close

Enter

Log in using OpenID

Bilten br. 11/14

embedDownload
S a d r ž a j
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
1.
Odluka o usvajanju II Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2014.godinu.................................................
16.
Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2015.godinu......................................................................
32.
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2015.godinu.................................................................................
Odluka o određivanju naknada za članove Upravnih odbora javnih ustanova čiji je
osnivač oština Ugljevik....................................................................................................................................38.
 Odluka o utvrđivanju poreske stope na nepokretnosti na području opština Ugljevik............................... 39.
 Odluka o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja za zaključenje ugovora o zajedničkom
građenju lokalnog puta..........................................................................................................................................
40.
 Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o dopuni sporazuma o naknadi
za eksproprisane nekretnine...............................................................................................................................
41.
 Odluka o davanju saglasnosti da se uspostavi založno pravo (hipoteka) na nekretninama........................ 42.
 Odluka o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa
za opštinu Ugljevik..............................................................................................................................................
43.
 Program zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu.............................................................................46.
 Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2015. godinu......................................................................... 55.
 Rješenje o neprihvatanju ponude za kupovinu parcele....................................................................................61.




AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
 Odluke o pokretanju postupka javne nabavke i rezultatima okončanog postupka..........................................62.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
1.
AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE
Na osnovu člana 29. i 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 121/12) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik ( „Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 , 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na
sjednici održanoj dana 22.12. 2014. godine, donosi:
ODLUKU
O USVAJANЈU II REBALANSA PLANA BUDŽETA
OPŠTINE UGLJEVIK ZA 2014. GODINU
Član 1.
Usvaja se Rebalans plana budžeta opštine Ugljevik za 2014. godinu u iznosu od
12.600.000,00 KM od čega: Rashodi u iznosu od ukupno 8.300.938,00 KM, Izdaci za
nefinansijsku imovinu u iznosu od 2.769.062,00 KM, Izdaci za otplatu dugova 1.330.000,00
KM i Budžetska rezerva 200.000,00 KM.
Član 2.
Rebalans plana prihoda i rashoda i izdataka budžeta opštine Ugljevik za 2014. godinu je
sastavni dio ove Odluke.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu
opštine Ugljevik“
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINA UGLjEVIK
Broj: 01- 40- 1561/14
Datum, 22.12.2014. godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
2.
Na osnovu člana 29. i 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ( "Službeni
gl. Republike Srpske", broj 121/12 ) i člana 26.Statuta Opštine Ugljevik,("Službeni bilten
opštine Ugljevik",broj 6/05, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština Opštine Ugljevik na sjednici održanoj
dana 22.12.2014. godine usvojila:
REBALANS PLANA BUDŽETA OPŠTINE UGLJEVIK
ZA 2014.GODINU
PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
B u dž e t s k a
pozicija
P R I H O D I I D O B I C I U K U P N O:
710000
PORESKI PRIHODI
711000
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
13,830,000
6,353,921
Rebalans II
2014.
12,600,000
91
%
3,804,000
2,836,107
4,054,000
107
500
500
943,000
25,000
918,000
360,000
52
52
672,242
22,137
650,105
333,004
500
500
993,000
25,000
968,000
360,000
100
714000
Porez na dohodak
Porez na dohodak
Porez na lič. prim.i prih. od sam. djelatn.
Porez na prih.od samost.djelatnosti
Porez na lična primanja
Porez na imovinu
714100
Porez na imovinu
345,000
323,618
345,000
100
714200
Porez na naslijeđe i poklon
10,000
3,545
10,000
100
714300
Porez na prenos nepokretnosti i prava
5,000
5,841
5,000
100
715000
Porez na promet proizvoda i usluga
500
49
500
100
715100
Porez na promet proizvoda
500
49
500
100
500
2,500,000
49
1,830,760
500
2,700,000
100
711100
713000
713111
713113
Porez na promet proizvoda
717000 Indirektni porezi doznačeni od UIO
719100 Ostali poreski prihodi
715110
720000
NEPORESKI PRIHODI
721000
Prihodi od imovine
721200
721222
721223
721300
721900
722000
722100
722300
722400
722411
722412
722420
722420
100
105
100
105
100
108
0
6,525,000
3,381,398
6,525,000
100
482,000
110,631
482,000
100
Prihodi od zakupa i rente
30,000
8,791
30,000
100
Prihodi od davanja u zakup obj.opštine
10,000
5,765
10,000
100
Prihodi od zemljišne rente
Prihodi od kamata na gotovinu i
gotov.ekviv.
Ostali prihodi od imovine
Naknade i takse i prihodi od pružanja
javnih usluga
Opštinske administrativne takse
20,000
3,026
20,000
100
2,000
1,840
2,000
100
450,000
100,000
450,000
100
6,030,000
3,267,953
6,035,000
100
90,000
65,662
90,000
100
200,000
5,620,000
100,000
10,000
250,000
175,779
2,947,698
79,352
7,395
190,960
200,000
5,625,000
100,000
10,000
250,000
100
10,000
14,992
15,000
150
Komunalne takse
Naknade po raznim osnovama
Naknada za uređenje građevinskog zemlj
Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta
Naknade za korišćenje mineralnih sirovina
Naknada za promjenu namjene
poljoprivrednog zemlj
100
100
100
100
Broj
722440
722461
722460
722460
722468
722500
11/14
SLUŽBENI
Naknada za vodu
Komunalne naknade
Naknada za vode za industrijske procese
Sredstva za finansiranje zaštite od požara
Naknada za korištenje prir.resursa (renta)
Prihodi od pružanja javnih usluga
Strana
3.
150,000
20,000
30,000
50,000
5,000,000
120,000
57,818
3,351
19,865
47,935
2,526,030
78,814
150,000
20,000
30,000
50,000
5,000,000
120,000
100
Administrativna sluba
Srednja škola Ugljevik
Dječije obdanište Ugljevik
10,000
30,000
70,000
13,612
20,921
38,679
10,000
30,000
70,000
100
Centar za kulturu Ugljevik
5,000
5,479
5,000
100
0
0
500
123
500
100
4,500
0
4,500
100
8,000
0
3,000
38
5,000
2,814
5,000
100
200,000
200,000
9,922
9,922
200,000
200,000
100
100,000
90,959
120,000
120
3,200,000
35,017
0
35,017
1,700,000
0
100,000
900,000
700,000
53
100
1,000
100
Narodna biblioteka Ugljevik
Centar za socijalni rad Ugljevik
Ostale javne usluge
Novčane kazne, prihod od prodaje oduzete
723100 robe
729100 Ostali neporeski prihodi
GRANTOVI
731200 Grantovi iz zemlje
731000
781300
BILTEN
Transferi jedinicama lokalne
100
100
100
100
100
100
100
0 ####
100
samouprave
800000
811100
813100
813100
813100
911400
PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Primici za zgrade i objekte
Primici za zemljište (prodaja zemljišta)
Primici za zemljište (eksproprijacija)
Primici za zemljište (eksproprijacija)
groblje Sarije
Primici od naplaćenih zajmova
100,000
1,600,000
1,500,000
1,000
518
56
47
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
400000 RASHODI
411000 Rashodi za lična primanja
411100 Rashodi za bruto plate zaposlenih
Rashodi za bruto naknade troškova
411200 zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
412000 usluga
412100 Rashodi po osnovu zakupa
Rash.energije, komunalnih i
412200 komunik.usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
412400 Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje, nauku i kulturu)
412500 Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
lokalni putevi, oprema)
412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700 Rashodi za stručne usluge
412710 Usluge fin.posred.i platnog prometa
412720 Rashodi za usluge osiguranja
412730 Rashodi za usluge informisanja i medija
412790 Rashodi za ostale stručne usluge
412800 Rashodi za održavanje javnih površina
(zimska služba, komunalna potrošnja)
412810 Uređenje javnih površina
412810 Zimsko održavanje
412814 Javna rasvjeta
412900 Ostali nepomenuti rashodi
412920 Stručno usavršavanje zaposlenih
412930 Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940 Rashodi po osnovu reprezentacije
412950 Sudska rješenja
412970 Rashodi za profes.rehabil.invalida
412990 Ostali rashodi (usluge)
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
13,830,000
6,096,110
7,781,438
5,029,335
3,843,700
2,536,026
2,347,400
1,523,022
4.
Rebalans II
2014.
12,600,000
8,300,938
3,843,700
2,347,400
%
91
107
100
100
1,496,300
1,013,004
1,496,300
100
961,300
535,000
643,990
369,014
961,300
535,000
100
1,761,238
1,279,937
2,261,738
128
3,308
3,791
8,208
248
179,350
109,074
176,850
99
55,000
19,200
31,730
11,125
56,500
18,200
103
221,000
121,268
611,100
277
53,300
170,100
3,450
6,350
124,500
35,800
320,000
29,660
123,539
1,188
3,284
88,117
30,950
258,928
53,100
172,400
3,950
6,050
125,900
36,500
370,000
100
80,000
70,000
170,000
739,980
5,830
513,400
110,533
25,158
123,237
590,822
4,921
354,233
120,000
70,000
180,000
795,380
4,830
513,400
150
93,700
60,000
5,000
62,050
72,443
108,074
3,132
48,019
93,700
120,000
5,000
58,450
100
301,000
285,000
16,000
70,000
203,796
187,620
16,176
301,000
285,000
16,000
70,000
100
10,000
0
10,000
100
100
95
101
114
95
101
102
116
100
106
107
83
100
200
100
94
414100
Rashodi finansiranja i drugi finan.troškovi
Rashodi po osnovu kamata na kredite
Rashodi po osnovu zateznih kamata
Transeri između budžetskih jedinica
istog nivo vlasti (JU RUDAR UGLjEVIK)
Subvencije javnim preduzećima
415200
Tekući grantovi neprofitnim
organizacijama
550,000
463,823
600,000
109
416000
Doznake na ime socijalne zaštite
745,500
424,695
764,500
103
413000
413300
413900
482100
100
100
100
Broj
416100
11/14
SLUŽBENI
Pomoći pojedincima (administr.služba)
Doprinosi za socijalno ugrožena lica
416300 Pomoć pružaocima usluga socijalne zašt.
416310 Pomoć pojedincima
416310 Pomoć ustanovama za smještaj štićenika
416210
KAPITALNE POMOĆI
Kapitalni grantovi neprof.subjektima
415240 Ostali kapitalni grantovi u zemlji
415230
BILTEN
Strana
5.
350,500
143,720
350,500
100
35,000
360,000
23,224
257,751
34,000
380,000
97
290,000
70,000
202,161
55,590
310,000
70,000
107
500,000
121,058
450,000
90
50,000
250,000
38,049
78,024
50,000
200,000
100
106
100
80
416140
Kapitalne pomoći pojedincima
200,000
4,985
200,000
100
416140
Kapitalno ulaganje u privredu
200,000
4,985
200,000
100
500000
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
4,518,562
990,512
2,769,062
61
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
4,518,562
990,512
2,769,062
61
511100
Izdaci za nabavka zgrada i objekata
Izdaci za rekonstr. i investiciono
održavanje
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za dragocjenosti (umjetnička djela)
Izdaci za pribavljanje zemljišta
Izdaci za nematerijalnu neproizv.imov
3,384,562
663,820
1,954,562
58
802,000
213,862
402,000
50
269,500
22,500
20,000
20,000
34,833
22,495
2,400
53,102
270,000
22,500
20,000
100,000
100
1,330,000
230,000
76,263
75,930
1,330,000
230,000
100
1,100,000
333
1,100,000
200,000
0
200,000
511200
511300
512100
513100
513700
IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA
621300 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita
620000
621900
Izdaci za otplatu dugova
Budžetska rezerva
100
500
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
6.
Rebalans
2014.
Izvršenje
31.08.2014.
10,712,000
6,018,033
9,370,000
87
9,116,562
4,993,490
7,765,562
85
90,138
50,551
90,138
100
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
316,950
183,726
316,950
100
09 OBRAZOVANjE
507,050
332,532
496,050
98
10 SOCIJALNA ZAŠTITA
681,300
457,734
701,300
103
B u dž e t s k a
pozicija
PO FUNCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
01 OPŠTE JAVNE USLUGE
Rebalans II
2014.
%
02 ODBRANA
03 JAVNI RED I SIGURNOST
04 EKONOMSKI POSLOVI
05 ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
06 STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI
07 ZDRAVSTVO
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI
A)
B)
V)
G)
D)
Đ)
E)
Ž)
Z)
SKUPŠTINA I NAČELNIK
NIŽE POTROŠAČKE JEDINICE (NPJ)
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TROŠKOVI SOCIJALNE ZAŠTITE
DJEČIJE OBDANIŠTE
CENTAR ZA KULTURU "FILIP VIŠNjIĆ"
AGENCIJA ZA RAZVOJ MSP
SŠ "MIHAJLO PETROVIĆ ALAS" UGLj.
NARODNA BIBLIOTEKA UGLjEVIK
MJESNE ZAJEDNICE
SKUPŠTINA I NAČELNIK
TEKUĆE POMOĆI
Budžetska rezerva
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
13,830,000
6,096,110
7.
Rebalans II
2014.
12,600,000
%
91
1,110,000
12,720,000
11,086,562
320,300
370,000
388,650
306,450
98,138
122,400
17,500
10,000
607,043
5,489,067
4,462,710
199,983
257,751
262,103
176,717
50,551
70,429
7,009
1,814
1,160,000
11,440,000
9,786,562
320,300
390,000
388,650
306,450
98,138
122,400
17,500
10,000
105
1,110,000
607,043
1,160,000
105
1,110,000
200,000
607,043
0
1,160,000
200,000
105
10,000
0
10,000
100
90
88
100
105
100
100
100
100
100
100
100
414100
Subvencije javnim preduzećima
415200
Tekući grantovineprofitnim organizacijama
550,000
463,823
600,000
109
416100
Pomoći pojedincima
350,000
143,220
350,000
100
NIŽE POTROŠAČKE JEDINICE - NPJ
12,720,000
5,487,253
11,440,000
90
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
11,086,562
4,462,710
9,786,562
88
5,309,500
2,920,000
1,800,000
3,402,005
1,939,073
1,154,672
5,759,500
2,920,000
1,800,000
108
1,120,000
784,401
1,120,000
100
720,000
400,000
1,519,500
500
489,946
294,455
1,138,676
1,919
720,000
400,000
2,019,500
2,000
100
90,000
59,019
89,500
99
40,000
20,000
30,000
40,000
19,500
30,000
100
40,000
1,000
210,000
24,440
10,446
24,133
0
21,068
0
115,884
40,000
0
600,000
100
40,000
155,000
3,000
22,770
111,299
478
40,000
155,000
3,000
100
400000 RASHODI
411000 Rashodi za lična primanja
411100 Rashodi za bruto plate zaposlenih
Rashodi za bruto naknade troškova
411200 zaposlenih
411210 Rashodi za neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
412000
Rashodi po osnovu korišć. roba i usluga
412100
412300
Rashodi po osnovu zakupa
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Troškovi energije (struja i grijanje)
Komunalne usluge
Komunikacione usluge
Usluge prevoza i goriva
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412200
412210
412220
412230
412240
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700 Rashodi za stručne usluge
412710 Usluge fin.posred.i platnog prometa
412500
100
100
100
133
400
98
100
0
286
100
100
Broj
11/14
SLUŽBENI
412920
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja i medija
Rashodi za ostale stručne usluge
Rashodi za održavanje javnih površina
(zimska služba, komunalna potrošnja)
Uređenje javnih površina
Zimsko održavanje
Javna rasvjeta
Ostali nepomenuti rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
412930
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
BILTEN
Strana
8.
3,000
120,000
29,000
320,000
2,876
82,736
25,209
258,928
3,000
120,000
29,000
370,000
100
80,000
70,000
170,000
663,000
3,000
480,000
110,533
25,158
123,237
547,789
3,941
334,517
120,000
70,000
180,000
723,000
3,000
480,000
150
80,000
60,000
5,000
35,000
300,000
285,000
15,000
500,000
64,489
108,074
3,132
33,636
203,198
187,620
15,578
121,058
80,000
120,000
5,000
35,000
300,000
285,000
15,000
450,000
100
Kapitalni grantovi neprof.subjektima
415240 Ostali kapitalni grantovi u zemlji
416140 Kapitalne pomoći pojedincima
50,000
250,000
38,049
78,024
50,000
200,000
100
200,000
4,985
200,000
100
Kapitalno ulaganje u privredu
482100 Transeri između budžetskih jedinica
istog nivo vlasti (JU RUDAR UGLjEVIK)
200,000
4,985
200,000
100
412720
412730
412790
412800
412810
412810
412814
412900
100
100
116
100
106
109
100
100
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940
Rashodi po osnovu reprezentacije
412950
Sudska rješenja
412970
Rashodi za profes.rehabil.invalida
412990
413000
Ostali rashodi (usluge)
Rashodi finansiranja i drugi finan.troškovi
413300
Rashodi po osnovu kamata na kredite u zemlji
413900
Rashodi po osnovu zateznih kamata
KAPITALNE POMOĆI
415230
416140
70,000
200
100
100
100
100
90
80
70,000
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
4,497,062
984,442
2,747,062
61
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
4,497,062
984,442
2,747,062
61
511100
Izdaci za izgradnju i prib.zgrada i objekata
3,384,562
663,820
1,954,562
58
511120
Izgradnja fiskulturne sale Ugljevik
400,000
0
400,000
100
511120
Ostali kapitalni troškovi po programima
1,484,562
663,820
854,562
58
511100
Izdaci za izgradnju groblja
1,500,000
621300
Izdaci za invest.održavanje i rekonstrukciju
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za dragocjenosti (umjetnička djela)
Izdaci u pribavljanje zemljišta
Izdaci za nematerijalnu neproizv.imov
IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA
Izdaci za otplatu glavnice kredita
800,000
250,000
22,500
20,000
20,000
1,280,000
230,000
213,862
28,763
22,495
2,400
53,102
76,263
75,930
400,000
250,000
22,500
20,000
100,000
1,280,000
230,000
621900
Izdaci za otplatu obaveza ranijih godina
1,050,000
333
1,050,000
5000000
511200
511300
512100
513100
513700
620000
700,000
50
100
100
100
500
100
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
320,300
199,983
9.
Rebalans II
2014.
