Για τον πλήρη κατάλογο των εθνικών

Καταγραφή Ρυθμίσεων σε Υ.Α., Κ.Υ.Α., Π.Δ., Νόμους που έχουν εκδοθεί για την πλήρη
ενσωμάτωση της Οδηγίας 123/2006/ΕΚ
ΑΡΘΡΟ 5 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Οριζόντια εφαρμογή
Διατάξεις
Απλούστευση
Διαδικασιών
Πράξη
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α /18613
ΦΕΚ 1334/Β/30.8.2010
Ιδιωτικά Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού ΙΕΚ
από φυσικό πρόσωπο ή από
ΝΠΙΔ ή μεταβίβαση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ή
επέκτασή του σε νέο κτήριο ή
μεταφορά του σε άλλο κτήριο
ή κτηριολογική μετατροπή)
Αδειοδότηση εμπόρου
νεότερων κινητών μνημείων
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1782
ΦΕΚ 120/Β/8-2-2011
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31106/587
ΦΕΚ 796/Β/10-5-2011
Αδειοδότηση δημοπρασιών
νεότερων κινητών μνημείων
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31101/586
ΦΕΚ 553/7-4-2011
Μελέτη και λειτουργία
εργαστηρίων για τη
συντήρηση αρχαιοτήτων &
έργων τέχνης
Άσκηση επαγγέλματος τεχνίτη
συντήρησης έργων τέχνης αποκατάστασης
Άσκηση επαγγέλματος
τεχνικού συντήρησης έργων
τέχνης
Ψυχαγωγικά και θεματικά
Πάρκα
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1140/30090 ΦΕΚ
551/7-4-2011
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1141/30095
ΦΕΚ 554/7-4-2011
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30083 ΦΕΚ
552/7-4-2011
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1619
ΦΕΚ 28/Β/20.1.11
Χιονοδρομικά Κέντρα
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624
ΦΕΚ 28/Β/20.1.11
Λειτουργία
αυτοκινητοδρομίων
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1628
ΦΕΚ 25/Β/20.1.11
Λειτουργία Τουριστικών
καταλυμάτων
Απλούστευση
Διαδικασιών
Λειτουργία Συνεδριακών
Κέντρων
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622
ΦΕΚ 27/Β/20.1.11
MNE(2011)53208/26.4.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1621
ΦΕΚ 29/Β/20.1.11
1
Λειτουργία Κέντρων
Προπονητικού & Αθλητικού
Τουρισμού
Λειτουργία γηπέδων Golf
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1626
ΦΕΚ 26/Β/20.1.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1623
ΦΕΚ 29/Β/20.1.11
1.Άδεια εμπορίας
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
2. Άδεια εμπορίας λιπασμάτων
τύπου Α ή Β,
3. Άδεια επιχείρησης εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Α, Β, Γ & Δ,
4. άδεια λιανικής κα χονδρικής
πώλησης κτηνιατρικών
φαρμάκων
Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων
Εργασίας
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΚΥΑ 307752
ΦΕΚ 1865/Β/29-11-2010
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. 2111/10
ΦΕΚ 546/ Β/7-4-2011
Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
Χορήγηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος Διπλωματούχου
Μηχανικού (συγκεκριμένης
ειδικότητας) - Πολιτικός
Μηχανικός, Αρχιτέκτονας
Μηχανικός, Αγρονόμος και
Τοπογράφος Μηχανικός,
Μηχανολόγος Μηχανικός,
Μηχανολόγος και
Αεροναυπηγός Μηχανικός,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Υπολογιστών,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ναυπηγός Μηχανολόγος
Μηχανικός, Χημικός
Μηχανικός, ΜεταλλειολόγοςΜεταλλουργός Μηχανικός,
Μηχανικός Περιβάλλοντος,
Μηχανικός Παραγωγής και
Διοίκησης, Μηχανικός
Ορυκτών Πόρων, Μηχανικός
Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικός Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΚΥΑ ΔΟ/Ο/6/2/Φ.2050
ΦΕΚ 92/Β/1.2.2011
2
Μηχανικός Χωροταξίας και
Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικός
Μηχανικός και Μηχανικός
Υπολογιστών, Μηχανικός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής,
Μηχανικός Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Εγγραφή και χορήγηση Άδειας
Άσκησης Επαγγέλματος
Γεωτεχνικού και Δελτίου
Ταυτότητας Γεωτεχνικού
ειδικότητας α) Γεωπόνου, β)
Δασολόγου, γ) Κτηνιάτρου, δ)
Γεωλόγου και ε) Ιχθυολόγου
1. Χορήγηση άδειας πλανόδιου
εμπορίου 2.Χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
3. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου - κινητής
καντίνας 4. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
- κινητής καντίνας
5. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού
γεωργικών, κτηνοτροφικών,
πτηνοτροφικών.
Μελισσοκομικών προϊόντων,
καθώς και παραδοσιακών
ειδών λαϊκής τέχνης,
χειροτεχνημάτων,
καλλιτεχνημάτων και έργων
τέχνης πρωτότυπης
καλλιτεχνικής δημιουργίας
ιδίας παραγωγής
6. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού
αμπελουργικών προϊόντων
ιδίας παραγωγής
7. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων ιδίας
παραγωγής από αλιείς
8. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων ιδίας
παραγωγής από
ιχθυοκαλλιεργητές
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΦΕΚ 978 Β΄- 25/5/2011 (α.α.155514)
Απλούστευση
Διαδικασιών
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
3
9. Ίδρυση καταστήματος
λιανικού εμπορίου
10. Χορήγηση άδειας
επαγγελματία πωλητή λαϊκών
αγορών
11. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών
12. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών προϊόντων βιολογικής
γεωργίας
13. Χορήγηση άδειας πωλητή
λαϊκών αγορών σε
πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές
οργανώσεις ή αναγνωρισμένες
ομάδες παραγωγών προϊόντων
βιολογικής γεωργίας
14. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών σε πρωτοβάθμιες
συνεταιριστικές οργανώσεις ή
οργανωμένες ομάδες
παραγωγών
15. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αλιέα πωλητή
λαϊκών αγορών
16. Χορήγηση άδειας
παραγωγού ιχθυοκαλλιεργητή
πωλητή λαϊκών αγορών
17. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αυγών πωλητή
λαϊκών αγορών
18. Χορήγηση άδειας
παραγωγού μελισσοκόμου
πωλητή λαϊκών αγορών
19. Χορήγηση άδειας
παραγωγού καλλωπιστικών
φυτών και πολλαπλασιαστικού
υλικού πωλητή λαϊκών
αγορών
20. Χορήγηση άδειας
παραγωγού ελιών και
ελαιολάδου πωλητή λαϊκών
αγορών
Ίδρυση και Λειτουργία
Απλούστευση
ιδιωτικών μουσικών
Διαδικασιών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Ωδείων, Μουσικών σχολών ή
YΠΠΟΤ/οικ.38573/1216
ΦΕΚ 693/Β/29.4.2011
4
Παραρτημάτων αυτών) μέσω
των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (για φυσικά
πρόσωπα, για νομικά
πρόσωπα & για Δήμους)
1.Άδεια λειτουργίας
καταστήματος πώλησης
σκύλων και γατών,
2.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών
κλινικών και ενδιαιτημάτων
ζώων,
3.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνιατρείων
μικρών ή μεγάλων ζώων,
4.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εγκατάστασης
εκτροφής και αναπαραγωγής
σκύλων,
5.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
6.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνιατρικού
Γραφείου για τα παραγωγικά
ζώα, 7.Άδεια εκτέλεσης
προγράμματος τεχνητής
σπερματέγχυσης και
συγχρονισμού οίστρου στα
ζώα αναπαραγωγής,
8.Έγκριση κέντρων
αποθήκευσης σπέρματος,
9.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ψυκτικών
αποθηκών,
10.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
τεμαχισμού και τυποποίησης
κρέατος καθώς και
παρασκευασμάτων κρέατος
οπληφόρων ζώων και
πουλερικών,
11.Άδεια καταπολέμησης
εντόμων και τρωκτικών σε
κατοικημένους χώρους
1.Πιστοποίηση Γεωργικών
Συμβούλων,
2. Αναγνώριση ιδιωτικών
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΚΥΑ 155511,
ΦΕΚ 1308/Β/16-6-2011
Απλούστευση
Διαδικασιών
ΚΥΑ 155515/6.5.11
ΦΕΚ 1245/Β/14.6.11
5
φορέων πιστοποίησης
γεωργικών προϊόντων ή
συστημάτων ,
3.Έγκριση δραστηριότητας
οργανισμού ελέγχου και
πιστοποίησης προϊόντων
βιολογικής γεωργίας,
4.Έγκριση Μονάδας Εκτροφής
Ωοτόκων ορνίθων
1.Ένταξη της διαδικασίας
Απλούστευση
χορήγησης άδειας ίδρυσης και Διαδικασιών
λειτουργίας καταστημάτων
οπτικών ειδών και τμήματος
φακών επαφής στα Ε.Κ.Ε.
2. Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας στα Ε.Κ.Ε.
3.Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
αισθητικής στα Ε.Κ.Ε.
4. Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας οδοντοτεχνικών
εργαστηρίων στα Ε.Κ.Ε.
5.Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας μονάδων
αδυνατίσματος−διαιτολογικών
μονάδων στα Ε.Κ.Ε.
Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64436 (1)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64435 (2)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64434 (3)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64433 (4)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64432 (5)
ΦΕΚ 1394/Β/16.6.11
Ένταξη διαδικασιών
αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης
στα ΕΚΕ και τροποποίηση ΥΑ
για καθορισμό διαδικασιών
και εντύπων μέσω ΚΕΠ (άδεια
άσκησης κουρέα, κομμωτήκομμώτριας, τεχνίτη
περιποίησης χεριών –ποδιών,
βοηθού κουρέα –κομμωτή)
Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/12078
ΦΕΚ 1467/Β/17.6.2011
Απλούστευση
Διαδικασιών
Ν.3982/2001 ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011
Διεκπεραίωση της διοικητικής
διαδικασίας αδειοδότησης
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ20
/75205/851
6
λειτουργίας Αρχαιοπωλείων μέσω
ΕΚΕ.
Ένταξη της διαδικασίας
Χορήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας σε Τουριστικές
Επιχειρήσεις Οδικών Με−
ταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα
Ε.Κ.Ε.
Απλούστευση της διαδικασίας
Χορήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας σε Μονάδες
Ιαματικής Θεραπείας,
Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού
& Κέντρα Θαλασσοθεραπείας.
Ένταξη της διαδικασίας στα
ΕΚΕ
Τροποποίηση της αριθμ.
155514/25.5.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 978) ΚΥΑ «Απλούστευση
και ένταξη στο σύστημα
πληροφόρησης και διεκπε−
ραίωσης των ΕΚΕ της
διοικητικής διαδικασίας
αίτησης εγγραφής και
χορήγησης άδειας άσκησης
του επαγγέλματος του
γεωτεχνικού και δελτίου
ταυτότητας γεωτεχνικού»
Απλούστευση και ένταξη στο
σύστημα πληροφόρησης και
διεκπεραίωσης των ΕΚΕ
διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.
Τροποποίηση της αριθ.
155515/6−5−2011 (ΦΕΚ 1245
Β΄) ΚΥΑ «Απλούστευση και
ένταξη στο σύστημα
πληροφόρησης και
διεκπεραίωσης
των ΕΚΕ διοικητικών
διαδικασιών αρμοδιότητας
ΥΠ.Α.Α.Τ.»
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής
διαδικασίας χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης και Ανω−
ΦΕΚ 1920/Β/31.8.2011
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. 21869
ΦΕΚ 2650/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. 14759
ΦΕΚ 2657/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. 196007
ΦΕΚ 2633/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. 196008
ΦΕΚ 2631/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. 196009
ΦΕΚ 2630/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθ. ΥΠΠΟΤ/107291
ΦΕΚ 2664/Β/9.11.11
7
τέρων Σχολών Χορού μέσω
των ΕΚΕ
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής
διαδικασίας χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού
μέσω των ΕΚΕ
Διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ
της διαδικασίας «Παροχή
Αδείας δημοπρασίας αρ−
χαίων κινητών μνημείων»
Διεκπεραίωση και μέσω
ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών
«Χορήγησης άδειας
λειτουργίας επιχειρήσεων
αφαίρεσης κατεδάφισης αμιά−
ντου και υλικών που
περιέχουν αμίαντο (ΕΑΚ)»
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας ( κλειθροποιών,
αργυραμοιβών, παλαιοπωλών,
ενεχυροδανειστών κα)
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/107296
ΦΕΚ 2665/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ 2447/9−11−11
ΦΕΚ 2645/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθ. οικ.20620/77
ΦΕΚ 2635/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. 1016/6/291−μγ΄
ΦΕΚ 2636/Β/9.11.11
Απλούστευση και ένταξη
διαδικασιών αρμοδιότητας
των τομέων μεταφορών κι
επικοινωνιών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων στο σύστημα
των ΕΚΕ (21 άδειες)
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διαδικασιών
αρμοδιότητας του Υπ ΥΚΑ
(άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Κέντρου
Αποθεραπείας –
Αποκατάστασης και άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας
Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων με
Αναπηρία)
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. οικ. 52424/8501
ΦΕΚ 2663/Β/9.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.123218 (5)
ΦΕΚ2686/Β/10.11.11
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διαδικασιών
αρμοδιότητας του Υπ ΥΚΑ
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827
ΦΕΚ 2662/Β/9.11.11
8
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(Βρεφικών – Παιδικών –
Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Μονάδων
Φύλαξης Βρεφών και Νηπίων)
από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και
μη χαρακτήρα, παιδικών
εξοχών−κατασκηνώσεων,
ιδρυμάτων παιδικής
πρόνοιας
Απλούστευση διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
Θεάτρου και
Κινηματογράφου.
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας
Απλούστευση
Διαδικασιών
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
ΦΕΚ 2496/Β/4.11.11
Απλούστευση
Διαδικασιών
ν. 4052/2012
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
MNE(2012)51294/8.3.2012
ΑΡΘΡΟ 6
της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Οριζόντια εφαρμογή
Διατάξεις
Οργάνωση, λειτουργία
και αρμοδιότητες ΕΚΕ
Πράξη
ΥΑ Π/Φ.19.7/14/380 ΦΕΚ
1561/Β/23.9.10
Ίδρυση κέντρου
Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης
1. Χορήγηση άδειας
πλανόδιου εμπορίου
2.Χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου
3. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου - κινητής
καντίνας 4. Χορήγηση
άδειας υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου κινητής καντίνας
5. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου εμπορίου
παραγωγού γεωργικών,
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
ΚΥΑ 451
ΦΕΚ 10/Β/12-1-2011
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
9
κτηνοτροφικών,
πτηνοτροφικών.
Μελισσοκομικών
προϊόντων, καθώς και
παραδοσιακών ειδών
λαϊκής τέχνης,
χειροτεχνημάτων,
καλλιτεχνημάτων και
έργων τέχνης πρωτότυπης
καλλιτεχνικής
δημιουργίας ιδίας
παραγωγής
6. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου εμπορίου
παραγωγού
αμπελουργικών
προϊόντων ιδίας
παραγωγής
7. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου εμπορίου
παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων
ιδίας παραγωγής από
αλιείς
8. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου εμπορίου
παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων
ιδίας παραγωγής από
ιχθυοκαλλιεργητές
9. Ίδρυση καταστήματος
λιανικού εμπορίου
10. Χορήγηση άδειας
επαγγελματία πωλητή
λαϊκών αγορών
11. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή
λαϊκών αγορών
12. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή
λαϊκών αγορών
προϊόντων βιολογικής
γεωργίας
13. Χορήγηση άδειας
πωλητή λαϊκών αγορών
σε πρωτοβάθμιες
συνεταιριστικές
οργανώσεις ή
αναγνωρισμένες ομάδες
10
παραγωγών προϊόντων
βιολογικής γεωργίας
14. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή
λαϊκών αγορών σε
πρωτοβάθμιες
συνεταιριστικές
οργανώσεις ή
οργανωμένες ομάδες
παραγωγών
15. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αλιέα πωλητή
λαϊκών αγορών
16. Χορήγηση άδειας
παραγωγού
ιχθυοκαλλιεργητή
πωλητή λαϊκών αγορών
17. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αυγών
πωλητή λαϊκών αγορών
18. Χορήγηση άδειας
παραγωγού
μελισσοκόμου πωλητή
λαϊκών αγορών
19. Χορήγηση άδειας
παραγωγού
καλλωπιστικών φυτών
και πολλαπλασιαστικού
υλικού πωλητή λαϊκών
αγορών
20. Χορήγηση άδειας
παραγωγού ελιών και
ελαιολάδου πωλητή
λαϊκών αγορών
Ίδρυση και Λειτουργία
ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Ωδείων, Μουσικών
σχολών ή Παραρτημάτων
αυτών) μέσω των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης
(για φυσικά πρόσωπα, για
νομικά πρόσωπα & για
Δήμους)
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της
διοικητικής διαδικασίας
χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
YΠΠΟΤ/οικ.38573/1216
ΦΕΚ 693/Β/29.4.2011
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθ. ΥΠΠΟΤ/107291
ΦΕΚ 2664/Β/9.11.11
11
Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης και
Ανω−
τέρων Σχολών Χορού
μέσω των ΕΚΕ
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της
διοικητικής διαδικασίας
χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
Ερασιτεχνικών Σχολών
Χορού μέσω των ΕΚΕ
Απλούστευση και ένταξη
στα ΕΚΕ πέντε
διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη
Διεκπεραίωση μέσω ΕΚΕ
της διαδικασίας «Παροχή
Αδείας δημοπρασίας αρ−
χαίων κινητών μνημείων»
Διεκπεραίωση και μέσω
ΕΚΕ διοικητικών
διαδικασιών «Χορήγησης
άδειας λειτουργίας
επιχειρήσεων αφαίρεσης
κατεδάφισης αμιάντου
και υλικών που περιέχουν
αμίαντο (ΕΑΚ)»
Απλούστευση και ένταξη
στα ΕΚΕ διοικητικών
διαδικασιών
αρμοδιότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας
( κλειθροποιών,
αργυραμοιβών,
παλαιοπωλών,
ενεχυροδανειστών κα)
Διεκπεραίωση και μέσω
των EKE της διαδικασίας
χορήγησης άδειας
ίδρυσης, λειτουργίας και
αναθεώρησης των
Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/107296
ΦΕΚ 2665/Β/9.11.11
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866
ΦΕΚ 2652/Β/9.11.11
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ 2447/9−11−11
ΦΕΚ 2645/Β/9.11.11
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθ. οικ.20620/77
ΦΕΚ 2635/Β/9.11.11
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ. 1016/6/291−μγ΄
ΦΕΚ 2636/Β/9.11.11
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831
ΦΕΚ 2661/Β/9.11.11
12
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα από ιδιώτες
Απλούστευση και ένταξη
Ενιαία Κέντρα
διαδικασιών
Εξυπηρέτησης
αρμοδιότητας των τομέων
μεταφορών κι
επικοινωνιών του
Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
στο σύστημα
των ΕΚΕ (21 άδειες)
Όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας των
εμπορικών εκθέσεων και
των εκθεσιακών κέντρων
Ένταξη των διαδικασιών
άδειας ίδρυσης και άδειας
λειτουργίας
φροντιστηρίου μέσης και
ανωτάτης εκπαίδευσης
και κέντρου ξένων
γλωσσών, άδειας κατ’
οίκον διδασκαλίας,
άδειας διδασκαλίας σε
φροντιστήρια και άδειας
διδασκαλίας σε κέντρα
ξένων γλωσσών, για
διεκπεραίωση και μέσω
των EΚΕ
Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας
λειτουργίας Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών
(Ε.Ε.Σ.) και μέσω ΕΚΕ
Όροι και προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας
ναυλομεσιτικών
γραφείων− Ένταξη της
διαδικασίας Χο−
ρήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας σε Ναυλο−
μεσιτικά Γραφεία στα
Ε.Κ.Ε.
