ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΙΦ3Γ-4Ο

ΑΔΑ: 4ΙΦ3Γ-4Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 8-11-2010
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ/Γ1/Φ31/108468/1732
Ταχ. Διεύθυνση : Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδικας : 10682, Αθήνα
Τηλ/τυπία : 2103304009
Πληροφορίες : Σ. Αηδόνη
Τηλέφωνο : 2103304030, 2103304028
ΠΡΟΣ: το Εθνικό Τυπογραφείο
Ηλεκ. Ταχ. : [email protected]
Καποδιστρίου 34
104 32 Αθήνα
ΘΕΜΑ : Καθορισμός χειμερινού ωραρίου λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων,
Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/710-2009).
3. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).
4. Τις διατάξεις του αρθ.10, παρ. 1 του Π.Δ. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003)
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού».
5. Τις διατάξεις του αρ. 9, παρ. 3 του Ν. 736/77 (ΦΕΚ 316/Α/15-10-77) «Περί
Οργανισμού του Τ.Α.Π.».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 άρθρο 46 «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-62002).
7. Το άρθρο 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ Α΄137), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας 08.30-15.00 των Αρχαιολογικών Χώρων,
Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, για το διάστημα
από την 1η
ΑΔΑ: 4ΙΦ3Γ-4Ο
Νοεμβρίου 2010 έως την 31η Μαρτίου 2011, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στους συνημμένους πίνακες. Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των
επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν τη λήξη του
ωραρίου.
2. Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους
παραμένουν κλειστά κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η
Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.
3. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και
Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 1157/81, ΦΕΚ 126/Α/12-5-81 αρ. 11, παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες
των Θεοφανείων και της Καθαράς Δευτέρας, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα
Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται στην παρ. 1.
Όσα Μουσεία παραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα λόγω καθαρισμού, κατά τις
ανωτέρω αργίες θα λειτουργούν κανονικά για το κοινό.
4. Με την Απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται
στην παρ. 1, παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών Αποφάσεων.
5. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων,
Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου
ωραρίου, όπως αυτό αναφέρεται στους πίνακες, θα ανακοινώνεται με σχετικό
Δελτίο Τύπου.
Συνημμένα : Οι πίνακες
Ο Υπουργός
Παύλος Γερουλάνος
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΑΔΑ: 4ΙΦ3Γ-4Ο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΑΡΧ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΑΡΧ, ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΔΟΣ
CASA ROMANA
ΑΡΧ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΑΡΧ. ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΥΔΡΑ
ΠΥΡΓΟΣ ΓΛΕΖΟΥ (ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ)
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΦΕΤΙΧΕ ΤΖΑΜΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ "ΑΡΧΑΙΑ ΡΟΔΟΣ: 2400 χρόνια", ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΙΔ ΕΠΚΑ
ΚΑ ΕΠΚΑ
Γ΄ ΕΠΚΑ
Θ΄ ΕΠΚΑ
Ι΄ ΕΠΚΑ
ΙΗ΄ΕΠΚΑ
ΚΒ΄ ΕΠΚΑ
ΚΒ΄ ΕΠΚΑ
ΚΔ΄ ΕΠΚΑ
ΚΔ΄ ΕΠΚΑ
ΛΘ΄ ΕΠΚΑ
ΛΘ΄ ΕΠΚΑ
1η ΕΒΑ
2η ΕΒΑ
13η ΕΒΑ
16η ΕΒΑ
17η ΕΒΑ
21η ΕΒΑ
21η ΕΒΑ
22η ΕΒΑ
22η ΕΒΑ
22η ΕΒΑ
ΚΒ΄ ΕΠΚΑ
ΚΒ΄ ΕΠΚΑ
ΑΔΑ: 4ΙΦ3Γ-4Ο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ 08.30-15.00
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ,
ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ & ΧΩΡΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΥ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ
ΘΗΡΑΣ)
ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖ/ΝΗ & ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΗ
ΣΙΚΙΝΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ)
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΛΙΩΝ
ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΙ
ΠΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΒΑΡΤΣ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΤΣ-ΚΑΛΕ
ΚΡΥΠΤΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΟΝΗ ΖΥΓΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
"ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ"
ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΟΥΡΤΖΙΝΩΝ,
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΕΣ
10.00-ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ
Β ΕΠΚΑ
08.30-17.00
Δ΄ΕΠΚΑ
08.30-14.30
7.30-17.30
08.30-17.30
08.00-17.00
μέχρι 31-12-10
Καθημερινά 8.30-21.30, Σ/Κ 8.30-15.00 Καθημερινά 8.30-15.00,
Πέμπτη 8.30-21.30, Δευτέρα
Έως 31-12-2010
κλειστά. Ισχύει από 1-1-11
Καθημερινά 8.30-15.00 Πέμπτη 8.30-21.30
Δευτέρα κλειστά
08.00-20.00
08.30-14.30
10.00-14.00 Δευτέρα κλειστά
Ι΄ΕΠΚΑ
Ι΄ΕΠΚΑ
ΙΗ΄ ΕΠΚΑ
ΚΖ΄ ΕΠΚΑ
ΛΓ΄ ΕΠΚΑ
ΛΓ΄ ΕΠΚΑ
ΛΗ΄ ΕΠΚΑ
1η ΕΒΑ
2η ΕΒΑ
10.00-14.00 Δευτέρα κλειστά
2η ΕΒΑ
10.30-14.00 Δευτέρα κλειστά
2η ΕΒΑ
8.30-13.00
9.00-14.00
08.30-14.30
07.30-14.00
07.30-14.00
8.00-14.30
ισχύει έως 18-12-10
08.00-20.00
9η ΕΒΑ
10η ΕΒΑ
10η ΕΒΑ
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-17.30
08.30-18.00
10.00-14.30
08.00-18.00 ΜΕΧΡΙ 31-12-10
08.00-18.00 ΜΕΧΡΙ 31-12-10
Από 1-1-11, 8.30-15.00
Από 1-1-11, 8.30-15.00
08.30-19.00 εως 31-12-2010
08.00-17.00 Δευτέρα κλειστά
8.30-15.00
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
9.00 - 16.00
Τρίτη και Παρασκευή 08.30-15.00
3η ΕΒΑ
3η ΕΒΑ
3η ΕΒΑ
7η ΕΒΑ
7η ΕΒΑ
8η ΕΒΑ
8η ΕΒΑ
Τρίτη - Παρασκευή 08.00-17.00 Σάββατο Κυριακή 08.30-15.00, Δευτέρα 10.30-17.00
ΣΠΗΛΑΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΡΧ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΦΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.30-18.00 μέχρι 31-12-10
10η ΕΒΑ
12η ΕΒΑ
19η ΕΒΑ
23η ΕΒΑ
25η ΕΒΑ
25η ΕΒΑ
26η ΕΒΑ
23η ΕΒΑ
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΣΠΗΛ/ΓΙΑΣ &
ΠΑΛ/ΛΟΓΙΑΣ Β.
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΣΠΗΛ/ΓΙΑΣ &
ΠΑΛ/ΛΟΓΙΑΣ Ν.
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑ΄ ΕΠΚΑ
ΑΔΑ: 4ΙΦ3Γ-4Ο