320,300
100
%
400000 RASHODI
310,300
199,983
310,300
100
411000 Rashodi za lična primanja
260,000
164,095
260,000
100
411100 Bruto plate zaposlenih
150,000
99,089
150,000
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
110,000
65,006
110,000
100
70,000
40,000
41,392
23,614
70,000
40,000
100
100
15,300
12,664
16,300
107
4,000
3,027
4,000
100
1,500
500
2,261
378
2,300
500
153
100
1,500
1,340
1,500
1,100
450
450
0
200
6,700
0
4,200
1,284
704
408
0
172
4,374
0
2,438
1,600
950
450
0
200
6,400
100
145
211
100
500
216
500
2,000
1,720
1,700
85
35,000
1,000
23,224
0
34,000
1,000
97
100
Izdaci za otplatu dugova
9,000
0
9,000
100
TROŠKOVI SOCIJALNE ZAŠTITE
370,000
257,751
390,000
105
360,000
290,000
70,000
257,751
202,161
55,590
380,000
310,000
70,000
106
107
100
10,000
0
10,000
100
412000
412200
412300
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
412940
412970
412990
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
usluga
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
Doprinosi za socijalno ugrožena lica
511300 Izdavi za nabavku opreme
416210
621900
Pomoć pružaocima usluga soc.zaštite
416310 Pomoć pojedincima
416310 Pomoć ustanovama za smještaj štićenika
416300
621900
Izdaci za otplatu dugova
4,200
100
96
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
DJEČIJI VRTIĆ
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
388,650
262,103
10.
Rebalans II
2014.
388,650
%
100
400000 RASHODI
383,650
260,639
383,150
100
411000 Rashodi za lična primanja
343,000
233,474
343,000
100
411100 Bruto plate zaposlenih
203,000
133,012
203,000
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
140,000
84,000
56,000
100,462
62,146
38,316
140,000
84,000
56,000
100
40,650
27,165
40,150
99
10,000
6,194
10,000
100
2,500
16,000
2,557
10,322
3,200
16,000
128
500
333
500
100
1,000
1,400
394
1,419
800
1,500
80
1,400
9,250
0
0
1,419
5,946
1,500
8,150
107
0
6,000
0
4,189
6,000
100
1,000
772
1,000
100
2,250
985
1,150
51
412000
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
usluga
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje i kulturu)
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
412930 Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940 Rashodi po osnovu reprezentacije
412920
Rashodi za profes.rehabil.invalida
412990 Ostali rashodi (usluge)
100
100
100
107
88
412970
511300
Izdaci za nabavku opreme
1,000
1,464
1,500
150
621900
Izdaci za otplatu dugova
4,000
0
4,000
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
CENTAR ZA KULTURU "FILIP VIŠNjIĆ" UGLjEVIK
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
306,450
176,717
11.
Rebalans II
2014.
306,450
%
100
400000 RASHODI
295,450
176,717
295,450
100
411000 Rashodi za lična primanja
215,100
134,421
215,100
100
411100 Bruto plate zaposlenih
154,000
109,839
154,000
100
61,100
36,100
25,000
24,582
17,867
6,715
61,100
36,100
25,000
100
79,850
42,218
79,850
100
23,150
8,150
22,150
96
3,000
200
963
86
3,000
200
100
2,000
138
2,000
100
5,000
7,000
2,019
6,974
5,000
8,000
100
1,000
4,000
2,000
39,500
500
18,000
0
5,276
1,698
23,888
70
9,969
700
5,300
2,000
39,500
500
18,000
8,000
0
13,000
2,896
0
11,023
8,000
0
13,000
100
500
78
500
100
0
5,000
100
6,000
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210
Neto naknade troškova zaposlenih
411290
Obaveze na naknade troškova zaposlenih
412000
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
usluga
412990
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje i kulturu)
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
413900
Rashodi po osnovu zateznih kamata
511300
Izdaci za nabavku opreme
5,000
621900
Izdaci za otplatu dugova iz prethodne
godine
6,000
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
412940
412970
100
100
100
114
133
100
100
100
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PRED.
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
98,138
50,551
12.
Rebalans II
2014.
98,138
%
100
400000 RASHODI
88,638
50,551
88,638
100
411000 Rashodi za lična primanja
70,100
41,777
70,100
100
411100 Bruto plate zaposlenih
40,400
26,410
40,400
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
29,700
15,367
29,700
100
18,700
11,000
9,848
5,519
18,700
11,000
100
18,538
8,774
18,538
100
2,808
1,872
2,808
100
2,700
1,869
2,700
100
1,500
651
1,500
100
0
6
0
2,000
963
2,000
100
500
231
500
100
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
412000 usluga
Rashodi po osnovu zakupa
Rash.energije, komunalnih i
412200 komunik.usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
412100
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi za službena putovanja
412700
Rashodi za stručne usluge
412710
Usluge fin.posred.i platnog prometa
412720
Rashodi za usluge osiguranja
412730
Rashodi za usluge informisanja
412790
Rashodi za ostale stručne usluge
412900
Ostali rashodi
412920
Stručno usavršavanje zaposlenih
412930
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
100
49
500
182
500
100
9,030
3,182
9,030
100
30
100
30
4,200
2,438
4,200
100
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940
Rashodi po osnovu reprezentacije
1,000
546
1,000
100
412970
412990
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
3,800
198
3,800
100
1,500
100
511300 Izdaci za nabavku opreme
1,500
621900 Izdaci za otplatu dugova
8,000
0
8,000
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
SŠ "MIHAJLO PETROVIĆ ALAS" UGLjEVIK
400000 RASHODI
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
122,400
70,429
13.
Rebalans II
2014.
122,400
%
100
106,400
68,201
106,400
100
411000 Rashodi za lična primanja
35,000
22,686
35,000
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
35,000
32,000
22,686
22,291
35,000
32,000
100
3,000
395
3,000
100
70,400
44,495
70,400
100
40,000
26,880
40,000
100
5,000
2,000
3,016
717
5,000
2,000
100
8,000
4,470
8,000
100
3,500
2,174
3,500
100
3,900
2,126
4,900
126
1,900
100
411290
Obaveze na naknade troškova zaposlenih
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
412000 usluga
412600
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje i kulturu)
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
412700
Rashodi za stručne usluge
412710
Usluge fin.posred.i platnog prometa
412720
Rashodi za usluge osiguranja
412200
412300
412400
412500
Rashodi za usluge informisanja
412790 Rashodi za ostale stručne usluge
412900 Ostali rashodi
412730
412920
412930
412940
412970
412990
413900
511000
511300
516100
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
Rashodi za zatezne kamate
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Nabavka opreme
Izdaci za sitan inventar
Pomoći pojedincima
Izdaci za otplatu dugova iz prethodnih
621900 godina
416100
100
100
6
1,900
500
1,500
8,000
0
2,120
5,112
500
2,500
7,000
100
2,000
1,000
920
682
1,000
1,000
50
3,000
3,360
3,000
100
2,000
500
5,000
3,000
2,000
150
520
2,228
2,228
0
2,000
500
5,000
3,000
2,000
100
500
500
500
100
11,000
100
11,000
167
88
100
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
NARODNA BIBLIOTEKA
400000
RASHODI
411000
Rashodi za lična primanja
Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
411200
412000
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
usluga
412990
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Ostali rashodi (usluge)
511300
Izdaci za nabavku opreme
412200
412300
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
412940
Izdaci za otplatu dugova iz prethodnih
621900 godina
BILTEN
Strana
Rebalans
Izvršenje
2014.
31.08.2014.
17,500
7,009
14.
Rebalans II
%
2014.
17,500
100
8,500
4,631
8,500
100
500
500
500
100
500
500
500
500
500
500
100
8,000
4,131
8,000
100
4,500
2,253
4,500
100
1,500
1,500
100
300
300
100
300
200
1,214
59
0
206
200
1,500
300
56
150
399
60
100
200
1,300
300
200
1,000
164
175
200
800
100
8,000
2,378
8,000
100
1,000
100
1,000
100
100
150
87
100
80
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
MJESNE ZAJEDNICE
400000
RASHODI
411000
Rashodi za lična primanja
Rashodi za bruto naknade troškova
zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
411200
412000
412100
412200
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
usluga
Rashodi po osnovu zakupa
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
412990 Ostali rashodi (usluge)
412940
621900
Izdaci za otplatu dugova iz prethodne
godine
UKUPNO SVI BUDžETSKI RASHODI
BILTEN
15.
Strana
Rebalans
Izvršenje
Rebalans II
2014.
31.08.2014.
2014.
10,000
1,814
10,000
100
9,000
1,814
9,000
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,000
1,814
9,000
0
0
3,400
5,000
1,682
4,000
80
1,000
0
600
60
0
0
0
1,000
3,000
0
132
0
600
1,000
0
0
3,000
0
132
0
1,000
33
1,000
100
12,600,000
110
1,000
11,480,000
6,096,110
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-40-1561/14
Ugljevik:22.12. 2014. god.
%
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
100
60
33
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
16.
Na osnovu člana 29. i 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 121/12) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na
sjednici održanoj dana 22.12. 2014. godine, donosi:
ODLUKU
O USVAJANJU PLANA BUDŽETA
OPŠTINE UGLJEVIK ZA 2015. GODINU
Član 1.
Usvaja se Plan budžeta opštine Ugljevik za 2015. godinu u iznosu od 12.700.000,00 KM
od čega: Tekući rashodi u iznosu od ukupno 7.793.278,00 KM, Izdaci za nefinansijsku
imovinu u iznosu od 3.139.722,00 KM, Izdaci za otplatu dugova 1.567.000,00 KM i Budžetska
rezerva 200.000,00 KM .
Član 2.
Plan prihoda i rashoda budžeta opštine Ugljevik za 2015. godinu je sastavni dio ove
Odluke.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu
opštine Ugljevik“
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINA UGLjEVIK
Broj: 01- 40- 1562/14
Datum, 22.12. 2014. godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
17.
Na osnovu člana 29. i 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ( "Službeni
gl. Republike Srpske",broj 121/12) i člana 26.Statuta Opštine Ugljevik,("Službeni bilten
opštine Ugljevik " , broj 6/05, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14)Skupština Opštine Ugljevik na sjednici
održanoj dana 22.12.2014. godine usvojila:
PRIJEDLOG PLANA BUDŽETA OPŠTINE UGLJEVIK
ZA 2015.GODINU
PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
B u dž e t s k a
pozicija
Rebalans
2014.
Izvršenje
31.08.2014.
Plan
2015.
%
P R I H O D I I D O B I C I U K U P N O:
13,830,000
3,804,000
500
500
943,000
25,000
918,000
360,000
2,836,107
52
52
672,242
22,137
650,105
333,004
4,030,000
0
0
950,000
25,000
925,000
380,000
106
714000
PORESKI PRIHODI
Porez na dohodak
Porez na dohodak
Porez na lič. prim.i prih. od sam. djelatn.
Porez na prih.od samost.djelatnosti
Porez na lična primanja
Porez na imovinu
714100
Porez na imovinu
345,000
323,618
370,000
107
714200
Porez na naslijeđe i poklon
10,000
3,545
5,000
50
714300
Porez na prenos nepokretnosti i prava
5,000
5,841
5,000
100
Porez na promet proizvoda i usluga
715100 Porez na promet proizvoda
715110 Porez na promet proizvoda
717000 Indirektni porezi doznačeni od UIO
500
500
49
49
0
0
0
500
2,500,000
49
1,830,760
0
2,700,000
0
108
710000
711000
711100
713000
713111
713113
715000
719100
Ostali poreski prihodi
720000
NEPORESKI PRIHODI
721000
Prihodi od imovine
721200
6,353,921 12,700,000
92
0
0
101
100
101
106
0
0
6,525,000
3,381,398
6,570,000
101
482,000
110,631
231,000
48
Prihodi od zakupa i rente
30,000
8,791
30,000
100
721222
Prihodi od davanja u zakup obj.opštine
10,000
5,765
10,000
100
721223
Prihodi od zemljišne rente
20,000
3,026
20,000
100
721300
Prihodi od kamata na gotovinu i gotov.ekviv.
2,000
1,840
1,000
50
450,000
100,000
200,000
44
6,030,000
3,267,953
6,329,000
105
90,000
65,662
90,000
100
200,000
5,620,000
100,000
10,000
250,000
10,000
175,779
2,947,698
79,352
7,395
190,960
14,992
200,000
5,920,000
100,000
10,000
250,000
10,000
100
Ostali prihodi od imovine
Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih
722000 usluga
722100 Opštinske administrativne takse
721900
Komunalne takse
722400 Naknade po raznim osnovama
722300
722411
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
722412
Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta
722420
Naknade za korišćenje mineralnih sirovina
722420
Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog
105
100
100
100
100
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
18.
zemlj
722440
722461
722460
722460
722468
722500
Naknada za vodu
Komunalne naknade
Naknada za vode za industrijske procese
Sredstva za finansiranje zaštite od požara
Naknada za korištenje prir.resursa (renta)
Prihodi od pružanja javnih usluga
150,000
20,000
30,000
50,000
5,000,000
120,000
57,818
3,351
19,865
47,935
2,526,030
78,814
150,000
20,000
30,000
50,000
5,300,000
119,000
100
Administrativna sluba
10,000
13,612
10,000
100
Srednja škola Ugljevik
Dječije obdanište Ugljevik
30,000
70,000
20,921
38,679
30,000
70,000
100
Centar za kulturu Ugljevik
5,000
5,479
5,000
100
0
0
0
####
500
123
0
0
4,000
89
Narodna biblioteka Ugljevik
Centar za socijalni rad Ugljevik
Ostale javne usluge
Novčane kazne, prihod od prodaje oduzete
723100 robe
729100 Ostali neporeski prihodi
GRANTOVI
731200 Grantovi iz zemlje
731000
781300
Transferi jedinicama lokalne
4,500
100
100
100
106
99
100
8,000
0
5,000
63
5,000
2,814
5,000
100
200,000
200,000
9,922
9,922
200,000
200,000
100
100,000
90,959
100,000
100
3,200,000
0
100,000
1,600,000
1,500,000
35,017
0
35,017
1,800,000
0
100,000
1,700,000
0
56
100
1,000
518
0
0
100
samouprave
800000
811100
813100
813100
813100
911400
PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Primici za zgrade i objekte
Primici za zemljište (prodaja zemljišta)
Primici za zemljište (eksproprijacija)
Primici za zemljište (eksproprijacija)
groblje Sarije
Primici od naplaćenih zajmova
106
0
Broj
11/14
B u dž e t s k a
SLUŽBENI
BILTEN
pozicija
RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Strana
Rebalans
2014.
13,830,000
19.
Izvršenje
Plan
31.08.2014.
2015.
6,096,110 12,700,000
%
92
400000 RASHODI
7,781,438
5,029,335
7,793,278
100
411000 Rashodi za lična primanja
411100 Rashodi za bruto plate zaposlenih
3,843,700
2,347,400
2,536,026
1,523,022
3,976,700
2,457,400
103
1,496,300
1,013,004
1,519,300
102
961,300
535,000
1,761,238
3,308
179,350
55,000
19,200
643,990
369,014
1,279,937
3,791
109,074
31,730
11,125
982,300
537,000
1,820,428
3,308
210,400
59,100
18,200
102
221,000
121,268
237,000
107
53,300
170,100
3,450
6,350
124,500
35,800
320,000
29,660
123,539
1,188
3,284
88,117
30,950
258,928
53,300
170,040
3,450
6,350
124,500
35,740
330,000
100
80,000
70,000
170,000
739,980
5,830
513,400
110,533
25,158
123,237
590,822
4,921
354,233
80,000
70,000
180,000
739,080
5,330
453,400
100
93,700
60,000
5,000
62,050
72,443
108,074
3,132
48,019
91,700
60,000
5,000
123,650
301,000
285,000
16,000
70,000
203,796
187,620
16,176
280,650
265,000
15,650
0
93
10,000
550,000
0
463,823
10,000
550,000
100
415200
Rashodi finansiranja i drugi finan.troškovi
Rashodi po osnovu kamata na kredite
Rashodi po osnovu zateznih kamata
Transeri između budžetskih jedinica
istog nivo vlasti (JU RUDAR UGLjEVIK)
Subvencije javnim preduzećima
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
416000
Doznake na ime socijalne zaštite
745,500
424,695
755,500
101
Rashodi za bruto naknade troškova
411200 zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
412000 Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
412100 Rashodi po osnovu zakupa
412200 Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
412400 Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje, nauku i kulturu)
412500 Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
lokalni putevi, oprema)
412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700 Rashodi za stručne usluge
412710 Usluge fin.posred.i platnog prometa
412720 Rashodi za usluge osiguranja
412730 Rashodi za usluge informisanja i medija
412790 Rashodi za ostale stručne usluge
412800 Rashodi za održavanje javnih površina
(zimska služba, komunalna potrošnja)
412810 Uređenje javnih površina
412810 Zimsko održavanje
412814 Javna rasvjeta
412900 Ostali nepomenuti rashodi
412920 Stručno usavršavanje zaposlenih
412930 Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940 Rashodi po osnovu reprezentacije
412950 Sudska rješenja
412970 Rashodi za profes.rehabil.invalida
412990 Ostali rashodi (usluge)
413000
413300
413900
482100
414100
105
100
103
100
117
107
95
100
100
100
100
100
103
100
106
100
91
88
98
100
100
199
93
98
0
100
Broj
416100
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Pomoći pojedincima (administr.služba)
Doprinosi za socijalno ugrožena lica
416300 Pomoć pružaocima usluga socijalne zašt.
416310 Pomoć pojedincima
416310 Pomoć ustanovama za smještaj štićenika
416210
KAPITALNE POMOĆI
Kapitalni grantovi neprof.subjektima
415240 Ostali kapitalni grantovi u zemlji
415230
Strana
20.
350,500
143,720
350,500
100
35,000
360,000
23,224
257,751
35,000
370,000
100
290,000
70,000
202,161
55,590
300,000
70,000
103
500,000
121,058
400,000
80
50,000
250,000
38,049
78,024
50,000
150,000
100
103
100
60
416140
Kapitalne pomoći pojedincima
200,000
4,985
200,000
100
416140
Kapitalno ulaganje u privredu
200,000
4,985
200,000
100
500000
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
4,518,562
990,512
3,139,722
69
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
4,518,562
990,512
3,139,722
69
511100
Izdaci za nabavka zgrada i objekata
3,384,562
663,820
2,223,222
66
802,000
269,500
22,500
20,000
20,000
213,862
34,833
22,495
2,400
53,102
602,000
274,500
0
20,000
20,000
75
1,330,000
230,000
76,263
75,930
1,567,000
467,000
1,100,000
333
1,100,000
200,000
0
200,000
511200
511300
512100
513100
513700
Izdaci za rekonstr. i investiciono održavanje
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za dragocjenosti (umjetnička djela)
Izdaci za pribavljanje zemljišta
Izdaci za nematerijalnu neproizv.imov
IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA
621300 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita
620000
621900
Izdaci za otplatu dugova
Budžetska rezerva
102
0
100
100
118
203
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
pozicija
PO FUNCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
01 OPŠTE JAVNE USLUGE
BILTEN
Strana
Rebalans
2014.
