και άδεια Γ.Χ.Κ. *Να φέρει
μακρύ ρύγχος ψεκασμού. *Να μην αποχρωματίζει τα εργαλεία.
45
160-06-007
Γάζα 5χ5 απλή
*Να είναι από 100% βαμβάκι 17 κλωστών. *Να είναι καθαρή από κάθε χημική ουσία με διπλωμένες
απολήξεις, χωρίς ξέφτια. *Να είναι στα 8PLY.
160-06-008
Γάζα 10χ20 XRAY
*Να είναι ακτινοσκιερή από 100% βαμβάκι. *Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία. *Να φέρει
φαρδύ υφασμένο ακτινοσκιερό νήμα (σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές φαρμακοποιίας) σε
όλο το μήκος της γάζας. *Διπλωμένες απολήξεις, χωρίς ξέφτια.
38
39
43
46
44
160-06-009
Γάζα 10χ10 απλή
*Να είναι από 100% βαμβάκι 17 κλωστών. *Να είναι καθαρή από κάθε χημική ουσία με διπλωμένες
απολήξεις, χωρίς ξέφτια. *Να είναι στα 8PLY.
48
160-06-011
Γάζα 10χ10 XRAY
*Να είναι ακτινοσκιερή από 100% βαμβάκι. *Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία. *Να φέρει
φαρδύ υφασμένο ακτινοσκιερό νήμα (σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές φαρμακοποιίας) σε
όλο το μήκος της γάζας. * Διπλωμένες απολήξεις, χωρίς ξέφτια.
49
160-06-012
Γάζα10χ20 απλή
*Να είναι από 100% βαμβάκι 17 κλωστών. *Να είναι καθαρή από κάθε χημική ουσία με διπλωμένες
απολήξεις, χωρίς ξέφτια. *Να είναι στα 12PLY.
50
170-01-002
Φακαρόλα Νο 7
47
45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Εκδότης
: _______________________________ (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)
Ημερομηνία έκδοσης : ____________
Προς
: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ___________ ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των _____________ ευρώ και
ολογράφως ____________________ υπέρ της εταιρείας _______________ ή σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 2/12/14, για την ανάδειξη
αναδόχου
για
την
προμήθεια
_________________________________________________________________________________
στα
πλαίσια του Έργου : "Προμήθεια Υλικών Αποστείρωσης στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ",
σύμφωνα με την υπ' αρ. 10/2014 Διακήρυξή σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και
από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η
(εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής
υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις __/__/____ οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη
εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς
του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
46
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης
: _______________________________ (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)
Ημερομηνία έκδοσης : ____________
Προς
: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ___________ ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των _____________ ευρώ και
ολογράφως ____________________ υπέρ της εταιρείας _______________ ή σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από __/__/____ Σύμβασης Προμήθειας με αριθμό ............,
που αφορά στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ............., με αντικείμενο την προμήθεια
________________________________________ στα πλαίσια του Έργου : "Προμήθεια Υλικών Αποστείρωσης
στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", σύμφωνα με την υπ' αρ. 10/2014 Διακήρυξή σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και
από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η
(εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής
υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της
εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η
αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1)
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
47