Διεκπεραίωση και μέσω
των EKE διαδικασιών
αρμοδιότητας ΥπΟικ
(άδεια εμφιάλωσης
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ. οικ. 52424/8501
ΦΕΚ 2663/Β/9.11.11
Αριθμ. Κ1−3508
ΦΕΚ 3009/Β/29.12.11
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356
ΦΕΚ 2884/Β/20.12.11
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ. 148893/ΙΑ
ΦΕΚ 2992/Β/28.12.11
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Αριθμ. 798
ΦΕΚ 19/Β/13.01.2012
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
ΚΥΑ αριθμ. ΔΕΦΚ Γ 5005900ΕΞ 2012
ΦΕΚ 477/Β/28.02.2012
13
αιθυλικής αλκοόλης
γεωργικής προέλευσης –
καθαρό οινόπνευμα- και
πλήρως μετουσιωμένης
αιθ. αλκοόλης –φωτιστικό
οινόπνευμα-)
Ιδιωτικά Γραφεία
Ευρέσεως Εργασίας
ΑΡΘΡΟ 7
Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης
ν. 4052/2012
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Οριζόντια εφαρμογή
Διατάξεις
Δικαίωμα
Ενημέρωσης
Πράξη
ΥΑ Π/Φ.19.7/14/380 ΦΕΚ
1561/Β/23.9.10
ΑΡΘΡΟ 8 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Οριζόντια εφαρμογή
Διατάξεις
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ίδρυση Κέντρου
Ηλεκτρονική
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ιδιωτικά
Ινστιτούτα Ηλεκτρονική
Επαγγελματικής Κατάρτισης Διεκπεραίωση
(Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού ΙΕΚ Διαδικασιών
από φυσικό πρόσωπο ή από
ΝΠΙΔ ή μεταβίβαση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ή
επέκτασή του σε νέο κτήριο ή
μεταφορά του σε άλλο κτήριο
ή κτηριολογική μετατροπή)
Αδειοδότηση εμπόρου
Ηλεκτρονική
νεότερων κινητών μνημείων
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αδειοδότηση δημοπρασιών
Ηλεκτρονική
νεότερων κινητών μνημείων
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Μελέτη και λειτουργία
Ηλεκτρονική
εργαστηρίων για τη
Διεκπεραίωση
συντήρηση αρχαιοτήτων &
Διαδικασιών
έργων τέχνης
Άσκηση επαγγέλματος τεχνίτη Ηλεκτρονική
συντήρησης έργων τέχνης Διεκπεραίωση
αποκατάστασης
Διαδικασιών
Πράξη
ΥΑ Π/Φ.19.7/14/380 ΦΕΚ
1561/Β/23.9.10
ΚΥΑ 451
ΦΕΚ 10/Β/12-1-2011
MNE(2011)53895/12.4.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1782
ΦΕΚ 120/Β/8-2-2011
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31106/587
ΦΕΚ 796/Β/10-5-2011
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31101/586. ΦΕΚ
553/7-4-2011
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1140/30090
ΦΕΚ 551/7-4-2011
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1141/30095
ΦΕΚ 554/7-4-2011
14
Άσκηση επαγγέλματος
τεχνικού συντήρησης έργων
τέχνης
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30083
ΦΕΚ 552/7-4-2011
MNE(2011)53832/18.5.11
Ψυχαγωγικά και θεαματικά
Πάρκα
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1619
ΦΕΚ 28/Β/20.1.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20.5.11 ΦΕΚ
1301 Β 16-6-2011
Χορήγηση ειδικού σήματος
λειτουργίας σε τουριστικά
γραφεία στα ΕΚΕ
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10283/20.5.11 ΦΕΚ
1301 Β 16-6-2011
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών από τουριστικές
επιχειρήσεις
1.Άδεια εμπορίας
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΚΥΑ 2874
ΦΕΚ 421/Β/16-3-2011
Χιονοδρομικά Κέντρα
Λειτουργία
αυτοκινητοδρομίων
Λειτουργία Τουριστικών
καταλυμάτων
Λειτουργία Συνεδριακών
Κέντρων
Λειτουργία Κέντρων
Προπονητικού & Αθλητικού
Τουρισμού
Λειτουργία γηπέδων Golf
Άδεια ξεναγού
Χορήγηση ειδικού σήματος
λειτουργίας σε επιχειρήσεις
εκμίσθωσης μοτοσυκλετών
άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού
στα ΕΚΕ
Χορήγηση ειδικού σήματος
λειτουργίας σε επιχειρήσεις
εκμίσθωσης αυτ/των ΙΧ χωρίς
οδηγό στα ΕΚΕ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624
ΦΕΚ 28/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1628
ΦΕΚ 25/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622
ΦΕΚ 27/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1621
ΦΕΚ 29/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1626
ΦΕΚ 26/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1623
ΦΕΚ 29/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1620
ΦΕΚ 25/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/20.5.11 ΦΕΚ
1301 Β 16-6-2011
ΚΥΑ 307752
ΦΕΚ 1865/Β/29-11-2010
15
2. Άδεια εμπορίας
λιπασμάτων τύπου Α ή Β,
3. Άδεια επιχείρησης εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Α, Β, Γ & Δ,
4. άδεια λιανικής κα
χονδρικής πώλησης
κτηνιατρικών φαρμάκων
Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Ηλεκτρονική
Εργασίας
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
Ηλεκτρονική
Χορήγηση άδειας άσκησης
Διεκπεραίωση
επαγγέλματος
Διαδικασιών
Διπλωματούχου Μηχανικού
(συγκεκριμένης ειδικότητας) Πολιτικός Μηχανικός,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός,
Αγρονόμος και Τοπογράφος
Μηχανικός, Μηχανολόγος
Μηχανικός, Μηχανολόγος και
Αεροναυπηγός Μηχανικός,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Υπολογιστών,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ναυπηγός Μηχανολόγος
Μηχανικός, Χημικός
Μηχανικός, ΜεταλλειολόγοςΜεταλλουργός Μηχανικός,
Μηχανικός Περιβάλλοντος,
Μηχανικός Παραγωγής και
Διοίκησης, Μηχανικός
Ορυκτών Πόρων, Μηχανικός
Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικός Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Μηχανικός Χωροταξίας και
Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικός
Μηχανικός και Μηχανικός
Υπολογιστών, Μηχανικός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής,
Μηχανικός Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Αριθμ. 2111/10
ΦΕΚ 546/ Β/7-4-2011
ΚΥΑ ΔΟ/Ο/6/2/Φ.2050
ΦΕΚ 92/Β/1.2.2011
16
Εγγραφή και χορήγηση
Άδειας Άσκησης
Επαγγέλματος Γεωτεχνικού
και Δελτίου Ταυτότητας
Γεωτεχνικού ειδικότητας α)
Γεωπόνου, β) Δασολόγου, γ)
Κτηνιάτρου, δ) Γεωλόγου και
ε) Ιχθυολόγου
1. Χορήγηση άδειας
πλανόδιου εμπορίου
2.Χορήγηση άδειας υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου
3. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου - κινητής
καντίνας 4. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
- κινητής καντίνας
5. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού
γεωργικών, κτηνοτροφικών,
πτηνοτροφικών.