Izvršenje
31.08.2014.
21.
Plan
2015.
%
10,712,000
6,018,033
9,133,000
85
9,116,562
4,993,490
6,900,722
76
02 ODBRANA
450,000
03 JAVNI RED I SIGURNOST
90,138
50,551
89,978
100
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
316,950
183,726
514,950
162
09 OBRAZOVANjE
507,050
332,532
496,050
98
10 SOCIJALNA ZAŠTITA
681,300
457,734
681,300
100
04 EKONOMSKI POSLOVI
05 ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
06 STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI
07 ZDRAVSTVO
Broj
B u dž e t s k a
A)
B)
V)
G)
D)
Đ)
E)
Ž)
Z)
I)
SLUŽBENI
11/14
pozicija
PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI
SKUPŠTINA I NAČELNIK
NIŽE POTROŠAČKE JEDINICE (NPJ)
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TROŠKOVI SOCIJALNE ZAŠTITE
DJEČIJE OBDANIŠTE
CENTAR ZA KULTURU "FILIP VIŠNjIĆ"
AGENCIJA ZA RAZVOJ MSP
SŠ "MIHAJLO PETROVIĆ ALAS" UGLj.
NARODNA BIBLIOTEKA UGLjEVIK
MJESNE ZAJEDNICE
JU SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR
"RUDAR"
SKUPŠTINA I NAČELNIK
TEKUĆE POMOĆI
Budžetska rezerva
BILTEN
Strana
Rebalans
2014.
13,830,000
1,110,000
12,720,000
11,086,562
320,300
370,000
388,650
306,450
98,138
122,400
17,500
10,000
22.
Izvršenje
Plan
31.08.2014.
2015.
6,096,110 12,700,000
607,043
1,110,000
5,489,067 11,590,000
4,462,710
9,698,722
199,983
320,300
257,751
380,000
262,103
388,650
176,717
306,450
50,551
97,978
70,429
122,400
7,009
17,500
1,814
10,000
%
92
100
91
87
100
103
100
100
100
100
100
100
0
0
248,000
1,110,000
607,043
1,110,000
100
1,110,000
200,000
607,043
0
1,110,000
200,000
100
10,000
0
10,000
100
100
414100
Subvencije javnim preduzećima
415200
Tekući grantovineprofitnim organizacijama
550,000
463,823
550,000
100
416100
Pomoći pojedincima
350,000
143,220
350,000
100
NIŽE POTROŠAČKE JEDINICE - NPJ
12,720,000
5,487,253 11,342,000
89
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
11,086,562
4,462,710
9,698,722
87
5,309,500
3,402,005
5,118,500
96
411000 Rashodi za lična primanja
2,920,000
1,939,073
2,920,000
100
411100 Rashodi za bruto plate zaposlenih
1,800,000
1,154,672
1,800,000
100
1,120,000
784,401
1,120,000
100
720,000
400,000
489,946
294,455
720,000
400,000
100
1,519,500
1,138,676
1,518,500
100
500
90,000
40,000
20,000
30,000
500
90,000
40,000
20,000
30,000
100
40,000
1,000
210,000
1,919
59,019
24,440
10,446
24,133
0
21,068
0
115,884
40,000
0
210,000
100
40,000
22,770
40,000
100
400000
RASHODI
Rashodi za bruto naknade troškova
411200 zaposlenih
411210 Rashodi za neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
412000
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
412210
412220
412230
412240
412300
412400
412500
412600
Troškovi energije (struja i grijanje)
Komunalne usluge
Komunikacione usluge
Usluge prevoza i goriva
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
100
100
100
100
100
####
0
100
Broj
11/14
SLUŽBENI
413000
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja i medija
Rashodi za ostale stručne usluge
Rashodi za održavanje javnih površina
(zimska služba, komunalna potrošnja)
Uređenje javnih površina
Zimsko održavanje
Javna rasvjeta
Ostali nepomenuti rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Sudska rješenja
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
Rashodi finansiranja i drugi finan.troškovi
413300
Rashodi po osnovu kamata na kredite u zemlji
413900
Rashodi po osnovu zateznih kamata
412700
412710
412720
412730
412790
412800
412810
412810
412814
412900
412920
412930
412940
412950
412970
412990
KAPITALNE POMOĆI
415230 Kapitalni grantovi neprof.subjektima
415240 Ostali kapitalni grantovi u zemlji
BILTEN
Strana
23.
155,000
3,000
3,000
120,000
29,000
320,000
111,299
478
2,876
82,736
25,209
258,928
155,000
3,000
3,000
120,000
29,000
330,000
100
80,000
70,000
170,000
663,000
3,000
480,000
110,533
25,158
123,237
547,789
3,941
334,517
80,000
70,000
180,000
653,000
3,000
420,000
100
80,000
60,000
5,000
35,000
300,000
285,000
15,000
500,000
50,000
250,000
64,489
108,074
3,132
33,636
203,198
187,620
15,578
121,058
38,049
78,024
80,000
60,000
5,000
85,000
280,000
265,000
15,000
400,000
50,000
150,000
100
100
100
100
100
103
100
106
98
100
88
100
100
243
93
100
80
100
60
416140
Kapitalne pomoći pojedincima
200,000
4,985
200,000
100
416140
Kapitalno ulaganje u privredu
200,000
4,985
200,000
100
482100
Transeri između budžetskih jedinica
istog nivo vlasti (JU RUDAR UGLjEVIK)
0
0
5000000
510000
511100
70,000
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
4,497,062
984,442
3,113,222
69
Izdaci za nefinansijsku imovinu
4,497,062
984,442
3,113,222
69
Izdaci za izgradnju i prib.zgrada i objekata
3,384,562
663,820
2,223,222
66
400,000
0
500,000
125
663,820
1,723,222
116
0
0
75
511120
Izgradnja fiskulturne sale Ugljevik
511120
Ostali kapitalni troškovi po programima
1,484,562
511100
Izdaci za izgradnju groblja
1,500,000
511200
Izdaci za invest.održavanje i rekonstrukciju
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
512100
513100
Izdaci za dragocjenosti (umjetnička djela)
Izdaci u pribavljanje zemljišta
513700
Izdaci za nematerijalnu neproizv.imov
800,000
250,000
22,500
20,000
20,000
1,280,000
230,000
213,862
28,763
22,495
2,400
53,102
76,263
75,930
600,000
250,000
0
20,000
20,000
1,467,000
467,000
1,050,000
333
1,000,000
IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA
621300 Izdaci za otplatu glavnice kredita
620000
621900
Izdaci za otplatu obaveza ranijih godina
100
0
100
100
115
203
95
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
BILTEN
pozicija
Strana
Rebalans
2014.
Izvršenje
31.08.2014.
24.
Plan
2015.
%
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
320,300
199,983
320,300
100
400000 RASHODI
310,300
199,983
310,300
100
411000 Rashodi za lična primanja
260,000
164,095
260,000
100
411100 Bruto plate zaposlenih
150,000
99,089
150,000
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
110,000
65,006
110,000
100
70,000
40,000
41,392
23,614
70,000
40,000
100
100
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
15,300
12,664
15,300
100
4,000
1,500
500
3,027
2,261
378
4,000
1,500
500
100
100
100
1,500
1,340
1,500
1,100
450
450
0
200
6,700
0
4,200
1,284
704
408
0
172
4,374
0
2,438
1,100
450
450
0
200
6,700
100
100
100
100
4,200
100
500
216
500
100
511300
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
Doprinosi za socijalno ugrožena lica
Izdavi za nabavku opreme
2,000
35,000
1,000
1,720
23,224
0
2,000
35,000
1,000
100
100
100
621900
Izdaci za otplatu dugova
9,000
0
9,000
100
370,000
257,751
380,000
103
360,000
290,000
70,000
257,751
202,161
55,590
370,000
300,000
70,000
103
103
100
10,000
0
10,000
100
412000
412200
412300
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
412940
412970
412990
416210
TROŠKOVI SOCIJALNE ZAŠTITE
Pomoć pružaocima usluga soc.zaštite
416310 Pomoć pojedincima
416310 Pomoć ustanovama za smještaj štićenika
416300
621900
Izdaci za otplatu dugova
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
25.
Rebalans
2014.
388,650
Izvršenje
31.08.2014.
262,103
Plan
2015.
388,650
400000 RASHODI
383,650
260,639
383,650
100
411000 Rashodi za lična primanja
343,000
233,474
343,000
100
411100 Bruto plate zaposlenih
203,000
133,012
203,000
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
140,000
84,000
56,000
100,462
62,146
38,316
140,000
84,000
56,000
100
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
40,650
27,165
40,650
100
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje i kulturu)
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
10,000
2,500
16,000
6,194
2,557
10,322
10,000
2,500
16,000
100
500
333
500
100
1,000
1,400
394
1,419
1,000
1,400
100
0
1,400
9,250
0
0
1,419
5,946
0
1,400
9,250
100
0
6,000
0
4,189
6,000
100
1,000
772
1,000
100
2,250
985
2,250
100
B u dž e t s k a
pozicija
DJEČIJI VRTIĆ
412000
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
Stručno usavršavanje zaposlenih
412930 Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940 Rashodi po osnovu reprezentacije
412970 Rashodi za profes.rehabil.invalida
412990 Ostali rashodi (usluge)
412920
%
100
100
100
100
100
100
100
511300
Izdaci za nabavku opreme
1,000
1,464
1,000
100
621900
Izdaci za otplatu dugova
4,000
0
4,000
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
BILTEN
pozicija
Strana
Rebalans
2014.
Izvršenje
31.08.2014.
26.
Plan
2015.
%
CENTAR ZA KULTURU "FILIP VIŠNjIĆ" UGLjEVIK
306,450
176,717
306,450
100
400000 RASHODI
295,450
176,717
295,450
100
411000 Rashodi za lična primanja
215,100
134,421
215,100
100
411100 Bruto plate zaposlenih
154,000
109,839
166,000
108
24,582
17,867
6,715
49,100
36,100
13,000
80
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210
Neto naknade troškova zaposlenih
411290
Obaveze na naknade troškova zaposlenih
61,100
36,100
25,000
412000
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
79,850
42,218
80,200
100
23,150
3,000
200
8,150
963
86
14,200
2,200
200
61
100
2,000
138
3,000
150
5,000
7,000
2,019
6,974
5,000
7,000
100
1,000
4,000
2,000
39,500
500
18,000
0
5,276
1,698
23,888
100
9,969
1,000
4,000
2,000
48,600
0
18,000
8,000
0
13,000
2,896
0
11,023
6,000
0
24,600
75
412990
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje i kulturu)
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
189
413900
Rashodi po osnovu zateznih kamata
500
78
150
30
511300
Izdaci za nabavku opreme
5,000
0
5,000
100
621900
Izdaci za otplatu dugova iz prethodne godine
6,000
6,000
100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
412940
412970
52
73
100
100
100
123
0
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
BILTEN
pozicija
Strana
Rebalans
2014.
27.
Izvršenje
31.08.2014.
Plan
2015.
%
AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PRED.
98,138
50,551
97,978
100
400000 RASHODI
88,638
50,551
88,478
100
411000 Rashodi za lična primanja
70,100
41,777
70,100
100
411100 Bruto plate zaposlenih
40,400
26,410
40,400
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
29,700
15,367
29,700
100
18,700
11,000
9,848
5,519
18,700
11,000
100
412000 Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
18,538
8,774
18,378
99
100
412100
Rashodi po osnovu zakupa
2,808
1,872
2,808
100
412200
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
2,700
1,869
2,700
100
412300
Rashodi za režijski materijal
1,500
651
1,400
93
412500
Rashodi za tekuće održavanje
0
6
412600
Rashodi za službena putovanja
2,000
963
2,000
100
412700
Rashodi za stručne usluge
500
231
440
88
412710
Usluge fin.posred.i platnog prometa
412720
Rashodi za usluge osiguranja
412730
Rashodi za usluge informisanja
412790
Rashodi za ostale stručne usluge
440
88
412900
Ostali rashodi
9,030
100
412920
Stručno usavršavanje zaposlenih
30
100
412930
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
0
49
500
182
9,030
3,182
30
4,200
2,438
4,200
100
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940
Rashodi po osnovu reprezentacije
1,000
546
1,000
100
412970
412990
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
3,800
198
3,800
100
1,500
100
8,000
100
511300 Izdaci za nabavku opreme
1,500
621900 Izdaci za otplatu dugova
8,000
0
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
BILTEN
pozicija
Strana
Rebalans
2014.
Izvršenje
31.08.2014.
28.
Plan
2015.
%
SŠ "MIHAJLO PETROVIĆ ALAS" UGLjEVIK
122,400
70,429
122,400
100
400000 RASHODI
106,400
68,201
106,400
100
411000 Rashodi za lična primanja
35,000
22,686
35,000
100
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
35,000
32,000
22,686
22,291
35,000
32,000
100
3,000
395
3,000
100
100
411290
Obaveze na naknade troškova zaposlenih
412000
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
70,400
44,495
70,400
100
40,000
5,000
2,000
26,880
3,016
717
40,000
5,000
2,000
100
8,000
4,470
8,000
100
412600
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje i kulturu)
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
3,500
2,174
3,500
100
412700
Rashodi za stručne usluge
3,900
2,126
3,900
100
412710
Usluge fin.posred.i platnog prometa
412720
Rashodi za usluge osiguranja
1,900
1,900
100
500
1,500
8,000
2,000
1,000
0
2,120
5,112
920
682
500
1,500
8,000
2,000
1,000
100
3,000
3,360
3,000
100
412990
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
2,000
150
2,000
100
413900
Rashodi za zatezne kamate
500
520
500
5,000
3,000
2,000
2,228
2,228
0
5,000
3,000
2,000
100
500
500
500
100
11,000
100
412200
412300
412400
412500
412730
412790
412900
412920
412930
412940
412970
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511300 Nabavka opreme
516100 Izdaci za sitan inventar
511000
Pomoći pojedincima
Izdaci za otplatu dugova iz prethodnih
621900 godina
416100
100
100
6
11,000
100
100
100
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
BILTEN
pozicija
NARODNA BIBLIOTEKA
Strana
29.
Rebalans
Izvršenje
Plan
2014.
31.08.2014.
2015.
%
17,500
7,009
17,500
100
8,500
4,631
8,500
100
500
500
500
100
500
500
500
500
500
500
100
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
8,000
4,131
8,000
100
4,500
1,500
4,500
1,500
100
300
200
2,253
1,214
59
0
206
300
200
100
200
1,500
300
56
150
399
60
200
1,500
300
200
1,000
164
175
200
1,000
100
412990
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Ostali rashodi (usluge)
511300
Izdaci za nabavku opreme
8,000
2,378
8,000
100
621900
Izdaci za otplatu dugova iz prethodnih
godina
1,000
1,000
100
400000
RASHODI
411000
Rashodi za lična primanja
Bruto naknade troškova zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
411200
412000
412200
412300
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
412940
100
100
100
100
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
B u dž e t s k a
BILTEN
pozicija
MJESNE ZAJEDNICE
412790
412900
412920
412930
2015.
%
9,000
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
9,000
1,814
9,000
100
Rash.energije, komunalnih i komunik.usluga
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
5,000
1,000
1,682
0
5,000
1,000
100
0
0
0
1,000
3,000
0
132
0
1,000
3,000
0
0
3,000
0
132
0
3,000
100
1,000
100
(upravni odbori, odbornici, ugovori o djelu)
412940 Rashodi po osnovu reprezentacije
412990 Ostali rashodi (usluge)
621900
31.08.2014.
1,814
Rashodi za bruto naknade troškova
zaposlenih
411210 Neto naknade troškova zaposlenih
411290 Obaveze na naknade troškova zaposlenih
412730
2014.
9,000
411200
412720
Plan
100
Rashodi za lična primanja
412710
Izvršenje
10,000
411000
412700
Rebalans
1,814
RASHODI
412200
30.
10,000
400000
412000
Strana
Izdaci za otplatu dugova iz prethodne godine
1,000
100
100
100
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
31.
Rebalans
2014.
0
Izvršenje
31.08.2014.
0
Plan
%
2015.
248,000 ####
400000 RASHODI
0
0
193,000 ####
411000 Rashodi za lična primanja
0
0
133,000 ####
411100 Bruto plate zaposlenih
0
0
98,000 ####
411200 Bruto naknade troškova zaposlenih
0
0
0
0
0
0
35,000 ####
21,000 ####
14,000 ####
0
0
60,000 ####
0
0
40,000 ####
0
0
0
0
5,000 ####
0 ####
0
0
15,000 ####
0
0
0
0
0 ####
0 ####
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ####
0
0 ####
0
0
0
0
0 ####
5,000 ####
B u dž e t s k a
pozicija
JU SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "RUDAR"
411210
Neto naknade troškova zaposlenih
411290
Obaveze na naknade troškova zaposlenih
Rashodi po osnovu korišćenja roba i
412000 usluga
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412710
412720
412730
412790
412900
412920
412930
412940
412970
412990
Rash.energije, komunalnih i
komunik.usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal posebne namjene
(materijal za obrazovanje i kulturu)
Rashodi za tekuće održavanje (zgrade,
građevinski objekti, oprema)
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za stručne usluge
Usluge fin.posred.i platnog prometa
Rashodi za usluge osiguranja
Rashodi za usluge informisanja
Rashodi za ostale stručne usluge
Ostali rashodi
Stručno usavršavanje zaposlenih
Bruto naknade za rad van radnog odnosa
(upravni odbori, ugovori o djelu)
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi za profes.rehabil.invalida
Ostali rashodi (usluge)
Rashodi po osnovu zateznih kamata
511300 Izdaci za nabavku opreme
Izdaci za otplatu dugova iz prethodne
621900 godine
413900
UKUPNO SVI BUDžETSKI RASHODI
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj:01-40-1562/14
Ugljevik:22.12. 2014. god.
0
13,830,000
####
####
####
####
####
####
50,000 ####
6,096,110 12,700,000
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
92
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
32.
Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 121/12 i 52/14), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 ) i
člana 26. Statuta opštine Ugljevik ("Službeni bilten opštine Ugljevik", broj: 6/05, 4/07, 4/08,
5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana, 22.12.2014. godine
donosi:
ODLUKU
O IZVRŠENjU BUDžETA OPŠTINE UGLjEVIK ZA 2015. GODINU
Član 1.
Ovom Odlukom propisuje se način izvršenja budžeta Opštine Ugljevik za 2015.
godinu (u daljem tekstu: Budžet), upravljanje budžetskim sredstvima i izdacima, prava i
obaveze budžetskih korisnika i ovlašćenja pri izvršenju Budžeta.
Ova odluka će se provoditi u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike
Srpske, Zakonom o trezoru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/13), Zakonom o
investiranju javnih sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/04) i Zakonom o
zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
71/12 i 52/14).
Ovu Odluku primjenjuju sve niže potrošačke jedinice (u daljem tekstu NPJ) i primaoci
grantova koji se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta.
Član 2.
Sredstva budžeta iz člana 1. ove Odluke raspoređuju se u ukupnom iznosu od
12.700.000,00 KM od čega: Tekući rashodi u iznosu od ukupno 7.793.278,00 KM, Izdaci za
nefinansijsku imovinu u iznosu od 3.139.722,00 KM, Izdaci za otplatu dugova 1.567.000,00
KM i Budžetska rezerva 200.000,00 KM .
Ukupni budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi sa ukupnim budžetskim sredstvima.
Ako tokom fiskalne godine, dođe do smanjenja ili povećanja budžetskih sredstava,
odnosno povećanja ili smanjenja budžetskih izdataka, uravnoteženje budžeta se provodi putem
rebalansa budžeta.
Rebalans budžeta provodi se po postupku za donošenje budžeta.
Član 3.
Prihodi budžeta utvrđeni su prema članu 9. i 11. Zakona o budžetskom sistemu
Republike Srpske.
Budžet se sastoji od bilansa budžetskih sredstava, te budžetskih izdataka.
Sredstva Budžeta iz člana 2. ove Odluke, usvojena Odlukom o usvajanju plana budžeta
Opštine Ugljevik za 2015. godinu, predstavljaju Budžet u užem smislu koji se koristi za
iskazivanje svih sredstava i svih aktivnosti budžetskih korisnika u okviru Opšteg fonda (01).
Sredstva naplaćena po posebnim propisima (npr. vlastiti prihodi) u okviru Fonda
prihoda (02), koja nisu uključena u Opšti fond (01) usmjeriće se i trošiti samo u posebne svrhe,
za aktivnosti koje se finansiraju iz tih sredstava.
Prihode od donacija (grantova) budžetski korisnici mogu koristiti u skladu sa članom
11. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, u iznosu od 100% (Fond grantova-03).
Sredstva od privatizacije i sukcesije (Fond - 04) koriste se u skladu sa relevantnim
propisima iz ove oblasti.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
33.
Prihodi od finansiranja posebnih projekata koriste se za realizaciju projekata, u skladu
sa programima finansijske podrške (Fond za posebne projekte - 05).
Budžetski korisnici mogu koristiti fondove: 02,03,04 i 05 za unos transakcija kada:
− pozicije prihoda i rashoda nisu planirane budžetom
− postoje računi posebnih namjena
− postoje raspoloživa novčana sredstva
Računi posebnih namjena preko kojih se odvijaju transakcije u okviru fonda 02, 03, 04 i
05 čine dio sistema jedinstvenog računa trezora Opštine.
Član 4.
Vlastite prihode u 100%-tnom iznosu, shodno odredbama člana 11. Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske, mogu koristiti budžetski korisnici:
a) institucije srednjeg obrazovanja,
b) institucije kulture,
v) vatrogasne jedinice,
g) institucije socijalne (Centar za socijalni rad) i dječije zaštite (Dječiji vrtić),
Prihodi koji se ostvare kroz donacije mogu se koristiti u 100%-nom iznosu, a
naplaćuju se i realizuju preko računa posebnih namjena, u skladu sa uslovima donatora.
Ostvarena finansijska sredstva - primici realizovani javnom prodajom uređenog
gradskog građevinskog zemljišta biće iskorištena za uređenje građevinskih parcela u skladu sa
posebnim odlukama Skupštine Opštine.
Član 5.
Budžetski izdaci su:
a) tekući rashodi i transferi između budžetskih jedinica
b) izdaci za nefinansijsku imovinu
v) izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova
Budžetski korisnici mogu, u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu RS,
stvarati obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene budžetom i finansijskim
planom, i to do iznosa koji je planiran, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Član 6.
Ako se u toku fiskalne godine izdaci povećaju, ili sredstva smanje, Načelnik opštine, na
prijedlog Odjeljenja za finansije, može donijeti odluku o obustavi izvršenja pojedinih izdataka
(privremeno izvršenje budžeta), ne duže od 45 dana.
Privremenom obustavom izvršenja može se:
−
−
−
−
zaustaviti stvaranje kratkoročnih obaveza,
predložiti produženje ugovorenog roka za plaćanje,
zaustaviti davanje odobrenja za zaključivanje ugovora,
zaustaviti prenos sredstava prema planiranim iznosima za kvartal.
Odjeljenje za finansije, u saradnji sa budžetskim korisnicima, priprema prijedlog obima
i mjera privremenog obustavljanja izvršenja budžeta.
Mjere privremenog obustavljanja izvršenja moraju se primijeniti na sve budžetske
korisnike.
O odluci iz stava 1. ovog člana, Načelnik opštine obavještava Skupštinu Opštine.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
34.
Član 7.
U prijedlogu akata koje usvaja Skupština Opštine, obrađivač prijedloga obavezno
obrazlaže da li je za usvajanje tog prijedloga potrebno angažovanja finansijskih sredstava, da li
su sredstva obezbijeđena Budžetom, i na kojoj poziciji.
Obrađivač predloženog akta je dužan pribaviti i prethodno mišljenje odjeljenja za
finansije o mogućnostima finansiranja.
Član 8.
Opština se može zaduživati uzimanjem kredita, ili emitovanjem hartija od vrijednosti,
na osnovu odluke Skupštine Opštine, u skladu sa zakonom.
Ukoliko je nakon usvajanja budžeta ili rebalansa budžeta, Skupština Opštine donijela
odluku o kreditnom zaduženju Opštine, na koju je pribavljena saglasnost Ministarstva finansija
Republike Srpske, Načelnik opštine može, trenutno, proširiti operativni budžet, putem Odluke
o realokaciji kreditnih sredstava.
Odjeljenje za finansije predlaže Odluku o realokaciji kreditnih sredstava.
Prilikom izrade rebalansa budžeta u tekućoj godini, izvršiće se usklađivanje kreditnog
priliva iz proširenog operativnog budžeta na način da se, u okviru rebalansa Budžeta, planira
kreditni priliv na prihodovnoj, i odliv na rashodovnoj strani budžeta.
Član 9.
Naredbodavac i odgovorna osoba za izvršenje Budžeta u cjelini je Načelnik opštine.
Odjeljenje za finansije upravlja i kontroliše priliv i odliv novčanih sredstava prema usvojenom
budžetu.
Ovlašćene osobe (načelnici Odjeljenja, nosioci aktivnosti/programa i rukovodioci
javnih institucija) pomoćni su izvršioci i odgovorni su za namjensku upotrebu sredstava
budžeta.
Član 10.
Korisnici budžetskih sredstava su dužni da sredstva utvrđena u Budžetu koriste
rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje.
Član 11.
Odjeljenje za finansije sačinjava kvartalni finansijski plan potrošnje u skladu sa
procjenom ostvarenja priliva budžetskih sredstava.
Odjeljenje za finansije izvještava potrošačke jedinice o visini budžetskih sredstava koja
će im se staviti na raspolaganje kvartalnim finansijskim planom najkasnije 10 dana prije
početka kvartala.
Izuzetno od prethonog stava ovog člana, kvartalni finansijski plan za prvi kvartal
fiskalne godine dostaviće se do 15. januara tekuće fiskalne godine.
Ukoliko se ukaže potreba za sezonskim korištenjem sredstava, budžetski korisnici iz
stava 2. ovog člana su dužni pisanim zahtjevom tražiti izmjenu dostavljenog kvartalnog
finansijskog plana i to najkasnije 3 dana prije početka kvartala.
Ukupan iznos svih kvartalnih finansijskih planova potrošnje svakog budžetskog
korisnika mora biti jednak iznosu usvojenog godišnjeg budžeta za svakog budžetskog
korisnika.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
35.
Član 12.
Preraspodjela budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika između rashoda i
izdataka za nefinansijsku imovinu, finansijsku imovinu i otplatu dugova vrši se na osnovu
Rješenja Načelnika opštine.
Preraspodjela sredstava u okviru budžetskog korisnika vrši se na osnovu Rješenja
Načelnika opštine na prijedlog Odjeljenja za finansije:
a) u okviru rashoda
b) u okviru izdataka za nefinansijsku imovinu i
v) u okviru izdataka za finansijsku imovinu i otplatu dugova
Izuzetno od stava 2. ovog člana, ne može se vršiti:
a) preraspodjela budžetskih sredstava na rashode za lična primanja i
b) preraspodjela budžetskih sredstava sa sufinansiranja projekata za koje je potpisan
ugovor.
Član 13.
Načelnik opštine može na prijedlog načelnika Odjeljenja za finansije, sredstva
raspoređena Budžetom preraspoređivati u okviru nižih potrošačkih jedinica i između NPJ do
5% ukupno usvojenih sredstava NPJ kojem se sredstva umanjuju.
Načelnik opštine može na prijedlog načelnika Odjeljenja za finansije sredstva
raspoređena Budžetom, koja nisu utrošena do 31. januara naredne godine, rasporediti između
nižih potrošačkih jedinica do 5% od ukupno usvojenih sredstava niže potrošačke jedinice
kojima se sredstva umanjuju.
Član 14.
Načelnik opštine ima obavezu da u okviru izvještaja o izvršenju budžeta Opštine informiše
Skupštinu opštine o izvršenoj preraspodjeli sredstava.
Član 15.
Za budžetske korisnike koji su u lokalnom trezoru plaćanje se vrši na osnovu obrazaca
propisanih za trezorsko poslovanje, a koje dostavlja niža potrošačka jedinica. Podaci uneseni u
obrasce za trezorsko poslovanje nižih potrošačkih jedinica moraju biti sačinjeni na osnovu
vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.
Ispravama se smatraju:
a) obračunske liste plata i naknada,
b) predračuni i ugovori
v) računi za nabavku sredstava, materijala, robe i usluga,
g) odluke i rješenja nadležnih organa iz kojih proističu obaveze i
d) ostale knjigovodstvene isprave.
Član 16.
Za tačnost knjigovodstvenih isprava, interne kontrolne postupke kojima podliježu te
isprave i za vjerodostojan unos isprava u glavnu i pomoćne knjige Opštine odgovara niža
potrošačka jedinica.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
36.
Član 17.
Raspored sredstava budžetske rezerve vrši se u skladu sa članom 43. Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske.
Načelnik opštine odlučuje o korišćenju sredstava budžetske rezerve za podmirenje
hitnih i nepredviđenih rashoda, koji se pojave tokom budžetske godine, a sredstva odobrava u
skladu sa Odlukom o načinu korišćenja sredstava budžetske rezerve. Sredstva budžetske
rezerve se izvršavaju realokacijom na izdatke (tekuće i kapitalne).
Korisnici sredstava za grantove (pomoći) i sredstava budžetske rezerve dužni su da
podnesu Izvještaj o utrošku sredstava davaocima najkasnije do 31. januara naredne godine.
Član 18.
Isplata plata i ostalih ličnih primanja nižih potrošačkih jedinica vrši se prenosom
sredstava sa budžeta na račune zaposlenih u odgovarajućim bankama.
Niže potrošačke jedinice su obavezne da pravilno obračunaju plate i druga neto lična
primanja za sve zaposlene i druga fizička lica kojima se vrše isplate, uključujući pripadajuće
poreze i doprinose.
Član 19.
Obaveze po osnovu kredita izvršavaće se u iznosima koji su dospjeli za plaćanje.
Obaveze po osnovu ostalih izdataka Budžeta izmirivaće se po sledećim prioritetima:
a) sredstva za poreze i doprinose na lična primanja
b) sredstva za neto lična primanja ,
v) sredstva za ostala lična primanja,
g) sredstva za boračko invalidsku zaštitu,
d) povrat javnih prihoda po osnovu akata nadležnih organa,
đ) sredstva za obaveze prema dobavljačima za robu/materijal i usluge
e) sredstva za obaveze prema dobavljačima za investicije i investiciono održavanje
ž) sredstva za ostale obaveze.
Odjeljenje za finansije dužno je utvrditi terminski mjesečni plan izvršenja obaveza
(kalendar plaćanja) iz stava 2. ovog člana.
Član 20.
Niže potrošačke jedinice dužne su da se u postupku nabavke roba/materijala, radova i
usluga pridržavaju odredaba Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i procedura o obaveznoj
primjeni modula nabavki, u skladu sa pravilima trezorskog poslovanja.
Član 21.
Kontrolu namjenskog trošenja budžetskih sredstava, kao i postupanja korisnika
budžetskih sredstava prema odredbama ove Odluke vrši se prema odredbama Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske i drugim relevantnim propisima o internoj kontroli,
internoj i eksternoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske.
Član 22.
Pravilnike i druga akta o sprovođenju ove Odluke propisuje Načelnik opštine.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
37.
Član 23.
U mjeri u kojoj su definicije ili odredbe ove Odluke u sukobu sa drugim Odlukama
opštine, odredbe iz ove Odluke imaće prioritet nad odredbama drugih Odluka u stvarima koje
se tiču izvršavanja Budžeta po svim stavkama.
Ukoliko su drugim Odlukama propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od
planiranih iznosa po ovoj Odluci ili Odluci o usvajanju plana budžeta za 2015. godinu
obavezno se primjenjuju odredbe i planirani iznosi predviđeni ovom Odlukom i Odlukom o
usvajanju plana budžeta za 2015. godinu.
Član 24.
Načelnik opštine izvještava Skupštinu Opštine o izvršenju Budžeta polugodišnje i
godišnje, a za tri i devet mjeseci daje informaciju o izvršenju Budžeta.
Član 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu
Opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-40-1563/14
Datum,22.12. 2014.godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
38.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni
bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik
na sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine d o n o s i
O D L U K U
O ODREĐIVANjU NAKNADA ZA ČLANOVE UPRAVNIH ODBORA JAVNIH
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA UGLjEVIK
Član 1.
Određuje se paušalna mjesečna naknada za članove Upravnih odbora javnih ustanova
čiji je osnivač opština Ugljevik, u iznosu od 70 KM.
Član 2.
Sredstva za isplatu naknade utvrđene u članu 1. Ove odluke obezbjediće se iz sredstava
javnih ustanova.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
biltenu opštine Ugljevik“.
Član 4.
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o određivanju naknada za
članove Upravnih odbora i Nadzornih odbora državnih preduzeća na području opštine
Ugljevik.(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/98)
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01- 022-36 /14
Datum, 22.12.2014.godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
39.
Na osnovu člana 8. Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 110/08 i 118/09), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine
Ugljevik na sjednici održanoj dana
22.12.2014.godine donosi
ODLUKU
O UTVRĐIVANjU PORESKE STOPE NA NEPOKRETNOSTI NA
PODRUČJU OPŠTINE UGLjEVIK ZA 2015.GODINU
Član 1.
Utvrđuje se poreska stopa na nepokretnosti na području opštine Ugljevik za
2015.godinu u iznosu od 0,20 % od procijenjene vrijednosti nepokretnosti.
Član 2.
Poreska stopa poreza na nepokretnosti ne može se mijenjati u toku jedne poreske
godine.
Član 3.
Opština je obavezna da o donošenju propisa kojim se uvodi ili mijenja poreska stopa na
nepokretnosti pismeno obavijesti Poresku upravu u roku od deset dana od dana njegovog
stupanja na snagu.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu
opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-022-35/14
Datum, 22.12.2014.godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
40.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 101/04,
42/05, 118/05 i 98/13), a u vezi sa članom 129. Zakona o uređenju prostora i građenju
(„Službeni glasnik RS“, broj 40/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na
sjednici održanoj dana 22. 12. 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O
ZAJEDNIČKOM GRAĐENjU LOKALNOG PUTA
Član 1.
U Odluci o davanju ovlaštenja za zaključenje ugovora o zajedničkom građenju lokalnog
puta („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/13) član 3. mijenja se i glasi:
„1) “Comsar Energy Republika Srpska“ d.o.o. Banja Luka će snositi troškove izgradnje
lokalnog puta, a isti se obavezuje da svojom odlukom izgrađeni put prenese na Opštinu
Ugljevik nakon završetka investicije i potrebnog vremena za intenzivno korištenje puta, a koji
će se koristiti za javne potrebe.
2) Na osnovu ove odluke ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da zaključi Aneks
ugovora o zajedničkom građenju lokalnog puta „Bogutovo Selo-Ugljevik“ sa Comsar Energy
Republika Srpska“ d.o.o. Banja Luka.“
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu
opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-022-34/14
Datum, 22.12.2014.godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
41.
Na osnovu člana 22. stava 2. i člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni
glasnik Republike Srpske “, broj: 124/08, 58/09 i 95/11), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i
člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08,
5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22. 12. 2014.
godine d o n o s i
O D L U K U
O DAVANjU SAGLASNOSTI
Član 1.
Skupština opštine Ugljevik daje saglasnost za zaključenje Sporazuma o dopuni
sporazuma o naknadi za eksproprisane nekretnine koji će se zaključiti između Opštine
Ugljevik, ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik i Mitrović Teodora, sina
Stevana iz Sremske Rače.
Član 2.
Predmet Sporazuma o dopuni sporazuma o naknadi za eksproprisane nekretnine je
određivanje naknade Mitrović Teodoru, sinu Stevana iz Sremske Rače u parceli označenoj kao
k.č. broj 311. površine 908 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrđe, a po z.k.
stanju što odgovara parceli označenoj kao k.č. broj 1629/60 upisana u z.k. ul. broj 392. K.O.
Zabrđe na imenu Opština Ugljevik.
Član 3.
Na osnovu ove Odluke zaključiće se Sporazum o dopuni sporazuma o naknadi za
eksproprisane nepokretnosti kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
Područna jedinica Ugljevik.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01 - 022 - 33 /14
Datum, 22. 12. 2014. godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
42.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni
glasnik opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine
Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine, d o n o s i
O D L U K U
O DAVANjU SAGLASNOSTI
Član 1.
