1) Ανακοίνωση για τις άδειες χρήσης νερού και τη συγκρότηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ.Πρωτ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ημ/νία:
2319
13-3-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Τηλ .: 2268 3 -50214
Fax. : 2268 0 22690
Email: [email protected]
Πληρ. Κων/να Κόλλια
ΠΡΟΣ
1. Πίνακα Αποδεκτών (αποστολή με Ε.Λ.ΤΑ.)
2. Πίνακα Προέδρων των Τ. Κ. του Δήμου για
Τοιχοκόλληση σε όλα τα Τ.Κ. του Δήμου
(με αποδεικτικό ανάρτησης)
3. Ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου
στην Αλίαρτο (με αποδεικτικό ανάρτησης)
4. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.aliartos.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
(σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων
Υφιστάμενων και νέων)
Α. Ε.Μ.Σ.Υ.
Άρθρο 17 § 3 ΚΥΑ οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 τεύχος Β’):
3. «2. Σε όσους υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή του σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι 31-12-2014, δεν
επιβάλλεται πρόστιμο. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100
Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο επιβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης».
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Υποβολής ΦΑΚΕΛΟΥ αιτήσεων για χορήγηση ΑΔΕΙΩΝ χρήσης αξιοποίησης υδατικών πόρων
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 (ΦΕΚ 31/14.01.2014 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε
από την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. οικ. 145893/12.05.2014 (ΦΕΚ 1212/13.05.2014 τεύχος Β’) και από την
παρ. 2 του άρθρου 17 της υπ' αριθμ. οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 τεύχος Β’) ΚΥΑ.:
6.«Μέχρι την 30η Απριλίου 2015 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας ο οποίος δεν διαθέτει
άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος σύμφωνα με τις
προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας», υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη
χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής
Σελίδα 1 από 8
νομοθεσίας. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας
αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού».
Επίσης σημειώνουμε ότι έχουν υποχρέωση για υποβολή πλήρους Φακέλου σύμφωνα με το αρχείο του Δήμου:
1.
Όσοι έχουν καταθέσει ΜΟΝΟ ΑΙΤΗΣΗ και όχι ΦΑΚΕΛΟ για Άδεια χρήσης ή /και εκτέλεσης έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων, υφιστάμενων και νέων
2.
Όσοι το επιθυμούν (Α9 της Εγκυκλίου 100089/23-1-2015)
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για
Έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων / χρήσης ύδατος
Σε κάθε περίπτωση ο ΦΑΚΕΛΟΣ με την αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω,
σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146.896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 τεύχος Β’):
1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Αίτηση –Δήλωση) και (κατά περίπτωση) μαζί με Β1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ή Β2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
2.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (δικαιολογητικά για έκδοση άδειας εκτέλεσης ΕΡΓΟΥ αξιοποίησης υδατικού πόρου)
3.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (δικαιολογητικά για έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ύδατος)
4.
Επίσης μπορεί να περιλαμβάνονται εκθέσεις και μελέτες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την εκπόνηση και υπογραφή τους, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων τον πλήρη ΦΑΚΕΛΟ εις
τριπλούν: τον πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD) συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα.
Επισυνάπτονται στο παρόν τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
της ΚΥΑ οικ. 146.896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 τεύχος Β’),
1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Αίτηση –Δήλωση) και κατά περίπτωση μαζί με Β1. ΝΕΑ ΈΡΓΑ
ή
Β2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
σε επεξεργάσιμη μορφή WORD
2.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
3.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
Ακολουθούν τα:
1. Ο Πίνακας Αποδεκτών - αποστολή με ΕΛΤΑ
2. Ο Πίνακας Προέδρων των Τ. Κ. του Δήμου με την
ευθύνη για Τοιχοκόλληση σε όλα τα Τ.Κ. του Δήμου και την
προσκόμιση στην ΤΥ του Δήμου, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Σελίδα 2 από 8
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποστολή με Ε.Λ.ΤΑ.)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
ΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1
249
9/1/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
2
250
9/1/2014
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
3
289
10/1/2014
ΚΟΥΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
4
290
10/1/2014
ΚΟΥΝΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
5
308
10/1/2014
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
6
310
10/1/2014
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
7
311
10/1/2014
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
8
314
10/1/2014
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
9
315
10/1/2014
ΜΠΕΚΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
10
316
10/1/2014
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
11
318
10/1/2014
ΔΡΙΤΣΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
12
320
10/1/2014
ΠΡΕΒΥΖΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
13
322
10/1/2014
ΠΡΕΒΥΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
14
323
10/1/2014
ΣΤΑΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
15
324
10/1/2014
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
16
325
10/1/2014
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
17
327
10/1/2014
ΜΑΝΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
18
331
10/1/2014
ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19
333
10/1/2014
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σελίδα 3 από 8
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΩΛΗΝΑΡΙ
ΤΚ 32001
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
20
334
10/1/2014
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
21
336
10/1/2014
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
22
370
13/1/2014
ΜΗΤΣΑΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
23
373
13/1/2014
ΝΗΣΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΑ
ΤΚ 32001
24
377
13/1/2014
ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
25
381
13/1/2014
ΜΑΜΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΖΙ
ΤΚ 32001
26
385
13/1/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
27
386
13/1/2014
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
28
389
13/1/2014
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
29
394
13/1/2014
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30
401
13/1/2014
ΚΑΠΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31
407
13/1/2014
ΚΑΒΑΛΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
32
419
13/1/2014
ΚΥΡΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33
424
13/1/2014
ΧΑΝΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
34
426
13/1/2014
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
35
428
13/1/2014
ΧΑΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