Μελισσοκομικών προϊόντων,
καθώς και παραδοσιακών
ειδών λαϊκής τέχνης,
χειροτεχνημάτων,
καλλιτεχνημάτων και έργων
τέχνης πρωτότυπης
καλλιτεχνικής δημιουργίας
ιδίας παραγωγής
6. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού
αμπελουργικών προϊόντων
ιδίας παραγωγής
7. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων ιδίας
παραγωγής από αλιείς
8. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων ιδίας
παραγωγής από
ιχθυοκαλλιεργητές
9. Ίδρυση καταστήματος
λιανικού εμπορίου
10. Χορήγηση άδειας
επαγγελματία πωλητή λαϊκών
αγορών
11. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΦΕΚ 978 Β΄- 25/5/2011 (α.α.155514)
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
17
αγορών
12. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών προϊόντων
βιολογικής γεωργίας
13. Χορήγηση άδειας πωλητή
λαϊκών αγορών σε
πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές
οργανώσεις ή
αναγνωρισμένες ομάδες
παραγωγών προϊόντων
βιολογικής γεωργίας
14. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών σε πρωτοβάθμιες
συνεταιριστικές οργανώσεις ή
οργανωμένες ομάδες
παραγωγών
15. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αλιέα πωλητή
λαϊκών αγορών
16. Χορήγηση άδειας
παραγωγού ιχθυοκαλλιεργητή
πωλητή λαϊκών αγορών
17. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αυγών πωλητή
λαϊκών αγορών
18. Χορήγηση άδειας
παραγωγού μελισσοκόμου
πωλητή λαϊκών αγορών
19. Χορήγηση άδειας
παραγωγού καλλωπιστικών
φυτών και
πολλαπλασιαστικού υλικού
πωλητή λαϊκών αγορών
20. Χορήγηση άδειας
παραγωγού ελιών και
ελαιολάδου πωλητή λαϊκών
αγορών
Ίδρυση και Λειτουργία
ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Ωδείων, Μουσικών σχολών ή
Παραρτημάτων αυτών) μέσω
των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (για φυσικά
πρόσωπα, για νομικά
πρόσωπα & για Δήμους)
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
YΠΠΟΤ/οικ.38573/1216
ΦΕΚ 693/Β/29.4.2011
18
Χορήγηση άδειας Χημικού
Ναυτιλίας
1.Άδεια λειτουργίας
καταστήματος πώλησης
σκύλων και γατών,
2.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών
κλινικών και ενδιαιτημάτων
ζώων,
3.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνιατρείων
μικρών ή μεγάλων ζώων,
4.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εγκατάστασης
εκτροφής και αναπαραγωγής
σκύλων,
5.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
6.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνιατρικού
Γραφείου για τα παραγωγικά
ζώα, 7.Άδεια εκτέλεσης
προγράμματος τεχνητής
σπερματέγχυσης και
συγχρονισμού οίστρου στα
ζώα αναπαραγωγής,
8.Έγκριση κέντρων
αποθήκευσης σπέρματος,
9.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ψυκτικών
αποθηκών,
10.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
τεμαχισμού και τυποποίησης
κρέατος καθώς και
παρασκευασμάτων κρέατος
οπληφόρων ζώων και
πουλερικών,
11.Άδεια καταπολέμησης
εντόμων και τρωκτικών σε
κατοικημένους χώρους
1.Πιστοποίηση Γεωργικών
Συμβούλων,
2. Αναγνώριση ιδιωτικών
φορέων πιστοποίησης
γεωργικών προϊόντων ή
συστημάτων ,
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΚΥΑ 30/005/267 /20.5.11
ΦΕΚ 1234/Β/14-6-2011
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΚΥΑ 155515/6.5.11
ΦΕΚ 1245/Β/14.6.11
ΚΥΑ 155511,
ΦΕΚ 1308/Β/16-6-2011
19
3.Έγκριση δραστηριότητας
οργανισμού ελέγχου και
πιστοποίησης προϊόντων
βιολογικής γεωργίας,
4.Έγκριση Μονάδας
Εκτροφής Ωοτόκων ορνίθων
1.Ένταξη της διαδικασίας
Ηλεκτρονική
χορήγησης άδειας ίδρυσης και Διεκπεραίωση
λειτουργίας καταστημάτων
Διαδικασιών
οπτικών ειδών και τμήματος
φακών επαφής στα Ε.Κ.Ε.
2. Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας στα Ε.Κ.Ε.
3.Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
αισθητικής στα Ε.Κ.Ε.
4. Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας οδοντοτεχνικών
εργαστηρίων στα Ε.Κ.Ε.
5.Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας μονάδων
Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64436 (1)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64435 (2)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64434 (3)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64433 (4)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64432 (5)
ΦΕΚ 1394/Β/16.6.11
αδυνατίσματος−διαιτολογικών
μονάδων στα Ε.Κ.Ε.
Ένταξη διαδικασιών
αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης
στα ΕΚΕ και τροποποίηση ΥΑ
για καθορισμό διαδικασιών
και εντύπων μέσω ΚΕΠ (άδεια
άσκησης κουρέα, κομμωτήκομμώτριας, τεχνίτη
περιποίησης χεριών –ποδιών,
βοηθού κουρέα –κομμωτή)
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Διεκπεραίωση μέσω ΕΚΕ
Ηλεκτρονική
της έκδοσης άδειας λειτουργίας Διεκπεραίωση
εργοστασίου ή οινοποιείου για Διαδικασιών
την παρασκευή συμπυκνωμένου
γλεύκους
-της έκδοσης ειδικής άδειας
λειτουργίας
για την παρασκευή σταφιδίνης
-της έκδοσης άδειας λειτουργίας
εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/12078
ΦΕΚ 1467/Β/17.6.2011
ΚΥΑ 11787
ΚΥΑ 11785
ΚΥΑ 11788
ΚΥΑ 11789
ΦΕΚ 1484/Β/17.6.2011
20
και αρωματισμένων οίνων
- της έκδοσης ειδικής άδειας
λειτουργίας για την παρασκευή
φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου)
αφρώδους οίνου
Διεκπεραίωση της διοικητικής
Ηλεκτρονική
διαδικασίας αδειοδότησης
Διεκπεραίωση
λειτουργίας Αρχαιοπωλείων
Διαδικασιών
μέσω ΕΚΕ
Αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ
20
/75205/851
ΦΕΚ 1920/Β/31.8.2011
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΚΥΑ
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Β΄/96222/1740
ΦΕΚ 2405/Β/31.10.2011
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών που προβλέπονται
στην αριθμ. 34674/2008 YA
(ΦΕΚ Β΄ 669) = Δημοπράτηση
αρχαίων κινητών μνημείων
Ένταξη της διαδικασίας
Χορήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας σε Τουριστικές
Επιχειρήσεις Οδικών Με−
ταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα ΕΚΕ
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
KYA Αριθμ. 2440
ΦΕΚ 2640/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 21869
ΦΕΚ 2650/Β/9.11.11
Απλούστευση της διαδικασίας
Χορήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας σε Μονάδες
Ιαματικής Θεραπείας,
Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού
& Κέντρα Θαλασσοθεραπείας.
Ένταξη της διαδικασίας στα
ΕΚΕ
Τροποποίηση της αριθμ.
155514/25.5.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 978) ΚΥΑ «Απλούστευση
και ένταξη στο σύστημα
πληροφόρησης και διεκπε−
ραίωσης των ΕΚΕ της
διοικητικής διαδικασίας
αίτησης εγγραφής και
χορήγησης άδειας άσκησης
του επαγγέλματος του
γεωτεχνικού και δελτίου
ταυτότητας γεωτεχνικού»
Απλούστευση και ένταξη στο
σύστημα πληροφόρησης και
διεκπεραίωσης των ΕΚΕ
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 14759
ΦΕΚ 2657/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 196007
ΦΕΚ 2633/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 196008
ΦΕΚ 2631/Β/9.11.11
Διασυνοριακή παροχή
δημοπρασιών νεότερων κινητών
μνημείων στην ελληνική
επικράτεια μέσω ΕΚΕ
21
διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.
Τροποποίηση της αριθ.
155515/6−5−2011 (ΦΕΚ 1245
Β΄) ΚΥΑ «Απλούστευση και
ένταξη στο σύστημα
πληροφόρησης και
διεκπεραίωσης
των ΕΚΕ διοικητικών
διαδικασιών αρμοδιότητας
ΥΠ.Α.Α.Τ.»
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής
διαδικασίας χορήγησης
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Ανωτέρων
Σχολών Δραματικής Τέχνης
και Ανω−
τέρων Σχολών Χορού μέσω
των ΕΚΕ
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής
διαδικασίας χορήγησης
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού
μέσω των ΕΚΕ
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών που προβλέπονται
στην αριθμ. 34668/2008 ΥΑ
(ΦΕΚ B΄/669) στην
ελληνική επικράτεια υπηρεσίες εμπορίας
νεότερων κινητών μνημείων
χωρίς εγκατάσταση
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ πέντε διοικητικών
διαδικασιών αρμοδιότητας
του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη
Διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ
της διαδικασίας «Παροχή
Αδείας δημοπρασίας αρ−
χαίων κινητών μνημείων»
Διεκπεραίωση και μέσω
ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών
«Χορήγησης άδειας
λειτουργίας επιχειρήσεων
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 196009
ΦΕΚ 2630/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθ. ΥΠΠΟΤ/107291
ΦΕΚ 2664/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/107296
ΦΕΚ 2665/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ.