Skupština opštine Ugljevik daje saglasnost da se uspostavi založno pravo (hipoteka) na
nekretninama u vlasništvu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Ugljevik (zgrada
zdravstvene djelatnosti i zemljište uz zgradu) koje su po katastarskoj evidenciji označene kao
k.č. broj 483/1, upisane u z.k. uložak broj 493. K.O. Ugljevik, radi obezbjeđenja naplate
neizmirenih poreskih obaveza u korist Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave
Republike Srpske, u iznosu od 234.023,16 KM koji sadrži glavni dug i kamatu utvrđenu
rješenjima Poreske uprave Republike Srpske, sa rokom plaćanja od 60 mjeseci računajući od
dana zasnivanja hipoteke.
Član 2.
Na osnovu ove Odluke direktor JZU Doma zdravlja Ugljevik će kod notara sačiniti
hipotekarnu izjavu.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-476-47 /14
Datum, 22.12.2014.godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
43.
Na osnovu člana 8a. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (''Službeni
glasnik Republike Srpske'' broj: 52/01 i 42/05 ), članova 22a. i 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ( ''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 101/4, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana
26. Statuta opštine Ugljevik ( ''Službeni bilten opštine Ugljevik'' broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09,
4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.12.2014.godine donosi
ODLUKU
o kritrijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik
Član 1.
Ovom odlukom, utvrđuju se kriterijumi, uslovi i način utvrđivanja statusa udruženja od
ineresa za opštinu Ugljevik.
POSTUPAK UTVRĐIVANjA STATUSA UDRUŽENjA OD INTERESA ZA OPŠTINU
UGLjEVIK
Član 2.
(1)Status udruženja od interesa za opštinu Ugljevik utvrđuje Skupština opština
Ugljevik.
(2)Udruženje može steći status od interesa za opštinu Ugljevik ako njegovo djelovanje
prevazilazi interese njegovih članova, i ako je namijenjeno zadovoljavanju potreba građana
lokalne zajednice i to u sljedećim oblastima: socijalne zaštite – pomoć siromašnim i socijalno
ugroženim, pomoć invalidima, djeci i starim osobama; boračko-invalidske zaštite; zdravstva,
nauke, zaštite životne sredine, ljudskih prava, prava manjina, oblast kulture, vjerskih sloboda i
druge oblasti od interesa za lokalnu zajednicu.
(3)Odluku o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik donosi
Skupština opština Ugljevik na prijedlog Načelnika po osnovu 1)istorijskog, 2)kulturološkog,
3)multietničkog, 4)teritorijalnog principa i 5)socijalnog-humanitarnog principa.
Član 3.
(1)Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik
raspisuje Načelnik opštine Ugljevik, svake pete godine, računajući od dana stupanja na snagu
prethodne odluke o utvrđivnju statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik.
(2)Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik biće
objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Ugljevik i na Skala radio Ugljevik.
(3)Konkurs ostaje otvoren najviše 15 dana od dana objavljivanja.
Član 4.
Uz prijavu na javni konkurs, zainteresovana udruženja treba da dostave:
- Dokaz o registraciji udruženja ( kopija Rješenja o upisu u registar udruženja kod
nadležnog suda),
- Statut udruženja,
- Broj registrovanih članova udruženja, ovjeren od strane ovlaštenog lica udruženja,
- Program rada udruženja za tekuću godinu, usvojen od strane ovlaštenog organa
udruženja,
- Izvještaj o radu, sa finansijskim izvještajem za godinu koja prethodi godini u kojoj se
podnosi zahtjev, usvojen od strane ovlaštenog organa udruženja.
Član 5.
Kriterijumi za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik su:
1. Udruženja koja djeluju i ostvaruju svoje ciljeve na području opštine Ugljevik,
2. Udruženja koja okupljaju veći broj članova o kojima vode urednu evidenciju,
3. Udruženja koja projektima/programima i aktivnostima obuhvataju veći broj korisnikagrađana,
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
44.
4. Udruženja koja doprinose zaštiti poboljšanja života marginalizovanih grupa
(
invalidna lica, djeca, stare osobe i sl.), te promovišu ljudska prava i sloboda,
5. Udruženja koja svojim aktivnostima i projektima pružaju određene usluge stanovništvu
i na taj način se prepoznaje kao partner opštine Ugljevik i opštinskih javnih ustanova u
servisiranju određenih potreba građana,
6. Udruženja koja imaju razvijene partnerske odnose sa srodnim udruženjima i nastupaju
zajedno u implementaciji projekta/programa,
7. Udruženja koja za svoj rad i realizaciju svojih aktivnosti, pored sredstava iz budžeta
opštine Ugljevik, obezbjeđuju finansijska sredstva iz drugih izvora finansiranja
(
donatori ,sponzori, ministarstva),
8. Udruženja koja realizuju projekte/programe u kontinuitetu, tokom cijele godine,
9. Udruženja koja redovno dostavljaju godišnje programe rada i izvještaje o radu usvojene
od strane ovlaštenog organa udruženja,
10. Udruženja koja dosljedno poštuju princip tačnosti i transparentnosti u podnošenju
izvještaja o radu prema opštini Ugljevik i obavještavanju javnosti.
Član 6.
(1)Postupak Javnog konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu
Ugljevik, provodi Komisija za provođenje konkursa, koja se sastoji od tri člana.
(2)Komisiju iz prethodnog stava imenuje Načelnik Opštine.
(3)Komisija odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova i o svom radu vodi
zapisnik.
Član 7.
(1)Prijava na javni konkurs dostavlja se nadležnom odjeljenju opštinske uprave
Ugljevik, na propisanom obrascu.
(2)Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.
Član 8.
Komisija razmatra prispjele prijave nakon provedenog konkursa i sačinjava rang listu sa
prijedlogom za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik, koji dostavlja
Načelniku opštine Ugljevik radi utvrđivanja prijedloga Odluke o utvrđivanju statusa udruženja
od interesa za opštinu Ugljevik u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa.
Član 9.
Udruženja kojima se utvrdi status od interesa za opštinu Ugljevik mogu ostvariti
podršku Opštine u sufinansiranju aktivnosti, utvrđenih godišnjim programom rada u skladu sa
mogućnostima budžeta Opštine i adekvatnu pomoć u obezbjeđivanju drugih materijalnih
uslova za rad i aktivnosti udruženja.
Član 10.
(1)Kod utvrđivanja visine sredstava, uzimaće se u obzir program rada i aktivnosti
udruženja za godinu za koju se dodjeljuju sredstva kao i prethodna sredstva dodjeljena od
strane opštine.
(2)Visina sredstava iz stava 1. ovog člana određuju se prilikom utvrđivanja godišnjeg
programa sufinansiranja aktivnosti udruženja građana.
PRESTANAK STATUSA UDRUŽENjA OD INTERESA ZA OPŠTINU
Član 11.
(1)Udruženju prestaje status od interesa za opštinu Ugljevik u sljedećim slučajevima:
a) po sopstvenom zahtjevu,
b) brisanjem udruženja iz sudskog registra.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
45.
(2) Udruženju može prestati status od interesa za opštinu i u slučaju ako prestanu da
ispunjavaju jedan od uslova iz člana 8a. Zakona o udruženjima i fondacijama.
(3)Konačnu Odluku o prestanku statusa od interesa za opštinu Ugljevik donosi
Skupština opštine Ugljevik na prijedlog Načelnika opštine.
Član 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom biltenu
opštine Ugljevik.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-022-32/14
Datum, 22.12. 2014. godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić,profesor s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
46.
Na osnovu člana 21. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 124/11) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,
broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana,
22. 12. 2014. godine d o n o s i
PROGRAM
ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNjE ZA 2015. GODINU
UVOD
Program zajedničke komunalne potrošnje, a posebno njegova realizacija uz učešće građana
kroz kulturu življenja čine sliku grada ili bolje rečeno ogledalo su njegove sredine.
Komunalne djelatnosti regulisane su Zakonom o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik
Republike Srpske», broj: 124/11) kao djelatnosti od posebnog javnog interesa, organizaciju
obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja.
Opština je nadležna da obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti.
Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu utvrđuje se obim i način
obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, održavanje komunalnih objekata i
uređaja, te potrebna sredstva za ostvarivanje ciljeva predviđenih programom.
DJELATNOSTI ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNjE
1. čišćenje javnih saobraćajnih površina u gradu,
2. održavanje i uređivanje javnih zelenih površina u gradu,
3. održavanje javnih saobraćajnih površina u gradu,
4. javna rasvjeta,
5. odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina s javnih površina u gradu,
6. održavanje i modernizacija objekata Zajedničke komunalne potrošnje –
komunalna oprema.
SREDSTVA ZA OBAVLjANjE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti Zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se
u budžetu opštine od:
- komunalnih taksa i komunalnih naknada,
- dijela naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa,
- dijela prihoda od poreza na nepokretnost,
- dijela naknada za date koncesije.
1. ČIŠĆENjE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U GRADU
Čišćenje javnih saobraćajnih površina u gradu obuhvata izvođenje sljedećih radova:
1. Čišćenje platoa i trotoara od snijega i leda – zimska služba,
2. Čišćenje ulica,parkinga, trotoara,platoa i uličnog pojasa od komunalnog otpada
3. Čišćenje ulica,parkinga, trotoara,platoa i uličnog pojasa od zemlje, pijeska i
Šljunka (uklanjanje trave,zemlje i pijeska pored ivičnjaka)
4. Pranje ulica,parkinga, trotoara i platoa
5. Uklanjanje plakata sa oglasnih i reklamnih površina
6. Uklanjanje uginulih i pregaženih životinja kao i životinja lutalica
7. Deratizacija
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
47.
1.1. ZIMSKA SLUŽBA
Radovi u okviru zimske službe odvijaju se u periodu od 01. januara do 15. marta i od 15.
novembra do 31. decembra tekuće godine, odnosno može trajati duže u zavisnosti od
vremenskih uslova. Odstranjivanje snijega sa platoa i trotoara počinje pravovremeno tako da
visina snijega ne prelazi 5cm.
a) Mašinsko čišćenje snijega obuhvata radove čišćenje snijega sa odbacivanjem u stranu sa
platoa i trotoara , posipanje zaleđenih površina mješavinom agregata(granulacije 2-4mm) sa
industrijskom soli, prema nalogu nadležnog organa.U nedostatku soli može se posipati samo
kamenim agregatom,odnosno pijeskom.
Cijena za čišćenje snijega formira se na bazi efektivnog radnog časa ili jedinice mjere, a za
posipanje na bazi 1 m³ utrošenog abrazivnog materijala.
b) Ručno čišćenje snijega i leda obuhvata radove čišćenje snijega i leda sa odbacivanjem u
stranu sa platoa i trotoara i posipanje zaleđenih površina mješavinom agregata (granulacije 24mm) sa industrijskom soli, prema nalogu nadležnog organa. Cijena se formira na bazi 1 m² ili
1m³ očišćenog snijega i 1 m³ abrazivnog materijala 2 do 4 mm za posipanje i obavezno
čišćenje abrazivnog materijala od strane izvođača radova.
Cijena radova će biti definisana u ugovoru.
Čišćenje od snijega parkinga vršiće se u okviru zimskog održavanja lokalnih puteva i gradkih
ulica na području opštine Ugljevik i isto nije predmet ovog Programa. Dinamika čišćenja
parkinga odgovara dinamici čišćenja ulice kojoj parking pripada.
PREGLED
PLATOA I TROTOARA NA KOJIMA ĆE SE VRŠITI ČIŠĆENjE
Red.br.
PLATOI
UKUPNA
POVR. (m2)
POVR. ZA
ČIŠĆ.(30%)
UČESTALOST
1.
PLATO NA TRGU DRAŽE MIHAILOVIĆA
3050
915
10 x u sezoni
2.
2 PLATOA ISPRED TC AF-1
2200
660
5 x u sezoni
3.
PLATO ISPRED DOMA KULTURE
1900
570
10 x u sezoni
UKUPNO (m2)
2145
18.150 m2
TROTOARI
1.
KARAĐORĐEVA ULICA
700
700
10 x u sezoni
2.
ULICA SV.SAVE
630
630
6 x u sezoni
3.
UL.ĆIRILA I METODIJA
450
450
6 x u sezoni
4.
ULICA KRALjA PETRA
290
290
6 x u sezoni
5.
UL.PATRIJARHA PAVLA,ULAZ U
CRKVU
100
100
6 x u sezoni
6.
ULICA NjEGOŠEVA
30
30
6 x u sezoni
2200
16.000 m2
UKUPNO (m2)
NAPOMENA:
Čišćenje platoa obuhvata 30% ukupne površine koja se čisti.
Čišćenje trotoara vršiće se u širini od 1m.
Mašinsko čišćenje obuhvata 70% (23.905m2) ukupne površine za čišćenje, a ručno 30%
(10.245m2)
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
48.
1.2. ČIŠĆENjE ULICA, PARKINGA, TROTOARA,PLATOA I ULIČNOG POJASA OD
KOMUNALNOG OTPADA(OBIČNI ULIČNI OTPAD,OTPACI IZ VOZILA KOJI
NASTAJU OBAVLjANjEM ODREĐENIH AKTIVNOSTI I SEZONSKI OTPAD)
Čišćenje ulica i trotoara odnosi se na ručno sakupljanje komunalnog otpada i vrši se po
pravilu od 15.3. – 15.11. tekuće godine, odnosno i u preostala 4 mjeseca koji se tretiraju kao
period zimske službe ukoliko su vremenski uslovi takvi da nema potrebe za zimskom
službom.
Sezonski otpad (lišće sa drveća u jesen i pijesak i sitni kamen-agregat poslije zimske službe u
proljeće ) sakupljaće se sa 3.500 m2 četiri puta u sezoni.
P R E G L E D POVRŠINA U UGLjEVIKU
SA KOJIH SE RUČNO SAKUPLjA KOMUNALNI OTPAD
POVR. ZA ČIŠĆ.
(m2)
UČESTALOST
UKUP. ČIŠĆ.
(m2)
4500
3 X sedmično
432000
2300
3 X sedmično
220800
1200
2 X sedmično
76800
2000
2 X sedmično
128000
1000
3 X sedmično
96000
6.TROTOARI U STAVKAMA 1-4
1500
2 X sedmično
96000
7.PLATO KOD CENTRALNOG SPOMENIKA
3000
3 X sedmično
288000
8.PLATO ISPRED DOMA KULTURE
1800
3 X sedmično
172800
PRIORITET I
1.UL.KARAĐORĐEVA SA PRIPADAJUĆIM
PARKINZIMA I TROTOARIMA
2.DIO ULICE SVETOG SAVE SA PARKINGOM
(IZA DOMA KULTURE) I TROTOAROM
3.ULICA PATRIJARHA PAVLA SA
PARKINGOM I TROTOAROM
4.DIO ULICE NjEGOŠEVE SA PARKINGOM
KOD HOTELA I TROTOARIMA
5.PARKING IZA ZGRADE OPŠTINE I ZGRADE
AD1
UKUPNO:
17.200
1510400 m2
PRIORITET II
1.ULICA KRALjA PETRA SA PARKINZIMA
3100
2 X sedmično
198400
2.NASTAVAK ULICE SVETOG SAVE
3000
1 X sedmično
96000
2500
2 X sedmično
160000
2000
1 X sedmično
64000
2100
1 X sedmično
67200
3. ULICA ĆIRILA I METODIJAOD OSNOVNE
ŠKOLE DO UL. KRALjA PETRA
4.ULICA PRVE MAJEVIČKE BRIGADE SA
PARKINGOM
5.DVA PLATOA ISPRED TC AF-1
UKUPNO:
12.700
585600 m2
PRIORITET III
SVE JAVNE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
UŽEG GRADSKOG DIJELA KOJE NISU
OBUHVAĆENE PRIORITETIMA I I II
5.000
2 X mjesečno
160000 m2
Σ 2.256.000 m2
1.3.ČIŠĆENjE ULICA, PLATOA, PARKINGA I TROTOARA
Čišćenje ulica,platoa,parkinga i trotoara podrazumijeva :
a) ručno čišćenje asfaltnih površina uz ivičnjake od nanosa blata,pijeska i šljunka,na efektivnoj
površini čišenja datoj u tabeli
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
49.
b) ručno čišćenje površina prekrivenih behaton elementima (uništavanje korova herbicidom,
struganje korova sa površina)
PREGLED
POVRŠINA U UGLjEVIKU KOJE SE ODRŽAVAJU
OPIS
POVRŠINA ZA
ODRŽ. (m2)
UČESTALOST
UKUPNO (m2)
3500
2 X godišnje
7000 m2
7000
2 X godišnje
14000 m2
1000
2 X godišnje
2000 m2
a) ručno čišćenje asfaltnih površina
ULICE ĆIRILA I METODIJA, KRALjA
PETRA , NjEGOŠEVA, PRVE MAJEVIČKE
BRIGADE, PATRIJARHA PAVLA, SVETOG
SAVE I KARAĐORĐEVA
b) ručno čišćenje površina prekrivenih behaton
elementima
PLATOI KOD CENTRALNOG
SPOMENIKA,DOMA KULTURE I DVA
PLATOA ISPRED TC AF-1
PJEŠAČKA STAZA U ULICI SVETOG SAVE
1.4. PRANjE ULICA,PARKINGA, TROTOARA I PLATOA
Pranje ulica, parkinga, trotoara i platoa predviđeno je da se vrši na onim javnim površinama
kod kojih je riješeno pitanje odvodnje. Pranje javnih površina obavljati će se mašinski, autocisternom u periodu od 01.05. do 30.10. tekuće godine. Učestalost pranja data je tabelarno, a
ukoliko se ukaže potreba i za vanrednim pranjem, ista će biti definisana Nalogom nadležnog
organa.
PREGLED
POVRŠINA U UGLjEVIKU KOJE SE PERU
OPIS
ULICE ĆIRILA I METODIJA, KRALjA PETRA ,
NjEGOŠEVA, PRVE MAJEVIČKE BRIGADE,
PATRIJARHA PAVLA, SVETOG SAVE I
KARAĐORĐEVA SA PRIPADAJUĆIM
TROTOARIMA I PARKINZIMA
PLATOI KOD CENTRALNOG
SPOMENIKA,DOMA KULTURE I DVA PLATOA
ISPRED TC AF-1
POVRŠINA
ZA PRANjE
(m2)
UČESTALOST
UKUPNO (m2)
18.000
3 X godišnje
54000
7.000
4 X godišnje
28000
UKUPNO ZA PRANjE
82000 m2
1.5. UKLANjANjE PLAKATA SA OGLASNIH I REKLAMNIH POVRŠINA
Ova stavka obuhvata uklanjanje plakata sa oglasnih površina (30m2) na centralnom trgu.