36
429
13/1/2014
ΦΡΟΣΥΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
37
432
13/1/2014
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΖΙ
ΤΚ 32001
38
437
13/1/2014
ΚΑΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
39
443
13/1/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
40
457
13/1/2014
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
41
472
14/1/2014
ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
42
482
14/1/2014
ΣΤΑΘΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
43
499
14/1/2014
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44
506
14/1/2014
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45
508
14/1/2014
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΤΚ 32002
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
46
520
14/1/2014
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
47
560
14/1/2014
ΒΑΛΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
Σελίδα 4 από 8
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
ΚΑΔΜΟΥ 37ΘΗΒΑ
ΤΚ 32002
48
562
14/1/2014
ΚΙΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
49
575
14/1/2014
ΠΕΤΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
50
597
14/1/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΤΚ 32002
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
51
598
14/1/2014
ΤΖΕΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
52
599
14/1/2014
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
53
600
14/1/2014
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
54
601
14/1/2014
ΑΡΑΜΠΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
55
602
14/1/2014
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
56
605
14/1/2014
ΔΕΔΕ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
57
605
14/1/2014
ΜΑΝΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
58
606
14/1/2014
ΔΙΚΑΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
59
606
14/1/2014
ΔΡΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
60
721
15/1/2014
ΚΥΛΑΦΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
61
757
15/1/2014
ΒΡΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΤΚ 32002
62
758
15/1/2014
ΤΟΣΟΥΝΗ
ΘΕΩΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
63
767
16/1/2014
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
64
768
16/1/2014
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
65
772
16/1/2014
Π&Ν ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΕΠΕ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
66
820
16/1/2014
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67
836
17/1/2014
ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
68
864
17/1/2014
ΜΑΝΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
69
944
20/1/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
70
1097
24/1/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
71
1150
27/1/2014
ΣΤΑΘΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
72
1153
27/1/2014
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
73
1158
27/1/2014
ΜΗΤΡΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
74
1159
27/1/2014
ΣΤΕΦΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
75
1179
27/1/2014
ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
Σελίδα 5 από 8
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
76
1284
29/1/2014
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
77
1286
29/1/2014
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
78
1290
29/1/2014
ΠΕΛΩΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
79
1321
30/1/2014
ΚΟΛΟΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
80
1325
30/1/2014
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
81
1350
31/1/2014
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΤΚ 32002
82
1351
31/1/2014
ΜΠΑΛΟΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
83
1355
31/1/2014
ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
84
1406
3/2/2014
ΓΡΙΛΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΤΚ 32002
85
1612
7/2/2014
ΜΑΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
86
1616
7/2/2014
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΘΕΩΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
87
1624
7/2/2014
ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
88
2233
21/2/2014
ΡΕΤΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
89
2248
21/2/2014
ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
90
2671
5/3/2014
ΣΤΑΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
91
2761
7/3/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
92
2784
7/3/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
93
2785
7/3/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
94
2889
11/3/2014
ΔΗΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
95
3048
14/3/2014
ΠΟΚΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
96
3311
24/3/2014
ΔΕΔΟΥΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
97
3388
26/3/2014
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
98
4203
17/4/2014
ΑΔΑΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
99
4349
24/4/2014
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
100
4352
24/4/2014
ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
101
4440
25/4/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
102
4433
25/4/2014
ΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Σελίδα 6 από 8
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
ΆΣΚΡΗ
ΤΚ 32002
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΤΚ 32001
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΤΡΑ
ΤΚ 32001
103
4900
7/5/2014
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΤΚ 32001
104
4954
8/5/2014
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΚΑΔΜΟΥ 27ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΚ 15343
105
4962
8/5/2014
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
ΤΚ 32002
106
5131
12/5/2014
ΣΤΑΘΗ
ΑΛΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
107
5132
12/5/2014
ΚΟΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΚ 32002
108
5311
14/5/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
109
5313
14/5/2014
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
110
5716
26/5/2014
ΑΔΑΜ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
111
5717
26/5/2014
ΑΔΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΠΙΕΣ
ΤΚ 32002
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αφορά τα α/α (58+59+68+101+103+108+109),του παραπάνω πίνακα, τα οποία δεν μπορούν να
αποσταλούν, λόγω ελλιπών στοιχείων Επικοινωνίας, στις αιτήσεις που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι
στο Δήμο.
Σελίδα 7 από 8
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Τ. Κ. του ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ για
Τοιχοκόλληση σε όλα τα Τ.Κ. του Δήμου (με αποδεικτικό ανάρτησης)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΤΚ Αλιάρτου
2
ΤΚ Άσκρης
Ρουσέτης Αθανάσιος του Κων/νου
3
ΤΚ Ευαγγελίστριας
Πίσινας Δημήτριος του Παναγιώτη
4
ΤΚ Θεσπιέων
Χαντζής Νικόλαος του Αθανασίου
5
ΤΚ Λεονταρίου
Ζαφείρης Δημήτριος του Αθανασίου
6
ΤΚ Μαυρομματίου
Δρίτσα Ανθούλα του Ετεοκλέους
7
ΤΚ Νεοχωρίου
Στάθης Απόστολος του Χρήστου
8
ΤΚ Πέτρας
Μπετχαβάς Ιωάννης του Δημητρίου
9
ΤΚ Σωληναρίου
Τακμάκης Γεώργιος του Νικολάου
10
ΤΚ Υψηλάντου
Αντωνίου Νικόλαος του Κων/νου
Σελίδα 8 από 8
Δαραμάρας Γεώργιος του Βασιλείου