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Β΄/106739/1882
(3)
ΦΕΚ 2602/Β/8.11.11
Αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866
ΦΕΚ 2652/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ 2447/9−11−11
ΦΕΚ 2645/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθ. οικ.20620/77
ΦΕΚ 2635/Β/9.11.11
22
αφαίρεσης κατεδάφισης
αμιά−
ντου και υλικών που
περιέχουν αμίαντο (ΕΑΚ)»
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας ( κλειθροποιών,
αργυραμοιβών,
παλαιοπωλών,
ενεχυροδανειστών κα)
Απλούστευση και ένταξη
διαδικασιών αρμοδιότητας
των τομέων μεταφορών κι
επικοινωνιών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων στο σύστημα
των ΕΚΕ (21 άδειες)
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διαδικασιών
αρμοδιότητας του Υπ ΥΚΑ
(άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Κέντρου
Αποθεραπείας –
Αποκατάστασης και άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας
Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων με
Αναπηρία)
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 1016/6/291−μγ΄
ΦΕΚ 2636/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. οικ. 52424/8501
ΦΕΚ 2663/Β/9.11.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ.
Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.123218 (5)
ΦΕΚ2686/Β/10.11.11
Απλούστευση και ένταξη στα
Ηλεκτρονική
ΕΚΕ διαδικασιών
Διεκπεραίωση
αρμοδιότητας του Υπ ΥΚΑ
Διαδικασιών
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(Βρεφικών – Παιδικών –
Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Μονάδων
Φύλαξης Βρεφών και Νηπίων)
από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και
μη χαρακτήρα, παιδικών
εξοχών−κατασκηνώσεων,
ιδρυμάτων παιδικής
πρόνοιας
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Ηλεκτρονική
για το επάγγελμα του
Διεκπεραίωση
Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827
ΦΕΚ 2662/Β/9.11.11
Αριθμ.
YΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ43α/4924/119
23
συντηρητή αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης, του τεχνικού
συντήρησης έργων τέχνης &
του τεχνίτη συντήρησης έργων
τέχνης– αποκατάστασης μέσω
ΕΚΕ
Ένταξη των διαδικασιών
άδειας ίδρυσης και άδειας
λειτουργίας φροντιστηρίου
μέσης και ανωτάτης
εκπαίδευσης και κέντρου
ξένων γλωσσών, άδειας κατ’
οίκον διδασκαλίας, άδειας
διδασκαλίας σε φροντιστήρια
και άδειας διδασκαλίας σε
κέντρα ξένων γλωσσών, για
διεκπεραίωση και μέσω των
EΚΕ
Υπαγωγή της διαδικασίας
αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων σύμφωνα με το ΠΔ
38/2010 για διεκπεραίωση
μέσω ΕΚE
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών διδασκαλίας σε
φροντιστήρια δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε
κέντρα ξένων γλωσσών και
κατ’ οίκον διδασκαλίας στην
ελληνική επικράτεια,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του ν. 3844/2010
Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας λειτουργίας
Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) και μέσω
ΕΚΕ
Όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας των εμπορικών
εκθέσεων και των εκθεσιακών
κέντρων
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών εργαστηρίων
αισθητικής
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών μονάδων
αδυνατίσματος –
διαιτολογικών μονάδων
Διαδικασιών
917 (2) ΦΕΚ 2796/Β/9.12.11
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356
ΦΕΚ 2884/Β/20.12.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25209
ΦΕΚ 2926/Β/22.12.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. Αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25207
ΦΕΚ 2926/Β/22.12.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 148893/ΙΑ
ΦΕΚ 2992/Β/28.12.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. Κ1−3508
ΦΕΚ 3009/Β/29.12.11
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140150
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140157
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
24
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών οδοντοτεχνικών
εργαστηρίων
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών καταστημάτων
οπτικών ειδών και τμημάτων
φακών επαφής
Όροι και προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας
ναυλομεσιτικών γραφείων −
Ένταξη της διαδικασίας Χο−
ρήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας σε Ναυλο−
μεσιτικά Γραφεία στα
Ε.Κ.Ε.
Διασυνοριακή παροχή των
υπηρεσιών εκπαίδευσης υπο−
ψηφίων οδηγών και οδικής
βοήθειας
Διεκπεραίωση και μέσω των
EKE διαδικασιών
αρμοδιότητας ΥπΟικ
(άδεια εμφιάλωσης αιθυλικής
αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης –καθαρό
οινόπνευμα- και πλήρως
μετουσιωμένης αιθ. αλκοόλης
–φωτιστικό οινόπνευμα-)
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140158
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθμ. 798
ΦΕΚ 19/Β/13.01.2012
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
Αριθ. Οικ.3900/555
ΦΕΚ 327/Β/14.02.2012
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ΚΥΑ αριθμ. ΔΕΦΚ Γ 5005900ΕΞ
2012
ΦΕΚ 477/Β/28.02.2012
Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση
Διαδικασιών
ν. 4052/2012
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140163
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140165
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Άρθρο 9 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Τεχνικά Επαγγέλματα (τεχνίτες
μηχανημάτων θέρμανσης και
ψύξης)
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών
ξεναγού
Ειδικό σήμα λειτουργίας
τουριστικού γραφείου
Ειδικό σήμα λειτουργίας
Διατάξεις
Σύστημα
Χορήγησης
Άδειας
Σύστημα
Χορήγησης
Άδειας
Σύστημα
Χορήγησης
Άδειας
Σύστημα
Πράξη
Αριθμ.157/24/Φ.Γ.9.1
309/Β’/22.2.11
ΦΕΚ
ΚΥΑ 1597
ΦΕΚ 108/Β/3-2-2011
ΚΥΑ 1597
ΦΕΚ 108/Β/3-2-2011
ΥΑ 7073/17.5.2011
25
τουριστικών επιχειρήσεων
οδικών μεταφορών
Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων
και επιχειρηματικών πάρκων
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας
Χορήγησης
Άδειας
Σύστημα
Χορήγησης
Άδειας
ΦΕΚ 1266/Β/16-6-2011
Σύστημα
Χορήγησης
Άδειας
ν. 4052/2012
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Ν.3982/2001 ΦΕΚ
143/Α/17.6.2011
Άρθρο 12 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Διατάξεις
Πράξη
Χονδρεμπόριο νωπών προϊόντων Επιλογή
μεταξύ Αρθρ.74 παρ. 1-8
φυτικής και ζωικής προέλευσης
περισσότερων
ν. 3982/2011
υποψηφίων
ΦΕΚ 143/Α/17.6.11
ΑΡΘΡΟ 13 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Τεχνικά επαγγέλματα
Ίδρυση Κέντρου
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
Ιδιωτικά Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού ΙΕΚ
από φυσικό πρόσωπο ή από
ΝΠΙΔ ή μεταβίβαση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ή
επέκτασή του σε νέο κτήριο ή
μεταφορά του σε άλλο κτήριο
ή κτηριολογική μετατροπή)
Αδειοδότηση εμπόρου
νεότερων κινητών μνημείων
Αδειοδότηση δημοπρασιών
νεότερων κινητών μνημείων
Μελέτη και λειτουργία
εργαστηρίων για τη
συντήρηση αρχαιοτήτων &
έργων τέχνης
Άσκηση επαγγέλματος τεχνίτη
συντήρησης έργων τέχνης -
Διατάξεις
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Πράξη
Αριθμ. 158/25/ΦΓ9.1
ΦΕΚ 49/Β/24-1-2011
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31106/587
ΦΕΚ 796/Β/10-5-2011
Απλοποίηση
Διαδικασιών
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1141/30095
ΦΕΚ 554/7-4-2011
ΚΥΑ 451
ΦΕΚ 10/Β/12-1-2011
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1782
ΦΕΚ 120/Β/8-2-2011
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31101/586. ΦΕΚ
553/7-4-2011
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1140/30090
ΦΕΚ 551/7-4-2011
26
αποκατάστασης
Άσκηση επαγγέλματος
τεχνικού συντήρησης έργων
τέχνης
Ψυχαγωγικά και θεαματικά
Πάρκα
Χιονοδρομικά Κέντρα
Λειτουργία
αυτοκινητοδρομίων
Λειτουργία Τουριστικών
καταλυμάτων
Λειτουργία Συνεδριακών
Κέντρων
Λειτουργία Κέντρων
Προπονητικού & Αθλητικού
Τουρισμού
Λειτουργία γηπέδων Golf
Άδεια ξεναγού
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών ξεναγού
ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30083
ΦΕΚ 552/7-4-2011
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1619
ΦΕΚ 28/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624
ΦΕΚ 28/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1628
ΦΕΚ 25/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622
ΦΕΚ 27/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1621
ΦΕΚ 29/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1626
ΦΕΚ 26/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1623
ΦΕΚ 29/Β/20.1.11
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1620
ΦΕΚ 25/Β/20.1.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Χορήγηση ειδικού σήματος
Απλοποίηση
λειτουργίας σε επιχειρήσεις
Διαδικασιών
εκμίσθωσης μοτοσυκλετών άνω Αδειοδότησης
των 50 κ.ε. άνευ οδηγού στα
ΕΚΕ
Χορήγηση ειδικού σήματος
Απλοποίηση
λειτουργίας σε επιχειρήσεις
Διαδικασιών
εκμίσθωσης αυτ/των ΙΧ χωρίς Αδειοδότησης
οδηγό στα ΕΚΕ
ΚΥΑ 1597
ΦΕΚ 108/Β/3-2-2011
Χορήγηση ειδικού σήματος
λειτουργίας σε τουριστικά
γραφεία στα ΕΚΕ
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10283/20.5.11 ΦΕΚ
1301 Β 16-6-2011
Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
Χορήγηση άδειας άσκησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
ΚΥΑ ΔΟ/Ο/6/2/Φ.2050/2011 – ΦΕΚ
92/Β/1.2.2011
ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/20.5.11 ΦΕΚ
1301 Β 16-6-2011
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20.5.11 ΦΕΚ
1301 Β 16-6-2011
27
επαγγέλματος Διπλωματούχου
Μηχανικού (συγκεκριμένης
ειδικότητας) - Πολιτικός
Μηχανικός, Αρχιτέκτονας
Μηχανικός, Αγρονόμος και
Τοπογράφος Μηχανικός,
Μηχανολόγος Μηχανικός,
Μηχανολόγος και
Αεροναυπηγός Μηχανικός,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Υπολογιστών,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ναυπηγός Μηχανολόγος
Μηχανικός, Χημικός
Μηχανικός, ΜεταλλειολόγοςΜεταλλουργός Μηχανικός,
Μηχανικός Περιβάλλοντος,
Μηχανικός Παραγωγής και
Διοίκησης, Μηχανικός
Ορυκτών Πόρων, Μηχανικός
Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικός Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Μηχανικός Χωροταξίας και
Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικός
Μηχανικός και Μηχανικός
Υπολογιστών, Μηχανικός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής,
Μηχανικός Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Εγγραφή και χορήγηση Άδειας
Άσκησης Επαγγέλματος
Γεωτεχνικού και Δελτίου
Ταυτότητας Γεωτεχνικού
ειδικότητας α) Γεωπόνου, β)
Δασολόγου, γ) Κτηνιάτρου, δ)
Γεωλόγου και ε) Ιχθυολόγου
Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων
Εργασίας
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
1. Χορήγηση άδειας πλανόδιου Απλοποίηση
εμπορίου 2.Χορήγηση άδειας
Διαδικασιών
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Αδειοδότησης
3. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
ΦΕΚ 978 Β΄- 25/5/2011 (α.α.155514)
Αριθμ. 2111/10
ΦΕΚ 546/ Β/7-4-2011
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
28
πλανόδιου εμπορίου - κινητής
καντίνας 4. Χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
- κινητής καντίνας
5. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού
γεωργικών, κτηνοτροφικών,
πτηνοτροφικών.