Uklanjanje plakata vršiti jednom mjesečno.
1.6. UKLANjANjE UGINULIH I PREGAŽENIH ŽIVOTINjA KAO I ŽIVOTINjA
LUTALICA
Ovim Programom planiraju se sredstva za odvoz uginulih i pregaženih životinja kao i životinja
lutalica (oko 40 kom godišnje) na urbanom području naselja, a prema dinamici koja je
diktirana stvarnim potrebama.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
50.
1.7. DERATIZACIJA
Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih
glodara (štakora, miševa i mišolikih glodara). Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodara
provodi se biološkim, mehaničkim i hemijskim mjerama.
Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“, broj 14/10)
propisana je obaveza deratizacije na javnim i privatnim površinama, te u objektima u kojima
postoji mogućnost razmnožavanja glodara koji prenose zarazne bolesti.
Nadležni organ lokalne samouprave organizuje sprovođenje opšte sistematske deratizacije za
svoje područje (najmanje dva puta godišnje u naseljenim mjestima-jesenja i proljetna
deratizacija), vrši izbor izvođača i finansira troškove provođenja na određenim javnim
mjestima.
Ova stavka obuhvata deratizaciju objekata kišne kanalizacije.
2. ODRŽAVANjE I UREĐIVANjE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Pod održavanjem i uređivanjem javnih zelenih površina podrazumjeva se čišćenje, košenje i
sakupljanje trave i komunalnog otpada (obični ulični otpad i sezonski otpad) sa javnih zelenih
površina,obnova, održavanje i njega drveća i ukrasnog grmlja te održavanje opreme na
dječijem igralištu.
Pored košenja javnih zelenih površina, pojedine je potrebno prihranjivati umjetnim gnojivom
(UREA 46%, 30kg/1000m2 i NPK 15:15:15, 30kg/1000m2 ) bar jednom u sezoni i zalivati po
potrebi.
Održavanje javnih zelenih površina obuhvata slijedeći obim radova:
1. Sakupljanje i odvoz uličnog otpada ,
2. Sakupljanje i odvoz sezonskog otpada (lišća , šiblja i agregata) sa javnih površina
3. Pražnjenje uličnih kanti za smeće sa odvozom istog na deponiju
4. Mašinsko košenje sa opsijecanjem rubova uređenih travnatih površina i odvozom na
deponiju
5. Mašinsko košenje neuređenih zelenih površina sa odvozom na deponiju
6. Mašinsko košenje nekontrolisanih zelenih površina bez sakupljanja pokošene trave
7. Orezivanje drveća i ukrasnog grmlja sa utovarom i odvozom na deponiju
8. Okopavanje višegodišnjeg zasada, niskog rastinja u betonskim žardinjerama
9. Nabavka i sadnja drveća sa ugradnjom zaštitnih štafli
10. Prihrana i zalivanje travnatih površina
11. Nabavka, sadnja i njega sezonskog cvijeća i trajnica (priprema, sađenje,
zalivanje,prihrana, okopavanje i zaštita)
12. Mašinsko i sanitarno održavanje gradskih fonatana
13.Održavanje klupa, kanti za otpad, ljuljački, klackalica i drugog urbanog mobilijara
gradu (popravak, bojenje).
Javne zelene površine u gradskom dijelu podjeljene su u nekoliko grupa, a sve radi lakšeg
definisanja prioriteta intervencija.
PRIORITET I (18.000m2)
Površina omeđena ulicom Ćirila i Metodija, Kralja Petra , Njegoševom, Prve Majevičke
brigade, Patrijarha Pavla , Svetog Save i Karađorđevom
PRIORITET II (11.000m2)
Površina omeđena ulicama Ćirila i Metodija, Karađorđevom, Svetog Save, Patrijarha Pavla,
Prve Majevičke brigade, potokom Laktenica i ulicom Kapetana Leke
u
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
51.
Strana
PRIORITET III (30.000m2)
Površina omeđena ulicama Kralja Petra, Njegoševom, Jovana Dučića i ulicom Ćirila i
Metodija.
OSTALE POVRŠINE (89.500m2)
Gradski stadion (8.000m2), Gradsko goblje (13.000m2), Groblje-Donje Zabrđe (17.000m2),
Matični ured-Donje Zabrđe (2.000m2), Osnovna škola (6.500m2), putni pojas uz M-18 od R459 do Industrijske zone (42.000), dvorište Crvenog krsta (1.000m2)
Tabelarni pregled javnih zelenih površina za održavanje
R.B
.
LOKACIJA JAVNE
POVRŠINE
VRSTA
AKTIVNOSTI
JED.
MJER
PRIORITET I
PRIORITET II
1.
PRIORITET III
Sakupljanje i odvoz
uličnog otpada
m2
OSTALE POVRŠINE
PRIORITET I
2.
PRIORITET II
PRIORITET I
3.
PRIORITET II
PRIORITET I
PRIORITET II
4.
PRIORITET III
Sakupljanje i odvoz
sezonskog otpada (lišća i
šiblja) sa javnih površina
Pražnjenje uličnih kanti
za smeće sa odvozom
istog na deponiju
5.
OSTALE POVRŠINE
6.
NEPREDVIĐENE
POVRŠINE
UČESTALOST
18.000
3 x sedmično
1920000
11.000
1 x sedmično
352000
30.000
2 x mjesečno
480000
89.500
1 x mjesečno
716000
5.000
4 x u sezoni
20000
2.000
4 x u sezoni
8000
UKUPNO
m2
2 x sedmično
kom
73
8000
2 x sedmično
18.000
22 koš./sez.
440000
11.000
15 koš./sez.
165000
10.000
10 koš./sez.
100000
16.500
dodatak tabeli
251000
20.000
10 koš./sez.
200000
73.000
dodatak tabeli
520000
m2
-
po potrebi
30000
Orezivanje drveća i
ukrasnog grmlja sa
utovarom i odvozom na
deponiju
kom
220 list. 50
zimz.
jednom godišnje
270
m2
200
3 x godišnje
600
Mašinsko košenje sa
opsijecanjem rubova
uređenih travnatih
površina i odvozom na
deponiju
m2
OSTALE POVRŠINE
PRIORITET III
KOLIČINA
Mašinsko košenje
neuređenih zelenih
površina sa odvozom na
deponiju
Mašinsko košenje
nekontrolisanih zelenih
površina bez sakupljanja
pokošene trave
m2
PRIORITET I
PRIORITET II
7.
PRIORITET III
OSTALE POVRŠINE
8.
PRIORITET I
Okopavanje višegodišnjeg
zasada, niskog rastinja u
betonskim žardinjerama
9.
SVE POVRŠINE
Nabavka i sadnja drveća
sa ugradnjom zaštitnih
štafli
kom
10
1 x godišnje
10
10.
PRIORITET I
Prihrana i zalivanje
travnatih površina
m2
3000
1 x godišnje 5 x
godišnje
3000
15000
Broj
11.
12.
13.
11/14
PRIORITET I
PRIORITET I
PRIORITET I
PRIORITET II
SLUŽBENI
Nabavka, sadnja i njega
sezonskog cvijeća i
trajnica (priprema,
sađenje, zalivanje,
prihrana, okopavanje i
zaštita)
Mašinsko i sanitarno
održavanje gradskih
fonatana
Održavanje klupa, kanti
za otpad, ljuljački,
klackalica i drugog
urbanog mobilijara u
gradu (popravak, bojenje)
BILTEN
Strana
52.
Količine, vrsta sadnog materijala i opis radova daće se
posebnim predmjerom
kom
pauš
2
10-15 pranja
održavanje u
ispravnom stanju
2
Po nalogu nadzornog organa, a po ukazanoj
potrebi
DODATAK TABELI - UČESTALOST KOŠENjA NA OSTALIM POVRŠINAMA
1. Igralište "RUDAR"
8.000m2 x 22 košenja
2. Gradsko groblje
13.000m2 x 10 košenja
3. Groblje Donje Zabrđe
17.000m2 x 10 košenja
4. Osnovna škola
6.500m2 x 10 košenja
5. Crveni krst
1.000m2 x 10 košenja
6. Putni pojas uz M18
42.000m2 x 5 košenja
7. Matični ured Donje Zabrđe 2.000m2 x 5 košenja
DODATAK TABELI - NABAVKA, SADNjA I NjEGA SEZONSKOG CVIJEĆA I
TRAJNICA (priprema, sađenje, zalivanje, prihrana, okopavanje i zaštita)
3. ODRŽAVANjE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA
U okviru održavanja javnih saobraćajnih površina , planira se obavljanje
sljedećih radova:
1.Uređenje horizontalne (750m2) i vertikalne saobraćajne signalizacije (20kom) u skladu sa
Glavnim projektom regulacije saobraćaja i to: Nabavka i postavljanje saobraćajnih
znakova u gradu koji nedostaju prema Projektu saobraćajne signalizacije, po vrstama i
prema utvrđenom prioritetu, a na osnovu praćenja stanja saobraćajne signalizacije u gradu .
2.Sanacija udarnih rupa na asfaltnim saobraćajnicama i trotoarima u gradu gdje se ukaže
potreba. Specifikacija potrebnih radova će se utvrditi poslije zime i loših vremenskih uslova
koji su glavni uzročnici nastanka deformacija na asfaltnim površinama. 50t
3. Stanje makadamskih ulica u gradu utvrdiće se odmah poslije zimskog perioda te po
stvarnim potrebama sačiniti i preduzeti određene mjere sanacije istih nasipanjem i
planiranjem odgovarajućim materijalima kako bi se iste mogle adekvatno koristiti.
Predviđeno je da se izvrši nasipanje i razgrtanje 300 m³ tucanika.
4.Održavanje svjetlosne signalizacije-semafora
4. JAVNA RASVJETA
Kod javne rasvjete planirano je održavanje i sanacija javne rasvjete što
podrazumjeva tekuće održavanje rasvjete (zamjena sijalica, osigurača, prigušnica , kablova i
ostalog potrošnog materijala) i to na 2133 stubova različitih visina (od 5 do 12 m) i 2294
sijalice različite snage i izrade.
Utrošak električne energije za rad javne rasvjete nije obuhvaćen ovim Programom, nego
posebnom pozicijom u budžetu opštine.
Obimniji radovi na sanaciji i rekonstrukciji javne rasvjete vršiće se u skladu sa Programom
kapitalnih ulaganja za 2015. godinu.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
53.
Održavanje javne rasvjete prikazane u tabelama vršiće se na način da će se neophodne
intervencije u smislu izmjene sijalica, osigurača, prigušnica, kablova i ostalog potrošnog
materijala izvršiti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana.
5. ODVOĐENjE ATMOSFERSKIH VODA I DRUGIH PADAVINA
SA JAVNIH POVRŠINA
Za normalno funkcionisanje saobraćaja, a iz razloga zaštite asfaltnih zastora na gradskim
ulicama potrebno je održavati kišnu kanalizaciju tokom cijele godine. Programom planirani
obim radova podrazumijeva samo:
1. Mašinsko čišćenje kišne kanalizacije
2. Ručno čišćenje slivnika na javnim površinama, a sve po nalogu nadležnog organa za
ukupno 262 slivnika
Eventualni interventni radovi na sanaciji odvodnje površinskih i otpadnih voda vršiće
se na području grada gdje se ukaže hitna potreba za intervencijom.
Sanacija većih kanalizacionih kvarova vršiće se po ukazanoj potrebi i u skladu sa
raspoloživim budžetskim sredstvima. Ugradnja oštećenih slivnika i rešetki na području
grada vršiće se po potrebi i nalogu nadležnog organa.
6. ODRŽAVANjE I MODERNIZACIJA OBJEKATA ZKP-e
KOMUNALNA OPREMA
1. nabavka i postavljanje 10 uličnih kanti za otpatke ,
2. nabavka i postavljanje 10 parkovskih klupa,
3. nabavka i zamjena 10 LŽ poklopaca ,
4. nabavka postavljanje i skidanje dekorativnog nakita za grad,
5. razni radovi koji nisu posebno predviđeni ovim Programom, a za koje će se
eventualno ukazati potreba u toku godine izvodiće se po posebnom nalogu uz
prethodno obezbjeđivanje sredstava
7. INTERVENTNA SREDSTVA
Obzirom na prirodu posla, kada je u pitanju pružanje usluga zajedničke komunalne potrošnje,
moguće je da će se tokom godine javiti neizostavna potreba za određenim uslugama koje nisu
predviđene ovim Programom, a koje po obimu i koštanju ne mijenjaju značajno njegovu
strukturu.
Isto tako, moguće je da se zbog specifičnih ili vanrednih prilika ukaže potreba za većim
obimom određenih usluga od Programom predviđenih.
Iz tog razloga predviđaju se interventna sredstva u iznosu od 3.000 KM koja bi zadovoljila
gore navedene potrebe.
POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNjE za 2015. godinu
1. ČIŠĆENjE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U GRADU
Zimska služba, čišćenje ulica,parkinga, trotoara,platoa i uličnog pojasa od komunalnog
otpada(obični ulični otpad,otpaci iz vozila koji nastaju obavljanjem određenih aktivnosti i
sezonski otpad), održavanje ulica,platoa,parkinga i trotoara, pranje ulica,parkinga, trotoara i
platoa, uklanjanje plakata sa oglasnih i reklamnih površina, uklanjanje uginulih i pregaženih
životinja kao i životinja lutalica i deratizacija .......................................................11.000 KM
2.ODRŽAVANjE I UREĐIVANjE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Sakupljanje i odvoz uličnog otpada , sakupljanje i odvoz sezonskog otpada (lišća , šiblja i
agregata) sa javnih površina, Pražnjenje uličnih kanti za smeće sa odvozom istog na deponiju,
mašinsko košenje sa opsijecanjem rubova uređenih travnatih površina i odvozom na deponiju,
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
54.
mašinsko košenje neuređenih zelenih površina sa odvozom na deponiju, mašinsko košenje
nekontrolisanih zelenih površina bez sakupljanja pokošene trave, orezivanje drveća i ukrasnog
grmlja sa utovarom i odvozom na deponiju, okopavanje višegodišnjeg zasada, niskog rastinja u
betonskim žardinjerama, nabavka i sadnja drveća sa ugradnjom zaštitnih štafli, prihrana i
zalivanje travnatih površina, nabavka, sadnja i njega sezonskog cvijeća i trajnica (priprema,
sađenje, zalivanje,prihrana, okopavanje i zaštita), mašinsko i sanitarno održavanje gradskih
fonatana ,održavanje klupa, kanti za otpad, ljuljački, klackalica i drugog urbanog mobilijara
u gradu (popravak, bojenje). .............................65.000 KM.
3.ODRŽAVANjE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA
Izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, sanacija udarnih rupa na ulicama i
trotoarima, sanacija makadamskih ulica u gradu, održavanje svjetlosne signalizacije
……………………………..20.000 KM,
4. JAVNA RASVJETA..........................................................................30.000 KM
5. ODVOĐENjE ATMOSFERSKIH VODA I DRUGIH PADAVINA
SA JAVNIH POVRŠINA
Čišćenje slivnika, sanacija manjih kvarova na gradskoj kanalizaciji)
……………………………………........................................................6.000 KM
6. ODRŽAVANjE I MODERNIZACIJA OBJEKATA ZKP-e
KOMUNALNA OPREMA
(nabavka, klupa, kanti za otpatke, LŽ poklopaca, oglasnih tabli, dekorativnog nakita za
grad) ............................................................5.000 KM
7. INTERVENTNA SREDSTVA..............................................................3.000 KM
U K U P N O:
140.000 KM
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINA UGLjEVIK
Broj: 01-370-122/14
Datum,22.12.2014. godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
55.
Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj
6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj
22.12.2014 godine, d o n o s i
PROGRAM
RADA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLjEVIK ZA 2015. GODINU
I
A – OPŠTI DIO
U cilju ostvarivanja zadataka iz svog djelokruga utvrđenih Ustavom, zakonom i
Statutom opštine i drugim normativnim aktima, Skupština opštine Ugljevik će u 2015. godini,
kroz realizaciju ovog Programa, razmatrati sva aktuelna pitanja od interesa za građane Opštine.
II
B – TEMATSKI DIO
U 2015. godini Skupština opštine će razmatrati sledeće:
Red.
broj
1.
Naziv materijala
Informacija o izvršenju Programa jesenje sjetve u 2014. g.
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za poljoprivredu
2.
Informacija o stanju javne rasvjete
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove i Služba za javne nabavke investicije i nadzor.
3.
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine Ugljevik
za 2015. godinu
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za privredu
4.
Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za društvene djelatnosti
JZU Dom zdravlja Ugljevik
5.
Izvještaj o radu Načelnika Opštine i Opštinske uprave za 2014. godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Načlnik opštine, Odjeljenja i Službe opštinske uprave
6.
7.
Izvještaj o radu Skupštine opštine Ugljevik i Skupštinskih
komisija za 2014. god.
Predlagač: Predsjednik opštine
Obrađivač: Stručna služba i Načelnika Opštine
Rok
Razmatranja
Februar
februar
Februar
Februar
Mart
Mart
Izvještaji o radu opštinskih insepktora i komunalne policije za 2014. godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Mart
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove,
Odjeljenje za privredu, i Odjeljenje za poljoprivredu
Broj
11/14
8.
9.
SLUŽBENI
BILTEN
Program proljetne sjetve u 2014. godini
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za poljoprivredu
Izvještaji o radu nižih budžetskih korisnika u 2014.godini
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Budžetski korisnici
10. Izvještaj o radu javnih preduzeća i ustanova čije osnivač
Opština Ugljevik u 2014. godini
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Javna preduzeća i ustanove
11. Izvještaj o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove i komunalno preduzeće
12. Informacija o stanju maloljetničke delikvencije u 2014. godini
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Centar javne bezbjednosti Bijeljina
13. Informacija o naplati rente
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
Strana
56.
Mart
April
April
April
April
April
14. Informacija o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva
na području Opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za privredu
April.
15. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine za 2014. god.
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
Maj
16. Informacija o izvršenju budžeta Opštine za prvo tromjesečje 2015. godine
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
Maj
17.
18.
Informacija o stanju u privredi opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za privredu
Informacija o stanju zagađenosti vazduha na području
opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje
i stambeno komunalne poslove
Maj
Maj- Juni
Broj
11/14
19.