Μελισσοκομικών προϊόντων,
καθώς και παραδοσιακών
ειδών λαϊκής τέχνης,
χειροτεχνημάτων,
καλλιτεχνημάτων και έργων
τέχνης πρωτότυπης
καλλιτεχνικής δημιουργίας
ιδίας παραγωγής
6. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού
αμπελουργικών προϊόντων
ιδίας παραγωγής
7. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων ιδίας
παραγωγής από αλιείς
8. Χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου παραγωγού νωπών
αλιευτικών προϊόντων ιδίας
παραγωγής από
ιχθυοκαλλιεργητές
9. Ίδρυση καταστήματος
λιανικού εμπορίου
10. Χορήγηση άδειας
επαγγελματία πωλητή λαϊκών
αγορών
11. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών
12. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών προϊόντων βιολογικής
γεωργίας
13. Χορήγηση άδειας πωλητή
λαϊκών αγορών σε
πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές
οργανώσεις ή αναγνωρισμένες
ομάδες παραγωγών προϊόντων
βιολογικής γεωργίας
14. Χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών
29
αγορών σε πρωτοβάθμιες
συνεταιριστικές οργανώσεις ή
οργανωμένες ομάδες
παραγωγών
15. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αλιέα πωλητή
λαϊκών αγορών
16. Χορήγηση άδειας
παραγωγού ιχθυοκαλλιεργητή
πωλητή λαϊκών αγορών
17. Χορήγηση άδειας
παραγωγού αυγών πωλητή
λαϊκών αγορών
18. Χορήγηση άδειας
παραγωγού μελισσοκόμου
πωλητή λαϊκών αγορών
19. Χορήγηση άδειας
παραγωγού καλλωπιστικών
φυτών και πολλαπλασιαστικού
υλικού πωλητή λαϊκών
αγορών
20. Χορήγηση άδειας
παραγωγού ελιών και
ελαιολάδου πωλητή λαϊκών
αγορών
Ίδρυση και Λειτουργία
ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Ωδείων, Μουσικών σχολών ή
Παραρτημάτων αυτών) μέσω
των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (για φυσικά
πρόσωπα, για νομικά
πρόσωπα & για Δήμους)
Χορήγηση άδειας Χημικού
Ναυτιλίας
1.Άδεια λειτουργίας
καταστήματος πώλησης
σκύλων και γατών,
2.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών
κλινικών και ενδιαιτημάτων
ζώων,
3.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνιατρείων
μικρών ή μεγάλων ζώων,
4.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εγκατάστασης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
YΠΠΟΤ/οικ.38573/1216
ΦΕΚ 693/Β/29.4.2011
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
ΚΥΑ 30/005/267 /20.5.11
ΦΕΚ 1234/Β/14-6-2011
ΚΥΑ 155511,
ΦΕΚ 1308/Β/16-6-2011
30
εκτροφής και αναπαραγωγής
σκύλων,
5.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
6.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνιατρικού
Γραφείου για τα παραγωγικά
ζώα, 7.Άδεια εκτέλεσης
προγράμματος τεχνητής
σπερματέγχυσης και
συγχρονισμού οίστρου στα
ζώα αναπαραγωγής,
8.Έγκριση κέντρων
αποθήκευσης σπέρματος,
9.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ψυκτικών
αποθηκών,
10.Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
τεμαχισμού και τυποποίησης
κρέατος καθώς και
παρασκευασμάτων κρέατος
οπληφόρων ζώων και
πουλερικών,
11.Άδεια καταπολέμησης
εντόμων και τρωκτικών σε
κατοικημένους χώρους
1.Πιστοποίηση Γεωργικών
Συμβούλων,
2. Αναγνώριση ιδιωτικών
φορέων πιστοποίησης
γεωργικών προϊόντων ή
συστημάτων ,
3.Έγκριση δραστηριότητας
οργανισμού ελέγχου και
πιστοποίησης προϊόντων
βιολογικής γεωργίας,
4.Έγκριση Μονάδας Εκτροφής
Ωοτόκων ορνίθων
1.Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστημάτων
οπτικών ειδών και τμήματος
φακών επαφής στα Ε.Κ.Ε.
2. Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
ΚΥΑ 155515/6.5.11
ΦΕΚ 1245/Β/14.6.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64436 (1)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64435 (2)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64434 (3)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64433 (4)
Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64432 (5)
ΦΕΚ 1394/Β/16.6.11
31
φυσικοθεραπείας στα Ε.Κ.Ε.
3.Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
αισθητικής στα Ε.Κ.Ε.
4. Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας οδοντοτεχνικών
εργαστηρίων στα Ε.Κ.Ε.
5.Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας μονάδων
αδυνατίσματος−διαιτολογικών
μονάδων στα Ε.Κ.Ε.
Ένταξη διαδικασιών
αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης
στα ΕΚΕ και τροποποίηση ΥΑ
για καθορισμό διαδικασιών
και εντύπων μέσω ΚΕΠ (άδεια
άσκησης κουρέα, κομμωτήκομμώτριας, τεχνίτη
περιποίησης χεριών –ποδιών,
βοηθού κουρέα –κομμωτή)
Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχει−
ρηματικών πάρκων
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/12078
ΦΕΚ 1467/Β/17.6.2011
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Ν.3982/2001 ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011
Διεκπεραίωση μέσω ΕΚΕ της
έκδοσης
άδειας
λειτουργίας
εργοστασίου ή οινοποιείου για
την παρασκευή συμπυκνωμένου
γλεύκους
-της έκδοσης ειδικής άδειας
λειτουργίας
για την παρασκευή σταφιδίνης
-της έκδοσης άδειας λειτουργίας
εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων
και αρωματισμένων οίνων
- της έκδοσης ειδικής άδειας
λειτουργίας για την παρασκευή
φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου)
αφρώδους οίνου
Διεκπεραίωση της διοικητικής
διαδικασίας αδειοδότησης
λειτουργίας Αρχαιοπωλείων μέσω
ΕΚΕ.
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
ΚΥΑ 11787 ΚΥΑ 11785 ΚΥΑ 11788
ΚΥΑ 11789
ΦΕΚ 1484/Β/17.6.2011
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ20
/75205/851
Ένταξη της διαδικασίας
Χορήγησης Ειδικού Σήματος
Απλοποίηση
Διαδικασιών
ΦΕΚ 1920/Β/31.8.2011
MNE(2011)56389/05.09.2011
Αριθμ. 21869
ΦΕΚ 2650/Β/9.11.11
32
Λειτουργίας σε Τουριστικές
Επιχειρήσεις Οδικών Με−
ταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα
Ε.Κ.Ε.
Απλούστευση της διαδικασίας
Χορήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας σε Μονάδες
Ιαματικής Θεραπείας,
Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού
& Κέντρα Θαλασσοθεραπείας.
Ένταξη της διαδικασίας στα
ΕΚΕ
Τροποποίηση της αριθμ.
155514/25.5.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 978) ΚΥΑ «Απλούστευση
και ένταξη στο σύστημα
πληροφόρησης και διεκπε−
ραίωσης των ΕΚΕ της
διοικητικής διαδικασίας
αίτησης εγγραφής και
χορήγησης άδειας άσκησης
του επαγγέλματος του
γεωτεχνικού και δελτίου
ταυτότητας γεωτεχνικού»
Απλούστευση και ένταξη στο
σύστημα πληροφόρησης και
διεκπεραίωσης των ΕΚΕ
διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.
Τροποποίηση της αριθ.
155515/6−5−2011 (ΦΕΚ 1245
Β΄) ΚΥΑ «Απλούστευση και
ένταξη στο σύστημα
πληροφόρησης και
διεκπεραίωσης
των ΕΚΕ διοικητικών
διαδικασιών αρμοδιότητας
ΥΠ.Α.Α.Τ.»
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής
διαδικασίας χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης και Ανω−
τέρων Σχολών Χορού μέσω
των ΕΚΕ
Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής
Αδειοδότησης
MNE(2011)57885/17.11.2011
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. 14759
ΦΕΚ 2657/Β/9.11.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. 196007
ΦΕΚ 2633/Β/9.11.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. 196008
ΦΕΚ 2631/Β/9.11.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. 196009
ΦΕΚ 2630/Β/9.11.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθ. ΥΠΠΟΤ/107291
ΦΕΚ 2664/Β/9.11.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/107296
ΦΕΚ 2665/Β/9.11.11
33
διαδικασίας χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού
μέσω των ΕΚΕ
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ πέντε διοικητικών
διαδικασιών αρμοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη
Διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ
της διαδικασίας «Παροχή
Αδείας δημοπρασίας αρ−
χαίων κινητών μνημείων»
Διεκπεραίωση και μέσω
ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών
«Χορήγησης άδειας
λειτουργίας επιχειρήσεων
αφαίρεσης κατεδάφισης αμιά−
ντου και υλικών που
περιέχουν αμίαντο (ΕΑΚ)»
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας ( κλειθροποιών,
αργυραμοιβών, παλαιοπωλών,
ενεχυροδανειστών κα)
Διεκπεραίωση και μέσω των
EKE της διαδικασίας
χορήγησης άδειας
ίδρυσης, λειτουργίας και
αναθεώρησης των Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
από ιδιώτες
Απλούστευση και ένταξη
διαδικασιών αρμοδιότητας
των τομέων μεταφορών κι
επικοινωνιών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων στο σύστημα
των ΕΚΕ (21 άδειες)
Αδειοδότησης
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διαδικασιών
αρμοδιότητας του Υπ ΥΚΑ
(άδεια ίδρυσης και
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866
ΦΕΚ 2652/Β/9.11.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ 2447/9−11−11
ΦΕΚ 2645/Β/9.11.11
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθ. οικ.20620/77
ΦΕΚ 2635/Β/9.11.11
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. 1016/6/291−μγ΄
ΦΕΚ 2636/Β/9.11.11
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831
ΦΕΚ 2661/Β/9.11.11
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. οικ. 52424/8501
ΦΕΚ 2663/Β/9.11.11
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ.
Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.123218
(5)
ΦΕΚ2686/Β/10.11.11
34
λειτουργίας Κέντρου
Αποθεραπείας –
Αποκατάστασης και άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας
Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων με
Αναπηρία)
Απλούστευση και ένταξη στα
ΕΚΕ διαδικασιών
αρμοδιότητας του Υπ ΥΚΑ
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(Βρεφικών – Παιδικών –
Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Μονάδων
Φύλαξης Βρεφών και Νηπίων)
από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και
μη χαρακτήρα, παιδικών
εξοχών−κατασκηνώσεων,
ιδρυμάτων παιδικής
πρόνοιας
Ένταξη των διαδικασιών
άδειας ίδρυσης και άδειας
λειτουργίας φροντιστηρίου
μέσης και ανωτάτης
εκπαίδευσης και κέντρου
ξένων γλωσσών, άδειας κατ’
οίκον διδασκαλίας, άδειας
διδασκαλίας σε φροντιστήρια
και άδειας διδασκαλίας σε
κέντρα ξένων γλωσσών, για
διεκπεραίωση και μέσω των
EΚΕ
Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης άδειας λειτουργίας
Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) και μέσω
ΕΚΕ
Όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας των εμπορικών
εκθέσεων και των εκθεσιακών
κέντρων
Διεκπεραίωση και μέσω των
EKE διαδικασιών
αρμοδιότητας ΥπΟικ
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827
ΦΕΚ 2662/Β/9.11.11
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356
ΦΕΚ 2884/Β/20.12.11
Απλοποίηση Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. 148893/ΙΑ
ΦΕΚ 2992/Β/28.12.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
Αριθμ. Κ1−3508
ΦΕΚ 3009/Β/29.12.11
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
ΚΥΑ αριθμ. ΔΕΦΚ Γ 5005900ΕΞ 2012
ΦΕΚ 477/Β/28.02.2012
35
(άδεια εμφιάλωσης αιθυλικής
αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης –καθαρό
οινόπνευμα- και πλήρως
μετουσιωμένης αιθ. αλκοόλης
–φωτιστικό οινόπνευμα-)
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας
Απλοποίηση
Διαδικασιών
Αδειοδότησης
ν. 4052/2012
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Άρθρο 14 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Αισθητικοί
Διατάξεις
Απαιτήσεις
που
απαγορεύονται (14.1)
Πωλητές Λαϊκών Αγορών
Απαιτήσεις
που
απαγορεύονται (14.1)
Υπαίθριο Εμπόριο (πλανόδιο Απαιτήσεις
που
και στάσιμο)
απαγορεύονται (14.1)
Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
Απαιτήσεις
που
απαγορεύονται (14.4)
Καταστήματα
Λιανικού Απαιτήσεις
που
Εμπορίου
απαγορεύονται (14.5)
Υπαίθριο Εμπόριο (πλανόδιο Απαιτήσεις
που
και στάσιμο)
απαγορεύονται (14.6)
Τεχνικά Επαγγέλματα
Απαιτήσεις
Πράξη
ΥΑ Υ3β/οικ. 15543 ΦΕΚ
230/Β’/2008
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
ΥΑ 163215/ΙΑ/21-12-2010, ΦΕΚ
2126/Β/21-12-2010
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
ΥΑ 157/24/Φ.Γ.9.1 ΦΕΚ
309/Β’/22.2.11
Τροποποίηση π.δ 967/1977 Απαιτήσεις
που Π.Δ. 1
συλλογή,
αποξήρανση
& απαγορεύονται (14.6)
ΦΕΚ 1/Α/10.01.2012
επεξεργασία σύκων (ΦΕΚ Α΄
325).
Καθορισμός των όρων, των Απαιτήσεις
που Π.Δ. 8/2012
προϋποθέσεων και της δια−
απαγορεύονται (14.5)
ΦΕΚ 11/Α/31.01.2012
δικασίας χορήγησης άδειας
ίδρυσης & εκσυγχρονισμού
των σφαγείων οπληφόρων
ζώων,
πουλερικών
&
λαγόμορφων
Άρθρο 15 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Πωλητές Λαϊκών Αγορών
Υπηρεσίες ξεναγού
Κατάργηση κατώτατων τιμών
υπηρεσιών τουριστικών
Διατάξεις
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2α)
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν
Πράξη
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
ΚΥΑ
ΦΕΚ
ΚΥΑ
ΦΕΚ
1597
108/Β/3-2-2011
1597
108/Β/3-2-2011
36
επιχειρήσεων
Υπαίθριο Εμπόριο (πλανόδιο
και στάσιμο)
Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές
Χορού
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2α)
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2α)
YA K1-164 ΦΕΚ 275/Β/22.2.11
Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές
Δραματικής Τέχνης
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2α)
Νόμος 3905/2010, ΦΕΚ
219/Α/23/12/2010
Υπηρεσίες εκμίσθωσης
επιβατηγών αυτοκινήτων ΙΧ
χωρίς οδηγό
Υπηρεσίες εκμίσθωσης
μοτοσικλετών χωρίς οδηγό
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν
ΚΥΑ 16597
ΦΕΚ 2156/Β/31-12-2010
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν
ΚΥΑ 16598
ΦΕΚ 2189/Β/31-12-2010
Πρατήρια Συμπιεσμένου
Φυσικού Αερίου
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
(LPG και μικτά)
Πρατήρια Καυσίμων
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2α)
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2α)
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2α)
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2β)
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2β)
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν (15.2ζ)
Νόμος 3897/2010 (αρ. 11) ΦΕΚ
208/Α/10-12-2010
Νόμος 3897/2010 (αρ. 11) ΦΕΚ
208/Α/10-12-2010
Νόμος 3897/2010 (αρ. 11) ΦΕΚ
208/Α/10-12-2010
Νόμος 3907/2011
άρθρο 45 –
(ΦΕΚ 7/Α/26-1-2011)
ΥΑ 348/11-1-2011 ΦΕΚ
271/Β/18.2.2011
ΚΥΑ 1597/2011 28-1-2011 ΦΕΚ
108/Β/2011
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν
Νόμος 3955/11
ΦΕΚ 89/Α/20.4.11
Απαιτήσεις που πρέπει
να αξιολογηθούν(15.2ζ)
ΚΥΑ 168376
ΦΕΚ 1443/Β/16.6.2011
(Κατάργηση της αριθμ.