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
Informacija o završetku proljetne sjetve
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za poljoprivredu
20. Izvještaj o radu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Ugljevik za
prvo polugodište 2015. godine
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Javna preduzeća i ustanove
21. Izvještaj o radu opštinskih inspektora i komunalne policije za period januar –
juni 2015. godine
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove, Odjelj. za privredu, i Odjeljenje za poljoprivredu
22. Izvještaj o radu nižih potroš. jedinica za prvo polugodište 2015. godine
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Niže potrošačke jedinice
23. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine za prvo polugodište 2015. godine
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
24.
25
Program jesenje sjetve na području Opštine u 2015. godini
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za poljoprivredu
Informacija o stanju sporta na području Opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za društvenu djelatnost
26. Izvještaj o realizaciji Plana zajedničke komunalne potrošnje za Predlagač:
Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za pr. uređ. i stam.kom. poslove
27. Informacija o izvršenju budžeta Opštine za devet mjeseci 2015. godine
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
28. Nacrt Plana budžeta Opštine za 2016. godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
29.
Informacija o stanju javnih puteva na području Opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za privredu
30. Informacija o izvršenju plana održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na
području opštine Ugljevik za 2015.g
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za privredu
57.
Juni
Juli
Juli
Juli
Septembar
Septembar
Septembar
Septembar
Novembar
Novembar
Novembar
Novembar
Broj
SLUŽBENI
11/14
31
BILTEN
Strana
Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Ugljevik
2015-2019.godine
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za privredu i Agencija za razvoj malih i srednjih
preduzeća
32. Program zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prost. uređ. i stamb.komun. posl.
58.
Novembar
Decembar
33. Odluka i plan budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
Decembar
34. Odluka o izvršenju budžeta Opštine za 2016. godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
Decembar
35. Program rada SO-e za 2016. godinu
Predlagač: Predsjednik SO-e i Načelnik Opštine
Obrađivač: Stručna služba
Decembar
36. Izvještaj o realizaciji Programa rada SO-e
Predlagač: Predsjednik SO-e
Obrađivač: Stručna služba
Decembar
37. Informacija o stipendiranju studenata
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za društvenu djelatnost
Decembar
38. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i
Bezbjednosti saobraćaja
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Centar javne bezbjednosti Bijeljina
Decembar
C – NORMATIVNI DIO
1
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene
stambenog prostora na području Opštine za 2014. godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
Februar
2.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novačih podsticaja za
razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za poljoprivredu
April
3.
Odluka o komunalnom redu na području Opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
Po potrebi
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
59.
4.
Odluka o raspisivanju javnog oglasa za zakup nepokretnosti u Po sticanju uslova
svojini Opštine Ugljevik poljoprivrednim zadrugama
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za poljoprivredu
5.
Odluka o stipendiranju studenata
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za društvenu djelatnosti
Septembar
6.
Odluka o dodjeli Opštinskih priznanja
Predlagač: Komisija za odlikovanja
Obrađivač: Stručna služba SO-e i Načelnika opštine
Oktobar
7.
Odluka o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za 2016
god. na području Opštine Ugljevik
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
Decembar
8.
Odluka o zaštiti vodoizvorišta
Predlagač: Načelnik opštine
Obrađivač: Odjeljenje za poljoprivredu
9.
Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora i zemljišta
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu
Predlagač: Načelnik Opštine
10. Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
Po sticanju uslova
Po potrebi
Po potrebi
11. Odluka o pristupanju izmjeni urbanističkog projekta, Predlagač:
Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
12. Odluka o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog
zemljišta
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
Po potrebi
13.
Odluka o sticanju prava svojine
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove
Po potrebi
14.
Odluka o rebalansu Plana budžeta Opštine za 2015.godinu
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za finansije
Po potrebi
Po potrebi
Broj
SLUŽBENI
11/14
15.
BILTEN
Rješenja o razrješenju, izboru i imenovanju
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Stručna služba SO-e i Načelnika Opštine
16. Odluka o raspisivanju javnih konkursa za izbor i imenovanja
Predlagač: Načelnik opštine, Predsjednik SO-e
Obrađivač: Stručna služba SO-e i Načelnika Opštine
17. Odluka o raspisivanju javnih konkursa za izbor organa
upravljanja u preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač
Opština Ugljevik
Predlagač: Načelnik Opštine
Obrađivač: Stručna služba
Strana
60.
Po potrebi
Po potrebi
Po potrebi
III
Pored pitanja iz tačke II ovog Programa, Skupština će razmatrati i druge materijale,
ukoliko se ukaže potreba, a predlože ovlašteni predlagači.
IV
Obavezuju se nosioci stručne obrade i predlagači da blagovremeno izrade i dostave
materijale i druge akte u predviđenim rokovima Skupštini opštine – Stručnoj službi SO-e i
Načelnika Opštine.
Ukoliko nosioci stručne obrade ili predlagači materijala ne dostave odgovarajuće
materijale za sjednicu Skupštine, kako je predviđeno Programom, dužni su Skupštinu
obavjestiti o razlozima.
V
O sprovođenju ovog Programa staraće se predsjednik SO-e koji je ovlašten da u
izuzetnim slučajevima može pomjeriti rokove razmatranja pojedinih materijala.
VI
Ovaj Program će se objaviti u ,,Službenom biltenu opštine Ugljevik,,.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-013- 19/14
Datum, 22.12.2014. godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
61.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srpske“,
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta Opštine Ugljevik („Sl.bilten Opštine
Ugljevik“, br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici
održanoj dana 22.12. 2014. godine, donosi
R J E Š E Nj E
Ne prihvata se ponuda DESPOTOVIĆ rođ. Jović JOVANKE, žene Radivoja iz
Ugljevika, DESPOTOVIĆ GORDANE, kći Milorada iz Ugljevika, DESPOTOVIĆ ĐORĐA,
sin Milorada iz Ugljevika, RADAKOVIĆ rođ. Despotović DUŠANKE, kći Bojane iz Belegiša,
Stara Pazova, DESPOTOVIĆ VLADIMIRA, sin Gojka iz Ugljevika, DESPOTOVIĆ
ČEDOMIRA, sin Gojka iz Ugljevika, DESPOTOVIĆ rođ. Stankić SOKE iz Ugljevika,
DESPOTOVIĆ ALEKSE, sin Radivoja iz Ugljevika, DESPOTOVIĆ ANĐELKA, sin
Radivoje iz Ugljevika, DESPOTOVIĆ VUKAŠINA, sin Bojane iz Novog Sada, TOMIĆ
MIRJANE, kći Gligorije iz Korenite i BERIĆ rođ. Despotović SNEŽANE, kći Živana iz
Petrovaradina, za kupovinu parcele označene po zemljišno knjižnoj evidenciji kao kč.br.
1629/84 SP zv. „Polje“, gradilište površine od 936 m2, upisana u zk.ul.br. 639. K.O. Zabrđe,
po cijeni od 40.000 KM (Slovima: četerdesethiljadakonvertibilnih maraka).
O b r a z l o ž e nj e
Despotović r.Jović Jovanka iz Ugljevika, Despotović Gordana, kći Milorada iz
Ugljevika, Despotović Đorđa, sin Milorada iz Ugljevika, Radaković r. Despotović Dušanka,
kći Bojane iz Belegiša, Despotović Vladimir, sin Gojka, Despotović Čedomir, sin Gojka iz
Ugljevika, Despotović r. Stankić Soka iz Ugljevika, Despotović Aleksa, sin Radivoje iz
Ugljevika, Despotović Anđelko, sin Radivoje iz Ugljevika, Despotović Vukašin sin Bojane iz
Novog Sada, Tomić Mirjana, kći Gligorije iz Korenite i Berić r. Despotović Snežana, kći
Živana iz Petrovaradina, ponudili su SO-e Ugljevik kupovinu parcele sa pripadajućim
objektima, po cijeni iz dispozitiva ovog rješenja.
U postupku je utvrđeno da budžetom Opštine Ugljevik nisu predviđena sredstva za
kupovinu građevinskih parcela i iz tih razloga SO-e Ugljevik nije zainteresovana za kupovinu
građevinske parcele vlasništvo podnosioca zahtjeva,, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog
rješenja.
Ovo rješenje nema karakter upravnog akta i protiv njega se ne može izjaviti žalba, niti
pokrenuti upravni spor.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLjEVIK
Broj: 01-475-44/14
Datum, 22.12. 2014.godine
PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
62.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-114/14
Datum, 17.9.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskih radova i to:
Zamjena krovnog pokrivača na stambenoj zgradi u Ugljeviku, ulicia Starine Novaka, ulaz 2 i 4, a sve
shodno Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
14.500,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke „kapitalna pomoć“ .
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u
posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
63.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-115
Datum, 17.9.2014. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na izgradnji parapeta u M.Z. Mezgraja
Gaj, kod osnovne škole, a sve u skladu sa Predmjerom radova, koji će biti sastavni dio zahtjeva za
direktan sporazum.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 10 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
64.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-117/14
Datum, 17.9.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji asfaltiranju poddionice
lokalnog puta L54, dionica L54 (kraj asfalta) prema L21, M.Z. Gornja Krćina, a sve u skladu sa
Predmjerom radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez
dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 75.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
65.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-119/14
Datum,17.9.2014. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova :
Lot 1 : rekonstrukcija zemljanog puta ka groblju u M.Z. Mezgraja Gaj, parcela k.č. broj 763, KO
Mezgraja
Lot 2 : rekonstrukcija makadamskog puta „kraj asfalta Mezgraja Kose-ka Mezgraji Gaj do Jezera, dio
lokalnog puta L-5
Lot 3 : izrada potpornog zida u M.Z. Mezgraja na lokalnom putu L-38,
Lot 4 : vanredno održavanje dijela makadamskih dionica lokalnih puteva L-33 i L-51,
a sve u skladu sa Predmjerom radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez
dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni bruto iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 84.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
66.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-122/14
Datum,23.9.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ) i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije
kanala i propusta za odvodnju oborinskih voda na potezu od raskrsnice za Stari Ugljevik do uliva u
rijeku Janju za potrebe Administrativne službe opštine Ugljevik, a u skladu sa Projektnim zadatkom
koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez
zaračunatog PDV-a.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke „ kapitalna ulaganja “.
Član 4.
Predviđeni rok za izvršenje usluga je 10 (deset) radnih dana od dana zaključivanja ugovora.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
67.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj: 02-404-128/14
Datum, 22.10.2014. godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja građevinskih radova i to:
Lot-1: Asfaltiranje dijela ulice Njegoševe u Ugljeviku, dužine 120m, širine završnog
sloja kolovozne konstrukcije Škk=6,0m+2x0,5m,
Lot-2: Asfaltiranje dijela ulice Perike Tešića u Ugljeviku, dužine 132m, širine
završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=6,0m+2x0,5m, odlučeno je da se ugovor dodijeli:
D.o.o.”Jović S&D“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom za:
Lot-1: 41.710,27 KM
Lot-2: 51.847,91 KM, što ukupno iznosi 93.558,18 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva
broj: 02-404-128/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su
dostavili ponuđači:
1. D.o.o.”Buk Promet”Bijeljina
2. D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
3. D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik.
Rang lista za Lot -1:
Redni broj
Ponuđač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
D.o.o.”Jović” S&D”Ugljevik
41.710,27
2.
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
42.275,61
3.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
43.304,04
Rang lista za Lot -2:
Redni broj
Ponuđač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
D.o.o.”Jović” S&D”Ugljevik
51.847,91
2.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
53.206,57
3.
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
53.391,43
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
68.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj: 02-404-129/14
Datum, 22.10.2014. godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja građevinskih radova i to:
Lot-1: Rekonstrukcija nekategorisanog puta Ševar-Lipe-Konjička, MZ Janjari, k.č.broj
1523 i 1526, KO Janjari, ukupne dužine 1269 m,
Lot-2: Rekonstrukcija dionice nekategorisanog puta Krstići, MZ Tutnjevac, k.č. broj 458 i
193, KO Tutnjevac, ukupne dužine 325m i
Lot-3: Rekonstrukcija dionice nekategorisanog puta Petrovići-Lošak-Dubrave, MZ
Tutnjevac, k.č. broj 2820, KO Tutnjevac, ukupne dužine 450 m, odlučeno je da se ugovor dodijeli:
D.o.o.”Jović S&D“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom za:
Lot-1: 62.177,43 KM
Lot-2: 8.093,61 KM
Lot-3: 13.224,51 KM, što ukupno iznosi 83.495,55 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva
broj: 02-404-129/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su
dostavili ponuđači:
1. D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
2. D.o.o.”Buk Promet”Bijeljina
3. D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik.
Rang lista za Lot -1:
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
D.o.o.”Jović” S&D”Ugljevik
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
62.177,43
64.191,93
64.606,93
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
Rang lista za Lot -2:
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
D.o.o.”Jović” S&D”Ugljevik
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
8.093,61
8.536,61
9.049,95
Rang lista za Lot -3:
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
D.o.o.”Jović” S&D”Ugljevik
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
13.224,51
14.035,61
14.440,72
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
69.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
70.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj: 02-404-127/14
Datum, 23.10.2014. godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja građevinskih radova i to:
Lot-1: Asfaltiranje ulice Nikole Tesle, dužine 120 m, širine sloja kolovozne
konstrukcije Škk=5,0+2x0,5m i
Lot-2: Asfaltiranje ulice Cara Dušana, dužine 180m, širine sloja kolovozne konstrukcije
Škk=5,0+2x0,5m, odlučeno je da se ugovor dodijeli: D.o.o.”Jović S&D“ Ugljevik, sa ponuđenom
cijenom za:Lot-1: 32.585,43 KM
Lot-2: 56.478,41 KM, što ukupno iznosi 89.063,84 KM. U cijenu je zaračunat
PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva
broj: 02-404-127/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su
dostavili ponuđači:
1. D.o.o.”Buk Promet”Bijeljina
2. D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
3. D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik.
Rang lista za Lot -1:
Redni broj
Ponuđač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
D.o.o.”Jović” S&D”Ugljevik
32.585,43
2.
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
33.235,49
3.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
33.296,79
Rang lista za Lot -2:
Redni broj
Ponuđač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
D.o.o.”Jović” S&D” Ugljevik
56.478,41
2.
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
56.948,70
3.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
57.556,86
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
71.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-137/14
Datum, 24.10.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja građevinskih radova i to:
Lot-1: Asfaltiranje poddionice lokalnog puta L-21 Raskršće Radovanovići-Ristići,
ukupne dužine 300 m, širine 3,00 m, asfalt +2h0,50 m bankine u MZ Gornja Krćina
Lot-2: Vanredno održavanje puta R 459-gradski rezervoar-Brdo Nijemac L1=2000m,
L2=350m, L3=80m i Lu=2430m u MZ Stari Ugljevik,odlučeno je da se ugovor dodijeli:
d.o.o.”Mont Gradnja“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom za:
Lot-1: 54.044,29 KM
Lot-2: 31.956,21 KM, što ukupno iznosi 86.000,50 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj :02-404137/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
ponuđači :
1. D.o.o.”Zidar Živanović”Donja Trnova
2. D.o.o.”Buk Promet”Bijeljina
3. D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. „Mont Gradnja“ Ugljevik.
Rang lista za Lot -1:
Redni broj
Ponuđač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
D.o.o.”Mont Gradnja”Ugljevik
54.044,29
2.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
55.898,15
3.
D.o.o.”ZidarŽivanović” Donja Trnova
56.957,36
Rang lista za Lot -2:
Redni broj
Ponuđač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
D.o.o.”Mont Gradnja”Ugljevik
31.956,21
2.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
32.429,48
3.
D.o.o.”ZidarŽivanović” Donja Trnova
32.832,54
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
72.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-146/14
Datum, 24.10.2014.
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga revizije tehničke
dokumentacije i to: Rekonstrukcija kanala i propusta za odvodnju oborinskih voda na
potezu od raskrsnice za Stari Ugljevik do uliva u rijeku Janju, opštine Ugljevik.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se shodno članu 47. Zakona o javnim nabavkama BiH
(„Sl. glasnik BiH“, broj 49/04) putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđen iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
2.500,00 KM.
Sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena su u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa
budžetske stavke „ostale stručne usluge”.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
73.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-147/14
Datum, 24.10.2014.
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba, Kanti za smeće, a sve shodno specifikaciji
roba koje će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 24.000,00 KM bez
zaračunatog PDV-a.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke „ nabavka
opreme“.
Član 4.
Predviđeni rok za isporuku roba iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o
nabavci roba.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
74.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-123-1/14.
Datum, 28.10.2014. godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu nabavke radio usluga, odlučeno je da se ugovor
dodijeli D.o.o. Lux Commerce“ - Skala radio, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 2.100,00
KM za jedan mjesec, što na godišnjem nivou iznosi 25.200,00KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.
Radio usluge iz prethodnog stava podrazumijevaju:
- direktne prenose sjednica Skupštine opštine Ugljevik,
- usluge informisanja građana o važnim političkim, društvenim, ekonomskim,
kulturnim, sportskim i drugim pitanjima,
- informisanje građana o radu SO-e Ugljevik i radu Opštinske administrativne službe
opštine Ugljevik,
- gostovanje Načelnika opštine Ugljevik i drugih predstavnika Administrativne
službe i SO-e u studiju,
- emitovanje radio oglasa i raznih obavještenja bitnih za stanovništvo opštine
Ugljevik.
II
U postupku javne nabavke usluga iz tačke 1. ove Odluke, putem pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o nabavci broj: 02-404-123/14. ponudu je dostavio pozvani dobavljač
d.o.o. Lux Commerce“ - Skala radio, Ugljevik.
III
Nakon razmatranja dostavljene ponude Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom, te je i odlučeno kao u
tački 1. ove odluke.
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema iste.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
75.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-123/14.
Datum, 28.10.2014. godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu javne nabavke: Pružanje televizijskih usluga,
odlučeno je da se ugovor dodijeli d.o.o Radio i televizija BN, Bijeljina, sa ponuđenom cijenom u
iznosu od 4.875,00 KM za jedan mjesec, što na godišnjem nivou iznosi 58.500,00 KM. U cijenu je
zaračunat PDV-e.
Medijsko informisanje iz prethodnog stava obuhvata sledeće:
- informisanje građana o radu Načelnika opštine, Administrativne službe i
Skupštine opštine Ugljevik,
- Informisanje građana o važnim političkim, društvenim, ekonomskim, kulturnim i
sportskim dešavanjima u Ugljeviku,
- praćenje realizacije investicija opštine Ugljevik,
- gostovanje Načelnika opštine i predstavnika Skupštine opštine u televizijskim
emisijama (minimalno 15 minuta),
- snimanje i emitovanje reportaža o značajnim događajima u Ugljeviku i
- objavljivanje oglasa i čestitki.
II
U postupku javne nabavke usluga iz tačke 1. ove Odluke, putem pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o nabavci broj: 02-404-123/14. ponudu je dostavio pozvani dobavljač
d.o.o. Radio i televizija BN, Bijeljina.
III
Nakon razmatranja dostavljene ponude, Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom, te je i odlučeno kao u
tački 1. ove Odluke.
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema iste.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
76.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-124/14
Datum, 29.10.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja građevinskih radova i to:
Lot-1:Rekonstrukcija lokalnog puta od Crvenog brda do kuće Nikole Lazića, u dužini od
705m, k.č.222 i k.č.266 KO Gornja Trnova,
Lot-2: Sanacija nekategorisanog puta k.č.br.638, k.o. Ugljevik, dužine 274 metra, širine
tucaničkog zastora š=3.0 m,
Lot-3: Rekonstrukcija lokalnog puta Glinje-Drum, na k.č. br.420 i 1498, k.o. Glinje u ukupnoj
dužini od 1550 metara i
Lot-4:Rekonstrukcija lokalnog puta-Put za Habibovine na k.č. br.71 k.o. Srednja Trnova u
ukupnoj dužini od 771 m, odlučeno je da se ugovor dodijeli: d.o.o.”Jović S&D”
Ugljevik, sa ponuđenom cijenom za:Lot-1: 17.438,15 KM
Lot-2: 6.729,72 KM
Lot-3: 34.956,44 KM
Lot-4: 29.453,35 KM, što ukupno iznosi 88.577,66 KM. U
cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj :02-404124/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
ponuđači :
1. D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
2. D.o.o.”PGP Graditelj”Bijeljina
3. D.o.o.”Inter Trans”Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. „Jović S&D“ Ugljevik.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Rang lista za Lot -1:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
2.
D.o.o.”Inter Trans”Ugljevik
3.
D.o.o.”PGP Graditelj”Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
17.438,15
17.575,54
17.780,49
Rang lista za Lot -2:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
2.
D.o.o.”PGP Graditelj”Bijeljina
3.
D.o.o.”Inter Trans”Ugljevik
Cijena ponude sa PDV-om
6.729,72
6.825,90
6.878,79
Rang lista za Lot -3:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
2.
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
3.
D.o.o.”PGP Graditelj”Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
34.956,44
34.989,67
35.779,53
Rang lista za Lot -4:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
2.
D.o.o.”PGP Graditelj”Bijeljina
3.
D.o.o.”Inter Trans”Ugljevik
Cijena ponude sa PDV-om
29.453,35
29.966,16
30.373,01
Strana
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
77.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
78.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-136/14.
Datum, 29.10.2014. godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu javne nabavke i to:
Održavanje javne rasvjete na području Opštine Ugljevik-nabavka materijala i usluge ugradnje, odlučeno
je da se ugovor dodijeli: D.o.o. „Energo Sistem“ Brčko, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 38.569,05
KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj:
02-404-136/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su
dostavili ponuđači:
1. D.o.o. „Energo Sistem“, Brčko
2. D.o.o. ,,Spark” Bijeljina
3. D.o.o. „Elnar“, Banja Luka
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje
radova definisanih u tačci 1. ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
D.o.o. „Energo Sistem“ Brčko.
Rang lista:
Redni broj
1.
2.
3.
Izvođač
D.o.o. „Energo Sistem“Brčko
D.o.o. ,,Spark” Bijeljina
D.o.o. „Elnar“Banja Luka
Cijena ponude sa PDV-om
38.569,05
40.680,90
42.772,27
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema iste.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
79.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-139/14.
Datum, 29.10.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04. i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja građevinskih radova i to: Lot-1:
Vanredno održavanje dionica puteva u Mjesnoj zajednici Donja Trnova:
- Brijestovi (od rječice Trnova)-Turski drum
- Matića brdo-Zobište
- Podbašče-Turski drum
- Prljuge-Trnova rijeka
- Bajin potok-Vašarište
- Put za groblje-Popovača
- Škola-Dobričići
Lot-2: Vanredno održavanje dionice puta: Raskršće Đokići-Raskršće Grujići-Rječica
Trnova, ukupne dužine 460 m, k.č. 2295, u D.Trnovi, odlučeno je da se ugovor dodijeli:
D.o.o.”Zidar Živanović”Donja Trnova, sa ponuđenom cijenom za:
Lot-1: 17.438,85 KM
Lot-2: 12.034,27 KM, što ukupno iznosi 29.473,12 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva
broj: 02-404-139/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su
dostavili ponuđači:
1. D.o.o.”Buk Promet”Bijeljina
2. D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik
3. D.o.o.”Zidar Živanović”Donja Trnova
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tački 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
D.o.o.”Zidar Živanović”Donja Trnova.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
80.
Rang lista za Lot -1:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”ZidarŽivanović” Donja Trnova
2.
D.o.o.”Mont Gradnja”Ugljevik
3.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
17.438,85
17.789,85
17.941,95
Rang lista za Lot -2:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”ZidarŽivanović” Donja Trnova
2.
D.o.o.”Mont Gradnja”Ugljevik
3.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
12.034,27
12.071,48
12.255,87
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema iste.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
81.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404- 148/14
Datum, 30.10.2014.
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ) i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke štamparskih usluga, a u skladu sa
Specifikacijom koja će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3
.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 25.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke biće obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2015. godinu sa budžetske stavke „rashodi za štamparske usluge“.
Član 4.
Predviđeni rok za realizaciju dodijeljenog ugovora je 60 (šezdeset) dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrijednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
82.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404- 149/14
Datum, 03.11.2014.
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga snimanja i izrade geodetskih podloga za
kompletiranje projektno tehničke dokumentacije- Glavnog projekta regulacije korita rijeke Janje.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se shodno članu 47. Zakona o javnim nabavkama BiH
(„Sl. glasnik BiH“, broj 49/04) putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđen bruto iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
5.500,00 KM.
Sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena su u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa
budžetske stavke „ostale stručne usluge”.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
83.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-153/14
Datum, 6.11.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskih radova na rekonstrukciji
poddionice nekategorisanog puta Regionalni put R 459-Šarkići-Puškovac, ukupne dužine 2200m, širine
4,2 m, k.č.2656 nekateg.put KO Tutnjevac, a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti sastavni dio
tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 80.000,00 KM bez
zaračunatog PDV-a.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„
kapitalno ulaganje“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od dana uvođenja u
posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
84.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-157/14
Datum, 6.11.2014. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to:
Lot-1: Javna rasvjeta nastavak MZ Glinje-zaseok Žuge
Lot-2: Javna rasvjeta Gornja Trnova-zaseoci: Petrina stanica, Tejići, Malinići,
Crveno Brdo-nastavak i
Lot-3: Javna rasvjeta Bogutovo Selo-zaseok Gajići.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog
objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
72.500,00 KM sa zaračunatim PDVom.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke „kapitalna
ulaganja“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u
posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
85.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-155/14
Datum, 06.11.2014.
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke radova i to: Redovno održavanje makadamskih
puteva i ulica:
Lot-1 :nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na mrežu makadamskih, lokalnih i
nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik,
Lot-2: nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na makadamske ulice u gradskom
dijelu Ugljevika,
a sve shodno Predmjerima radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 91.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke „sanacija i
tekuće održavanje“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je do kraja aprila 2015.godine.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
86.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-158/14
Datum, 10.11.2004.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na nastavku rekonstrukcije dionice
puta: Trnova rijeka-Jagodnjaci, ukupne dužine 1200 m i širine kolovoza 3,0 m k.č.2809 u MZ Donja
Trnova, a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 62.000,00 KM sa
zaračunatim PDV-om.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitlna ulaganja”.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 25 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
87.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-148/14
Datum, 12.11.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46.stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik
Opštine Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda čiji je predmet nabavke pružanje štamparskih usluga, odlučeno
je da se ugovor dodijeli: Š.R. „AS PRINT“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 24.630,00
KM. Imenovani ponuđač nije obveznik PDV-a.
II
U postupku javne nabavke usluga iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-404148/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
sledeći ponuđači i to:
1. D.O.O. „Mojić“ Bijeljina,
2. D.O.O.”Eurografika” Zvornik
3. Š.R.“AS Print“ Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da su kandidati-ponuđači dostavili dokumentaciju traženu predmetnim konkurentskim
zahtjevom u cilju dokazivanja kvalifikacija.
Komisija je takođe zapisnički utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene
tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za pružanje usluga definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
Š.R. „AS Print“ Ugljevik.
Rang lista:
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
Š.R. “AS Print“ Ugljevik
D.O.O. „Mojić” Bijeljina
D.O.O.”Eurografika”Zvornik
Cijena ponude
24.630,00
24.997,05
25.412,40
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio prijedlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
88.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-147/14.
Datum, 12.11.2014. godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), i
člana 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 12/09 i 60/10), Načelnik Opštine d o n o s i
ODLUKU
O PONIŠTAVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
I
U skladu sa članom 46. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH, poništava se postupak dodjele
ugovora u predmetu javne nabavke roba i to:
Tipske kante od 140 litara za odlaganje smeća.
O b r a z l o ž e nj e
Dana 24.10.2014. godine ovaj ugovorni organ je pokrenuo proceduru javne nabavke roba iz tačke 1.
ove Odluke putem konkurentskog zahtjeva broj: 02-404-147/14. bez dodatne objave obavještenja o
nabavci u Službenom glasniku BiH.
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je upućen sljedećim dobavljačima i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.o.o. „Faro” Zenica,
D.o.o.“Liv-S“Visoko,
D.o.o. „Peštan“ Laktaši,
D.o.o.“Gradatin“ Sarajevo,
D.o.o.”Babel” Sarajevo i
D.o.o.”Riket” Sarajevo
U predmetnom postupku javne nabavke, ponuđači d.o.o.“Liv-S “Visoko, D.o.o.”Peštan” Laktaši,
D.o.o.”Babel”Sarajevo i D.o.o.”Riket” Sarajevo nisu dostavili ponude do krajnjeg roka određenog
tenderskom dokumentacijom.
Obzirom da je u predmetnom postupku javne nabavke broj primljenih prihvatljivih ponuda manji od
tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.
Upustvo o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
89.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-166/14
Datum, 14.11.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskih radova i to:
Lot-1: Izgradnja pločastog propusta na Laktenici L =5,00 m u ul.Svetog Save u
Ugljeviku,
Lot-2: Uređenje igrališta i platoa crkve u Gornjoj Trnovi i
Lot-3: Izgradnja postamenta za postavljanje biste “Filipa Višnjića”i uređenje
platoa i prilazne staze kod Doma kulture u Gornjoj Trnovi, a sve u skladu sa Predmjerom
radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez
dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 78.000,00 KM sa
zaračunatim PDV-om.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitalna ulaganja “.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke za Lot-1:60, a za Lot-2 i Lot-3: 10 dana od
dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
90.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-168/14
Datum, 14.11.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskih radova na sanaciji klizišta na
lokalnom putu L2, Ugljevik-Donje Zabrđe.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 80.000,00 KM bez
zaračunatog PDV-a.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1.ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke „kapitalna ulaganja “.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
91.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-154/14
Datum, 18.11.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova i to:
Sanacija oštećenja desne obale korita rijeke Janje i vraćanje vodotoka u prvobitno stanje, odlučeno je da
se ugovor dodijeli : d.o.o. “Inter Trans“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 34.912,80 KM. U
cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj :02-404154/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
ponuđači :
1. D.o.o. „Inter Trans“, Ugljevik
2. D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
3. D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. „Inter Trans“ Ugljevik.
Rang lista:
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
Cijena ponude sa PDV-om
34.912,80
35.100,00
35.287,20
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
92.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-155/14
Datum, 18.11.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova i to:
Lot-1: Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na mrežu makadamskih, lokalnih i
nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik i
Lot-2: Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala na makadamske ulice u gradskom djelu
Ugljevika, odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. “Jović S&D“ Ugljevik, sa ponuđenom
cijenom u iznosu od 90.838,80 KM. U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj :02-404155/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
ponuđači :
1.D.o.o. „Buk Promet“, Bijeljina
2.D.o.o.”Jović S&D” Ugljevik
3. D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. „Jović S&D“ Ugljevik.
Rang lista za Lot-1:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik
2.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
3.
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
Cijena ponude sa PDV-om
77.922,00
84.240,00
84.240,00
Rang lista za Lot-2 :
Redni broj
Ponuđač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
D.o.o. „Jović S&D“, Ugljevik
12.916,80
2.
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
14.040,00
3.
D.o.o.”Inter Trans” Ugljevik
14.040,00
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
93.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-156/14
Datum, 18.11.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova i to:
Vanredno održavanje makadamskih puteva i ulica na području opštine Ugljevik, odlučeno je da se
ugovor dodijeli: d.o.o.”Mont Gradnja“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosi od 93.366,00 KM. U
cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj :02-404156/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
ponuđači :
1. D.o.o.”Buk Promet”Bijeljina
2. D.o.o.”Zidar Živanović”Donja Trnova
3. D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. „Mont Gradnja“ Ugljevik.
Rang lista:
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
D.o.o.”Mont Gradnja”Ugljevik
D.o.o”Zidar Živanović” Donja Trnova
D.o.o.”Buk Promet” Bijeljina
Cijena ponude sa PDV-om
93.366,00
94.629,60
95.401,80
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
94.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-153/14
Datum, 19.11.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja građevinskih radova i to: Izvođenje
građevinskih radova na rekonstrukciji nekategorisanog puta, Regionalni put R 459- Šarkići-Puškovac,
odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. “Cat Putevi“ Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od
93.578,58 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj :02-404153/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
ponuđači :
1. D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik
2. D.o.o.”Cat Putevi” Ugljevik
3. D.o.o.” Jović S&D” Ugljevik
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. „Cat Putevi“ Ugljevik.
Rang lista:
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
D.o.o. ”Cat Putevi”Ugljevik
D.o.o. „Jović S&D“Ugljevik
D.o.o.”Mont Gradnja”Ugljevik
Cijena ponude sa PDV-om
93.578,58
95.376,99
97.842,65
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
95.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-157/14
Datum, 19.11.2014.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova i to:
Lot-1: Javna rasvjeta nastavak MZ Glinje-zaseok Žuge
Lot-2: Javna rasvjeta nastavak Gornja Trnova-zaseoci: Petrina stanica, Tejići,
Malinići, Crveno Brdo i
Lot-3: Javna rasvjeta Bogutovo Selo-zaseok Gajići, odlučeno je da se ugovor dodijeli :
d.o.o. “Energo Sistem“ Brčko, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 58.573,35 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj :02-404157/14, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, ponude su dostavili
ponuđači :
1.D.o.o. „Spark“, Bijeljina
2.D.o.o.”Energo Sistem” Brčko
3. D.o.o.”Elnar” Banja Luka
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. „Energo Sistem“ Brčko.
Rang lista za Lot 1:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”Energo Sistem” Brčko
2.
D.o.o.”Spark” Bijeljina
3.
D.o.o.”Elnar” Banja Luka
Cijena ponude sa PDV-om
1.861,24
2.024,10
2.115,36
Rang lista za Lot 2:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”Energo Sistem” Brčko
2.
D.o.o.”Spark” Bijeljina
3.
D.o.o.”Elnar” Banja Luka
Cijena ponude sa PDV-om
29.931,40
30.646,98
33.229,17
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Rang lista za Lot 3:
Redni broj
Ponuđač
1.
D.o.o.”Energo Sistem” Brčko
2.
D.o.o.”Spark” Bijeljina
3.
D.o.o.”Elnar” Banja Luka
Strana
Cijena ponude sa PDV-om
26.780,71
27.431,82
29.399,76
Načelnik Opštine je u cjelosti prihvatio predlog Komisije.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
96.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
97.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-179/14
Datum, 24.11.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to:
Lot-1:Izgradnja crpne stanice vodovod Srednja Trnova
Lot-2:Elektroinstalacija bunarske kućice i komandno razvodni ormar za vodovod u
Srednjoj Trnovi
Lot-3:Hidromašinsko opremanje crpne stanice u Srednjoj Trnovi i
Lot-4:Popravka i rekonstrukcija vodovodne mreže na vodovodu u Maleševcima, a sve shodno
Predmjeru radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 78.000,00 KM sa
zaračunatim PDV-om.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitalna ulaganja ”.
Član 4.
Predviđen rok izvođenja radova za radove iz tačke 1. ove Odluke je za: Lot-1: 60; Lot-2:10; Lot-3: 15 i
Lot-4: 25 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
11/14
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
98.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-180/14
Datum, 24.11.2014.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to:
Lot-1: Popravke i rekonstrukcija rezervoara za vodu i bunarske kućice u MZ Janjari
Lot-2: Potisni vod od bunara do rezervoara Janjari (Polja), a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti
sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 60.000,00 KM sa
zaračunatim PDV-om.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitalna ulaganja ”.
Član 4.
Predviđen rok izvođenja radova za radove iz tačke 1. ove Odluke je za: Lot-1: 30 dana od dana
uvođenja u posao i za Lot-2: 30 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
99.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-181/14
Datum, 24.11.2014. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova i to:
Lot-1: Radovi na mašinskom opremanju bunara vodovoda u Donjem Zabrđu i
Lot-2: Radovi na mašinskom opremanju bunara vodovoda u Ugljevik Selu i Stari
Ugljevik i uređenje prostora oko bunara i rezervoara, a sve shodno Predmjeru radova, koji će biti
sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 60.000,00 KM sa
zaračunatim PDV-om.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke
„kapitalno ulaganje”.
Član 4.
Predviđen rok izvođenja radova za radove iz tačke 1. ove Odluke je za: Lot-1: 15 dana od dana
uvođenja u posao i za Lot-2: 30 dana od dana uvođenja u posao.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
SLUŽBENI
11/14
BILTEN
Strana
100.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404- 177/14
Datum, 24.11.2014.
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova: Polaganje kablovskog voda za
napajanje višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4, u ulici Jovana Dučića broj1, u Ugljeviku.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM, bez
zaračunatog PDV-a.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2014. godinu sa budžetske stavke „troškovi
uređenja zemljišta“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova je 15 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 411 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content