309427/1980 απόφασης περί
ελάχιστων αμοιβών)
Φροντιστήρια
Πρακτορεία Τύπου
Τουριστικά Γραφεία
Λιανική πώληση
κτηνιατρικών φαρμακευ−
τικών προϊόντων
Παροχή κτηνιατρικής φύσεως
υπηρεσιών από ιδιωτικά
ιατρεία και κλινικές μικρών
και μεγάλων ζώων
Νόμος 3905/2010, ΦΕΚ
219/Α/23/12/2010
Χονδρεμπόριο
νωπών Απαιτήσεις που πρέπει Αρθρ.74 παρ. 1-8
προϊόντων φυτικής και ζωικής να αξιολογηθούν
ν. 3982/2011
προέλευσης
ΦΕΚ 143/Α/17.6.11
Καθορισμός δικαιολογητικών Απαιτήσεις που πρέπει ΚΥΑ αριθ. 110975/Δ5
ΦΕΚ 2332 Β'/17.10.2011
για χορήγηση άδειας
να αξιολογηθούν
37
ίδρυσης φροντιστηρίου σε
νομικό πρόσωπο
Τροποποίηση π.δ 967/1977
συλλογή,
αποξήρανση
&
επεξεργασία σύκων (ΦΕΚ Α΄
325).
Τροποποίηση π.δ. 253/2002
για τις προϋποθέσεις για την
εμπορία φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας
Απαιτήσεις που πρέπει Π.Δ. 1
να αξιολογηθούν
ΦΕΚ 1/Α/10.01.2012
Απαιτήσεις που πρέπει ΠΔ 2
να αξιολογηθούν
ΦΕΚ 2/Α/13.01.2012
Απαιτήσεις που πρέπει ν. 4052/2012
να αξιολογηθούν
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
MNE(2012)51294/8.3.2012
ΑΡΘΡΟ 16 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Μηχανολογικές και Ψυκτικές
εγκαταστάσεις
Διατάξεις
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Πράξη
ΚΥΑ οικ.12570/1106/Φ9.1
ΦΕΚ 1830/Β/22-11-2010
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών ξεναγού
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών από τουριστικές
επιχειρήσεις
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών πιστοποίησης της
εφαρμογής των
τυποποιητικών εγγράφων
(πιστοποίηση
προτύπων AGRO)
Διασυνοριακή παροχή
πράξεων εμπορικής
αντιπροσώπευσης
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
ΚΥΑ
ΦΕΚ
ΚΥΑ
ΦΕΚ
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
ΚΥΑ 136548/1.4.11
ΦΕΚ 731/5.5.11
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Διασυνοριακή παροχή των
υπηρεσιών που προβλέπονται
στην αρ. 34674/08 ΥΑ(ΦΕΚ Β’
669) Δημοπρασίες νεότερων
κινητών μνημείων στην
ελληνική επικράτεια
Διασυνοριακή παροχή της
υπηρεσίας
τεχνητής
σπερματέγχυσης &
του συγχρονισμού οίστρου
στα παραγωγικά ζώα
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών για τους ασκούντες
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Άρθρο 19 παρ.3 ν.4013/2011
ΦΕΚ 204/Α/15.9.11
(τροποποίηση Π.Δ. 219/91 περί
εμπορικών αντιπροσώπων)
ΚΥΑ
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Β΄/96222/
1740
ΦΕΚ 2405/Β/31.10.2011
1597
108/Β/3-2-2011
2874
421/Β/16-3-2011
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
ΚΥΑ αριθμ. 168420/25.8.11
ΦΕΚ 2020/Β/9.9.11
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
KYA Αριθμ. 1016/6/291−ξγ΄
ΦΕΚ 2539/Β/7.11.11
38
το επάγγελμα των (i)
κατασκευαστών κλειδιών &
επισκευαστών κλειδαριών (ii)
αργυραμοιβών, παλαιοπωλών,
ενεχυροδανειστών και
ασχολουμένων
με αγοραπωλησία ή τήξη
μεταχειρισμένων κοσμημάτων
και κομψοτεχνημάτων από
χρυσό και λοιπών τιμαλφών
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών που προβλέπονται
στην αριθμ. 34674/2008 YA
(ΦΕΚ Β΄ 669) = Δημοπράτηση
αρχαίων κινητών μνημείων
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών που προβλέπονται
στην αριθμ. 34668/2008 ΥΑ
(ΦΕΚ B΄/669) στην
ελληνική επικράτεια υπηρεσίες εμπορίας
νεότερων κινητών μνημείων
χωρίς εγκατάσταση
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
για το επάγγελμα του
συντηρητή αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης, του τεχνικού
συντήρησης έργων τέχνης &
του τεχνίτη συντήρησης έργων
τέχνης– αποκατάστασης μέσω
ΕΚΕ
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών διδασκαλίας σε
φροντιστήρια δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε
κέντρα ξένων γλωσσών και
κατ’ οίκον διδασκαλίας στην
ελληνική επικράτεια,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του ν. 3844/2010
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
KYA Αριθμ. 2440
ΦΕΚ 2640/Β/9.11.11
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ.
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Β΄/106739
/1882 (3)
ΦΕΚ 2602/Β/8.11.11
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ.
YΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ43α/4924/119
917 (2) ΦΕΚ 2796/Β/9.12.11
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ. Αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25207
ΦΕΚ 2926/Β/22.12.11
Όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας των εμπορικών
εκθέσεων και των εκθεσιακών
κέντρων
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών εργαστηρίων
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ. Κ1−3508
ΦΕΚ 3009/Β/29.12.11
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140150
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
39
αισθητικής
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών μονάδων
αδυνατίσματος –
διαιτολογικών μονάδων
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών οδοντοτεχνικών
εργαστηρίων
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας
Διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών καταστημάτων
οπτικών ειδών και τμημάτων
φακών επαφής
Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου
και λαϊκών αγορών
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140157
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140158
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140163
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140165
ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
N. 4038/2012 ΦΕΚ 14
Α/2.2.2012
Διασυνοριακή παροχή των
υπηρεσιών εκπαίδευσης υπο−
ψηφίων οδηγών και οδικής
βοήθειας
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
Αριθ. Οικ.3900/555
ΦΕΚ 327/Β/14.02.2012
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
ν. 4052/2012
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Μεσίτες ακινήτων
Ελεύθερη Παροχή
Υπηρεσιών
ν. 4072/2012 ( άρθρα 197-198)
ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012
ΑΡΘΡΟ 23 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Ειδικό σήμα λειτουργίας
τουριστικού γραφείου
Διατάξεις
Εγγυήσεις
Πράξη
ΚΥΑ 1597
ΦΕΚ 108/Β/3-2-2011
ΑΡΘΡΟ 25 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
Φροντιστήρια
Ιδιωτικά ΙΕΚ
ΑΡΘΡΟ 28
Διατάξεις
Δραστηριότητες πολλαπλών
ειδικοτήτων
Δραστηριότητες πολλαπλών
ειδικοτήτων (25.1)
Δραστηριότητες πολλαπλών
ειδικοτήτων (25.1)
Πράξη
Νόμος 3897/2010 (αρ. 5)
ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010
Νόμος 3907/2001 άρθρο
45 –
ΦΕΚ 7/Α/26-1-2011
ΥΑ 163215/ΙΑ/21-12-2010
ΦΕΚ 2126/Β/31-12-2010
της Οδηγίας
40
Δραστηριότητα
Οριζόντια Εφαρμογή
Διατάξεις
Ορισμός σημείου
επαφής
Πράξη
ΥΑ 61592/ΔΕΕ2015
ΦΕΚ 2180/Β/31-12-2010
ΑΡΘΡΟ 29 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Μηχανολογικές και Ψυκτικές
εγκαταστάσεις
Διατάξεις
Αμοιβαία Συνδρομή
Πράξη
ΚΥΑ
οικ.12570/1106/Φ9.1
ΦΕΚ 1830/Β/22-11-2010
ΑΡΘΡΟ 30 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Μηχανολογικές και Ψυκτικές
εγκαταστάσεις
Διατάξεις
Εποπτεία
Πράξη
ΚΥΑ οικ.12570/1106/Φ9.1
ΦΕΚ 1830/Β/22-11-2010
ΑΡΘΡΟ 31 της Οδηγίας
Δραστηριότητα
Μηχανολογικές και Ψυκτικές
εγκαταστάσεις
Διατάξεις
Εποπτεία
Πράξη
ΚΥΑ οικ.12570/1106/Φ9.1
ΦΕΚ 1830/Β/22-11-2010
Άρθρο 35 Ν.3844/2010
Δραστηριότητα
Διατάξεις
Καθορισμός Οργάνων και
Ορισμός Κυρώσεων
Διαδικασιών Κυρώσεων σε
επαγγελματικές δραστηριότητες
όπως :
Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης,
εκτέλεση μελέτης, συντήρηση,
επίβλεψη λειτουργίας και
συντήρησης, πραγματογνωμοσύνη
απλών και μη απλών
μηχανολογικών, ηλεκτρικών,
χημικών, υδραυλικών, ψυκτικών
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων
υγρών & αερίων καυσίμων κ.α
Πράξη
ΚΥΑ
114937/2050/ΦΓ.9.1
ΦΕΚ 62/Β’/27.1.11
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας
ν. 4052/2012
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Ορισμός Κυρώσεων
41